.

Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1848
Скачать документ

Облік у бюджетних установах. Касове виконання Державного бюджету України

§ 3. Облік у бюджетних установах

Кошти бюджету використовуються в основ-

ному на утримання та проведення заходів по бюджетних

установах, тому ці кошти потребують чіткого обліку,

який виявляється в повноті обрахування всіх коштів, їх

своєчасному обліку та достовірності інформації по вико-

ристанню коштів на ті чи інші заходи.

Бухгалтерський облік в бюджетних установах є дійо-

вим важелем управління процесом виконання кошто-

рисів видатків; через нього контролюється цільове

призначення та ефективність використання коштів.

Аналіз показників використання коштів дає змогу за-

безпечити впровадження жорсткого режиму їх викори-

стання та досягти економії по видатках.

Облік використовується для відкриття кредитів, кон-

тролю за використанням грошових коштів, видатків,

одержаних та переданих коштів, матеріальних цінностей.

В усіх бюджетних установах, як і в фінансових орга-

нах, бухгалтерський облік провадиться по єдиній си-

стемі, єдиній методології. Як правило, він ведеться

централізованими бухгалтеріями лікувальних, освітніх,

222

Глава І. Бюджетний облік

^дьтурно-просвтшх закладів. Винятком є те, що бюд-

жетні установи, які не належать до централізованої бух-

галтерії, ведуть облік самостійно.

Бухгалтерський облік шкіл, клубів, бібліотек та за-

ходів по сільських і селищних установах ведеться бухгал-

теріями сільських, селищних рад народних депутатів.

Держава надала бухгалтерам необхідні повноваження

для забезпечення правильної організації бухгалтерського

обліку, звітності та контролю за економним викори-

станням бюджетних коштів і для їх збереження.

Централізовані бухгалтерії ведуть облік і складають

звіти про виконання кошторисів обслуговуваних ними

бюджетних установ. Вони ж складають кошториси ви-

датків по цих установах і зведений кошторис видатків у

встановлені строки й надають їх у фінансові органи по

підпорядкованості.

Централізовані бухгалтерії забезпечують облік, нара-

хування та виплату заробітної плати по установах, про-

вадять всі видатки, передбачені в кошторисах, контро-

люють економне їх використання.

Централізація обліку бюджетних установ дає змогу в

умовах інфляційних процесів чітко орієнтуватись у вияв-

ленні першочергових заходів для фінансування як по

окремих статтях видатків, так і окремих установах, вести

облік на комп’ютерах.

У кінці місяця бюджетною установою провадиться

складанням звіту (балансу доходів і видатків) по активу і

пасиву.

В активі відображаються кошти по видах, розміщен-

ню та використанню.

У пасиві відображаються кошти по джерелах їх над-

ходжень.

Структура балансу бюджетної установи відрізняється

від балансу підприємства, тому що установи отримують

кошти із бюджету, а підприємства отримують їх як ре-

зультат господарської діяльності.

Поточний бухгалтерський облік у бюджетних устано-

вах ведеться по плану рахунків, який затверджується Міні-

223

Розділ V. Облік і контроль…

стерством фінансів України. Він є єдиним для всіх бюд-

жетних установ, тобто кожна установа веде облік за

єдиними рахунками, що дає змогу складати зведений

баланс по групі однорідних установ, наприклад школи,

лікарні, ветеринарні установи та ін.

§ 4. Касове виконання Державного бюджету України

Касове виконання Державного бюджету Укра-

їни, державних позабюджетних фондів (крім Пенсійно-

го) провадиться через установи Національного банку

України, Ексімбанку, Промінвестбанку, Укрсоцбанку і

банку “Україна”. Ці установи банків виконують увесь

комплекс операцій за доходами і видатками Державного

бюджету.

Установи названих комерційних банків відкривають

відповідним органам Державного Казначейства рахунки

для обліку доходів Державного бюджету на балансовому

рахунку № 100 “Доходи Державного бюджету” за

підрозділами бюджетної кваліфікації і символами що-

місячного звіту по виконанню Державного бюджету

України. Виписки із зазначених реєстрів подаються

Державному Казначейству з додатком копій платіжних

документів, завірених банком.

Для забезпечення правильності зарахування надход-

жень бюджету згідно з бюджетною класифікацією орга-

ни Державного Казначейства разом з податковими ад-

міністраціями за місяць до настання нового року пода-

ють відповідним установам комерційних банків списки

платників по кожному районові, місті із зазначенням

виду платежу, а також списки підрозділів бюджетної

кваліфікації доходів, символів звітності Національного

банку та номерів рахунків, на які повинні зараховува-

тися платежі.

Платники платежів, зборів та інших обов’язкових

платежів незалежно від форм власності здійснюють

розрахунки безпосередньо з державним та місцевими

бюджетами.

224

Глава І. Бюджетний облік

При прийомі розрахункових документів на сплату

податків та інших платежів до бюджету установи банків

перевіряють наявність у платіжних документах

підрозділів бюджетної класифікації та номерів

банківських рахунків. При їх відсутності такі документи

до виконання банками не приймаються, а відпо-

відальність лягає на платника.

Для забезпечення контролю за надходженнями до-

ходів Державного бюджету, за своєчасним їх перераху-

ванням Міністерству фінансів України та за до-

стовірністю звітів щодо касового виконання Державного

бюджету, в установах комерційних банків відкривається

окремий, особливий активний рахунок на балансовому

рахунку № 100 — “Кошти Державного бюджету, що пе-

рераховані Міністерству фінансів України”, на якому

відображається сума щоденних перерахувань. З цього

рахунку установи комерційних банків щоденно, на по-

чатку дня перераховують по електронній пошті до регіо-

нальних управлінь Національного банку загальну суму

доходів, що надійшла на доходні рахунки.

Суми доходів, які надійшли на вказані дохідні ра-

хунки, відкриті на балансовому рахунку № 100, перера-

ховуються комерційними банками обласним управлін-

ням НБУ на транзитний балансовий рахунок № 100.

Управління НБУ також щоденно перераховують от-

римані від комерційних банків кошти по доходах бюд-

жету операційному управлінню НБУ на рахунок № 100.

Перерахування надходжень до бюджету провадиться

у цілих гривнях.

У звітних балансах установи комерційних банків по-

казують дані по рахунку № 100 в розгорнутому вигляді.

Для обміну коштів Державного бюджету, які надхо-

дять від комерційних банків, в управліннях НБУ відкри-

ваються транзитні рахунки на балансовому рахунку №

100 “Кошти Державного бюджету України”.

Рахунки відкриваються для кожного комерційного

банку з виведенням наростаючих підсумків кредитних

оборотів, що використовуються для звірки повноти пе-

225

Розділ V. Облік і контроль…

рерахування доходів із щомісячними балансами комер-

ційних банків і звітністю за бюджетом.

З метою забезпечення контролю за своєчасним і

повним перерахуванням доходів державного бюджету в

управлінні Національного банку реєструються дати і но-

мери повідомлень (авізо), що надійшли з комерційних

банків, у зведених картках ф. 0407807, які ведуться в

розрізі філій комерційних банків. У разі неодержання

повідомлення з номером філії комерційного банку, в

день надходження наступного повідомлення надсилаєть-

ся телеграфний запит.

За розсудом головного бухгалтера управління Націо-

нального банку може встановлюватись інший порядок

контролю за своєчасним і правильним перерахуванням

доходів, в тому числі з використанням комп’ютерної

техніки.

Управління Національного банку щоденно теле-

графне перераховують залишки транзитних рахунків на

рахунок Міністерству фінансів України № 100 в Опера-

ційне управління Національного банку. Перерахування

цих залишків рахунків здійснюється на підставі зведених

меморіальних ордерів або програмним шляхом на

комп’ютерах.

Операційне управління Національного банку щоден-

но видає Міністерству фінансів виписки із Централізо-

ваного рахунку № 100 “Кошти Державного бюджету

України” з доданням меморіальних ордерів або копій

телеграфних повідомлень, одержаних від регіональних

управлінь Національного банку.

Регіональні управління Національного банку за-

безпечують повне зарахування коштів по телеграфних

авізо в день їх надходження і перерахування залишків

транзитних рахунків в Операційне управління Націо-

нального банку. Залишки транзитних рахунків та непро-

ведені за відповідними рахунками авізо на перерахуван-

ня доходів на централізований рахунок Міністерства

фінансів України на звітні дати в управліннях НБУ не

допускається.

226

Глава І. Бюджетний облік

У зведеному балансі НБУ рахунок № 100 показуєть-

ся у згорнутому вигляді. Там відображаються суми фак-

тичних доходів Державного бюджету, зараховані на

централізований рахунок Міністерства фінансів України

№ 100 та не перераховані залишки коштів, що надійшли

в останній день звітного періоду на балансовий рахунок

№ 100 в комерційних банках.

Міністерство фінансів України здійснює фінансу-

вання видатків з Державного бюджету через Державне

Казначейство, яке перебуває у його підпорядкуванні

(далі — Міністерство фінансів), в межах асигнувань, пе-

редбачених у бюджеті відповідним міністерствам,

відомствам, організаціям та установам, і залишку неви-

користаних коштів за централізованим рахунком

Мінфіну № 100, для чого відкривається в Операційному

управлінні Національного банку України на балансово-

му рахунку № 124 “Видатки Державного бюджету

України” централізований рахунок за видатками Дер-

жавного бюджету.

Облік витрачених коштів, переведених на рахунки

розпорядників кредитів по підрозділах бюджетної кла-

сифікації, здійснює Міністерство фінансів України на

підставі платіжних доручень та виписок із рахунку № 124.

Розпорядникам кредитів в установах банків зали-

шаються діючі відкриті поточні пасивні рахунки на ба-

лансовому рахунку № 120 “Поточні бюджетні рахунки

установ і організацій по Державному бюджету України”.

Зазначені рахунки відкриваються в розрізі

міністерств і відомств.

Нові поточні бюджетні рахунки організаціям відкри-

ваються на підставі платіжного доручення Міністерства

фінансів України або головного розпорядника бюджет-

них коштів.

У платіжному дорученні в графі “номер рахунку”

зазначається “наново відкритий”.

Перерахування бюджетних коштів на розрахункові

рахунки підприємств, установ і організацій не допус-

кається.

227

8*

Розділ V. Облік і контроль…

За бюджетними установами зберігаються раніше

відкриті рахунки для обліку позабюджетних коштів.

При цьому кожній бюджетній установі відкривається

тільки один рахунок для обліку позабюджетних коштів.

Фінансування капітальних вкладень за рахунок Дер-

жавного бюджету здійснюється із загальних поточних

рахунків.

Фінансування затрачених витрат по міністерствах,

відомствах, організаціях і будовах, бюджетні асигнування

для яких на 1993 p. відкриті на підставі планів № 12, з 1

липня 1993 p. здійснюється з окремих пасивних ра-

хунків, які відкриваються на балансовому рахунку № 181

“Фінансування капітальних вкладень за рахунок Дер-

жавного бюджету”.

Витрати на капітальні вкладення за рахунок влас-

них коштів підприємств і організацій здійснюються

безпосередньо з розрахункових рахунків або з ра-

хунків №№ 171, 174, 741, на які зараховуються

відповідні цільові кошти.

Виписки з бюджетних поточних рахунків видаються

розпорядникам рахунків.

Перерахування коштів Державного бюджету на по-

точні рахунки міністерств, відомств, підприємств і ор-

ганізацій та установ здійснюється Міністерством

фінансів України платіжними дорученнями, складеними

головними розпорядниками кредитів, на підставі по-

квартального розподілу асигнувань та звітних даних про

їх освоєння. Платіжні доручення подаються в чотирьох

примірниках,’ перший з яких підписується службовими

особами і завіряється печаткою Мінфіну та з двома

іншими надсилається банкові, четвертий залишається у

Центральній бухгалтери Міністерства фінансів України.

У платіжних дорученнях, крім основних реквізитів, вка-

зуються підрозділи бюджетної класифікації (розділ, гла-

ва, параграф, стаття, символ звітності).

Для контролю з боку одержувача коштів у доручен-

нях також вказується сума асигнувань за планом з по-

чатку року до кінця поточного кварталу, сума фактично

228

Глава І. Бюджетний облік

перерахованих коштів з початку року, включаючи дане

доручення. Перерахування здійснюється у сотнях гри-

вень.

Міністерство фінансів України, виходячи з наявних

коштів на його рахунку, може заздалегідь видавати по-

передні платіжні доручення банкові на перерахування

коштів із зазначенням у них строку використання.

Суми бюджетних коштів, що надійшли на розподільчі

рахунки вищестоячих розпорядників, підлягають перераху-

ванню на рахунки одержувачів у дводенний строк.

Примірники доручень видаються при виписках бан-

ку власникам рахунків.

Пенсії пенсіонерам Міністерства оборони. Міні-

стерства внутрішніх справ. Служби безпеки та інших

військових формувань виплачуються установами Ощад-

ного банку України в чинному порядку з відшкодуван-

ням витрат установам Ощадного банку з Державного

бюджету шляхом перерахування коштів Міністерством

фінансів України на бюджетний поточний рахунок

Ощадного банку України.

Видатки органів Державного комітету по матеріаль-

них резервах сплачуються цим комітетом за рахунок

одержаних з Державного бюджету коштів на його по-

точний рахунок.

Установи комерційних банків, уповноважені викону-

вати операції по касовому виконанню бюджету, склада-

ють щомісячні та річні звіти по доходах Державного

бюджету України за підрозділами бюджетної кла-

сифікації і подають їх регіональним управлінням Націо-

нального банку України другого робочого дня наступно-

го місяця.

Національний банк щомісячні звіти про доходи

Державного бюджету за підрозділами бюджетної кла-

сифікації подає Міністерству фінансів 8 числа наступно-

го місяця, а річний звіт — за домовленістю з ним.

У щомісячних звітах про касове виконання Держав-

ного бюджету відображаються залишки пасивних рахун-

229

Розділ V. Облік і контроль…

ків за доходами, відкритих у комерційних банках і

управлінні Національного банку.

Загальна сума доходів у щомісячному звіті повинна

дорівнювати залишкові балансового рахунку № 100 у

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020