.

Фінансовий механізм (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1283 11360
Скачать документ

Реферат на тему:

Фінансовий механізм

Реалізація фінансової політики здійснюється з допомогою фінансового
механізму, який являє собою досить складну систему впливу на різні
сторони фінансової діяльності окремих суб’єктів. Основним вектором цього
впливу є взаємовідносини держави, яка виробляє і реалізує фінансову
політику, із суб’єктами господарювання, що забезпечують виробництво ВВП.

Фінанси як розподільна категорія тісно взаємозв’язані з економікою. З
одного боку, з допомогою фінансів розподіляється створений у суспільстві
ВВП, причому розподілити можна лише стільки, скільки створено. З іншого
боку, як уже зазначалося, обмінно-розподільні відносини формують певну
систему економічних інтересів, які впливають на виробництво, стимулюючи
чи, навпаки, стримуючи зростання ВВП. При цьому фінансовий вплив на
соціально-економічний розвиток, який лежить в основі формування і
реалізації фінансової політики, здійснюється не автоматично сам по собі,
а через фінансовий механізм, який відображає напрями, характер і
сутність функціонування фінансів у суспільстві.

Фінансовий механізм — сукупність фінансових методів і форм, інструментів
та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Ринкова економіка ґрунтується на поєднанні як власної саморегулюючої
дії, що становить саму її основу, так і системи державного регулювання
ринкових відносин. Ринок на основі балансу попиту і пропозиції через
механізм вільного ціноутворення загалом самостійно регулює розвиток
окремих галузей, регіонів і підприємств, виробництво певних товарів та
сферу послуг. Разом з тим необхідна і система державного регулювання,
однак не повного регулювання, а підрегулювання, коригування, спрямування
ринкових механізмів на досягнення певних цілей і реалізацію визначених
завдань. Державне регулювання не замінює ринкового саморегулювання, а
лише доповнює його.

Державне регулювання економіки може здійснюватися двома способами.

Перший — створення системи планового керівництва, в основі якої лежать
адміністративно-командні методи. Завдання збалансування економічного і
соціального розвитку вирішуються на основі єдиного директивного
централізованого планування. Щоправда, повного збалансування економіки
так ніколи й не досягалося. Окрім того, те збалансування розвитку
економіки, що забезпечувалось плановими методами, досягалось на дуже
низькому, порівняно з розвиненими країнами, рівні забезпечення
економічних і соціальних потреб. Тобто планова економіка здатна певною
мірою забезпечити керованість і збалансованість розвитку, однак на
низькому життєвому рівні.

Другий спосіб державного регулювання економіки полягає у застосуванні
економічних методів управління, серед яких провідна роль належить
фінансам. Дія фінансового механізму на різні сторони
соціально-економічного розвитку має кількісну й якісну визначеність.
Кількісна визначеність виявляється в сумі коштів, що виділяються для
досягнення тих чи інших цілей. Це первинна основа функціонування цього
механізму. Без відповідних асигнувань і кредитів неможливе розв’язання
жодного завдання суспільного розвитку. Але саме по собі виділення коштів
ще не гарантує розв’язання того чи іншого конкретного завдання.
Надзвичайно важливо, яким чином здійснюється формування ресурсів, якими
каналами і в яких формах вони рухаються, на яких умовах виділяються і
використовуються. Усе це характеризує якісну визначеність дії
фінансового механізму.

Зазначеним двом сторони функціонування фінансового механізму на основі
руху грошових коштів відповідають два методи фінансового впливу на
соціально-економічний розвиток: фінансове забезпечення і фінансове
регулювання. Оскільки ці два методи є глобальними й узагальнюючими і
включають у себе окремі часткові методи, то їх можна виділити як
структурні підсистеми фінансового механізму, що характеризують зміст
впливу фінансів на різні сторони розвитку суспільства. Установлення
пріоритетності того чи іншого методу лежить в основі визначення напрямів
фінансової політики держави. Чим вищий рівень розвитку суспільства й
економіки, тим більшою є роль фінансового регулювання.

Фінансове забезпечення переважає в умовах адміністративно-командної
системи управління. Ресурси, які виділяються на основі рішень
відповідних адміністративних органів, є їх матеріальним забезпеченням.
Фінансове регулювання в цих умовах підпорядковане завданням створення
відповідних грошових фондів, насамперед централізованого фонду — бюджету
держави. Навпаки, в умовах ринкових відносин на перший план виступає
підсистема фінансового регулювання, бо саме вона робить ринок
регульованим, а не стихійним.

Підсистеми фінансового забезпечення і фінансового регулювання тісно
взаємозв’язані. Встановлена в той чи іншій період система фінансового
забезпечення потребує відповідного фінансового регулювання.

Структурна побудова фінансового механізму подана на схемі 12.

Фінансове забезпечення реалізується на основі відповідної системи
фінансування, яке може здійснюватись у трьох формах: самофінансування,
кредитування, зовнішнє фінансування. Різні форми фінансового
забезпечення використовуються на практиці одночасно через установлення
оптимального для даного етапу розвитку суспільства співвідношення між
ними.

Самофінансування являє собою забезпечення потреб простого і розширеного
відтворення виробництва за рахунок власних коштів юридичних і фізичних
осіб. Це вихідна форма фінансового забезпечення. Без наявності певних
власних коштів розпочати будь-яку діяльність неможливо. Але
самофінансування зовсім не означає створення фінансової автаркії, бо
дуже тісно пов’язане з використанням кредитів. Адже ці запозичені кошти
потрібно повернути за рахунок власних доходів. У зв’язку з цим треба
чітко розрізняти самофінансування як принцип організації і як форму
фінансового забезпечення.

Схема 12

Структура фінансового механізму

Принцип самофінансування передбачає, що регулювання фінансової
забезпеченості здійснюється за рахунок кредиту. Він потребує чіткого
визначення співвідношення між власними та запозиченими ресурсами. З
позиції фінансової ефективності власні ресурси (тобто самофінансування
як форма фінансового забезпечення) призначені для покриття затрат на
мінімально припустимому рівні. Решта ресурсів формується на основі
використання кредиту. Недаремно центром фінансової системи скрізь є
банки. Головна перевага такої системи фінансового забезпечення полягає в
тому, що вона сприяє максимально ефективному використанню наявних у
суспільстві ресурсів на основі прискорення їх кругообігу. Збільшення
питомої ваги власних ресурсів, навпаки, уповільнює кругообіг ресурсів, а
тому й уповільнює темпи соціально-економічного розвитку.

Основою самофінансування як форми фінансового забезпечення є власний
капітал. Залежно від форми власності він може бути індивідуальним —
приватний, чи колективним — пайовий або акціонерний. Найпоширенішим у
сучасних умовах є акціонерний капітал. Водночас особливості його
формування і використання ведуть до того, що в ньому проявляються як
ознаки самофінансування, так і певні ознаки кредитування. Оскільки
акціонери є співвласниками підприємств, то очевидними є ознаки
самофінансування. Але через те, що реальні права управління власністю
перебувають у власника контрольного пакета акцій, то решта акціонерів
певною мірою є позичальниками відносно до нього.

Кожна з форм власності має свої переваги та недоліки у формуванні
фінансових ресурсів та їх використанні. Приватний власник сам визначає
потреби і виходить зі своїх можливостей. Пайовий капітал має переваги
більш високого рівня концентрації ресурсів, порівняно з приватним, але
він менш мобільний, оскільки передбачає узгодження дій співвласників.
Акціонерний капітал є надзвичайно мобільною і раціональною формою
концентрації і перерозподілу фінансових ресурсів. Ця форма забезпечує
суспільний контроль за ефективністю використання коштів через вторинний
ринок цінних паперів. Котирування акцій на фондовій біржі є індикатором
стану того чи іншого акціонерного товариства. Чим кращі показники
діяльності підприємства, тим вищий рівень котирування їх акцій і тим
більший попит на них, що розширяє можливості залучення фінансових
ресурсів. Отже, лише за умов високої ефективності виробництва можливе
функціонування акціонерних товариств.

Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у тимчасовому
використанні позичених ресурсів. Якщо самофінансування — це вихідна
форма фінансового забезпечення, то кредитування, особливо в умовах
ринкової економіки, є головною, провідною формою. Воно ґрунтується на
принципах поворотності, терміновості, платності й матеріального
забезпечення кредитів.

Кредитування — надзвичайно дійова форма фінансового забезпечення.
По-перше, досягається значна економія суспільного капіталу за рахунок
використання одних і тих самих ресурсів різними суб’єктами
підприємницької діяльності. По-друге, установлені принципи кредитування
вимагають ефективного господарювання.

Третя форма фінансового забезпечення — зовнішнє фінансування. Воно
полягає у виділенні коштів певним суб’єктам на безповоротній і
безоплатній основі. Це може бути державне фінансування з бюджету чи
державних фондів цільового призначення, надходження коштів від
громадських та доброчинних фондів і організацій даної країни та з-за
кордону, гранти від міжнародних організацій тощо. В умовах ринкової
економіки ця форма є підпорядкованою відносно самофінансування і
кредитування. Основним її видом є бюджетні асигнування. Слід зазначити,
що завжди були і будуть такі сфери діяльності, що потребують державного
фінансування. Передусім це ті сфери, що є непривабливими для приватного
бізнесу або мають надзвичайну суспільну вагу. Однак за певних умов
бюджетні асигнування можуть бути головним джерелом асигнувань в
економіку на основі кейнсіанської теорії бюджетного мультиплікатора.
Такі умови виникають тоді, коли практично неможливо використати інші
форми фінансового забезпечення, насамперед у період фінансової кризи.

Надійність фінансового механізму визначається достатнім забезпеченням
потреб кожного суб’єкта у коштах на основі оптимізації співвідношення
між формами фінансового забезпечення.

У процесі реалізації фінансової політики держава може впливати на
соціально-економічний розвиток через усі три форми фінансового
забезпечення. Але можливості такого впливу і механізми його реалізації
при використанні кожної з цих форм суттєво різняться. Так, бюджетні
асигнування є формою прямого впливу держави, це засіб, що безпосередньо
перебуває в її руках. На процеси кредитування держава може впливати
досить відчутно, але тільки опосередковано. Самофінансування забезпечує
права власника самостійно визначати напрями використання коштів. Однак
ступінь самофінансування залежить як від обсягу власних ресурсів
суб’єктів господарювання, так і від рівня оподаткування підприємницької
діяльності.

Сутність реалізації фінансової політики за допомогою бюджетних
асигнувань полягає у визначенні напрямів, обсягів і форм фінансування
окремих суб’єктів, галузей, регіонів. Оптимізація розподілу бюджетних
коштів з позицій забезпечення як вирішення пріоритетних завдань, так і
досягнення збалансованого розвитку економіки та соціальної сфери
становить сутність бюджетної політики держави. Можливості цієї політики
визначаються рівнем та обсягами бюджетної централізації ВВП — чим вони
вищі, тим більший фінансовий потенціал держави. Однак тут виникає
протиріччя між інтересами держави та юридичних і фізичних осіб, адже чим
вищий рівень бюджетної централізації ВВП, тим нижчий рівень
самофінансування як провідної і висхідної форми фінансового
забезпечення.

LNB

D

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

????

??

????????

????????????

????????????

????

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

???????s??

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

????????????

??

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

h‚B

9ристання цілеспрямованих пільг для окремих підприємств, галузей,
регіонів тощо.

Установлення пріоритетності інтересів підприємств чи держави визначає
переважаючу роль інструментів податкової чи бюджетної політики. Адже
головне у реалізації того чи іншого завдання — це повне забезпечення
його необхідними коштами. Вони можуть бути сформовані самим
підприємством за умови поміркованого оподаткування його доходів, або
надані з бюджету, коли власних доходів не вистачає унаслідок високого
рівня їх вилучення в бюджет.

На перший погляд, для фінансового забезпечення не має значення, за
рахунок чого будуть вирішуватися конкретні завдання. Врешті-решт
величина доходів, сформованих у суспільстві на основі певного обсягу
ВВП, є незмінною, незалежно від того, як вони розподіляються і
перерозподіляються. Однак з погляду ефективності фінансової політики
самофінансування є значно дійовішою формою, ніж бюджетні асигнування.
Підприємство завжди намагається зберегти та ефективно використати власні
фінансові ресурси і доходи. Бюджетні ж асигнування як безоплатні
ресурси, мають менш ефективний вплив і тому повинні використовуватися
для збалансування тих перекосів, які неможливо виправити за допомогою
інших форм.

Можливості використання державою у своїй фінансовій політиці
кредитування обмежені. Комерційні банки самостійно визначають, кому, на
яких умовах і за якою ціною вони надаватимуть позики. Водночас держава
засобами грошово-кредитної політики може впливати на функціонування
кредитного ринку. Основним інструментом впливу є регулювання вартості
запозичень через облікову ставку центрального банку. Крім того, держава
може регулювати обсяги кредитних ресурсів через механізми обов’язкових
резервних вимог, які встановлюються для комерційних банків, та за
допомогою операцій з цінними паперами на відкритому ринку. У деяких
випадках держава може виділяти кошти комерційним банкам на цільове
кредитування окремих суб’єктів чи заходів.

Фінансове регулювання полягає у регламентуванні розподільних відносин у
суспільстві й на окремих підприємствах. Оскільки фінанси являють собою
розподільні й перерозподільні відносини, то фінансові методи
регулювання, по суті, є методами розподілу. Існують два методи розподілу
доходів: сальдовий і нормативний.

Сальдовий метод передбачає виділення підсумкового (сальдового) елемента
в розподілі доходу. Як правило, саме цей сальдовий елемент несе в собі
основне стимулююче навантаження. Так, прибуток підприємств є різницею
між валовими доходами і валовими витратами. Якраз це стимулює зростання
доходів і зниження витрат. Проміжні елементи розподілу за сальдовим
методом визначаються на основі окремих розрахунків. Ці розрахунки можуть
мати нормативний характер, але нормативи встановлюються не до об’єкта
розподілу (виручки, доходу, прибутку), а до інших показників.

Нормативний метод розподілу полягає в тому, що всі елементи розподілу
визначаються за нормативами, які встановлюються стосовно об’єкта
розподілу. Нормативним є розподіл прибутку при його оподаткуванні.
Ставка податку на прибуток поділяє його на дві частини: перша вноситься
до бюджету держави, друга становить чистий прибуток, яким підприємство
розпоряджається самостійно.

Вибір методу розподільних відносин є дуже важливим етапом побудови
системи фінансового регулювання. Однак не можна протиставляти один метод
другому, бо суть не тільки і не стільки в методі, а в тому, чим він
наповнюється, тобто які елементи розподільних відносин включає.

При сальдовому методі головне — виділення підсумкового елемента. У ньому
повинні бути закладені стимулюючі функції, і вони мають реалізуватися на
практиці. Якщо цього немає, то така модифікація сальдового методу не
відповідає завданням фінансового регулювання.

При нормативному методі розподілу дуже важливо установити оптимальне
співвідношення між нормативним регламентуванням та самостійністю
юридичних і фізичних осіб у витрачанні коштів.

Метод фінансового регулювання визначає характер дії фінансового
механізму. Кожний метод може мати безліч модифікацій залежно від того,
які елементи розподільних відносин він охоплює. Кожному з елементів
відповідає певне цільове призначення у вигляді закріплених за ним
функцій. Таким чином, у складі фінансового механізму створюється набір
фінансових інструментів, з допомогою яких здійснюється вплив на різні
сторони суспільного розвитку.

Видами таких інструментів є податки, внески і відрахування, субсидії та
дотації. Конкретний склад фінансових інструментів постійно змінюється
залежно від завдань фінансової політики. Чим ширше втручання держави у
фінансову діяльність підприємств і населення, тим більше їй потрібно
інструментів. Розширення самостійності підприємств в умовах переходу до
ринкових відносин привело до звуження кола фінансових інструментів. Нині
до них належать платежі в бюджет і фонди цільового призначення, державні
дотації, а також амортизаційні відрахування.

Ефективність фінансового механізму залежить від цілеспрямованого вибору
фінансових інструментів та дійовості їх впливу на окремі сторони
соціально-економічного розвитку.

Характер і ступінь впливу через фінансові інструменти на
соціально-економічний розвиток залежать як від методу розподільних
відносин, так і від того, які функції надані цим інструментам і
наскільки повно вони реалізуються на практиці. Дійовість фінансового
механізму визначається дійовістю окремих інструментів. Немає сенсу
сподіватися на ефективність того механізму, окремі інструменти якого або
зовсім не мають стимулюючих функцій, або вони недостатньо чітко
виражені, або через певні причини не реалізуються.

Управління фінансовим механізмом. У будь-якому механізмі управління
ґрунтується на використанні відповідних важелів. Самі по собі вони
нічого не визначають і не вирішують. Вплив на дію фінансового механізму,
а через нього на різні сторони соціально-економічного розвитку,
досягається встановленням і зміною положення того чи іншого важеля.
Наприклад, якщо необхідно прискорити економічний розвиток, то для цього
є випробувані заходи — зниження процентних ставок на кредит та ставок
оподаткування доходів, насамперед тих, що спрямовуються на
нагромадження. Або, скажімо, треба стимулювати науково-технічний
прогрес. Як один із заходів, можна застосувати підвищення норм
амортизаційних відрахувань, установлення прискореного списання
амортизації з урахуванням морального зносу устаткування. Іноді
складається враження, що важелі діють самі по собі. Але це не так, вони
тільки приводять в рух відповідні інструменти, без яких вони нічого не
значать.

Сукупність важелів становить систему управління фінансовим механізмом.
За напрямом своєї дії вони поділяються на дві групи: стимули і санкції.
Взагалі, у широкому розумінні стимули включають і санкції. Розмежування
цих понять має на меті розрізнити напрями дії важелів. Стимули
матеріалізують фінансове заохочення, а санкції — покарання. На практиці
в ролі стимулів виступають різні пільги (в оподаткуванні, кредитуванні
тощо), а санкції — це штрафи, пені та ін. Крім того, важелі керування
фінансовим механізмом поділяються на окремі види. Насамперед це
принципи, умови і порядок формування доходів, нагромаджень і фондів,
порядок здійснення витрат, умови і принципи фінансування і кредитування.

Принципи — це основоположні елементи системи управління. З їх допомогою
відбувається налагодження фінансового механізму, його орієнтування на
розв’язання певних завдань. Принципи визначають характер дії як окремих
підсистем та їх елементів, так і механізму в цілому. Зміна принципів
може докорінно змінювати дію фінансового механізму, що наочно видно при
переході до принципу самофінансування в організації фінансових ресурсів
підприємств замість бюджетного регулювання. Дуже важливо, щоб ті чи інші
принципи не тільки декларувались, а й неодмінно були життєздатними і щоб
їх обов’язково дотримувались на практиці.

Умови формування доходів, нагромаджень і фондів, а також фінансування і
кредитування визначаються відповідними законодавчими й нормативними
документами. Це порядок формування доходів, віднесення витрат,
визначення розміру податків тощо. Умови фінансових відносин мають бути
узгоджені з їх принципами, не суперечити їм. Це, по суті, техніка
фінансових розрахунків. Однак не слід ні недооцінювати, ні переоцінювати
її значення. Без досконалої техніки не може нормально функціонувати
будь-який механізм, але найдосконаліша техніка не допоможе, якщо
механізм складено з незадовільних інструментів.

Надзвичайно важливу роль у системі управління фінансовим механізмом
відіграють норми і нормативи, особливо при застосуванні нормативного
методу розподільних відносин. Необґрунтовані або не взаємопов’язані
норми і нормативи можуть розладнати роботу найдосконалішого механізму.
Головна вимога до них полягає в тому, що їх встановлення та зміна мають
базуватись або на науково обґрунтованій методиці (ставки податків), або
на основі ринкових відносин (процентні ставки на позички).

Функціонування фінансового механізму забезпечується через організаційні
структури, які характеризують надбудову суспільства. Це правове
регламентування, планування, організація та контроль. Правове
регламентування відображається в розробленні та прийнятті законодавчих
актів з фінансів. Ця функція покладається на органи державної влади.
Фінансове планування полягає в розробленні фінансових планів, на основі
яких ведеться оперативне управління. Основний фінансовий план — бюджет
держави — затверджується законодавчо. Функції організації фінансової
діяльності в країні покладаються на органи державного управління і
безпосередньо на Міністерство фінансів та Центральний банк. Ефективність
управління фінансовим механізмом залежить насамперед від чітких,
злагоджених та узгоджених дій цих органів. Фінансовий контроль дає
можливість постійно стежити за рухом грошових потоків, він забезпечує
перевірку законності здійснення фінансових операцій і тим самим
правильне спрямування дії фінансового механізму.

В управлінні фінансовим механізмом важливим є один аспект: на що має
бути націлене його функціонування? На те, щоб з його допомогою
вирішувати ті чи інші проблеми, що періодично виникають у суспільстві,
чи на те, щоб їх не виникало? Звичайно, фінансовий механізм має
реагувати на існуючі проблеми і сприяти їх вирішенню. Та все ж головна
його мета полягає в тому, щоб не допускати зародження, а тим більше,
загострення проблем.

ЛІТЕРАТУРА

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична
концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів:
Каменяр, 2000.

Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук,
М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансовї
науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та
наук. редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000.

Бровкова Е. Г., Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства.
— К., 1997.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Ніос, 2000.

Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Федосова, С. Я.
Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991.

Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999.

Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна
та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.

Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній
Європі / Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

Дьяконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук.
думка, 1997.

Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика
України: Навч. посібник — К.: Наук. думка, 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020