.

Філософія Київської Русі та її періоду її розподу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 3116
Скачать документ

Реферат на тему:

“Філософія Київської Русі

та періоду її розпаду”

Виникнення мислячої, філософської думки в Україні пов’язане насамперед
з появою такої історичної спільності людей, як український

народ. Адже кожен народ демонструє своє право на життя не тільки
здатністю до виживання, а й силою духу взагалі, і зокрема – філософською
силою, силою мислення.

Перед тим як розглянути головних мислителів Київської Русі спробуємо
розглянути розвиток мислительної думки в Україні взагалі.

Свідченням того, що ще за давніх часів український народ був
високорозвинутою спільнотою, є результати дослідження Трипільської
культури, а значно пізніше — геніальна пам’ятка українського народу V—IX
ст., написана у IX і переписана в XVI чи в XVII ст., “Велесова книга”.

Представлена у “Велесовій книзі” характерологія українського народу
показує, що початки української філософії зумовлені духом віри, любові і
надії, а вінцем цього духу є свобода.

З початків свого світоглядно-філософського усвідомлення український
народ заявляє: “А йдемо куди — знаємо: по землі на гори і в луку моря”
(Велесова книга. — К., 1994. — С. 26). Знає тому, що є цивілізованим
народом: “Правда така, що ми Дажбожі внуки ко уму, а ум великий божий є
єдиний з нами, і тому творимо і говоримо з богами воєдино” (Велесова
книга. — С. 14).

Філософський світогляд, поданий у “Велесовій книзі”, показує, що
український народ вірить передусім у свої власні сили, здібності, що
тільки завдяки діяльності можна досягти щастя і свободи: “Йдемо до полів
наших трудитися, як боги веліли кожному чоловікові…” (с. 18), “Маємо
істинну віру, що не потребує людської жертви” (с. 39). “Велесова книга”
свідчить, що український народ пройнятий любов’ю до життя, до власної
землі, відважний і сміливий у реалізації цієї любові: “… Ми відважні,
коли боремося за життя…” (с. 41). Ця любов пов’язана з величезною
рішучістю і оптимізмом: “І одсічемо старе

 життя наше од нового, як січуть, рубають дрова в домах огнищан
простих”(с. 47).

Таким чином, філософія віри, надії, любові і свободи, яку плекав
український народ у стародавні часи, є породженням його власного,
неповторного і нескореного духу.

Особливого розвитку філософська думка України набуває у Київській Русі.
Виникнення філософії Русі відбувалось у процесі розв’язання
суперечностей між слов’янським міфологічним світоглядом та
християнством.-Київська Русь — перша східнослов’янська держава, яка
розвитком своєї культури продемонструвала приклад закономірного переходу
від міфологічного до релігійного і від релігійного до філософського
рівня світогляду.

Цей перехід прискорився з впровадженням на Русі у 988 році християнства,
яке було підготовлене розвитком її культури. Така готовність виявилась
насамперед в тому, що світоглядна культура Русі акцентувала увагу на
таких важливих проблемах, як протистояння духу і природи, душі і тіла,
духовного і тілесного, Бога і Диявола та інших/При цьому в центр
названої піраміди проблем ставиться людина в етико-моральному світлі її
почуття і розуміння.

Отже, філософська думка України розвивається як етико-моральне вирішення
цілої низки світоглядних проблем, як філософський дух морального
спрямування. Це спрямування було співзвучне християнській культурі, тому
справедливим є твердження про те, що філософія доби Київської Русі мала
християнський характер.

Розвиток філософської думки у Київській Русі в межах християнського
віровчення яскраво демонструють літописи та твори
церковно-богословського характеру: проповіді, повчання та ін.

На початку XII ст. з’явилася “Повість временних літ”, автором якої за
традицією вважають ченця Печорського монастиря Несторау “Повість
временних літ” постає не тільки як літературний твір, а й як одна із
пам’яток філософської думки. Вже тут ми можемо знайти терміни “філософ”
та “філософствувати” (мається на увазі “промова філософа” перед князем
Володимиром).

Філософське звучання мають “Слово про закон і благодать” (автор
митрополит їларіон), “Посланіє” (автор Климент Смолятич), “Златоуст”
(автор Кирило Туровський) та інші твори.

“Слово о полку Ігоревім” є не тільки видатною пам’яткою літератури
Київської Русі, а й джерелом своєрідної філософської культури, культури
мислення.

Основою цієї своєрідності є філософське тлумачення єдності, патріотизму
і сили духу, а також образний характер твору.

Враховуючи попередній досвід історико-філософського аналізу, можна
зробити такий загальний висновок. Філософська думка Київської Руси мала
християнський характер, у ній переважала етична проблематика:
філософська картина світу, пізнання, людина, людські

вчинки, суспільство розглядалося крізь призму вічного конфлікту добра і
зла. А в соціальній філософії домінували патріотичні ідеї єдності всіх
руських земель, зміцнення і централізації держави для відсічі іноземним
загарбникам, необхідність розвитку культури та освіти.

Із становленням феодального ладу християнський характер української
філософії змістився у бік утвердження патристичних і агіографічних ідей.
Проповідувалась зверхність віри над знанням, вищою метою пізнання
проголошувався Бог, а єдиним методом пізнання — божественне одкровення.
Людина тлумачилась як істота, опоганена “первородним гріхом”, тіло якої
є вічним джерелом гріха, а душа визнавалася безсмертною.

Розвитку схоластики протидіяли гуманістичні ідеї, які почали
поширюватись в Україні в XVI ст. До ранніх українських гуманістів
належали Юрій Дрогобич (1450—1494), Павло Русин (1470—?) із Кросна,
Лукаш із Нового Міста, Станіслав Орловський (1513—1566) та інші.

Ю.Дрогобич у своїх поглядах на людину, світ, історію звеличував силу
знання та людського розуму. Він вважав, що людина здатна пі-знати світ,
і ця здатність зумовлюється наявністю в природі непохит-них законів.
Аналізуючи людину й історію, Ю.Дрогобич твердив, що історія не є
реалізацією наперед визначеного Божого промислу, а постає людською
драмою в дії, де головне місце належить природним силам безвідносно до
велінь Бога.

Філософія українських гуманістів мала яскраво виражені риси
антропоцентризму. Так, С.Оріховський, на відміну від томістської точки
зору, вважав, що кожна людина має самодостатню цінність, і від неї самої
залежить, чи стане вона гідною високого призначення, чи перетвориться на
тварину. Оріховський, замислюючись над вічним питанням про сенс
людського життя, зазначав, що до безсмертного життя шлях треба торувати,
живучи розважно, чесно й побожно на землі. А однією з основних чеснот
людини він вважав самопізнання, що допомагає людині досягнути
внутрішнього, духовного оновлення, морального вдосконалення.

Оригінальною є позиція С.Оріховського в поглядах на державу. Він одним з
перших у європейській філософській думці став заперечувати божественне
походження влади й держави, виступав проти підкорення світської влади
релігійній, стверджував, що королівська влада дана не Богом, виникла
внаслідок договору між людьми.

С.Оріховський пропагував і розвивав ідеї природного права. Він вважав,
що природне право стоїть вище від людських законів, тому останні в разі
необхідності можна змінювати. Мир, злагода й спокій у державі будуть
тоді, коли люди житимуть у згоді з законами природи.

Мислителі-гуманісти проявляли живий інтерес до світової історії та
історичного минулого українського народу. Вони вважали історію
вчителькою життя і радили вчитися на історичних прикладах, особливо на
діяннях великих особистостей, діячів, полководців. Українські
мислителі-гуманісти вважають історію засобом пробудження гордості народу
за своє минуле, розвитку патріотичних почуттів, любові до Вітчизни. На
основі патріотичного пафосу, громадянськості розвивалися патріотичні
почуття, національна свідомість, історична традиція.

Наприкінці XVI ст. починається новий етап у розвитку духовної думки в
Україні. Цей етап позначається становленням нової характерології, що
виникає на грунті формування української версії реформаційної ідеології
та ренесансного гуманізму.

Важливу роль у розвитку філософської культури тогочасної України
відіграла Острозька академія — перша українська школа вищого типу. В
Острозькій академії вивчали сім так званих вільних наук, викладали
старослов’янську, грецьку та латинську мови. Філософія як окрема
дисципліна в Острозькій академії ще не значилась, але читався курс
логіки, яка називалась тоді діалектикою. Рівень викладання віль-них наук
(граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, фізика й
астрономія) мав узагальнюючий, філософський характер.

В Острозьскій академії був сконцентрований значний науковий
інтелектуальний потенціал, що сприяло інтенсифікації процесів
взаємообміну ідеями, духовного взаємозбагачення їх носіїв (острозьких
книжників). У цьому взаємообміні і взаємозбагаченні народжувалась
особлива філософія, в основі якої лежала ідея обгрунтування необхідності
збереження й розвитку старослов’янської мови, вимога абсолютної точності
при перекладах з грецької мови на старослов’янську священних і
богослужбових книг/ Особливе місце займала віра в чудодійну силу
старослов’янської мови. Твори Герасима Смотрицького, Нова Княгиницького,
Івана Вишенського (бл. 1538 — після 1620) показували, що осягнення
Божественної істини в процесі здобуття навичок розрізнення численних
смислових відтінків слів, проникнення в їхню приховану духовну сутність
є одночасно й процесом становлення людини як особистості, її
самотворенням.

Особливого значення в процесі духовного становлення людини надавали
тодішні українські книжники самопізнанню. Іван Вишенський, зокрема,
вважав, що завдяки самопізнанню. Людина стає спроможною подолати свою
земну форму й увійти у внутрішній духовний контакт із вищим буттям.
Унаслідок цього, осяяний небесним світлом. людський розум проникає в
приховану сутність вагомого повчального слова Біблії, а сама людина
перетворюється із істоти, яка прив’язана до земних бажань і пристрастей,
в духовну людину. Те, що осягнення істини можливе через самопізнання,
острозькі книжники грунтували на переконаності в нерозривному зв’язку
між розумом окремої людини і Богом, у безпосередньому контакті людського
мислення і буття.

 На основі ідеї протиставлення Бога і світу, Бога й людини острозькі
книжники формують уявлення про нікчемність, гріховність людської
природи, граничне приниження й нівелювання її пізнавальних здібностей.
Однак при цьому вірили в силу людського пізнання, яка, на їхню думку,
залежала від щирості, наполегливості й волі кожної людини. На основі
цієї віри Христофор Філалет закликає український народ розглядати свій
власний, внутрішній потенціал як основу саморозвитку, обґрунтовує ідею
свободи совісті, право людини на свою віру й церкву. Острозький
культурно-освітній центр своєю діяльністю зробив значний внесок у
розвиток філософської думки України. В ньому культивувалось розуміння
філософії як мудрості з характерними пошуками істини на шляху містичного
єднання з Богом. Тут обстоювалась життєздатність традицій слов’янської
писемності, розвивалися реформаційні та ренесансно-гуманістичні ідеї.

У кінці XVI і на початку XVII ст. в Україні та Білорусі виникали і
розвивались релігійно-національні організації православного населення
міст — братства. Братства були виразниками національного протесту
українського і білоруського народів проти політики національного і
релігійного пригноблення українців і білорусів з боку
польсько-шляхетських правлячих кіл та католицької церкви.

Перше братство і його школа були створені в Україні у Львові в 1586 p./В
кінці XVI і на початку XVII ст. братства виникали у Києві, Луцьку,
Острозі, Вільно, Замості, Могильові, Мінську та багатьох інших містах.

Найвпливовішими в Україні були Львівське і Київське братства, а створені
братствами школи вели широку культурно просвітницьку діяльність.
Антицерковна, реформаційна за своєю суттю спрямованість ідеології та
суспільно-політичної діяльності братств — одна з найхарактерніших рис
ранніх періодів братського руху.

У межах цієї ідеології розвивалась філософська думка братств. Виступаючи
проти наступу католицизму, теологічне вчення якого протягом століть
обґрунтовувалося й удосконалювалося за допомо-гою логіки та філософії в
західноєвропейських колегіях та університетах, братчики прагнули
подолати його тим ідейним арсеналом, котрий був наявний у православному
богослов’ї та в попередній українській культурній традиції. Але для цієї
традиції ще не властиве було виділення філософії в окрему форму
суспільної свідомості.

Визначний діяч Львівської, а потім і Київської братських шкіл Ісайя
Копинський у своєму творі “Алфавіт духовний” досліджує з філософської
точки зору проблему людини. Він розглядає людину з позицій піднесення в
ній морального, розумного й духовного начала які розкриваються в процесі
самопізнання. Пізнаючи себе, людина розкриває свою двонатурність, те, що
вона тілесна і духовна, зовнішня і внутрішня. І перед нею виникає
дилема, чому віддати перевагу:

минущому, суперечливому, тлінному світові, з яким вона пов’язана тілом,
чи своєму внутрішньому єству, розуму, безсмертному духові, яким вона
подібна до Бога. І. Копинський радить людині обрати другий шлях, що, на
його думку, веде до пізнання Бога, єднання з ним, досягнення блаженства
не лише на небі, а й на землі./ / Певний інтерес становлять філософські
ідеї такого представника Київського братства, як Кирило
Транквіліон-Ставровецький.Л’ранкві-ліон, розглядаючи проблему
“Бог-світ”, створює вчення про чотири світи. ‘Перший — це світ невидимих
духовних сутностей, що нале-жать до небесної ієрархії, другий —
макрокосм, світ видимих тілесних речей, у якому живе людина, третій —
сама людина, мікрокосм, чет-вертий — поєднання злих людей і грішників із
дияволом, який пев-ною мірою є самостійним творчим началом зла. .

Транквіліон, розрізняючи чотири світи, передусім показує, що не весь
світ — зло. Він наголошує на красі й доброті тілесного світу, в тому
числі тіла й тілесних почуттів людини.

Ставлячи у центр свого вчення проблему людини, Транквіліон, на відміну
від своїх попередників, надає проблемі душі й тіла не лише морального, а
й гносеологічно-природознавчого звучання. Без тіла й вегетативних
процесів людина не може жити, а її душа — відчувати, розуміти, набувати
й виявляти доброчесності, тому тіло — друг душі. Транквіліон
наближається до визнання гармонії душі й тіла.

Ідейну атмосферу братств передають ораторські твори Транквіліона,
присвячені світським сюжетам. Це передусім “Похвала мудрості”, де
прославляються науки, філософія, мудрість, розкривається їхнє при-кладне
значення в повсякденному житті кожної людини й усього су-спільства.

Помітним представником другого періоду братського руху є Мелетій
Смотрицький (прибл. 1572—1633), який, на відміну від попередників, надає
суспільно-громадянського спрямування своїм працям. Проблема людини, її
душа, критика морально-соціальних вад тогочасного суспільства набувають
у нього підпорядкованого значення. Закликаючи до людяності й звертаючись
до сумління та самопізнання людини, М.Смотрицький надає самопізнанню не
стільки морального, як громадсько-патріотичного звучання.

Отже, мислячі люди завжди були на Україні. Починаючи від правителів
Київської Русі, закінчуючи філософами, вченими, дипломатами. Саме їх
роздуми і стали фундаментом того, що тогочасна Україна була
високоосвіченою і культурною державою, мала повагу та силу голосу серед
інших тогочасних держав.

Література:

Субтельний. Історія України. – К., 1995.

Нагорний Ф.І. Філософія. – К., 2000.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020