.

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3104
Скачать документ

Реферат з державних фінансів

на тему:

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік

Ці Основні напрями розроблені відповідно до Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Послання Президента України до Верховної
Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки”, Указу
Президента України “Про Стратегію економічного та соціального розвитку
України “Шляхом європейської інтеграції на 2004 – 2015 роки”, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України “Послідовність. Ефективність.
Відповідальність” (далі – Програма діяльності Кабінету Міністрів
України) і є невід’ємною частиною економічної і соціальної політики
Кабінету Міністрів України на 2005 і наступні роки та складовою
бюджетної стратегії на середньострокову та довгострокову перспективу.

Метою бюджетної політики на 2005 рік є фінансове забезпечення реалізації
стратегічних цілей Програми діяльності Кабінету Міністрів України –
підвищення рівня державних соціальних стандартів надання державних і
суспільних послуг та зниження рівня бідності в країні. Бюджетна політика
проводитиметься в напрямі підвищення рівня збалансованості та прозорості
бюджету та посилення впливу бюджетного регулювання на
соціально-економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних
одиниць.

Для досягнення зазначеної мети необхідно:

1) продовжити застосування та удосконалення механізму середньострокового
бюджетного планування відповідно до основних напрямів
соціально-економічного розвитку держави, подальше запровадження в роботу
центральних органів виконавчої влади середньострокового бюджетного
планування;

2) посилити взаємоузгодженість бюджетної та грошово-кредитної політики
на всіх етапах її формування і реалізації як необхідної умови
збалансованого економічного зростання;

3) стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльності, формувати бюджет
розвитку як фактора економічного зростання та забезпечити становлення
інноваційної моделі розвитку економіки;

4) сприяти випереджаючому зростанню темпів реальних доходів населення,
насамперед заробітної плати порівняно з валовим внутрішнім продуктом;

5) створити реальні умови для впорядкування оплати праці в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування шляхом оптимізації
чисельності працівників цих органів та кількості стимулюючих виплат;

6) збільшити видатки соціальної спрямованості державного та місцевих
бюджетів як інструменту досягнення соціальних та економічних цілей.
Бюджет на 2005 рік повинен сприяти зниженню рівня бідності та підвищенню
якості життя населення;

7) продовжити роботу з реформування системи соціального захисту, освіти,
охорони здоров’я та пенсійного забезпечення відповідно до напрямів,
визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, насамперед
первинної медичної допомоги, загальної середньої освіти;

8) забезпечити поступове наближення розмірів мінімальної заробітної
плати, пенсій, соціальних виплат та допомоги до рівня прожиткового
мінімуму, при цьому темпи зростання мінімальної заробітної плати мають
перевищувати темпи зростання інших мінімальних соціальних виплат та
доплат, передусім видатки на фінансування компенсаційних виплат,
допомоги ветеранам війни, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми та іншим категоріям
малозабезпечених та соціальне незахищених громадян передбачати у
розмірах, що забезпечують підвищення розмірів таких виплат та допомоги;

9) недопустити виникнення простроченої заборгованості із заробітної
плати у бюджетній сфері та соціальних виплат, у тому числі громадянам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, скоротити
дебіторську та кредиторську заборгованість бюджетних установ та бюджетів
усіх рівнів;

10) забезпечити цільове використання коштів фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування, запровадити медичне страхування
населення;

11) запровадити систему надання адресної допомоги малозабезпеченим та
соціальне незахищеним громадянам та підвищити ефективність соціальних
трансфертів населенню шляхом використання науково обгрунтованої
методології під час визначення розміру соціальних виплат;

12) розробити середньострокову стратегію спорудження за рахунок
бюджетних коштів житла для малозабезпечених і соціальне незахищених
громадян і надання кредиту на придбання житла, включаючи іпотечне
кредитування;

13) підвищити рівень соціальної підтримки малозабезпечених і соціальне
незахищених громадян шляхом запровадження пріоритетності політики
зростання доходів, у першу чергу працюючого населення, в тому числі
через механізм забезпечення зростання рівня зайнятості працездатного
населення;

14) визначити Мінпраці головним розпорядником бюджетних коштів для
фінансування програм із соціального захисту громадян, у тому числі тих,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

15) вдосконалити процес формування і виконання державного бюджету на
основі програмно-цільового методу з розробленням відповідних
науково-практичних засад, реалізувати принцип поступового переходу від
утримання бюджетних установ до виділення їм коштів для надання
соціальних послуг, зокрема шляхом запровадження на конкурсних засадах
ряду пілотних проектів у соціальній сфері;

16) оптимізувати бюджетні і державні цільові програми виходячи з потреби
у забезпеченні фінансовими ресурсами основних цілей і завдань діяльності
головного розпорядника бюджетних коштів;

17) підвищити рівень видатків державного бюджету, спрямованих на наукову
діяльність;

18) поліпшити умови для розвитку соціальної і гуманітарної сфери шляхом
збільшення обсягів видатків на соціальний захист населення, охорону
здоров’я та освіту, підвищити ефективність їх використання, зокрема
через удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів;

19) виділити у 2005 році кошти з державного бюджету на підтримку
розвитку сільського господарства, промисловості, транспорту,
житлово-комунального господарства та інших пріоритетних галузей
економіки, а також на виконання бюджетних програм, пов’язаних із
здійсненням прикладних досліджень у галузях економіки, що створюють
умови для прибуткового господарювання, залежно від результатів
діяльності відповідних суб’єктів господарювання з метою їх економічного
стимулювання;

20) забезпечити поєднання функцій взяття зобов’язань, нарахування виплат
та внесення платежів у системі одного головного розпорядника шляхом
упорядкування існуючих бюджетних програм з метою підвищення
ефективності, відповідальності та цільового використання бюджетних
коштів;

21) підвищити якість казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів
у частині чіткого розмежування повноважень між учасниками бюджетного
процесу та посилення відповідальності осіб, винних у порушенні
бюджетного законодавства; організувати взаємодію Державного казначейства
і Національного банку з метою ефективного управління бюджетними коштами;

22) удосконалити систему контролю за дотриманням бюджетного
законодавства, запровадити нові механізми забезпечення його прозорості,
посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів шляхом удосконалення механізму застосування паспортів бюджетних
програм;

23) посилити державний контроль за обґрунтованістю і доцільністю надання
державної допомоги суб’єктам господарювання, які провадять
підприємницьку діяльність на стадії формування бюджету;

24) забезпечити реалізацію ефективної регулювальної податкової політики,
узгодженої з політикою запровадження інноваційної моделі економічного
розвитку та державною структурною політикою;

25) формувати податкову політику на засадах економічної ефективності,
справедливості, доступності, надалі проводити податкову реформу, яка
базується на оптимальному поєднанні фіскальної та стимулювальної функції
податків;

26) скласти бюджет на основі реформування податкового законодавства, яке
передбачає:

зниження ставки податку на додану вартість до 17 відсотків;

обмеження застосування вексельної форми розрахунків сплати податку на
додану вартість під час ввезення товарів на митну територію України;

вдосконалення механізму адміністрування акцизного збору та забезпечення
детінізації виробництва і обігу підакцизних товарів шляхом запровадження
акцизних складів для здійснення постійного контролю за рухом спирту та
посилення вимог до банків-авалістів для повної і своєчасної сплати
акцизного збору;

удосконалення підходу до обчислення податкової амортизації та
застосування звичайних цін;

врегулювання порядку оподаткування прибутку спільної діяльності (без
створення юридичної особи);

запровадження системи економічних та адміністративних заходів для
легалізації доходів і скорочення тіньового сектору економіки;

удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва;

оптимізація кількості та розмірів ставок місцевих податків і зборів з
метою зростання їх частки у доходах місцевих бюджетів і збільшення
обсягу власних повноважень органів місцевого самоврядування;

удосконалення системи справляння державного мита шляхом перегляду
розміру ставок та об’єктів, що його сплачують;

зміна у підходах реалізації державної політики щодо податкових пільг як
складової регулювальної податкової політики, відмова від безсистемного
надання податкових пільг, що запроваджувалися для розв’язання поточних
економічних проблем. З цією метою:

– провести аналіз передбачених законодавством пільг та затвердити
методику обчислення витрат з державного і місцевого бюджетів на їх
реалізацію;

– перейти до надання податкових пільг виключно на виконання конкретних
програм, пов’язаних із забезпеченням економічного розвитку держави;

– розробити механізм контролю за використанням фінансових ресурсів,
отриманих від надання податкових пільг, що пов’язані із стимулюванням
або здешевленням виробництва;

поетапне обмеження податкових пільг в окремих галузях економіки, а також
прихованого субсидування;

запровадження системного аналізу і контролю за функціонуванням
спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та
спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку, а також удосконалення критеріїв оцінки ефективності
інвестиційних та інноваційних проектів. Законодавче врегулювання умов
спеціальних режимів інвестиційної та інноваційної діяльності щодо
пільгового оподаткування та митного регулювання.

Дохід бюджету 2005 року зросте за рахунок розширення податкової бази та
збільшення податкових надходжень, а також скорочення рівня тінізації
економіки, поповнення кредитних ресурсів та поліпшення інвестиційного
клімату шляхом запровадження механізму легалізації доходів фізичних
осіб;

27) визначити органи державної податкової служби як такі, що мають право
стягувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою
або під державні гарантії, та бюджетними позичками;

28) забезпечити відшкодування сум податку на додану вартість у частині
зарахування на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену
заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, та бюджетними позичками, насамперед у рахунок
погашення заборгованості такого платника податку перед державою за
зазначеними кредитами та позичками;

29) продовжити вдосконалення міжбюджетних відносин виходячи з динаміки
фінансово-бюджетних та соціально-економічних показників розвитку
адміністративно-територіальних одиниць, розробити методику вартісної
оцінки мінімальних стандартів основних послуг, надання яких держава
делегує органам місцевого самоврядування;

30) забезпечити поетапне впровадження програмно-цільового методу
планування місцевих бюджетів;

31) зміцнити ресурсну базу місцевих бюджетів, поглибити децентралізацію
управління бюджетними ресурсами шляхом проведення адміністративної
реформи з метою створення фінансово спроможних
адміністративно-територіальних одиниць;

32) забезпечити подальше врегулювання міжбюджетних відносин на рівні
районів, територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх
об’єднань;

33) удосконалити порядок планування міжбюджетних трансфертів з метою
заохочення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування до нарощення дохідної бази;

34) здійснити поетапне скасування пільг з податків, що зараховуються до
місцевих бюджетів, наданих для підприємств пріоритетних галузей
економіки та переходу до надання цим підприємствам бюджетних коштів на
конкурсних засадах;

35) проводити виважену боргову політику шляхом:

своєчасного погашення та обслуговування державного боргу;

забезпечення поступового зменшення частки витрат з державного бюджету на
обслуговування і погашення державного боргу;

ретельного прогнозування наслідків переважного розвитку зовнішніх
запозичень над внутрішніми та зміни у перспективі структури державних
запозичень з наданням переваги внутрішнім запозиченням, що зумовлено
зменшенням залежності України від зовнішніх кредиторів та сприянням
зміцненню внутрішнього ринку;

підвищення ефективності використання кредитів міжнародних фінансових
організацій та інституційної розбудови співробітництва з ними;

удосконалення системи управління ризиками у сфері обслуговування
державного боргу;

36) визначити державні запозичення і надходження від приватизації
державного майна взаємокомпенсуючими джерелами фінансування бюджету;

37) заборонити списання простроченої заборгованості за кредитами,
залученими державою або під державні гарантії;

38) установити, що в разі виконання державою гарантійних зобов’язань
перед іноземними кредиторами шляхом внесення платежів за рахунок коштів
державного бюджету або шляхом укладення з такими кредиторами договорів
про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у
юридичних осіб, зобов’язання яких гарантовані, виникає заборгованість
перед державою за залученими під державні гарантії кредитами в обсязі
фактичних витрат державного бюджету і цих реструктурованих сум;

39) продовжити у 2005 році дію мораторію на вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких
передбачають сплату внесків або будь-які інші виплати за рахунок коштів
державного бюджету понад обсяги, виділені на цю мету.

Основні параметри бюджетної політики

1. Граничний розмір дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у
відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту

Бюджетна політика і політика у сфері державного боргу та державних
запозичень на 2005 рік є складовою довгострокової стратегії зменшення
боргового навантаження на бюджет та істотного поліпшення структури
боргу.

Передбачається подальше проведення політики залучення цільових ресурсів
міжнародних фінансових установ для виконання першочергових соціальних
програм та розвитку пріоритетних галузей економіки.

Дефіцит Державного бюджету України на 2005 рік не повинен перевищувати 1
відсотка валового внутрішнього продукту, в тому числі 0,7 відсотка
загального фонду.

2. Частка прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що
перерозподіляється через зведений бюджет України

Подальше проведення реформи податкової системи ґрунтуватиметься на
зменшенні податкового навантаження на економіку, удосконаленні системи
адміністрування податків, оптимізації механізму оподаткування та
звітності суб’єктів малого підприємництва, усуненні причин зростання
податкової заборгованості.

Створення умов для формування сприятливого інституціального середовища
оподаткування, стимулювання економічного і соціального розвитку,
поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції на світових ринках та для детінізації економіки
потребує здійснення заходів, спрямованих на подальше реформування
податкової системи. Зміни у податковому законодавстві не повинні
призвести до зменшення реального обсягу ресурсів бюджету. Частка
перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет для
створення цих умов передбачається на рівні не вищому, ніж прогнозований
на 2004 рік показник.

Для виконання зазначеного завдання передбачається:

подальша заборона реструктуризації або списання заборгованості
(недоїмки) суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими
платежами), надання відстрочок і розстрочок у їх сплаті (крім випадків,
визначених законодавством);

зменшення обсягу простроченої заборгованості за основною сумою
податкових і неподаткових платежів до бюджетів усіх рівнів у 2005 та
наступних роках шляхом удосконалення механізму застосування сучасних
технологій податкового адміністрування;

розширення бази оподаткування шляхом упорядкування податкових пільг, що
надаються за галузевою та професійною ознакою, вирівнювання податкового
навантаження за видами економічної діяльності;

удосконалення процедури адміністрування податків, запобігання фактам
ухилення від сплати податків.

3. Граничний обсяг державного боргу та його структура

Граничний обсяг державного боргу на кінець 2005 року визначатиметься
граничним його розміром, затвердженим Законом України “Про Державний
бюджет України на 2004 рік” (з урахуванням змін), збільшеним на обсяг
запланованих державних запозичень та зменшеним на обсяг погашення
державного боргу в 2005 році. На 31 грудня 2005 р. цей показник не
повинен перевищувати 34 відсотків валового внутрішнього продукту.

Зменшення частки бюджетних ресурсів, яка спрямовується на обслуговування
та погашення державного боргу, забезпечуватиметься шляхом:

оптимізації структури і утримання обсягу державного боргу та пов’язаних
з ним платежів в економічно безпечних межах;

розвитку внутрішнього ринку державних середньо- та довгострокових
боргових зобов’язань.

Кабінет Міністрів продовжуватиме проведення виваженої політики щодо
заборони надання державних гарантій суб’єктам господарювання, які
провадять підприємницьку діяльність, – позичальникам кредитів, крім
гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими
організаціями, або на умовах співфінансування разом з цими
організаціями.

4. Питома вага обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного
бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів

Загальний обсяг трансфертів (дотацій вирівнювання та субвенцій) з
державного до місцевих бюджетів передбачається не менший, ніж у 2004
році (з урахуванням змін структури доходів та видатків бюджетів).

Коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обчисленого за формулою
обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів
доцільно установити в розмірі від 0,9 до 1.

5. Питома вага капітальних вкладень у видатках Державного бюджету
України та пріоритетні напрями їх використання

Обсяг капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України на 2005
рік повинен становити не менше відповідного показника 2004 року. Їх
розподіл здійснюватиметься в розрізі головних розпорядників коштів
державного бюджету за відповідними бюджетними програмами.

Слід продовжувати практику надання на умовах співфінансування з
державного бюджету місцевим бюджетам субвенцій на виконання
інвестиційних проектів і заходів запобігання аваріям і техногенним
катастрофам.

З метою ефективного використання коштів, які передбачатимуться у
державному бюджеті на здійснення централізованих капітальних вкладень, і
недопущення збільшення кількості об’єктів незавершеного будівництва
обсяги цих видатків повинні бути сформовані з урахуванням того, що
об’єкти, будівництво яких фінансуватиметься за рахунок державних
централізованих капітальних вкладень, та об’єкти соціально-культурного
призначення в регіонах повинні мати ступінь готовності не менш як 80
відсотків.

6. Взаємовідносини Державного бюджету України з місцевими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються за удосконаленою Формулою
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та
місцевими бюджетами з урахуванням специфіки окремих регіонів і
регіональних програм.

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті повинна бути не нижчою
від відповідного розрахункового показника бюджету 2004 року.

Згідно з пунктом 3 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України у
складі видатків державного бюджету передбачаються трансферти місцевим
бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами
через нерівномірність мережі бюджетних установ у розмірі 2 відсотків
загального обсягу дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим
бюджетам.

Виходячи з принципу субсидіарності бюджетної системи України, та з метою
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів здійснюватимуться
заходи щодо передачі окремих бюджетних програм місцевим бюджетам шляхом
надання відповідних субвенцій з державного бюджету.

7. Внесення змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для
реалізації бюджетної політики держави

З метою забезпечення необхідних умов для проведення видатків бюджету
відповідно до бюджетної політики у сфері видатків на 2005 рік зміни
податкового законодавства не повинні допустити зменшення обсягу доходів
бюджету порівняно з обсягом 2004 року.

Для узгодження законодавства, що впливає на видаткову частину державного
бюджету, до прийняття проекту закону про державний бюджет України на
2005 рік повинні бути попередньо розглянуті пропозиції про внесення змін
до законодавчих актів щодо обмеження або зупинення виконання державних
програм і заходів, не забезпечених бюджетними ресурсами.

З метою проведення ефективної бюджетної політики, спрямованої на
розв’язання основних завдань соціально-економічного розвитку України і
адміністративно-територіальних одиниць та вдосконалення бюджетного
процесу, необхідно прийняти такі закони України:

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України;

Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та
відповідальність за бюджетні правопорушення;

Про врегулювання бюджетних взаємовідносин на рівні районів,
територіальних громад, сіл, селищ, міст районного значення та їх
об’єднань;

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва;

Про легалізацію доходів фізичних осіб, з яких не сплачено податки, збори
(обов’язкові платежі) до бюджетів та державних цільових фондів;

Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та
функціонування спеціальних (вільних економічних зон) і запровадження
спеціальних режимів інноваційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку;

Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерській облік та
фінансову звітність в Україні”;

Про державний борг;

Про місцеві запозичення та гарантії;

Про загальнообов’язкове державне медичне страхування;

Про внесення змін до Закону України „Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

Про державну програму приватизації.

Необхідно також внести зміни до нормативно-правових актів, які регулюють
питання фінансового контролю, виробництва та обігу деяких підакцизних
товарів, державного мита, поточних та окремих реєстраційних рахунків
платників податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб,
акцизного збору, місцевих податків і зборів, адміністрування податків,
зборів (обов’язкових платежів).

Відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України Державний бюджет
України на 2005 рік розроблятиметься на основі діючого податкового та
бюджетного законодавства. Крім того, потребують прийняття
нормативно-правові акти, які стосуються проведення бюджетної реформи у
сфері медичних і освітніх послуг, національної оборони.

8. Перелік головних розпорядників коштів державного бюджету

На 2005 рік зберігається перелік головних розпорядників коштів
державного бюджету, визначений Законом України “Про Державний бюджет
України на 2004 рік”, з урахуванням відповідних змін.

9. Захищені статті видатків бюджету

Доцільно передбачити захищені статті видатків Державного бюджету України
на 2005 рік згідно з переліком, визначеним у Законі України “Про
Державний бюджет України на 2004 рік”, та з урахуванням відповідних
змін.

10. Обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та
спеціальний фонди

Проект Державного бюджету України на 2005 рік складається із загального
і спеціального фондів.

Віднесення показників бюджету до спеціального фонду обумовлюється правом
бюджетних установ надавати платні послуги, вимогами міжнародних угод
щодо залучення Україною позик на реалізацію проектів розвитку,
необхідністю досягнення більшої ефективності здійснення окремих
пріоритетних заходів.

Складові частини спеціального фонду визначаються виключно законом про
державний бюджет.

11. Установлення розміру мінімальної заробітної плати та рівня
забезпечення прожиткового мінімуму на 2005 рік

З метою поступового наближення мінімальної заробітної плати до
прожиткового мінімуму забезпечити запровадження в 2005 році мінімальної
заробітної плати у розмірі 262 гривні на місяць.

Передбачити у Законі України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”
розмір прожиткового мінімуму, встановлений відповідно до Закону України
“Про прожитковий мінімум”, з розрахунку на одну особу на місяць, а також
окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020