.

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 8964
Скачать документ

Реферат на тему:

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу

Поступове впровадження в економіку країни ринкових методів
господарювання і конкуренції потребує від підприємств підвищення
ефективності їх діяльності, яка визначає здатність підприємств до
фінансового виживання.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою характеризується
показником ефективності використання капіталу, тобто максимальної його
віддачі, яка виражається збільшенням суми прибутку на 1 гривню капіталу.
Цього можна досягти за умови раціонального та економного використання
всіх видів ресурсів, недопущення їх перевитрат, втрат на всіх стадіях
кругообороту. В результаті капітал повертається в більшій сумі, тобто з
прибутком.

Звідси, ефективність використання капіталу характеризується його
віддачею, прибутковістю (рентабельністю) як відношення суми прибутку до
середньорічної суми капіталу.

До речі, коефіцієнт прибутковості (рентабельності) є одним з найбільш
визнаних і широко використовуваних у світовій практиці узагальнюючих
показників міри ефективності використання капіталу та ділової активності
підприємства.

Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) капіталу (Кп.к.) обчислюють за
формулою:

Для розрахунку Кп.к. можуть використовуватись такі показники

прибутку:

• балансовий;

• чистий;

• прибуток від реалізації продукції (надання послуг, виконання

робіт).

Найбільш правильно використовувати чистий прибуток, скоригований на суму
сплачених процентів за кредит, суму сплачених дивідендів на
привілейовані акції та інші.

Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) може бути розрахований як для
загальної суми капіталу, так і окремо для основного і

для оборотного капіталу. Це дозволяє дати оцінку ефективності інвестицій
в ці види активів.

У розрахунок середньорічної суми загального капіталу не включають
«непродуктивний» капітал (устаткування для установки незавершені
капітальні вкладення, витрати майбутніх періодів).

Показник рентабельності сукупного інвестованого капіталу характеризує
рівень продуктивності всього капіталу, незалежно від джерел його
надходження.

Оскільки кожен інвестор зацікавлений у тому, скільки прибутку приносять
їм власні вкладення в бізнес, доцільно визначити рівень прибутку на
власний (акціонерний) капітал (Кп.в.к.):

На основі цього показника роблять висновки про перспективи бізнесу
ринкової стійкості, наявності фінансових резервів підвищення
конкурентоспроможності підприємства.

Обчислюють також і коефіцієнт, розрахований на перманентний капітал. Він
характеризує прибутковість власного і довготермінового

позикового капіталу.

Коефіцієнт прибутковості (рентабельності) використовується як інструмент
прогнозування прибутку, оскільки він відображає взаємозв’язок
передбачуваного щодо одержання прибутку із загальним інвестованим
капіталом. Саме це робить процес прогнозування більш реальним. Окрім
того, цей показник має важливе значення для прийняття інвестиційних
рішень, загального і фінансового планування, координації оцінки і
контролю за господарською діяльністю та її результатами.

Будучи індикатором якості управління, коефіцієнт прибутковості
використовується як показник ефективності управління, інструмент для
прийняття рішень.

Аналіз показників прибутковості проводиться в динаміці. При цьому
вивчають фактори, що вплинули на зміну показників, проводять порівняння
з іншими підприємствами.

Наведемо основні показники прибутковості капіталу по підприємству,
діяльність якого аналізується.

Аналіз показників прибутковості капіталу

№ п/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

1. Чистий прибуток, скоригований на суму сплачених процентів за
банківський кредит (тис. грн.)

347,7

39,6

-308,7

2. Середньорічна сума загального капіталу (тис. грн.)

3965,7

4073,3

+107,6

3.

Середньорічна сума оборотного капіталу (тис. грн.)

3355,5

2681,2

-674,3

4

Середньорічна сума власного капіталу (тис. грн.)

1766,1

1955,6

+189,5

5.

Прибутковість загального капіталу (1:2)

0,088

0,02

-0,068

6.

Прибутковість оборотного капіталу (1:3)

0,104

0,015

-0,089

7.

Прибутковість власного капіталу (1:4)

0,197

0,020

-0,177

8.

Виторг від реалізації без ПДВ та акцизів

2320,6

821,9

-1489

9.

Прибутковість реалізації

0,15

0,05

-0,1

Як показують результати аналізу рівень прибутковості загального та
оборотного капіталу у звітному році порівняно з минулим зменшився.
Знизився рівень прибутковості власного капіталу.

Рівень прибутковості власного капіталу можна підвищити шляхом залучення
в оборот позикового капіталу, процентна ставка за який буде меншою, ніж
прибутковість підприємства. Це питання у фінансовій літературі отримало
назву «ефект фінансового важеля».

Дія ефекту фінансового важеля полягає в співвідношенні між величиною
економічної рентабельності підприємства і рівнем процентів на позиковий
капітал.

Ефект фінансового важеля показує, на скільки процентів збільшується
рентабельність власною капіталу за рахунок залучення в оборот позикових
коштів.

Ефект фінансового важеля виникає в тих випадках, коли економічна
рентабельність перевищує відсоток за кредит, тобто коли є позитивне
сальдо між економічною рентабельністю і «ціною» позикових коштів.

Ефект фінансового важеля складається з таких двох складових:

• різниці між рентабельністю інвестованого капіталу після сплати
податку і середньою ставкою процента за кредит (Рік. (1 – Коп.) – Спп.);

• плеча фінансового важеля (співвідношення позикового капіталу до
власного)

де Еф.в. – ефект фінансового важеля;

Рік – рентабельність інвестованого капіталу;

Коп – коефіцієнт оподаткування (відношення суми податків до

суми прибутку);

С.- ставка позикового процента.У розглянутому прикладі ми отримали
позитивний ефект фінансового важеля, оскільки рентабельність
інвестованого капіталу перевищує процентну ставку за кредитні рссу-рси-:
У -цьому випадку Коли процентна ставка більша за рентабельність власного
капіталу, створюється від’ємний ефект фінасового важеля: підприємство
«проїдає» свій власний капітал, що може призвести до його банкрутства.

Оскільки у формуванні прибутку найважливішу роль відіграє обсяг
реалізації продукції, необхідно вивчити й дати оцінку його впливу на
відхилення щодо прибутковості капіталу.

Оцінку впливу цього фактора доцільно зробити через показник коефіцієнта
оборотності, який характеризує інтенсивність використання капіталу.

Коефіцієнт оборотності розраховують як відношення виторгу від реалізації
до середньорічної суми капіталу.

Нагадаємо, що ефективність використання капіталу характеризується його
віддачею (прибутковістю, рентабельністю), а інтенсивність використання
капіталу – його оборотністю.

Між цими показниками існує тісний зв’язок: прибутковість
(рентабельність) інвестованого капіталу дорівнює добутку прибутковості
(рентабельності) реалізації і коефіцієнта оборотності капіталу.

Звідси видно, що рівень прибутковості капіталу залежить насамперед від:

• зміни прибутковості реалізації продукції;

• зміни коефіцієнта оборотності.

№ п/п Показники Минулий рік Підстановка Звітний рік Відхилення від
мінулого року

1. Прибутковість загального капіталу (2 х 3) 0,088 0,0303 0,0101 –
0,0779

2. Прибутковість реалізації 0,15 0,15 0,05 – 0,1

3. Коефіцієнт оборотності 0,585 0,202 0,202 – 0,383

Вплив цих факторів на відхилення за рівнем прибутковості можна обчислити
методом підстановок.

а) вплив зміни прибутковості реалізації продукції: 0,0101-0,0303=-0,0202

0,0101-0,0303=-0,0202

Із зниженням прибутковості реалізації продукції на 0,1 рівень
прибутковості загального капіталу впав на 0,0202; б) вплив зміни
коефіцієнта оборотності: 0,0303-0,088=-0,0577

Із зниженням коефіцієнта оборотності на 0,383 рівень прибутковості
загального капіталу зменшився на 0,0577.

Загальний вплив обох факторів: -0,0202-0,0577=-0,0779

Таким чином, зменшення рівня прибутковості загального капіталу зумовлено
зменшенням прибутковості реалізації продукції. Зниження коефіцієнта
оборотності також негативно вплинуло на рівень прибутковості капіталу.

Звідси, резервом для підвищення рівня прибутковості капіталу є,
прискорення його оборотності і підвищення прибутковості реалізації.
Оскільки в загальній сумі капіталу більше ніж 65,5 % становить оборотний
капітал, розглянемо прибутковість та оборотність цієї важливої складової
капіталу.

Аналіз показників прибутковості оборотного капіталу

№ п/п Показники

За

минулий рік

За

звітний рік

Відхилення

(+, -)

1

Чистий прибуток, скориго-

ваний на суму сплачених

процентів за кредит (тис. грн.)

347,7

197-3

-308,7

2

Середньорічна сума оборот-

Ного капіталу (тис. грн.)

3355,5

2621,2

-674,3

3 Середньорічна сума виробни-

чих запасів (тис. грн.)

1297

1440,6

143,6

4

Прибутковість оборотного

капіталу (у %); (1 : 2 Х 100)

10,4

1,5

-8,9

5

Прибутковість виробничих

запасів у % (1 :3 х 100)

26,8

2,7

-24,1

Як свідчать дані, прибутковість оборотного капіталу у звітному році
порівняно з минулим впала на 8,9%. Прибутковість виробничих запасів
зменшилася на 24,1 %, тобто торік підприємство отримало на кожну гривню,
вкладену в оборотний капітал, 10,4 коп. прибутку, у звітному році 1,5
коп. На кожну гривню, вкладену у виробничі запаси, у звітному році
отримано прибутку менше на 24,1 коп. Це свідчить про зниження
ефективності використання виробничих запасів, і оборотного капіталу.

На відхилення з прибутковості впливає зміна обсягу:

• чистого прибутку;

• середньорічної суми капіталу.

Аналіз впливу факторів на відхилення за рівнем прибутковості

№ п/п

Показники

За

минулий рік

Умовний

показник (підстановка)

За

звітний рік

Відхилення

від минулого року

1

Чистий прибуток

скоригований на суму

сплачених процентів

за кредит (тис. грн.)

347,7

347,7

39,6

-308,7

2

Середньорічна сума

оборотного капіталу

(тис. грн.)

3355,5

2681,2

2681,2

-674,3

3.

Прибутковість оборотного капіталу, у % (1:2 х 100)

10,4

13

1,5

-8,9

Вплив цих факторів можна визначити методом підстановок, а) вплив зміни
чистого прибутку: 1,5-13=-11,5

Із зменшенням чистого прибутку на 308,7 тис. грн. рівень прибутковості
оборотного капіталу впала, на 11,5%; б) вплив зміни середньорічної суми
оборотного капіталу:13-10,4=2,6

Із зменшенням середньорічної вартості оборотного капіталу на тис. грн.
прибутковість оборотного капіталу підвищилася на 2,6%.

Загальний вплив факторів: 2,6-11,5=-8,9

Зниження прибутковості виробничих запасів у зв’язку із збільшенням
середньорічних їх залишків викликає необхідність глибокого і детального
аналізу причин нагромадження цих запасів, оцінки доцільності їх
збільшення, ефективності управління виробничими запасами.

A

A

A

???? ?Й?Й?Й?Й??

?

????(?Показники прибутковості розглядаються в динаміці за кілька років.
Окрім того, доцільно порівняти їх із середньогалузевими показниками.Якщо
виявиться, що ці показники недостатньо високі, доцільно провести більш
детальний аналіз впливу окремих факторів на відхилення з прибутковості,
оцінити вплив окремих елементів господарського процесу на фінансовий
результат діяльності підприємства та виявити внутрішні невикористані
резерви підвищення прибутковості.

Перевищення прибутковості над середньою нормою свідчить або про високу
ефективність використання ресурсів, або про одержання надприбутків.
Останні, як правило, свідчать про те, що підприємство має резерви
підвищення його конкурентоспроможності: воно може знизити ціну на товар
і одночасно збільшити обсяг реалізації, або ж поліпшити якість товару за
рахунок підвищення собівартості (без підвищення ціни).

Враховуючи те, що оборотність капіталу тісно пов’язана з його
прибутковістю і є одним з показників, які характеризують інтенсивність
використання коштів підприємства та його ділову активність, у ході
аналізу необхідно дати оцінку показникам оборотності.

Під оборотністю розуміють швидкість руху оборотних коштів в окремих
фазах кругообігу.

Що швидше здійснюється перехід оборотних коштів з однієї фази кругообігу
в іншу, що менше часу вони затримуються у сфері виробництва й у сфері
обігу, то ефективніше вони використовуються.

Швидкість обігу оборотності коштів можна відобразити такими показниками:

• коефіцієнт оборотності;

• тривалість одного обороту в днях.

У багатьох країнах Заходу ці показники називають показниками економічної
ефективності.

Коефіцієнт оборотності (Ко) показує кількість оборотів, які здійснив
оборотний капітал за певний час (рік, квартал, місяць).

Цей коефіцієнт служить вимірником продуктивності активів й обчислюється,
як уже зазначалось, за формулою:

де: В – виторг від реалізації товарної продукції.

Ок-середній залишок оборотного капіталу.

Як правило, за показник обсягу реалізації беруть виторг від реалізації
без ПДВ і акцизів.

Спеціальна література, деякі зарубіжні економісти (Л. А. Берн-стайн)
рекомендують використовувати показник повної собівартості реалізованої
продукції при обчисленні оборотності по товарах відвантажених, витрати
виробничих запасів – по виробничих запасах, собівартість товарної
продукції- по виробничих затратах, собівартість відвантаженої продукції-
по готовій продукції.

Тривалість одного обороту Тоб. у днях показує кількість днів, упродовж
яких оборотний капітал здійснює один оборот, проходячи всі фази.

Тривалість одного обороту визначається за формулою:

де: Д – число днів у періоді, за який обчислюється оборотність

оборотного капіталу.

До показників, що характеризують стан оборотності капіталу, відносять і
коефіцієнт закріплення оборотних коштів (Кз). Він показує, яка кількість
оборотного капіталу необхідна для того, щоб отримати обсяг реалізації
продукції в 1 гривню:

У практиці фінансового аналізу визначають та дають оцінку показникам
оборотності як усього оборотного капіталу, так і окремих його складових,
які авансовані в ті чи інші елементи оборотного капіталу.

При цьому враховують середній залишок тієї чи іншої складової оборотного
капіталу та показник реалізованої продукції. Так, наприклад, при
обчисленні швидкості обороту коштів, вкладених у готову продукцію,
користуються даними про середні залишки саме цих активів за певний строк
і собівартість відвантаженої продукції.

Вивчення оборотності капіталу не лише в цілому, а й за окремими фазами
кругообороту дає можливість прослідкувати, на яких саме фазах відбулося
прискорення чи сповільнення оборотності капіталу.

Середній залишок капіталу розраховують за даними бухгалтерського балансу
за середньою арифметичною.

Оскільки умови господарювання змінюються, то такий розрахунок,
безумовно, досить наближений.Більш точний розрахунок середнього розміру
капіталу одержують при умові використання щомісячних даних про стан
активів. У цьому випадку розмір активів визначається за формулою:

де Зп – розмір капіталу в n-ому місяці.

У країнах Заходу немає єдиного підходу до визначення середніх залишків
активів при розрахунку коефіцієнта оборотності. Так, у Великобританії
часто враховують загальні активи мінус короткотермінові зобов’язання.

Аналіз передбачає вивчення та оцінку:

• змін, які відбулись в оборотності капіталу у звітному періоді
порівняно з минулими періодами;

• змін у показниках оборотності порівняно із середньогалузевими;

• факторів, які вплинули на відхилення по оборотності;

• економічного ефекту, одержаного в результаті прискорення
оборотності;

• заходів щодо прискорення оборотності капіталу.

Розглянемо, які зміни відбулися в тривалості обороту капіталу
підприємства у звітному році порівняно з минулим, та дамо оцінку впливу
факторів на відхилення по оборотності (Табл. 102).

Як свідчать дані цієї таблиці, у звітному році порівняно з минулим
оборотність усього капіталу та окремих його складових сповільнилася за
рахунок збільшення середніх залишків капіталу. Зростання

обсягу реалізації негативно вплинуло на оборотність капіталу.

Якби темпи зростання реалізації були вищі за темпи зростання середніх
залишків капіталу, то було б досягнуто зменшення тривалості обороту.

На тривалість обороту капіталу суттєвий вплив має органічна «будова»
капіталу, тобто співвідношення основного та оборотного капіталу.

При збільшенні в загальній сумі капіталу питомої ваги оборотного
капіталу загальна оборотність прискорюється. І навпаки: що вища питома
вага основного капіталу в загальній його сумі, то повільніше він
обертається.

370

Аналіз тривалості обороту капіталу

Капітал

Середні залишки (тис. грн.)

Виторг від реалізації (тис. грн.)*

Тривалість обороту (дні)

Відхилення за тривалістю обороту

минулий рік

звітний рік

минулий рік

звітний рік

минулий

рік

умовна підста-новка)**

звітний рік

усього

у тому числі за рахунок

середніх залишків

(6-5)

виторгу від реалізації (7-6)

А

1

2

V 3

4

5

6

7

8

9

10

Загальна сума капіталу

3965,7

2320,6

821,9

615,2

631,9

1784,1

1168,9

16,7

1152,2

У тому числі: – основного

610,2

1392,1

2320,6

821,9

94,7

216

609,8

515,1

121,3

393,8

-оборотного

3355,5

2681,2

2320,6

821,9

520,5

416

1174,4

653,9

-104,5

758,4

У тому числі: – виробничі запаси

1297

1440,6

2320,6

821,9

201,2

223,5

631

429,8

22,3

407,5

– готова

продукція

3,3

0,95

2320,6

821,9

0,51

0,15

0,42

– 0,09

-0,36

0,27

* Для спрощення обчислення в розрахунок узято виторг від реалізації без
ПДВ, акцизів і відрахувань.

**Умовна тривалість обороту обчислюється методом підстановок: визначають
показник тривалості обороту при середньому залишку капіталу звітного
року та виторгу від реалізації за минулий рік.

Аналітики пропонують виразити залежність загальної тривалості

обороту капіталу таким чином:

Тоб.з = Тоб.к. : ПВоб.к.,

де: Тоб.з – середня тривалість загальної суми капіталу;
Тоб.к.-тривалість обороту оборотного капіталу; ПВоб.к- питома вага
оборотного капіталу в загальній сумі.Для розрахунку впливу цих факторів
скористаємось методом ланцюгових підстановок:

Тоб.з = Тоб.к.о. : ПВоб.к.о. = 520,5 : 0,846=615,25

Тоб.з(умов.) = Тоб.к.о.: ПВоб.к. = 520,5 : 0,658=791,03

Тоб.з1 = Т.об.к.1 : ПВоб.к.1=1174,4 : 0,658=1784,8 Ці розрахунки
дозволяють зробити висновки про те, що загальна

оборотність капіталу сповільнилася на 1169,55 днів, у тому числі за
рахунок зменшення питомої ваги оборотного капіталу – на 175,78 дня
(791,03-615,25)

У зв’язку із сповільненням оборотності поточних активів загальна
оборотність капіталу сповільнилась на 993,77 днів (1784,8-791,03)

У ході аналізу виявляють причини сповільнення оборотності оборотних
коштів. Ці причини можна розділити на зовнішні, не залежні від
діяльності підприємства, і внутрішні, пов’язані з
організаційно-технічними факторами. До зовнішніх причин відносяться:

• зміна попиту на окремі види продукції, що призводить до
необхідності зміни її структури;

• відхилення у виконанні договірних зобов’язань за поставку сировини,
матеріалів, палива;

• платоспроможність покупців;

• стан грошового обігу в країні та системи розрахунків й інше. До
внутрішніх причин можна віднести:

• зміну виробничого циклу за рахунок впровадження нової техніки,
технології та удосконалення організації праці;

• систему організації збуту продукції;

• перевитрати матеріальних ресурсів;

• накопичення зайвих матеріальних ресурсів;

• випуск неконкурентоспроможної продукції;

• використання джерел формування оборотних коштів на інші цілі-
іммобілізація оборотних коштів.

Особливу увагу в аналізі оборотності необхідно приділити непродуктивним
затратам, які зумовлюють іммобілізацію оборотних коштів. Це – вкладення
коштів у наднормативні запаси матеріалів, які не використовуються,
випуск неконкурентоспроможної продукції, призупинення замовлень у
незавершеному виробництві, наявність прострочених векселів покупців,
простроченої дебіторської заборгованості,

використання коштів на капітальні вкладення, непокриті збитки за
окремими видами діяльності.

Для виявлення іммобілізації, крім балансу, використовують дані
бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку.

Регулярне проведення аналізу оборотності капіталу дає змогу знайти шляхи
зменшення величини оборотного капіталу, ліквідувати його надлишки, що
при збереженні норми прибутку дасть можливість отримувати значно більше
прибутку на кожну гривню, вкладену в запаси.

Відомо, що прискорення оборотності капіталу сприяє вивільненню оборотних
коштів, що дає змогу підприємству без додаткового залучення фінансових
ресурсів збільшувати обсяги виробництва. Крім того, за рахунок
прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.

Сповільнення оборотності призводить до додаткового залучення коштів в
оборот.

У ході аналізу визначають і дають оцінку показникам абсолютного та
відносного вивільнення (або додаткового залучення) оборотних коштів.

Для визначення абсолютного вивільнення (або залучення) коштів необхідно
порівняти фактичні середні і базові залишки капіталу.

Щоб визначити відносний показник, використовують формулу:

де: ОК – сума вивільнення (або додаткового залучення) коштів у

результаті їх прискорення (сповільнення);

Тоб.ф. – фактична тривалість обороту капіталу;

Тоб.б. – базова тривалість обороту капіталу.

Тобто одноденний оборот з реалізації множать на відхилення з
оборотності.

У нашому прикладі відбулося сповільнення оборотності як усього капіталу,
так і всіх його складових.

У результаті сповільнення оборотності всього капіталу на 1169,55 днів в
оборот додатково залучено:

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020