.

Структура та функції філософського знання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 8048
Скачать документ

Реферат на тему:

Структура та функції філософського знання

План

Суть та значення філософії.

Функції філософського знання.

Структура філософського знання.

Список використаної літератури.

Слово “філософія” походить від грецького “філо” – любов і “софія” –
мудрість і звичайно трактується як любов до мудрості. У Древній Греції
слово “філософія” як любов до мудрості застосовувалося до людей, що
відкривають таємницю природи і людського життя, учать діяти і жити в
згоді з природою і вимогами самого життя.

Філософія являє собою форму раціонально обгрунтованого уявлення людини
про світ і про себе, про їхній взаємозв’язок. Тому філософське рішення
питання про сущності світу і людини, про його відношення до світу
явилося методологічною основою формування якісно нового світогляду. У
цьому зв’язку важливим ставати питання про те, що ж являє собою
філософія як феномен духовного життя суспільства.

Якщо філософія є формою суспільного усвідомлення буття, то для
з’ясовування її специфіки необхідно з’ясувати, ЩО відбивається у
філософії, ЩО є об’єктом філософського осмислення дійсності. Як, під
яким кутом зору цей об’єкт розглядається у філософії, що є предметом
філософії, ЧОМУ так, а не інакше відбувається відбиток дійсності у
філософії, яка структура філософського знання, а також ДЛЯ ЧОГО вона
потрібна людині, яке її соціальне призначення, які функції вона виконує.

Специфічним об’єктом філософського осмислення дійсності є відношення
“людина-світ”. Поняття предмета і об’єкта філософії тісно пов’язані між
собою. Щоб з’ясувати специфіку предмета філософії, необхідно з’ясувати,
під яким кутом зору об’єкт відбивається у свідомості. А тому що об’єктом
філософії є відношення “людина-світ”, то, природньо, що на перший план
виступає питання про природу і сутність світу і людини, про загальні,
граничні основи їхнього буття, про перші початки, а також про те, як цей
світ улаштований, які взаємозв’язки існують у світі, а також між людиною
і світом.

Таким чином, можна сказати, що предметом філософії є її об’єкт –
відношення “людина-світ”,- аналізований із погляду природи і сутності
світу, природи і сутності людини, його місця у світі, відношення до
нього, можливостей його пізнання і перетворення, а також із погляду
устрою світу, його загальної структури і стану, у якому він знаходиться.

На різноманітних етапах історії в центрі уваги розвитку філософської
думки предмет філософії поставав не в усій своїй повноті і цілісності. В
залежності від потреб практичного і теоретичного освоєння дійсності,
людини, як правило, цікавило не все відразу, а ті або інші сторони
відношення людини і світу. Це були або питання, пов’язані з пошуком
першооснови світу, його загального початку, або питання про місце людини
у світі, про те, як світ улаштований, питання пізнаванності світу.
Проте, в якому б плані й у якому б взаємозв’язку і послідовності ці
питання не ставилися, у кінцевому рахунку всі вони були підпорядковані
осмисленню людиною змісту свого буття.

Важливо відзначити, що незважаючи на багатоаспектність підходів до
рішення проблеми відношення людини і світу, перед людиною виникала
потреба в узагальненому, цілісному уявленні про той світ, у якому вона
живе, а також про саму себе, про цілісне бачення свого відношення до
цього світу. Такий підхід обумовлений самою специфікою життя людини.

Два протилежних підходи до рішення питання про природу і сутність світу
і людини позначили суть основного питання філософії як питання про
відношення духу до природи, свідомості до матерії, мислення до буття.
Визнання матеріального й ідеального як граничних основ буття світу і
людини з неминучістю призвело до рішення питання про те, що ж є
первинним – матерія або свідомість. Постановка і рішення цього питання
склали першу сторону основного питання філософії. У залежності від того,
як філософи відповідали на цей запитання, що вони вважали первинним, а
що вторинним, вони розділилися на матеріалістів і ідеалістів. Так
виникли матеріалізм і ідеалізм як два основних напрямки у філософії.

Крім цих основних засобів рішення основного питання філософії є ще
дуалізм, що визнає дух і природу, свідомість і матерію, мислення і буття
двома самостійними початками. Це – специфічна спроба перебороти
протилежність між матеріалізмом і ідеалізмом.

Крім рішення питання про природу і сутність, про загальну підставу світу
і самої людини, питання про відношення духу і природи, свідомості і
матерії, мислення і буття під кутом зору визначення, що з них є
первинним, основне питання філософії має і другу сторону –
гносеологічний аспект – і виступає як питання про те, як відносяться
наші думки про навколишній світ до самого цього світу. Це питання про
співвідношення нашої свідомості й об’єктивної дійсності, питання про те,
чи є ця свідомість результатом становлення людини, усвідомлення єю себе
і світу свого буття, а тому засобом орієнтації в цьому світі, або ж вона
є тим початком, що, будучи втіленим із метою і реалізуючись у людській
діяльності, визначає утримання самого світу. Це також і питання про те,
у стані чи наше мислення пізнавати дійсний світ, чи можемо ми в наших
уявленнях і поняттях про дійсний світ складати вірний відбиток
дійсності, про межі пізнання, про його природу і сутність.

У такий спосіб питання про відношення духу до природи, свідомості до
матерії, мислення до буття є основне питання філософії, тому що являє
собою відповідь на питання про природу світу і людини в їхньому
взаємозв’язку. У цьому плані матерія і свідомість являють собою не дві
різноманітні, що протистоять, споконвіку дані взаємовиключні сутності в
механічному визначенні їхньої первинності і вторинності, а дві сторони
людської життєдіяльності. Як поняття вони виражають в абстрактній формі
граничні підстави буття людини і його відношення до світу і себе.

Але по своєму змісту основне питання філософії через з’ясовування
відношення духу і природи, свідомості і матерії, мислення і буття
містить в собі загальну передумову розкриття відношення “людина-світ” у
граничних основах їхнього буття. Воно не може бути зведене тільки до
питання про первинність або вторинність матерії і свідомості. Воно являє
собою виражене в найбільше загальній формі відношення людини і світу, у
якому людина виступає в якості активного початку. Її хвилюють питання
про можливості самореалізації себе у світі, у якому вона живе, а також
питання про те, від чого залежить її доля, що очікує її в майбутньому.

Особливо варто підкреслити, що саме визначення основного питання
філософії випливає не з абстрактного співвіднесення матерії і
свідомості, а з практичного, діяльно-перетворюваного відношення людини
до дійсності. Багаторазово повторюваний, емпірично фіксуємий факт, що
людська діяльність є усвідомленою, цілеспрямованою, призвів до висновку
про активну роль цілі в життєдіяльності людини, про те, що діяльність,
що цілеполагає, є специфічний засіб людського буття. Проте, яку б
активну роль не грало цілеполагання, воно саме обумовлено практикою, цим
реальним засобом буття людини, необхідністю задовольняти свої потреби.

Проте, як відзначалося, предмет філософії включає в себе і відповідь на
питання про те, як світ улаштований, яка його загальна структура, які в
ньому існують зв’язку і відношення, а також питання про стан, у якому
людина і світ знаходяться, які закони існують у світі, у чому полягає
джерело руху, розвитку. Характер рішення цього питання, як і інших
загальних питань буття людини, залежить насамперед від рівня розвитку
самої людини, його пізнавальних здібностей і засобів проникнення в
сутність явищ навколишньої дійсності.

Питання про те, як улаштований світ, питання про структуру і стан світу
знайшло своє рішення в двох основних концепціях – діалектичній і
метафізичній. Діалектична концепція дає ключ до розкриття саморуху
всього існуючого, а джерело цього саморуху знаходиться у внутрішніх
протиріччях. З точки ж зору метафізичної концепції джерело саморозвитку,
його рухова сила залишається в тіні або виноситься за межі.

Рішення проблеми загальної структури світу, що включає в себе і людини,
і стан, у якому він знаходиться, являє собою самостійне питання. Вона
може вирішуватися в принципі однаково при різноманітному підході до
рішення основного питання філософії, тобто матеріалізм може бути
метафізичним і діалектичним. Точно також і ідеалізм може бути як
метафізичним, так і діалектичним.

Отже, матеріалізм і ідеалізм, метафізика і діалектика являють собою
різноманітні засоби розкриття відношення “людина-світ”. Хоча на кожному
конкретному етапі історії ці засоби наповняються конкретним змістом і
усвідомлюються по-різному.

Специфіка рішення основного питання філософії і питання про загальну
структуру і стан світу не виключають, а навпаки, припускають їхній
взаємозв’язок. Вони тільки разом дозволяють розкрити специфіку предмета
філософії в його цілісності.

Можна зробити висновок, що філософія – це особлива форма суспільної
свідомості, що відношення “людина-світ” розглядає під кутом зору природи
і сутності світу, природи і сутності людини, її місця у світі,
можливостей пізнання і перетворення світу, загальної структури світу (як
світ улаштований: він – ціле або сукупність не пов’язаних між собою
предметів, явищ, процесів, які в ньому існують зв’язку і відношення) і
стани, у якому він знаходиться (спочиває або рухається, розвивається, що
є джерелом прямування і розвитки). З цього погляду філософія являє собою
особливу форму суспільної свідомості, що, маючи своїм об’єктом
відношення “людина-світ”, піднімається, з одного боку, до усвідомлення
граничних, загальних основ буття людини і світу, а з іншого виробляє
передумови, засвоєння яких допомагає людині виробити загальні орієнтири
своєї життєдіяльності, піднятися до усвідомлення цілей і сенсу життя.

Розкриття специфіки філософії як форми суспільної свідомості припускає
необхідність розкриття і її соціальних функцій, тієї ролі, яку вона грає
в життєдіяльності товариства й особистості.

Питання про функції філософії в навчальній і науководослідній літературі
освітлюється по-різному. Це пояснюється тим, що різноманітні соціальні
суб’єкти по різному осмислюють її значення в їхньому житті, а також тим,
що об’єктивно її значення багатогранно, вона виконує велику кількість
різноманітних функцій. Але для того, щоб уявити значення філософії в
життєдіяльності суспільства й особистості як визначеної цілісності,
необхідно не перераховувати всі її функції, що проявилися, а згрупувати
їх так, щоб виділити найбільше важливі з них, а також визначити логічну
послідовність їхнього освітлення. Таке виділення головних функцій
дозволяє потім виділити і розкрити специфіку всіх інших, похідних від
них функцій.

До числа основних функцій філософії варто віднести:

методологічну,

ідеологічну,

гносеологічну,

світоглядну,

практично-діяльну.

Можна порушити питання, чому саме така пропонується послідовність
розгляду цих функцій. Адже частіше усього на перше місце висувається
світоглядна функція.

Виділення методологічної функції як вихідної обумовлене тим, що
філософія займає особливе місце в процесі усвідомлення буття в структурі
суспільної свідомості. Кожна з форм суспільної свідомості, виступаючи як
усвідомлення залежності життєдіяльності людини від визначеної сфери
дійсності, являє собою відбиток саме цієї визначеної сторони людського
буття. Філософія ж, розглядаючи в самій узагальненій формі відношення
людини до світу і до самої себе, розглядає не окремі сфери буття людини
як такі, а їхній взаємозв’язок через призму розкриття природи і сутності
світу, природи і сутності людини і їхнього взаємозв’язку. Тому основні
положення філософії є загальнозначущими, мають методологічне значення
для кожної із форм суспільної свідомості в процесі усвідомлення свого
специфічного предмета, для усвідомлення людиною свого відношення до всіх
сфер дійсності і до самої себе.

Під методологією варто розуміти систему вихідних, основних принципів, що
визначають засіб підходу до аналізу й оцінки явищ, характер відношення
до них, характер і спрямованість пізнавальної і практичної діяльності.
Ці принципи укладають у собі виражені в загальній формі уявлення про
сутність світу і людини, про граничні основи їхній буття, про відношення
людини до світу і до себе.

Таким чином, методологічна функція філософії дає для усіх форм
суспільної свідомості, для теоретичної і практичної діяльності людини
вихідні, що основоположні принципи, застосування яких визначає загальну
спрямованість підходу до осмислення дійсності, спрямованість
пізнавальної і практичної діяльності. Ця функція припускає, що
відношення людини до світу повинно виходити з усвідомлення єю природи і
сутності світу і людини, граничних основ буття, усвідомлення людиною
свого місця у світі і відношення до нього, усвідомлення загальної
структури світу і стану, у якому він знаходиться.

Важливою функцією філософії є ідеологічна. Про неї варто пам’ятати
особливо в сучасних умовах, коли намітилося негативне відношення до
ідеології як феномену духовного життя суспільства.

Можна сказати, що ідеологічна функція філософії полягає в тому, що вона,
вирішуючі питання про сутність людини і про сенс її буття, дає ключ для
усвідомлення свого відношення до безпосередніх умов громадського життя,
до чинників, що визначають специфіку реального життя.

Гносеологічна функція філософії полягає в тому, що вона, орієнтуючи
пізнавальне відношення людини на розкриття природи і сутності світу,
природи і сутності самої людини, загальної структури світу, зв’язків і
законів його розвитку, з одного боку, збагачує людей знанням про світ,
про людину, а з іншого боку – впливає на кожну з форм суспільної
свідомості, детермінуючи необхідність для кожної з них у відношенні
“людина-світ», а також визначає загальну логіку пізнавального відношення
людини до дійсності.

Світоглядна функція філософії полягає в тому, що вона, збагачуючи людей
знаннями і про світ і про людину, про його місце у світі і можливостях
його пізнання і перетворення, впливає на формування життєвих принципів,
на усвідомлення соціальними суб’єктами цілей і сенсу життя.

Безпосередня взаємодія з навколишнім світом для задоволення своїх
життєвих потреб обумовила необхідність у виявленні і використанні тих
властивостей предметів, зв’язків, законів, оволодіння якими забезпечує
саму можливість життя. Шляхом емпіричного освоєння дійсності, шляхом
проб і помилок, знахідок і втрат людина накопичувала необхідні знання,
узагальнюючи і систематизуючи їх, знання, що, передаючись із покоління в
покоління, збагачуючись новими знахідками, відкриттями, удосконалюючись,
допомагали йому вижити, продовжити своє життя в ланцюзі поколінь.
Перевірена практикою достовірність знань розширювала його свободу в
оволодінні силами природи. Неухильний ріст знань, практична перевірка
їхньої достовірності, значимості для людини створили основу для
виникнення наукової свідомості, науки як форми суспільної свідомості.

Першими такими уявленнями була міфологія. Тому й історично першим типом
світогляду явився світогляд, заснований на міфології. Воно відповідало
ще дуже низькому рівню розвитку людини.

Хоча міфологічна свідомість намітила основні світоглядні проблеми,
створила визначене цілісне уявлення про світ, про людину, про їхній
взаємозв’язок, вона не могла забезпечити усвідомлення всієї складності
дійсного відношення людини до природи, до соціального світу, до себе.

Обмеженим є і світогляд, заснований на релігійних уявленнях про світ і
про людину. Базуючись на вірі в надприродне, продуктом якого постає і
сама людина, релігійний світогляд перешкоджає раціональному аналізу
реальної дійсності.

Найчастіше, коли мова йде про світогляд, на перший план висувається його
характеристика як узагальненої системи ідей і поглядів на світ, людини,
на його місце у світі і т.д. Такий підхід важливий, тому що світогляд
завжди базується на визначеному розумовому матеріалі, на визначеній
системі знань. Проте в цьому випадку світогляд зводиться тільки до
об’єктивної системи знань, відірваної від соціального суб’єкта. Нерідко
при характеристиці світогляду звертається увага фактично на етимологію
слова – і тоді він постає як загальний погляд на світ.

Світогляд варто розглядати не тільки з погляду його змісту, що дає собою
результат відбитка дійсності у свідомості людей, але і з погляду
взаємозв’язку знання про світ і про людину із соціальним суб’єктом, із
заснованим на цьому знанні його відношення до дійсності. При такому
підході на перший план висувається значення знання для життєдіяльності
людини. Тому під світоглядом варто розуміти не просто систему
узагальнених знань про світ і людину, а ту систему знань, що для
соціального суб’єкта набуває значення властивого йому засобу бачення,
розуміння, аналізу, оцінки явищ, що визначає характер відношення людини
до світу і до себе, усвідомлення цілей і сенсу життя, характер вчинків і
дій. Він є засіб духовно-практичного освоєння світу.

Філософія складає методологічну основу світогляду. Для побудови
світогляду вона дає вихідні, що основопологають принципи, застосування
яких дозволяє людині виробити свої життєві установки, що стають
головними орієнтирами та визначають характер і спрямованість його
відношення до дійсності, характер і спрямованість практичної діяльності.
Основа світогляду – усвідомлення людиною цілей і сенсу життя.

Практично-діяльна функція філософії полягає в тому, що вона
перетворюється в знаряддя активного, перетворювального впливу на
навколишній світ і на самого людину. Вона грає важливу роль у визначенні
цілі – життєдіяльності, досягнення яких найважливіша умова існування,
функціонування і розвитку людини.

Розкриття специфіки філософії як форми суспільної свідомості, її
утримання, її функцій є важливою умовою перетворення її основних
положень у світоглядні орієнтири, що допомагають людині визначити своє
відношення до світу і до самого себе. Це питання є особливо важливим у
сучасних умовах, коли разом із необхідністю захисту, що загострився, і
відтворення навколишнього середовища, реального світу буття людини
виникла настійна потреба зберігання, захисти і відтворення духовного
світу людини. Зараз перед філософією постає задача обгрунтування такої
картини світу, світу людського буття, у котрій головну увагу було б
приділено розвитку самої людини, дослідженню шляхів і засобів
забезпечення розвитку його спроможностей і творчих сил.

В суспільстві ідея системності формувалася поступово. Філософське її
осмислення передувало спеціально-науковим дослідженням. Вагомий вклад у
її розвиток внесла німецька ідеалістична філософія. Поняття системи
застосовувалося в ній головним чином до пізнання. Кант роз’ясняв, що
наука – не агрегат, а система, у якій ціле – чіткий взаємозв’язок
відповідних знань – є важливішим за частини. Завдання всеосяжної
систематизації людських знань покладалися на філософську думку.

Але у вивченні природи і суспільства до середини XIX ст. переважали ідеї
механіцизму та елементаризму. Процес пізнання цілого мислився як просте
сумування знань по частинам. Природним і єдино можливим напрямком
дослідження вважався рух від частин до цілого. Це стосувалося
природознавства, насамперед, до його базового розділу – класичної
механіки, але поширювалося і на пізнання суспільства. Питання про
можливість іншого спрямування думки просто не виникав.

В науці ідеї системності заявили про себе в середині XIX ст. при
дослідженні таких складних, динамічних об’єктів, як людське суспільство
та біологічний світ. Представниками нового підходу виступили, зокрема,
К. Маркс та Ч. Дарвін. Діалектичний принцип системності був використаний
також при написанні “Капіталу” Маркса. В ньому суспільство було
представлено як “соціальний” організм зі своєю структурою
(суспільно-економічна формація). Такий підхід дозволив отримати знання
про устрої та фактори, механізми і закони розвитку соціальної
цілісності. Ходу досліджень, який затвердився раніше (від частин до
цілого), Маркс протиставив інший, вихідною тезою якого було: неможливо
зрозуміти частину, не спираючись на деякі знання про ціле.

Він підійшов до суспільства не як до механічного об’єднання індивідів, а
як організованої, упорядкованої системи. В рамках цієї системи
формується людина, її потреби та здатності, цілі і завдання її
діяльності. При такому підході виявляється, робиться доступним вивченню
широке і складне коло суспільних, історичних зв’язків, у які включена
людина. Тим самим стає більш насиченим, багатомірним і розуміння самого
індивіда.

Цьому підходу до вивчення суспільства близька за прийомами і еволюційна
теорія Дарвіна, яка також спирається на ідеї системності. Обидві ці ідеї
дали потужний поштовх розвитку системного підходу, поширенню його на всі
нові галузі пізнання та практики. Поступово почало наростати розуміння
того, що практично в кожній сфері людської діяльності люди мають справу
не з окремими, ізольованими об’єктами, а з їх складними,
взаємопов’язаними комплексами. Затвердження системних уявлень зробило
звичним такий хід дослідження, як “від цілого до частин”. У цьому
зв’язку виникла задача розробки та обгрунтування методів мисленного
розділення об’єктів у процесі їх дослідження.

Насамперед потрібно було з’ясувати найзагальніші філософські позиції.
Філософсько-методологічні принципи дослідження складних, динамічних
об’єктів сформулював, спираючись на Гегеля, Маркс. В XX ст., за мірою
все ширшого застосування ідей системного підходу розробляються більш
конкретні концепції системності (теорія Богданова – 20-і рр., загальна
теорія систем Л. Берталанфі – 50-і рр., системотехніка – 60-і рр. тощо).
Поглиблено вивчаються також принципи системного підходу та методи
системного дослідження. І все ж основою все більш конкретної розробки
методології системного дослідження залишається
діалектико-матеріалістична концепція системності. На філософському рівні
осмислюються насамперед основні поняття (категорії) системного
дослідження: система, елемент, структура.

Система – це упорядкована множина взаємопов’язаних елементів, які мають
власну структуру і організацію.

Вже це коротке визначення показує, що поняття системи передбачає такі
поняття, як елемент і структура. Елемент – це неподільний в контексті
конкретної системи і конкретного її розгляду та аналізу компонент
системи.

Довгий час філософи та вчені дотримувалися думки, що при аналізі
будь-якого предмета можна виділити його найпростіші складові: цеглинки
світотворення, неподільні далі елементи почуттєвого досвіду, логічні
“атоми”. Із затвердженням навиків діалектичного мислення все в більшій
мірі усвідомлювалося, що поняття “просте” і “складне” є відносними, що
недоцільно говорити про деякі абсолютно прості елементи. Зараз в науці
під елементами розуміють будь-які об’єкти, які пов’язані з іншими
об’єктами у складний комплекс. Іншими словами, поняття “елемент”
береться як відносне. В залежності від способу розгляду в одному і тому
ж складному предметі можуть виділятися у якості його елементів цілком
різні одиниці. Складовими живого організму можуть виступати органи,
тканини, клітини або елементарні функції, функціональні системи тощо.

Структура – це відносно сталий спосіб (закон) зв’язку елементів того чи
іншого складного цілого.

Структура відбиває упорядкованість внутрішніх і зовнішніх зв’язків
об’єкту, що забезпечують його сталість, стабільність, якісну
визначеність. Структурні зв’язки різного роду пронизують всі процеси,
які відбуваються у системних об’єктах.

Об’єкт є системою, якщо його можна розбити на взаємопов’язані і
взаємодіючі частини чи елементи. Ці частини, як правило, мають власну
структуру, а тому можуть бути представлені як підсистеми вихідної,
більшої системи. Виділені таким чином підсистеми в свою чергу можуть
бути розбиті на взаємопов’язані підсистеми другого і наступних рівнів.
На певному етапі їх поділу можуть бути виділені елементи, подальший
поділ яких означатиме вихід за рамки дослідження даної системи.

В світі не може бути тіл без структури, без здатності до внутрішніх
змін. Кожен матеріальний об’єкт має невичерпну кількість внутрішніх і
зовнішніх зв’язків, здатність до переходу з одного стану до іншого.
Завдяки багатоманітності структурних рівнів матерії кожна матеріальна
система є поліструктурною. Наприклад, у суспільстві є економічна
структура, політична структура, соціальна структура тощо. В системах
природи кожному структурному рівню матерії відповідає певна структура
об’єктів. В залежності від досягнутого рівня пізнання або мети
дослідження в теорії можуть розкриватися то один, то інший компонент
структури. При вивченні ступеня ізоморфізму систем виявляється
насамперед такий компонент їх структури, як загальні закони
функціональних відносин, дослідження яких являє собою одне з
найважливіших завдань кібернетики. Якщо ж вивчаються специфічні
особливості побудови систем, природа їх властивостей та взаємодій, то на
перший план висувається матеріальний зміст структури, тобто сукупність
складових системи елементів в їх взаємозв’язку один з одним. Структура
системи більш стійка, ніж її окремі властивості. Проте, структура не є
незмінною, інваріантним аспектом системи. Коли кількісні зміни в системі
виходять за межі міри і викликають її якісні зміни, останні завжди
виступають як зміна структури системи. Зв’язок елементів в системі
підпорядковується діалектиці взаємовідносин частини і цілого. При
поєднанні елементів в цілісну систему її властивості виявляються
відмінними від алгебраїчної суми властивостей її компонентів.

Для системних об’єктів суттєвим є також те, що й сам об’єкт такого типу,
і всі взаємодії та зв’язки між його підсистемами та елементами,
підпорядковано специфічним для даного об’єкту законам, які визначають
особливості його існування та зміни. Між підсистемами даної системами
можуть бути різні відносини, зв’язки і взаємодії. Подібні, однотипні,
стійкі відносини та взаємодії становлять структуру. Оскільки всередині
однієї і тієї самої системи, особливо великої і складної. може бути
велика кількість різноманітних зв’язків і відносин, то в ній можна
виділити цілий ряд структур. Такі системи називають багатоструктурними,
багаторівневими.

Відмінності у функціонуванні різних елементів і необхідність узгодження
їхньої поведінки в рамках системи призводить до формування стійких
внутрішніх зв’язків між ними, тобто структури системи. Однією з основних
властивостей структури є упорядкованість елементів системи за принципом
однорідності, тобто ієрархізація системи таким чином, що однорідні
елементи потрапляють на один рівень ієрархії (під ієрархією розуміється
деяке підпорядкування частин, елементів цілому, до складу якого вони
входять). Таким чином, в системі виділяються підсистеми – класи
елементів, функціонування яких має інваріантні властивості на певних
рівнях його розгляду.

Список використаної літератури

1. Згуровский М. З., Доброногов А. В., Померанцева Т. Н. Исследование
социальных процессов на основе методологии системного анализа. – К.,
1997.

2. Математическое моделирование экономических процессов, п/р Иволгина А.
Н. – М., 1991.

3. Радугин А. А. Философия (курс лекций). – М., 1995.

4. Свидерский В. И. Диалектика и логика научного познания. Элементы и
структура как категории диалектики. – М., 1966.

5. Фролов И. Т., Араб-Оглы Э. А., Арефьева Г. С. и др. Введение в
филосоофию в 2 ч. – М., 1989.

6. Философская энциклопедия в 5 томах. – М., 1970.

7. Философский словарь, п/р Фролова И. Т. – 5-е изд. – М., 1987.

8. Черняк Ю. И. Зачем нужна теория систем. – Фрунзе, 1990.

Див. Згуровский М. З., Доброногов А. В., Померанцева Т. Н. Исследование
социальных процессов на основе методологии системного анализа. – К.,
1997. – с. 9.

PAGE

PAGE 16

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020