.

Необхідність, суть, завдання і принципи фінансового контролю (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 7418
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету “Фінанси”

на тему:

“Необхідність, суть, завдання

і принципи фінансового контролю”

План

Суть і завдання фінансового контролю.

Види, форми і принципи фінансового контролю.

Контроль за виконанням планів-прогнозів господарської і фінансової
діяльності.

І.

Контроль за суспільним виробництвом і розподілом продуктів, раціональним
використанням трудових, матеріальних, грошових ресурсів є об’єктивною
необхідністю. Однією із форм контролю є фінансовий контроль.

Необхідність фінансового контролю обумовлена дією економічних законів,
товарно грошових відносин.

Фінансовий контроль – це вид контролю, який базується на використанні
контрольної функції фінансів і таких вартісних економічних категорій як
госпрозрахунок, кредит, дохід, ціна, собівартість і т.д.

В процесі фінансового контролю здійснюється перевірка виконання
господарських і фінансових планів-прогнозів, дотримання режиму економії,
стану збереження власності, раціональності і ефективності використання
засобів, які є в господарстві.

Основними задачами фінансового контролю є перевірка:

виконання планів-прогнозів господарської діяльності;

виконання завдань по доходах, витратах, приросту і використанню власних
оборотних засобів;

витрати грошових і матеріальних засобів в границях встановленими
фінансовими планами-прогнозами і кошторисами з максимальною економією і
ефективністю;

стану розрахунків з фінансовими органами, банками, дебіторами і
кредиторами, витрати фонду заробітної плати.

Фінансовий контроль зводиться до виконання таких задач:

виявлення результатів і якості роботи організацій (підприємств).

Сприяння на організації (підприємства) усунення надостатків в
господарсько-фінансовій діяльності.

Головним у фінансовому контролі є не виявлення, фіксування порушень,
незаконних витрат засобів і безгосподарності, а попередження
запобігання.

ІІ.

Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного
управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової
політики держави, забезпечення, формування і ефективність використання
фінансових ресурсів.

Фінансовий контроль держави – спрямований передусім на раціональне
використання бюджетних коштів, і централізованих та децентралізованих
фондів цільового призначення, фінансової дисципліни підприємств і
органів державної форми власності.

Принципами державного фінансового контролю є: незалежність, гласність,
дієвість, регулярність, об‘єктивність, всеохоплюючий характер.

Функції по здійсненню постійного контролю за використанням коштів
державного бюджету, Верховна Рада регламентувала Рахункові палати
міністерства фінансів, в свою чергу, делегувало функції з контролю за
використанням коштів за використанням державних і місцевих бюджетів, а
також позабюджетних фондів та валют акредитивів ДКРС України, а питання
з оперативно-управлінськими видатками державного бюджету – державному
казначейству.

Функції по здійсненню фінансового контролю за діями платників податків і
забезпечення дохідної частини державного бюджету службою держави
покладено на Державну податкову службу України.

КРСУ є органом відомчого контролю в системі міністерства фінансів, яка
здійснює перевірку з питань складання і виконання бюджету, крім того
вона є органом державного контролю за ефективним і цільовим
використанням бюджетних асигнувань безпосередньо у розпорядників
бюджетних коштів.

Державне казначейство створюється з метою забезпечення повного і
своєчасного виконання державного бюджету.

Державна податкова організація створена також була у складі міністерства
фінансів, а з 1996року перетворена була у самостійний фінансовий орган.

Основні її завдання: реалізація податкової політики держави, а саме
розробка проектів податкового законодавства, облік платникові податків
та надходження податків до бюджету, контроль за правильністю і
своєчасністю сплати податків, накладення штрафних санкцій на порушників
податкового законодавства.

Рахункова палата ВР України створена в травні 97р. З метою здійснення
позавідомчого контролю за складанням і виконанням державного бюджету,
вироблення та аналізу бюджетної політики держави, контролю в сфері
державного кредиту і грошово-кредитної політики. Рахункова палата –
єдиний конституційний орган в Україні, що здійснює контроль за законами
і ефективним та цільовим використанням державних коштів.

Види фінансового контролю:

внутрівідомчий фінансовий контроль;

внутрігосподарський контроль.

Внутрівідомочий інансовий контроль здійснюють вищестоячі організації по
відношенню до нищестоящих. Контроль здійснюється такими службами:
контрольно-ревізійними управліннями, фінансовими відділами і іншими
службами.

Основною задачею фінансового контролю є:

законність фінансово-господарських операцій;

боротьба з безгосподарністю;

постановка і якість ведення бухгалтерського обліку.

Внутрігосподарський контроль має велике значення, контроль організується
в середині кожного підприємства, установи, організації.

Такий контроль здійснюється самими керівниками і різними функціональними
відділами і службами – бухгалтерія, плановий відділ, фінансовий відділ.
Фінансовий контроль за діяльністю організацій підприємств) здійснюється
в трьох формах:

попередній;

текучій;

послідовній.

Попередній фінансовий контроль передує витратам грошових засобів і
матеріальних цінностей. Він здійснюється на стадії розглядання проектів
фінансових планів-прогнозів кошторисів, договорів, угод, а також
грошових, розрахункових і товарних документів з метою недопущення
незалежного, неекономічного і нецілеспрямованого розходу засобів.

Текучий (оперативний) фінансовий контроль виражається в оперативному
спостереженні кожного дня за ходом фінансово-господарської діяльності і
виконанням фінансового плану-прогнозу. Базується цей контроль на аналізі
даних бухгалтерського обліку і звітності, текучої оперативної звітності
на оперативному спостереженні.

Послідовний фінансовий контроль здійснюється після здійснення операцій,
шляхом перевірки різних даних звіту.

Головна задача послідуючого контролю – викрити причини виявлення
недостатків і прийняти міри, щоб не допустити їх надалі.

В ході здійснення фінансового контролю користуються різними методами.
Під методами фінансового контролю розуміють конкретні прийоми і способи
його здійснення.

Основними методами фінансового контролю є:

розгляд проектів планів-прогнозів господарсько-фінансової діяльності,
кошторисів до їх застосування, це метод попереднього фінансового
контролю;

перевірка виконання прийнятих рішень; це один із методів текучого
контролю за дотриманням законів, постанов, указів по визначеному колу
питань;

економічний аналіз – метод послідовного контролю, який дозволяє зрівняти
звітні дані з плановими завданнями і нормативами, з показниками роботи
інших підприємств;

документальна ревізія – метод послідовного контролю
господарсько-фінансової діяльності організацій, збереженість грошових
цінностей, стан обліку і звітності.

Об’єктом фінансового контролю є фінансова діяльність організацій,
зв’язане з утворенням грошових ресурсів, їх розподілом і використанням.

ІІІ.

Фінансовий стан організацій і підприємств залежить від степені виконання
планів-прогнозів господарської діяльності, правильного використання
власних оборотних і інших засобів, отримання необхідних доходів і
нагромаджень, дотримання режиму економії, фінансової і
розрахунково-платіжних дисциплін.

Щоб успішно вести господарство, забезпечити виконання виробничих і
фінансових завдань, необхідний систематичний контроль за реалізацією
продукції, запасами товарно-матеріальних цінностей, їх обігом,
правильності використання власних оборотних засобів, позик банку і
своєчасності поступлення передбачених доходів.

Основними задачами текучого фінансового контролю за витратами є
забезпечення економії в витратах, зниження собівартості продукції,
підвищення рентабельності господарської діяльності.

Для текучого контролю витрат використовуються кошториси витрат і
бухгалтерські звіти, а також документи і записи бухгалтерії по рахунках,
які враховують витрати. Головна увага повинна звертатися на перевірку
законності і господарської цілеспрямованості витрат, особливо по таких
статтях, , як транспортні витрати, заробітна плата, витрати та
утримання апарату управління (по відрядженнях і канцелярські витрати) і
інші .

В процесі текучого контролю фінансового плану – прогнозу потрібно
провіряти повноту своєчасність поступлення власних і прирівняних до них
засобів, а також правильність їх використання в господарстві.

Перевірка виконання показників балансу доходів і витрат здійснюється по
окремих статтях доходів і витрат.

Важливою задачею контролю за виконанням балансу доходів і витрат є
своєчасні розрахунки з бюджетом по податках, повернення позик банкам.

В процесі контролю за виконанням балансу доходів і витрат необхідно
визначити, чи достатня сума власних оборотних засобів для нормального
фінансування текучої господарської діяльності організаціїю. Цей контроль
здійснюється по даних бухгалтерського балансу на певну дату, шляхом
зрівняння фактичної суми власних оборотних засобів з затвердженим
нормативам.

Платоспроможність виражається в своєчасному погашенні організацій своїх
обов(язків перед постачальниками, банками, фінансовими організаціями і
іншими кредиторами. В ній проявляється якість своєї
господарсько-фінансової організації.

Задача фінансового контролю в тому, щоб на протязі здійснення текучої
господарської діяльності забезпечити правильне використання оборотних
засобів і інше. В бухгалтерії необхідно вести текучий оперативний облік
за своєчасністю поступлення платежів від покупців.

Для цього кожний платіжний документ реєструється в спеціальному журналі
(дата, №, назва покупців, сума, фактична оплата).

Література

Василик ОД. Державні фінанси України. Навчальний посібник. – К., 1997.

Поддерьогін А. Фінанси підприємств.

Нікбахт Ч., Гропеллі А. Фінанси.

Опарін В.Н. Фінанси.

Білик М.Д. Управління фінансами.

PAGE

PAGE 9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020