.

Фрейдизм(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
755 6962
Скачать документ

Фрейдизм .

Однією з найвпливовіших ідейних течій XX ст. став психоаналіз.
Виникнувши в рамках психіатрії як своєрідний підхід до лікування
неврозів, психоаналіз спочатку не претендував на роль філософського
вчення, яке розкривало б та пояснювало поряд із механізмами
функціонування людської психіки також і закономірності суспільного
розвитку. Але з часом його теоретичні положення та установки почали
застосо-вуватись у філософії для пояснення особистісних, культурних та
соціальних феноменів.

Досліджуючи психоаналіз як комплекс гіпотез та теорій, що пояснюють роль
несвідомого в житті людини, слід виділяти три його аспекти:
пізнавальний, соціально-культурний та лікувально-практичний. Розглянемо
зміст першого та другого аспектів психоаналізу.

Засновником психоаналізу в його класичній формі був австрійський
психолог, невропатолог, психіатр Зігмунд Фрейд (1856—1939). Його
теоретичні погляди сформувались під впливом традицій класичного
природничо-наукового матеріалізму та еволюціонізму в той час, коли вже
намітилась криза традиційних уявлень про психічне життя людини, коли з
усією очевидністю виявилось, що неможливо розкрити таємницю буття
людини, виходячи лише з її природних характеристик.

Психоаналіз З.Фрейда був спробою синтезу двох напрямків дослідження
природи людини: 1) розкриття психічних поривань внутрішнього світу,
смислу людської поведінки; 2) аналізу впливу культурного та соціального
середовища на формування психічного життя людини та й психічних реакцій.
А це в свою чергу передбачало глибше вивчення структури особистості,
оскільки, аналізуючи та оцінюючи людську діяльність, Фрейд повсякчас
натикався на такі характеристики поведінки людини, які неможливо було
пояснити особливостями її свідомого ставлення до дійсності та до самої
себе.

Головним у психоаналізі стало виявлення несвідомого, його філософське
осмислення та тлумачення. З.Фрейд, висуваючи свою концепцію несвідомого,
підкреслював, що воно не було предметом дослідження класичної філософії
та психології, а причину цього вбачав у культі розуму та свідомості.
Психіка ж людини, на його думку, роздвоюється на дві сфери: свідоме та
несвідоме. Саме вони і визначають суттєві характеристики особистості.
Поділ психіки на свідоме і несвідоме, писав З.Фрейд, є основною
передумовою психоаналізу, і лише він дає змогу зрозуміти і піддати
науковому дослідженню часто спостережувані і дуже важливі патологічні
процеси душевного життя. Інакше кажучи, психоаналіз не може вважати
свідоме сутністю психічного, а має розглядати свідомість як якість
психічного, яка може приєднуватись чи не приєднуватись до інших його
якостей.

Спочатку психіка у З.Фрейда була представлена трьома інстанціями:
несвідоме, передсвідоме і свідомість. Несвідоме — це та частина психіки,
де концентруються несвідомі бажання та витіснені із свідомості ідеї.
Передсвідоме — це зміст душевного життя, який у даний час не
усвідомлюється, але легко може стати усвідомленим (пам’ять, мислення та
ін.). Свідомість Фрейд пов’язував в основному із сприйманням зовнішнього
світу.

Джерелом психічної динаміки, за Фрейдом, є бажання сфери несвідомого, що
прагнуть розрядки через дію. Але для цього необхідно, щоб вони
включились у сферу свідомості, яка управляє реалізацією актів поведінки.
Можливим же це стає лише за посередництва передсвідомого, яке здійснює
цензуру бажань несвідомого. (Цензура, за Фрейдом, це образне уявлення
тих сил, які прагнуть не пропустити до свідомості несвідомі думки та
бажання.) Пізніше З.Фрейд уточнює, що психічна діяльність несвідомого
підкоряється принципу задоволення, а психічна діяльність передсвідомого
— принципу реальності.

Створивши теоретичну систему психіки, З.Фрейд мав довести її
правомірність. З цією метою він виділяв певні приклади психічної
діяльності, а саме: сновидіння, асоціативне мислення, гіпнотичне
навіювання, дотепність, психопатологія буденного життя (забування імен,
прізвищ, гублення речей тощо). Теорія З.Фрейда про свідоме та несвідоме
і стала основою психоаналітичної системи.

Важливим складовим елементом фрейдівського психоаналізу було уявлення
про лібідо. Спираючись на дані природничих наук і дотримуючись
біологічного стилю мислення, З.Фрейд головним рушієм поведінки людини
вважав два інстинкти: самозбереження та сексуальний. Сексуальний
інстинкт, лібідо, і став центральною ланкою психоаналізу. Лібідо, згідно
з Фрейдом, — це психічна енергія, яка лежить в основі всіх сексуальних
проявів індивіда, сила, що кількісно змінюється і якою можна вимірювати
всі процеси та перетворення в сфері сексуального збудження.

Вчення про лібідо є подальшим розвитком енергетичного підходу до
психіки. Психічна енергія інтерпретується З.Фрейдом як енергія лібідо, а
також субстанція, що кількісно змінюється. Інстинктивний імпульс може
бути розрядженим у дію, витісненим ( переведення психічного змісту із
свідомості у несвідоме і збереження його у несвідомому стані) назад у
несвідоме, або ж енергія сексуальних потягів відхиляється від прямої
мети і спрямовується до несексуальних (соціальних) цілей. Цей останній
процес Фрейд називає сублімацією.

З точки зору вчення про лібідо процес психічного розвитку людини є
за своєю суттю біологічно детермінованим процесом перетворень й
сексуального інстинкту.

Проте З.Фрейд з цілого ряду причин змушений був коригувати свою систему.
Труднощі, пов’язані із зведенням усієї людської поведінки до проявів
сексуальності, з одного боку, вплив подій першої світової війни
(страждання людей, пов’язані не з сексуальними переживаннями, а з
травмуючими їх випробуваннями війни) — з іншого, критика опонентів — з
третього, змусили З.Фрейда дещо переглянути структуру інстинктів (воля
до влади, сексуально-еротичний, інстинкти марнославства, агресивності та
ін.).

Своєрідними і неоднозначними є уявлення З.Фрейда про суб’єктивну
реальність людини. У праці “Я і Воно” (1923) він розгортає структурну
концепцію психіки, виділяючи в ній три сфери: “Воно” (іd, іg), “Я” (еgо,
еrо) та “Над-Я” (super-еgо,

super -еrо).

Під “Воно” Фрейд розуміє найпримітивнішу субстанцію, яка охоплює усе
природжене, генетично первинне, найглибший пласт несвідомих потягів, що
підкоряється принципу задоволення і нічого не знає ні про реальність, ні
про суспільство. Вимоги “Воно” мають задовільнятися “Я”.

“Я”, як вважав Фрейд, — це сфера свідомого, це посередник між несвідомим
та зовнішнім світом, що діє за принципом реальності. “Я” прагне зробити
“Воно” прийнятним для світу і привести світ у відповідність до бажань
“Воно”.

Особливого значення З.Фрейд надавав “Над-Я”, яке є джерелом моральних та
релігійних почуттів. Якщо “Воно” зумовлене генетично, “Я” —
індивідуальним досвідом, то “Над-Я” є результатом впливу інших людей.
“Над-Я” — це внутрішня особистісна совість, інстанція, що уособлює в
собі установки суспільства. Ці теоретичні положення стали засадними для
нового погляду на природу психічного.

Вчення З.Фрейда, не будучи філософським, містить у собі значний
світоглядний потенціал, перш за все, завдяки специфічному осмисленню
сутності людини і культури. Продовжуючи психоаналітичну практику, він
від дослідження індивідуальної поведінки звертається до соціальної. Всю
історію людства, соціальні події, суспільне життя Фрейд намагається
тлумачити з позицій власної теорії психоаналізу та біогенетичного
закону.

За такого підходу індивідуальний розвиток людини відтворює основні
стадії розвитку людського роду. Перехід дитини від одного віку до іншого
повторює ті основні етапи, які в своєму розвитку пройшло людство.
Психіка, на думку З.Фрейда, — це засіб взаємозв’язку всіх епох. А
соціокультурні стереотипи поведінки визначаються сімейно-сексуальними
відносинами. При цьому буття людини тлумачиться як постійна боротьба між
“інстинктом життя” (Еросом) та “інстинктом смерті” (Танатосом).

Зводячи людське життя до “інстинктивних нахилів”, Фрейд тим самим
заперечує соціокультурні закономірності. Він вважає, що культура
грунтується на відмові від задоволення бажань несвідомого і існує за
рахунок сублімованої енергії лібідо. Процес культури, писав Фрейд, є
справою Еросу, який прагне об’єднати окремих індивідів, потім сім’ї,
потім племена, раси, нації в один великий союз — людство. Чому так має
бути, ми не знаємо. Це просто результат роботи Ероса. Ці маси людей
мають бути об’єднані за допомогою лібідо. Сама по собі необхідність та
переваги спільної праці не можуть утримати людей разом.

Пояснюючи походження та сутність культури, З.Фрейд виходив із
переконання в подібності закономірностей, індивідуальних та колективних
психологічних явищ, а також із однаковості механізмів формування
нормальних та патологічних виявів психіки. На цій підставі він зробив
висновок, що релігію слід вважати загально-людським нав’язливим
неврозом, аналогічним до відповідного дитячого неврозу укоріненого в
комплексі Едіпа, це форма масового божевілля. (Комплекс Едіпа, за
Фрейдом, сукупність неусвідомлюваних уявлень та почуттів, які
концентруються навколо несвідомого потягу дітей до одного з батьків
протилежної статі).

Вражений крахом культурних цінностей та насильницькою смертю десятків
тисяч людей в роки першої світової війни, З.Фрейд в останні роки свого
життя піддає сумніву багато завоювань цивілізації. Підкреслюючи
трагічність інсування людини

в суспільстві, попереджаючи про можливість катастрофічних ситуацій у
розвитку людства, Фрейд проводить ідею культурної танатології, тобто
приреченості людської цивілізації. Він вважає, що людство розвивається
неправильно, і тому не буде великої трагедії, якщо цивілізація загине.

Психологічні та соціологічні погляди З.Фрейда вплинули на мистецтво,
етнографію, психологію, на духовне життя західного суспільства в цілому.
Цьому сприяли його безсумнівні досягнення. Після виходу праць З.Фрейда
стало зрозуміло, що неусвідомлювані структури складають особливий
онтологічний пласт психіки, цілком досяжний для наукового аналізу
(раціональний аналіз ірраціональних потягів). Дослідивши складність та
багатоплановість структури особи, він вперше побудував єдину, внутрішньо
взаємопов’язану картину психіки. З.Фрейд увів до наукового обігу ряд
ідей та проблем, які показали, що рівень свідомості є невіддільним від
інших глибинних рівнів психічної активності,без вивчення природи яких
неможливо зрозуміти природу людини; він запропонував не лише нові
способи лікування хвороб, а й новий підхід до пізнання людини, її
духовного світу.

Але в психоаналізі З.Фрейда, як і в будь-якій іншій галузі знання, є
невирішені питання: він не зміг до кінця розкрити роль соціального
фактора у формуванні і розвитку свідомості та психіки людини в цілому; є
в його концепції і такі положення, які з часом виявили свою обмеженість
і практичну безперспективність.

Одним із перших із критикою теорії психоаналізу З.Фрейда виступив
швейцарський психіатр, культуролог, засновник аналітичної психології
Карл Юнг (1875— 1961).

Основні розходження К.Юнга із З.Фрейдом стосувались двох основних
моментів: ролі сексуальних потягів у психічному житті індивіда та
тлумачення природи несвідомого. К-Юнг показав, що неприпустимо
аналізувати всі прояви несвідомого з огляду на витіснену сексуальність,
що принципово неможливо пояснити походження людської культури з позицій
комплексу Едіпа. Він якісно переосмислює концепцію несвідомого З.Фрейда.
З його точки зору, несвідоме включає в себе не лише суб’єктивне та
індивідуальне, витіснене за поріг свідомості, а й колективний і
безособовий зміст психічного, що походить із глибокої давнини.
Особистісне несвідоме у З.Фрейда є результатом життя індивіда, а
колективне несвідоме К.Юнга — результатом життя людського роду.

Емпіричним підґрунтям для ідей “колективного несвідомого” стала
подібність між міфологічними мотивами давнини, образами сновидінь у
нормальних людей та фантазіями психічно хворих. Ці образи К.Юнг назвав
архетипами і розумів їх, по-перше, як психічне співвідношення
інстинктів; по-друге, як результат спонтанного породження
нейродинамічними структурами мозку образів, незмінних для усіх часів і
народів; по-третє, як чистий формоутворюючий елемент сприймання, що
обумовлює саму його можливість. У різноманітних проявах архетипів К.Юнг
виділяє також і спільне: усі фундаментальні образи-символи принципово
протистоять свідомості, їх неможливо логічно осмислити та адекватно
виразити в мові. Єдине, чого може досягти психологічна наука, — це
описати архетипи і дати їм певне тлумачення.

Вихідним пунктом духовного життя людини є досвід інтуїтивного бачення
архетипів колективного несвідомого, яке суб’єктивується в образах
міфології та релігії.

Аналізуючи форми взаємодії несвідомо-архетипових та свідомих
компонентів психіки, К.Юнг виділяв дві крайності: 1) розчинення
особистісного елемента в стихії колективного несвідомого, характерне для
східних релігій; 2) науково-практична експансія європейського “Я”, де
пригнічується колективно-несвідома сутність психічного життя.

Тенденції розвитку психоаналізу в сучасному світі суперечливі. Проте
можна виділити деякі особливості сучасної психоаналітичної філософії.
Це, по-перше, орієнтація на виявлення основ людського буття, структурних
елементів психіки, мотивів поведінки особистості; по-друге, основним
об’єктом дослідження є специфічна форма реальності — психічне, яке має
свою власну природу і підкоряється особливим закономірностям розвитку.

З якої б точки зору не піддавали критиці вчення З.Фрейда та його
послідовників, воно знову й знову ставало предметом наукових дискусій,
породжувало нові напрямки, тому що в ньому знайшли відображення
реальності психічного життя людини.

Критичний перегляд різноманітних положень фрейдівської теорії став
поштовхом до виникнення в 30-х роках нового напрямку в психоаналізі —
неофрейдизму, представники якого основну увагу приділяли дослідженню
соціально-філософських проблем. Неофрейдизм представлений багатьма
течіями.

По-перше, це індивідуальна психологія А-Адлера (1870—1937). За цією
концепцією, психічна хвороба є результатом неусвідомленого потягу до
переваги, розпалюваного почуттям неповновартості, що пов’язано з
яким-небудь тілесним недоліком. Не погоджуючись із Фрейдом щодо
перебільшення ролі сексуальності і несвідомого у поведінці людей, Адлер
акцентував увагу на ролі соціальних чинників. З його точки зору,
характер людини виростає з її “життєвого стилю”, який є системою
цілеспрямованих прагнень, що формується в дитинстві і реалізує потребу в
перевазі, самоствердженні та компенсує почуття неповновартості.

По-друге, це сексуально-економічна теорія В.Райха (1897—1957). Вважаючи
фрейдизм і марксизм взаємодоповнюючими, Райх намагався на основі
психоаналізу інтерпретувати взаємовідносини між економічним базисом та
ідеологією.

По-третє, теорія соціалізації і людської взаємодії Г. Саллівана. Згідно
з кон-цепцією міжособистісних відносин, яку розвивав Салліван, у психіці
людини нема нічого, крім відносин до інших осіб і об’єктів або зміни
міжособистісних ситуацій. Без залишку розчиняючи індивіда в
міжособистісному середовищі, Салліван взагалі проголошував існування
особистості чимось міфічним або ілюзорним, бо особистість постає у нього
як сукупність певного ряду персоніфікацій, котрі сприймаються як
викривлені образи, що виникають у процесі міжособистісного спілкування.
Ці течії, а також вчення К.Хорні, Р.Мея поєднує прагнення вийти .за
рамки біологічних характеристик людини і знайти відповіді на питання про
природу особистості у сфері соціальних явищ,

І нарешті, основним представником неофрейдизму був Еріх Фромм
(1900—1980). Він першим вказав на нездатність ортодоксального фрейдизму
вирішити проблему взаємодії особи і суспільства. Фромма не задовольняв
біологізм та соціальний песимізм Фрейда, тому він сконцентрував увагу на
перетворенні психоаналізу в соціальну філософію. З цією метою він
звернувся до попередньої філософської думки, а саме до поглядів
Л.Фейєрбаха і особливо до праць К.Маркса, що дало йому змогу критично
переосмислити фрейдівську точку зору на природу несвідомих потягів та на
роль соціальних факторів у становленні особистості. Проте, вважаючи. що
соціальна теорія К.Маркса недостатньо враховує роль психологічного
фактора, Фромм поставив за мету доповнити марксизм психоаналізом.

Протягом усієї своєї наукової діяльності. Е, Фромм залишається вірним
основним теоретичним положенням психоаналізу. Він був твердо
переконаний. що критерієм соціального розвитку має бути самопочуття
людини — психологічна вдоволеність чи невдоволеність загальною життєвою
ситуацією. Фромм прагнув з’ясувати, яку роль відіграють психологічні
фактори в соціальному, намагався розкрити психологічний механізм
суспільного розвитку. Тому в центр своєї соціально-філософської теорії
він поставив психологічну модель людини, аналіз розгортання
потенціальних людських якостей у процесі пристосування людини до
конкретної соціально-економічної дійсності.

Е.Фромм сконцентрував увагу на суперечливості людського існування.
розрізняючи при цьому такі дихотомії: патріархальний та матріархальний
принципи організації життя людей; авторитарну та гуманістичну
свідомість, протилежні типи характеру; володіння та буття як два способи
життєдіяльності індивіда. Його вчення стало синтезом психоаналітичних,
екзистенціальних і марксистських ідей, через які він прагнув знайти
способи вирішення дихотомій людського існування.

Із суперечності між людиною і природою Фромм виводить фундаментальні
психологічні потреби, які підносить до статусу вічних, незмінних,
позаісторичних за своїм походженням спонукань. 3 огляду на це, він
обгрунтовує тезу про те, що людська природа як сукупність універсальних
потреб у своєму історичному розвитку реалізується різними способами
залежно віл конкретних соціальних умов. Вона і зберігається і в той же
час постійно модифікується під впливом соціуму. Відкидаючи біологізм
Фрейда в трактуванні несвідомого, зміщуючи акцент із сексуальності на
конфліктні ситуації, зумовлені соціокультурними причинами, Е.Фромм
вводить поняття “соціальний характер” як взаємозв’язок індивідуальної
психічної сфери і соціоекономічної структури . З його точки зору,
соціальний характер слід розглядати як активний психологічний фактор
соціального процесу, що зміцнює функціонуюче суспільство.

Таким чином, згідно з концепцією Фромма, не соціальна структура
суспільства формує потреби людини, а антропологічна природа потреб
визначає способи існування людини. Соціальний характер є результатом
динамічної адаптації людської природи до структури суспільства. Фромм
виділив такі типи соціальних характерів: рецептивний, експлуататорський,
нагромаджувальний, ринковий.

В основі кожного соціального характеру лежить особливий психологічний
механізм, через який індивіди вирішують проблеми людського існування;
мазохістський, садистський, деструктивістський та конформістський.

За умови дії мазохістського та садистського механізмів, вважає Е.Фромм.
людина добровільно підкоряючись кому-небудь або пануючи над ким-небудь
набуває ілюзії власної ідентичності . Людина змушена шукати шляхи
вирішення проблем свого існування. Здебільшого ними стають: 1)
деструктивізм як прагнення індивіда знищувати , руйнувати все те, що
поза ним , як зовнішню причину свого тривожного внутрішнього стану; 2)
конформізм як вимова людини від свого власного “Я” через розчинення себе
в масі, в натовпі . Фромм вважав їх універсальними, тому що соціальні
умови, па його думку, завжди викликають панування того чи іншого типу
соціальних характерів, властивих більшості членів даного суспільства.

Але єдино правильним способом вирішення цих проблем, на думку Фромма. є
любов; саме вона служить критерієм буття як способу життєдіяльності. В
процесі оволодіння мистецтвом любові відбувається зміна структури
характеру людини, в результаті чого повага до життя, почуття
ідентичності, зацікавленість у єднанні зі світом стають пріоритетними ,
сприяючи переходу до гуманістичного духу.

У книзі “Мати чи бути” Фромм намагається показати дегуманізуючий вплив
сучасного західного суспільства на людину. Він аналізує це суспільство
крізь призму конфлікту двох орієнтацій характеру (ринкового і
продуктивного), а також через суперечність двох способів існування
людства — володіння та буття.

Під володінням та буттям Фромм розумів два різні види самоорієнтації та
орієнтації у світі, дві різні структури характеру, перевага однієї з
яких визначає все, що людина думає, відчуває та здійснює. Коли людина
дотримується принципу володіння, ставлення її до світу виражається в
прагненні зробити його об’єктом володіння, перетворити все і всіх на
свою власність. Стосовно ж буття як способу існування, то, за Фроммом,
слід розрізняти дві його форми: перша характеризується життєлюбством,
справжньою причетністю до світу; друга стосується істинної природи,
істинної реальності особистості.

Впевнений у тому, що багатство не робить людину щасливою, Фромм закликає
до створення нового ідеального суспільства, в якому орієнтація людини на
володіння буде замінена орієнтацією на буття. Функція нового суспільства
— сприяти виникненню нової людини, структурі характеру якої будуть
властиві такі якості: готовність відмовитись від усіх форм володіння
заради того, щоб повною мірою бути; відчуття себе на своєму місці в
сфері свого буття; визнання всебічного розвитку людини та її близьких
вищою метою життя; відчуття свого єднання з життям, відмова від
підкорення будь-кому і будь-кого, від експлуатації, руйнування та
виснаження природи, прагнення зрозуміти природу, жити в гармонії з нею.

Аналізуючи праці Фромма, можна простежити зв’язок концепції “соціального
характеру” з теорією історичного розвитку. Розуміння історичного процесу
у Фромма грунтується, по-перше, на концепції людської природи, за
допомогою якої він пояснює неперервність поступальних історичних змін;
по-друге, на концепції “соціального характеру”, за допомогою якої він
намагається розкрити функціонування того чи іншого суспільства.
Історичні зміни, за Фроммом, породжуються суперечностями між потребами
людської природи та способом їх задоволення в конкретному суспільстві.
Визнаючи позитивну роль соціального характеру в історичному процесі,
Е.Фромм вважає, що соціальну перспективу відкривають люди з продуктивним
характером, життєвими принципами яких є гуманістичні норми, орієнтація
на буття. Їхня історична роль зводиться до завдань моральної просвіти
людей, що є, на думку Фромма, головною умовою істинної революції, яка
приведе людину до утвердження справжнього буття.

Постановка Фроммом проблеми “соціального характеру” як певної
психологічної структури особистості, спроба з’ясувати роль різних типів
соціального характеру в суспільно-історичному розвитку, безумовно,
слушні і заслуговують на увагу. Проте важко погодитись із ним у тому, що
будь-яке конкретне суспільство формує переважно один соціальний
характер, функція якого полягає в зміцненні та стабілізації існуючої
соціальної системи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020