.

Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів, класифікація кредитів, що надаються підприємствам (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
414 2585
Скачать документ

Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без
періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіталу (в
грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і
обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і
тим, хто його отримує.

Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є товарне
виробництво. Основою функціонування кредиту є рух вартості у сфері
товарного обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару
і його грошовим еквівалентом, відбувається відокремлення грошової форми
вартості від товарної. Якщо рух товарних потоків випереджає грошовий, то
підприємства — споживачі товарів із настанням моменту плати за них не
завжди мають достатні кошти, що може зупинити нормальний процес
відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на
підприємствах нагромаджуються тимчасово вільні кошти.

Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругооборот
оборотних коштів і потребою в постійному використанні матеріальних і
грошових ресурсів.

Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов’язане з
необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із
тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в
них у інших. При цьому виникнення кредитних відносин зумовлюється не
самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і його оплати, а
узгодженням між суб’єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки
платежу шляхом укладання кредитної угоди. Але оборот товарів є не єдиною
причиною появи кредитних взаємовідносин. Нині кредитні відносини
виникають за будь-якої економічної чи фінансової операції, що пов’язана
із заборгованістю одного з учасників такої операції.

Поряд з об’єктивною основою існують специфічні причини виникнення і
функціонування кредитних відносин, що пов’язані з необхідністю
забезпечення безперервності процесу відновлення.

Рис. 1 Причини виникнення кредитних відносин

Для розвитку кредитних відносин необхідні певні умови. По-перше,
учасники кредитної угоди — кредитор і позичальник, мають бути юридичне
самостійними суб’єктами, які матеріально гарантують виконання
зобов’язань. По-друге, інтереси суб’єктів кредитної угоди повинні
збігатися.

Для забезпечення всього процесу відтворення необхідно, щоб підприємства
мали необхідні оборотні кошти, які вони використовують для придбання
оборотних виробничих фондів. Із стадії виробничих запасів оборотні кошти
переходять у незавершене виробництво, а потім у готову продукцію. У свою
чергу, готова продукція, призначена для продажу, стає товаром і
реалізується. Виручка від реалізації поступає на рахунок підприємства.

За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські
кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товарний) кредит. Кредит
дає змогу доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не
витрачати значних фінансових ресурсів на створення зайвих запасів
сировини й матеріалів.

У процесі кредитування підприємств насамперед ураховуються індивідуальні
особливості кругообороту їхніх оборотних коштів. Особливості
індивідуального кругообороту коштів підприємств проявляються у
розбіжності в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі
та авансуванням коштів у новий оборот. Такі розбіжності відбуваються,
передусім, через сезонність виробництва. Сезонність виробництва зумовлює
в одні періоди випереджаюче зростання виробничих витрат порівняно з
надходженням коштів і спричиняє додаткову потребу в коштах понад ті, що
є в розпорядженні підприємства. В інші періоди витрати виробництва
зменшуються або зовсім припиняються, збільшується вихід готової
продукції та надходження грошової виручки, частина якої виявляється
тимчасово вільною.

Таке чергування зростання додаткових потреб у коштах і створення
тимчасово вільних залишків їх на тому самому підприємстві створюють
реальну економічну основу для використання кредитів на формування
виробничих і оборотних фондів та погашення їх через певний час.

Взагалі особливості індивідуального обороту коштів підприємства
зумовлюються багатьма об’єктивними і суб’єктивними факторами.

До об ‘єктивних факторів належать:

• галузева належність підприємства;

• характер виробничого процесу;

• сезонність виробництва.

До суб ‘єктивних факторів належать:

• рівень організації виробництва;

• рівень організації збуту й постачання;

• інші фактори.

Розрізняють два види кругообороту коштів підприємства: відносно
рівномірний і переважно нерівномірний.

Перший вид властивий підприємствам нафтової, вугільної, металургійної та
інших галузей промисловості. Для підприємств цієї групи характерна
відсутність тривалого лагу (періоду) між надходженням і витрачанням
коштів.

Другий вид характерний для підприємств легкої, харчової, лісової
промисловості, сільськогосподарських підприємств. У них завжди виникає
певна невідповідність між витратами коштів і надходженням коштів від
реалізації продукції. У підприємств з нерівномірним кру-г ооборотом
коштів додаткова потреба в кредиті пояснюється сезонністю виробництва,
значною тривалістю обороту оборотних коштів. Тривалість виробничого
циклу може коливатися від кількох днів (виробництво деяких харчових
продуктів) до кількох місяців і років (виробництво сільськогосподарської
продукції, суднобудування).

Суб’єктами кредитних відносин можуть бути будь-які самостійні
підприємства. Кредитні відносини характеризуються тим, що їх суб’єктами
є дві сторони: одна з них у рамках конкретної кредитної угоди
називається кредитором, інша — позичальником. Грошові чи
товарно-матеріальні цінності, витрати або виконана робота та надані
послуги, щодо яких укладається кредитний договір, є об’єктом кредиту.

Основними і 5 ‘сктами короткострокового кредитування в оборотні кошти є:

• виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, запасні
частини, паливо, інструмент);

• незавершене виробництво та напівфабрикати власного виробництва;

— витрати майбутніх періодів (сезонні витрати, витрати на освоєння
випуску нових виробів тощо);

— готова продукція і товари;

— платіжні та розрахункові операції з постачальниками й покупцями.

На підприємствах виникає потреба в кредитах під виробничі запаси, якщо
їх розміри перевищують власні кошти, тобто якщо створюються
наднормативні запаси. Причиною таких можуть бути сезонність завезення,
нерівномірна або дострокова поставка матеріальних ресурсів
постачальниками та ін.

Наднормативні запаси сільськогосподарської сировини є основним об’єктом
банківського кредиту на підприємствах, які переробляють цю сировину і
працюють сезонно (цукрові заводи, консервні комбінати, інші підприємства
харчової та легкої промисловості), або створюють великі сезонні запаси
сировини на рік, тобто до нового врожаю.

Наднормативні запаси незавершеного виробництва і готової продукції
можуть створюватися на підприємствах у зв’язку з прискоренням темпів
зростання обсягів виробництва, некомплектністю постачання, транспортними
утрудненнями щодо відправлення продукції споживачам, припиненням
відвантажень продукції споживачам через їхню неплатоспроможність тощо.

У складі витрат майбутніх періодів банки видають підприємствам позики на
покриття сезонних витрат, оскільки в періоди сезонного зменшення обсягів
виробництва або міжсезонного простою витрати на виготовлення продукції
тимчасово не покриваються виручкою від реалізації. Так, цукровий завод
навіть у період міжсезонного простою (лютий—серпень) потребує коштів на
ремонт обладнання, утримання постійного персоналу, проведення всіх
підготовчих робіт до сезону цукроваріння. Ці витрати він покриває за
рахунок банківських позик, а розраховується за них з виручки від
реалізації цукру.

Витратами майбутніх періодів є також витрати, пов’язані з освоєнням
випуску нових видів продукції, пусконалагоджувальні витрати. Якщо ці
витрати кредитує банк, то в кредитних угодах називається конкретна
продукція і витрати включаються в її собівартість.

За допомогою кредитів підприємство, коли йому тимчасово бракує власних
коштів, може розрахуватись зі своїми постачальниками.

Отже, кредит необхідний і для підтримування кругообороту фондів діючих
підприємств, що обслуговують процес реалізації продукції.

Об’єктами довгострокового та середньострокового кредитування є
капітальні вкладення, пов’язані з реконструкцією підприємства, його
технічним переозброєнням, упровадженням нової техніки, удосконаленням
технології виробництва, та інші витрати, що приводять до збільшення
вартості основних засобів. До таких кредитів підприємства вдаються, якщо
відчувають брак власних коштів, призначених на ці цілі, а саме: прибутку
й амортизаційних відрахувань.

Використання різноманітних форм кредитування підприємства прискорює рух
грошових і матеріальних ресурсів та сприяє підвищенню ефективності
фінансово-господарської діяльності.

Визначаючи потреби в кредитах, підприємства виходять із загальної
потреби у коштах і наявності таких.

Приклад 1.

Підприємству необхідно закупити сировини та півфабрикатів для
організації виробництва продукту х у сумі 1870 тис. гри. Власних джерел
воно має лише 1270 тис. гри. Відтак підприємство відчуватиме додаткову
потребу в оборотних коштах у сумі 600 тис. грн., яка може бути
задоволена іа рахунок кредиту.

Планування потреби в кредиті для формування оборотних коштів
підприємства здійснюється таким чином. На першому етапі розраховується
потреба в оборотних коштах у цілому та за окремими напрямками:
формування виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової
продукції.

На другому етапі визначається необхідний розмір залучення кредитів банку
на покриття збільшення потреби в оборотних коштах. Для цього можна
користуватися формулою:

Ко.б=ОК-ОКн-ОКпр+КЗ,

де Ко.б — необхідний розмір кредитів, які залучаються в оборотні кошти;

OK — потреба в оборотних коштах;

ОКн — власні оборотні кошти на початок періоду;

ОКпр — поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підприємства;

КЗ — зменшення кредиторської заборгованості.

Потреба підприємства в кредитах під інвестиційні проекти визначається на
основі інвестиційної програми за окремими етапами її реалізації та з
урахуванням власних джерел фінансування.

Власні кошти для фінансування інвестиційних програм складаються з
амортизаційних відрахувань, частини прибутку, яка спрямовується на
реконструкцію, технічне переоснащення, нове будівництво.

Після проведення розрахунків потреби підприємства в кредитних ресурсах
визначають період їх залучення. Період залучення кредитів — це час з
моменту надання банківського кредиту до моменту його повного погашення
та виплати відсотків за користування. Період залучення кредиту
визначається банком. Практика свідчить, що нині в Україні у зв’язку з
високою інфляцією цей строк не перевищує З місяців.

У банківській практиці для визначення розмірів кредиту використовується
метод, коли позика видається не в повному обсязі, а за мінусом
визначеної частини у відсотках до заявленої величини кредиту. Ця
величина для кожного підприємства може бути різною, виходячи з його
кредитоспроможності і ступеня ризику кредитування.

Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікуються за такими
ознаками:

— за кредиторами;

— за формами та видами;

— за метою використання;

— за терміном надання;

— за забезпеченням;

— за порядком надання.

Кредиторами підприємств можуть бути:

• банки та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (банківський,
лізинговий кредити);

• підприємства (комерційний кредит);

• держава (державний кредит, який надається через уповноважені банки);

• міжнародні фінансово-кредитні установи (відкриття кредитних ліній
через уповноважені банки).

Форми та види кредитів зображено на рис. 2

Рис. 2 Форми та види кредитів, що надаються підприємствам

До видів кредитів належать:

• банківський;

• комерційний;

• державний;

• лізинговий.

Банківський кредит — це економічні відносини між кредитором та
позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах
терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення.
Банківський кредит надається суб’єктам господарювання всіх форм
власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Комерційний кредит — це економічні, кредитні відносини, які виникають
між окремими підприємствами.

Державний кредит — це економічні, кредитні відносини між державою та
суб’єктами господарювання. Джерелом державного кредиту є кошти
державного бюджету, які спрямовуються в уповноважені банки для
здійснення кредитування підприємств.

Лізинговий кредит — це стосунки між суб’єктами господарювання, які
виникають за орендування майна (майновий кредит або лізинг-кредит).

Банківський та державний кредити надаються підприємствам у грошовій
формі, лізинговий та комерційний — у товарній. Банківський та державний
кредити погашаються у грошовій формі. Комерційний кредит також
повертається переважно в грошовій формі. У період становлення ринкових
відносин можлива його сплата як у товарній, так і у змішаній формах
(товарній і грошовій одночасно). Лізинговий кредит може погашатися в
грошовій, товарній та змішаній формах.

Слід зазначити, що традиційно в країнах з розвинутою ринковою економікою
факторингові та лізингові кредитні послуги підприємствам надаються
переважно спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами —
факторинговими та лізинговими компаніями.

В Україні кредитні послуги у вигляді факторингу надають тільки
комерційні банки. Лізингові послуги надають переважно лізингові
компанії. У зв’язку з цим лізинговий кредит умовно віднесений до групи
небанківських кредитів.

Залежно від мети використання розрізняють кредити, що спрямовані на
фінансування:

• оборотних коштів;

• основних засобів.

Підприємство має можливість отримувати кредити на придбання
товарно-матеріальних запасів, обладнання, інших активів, розширення та
модернізацію виробничих потужностей, викуп окремих виробничих комплексів
або цілих підприємств.

За терміном надання розрізняють короткострокові, середньо-строкові,
довгострокові кредити.

Короткострокові кредити підприємства можуть отримувати у разі фінансових
труднощів, які виникають у зв’язку з витратами виробництва та обороту.
Термін короткострокового кредиту не перевищує одного року.

Середньострокові кредити (від одного до трьох років) надаються на
поточні витрати, оплату обладнання та фінансування капітальних вкладень.

Довгострокові кредити (понад 3 роки) можуть надаватися для формування
основних фондів. Об’єктами кредитування є капітальні витрати на
реконструкцію, модернізацію, розширення вже діючих основних фондів, нове
будівництво, приватизацію та корпоратиза-цію підприємств тощо.

В Україні кредити за терміном надання можна поділити на дві групи:
короткострокові та довгострокові. Кредити, термін надання яких перевищує
один рік, уважаються довгостроковими.

Сьогодні в Україні перевагу віддають короткостроковим кредитам.

Залежно від забезпечення кредити поділяють на 2 групи:

• забезпечені;

• бланкові.

Забезпечені кредити гарантуються певними видами активів, зокрема:

• нерухомістю;

• цінними паперами;

• товарно-матеріальними цінностями;

• дебіторською заборгованістю тощо.

Забезпечення кредитів може також здійснюватись: правами під приємств на
інтелектуальну власність, землю; гарантіями (банків. коштами чи майном
третьої особи); іншим забезпеченням (поручительство, поліс страхової
компанії).

В Україні як кредитне забезпечення використовують, головним чином,
товарно-матеріальні цінності та нерухомість.

Кредити, які надаються банками підприємствам під заставу державних
цінних паперів називаються ломбардними. У міру розвитку ринку державних
цінних паперів значення цього кредиту в діяльності українських
підприємств зростатиме.

Бланкові кредити отримують тільки фінансове стійкі підприємства на
короткий термін (1-10 днів). У вітчизняній практиці бланкові кредити
практично не використовуються.

Порядок надання кредиту передбачає такі види позик:

• прямі;

• консорціальні;

• позики участі.

Надання прямих позик передбачає кредитування підприємства безпосередньо
одним кредитором.

Консорціальні позики надаються тоді, коли підприємству-позичальнику
потрібні кошти в обсязі, який не може бути забезпечений одним
кредитором. У цьому разі кілька кредиторів об’єднуються, і кожен з них
надає частину загального кредиту.

У консорціальній угоді можуть брати участь не тільки кілька банків, а й
кілька підприємств-позичальників, яких стосується конкретний кредитний
проект.

Підприємство-позичальник, що бажає отримати кредит у великому розмірі,
може самостійно визначити банк, який бере на себе зобов’язання з
організації банківського консорціуму та виконання функцій головного
банку у кредитній угоді. Як правило, головним банком визначають один із
великих банків, який має досвід проведення великомасштабних кредитних
операцій.

Для отримання консорціумного кредиту підприємство-позичальник готує і
надає головному банку, як правило, таку інформацію:

1) клопотання на отримання кредиту, із зазначенням характеру діяльності,
фінансового стану підприємства;

2) дані про мету та направленість кредиту, термін надання, періоди його
погашення;

3) техніко-економічне обгрунтування проекту;

4) інші документи, що потрібні для прийняття рішення про кредитування.

Кредитні взаємовідносини між консорціумом та підприємством-позичальником
регулюються кредитною угодою, яку підписують усі учасники.

Головний банк акумулює кошти банків-учасників і кредитує підприємство
відповідно до кредитної угоди.

За настання строків погашення зобов’язань підприємство повертає
кредиторам не тільки позичені кошти та відсотки за кредит, а й
відшкодовує всі витрати, пов’язані з організацією та здійсненням
кредитної операції у тій сумі та строках, які обумовлені в кредитному
договорі.

Консорціальне кредитування в Україні не набуло розвитку. За останні роки
було укладено лише кілька консорціальних угод.

Позики участі — банки передають (переуступають) частини позики іншим
кредиторам. Домовленість про таку позику можна укласти навіть без відома
підприємства-позичальника, а умови такої позики відрізняються від умов
надання початкового кредиту.

У зв’язку із низькою кредитоспроможністю більшості українських
підприємств у вітчизняній практиці позики участі не практикуються.

Причини

Специфічні

Загальноекономічні

товарне виробництво

рух вартості у сфері товарного обміну

Функціонування підприємств на засадах комерційного розрахунку

Сезонний характер окремих виробництв

Розбіжності між нагромадженням коштів та їх витрачанням на підприємстві

Відхилення фактичного виокристання оборотних коштів від їх нормативу в
процесі індивідуального кругообігу обротних фондів підприємства

Вид кредиту

Вид кредиту

банківський

комерційний

державний

лізинговий

товарна

грошова

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020