.

Місцеві бюджети в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
15 26901
Скачать документ

Реферат

на тему:

“Місцеві бюджети в Україні”

План

Вступ

1. Поняття та види фінансових бюджетів в Україні

2. Принципи формування місцевих бюджетів

3. Принципи використання місцевих бюджетів України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Місцеві бюджети це основний фінансовий план розвитку територіальних
громад, районів і областей України. Прибуткова частина кожного місцевого
бюджету відображає результати роботи підприємств, організацій та інших
суб’єктів господарювання, що діють на визначеній території, масштаби
їхньої діяльності й обсяги прибутків, частина з яких мобілізується в
прибутки місцевих бюджетів за допомогою податків, зборів та інших
обов’язкових платежів. На формування місцевих бюджетів впливає рівень
прибутків населення, що також є платником податків. Вагомість цього
джерела прибутків зростає в умовах розвитку підприємницької діяльності
громадян.

Видаткова частина місцевих бюджетів відображає стан житло-комунального
господарства, визначає напрямок витрат мобілізованих у бюджет коштів.
Місцевий бюджет це план формування фінансових ресурсів визначеної
території, необхідних для забезпечення функцій і повноважень місцевого
самоврядування та їхнє використання з метою задоволення різних
економічних і соціальних потреб.

Мета цієї роботи – визначити особливості формування та використання
місцевих бюджетів, зробити висновки, наскільки важливе значення вони
мають для економіці України.

1. Поняття та види фінансових бюджетів в Україні

Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення
сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових
відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить
бюджету. Він є невід’ємною частиною ринкових відносин і одночасно
важливим інструментом реалізації державної політики. Бюджет як одна з
ланок фінансової системи відображає виробничі відносини, відтворює
відносини розподілу і перерозподілу, опосередковує рух грошової маси.

Бюджету належить важлива роль у фінансовій системі держави. Через бюджет
здійснюється фінансування заходів економічного і соціального розвитку,
що мають загальнодержавне значення, а також стосуються міждержавних
відносин. За його допомогою перерозподіляється частина фінансових
ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України з метою
вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення
соціальних гарантій населенню. Бюджет є важливим інструментом держави,
через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому.

Бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих
бюджетів. Серед місцевих бюджетів виділяють:

Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань;

Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки
Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та
бюджети місцевого самоврядування.

Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава
коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні
зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів
місцевого самоврядування. Органи влади Автономної Республіки Крим
та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів
не несуть відповідальності за бюджетні зобов’язання одне одного,
а також за бюджетні зобов’язання держави. Самостійність бюджетів
забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів,
правом відповідних органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на
визначення напрямів використання коштів відповідно до
законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим
та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати
та затверджувати відповідні бюджети. [1]

2. Принципи формування місцевих бюджетів

Обласні, міські, районні ради народних депутатів затверджують міський,
районний бюджети – у загальній сумі доходів – з виділенням окремих
доходних джерел, і в загальній сумі видатків з виділенням всіх
асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства
соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на
утримання органів державної влади та їх виконавчих органів, а також
розмір оборотної касової готівки. Для бюджетів нижчого рівня
затверджуються нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і
зборів, розміри дотацій чи субвенцій.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

податкові надходження;

неподаткові надходження;

доходи від операцій з капіталом;

трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими
законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші
обов’язкові платежі. Неподатковими надходженнями визнаються: доходи від
власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та
платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові
надходження. Трансферти – це кошти, одержані від інших органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на
безоплатній та безповоротній основі.

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів:

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого
самоврядування та враховуються при визначенні обсягів між бюджетних
трансфертів, належать такі податки і збори (обов’язкові платежі):

прибутковий податок з громадян у частині, визначеній Бюджетним
Кодексом України;

державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

плата за ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами
відповідних рад;

плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності,
що справляється виконавчими органами відповідних рад;

плата за торговий патент на здійснення деяких видів
підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання
торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними
станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими
органами відповідних рад;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими
органами відповідних рад або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями;

єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у частині, що
належить відповідним бюджетам.

Податки і збори (обов’язкові платежі) складають кошик доходів, що
закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків
загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на
території цих міст.

До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці
Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків від загального
обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на
території цих міст.

До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об’єднань
зараховується 25 відсотків від загального обсягу прибуткового
податку з громадян, що справляється на цій території.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних
програм територіальних громад доходи бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

25 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється
на відповідній території;

25 відсотків плати за землю, що справляється на території Автономної
Республіки Крим та відповідної області;

плати за ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і
культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів,
які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів,
формуються за рахунок:

50 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється
на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

15 відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ,
міст районного значення та їх об’єднань;

плати за ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності та сертифікати, що видаються районними державними
адміністраціями;

плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності,
що справляється районними державними адміністраціями;

надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними
державними адміністраціями або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями. [1]

3. Принципи використання місцевих бюджетів України

Формування і розподіл видатків починається на стадії планування, за
основу беруться очікуване виконання бюджету по видатках за попередній
період. Звітні дані про виконання бюджетів по видатках, що є у
розпряженні як Міністерства фінансів України, так і у фінансових
органів, як правило, за півріччя, доповнюються оцінкою очікуваного
виконання показників по видатках за період, який залишається до кінця
року. Аналіз звітних показників і оцінка перспективи до кінця року дають
змогу визначити очікуване виконання бюджету по видатках. Із одержаних
видатків виключаються видатки яких не буде у плановому році.

Видатки бюджету класифікуються за:

функціями, з виконанням яких пов’язані видатки
(функціональна класифікація видатків);

економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються
ці видатки (економічна класифікація видатків);

ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація
видатків);

за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст
республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного
значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних
трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

органи місцевого самоврядування міст республіканського Автономної
Республіки Крим і міст обласного значення;

органи місцевого самоврядування районного значення;

2) освіту:

дошкільну освіту (у містах республіканського Автономної Республіки
Крим та містах обласного значення);

загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади, у
тому числі: школи-дитячі садки (для міст республіканського
Автономної Республіки Крим та міст обласного значення),
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, вечірні (змінні)
школи;

заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні
школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені піклування
батьків, дитячі будинки, дитячі будинки сімейного типу та прийомні
сім’ї, допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням;

інші державні освітні програми;

3) охорону здоров’я:

первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки станції швидкої
та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні
стоматологічні поліклініки);

програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри
здоров’я і заходи по санітарній освіті);

4) соціальний захист та соціальне забезпечення: державні програми
соціального забезпечення: притулки для неповнолітніх (у разі, якщо не
менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають в цих
закладах, формується на території відповідного міста чи району),
територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому;

5) державні програми соціального захисту:

пільги ветеранам війни і праці, допомога сім’ям з дітьми,
додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати
житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий
проїзд окремих категорій громадян;

державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для
окремих категорій громадян;

районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної
політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми
(театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури,
школи естетичного виховання дітей);

6) державні програми розвитку фізичної культури і спорту:
утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл всіх типів (крім шкіл республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і
спорту та фінансова підтримка організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд
місцевого значення.

До видатків, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки
Крим і обласних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

державне управління:

представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;

обласні ради;

освіту;

охорону здоров’я;

соціальний захист та соціальне забезпечення;

культуру і мистецтво;

фізичну культуру і спорт.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на
договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання власних
повноважень. Міські (міст республіканського Автономної Республіки Крим
та міст обласного значення) ради та районні ради можуть передати
видатки на виконання всіх або частини власних повноважень
Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи обласній раді з
передачею відповідних коштів до бюджету Автономної Республіки Крим чи до
обласного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Сільські, селищні
та міські (міст районного значення) ради можуть передавати видатки на
виконання всіх або частини власних повноважень районній раді чи
раді іншої територіальної громади з передачею коштів до відповідного
бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту. Передача видатків
здійснюється за спільним рішенням відповідних рад на договірних
засадах. Всі угоди про передачу видатків укладаються до 1 серпня
року, що передує плановому.

Бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним
способом виробництва, природою та функціями держави, вони відіграють
вирішальну роль у задоволені потреб соціально-економічного розвитку
країни. [1]

Україна має в державній власності окремі галузі і підприємства по
виробництву товарів загальнодержавного значення, які потребують коштів
на реконструкцію та оновлення. Тому видатки її бюджету направляються не
тільки на утримання соціально-культурної сфери, органів державної влади
і управління, оборону, а й на фінансування народного господарства —
державне капітальне будівництво, благоустрій тощо.

Регулювання бюджетних видатків знаходить своє конкретне вираження в
цільовому направленні бюджетних коштів. Найважливішим принципом
планування бюджетних видатків є додержання пропозицій розподілу коштів
із врахуванням реальної необхідності в них. Видатки бюджету (як і
доходи) на наступний рік до поточного року планувалися із врахуванням
результатів виконання бюджету за минулий рік або період із визначенням
коефіцієнта зростання. Це дає змогу обгрунтувати доцільність збільшення
бюджетних видатків і правильно спланувати їх на майбутнє. Це загальна
практика.

У цьому зв’язку важливого значення набуває розробка науково
обгрунтованих норм витрачання бюджетних коштів по статтях видатків.
Норми розробляються на основі загального принципу розподілу бюджетних
коштів, який забезпечує рівні умови щодо задоволення
соціально-культурних потреб населення. Практично це досягається шляхом
диференціації норм по областях, містах і районах із врахуванням їхніх
економічних особливостей: промислова чи сільськогосподарська це область,
постраждала та чи інша область, місто, район від аварії на
Чорнобильської АЕС тощо. [8]

Плануючи бюджетні витрати, регіон керує усім бюджетним процесом. Тут
принагідно підкреслити, що плануються видатки відповідно до бюджетної
класифікації групування видатків і доходів по галузях та видах витрат,
така класифікація має бути науково обгрунтованою, і це є запорукою
оптимального складання усіх бюджетів.

Хоча в умовах ринкової економіки всі бюджети самостійні — від державного
до сільського, однак планування і доходів, і видатків різних ланок
бюджетної системи зберігається, бо інакше не можна збалансувати різні
бюджети. Це здійснюється за рахунок встановлення регулюючих джерел
державних доходів бюджету, або дотацій, субвенцій, відповідно
зберігається й залежність нижчестоячих бюджетів від вищестоящих, бо
останні встановлюють норматив відрахувань від загальнодержавних доходів.

Висновки

Формування місцевих бюджетів – це дуже складний процес. Одним з
напрямків ефективного формування дохідної частини бюджету є детальний
аналіз виконання кожного джерела доходу протягом попередніх років та
врахування певних об’єктивних причин відхилення від передбачених
показників.

Роблячи висновки, можна впевнено сказати, що формування бюджету – це
процес, який повинен налагоджуватися роками. Наприклад, вирішити
проблему збалансованості бюджетів можна шляхом находження нових джерел
доходів та залучення частини коштів від приватизації державного і
комунального майна. Досить вагомі потенційні можливості скорочення
витратної частини бюджету пов’язані з удосконаленням процесу формування
місцевих бюджетів. Потребує вирішення питання фінансування забезпечення
експлуатації та утримання об’єктів комунальної власності, які
перебувають у власності членів територіальної громади. Зрозуміло, що
вирішення всіх цих питань повинно відбуватися на державному рівні.

Список використаної літератури

Бюджетний Кодекс України, Верховна Рада України; Закон України вiд
21.06.2001

Гоpдеева Л.П., Редина H.И. Финансы Укpаины: Учеб. пособие.-
Днепpопетpовск: Hаука и обpазование, 2001.- 236 с.

Єпіфанов А.О. и др. Бюджет і фінансова політика Укpаїни: [Hавч. посібник
для студентів екон. фак. вузів]/ Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова
І.І.- К.: Hаук. думка, 2002.- 301 с.

Иванов А.Г. Методика pазpешения пpотивоpечий внутpи бюджетной
системы/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти.- Донецк, 2003.- 40 с.:
табл.

Місцеві податки і збоpи та їх вплив на фоpмування місцевих бюджетів/
[Голик Р.М., Ключевський І.І., Попик С.Ю. та ін.]; Ужгоp. деpж. ун-т.
Закаpп. обласна деpж. адміністpація.- Ужгоpод, 2002.- 28 с.

Пpинципи бюджетної політики: Лекц.-пpакт. куpс/ Центp деpж. і місц.
упp.; Сочка К.- Ужгоpод: Б.в., 2002.- 87 с.

Пpоблеми фінансово-кpедитного pегулювання в пеpехідній економіці: Зб.
наук. пp./ HАH Укpаїни. Ін-т економіки; [Редкол.: А.І.Даниленко (відп.
pед.) та ін.].- К., 2003.- 108 с.

Павлюк К.В. Фінансові pесуpси деpжави.- К.: HІОС, 1998.- 175 с.: іл.,
табл.

Розпутенко І.В., Федів І.О. Деpжавні фінанси: Фоpмування і викоpистання
на місцевому pівні: Матеpіали до лекц. куpсу “Бюджет. пpоцес і
упp. фінансами”/ Укp. акад. деpж. упp. пpи Пpезидентові Укpаїни.- К.:
Вид-во УАДУ, 2003.- 100 с.

Сабанти Б.М. Теоpия финансов: Учеб. пособие.- М.: Менеджеp, 1998.- 167с.

Сумаpоков В.H. Госудаpственные финансы в системе макpоэкономического
pегулиpования.- М.: Финансы и статистика, 2002.- 220, [2] с.:

PAGE

PAGE 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019