.

Філософія і релігія (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
14 22522
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Філософія і релігія”

Вступ

Релігія є більш пізньою та зрілою формою світогляду людства, а тому і
більш дослідженою. В релігійній свідомості вже чітко розділяються
суб’єкт і об’єкт, а отже, долається характерна для міфу неподільність
людини й природи і закладаються основи проблематики, яка стане
специфічною для філософії. В релігії ідея відділяється від матерії і
навіть протиставляється їй. Світ роздвоюється на духовний та тілесний,
земний і небесний, горний і дольний, природний і надприродний, до того ж
земний починає розглядатися як наслідок надприродного. Міфологічні ж
персонажі (а в пізніх міфах “язицьких релігіях” і боги) живуть у
феноменальному світі (на горі Олімп, на горі Меру тощо).

У релігії виникає зовсім інший, ноуменальний світ, недоступний органам
чуттів і розуму, а тому в об’єкти надприродного світу треба вірити. Віра
і виступає головним способом осягнення буття. Релігія постулює світ
ідеальних сутностей, що у практичному плані веде до обгрунтування
пріоритету духу над тілом, необхідності турботи про душу з усіма
наслідками для способу життя віруючих, які звідси випливають. Зв’язок із
богом через культ та релігійну організацію (церкву) є критерієм
наявності релігійного світогляду і належності до певної конфесії.

Другою особливістю релігійного світогляду є його практичність, оскільки
віра без справ мертва. А в зв’язку з цим віра в бога та надприродний
світ взагалі викликає своєрідний ентузіазм, тобто життєву енергію, яка
надає розумінню цього світу життєвого характеру. Релігію творить народ,
він є і суб’єктом і об’єктом релігійної творчості, яка в історії
виступала джерелом потужних зрушень у суспільстві. В релігії поряд із
світовідчуттям добре розвинене світорозуміння, тобто є релігійна ідея,
яка обґрунтовується теологами. Але в тому й полягає особливість і
привабливість релігійного світогляду, що в ньому ідея пройнята своєрідно
екзальтованим почуттям, вона переживається і підживлює віру.

Зв’язок між філософією та релігією. Поняття релігійної філософії

Якщо говорити про зв’язок східної філософії та релігії, то межі між ними
практично не існує. Вони взаємозалежні і практично єдині.

Якщо говорити про стосунки західної філософії і релігії, то слід
зупинитися і на такому її напрямі, як релігійна філософія, для якої, як
і для екзистенціальної філософії, головною проблемою є проблема
людського буття. Релігія, яка за тривалий період свого існування
накопичила багато різноманітних способів осмислення природних і
соціальних явищ, безумовно, є одним із фундаментальних джерел цінностей
та орієнтирів для людини. Способи релігійного осмислення дійсності
відрізняються від наукових методів, мають свою специфіку.
Найпоширенішими серед них є “ілюзія позатілесності” та “містичне
прозріння”. Перший є спробою умоглядно вийти із свого індивідуального
тіла, звільнитися від тілесності та побачити навколишній світ нібито
збоку, відкриваючи тим самим причетність особистого буття до смислу
всесвітньої цілісності. Другий — заглиблення у власне особисте “Я”,
подолання межі із зовнішнім світом, злиття з потоком світових подій.
Зрозуміло, що осмислення цих методів потребує спеціальної підготовки та
відповідних умов. Проте помилково вважати релігію цілком самостійною у
формуванні життєво важливих цінностей. Жодна із форм суспільної
свідомості не існує ізольовано від інших. Релігія заповнює дефіцит
інформації про смисл космосу, смисл життя людини і суспільства. Ці ж
питання є предметом дослідження й інших форм суспільної свідомості,
зокрема й філософії.

У теоретичному плані пояснити релігійні ідеї, принципи має теологія як
система обґрунтування та захисту релігійних вчень про Бога, його якості,
ознаки та властивості, а також комплекс доведень істинності догматики,
релігійної моралі. Теологія як одна із форм вираження релігійної
свідомості має ряд специфічних рис, котрі відрізняють її від філософії.
Проблема співвідношення філософії і теології виникла в перші століття
існування християнства і неспроможна своєї актуальності до наших днів.
Відмінність філософії від теології, на думку релігійних філософів,
полягає в тому, що філософія не в змозі осягнути істини одкровення,
недосяжні для людського розуму. З огляду на це основне своє завдання всі
релігійно-філософські течії вбачають у доведенні необхідності,
корисності, загальної значущості релігії для людини. Головне питання
релігійної філософії — це питання про ставлення Бога до створеного ним
світу та до людини і ставлення людини до Бога. Релігійна філософія дає
своє вирішення онтологічних, гносеологічних, космологічних, соціальних
та інших проблем. В основі релігійно-філософської онтології лежить
вчення про Бога та доведення раціональності чи ірраціональності його
буття. Для релігійно-філософської гносеології характерне роздвоєння
об’єктів на природні та надприродні. Основою пізнання вважається
одкровення, зафіксоване в системі догматів. Завдання ж філософії і науки
— допомогти людині наблизитись до одкровення для укріплення віри.

У релігійній філософії яскраво виражається теологічне вирішення
соціальних проблем. Як правило, вся система суспільних відносин
тлумачиться з позицій провіденціалізму (теологічна концепція історії як
промислу Божого) і зводиться до божественної доцільності. Релігійна
філософія представлена різними течіями, які мають спільні риси та
ознаки. Проте різні церкви кладуть в основу своїх вчень різні
філософські ідеї. Католицька філософія — це сукупність існуючих у
католицизмі філософських течій, таких як неотомізм, тейярдизм,
неоавгустианізм, “теологія звільнення” та інші. Найавторитетнішою
течією є неотомізм як офіційна філософська доктрина Ватікану, Провідні
представники цього напрямку: Е.Жільсон (1884—1978), Ж.Марітен
(1882—1973) — у Франції; Е.Корет (нар. 1919) — в Австрії; Ю.М.Бохенський
(нар. 1902) — у Швейцарії; К.Ранер (1904—1984) — у Німеччині;
Ф.Ван-Станберген (нар.1904) — у Бельгії; К.Войтила (нар. 1920) — у
Польщі (нинішній Папа Римський Іоанн-Павло II) та ін. Неотомізм
базується на вченні Фоми Аквінського, центральним принципом якого є
принцип гармонії віри та розуму. Послідовники цього вчення розглядають
його через призму сучасності, намагаються довести, що доктрині, яку вони
захищають, притаманні універсальні можливості піднестися над полярністю
матеріалізму та ідеалізму, сцієн-тизму та антисцієнтизму. Провідний
представник неотомізму Е.Жільсон розмірковує таким чином: “Мати віру —
це значить прийняти дещо, тому що воно явлене Богом. А тепер, — що
означає наука (тобто наукові переконання. — Авт.). Це значить приймати
дещо, що сприймається як істинне в світлі природного розуму. Всім, хто
займається відносинами Розуму та одкровення, ні в якому разі не слід
випускати з уваги істотну різницю між цими двома типами прийняття
істини. Я знаю завдяки розуму, що дещо істинне, тому що я бачу, що воно
істинне, але я вірю, що дещо істинне, тому що Бог сказав, що воно
істинне. В цих двох випадках причини мого прийняття істини різні і,
отже, науку та віру слід розглядати як два зовсім різних типи 145
 прийняття істини”. (Жильсон Э. Разум и откровение в средние века. //
Богословие в культуре Средневековья. — К., 1992. — С. 35). Отже,
неотомісти розрізняють два джерела пізнання — природний розум (науку) і
божественне одкровення (віру як непохитну впевненість у тому, що Бог
відкрив людині через слово і то вимовлене Богом є істинним).
Філософське вчення неотомізму втілене системою різноманітних
філософських дисциплін: метафізики, гносеології, натурфілософії та ін.
Ядром є метафізика (загальна та прикладна), яка детально розглядає
співвідношення Бога і створеного ним буття. Загальна метафізика
поділяється на онтологію (вчення про буття взагалі) та природну теологію
(філософське вчення про Бога); прикладна метафізика — це філософське
вчення про світ та людину. Онтологічне вчення неотомізму має вихід у
сферу теорії цінностей, служить обгрунтуванню гносеологічної,
антропологічної, етичної, соціокультурної проблематики. Представники
неотомізму демон-струють послідовну прихильність до креаціоністського
світорозуміння і стверджують, що основу всього існуючого становить
тотальність чистого божественного буття, яке породжує багатоманітність
творення. Божественне буття фіксується лише трансценденталіями, такими
як “єдність”, “істина”, “благо”, “краса”. Ж.Марітен, наприклад, так
визначав одну із трансценденталій: взяте в повному своєму обсязі, Благо
належить до трансценденталій. Благо трансцендентальне, як і Буття, і
рівне Буттю за екстенсивністю. Все, що існує, — Благо, оскільки воно є
Буттям. Тому що Благо, або Бажане, є повнотою буття. Бог, за основними
положеннями метафізики неотомізму, є тотож-ністю сутності та існування.
По-перше, він створив світ і, значить, світ є проявом його сил і
можливостей. По-друге, людина створена “за образом і подобою Бога”, і їй
притаманні розум і свободна воля. І, по-третє, Бог не лише створив світ,
він постійно керує цим створеним світом. Отже, між Богом і світом
існують певні зв’язки, які характеризуються як подібність, аналогія. На
цьому і побудована неотомістська доктрина “аналогії буття”, яка є
фундаментом традиційних дове-день буття Бога. Неотомісти вважають, що
Бог, створивши світ із нічого, наповнює його власною екзистенціальною
повнотою і одночасно будує його за певним суттєвим зразком.
Екзистенціальна інтерпретація зв’язку божественного буття і царства
творіння відіграє роль засобу оновлення креаціоністських уявлень. З
позицій неотомізму, важливими щаблями ієрархії творення є: першоматерія,
неорганічна природа, світ роглин і тварин, людина, царство “чистих
духів”, ангелів.

З онтології неотомізму логічно випливає його гносеологія, в якій слід
розрізняти дві тенденції. Перша, — помірковано безпосередній реалізм
(Е.Жільсон, Ж.Марітен), заперечує можливість прийняття в межах
гносеології вчення Канта та інших модифікацій трансцендентальної
філософії, які шукають досвідні, апріорні підвалини не лише пізнання, а
й буття людини. Марітен, наприклад, стверджуючи мож-ливість
безпосереднього осягнення буття мислячим суб’єктом, якому притаманна
інтелектуальна інтуїція, звертав увагу також і на складний шлях
опосередкування, що характеризує процес пізнання. Друга тенденція —
помірковано опосередкований реалізм (Е.Корет, К.Ранер), активно
асимілювала методологічний інструментарій і категоріальний апарат
кантіанства, феноменології, екзистенціальної герменевтики. Вона
(тенденція) і домінує сьогодні в гносеології неотомізму, що дає йому
змогу витримувати рівень теоретико-пізнавальних доктрин другої половини
XX ст. Розкриваючи процес умоглядно-теоретичного осягнення світу,
неотомісти на перше місце ставлять природознавство та філософію природи,
на друге — математику, на третє — метафізику. В теології вони вбачають
єдність пізнавального і практичного ставлення до світу. Центральну для
неотомізму антропологічну проблематику розробляли Е.Корет та К.Ранер. З
їхньої точки зору, основні положення неотомізму мають обґрунтовуватися
через аналіз людського буття в світі. Людину неотомізм розуміє як
складну духовно-матеріальну субстанцію (єдність душі і тіла). Особа в
неотомізмі універсальною метою і смислом свого існування має споглядання
божественного блага. Прагнучи до блага, вона набуває інтелектуальних,
моральних та теологічних чеснот, на становлення яких і має бути
орієнтоване суспільне життя. Історичний процес, за неотомізмом,
підкоряється божественному провидінню. Проте його представники визнають
також і фундаментальну цінність “мирської” історії, наявність у ній
внутрішньої мети, пов’язаної з удосконаленням людства, культури. Корет,
пояснюючи сутність культурно-історичної творчості, стверджує, що у
“відкритості” і “трансцендуванні”, самопіднесенні людини до Бога
народжується історія. Неотомізм, як і релігійна філософія в цілому,
дедалі ширше залучає до своєї доктрини проблеми суспільства, людини,
науки. Це одна із специфічних рис оновлення релігійної думки.
Неотомістським уявленням про людину і світ протистоїть вчення П’єра
Тейяр де Шардена (1881—1955). Основоположник тейярдизму — видатний
французький палеонтолог, антрополог (один із відкривачів сінантропа), а
також впливовий теолог, член ордена ієзуїтів. Тейяр де Шарден
претендував на створення наукової феноменології, яка б синтезувала дані
науки та релігійного досвіду для розкриття смислу Всесвіту, породженням
якого є людина. Він писав, що релігія і наука — дві нерозривно пов’язані
сторони чи фази одного й того самого повного акту пізнання, який зміг би
охопити минуле й майбутнє еволюції.  

Сучасна наука, вважав Тейяр де Шарден, істотно скоригувала
се-редньовічну конструкцію світобудови, довела, що світ перебуває в
постійному русі та розвитку. Тому необхідно докорінно переосмислити
християнське світорозуміння. Центральним методологічним принципом
сучасного мислення Тейяр де Шарден проголосив ево-люціонізм. На його
думку, принцип еволюції вкорінений у самій дійсності і притаманний усім
явищам природи. Основними критичними точками процесу розвитку світу,
космогенезу виступають у Тейяра де Шардена такі етапи: “переджиття”
(неорганічна природа), “життя” (органічна матерія), “мислення”,
“ноосфера” і “наджиття”. Особливу увагу Тейяр де Шарден приділяв
третьому етапу еволюції, пов’язаному зі становленням та розвитком
людства. На етапі мислення, на його думку, з’являється людина, яка
концентрує в собі психічну енергію, творить ноосферу, персоналізує світ.
Вона є ланкою в біологічній ево-люції. До появи людини з її унікальними
здібностями до мислення все у світі було роз’єднаним, відокремленим.
Людина ж своєю діяль-ністю постійно здійснює вищий синтез всього
існуючого, створює нову сферу — сферу духу. На цьому рівні виникає вища
форма в розвитку світу — думка, свідомість, духовність.

Для вчення Тейяра де Шардена характерним є панпсихізм, тобто визнання
присутності в універсумі духовного начала, яке спрямовує його розвиток.
Для доведення існування психічного змісту всіх феноменів матеріального
світу він використовував поняття “енергія”. Духовний пласт буття, таким
чином, розглядався як особлива енергія — радіальна. Вона трактувалась
ним як невід’ємна властивість самої матерії, яка одночасно є і духовною
рушійною силою, що задає імпульс еволюції космосу. Радіальна енергія
призводить до ускладнення матеріальних явищ, а сама виявляється
природною формою божественної благодаті. Процес еволюції, за поглядами
Тейяра де Шардена, підкоряється своєму власному регулятору і фінальній
меті — досягненню сфери “наджиття”, а в ній — “точки Омега”. У “точці
Омега” підсумовується і збирається у своїй довершеності та цілісності
велика кількість свідомості, яка поступово перетворюється на Землі на
ноогенез. “Наджиття”, таким чином, знаменує стан єднання душ людей після
завершення історії в космічному Христі. “ТоЧка Омега” є центром Всесвіту
і символізує собою Христа, співпричетного до Всесвіту і одночасно
трансцендентного до нього. Тейяр де Шарден намагався обгрунтувати
положення, що боголю-дина Ісус Христос завдяки механізмові втілення
володіє універсальними космічними атрибутами. Саме тому він є
особистісним центром усьо-го універсуму, від якого починаються і до
якого сходяться всі шляхи еволюції. Космогенез у Тейяра ототожнюється з
“христогенезом”. Ідеї Тейяра де Шардена значним чином вплинули на
соціально-етичне вчення католицизму, зокрема на його модель майбутнього
людського суспільства. Суспільство, на думку Шардена, має свою історію,
де взаєморозчинені “град земний” і “град божий” (церковна спільність). У
своєму розвитку воно рухається по шляху універсалізації зв’язків між
країнами та народами до стану “великої монади”. Суспільний еволюціонізм
Тейяра де Шардена передбачає конвергенцію та уніфікацію, означає падіння
всіх інтелектуальних, політичних, національних та мовних бар’єрів.
Спочатку, на його думку, виникнуть єдина загальнолюдська культура,
наука, релігія, мораль, які стануть певними засобами захисту від усіх
бід сучасності. Фактором, котрий обумовлює об’єднання людства в єдине
ціле, вважає Тейяр де Шарден, є християнська любов. Саме вона є рушієм
еволюції суспільства, дає змогу людині об’єднатися з людиною, а через
ноосферу — з “точкою Омега” без втрати особистої індивідуальності.
Проте історія людства у Тейяра де Шардена врешті-решт переростає в
есхатологію (релігійне вчення про кінцеву долю світу і людства), а саме
життя суспільства еволюціонує від матерії до вищих форм психізму.
Католицький еволюціонізм Тейяра де Шардена виявився нездатним сприйняти
ідею саморозвитку і самоорганізації матерії. Процес еволюції в його
концепції має обмежений характер, він починається з певної точки
(“переджиття”) і закінчується в “точці Омега”. Розробка в рамках
офіційної доктрини єдиного вчення про люди-ну та суспільство для
соціальне різнорідної пастви стає все важчою. Тому частина католицьких
філософів для пояснення діяльності лю-дини та функціонування суспільства
намагається трансформувати соціальну філософію католицизму в своєрідну
соціальну теологію, або “теологію земних реальностей”. Остання містить у
собі: “теологію праці”, “теологію культури”, “теологію політики”,
“теологію миру”, “теологію визволення”. Спільною рисою цих напрямків є
те, що всі вони переходять від чисто теологічних проблем до соціальних і
намагаються розв’язати їх разом з іншими прогресивними течіями
сучасності. Ставлення Ватикану до “нових теологій” неоднозначне, хоч
біль-шість із них визнаються римською курією та розвиваються в папських
енцикліках. Особливе місце в “теології земних реальностей” належить
“теології визволення”, яка сформувалась у Латинській Америці. Основними
представниками цього напрямку є: перуанський священик Г.Гуттьєрес,
бразильські богослови Л.Бофф, К.Бофф, теолог Х.Ассман та ін. “Теологія
визволення” здебільшого займається пошуками прогресивних шляхів
розвитку, зокрема місцевих зразків соціалізму. При цьому теологи
визволення рішуче виступають проти викривленого тенденційного тлумачення
марксизму та соціалізму. Великі утопії минулого, з їхньої точки зору, і
перш за все марксизм у “знятому” вигляді будуть використані у новій
життєздатній програмі тотальної емансипації людини. Пріоритету цьому
процесі “теологія визволення” віддає соціальній ролі релігії. Саме
релігія, очищена від пережитків минулого, в поєднанні з конкретною
історією та соціальною практикою людей, за переконанням теологів
визволення, в змозі запропонувати людині смисл, заради якого варто жити
та помирати. Слід виділити деякі ідеї, що характеризують “теологію
визволення” в цілому. По-перше, вважають її представники, “Євангеліє”
зовсім не застаріло. Бог є нашим сучасником. Відносини несвободи,
гноблення, голод, бідність — це і його проблеми. Тому основним завданням
нової теології є богословське осягнення феномену бідняків. По-друге, на
їхню думку, в Латинській Америці існує дві полярні тео-логії:
традиційна, консервативна, орієнтована на захист домінуючих порядків, і
нова, визвольна, що спирається на рух базових низових общин. Існує також
інша лінія розколу теології: суперечність між західним стилем
теологізування, сутність якого становить протиборство з невір’ям,
атеїзмом, запереченням Бога і “місцевою” теологією, основні питання якої
породжені не невір’ям та безбожжям, а бездушними, нелюдськими
соціальними порядками. По-третє, в “теології визволення” по-новому
висвітлюється сама структура церкви. Теологи визволення говорять про те,
що церква не є “ангельською установою” на Землі, а відображає існуючі
соціальні суперечності. В наш час швидко відбувається процес зміщення
центру уваги церкви на периферію, і клерикальна авторитарна церква
поступово перетворю-ється на народну. Самі ці положення, які
характеризують “теологію визволення” як своєрідну католицьку концепцію,
критикувались офі-ційним Ватиканом. При цьому підкреслювалася хибність
зведення теології до політики, однобічного трактування завдань
євангельсько-го вчення, посилань на ворожий християнству за своїми
світоглядни-ми основами марксизм. Папа Іоанн Павло II не раз говорив про
те, що “теологія визволення” є антитеологією. Таким чином, сучасна
філософія католицизму відзначається: 1) антропологічною
переорієнтацією; 2) доведенням буття Бога на основі екзистенціального
досвіду особи; 3) обгрунтуванням ідей без-конфліктного суспільства
(тейярдизм, “теологія визволення”); 4) збли-женням трансцендентного Бога
зі світом, подоланням розриву між Богом і людиною. Розглядаючи проблему
еволюції релігійної філософії у XX ст., слід зупинитись ще на одному
напрямку — протестантській філософії. Важ-ливо зазначити, що на відміну
від католицизму протестантизм ніколи не мав власне протестантської
філософії. Після Лютера протестантсь-ка теологія стає настільки
філософською, наскільки будь-яка філосо-фія в рамках протестантизму стає
теологічною. Тому, розглядаючи еволюцію протестантизму, неможливо
відділити протестантську теологію від протестантської релігійної
філософії. 150  Початок розвитку протестантської філософської теології
поклала ліберальна теологія, засновником якої був Ф.Шлейєрмахер. У XX
ст. цей напрям розвивав Е. Трельч (1865—1923). Ліберальна теологія
позначена, по-перше, ідеєю єдності божествен-ного та людського. В
релігії, на думку Гарнака, суттєвим і важливим є лише одне — особисте
ставлення душі людини до Бога. Вищим про-явом істинної релігійності є
любов до Бога, яка реалізується в реальному людському житті як любов до
ближнього. За уявленнями Гарнака, Христос є еталоном максимально
близького спілкування людини з Богом, таким ідеалом, до якого мають
прагнути всі люди. Бути релігійним — означає наслідувати приклад Христа.
По-друге, з точки зору ліберальних теологів, релігію слід розуміти як
основну, провідну частину культури. А.Гарнак і Е.Трельч проголосили всі
досягнення людської культури та науки результатом мирського втілення
християнських принципів. І, по-третє, прихильники ліберального
протестантизму намагались замінити догматичний метод у теології
історичним. За допомогою цього методу, на їхню думку, слід історично
підходити до християнства, тлумачення біблійних текстів тощо.
Розвиваючись, протестантська філософія набувала різноманітних форм.
Загальна криза західного суспільства в першій половині XX ст.
започаткувала поту протестантської “теології кризи”, яка включала:
“діалектичну теологію” К.Барта (1886—1968), Р.Шбура (1892—1971),
“екзистенціальну теологію” П.Тілліха (1886—1965), “деміфологізоване
християнство ” Р. Бультмана (1884—1976), “безрелігійне християнство ”
Д.Бонхьоффера (1906—1945). “Теологія кризи”, маючи певні загальні риси,
в цілому дуже суперечлива, тому її слід розглядати в контексті аналізу
окремих концепцій. Представники “діалектичної теології”, перш за все
Барт, виступи-ли проти основних ідей ліберальної теології. Барт був
переконаний, що джерелом віри є Бог, який породжує цю віру через
одкровення, і тому обгрунтування її криється в ній самій. Віра, з його
точки зору, є божественним чудом і виявляється у формі діалогу між Богом
та людиною. За Бартом, існує нездоланна відмінність, прірва між Богом та
людиною. Людина ніколи не зможе контактувати з Богом ні через почуття,
ні через релігійне переживання, ні за допомогою історичного знання.
Антропологізму ліберальних теологів він протиставив традиційний
геоцентризм. Бог, з точки зору Барта, — надрозумний, надприродний,
непізнаваний і несумірний людині. Лише через Христа або через пророків
та духовенство він може явити себе людині. Основні положення
“діалектичної теології” непримиренно спрямовані проти історичного
підходу до Біблії. Історичному методу Барт протиставляє вчення про
натхнення, згідно з яким теолог має крізь історичне бачити вічний дух
Біблії.

 Своєрідно ставиться та вирішується в “діалектичній теології” і проблема
людини. Християнська антропологія для Барта — це христологія. Про
людину, на його думку, нічого не можна сказати поза її зв’язком із
Богом. Людина знаходить свою сутність лише при зустрічі з Богом, а не у
відносинах з іншими людьми. Можливості людини обмежені, і лише Бог надає
людським діям такого змісту, яким сама людина не володіла і володіти не
може. Р.Нібур, який на початку своєї діяльності в основному поділяв
погляди Барта, розглядав проблему людини через категорію “гріховності”.
Людина, з його точки зору, гріховна одвічно, від природи. Ця гріховність
виявляється в тому, що людина неминуче прагне до заперечення своєї
залежності від Бога. Подолання гріховності, вважає Нібур, можливе лише в
релігійній жертві. У зв’язку з цим, важливого значення в його концепції
набуває релігія: вона покликана розкрити людині гріховність її природи,
пробудити в ній почуття провини пе-ред Богом і тим самим направити її на
шлях самоудосконалення. В ході історії і в процесі індивідуального
розвитку, вказує Нібур, свобода людини зростає лише щодо природи.
Стосовно ж історії свобода неможлива, тому що людина неспроможна
правильно розібратися в різноманітних історичних зв’язках, вона навіть
не може мати досто-вірного знання про них. Оптимістичнішими були
погляди на цю проблему Барта. Він надавав людині свободу і покладав на
неї відповідальність: оскільки Бог далеко (віддалений і відділений від
світу), то людина має самостійно приймати рішення, діяти і втілювати їх
у дійсність. Так, у політиці людина має справу з людськими установами, а
не з божественними, тому вона несе відповідальність за соціальні
наслідки своїх дій. На цій підставі, Барт вважав, що справжня
християнська теологія не має зв’язувати свою діяльність з будь-якою
державою чи системою. Барт також розрізняв сферу христинської релігії та
світської науки і культури. Він проголошував догмати християнства
невідповідними і несумірними з положеннями та висновками науки і
філософії. Практично це означало повне розмежування християнства з
іншими сферами духовної культури.

Інших поглядів дотримувався протестантський теолог і філософ П. Тілліх,
який у своїй концепції намагався подолати розрив між богослів’ям та
проблемами повсякденного життя. Тілліх рішуче не погоджувався з
релігійним ізоляціонізмом Барта і був глибоко переко-наний у тому, що
християнська думка не може мати суттєвого зна-чення для сучасної людини,
якщо вона не намагається відповісти на ті питання, які ставить перед нею
житгя. П.Тілліх доклав багато зусиль, щоб довести близькість Бога до
людини, тісний зв’язок між ними. Релігію він позначив терміном “вищий
інтерес”. Таке визна-чення уже пов’язує релігію з людиною. Не
заперечуючи трансцендентності Бога, Тілліх вважав, що Бог одночасно і
трансцендентний і іманентний людині. Спираючись на філософію
екзистенціалізму, він виводив необхідність релігії із потреби
особистості подолати “екзис-тенціальний страх”. Лише християнська
релігія може, вважав Тілліх, надати людині мужності і таким чином
здолати екзистенціальний страх. Поняття Бога у Тілліха — теологічний
синонім категорії Буття. Це буття неможливо вивести з буття речей і
неможливо звести до нього. Як і екзистенціалісти, Тілліх вважав, що
буття людини — єдиний ключ до буття як такого. Релігійність — це і є
стан граничної турботи про безумовний смисл Буття, тому вона і
визначається Тілліхом фундаментальною характеристикою людини. Спроба
Тілліха примирити релігію з сучасним світом вилилась у доведення того,
що релігія становить внутрішній смисл духовного життя. З його точки
зору, релігія є сутністю культури, а культура — вираженням релігії. Все
те, що реалізується в досягненнях людської культури, за змістом є
глибоко релігійним. Релігія нібито внутрішньо пронизує і особисте, і
суспільне життя людини. Проте за умов земної історії або релігія
зовнішнім чином підкоряє собі культуру, або культура відокремлюється і
замикається в собі. В обох випадках у духов-ній історії починає діяти
деструктивне начало. Ідеалом для Тілліха є принцип гармонії релігії і
культури. На відміну від Барта, він не тільки не заперечує впливу
християнства на світську культуру, а, навпа-ки, всіляко підкреслює цей
вплив. Саме християнство, на думку Тілліха, може оновити людину,
забезпечити їй “нове буття”, яке він тлумачить у дусі християнських
заповідей. Широкі дискусії в колі філософів викликала концепція
“деміфологізованого християнства”, сформульована німецьким богословом
Р.Бультманом. Він обґрунтовує ідею про те, що біблейські міфи є лише
способом передачі змісту віровчення. Проте цей спосіб, на думку
Бультмана, уже застарів. Він констатує, що міфологічна картина світу,
яка лежить в основі традиційного християнства і поділяє світ на світ
Бога та ангелів, світ людей, підземне царство, є чужою й неприйнятною
для сучасної людини. Причиною цього Бультман вважав те, що Біблія і
церква говорять про Бога міфологічною мовою, неадекватною сучасності.
Для подолання такої кризи, на його думку, необхідно деміфологізувати
християнське вчення, виразивши його зміст у термінах людського
існування. Це тлумачення має бути антропологічним, екзистенціальним, і
християнські міфи слід розглядати лише як певні способи вираження
ставлення людини до Бога. Для людини, вважає Бультман, Бог існує
виключно у сфері “Я”, в індивідуальній свідомості, в почутті
безпосередньої співпричетності до нього. Бог, таким чином, уявляється не
потойбічною істотою, а деякою сутністю, нерозривно пов’язаною з людиною.
Бог є трансцендентним до світу, але саме він визначає людське існування,
екзистенцію. При цьому це  існування, підкреслює Бультман, може бути
справжнім і несправжнім. Несправжнім він вважає існування без віри, коли
людина живе у видимому світі і життя її пройняте страхом, постійною
тривогою. Лише віра робить існування людини справжнім, лише завдяки вірі
людина може прийти до зовсім нового розуміння свого існування, яке є
результатом зіткнення людини зі словом Бога. Смисл релігії Бультман
вбачає у тому, щоб вивести людину за межі реальності і залишити наодинці
з Богом, залучаючи її тим самим до істинного світу. Людина може бути
невіруючою в традиційному розумінні, але бути релігійною в розумінні
Бультмана. Далі всіх у спробах пристосувати християнство до сучасності
пішов німецький протестантський теолог Д.Бонхьоффер. Він піддав повній
ревізії традиційне християнське віровчення. Бонхьоффер виходив із того,
що люди все більше звільняються від релігії, що віра в Бога як
потойбічну вищу істоту стає для них неприйнятною і непотрібною, чужою.
На думку Бонхьоффера, людство очікують часи повної відсутності релігії.
Він вводить поняття “повноліття” світу. Це такий стан, коли людина у
вирішенні усіх найважливіших проблем навчилася обходитися власними
силами і більше не має потреби в ідеї Бога. Бог для неї — не найвища
трансцендентальна істота, а сама дійсність. Бонхьоффер, таким чином,
ставить під сумнів основу християнського віровчення — ідею
трансцендентності Бога. На думку Бонхьоффера, епоха релігії
закінчилась, настала ера християнства. Для нього християнство — це
вчення не про потойбічного, далекого від світу Бога, а вчення, яке
здатне перебудувати земне життя людей і яке реалізується в поведінці
людини, у її відносинах з іншими людьми. Сутність “безрелігійного
християнства” Бонхьоффера становить вимога до кожної людини
дотримуватись принципів християнської етики. Зразком такої поведінки і
для християн, і для нехристиян Бон-хьоффер вважав Ісуса Христа, який був
тим моральним ідеалом, який закликає усіх до. відповідального й
розумного життя. На його думку, Ісус закликав не до нової релігії, а до
нового життя. Бути християни-ном, за Бонхьоффером, означає бути людиною,
а не бути релігійним Сутність християнства Бонхьоффер вбачає в любові
до ближнього. При цьому на відміну від офіційних представників церкви
він розумів любов до ближнього як відповідальність християнина за все,
зокрема й за оновлення світу християнством. Тому необхідними якостями
християнства, на його думку, є не лише покірність, а й опір, активна
діяльність. Отже, навіть така коротка характеристика протестантської
філософії дає змогу виділити певні спільні для всіх її концепцій риси:
акцентування уваги на ідеї Бога, проблемах людини, соціальних проблемах
тощо. Особливо гостро стоїть у протестантській філософії проблема Бога.
Тут маємо дві основні тенденції: наголос на трансцендентності Бога
(К.Барт) і прагнення наблизити Бога до людини, вивести його з
антропологічної природи людини (Р.Бультман, П.Тілліх). За-галом
протестантській філософії властивий філософський еклектизм. Останнім
часом традиційна релігійна філософія переживає певну кризу. Вона
викликана труднощами усвідомлення сучасною людиною тих богословських
догматів, які були сформульовані понад тисячу років тому за зовсім інших
соціальних та духовних умов. Розвиток науки, філософії створює нові
умови і для розвитку теології. Підсумовуючи, виділимо основні
орієнтації сучасної релігійної фі-лософії: 1) поворот від геоцентризму
до антропоцентризму, визнання абсолютної цінності людини; 2) спроба
скоригувати релігійну філософію і науку; 3) опора теорії пізнання на
такі течії, як герменевтика, структуралізм та ін.; 4) визнання
важливості збереження гуманістичної орієнтації культури; 5) увага до
проблем суспільного розвитку; 6) екуменістичне зближення релігій як
засіб пом’якшення трагічних суперечностей сучасності.

Сучасна епоха породжує у теологів та релігійних філософів прагнення
оновити традиційні ідеї, тому вони все активніше залучають до своїх
філософських інтересів проблеми суспільства, людини, науки, культури,
цивілізації і т.д.

Використана література:

1. Жильсон Э. Разум и Откровение в Средние века // Богословие в культуре
Средневековья. — К., 1992. — С. 6—48.

2. Заїченко Г. Долі філософії та культури наприкінці XX ст. // Філос. і
соціол. думка. — 1994. — № 1—2. — С. 83—98.

3. Зарубіжна філософія XX століття. — К., 1993. — 239 с.

4. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М., 1994. — С. 15—18, 38-108.

5. Малахов B.C. До характеристики герменевтики як способу
філософствування // Філос. і соціол. думка. — 1991. — № 6. — С. 65-77.

6. Маритен Ж. Философ в мире. — М., 1994. — С. 5—23.

7. Рікьор П. Конфлікт інтерпретацій. Герменевтичні нариси // Гене-за, –
1994. – № 1. – С. 46-60.

8. Сумерки богов. — М., 1989. — 398 с.

9. Сучасна філософія Франції // Філос. і соціол. думка. — 1995. — № 5-6.
– С. 3-

PAGE

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020