.

Філософія Людвіга Фейєрбаха та її вплив на європейську філософію (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
711 4543
Скачать документ

Коломийський коледж комп’ютерних наук

Кафедра

соціальної роботи та діловодства

Реферат

Тема: “Філософія Людвіга Фейєрбаха

та її вплив на європейську філософію”

Підготувала:

Студентка групи СР-11

Прейс Інна

Перевірив викладач:

Самокишин Т.І.

Коломия – 2003

План

МІСЦЕ Л.ФЕЙЄРБАХА В НІМЕЦЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ.

ГОЛОВНІ ЗАСАДИ ФІЛОСОФІЇ ФЕЙЄРБАХА.

МАТЕРІАЛІСТИЧНІ ПІДХОДИ ФЕЙЄРБАХА.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Філософська система Л.А.Фейербаха закінчує період німецької
класичної філософії. Вона є нетрадиційною як у самій постановці проблем,
так і в їх вирішенні, і в цьому полягає її своєрідність.

 У філософському розвитку Фейербаха розрізняють два періоди:

перший, коли він певною мірою дотримувався філософських поглядів Гегеля
і його послідовників, та другий, коли перейшов на позиції філософського
матеріалізму.

Головною справою життя і філософії Фейербаха була критика релігії Ця
критика і стала ланкою зв’язку двох якісно відмінних етапів його
творчості. На противагу гегелівській філософії релігії Фейербах
розглядав філософію та релігію як світорозуміння, що взаємно виключають
одне одного. На його думку, філософія є наукою, вираженням ідеї науки,
втіленням духу науки як такої, незалежно від будьякого конкретно
визначеного її предмета. А теологія (релігія) завжди переслідувала
філософію, оскільки остання підносить людину до рівня Всесвіту. Тому під
час панування теології, науковий (філософський) дух був пригніченим.
Теологія, з точки зору Фейербаха, є способом мислення, що перешкоджає
дослідженню природи, тому і людина в ній завжди перебуває поза природою.
Але чому філософія є завжди протилежністю теології? На це — питання
Фейербах відповідає так: фундаментом теології є чудо, фундаментом
філософії — природа предметів; фундаментом філософії є розум,
фундаментом теології — воля. Філософія розглядає закони моралі через
моральні відносини як категорії і закони духу, а теологія вважає їх
заповідями Бога. Добро є добром для філософа тому, що воно є втіленням
доброчинства, чесності людини, виражених у діях; для теолога — тому, що
так хоче і велить Бог. Фейербах наголошує на двох необхідних умовах у
підході до критики будь-якої релігії: по-перше, заперечення наявності у
людини будь-яких природжених релігійних ідей та почуттів. В іншому разі
доведеться визнати, що у людини є особливий орган забобоності,
запрограмований природою орган релігійного почуття. По-друге, не можна
погодитись також і з тими, хто вважає релігію випадковим явищем,
позбавленим глибоких психологічних коренів. Визнання того, що релігійні
погляди мають для свого існування реальні причини, є, на думку
Фейербаха, необхідною передумовою їх серйозної наукової критики. Ключ до
правильного розуміння сутності релігійних уявлень, з його точки зору,
слід шукати в умовах життя людей та в своєрідному їх заломленні у
свідомості людини. Одначе, в своїх працях Фейербах не зосереджував
основної уваги на аналізі конкретноісторичних умов, що породжують
релігію. Він говорив про два корені походження релігії, насамперед
християнства. Християнська релігія, на його думку, має необхідне
походження, обумовлене самою природою релігії, яка є суттєвою формою
людського духу, і передусім саме народного духу. Другим коренем
походження релігії є час, тобто цей корінь має історичний характер.
Християнська релігія, на думку Фейербаха, могла народитися саме в той
час, коли вона і виникла, — в час занепаду античного світу: загибелі
усіх національних відмінностей, усіх національно-моральнісних зв’язків,
усіх принципів, що були рушіями старого світу. Саме в такий час, з точки
зору Фейербаха, могла сформуватись релігія, чиста, вільна від будь-яких
сторонніх нашарувань, і прийняти відповідний її сутності образ, набути
форму відповідної сутності.

2. Проте більшою мірою Фейербах зосереджує увагу і вбачає своє завдання
в тому, щоб показати, як виникає релігійна психологія, почуття,
релігійні переживання/Релігійний об’єкт, підкреслював він, не перебуває
як чуттєвий об’єкт поза людиною, а прихований у ній самій, утаємничений
у свідомості людини. Бог є не фізичною, не космічною, а психологічною
істотою, він є дзеркалом душі людини. Саме тому Фейербах поділив релігії
на природні, характерні для раннього періоду розвитку суспільства,
специфічною рисою яких є культ явищ природи, та духовні, що обожнюють
духовні властивості людини. Загальну основу будь-якої релігії, на думку
Фейербаха, становить почуття залежності або від природи (природні
релігії), або ж від соціальних умов (духовні релігії).

Проте в релігії відображається, згідно з Фейербахом, не лише почуття
залежності. Воно є основою релігії, але не вичерпує всього її змісту. В
релігії відображається також і бажання людини бути незалежною, вільною,
щасливою. Прагнення до щастя, вважав Фейербах, є глибинною основою
релігії. В релігії людина, віддаляючись від себе та зосереджуючись на
Богові, постійно знову повертається до самої себе. Людина є початком,
серединою і кінцем, завершенням релігії.

Отже, метод Фейербаха привів його до висновку, що ключ до розуміння
релігії слід шукати в природі людини, в її потребах, інтересах,
бажаннях, прагненнях. Звідси випливає: “Таємниця та істинний смисл
теології є антропологія”. Антропологія, гадав Фейербах, є прихованим
смислом релігії. Адже, по-перше, релігія викликана такими почуттями та
переживаннями, як страх, радість, захоплення, любов. Сутність релігії
прихована в людському серці, яке відрізняється від тверезого та
холодного розсудку і прагне вірити та любити. По-друге, об’єкт релігії,
її образи створюються фантазією. Без цих гносеологічних засобів людина
не змогла б створити уявлення про Бога. Психологія, на думку Фейербаха,
є матеріалом, а гносеологія формуючою силою релігії.

Фейербах пропонує такі основні принципи пояснення релігії:

1) людина вірить у богів не лише тому, що має фантазію та почуття, а
також і тому, що їй притаманне прагнення бути щасливою;

2) вона вірить у досконалу істоту тому, що сама хоче бути досконалою;

3) людина вірить у безсмертну істоту тому, що сама не бажає помирати.
Класична релігія, на думку Фейербаха, паралізує прагнення людини до
кращого життя у реальному світі. І він пропонує людству “нову релігію”,
засновану на почутті, сердечному ставленні людини до людини, яке досі
шукало свою істину у фантастичному відображенні дійсності через
посередництво одного чи кількох богів, а тепер знаходить її в любові між
“Я” і “Ти”.

Фейербах постійно протиставляє релігійному наперед визначенню
(приреченню) та смиренню практичну активність людей. Не в релігії, а в
практичній діяльності, у матеріальній і духовній творчості, у творенні
людина долає ті різноманітні незручності, які стоять на її шляху до
справжньої свободи.

Така своєрідна критика релігії переросла у Фейербаха в критику
філософського ідеалізму, яка завершилась переходом до матеріалістичних
тенденцій. Фейербах був глибоко переконаним, що критика релігії не може
бути достатньо повною і послідовною, якщо вона не поширюється на
ідеалістичну філософію. Він переконливо показав органічний зв’язок
релігії та філософського ідеалізму. Фейербах звертав увагу перш за все
на гносеологічну спільність ідеалізму та релігії. Логічне джерело того й
іншого, на його думку, полягає у відриві мислення від чуттєвого буття.
За допомогою абстрагування людина утворює загальні поняття та категорії.
Ідеалізм відриває ці поняття від їхньої чуттєвої основи і перетворює на
самостійні сутності. Те ж саме, на думку Фейербаха, відбувається і в
релігії. Бог у монотеїстичних релігіях, гадає він, теж є загальним
поняттям, відірваним та протипоставленим світу. Основний недолік
ідеалізму, особливо гегелівського, Фейербах вбачає в ототожненні
мислення та буття. Єдність буття та мислення, на його думку, є істинною
і має смисл лише в тому випадку, коли основою, суб’єктом її буде людина.
Фейербах розглядав свою філософію як завершення і разом з тим подолання
вчення Гегеля. Якщо Гегель відривав розум, мислення від людини, її
чуттєвої діяльності та потреб, то “нова філософія”, або “філософія
майбутнього”. Фейербаха виходить з того, що реальним суб’єктом розуму є
саме людина. Людина ж у свою чергу є продуктом природи. Фейербах весь
час підкреслював значення природи в життєдіяльності людини. Природі
людина зобов’язана своїм походженням та існуванням. Людина є частиною
природи і може існувати лише в природі, завдяки їй. Саме це значення
природи для людини, підкреслює філософ, і було причиною того, що природа
стала першим предметом релігії, першим богом людини. Фізичні явища, що
оточують людину, лише тоді стають об’єктом шанування, обожнення, коли
набувають для людей культурно-історичної значимості.

3. В розумінні природи Фейербах був послідовним матеріалістом, розглядав
її як цілісний організм. Він вчив, що у світі немає нічого, окрім
матерії, яка рухається, природи, породженням якої і є людина. На відміну
від Гегеля, що зробив предметом своєї філософії абстрактний дух,
Фейербах поклав в основу своєї філософії людину і природу. “Нова
філософія”, на його думку, перетворює людину, включно з природою як
базисом людини, на єдиний, універсальний, найвищий предмет філософії.
Керуючись антропологічним принципом, Фейербах не враховував того, що
людина, будучи частиною природи, є в той же час продуктом суспільного
життя. Людська природа тлумачиться Фейербахом переважно як біологічна.
Окремий індивід для нього є не історично-духовним утворенням, як у
Гегеля, а ланкою у розвитку людського роду. Історичний процес
здійснюється, на думку Фейербаха, не під управлінням світового духу, а
лише під впливом змін у релігії та моральній свідомості людини. 
Продовжуючи матеріалістичні традиції, Фейербах вніс значний вклад і в
теорію пізнання. Він розвиває лінію матеріалістичного сенсуалізму.
Реальний світ, за Фейербахом, є дійсністю, що чуттєво сприймається, і
саме завдяки чуттєвому сприйманню лише і можливе його пізнання.
Антропологічний принцип Фейербаха в теорії пізнання виражається утому,
що він по-новому інтерпретує поняття “об’єкт”. На його думку, поняття
об’єкта спочатку формується в досвіді людського спілкування. Першим
об’єктом для будь-якої людини є завжди інша людина.

Фейербах заперечує існування об’єктів, принципово недосяжних для
чуттєвого сприймання, виступаючи тим самим проти агностицизму. Вихідним
у процесі пізнання Фейербах вважав відчуття, які дають людині
безпосередньо і опосередковано всі відомості про об’єктивний світ. Проте
все це здійснюється не без участі мислення. Отже, висуваючи на перший
план досвід як першоджерело знання, Фейербах підкреслював взаємозв’язок
чуттєвого споглядання та мислення в процесі пізнання. При цьому завдання
мислення він вбачає у тому, щоб збирати, порівнювати, класифікувати дані
чуттєвого досвіду, усвідомлювати і розуміти їх прихований, безпосередньо
не проявлюваний зміст. Фейербах розумів, що мислення має опосередкований
характер. Яким же чином встановлюється істинність наших понять? На думку
Фейербаха, це здійснюється шляхом порівняння понять з даними чуттєвого
досвіду. Таким чином, чуттєве споглядання виявляється у Фейербаха
критерієм істинності мислення, тобто мислення має узгоджуватись з
чуттєвим сприйманням. Хоч Фейербах і розумів органічний взаємозв’язок
відчуттів та мислення, чуттєвого та раціонального, він досить часто
робить суперечливі висновки. Незважаючи на всі недоліки, властиві
філософії Фейербаха, безперечним досягненням її є те, що вона відтворила
матеріалістичні принципи і тим самим справила значний вплив на розвиток
філософської думки. Філософська система Фейербаха стала вихідним пунктом
формування і становлення марксистської філософії.

Список використаної літератури

Горфункель А.Х. Философия епохи Возрождения. — М., 1980.

Гулига А.В. Немецкая классическая философия. — М., 1986.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. — М.,

1989.

Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII века. — М., 1994.

Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Избр. философ,
произв. — М., 1985.

Надольний І.Ф. Філософія. Підручник. – К., 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020