.

Значення і функції філософії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
12 2851
Скачать документ

Реферат на тему:

Значення і функції філософії

Філософія виконує низку важливих функцій і тому відіграє важливу роль в
житті суспільства. Це зумовлюється насамперед її особливим предметом, до
якого належать основне питання філософії та найзагальніші закони
розвитку природи, суспільства й мислення.

Як відомо, зміст філософії визначається її місцем у системі знань. Вона,
з одного боку, черпає матеріал для своїх гранично широких узагальнень із
природничих та суспільних наук, з людської практики. Це не просто сума
знань, оскільки філософські узагальнення завжди пов’язані з основним
питанням філософії й з проблемою сутності розвитку. З другого боку,
філософія є загальнотеоретичною й загальнометодологічною основою наук,
озброює їх знаннями принципів, законів, категорій науково-творчого
мислення, дає їм найголовніші пізнавальні орієнтири. Тому для того, щоби
будь-який учений відповідав високим вимогам сьогодення, йому необхідно
мати глибокі філософські знання.

Однією з найважливіших функцій філософії є формування нею найзагальніших
ідей, уявлень про природу, про форми людської діяльності. У філософії
вони одержали назву універсалій. Важливе місце серед них посідають
категорії, які відображають найзагальніші зв’язки, відношення між
речами, явищами. Ні в науці, ні в повсякденному житті обійтись без них
неможливо. Тому всі разом вони становлять основу людського інтелекту.

Категорії виникають на певному етапі історичного розвитку й втілюються в
мовних структурах. Аналізуючи їх і дії людей, філософи виявляють
загальні основи мислення й практики.

У найзагальніших основах культури важливе місце посідають узагальнені
образи буття в їх взаємозв’язку й взаємодії. У свою чергу, як вже було
сказано, ці образи трансформуються у філософські вчення: онтологію,
праксеологію, гносеологію, аксіологію та ін. Тому філософія в науковому
пізнанні та суспільному житті виконує низку важливих функцій:

• світоглядну: формує загальну систему розуміння природи, людини,
суспільства в їх сутнісних характеристиках, тобто вирішує
загальнотеоретичні проблеми їх наукового розуміння. Вона формується в
процесі осмислення, обґрунтування світоглядних ідеалів. Філософія як
світогляд — це не лише зміст, а й спосіб осягнення дійсності, а також
принципи самого життя, які визначають характер діяльності людей.
Найважливішим компонентом світогляду є ідеали як визначальні життєві
цілі. Характер уявлень про світ сприяє постановці певної мети, життєвих
завдань, із узагальнення яких виробляється життєвий план, формуються
відповідні ідеали.

У формуванні цієї функції філософія спирається на сукупність наук, на
всю людську практику осягнення дійсності, визначає своє ставлення до
релігії, яка теж претендує на виконання світоглядної функції;

• онтологічну: вирішує проблему, яким є світ сам по собі, безвідносно до
людини, людських форм пізнання, в яких він (світ) дається людині, якою є
його природа, сутність, структура. До онтологічних включали й проблему
людського буття, його залежності від зовнішніх факторів, під якими мали
на увазі як природні, так і надприродні чинники. Ця функція тісно
пов’язана з попередньою;

• праксеологічну: досліджує активне, дійове, практичне ставлення людини
до світу, можливості, способи й межі її діяльності, зокрема проблему
свободи й необхідності та різноманітні спроби її розв’язання (фаталізм,
волюнтаризм тощо);

• гносеологічну (логіко-гносеологічну): досліджує процес закономірності
пізнання світу людиною, визначає його сутність, можливості, умови
закономірності, розробляє систему принципів і категорій, які організують
раціональне пізнання, є його понятійним фундаментом;

• методологічну: відіграє роль загального методу, цілісної сукупності
орієнтирів як практично-перетворюючої, так і пізнавальної діяльності.
Осмислюючи й обґрунтовуючи стратегію реалізації людських ідеалів,
формуючи принципи їх досягнення, філософія тим самим виконує
методологічну роль. Процес пізнання й практичної діяльності може дати
потрібний ефект, лише будучи відповідно упорядкованим і організованим.
Якщо на перших порах секрети такої упорядкованості залишалися поза
увагою людей, то в подальшому вони виділяються в спеціальний предмет
раціонального пізнання й фіксуються як система соціальне апробованих
правил, нормативів пізнання й діяльності. Пізніше методологія стає
предметом спеціальної теоретичної рефлексії, формою якої передусім є
філософське осмислення принципів організації й регуляції пізнавальної
діяльності, виділення в ній умов, структури й змісту знання, а також
шляхів, що ведуть до істини.

Кожна наука сама розробляє свої методи, проте вони спираються на ту чи
іншу філософську систему.

Методологічна функція філософії не зводиться лише до методології
пізнання, а й охоплює весь рівень методології людської діяльності.

• ідеологічна: показує, що філософські вчення й напрями виражають не
тільки “чисте прагнення до істини”, а й інтереси та позиції певних
суспільних сил, спільнот (націй, класів тощо). Тому будь-яка філософська
школа з позицій певного класу формує світогляд і впливає на суспільну
діяльність з тих же соціальних (класових) позицій;

• виховна: показує, що опанування філософськими знаннями, філософським
мисленням сприяє формуванню в людини потреб і прагнень до розумного
осягнення світу й самої себе, свідомого визначення свого місця в світі,
своїх найвищих цінностей, ідеалів, життєвих орієнтирів і цілей, сенсу
життя;

• аксіологічна: вказує на місце цінностей в житті, на структуру
ціннісного світу, тобто на зв’язок різних цінностей

між собою, із соціальними й культурними факторами та структурою
особистості. Вона досліджує моральне й естетичне ставлення людини до
дійсності;

• інтегруюча (інтегративна): показує, що філософія робить узагальнення з
висновків часткових (спеціальних, “конкретних”) наук, пов’язуючи їх з
постановкою й розв’язанням корінних світоглядних проблем; тим самим
філософія сприяє створенню цілісної системи наукового знання, елементи
якої (окремі науки, галузі, розділи) між собою не пов’язані. При цьому
філософія не підміняє конкретних наук, не претендує на розв’язання
“своїми методами” їх проблем.

Підсумовуючи, необхідно наголосити, що у філософії відображається не
лише вчорашнє й сьогоднішнє. Вона конструює й майбутнє, формуючи
принципово нові ідеї, світоглядні ідеали. В галузі конкретно-історичного
життя вона здійснює інтеграцію різних форм людського досвіду.

Нині, коли інтереси людства потребують планетарного підходу до
розв’язання світових проблем, філософія має інтегрувати основні
досягнення й цінності людської культури. Це може здійснюватися лише на
основі універсального мислення, на яке спроможна тільки філософія. Ось
чому без філософії не обійтись людині, яка мислить, творить, відповідає
за майбутнє нашої планети.Список використаної літератури

Алексеев П., Панин А, Философия: Учебник. — М., 1998.

Блинников Л. В. Великие философы. — М., 1998.

Введение в философию: Учеб. для вузов. В 2 ч. — М., 1989.

Вступ до філософії у конспектному вигляді. — К., 1995.

Вчитель і світогляд / За ред. С. П. Щерби. — Житомир, 1996.

Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій. — К., 1997.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих философов. — М.,
1979.

Давыдова Л. А. О мировоззренческой природе философского знания // Вопр.
философии. — 1988. — № 2.

Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії //
Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 21.

Ильенков Э. В. Философия и культура. — М., 1991.

Кувакин В. А. Что такое философия? Сущность, закономерности развития и
принципы разработки. — М., 1989.

Ленін В. І. Філософські зошити. Повне зібрання творів — Т. 29.

Мамардашвили М. Как я понимаю философию? — М., 1990.

Нестеренко В. Г. Вступ до філософії і онтологія людини. — К., 1995.

Ойзерман Т. Н. Проблемы историко-философской науки. — 2-е изд. — М.,
1982.

Ортега-и-Гассет. Что такое философия? — М., 1991.

Сагатовский В. И. Вселенная философа. — М., 1972.

Туровский М., Туровская С. Предмет философии // Философские науки. —
1990. — № 5.

Філософія’. Підруч. для вузів. — К., 1995.

Філософія’. Курс лекцій. — К., 1994.

Філософія’. Короткий виклад / За ред. С. П. Щерби. — Житомир: Льо-нок,
2000.

Філософія // За ред. С. П. Щерби. — Київ: Кондор, 2003.

Франкфорт Г., Уилсон Ж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные
искания древнего человека: Пер. с англ. — М., 1984.

Философская энциклопедия: В 5 т. — М., 1960—1970.

Философский энциклопедический словарь. — М., 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019