.

Філософія Г. Сковороди (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 7264
Скачать документ

Філософія Г. Сковороди

Вихованцем Києво-Могилянської академії був видатний український філософ
Г.С. Сковорода (1722-1794). Беручи до уваги досвід минулих наукових
досліджень, не заперечуючи, а органічно переосмилюючи досвід та знання
попередників. зробимо спробу проаналізувати філософію Г.Сковороди у
світлі сучасного бачення. Звертаючи увагу на проблеми, яких торкався
Г.Сковорода у своїх філософських та літературних творах, ми доходимо
висновку, що їхнє основне спрямування зводиться до дослідження людини,
її існування. Науку про людину та її щастя Сковорода вважав
найважливішою з усіх наук. Міркування щодо цієї проблематики у Сковороди
мають релігій-но-філософський характер, вони невідривне пов’язані із
зверненнями до Біблії та християнської традиції, а тому спираються на
головні християнсько-світоглядні категорії: любов, віру, щастя, смерть
та ін. Шляхом міркувань про них філософ шукає відповідь на питання, ким
є людина, який зміст її життя, які основні грані людської діяльності. Не
втративши авторитету проповідника та вчителя, Сковорода, прагнучи
навчити як власним прикладом, так і словом, закликав почати філософське
освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті,
бо це і є пізнання людини. Поділяючи світ надвоє — на істинне та тлінне,
віддаючи перевагу Вічності, Богу, Сковорода по суті пропонує подвійне
співвідношення духовного та тілесного. Він вважає, що буквальний аспект
розуміння віри та любові складається у повсякденній буттєвій
необхідності цих понять. Людина без віри може піднятись до найвищих
вершин. Але прозрівши, здобувши віру, вона опиняється перед
усвідомленням їх мізерності. Там, де кінчаються межі розуму, починається
віра. Буквальне тлумачення положення про необхідність і нерозривність
любові та віри обумовлене усвідомленням Сковородою неможливості
існування людини у звичайному світі поза цією єдністю. Але є ще й інший
аспект проблеми, те, що називається підтекстовою філософією Сковороди.
Любов та віра дають змогу людині вийти за межі свого тлінного звичайного
“Я”. Категорії любові та віри несуть у собі глибокий пізнавальний зміст,
живлять душу людини, наповнюють її творчою енергією, підштовхують її на
шлях дійсного щастя. “Скрізь любов та віру людина пізнає себе”, —
твердить Сковорода. Принцип “Пізнай себе”, як відомо, не вперше
з’являється у Сковороди. Пріоритет у цьому плані, звичайно ж, належить
Сократу. Але принципово новим у Сковороди є те, що він не просто
стверджує думку про необхідність пізнання природи людини, а звертає
увагу на пізнання природи людської душі з урахуванням чинників її
формування — віри, надії, любові. Більше того, мислитель іде ще далі,
він розглядає віру і любов не тільки як підґрунтя душі, а й як
органічний прояв духовності людини, а причиною цього прояву є, як він
вважає, насамперед природні прагнення людини. Антиподами любові та віри,
протилежними за своєю дією на людину, у Сковороди є поняття суму, туги,
нудьги, страху. Всі вони, на його думку, роблять душу людини приреченою
на розслаблення, позбавляють її здоров’я. Тому Сковорода наполягає на
тому, що запорука здоров’я душі — її радість, кураж. Таким чином,
звертаючись до трактування Сковородою таких категорій, як любов, віра та
їхніх антиподів, ми бачимо, що філософ намагається сконструювати
життєвий простір людини не тільки за допомогою раціонально визначених
філософських понять, а й за допомогою того, з чим повсякденно має справу
людина і що одночасно має для неї вирішальне значення. На грунті
об’єднання категоріальних сутностей любові та віри у пізнанні людиною
самої себе складається категорія “щастя”. Щастя міститься в нас самих,
осягаючи себе, ми знаходимо духовний мир, спокій. Щастя легко
досягається, якщо людина йшла шляхом любові та віри. Його досягнення
залежить тільки від самої людини, її серця. Всі люди створені для щастя,
але не всі отримують його, вважає мислитель. Ті, хто задовольнився
багатством, почестями, владою та іншими зовнішніми атрибутами земного
існування, роблять величезну помилку, стверджуючи, що вони досягли
щастя. Вони отримують не щастя, а його привид, образ, який у кінцевому
рахунку перетворюється на прах. Г.Сковорода наполегливо підкреслює, що
люди, у своїй більшості, вступають на легкий шлях видимості щастя, та
наводить приклад, що сталося з вченням Епікура про щастя. Люди побачили
зовнішній бік його вчення про щастя як насолоду, тому й лають його за це
до сьогоднішнього дня. Не в насолоді щастя, а у чистоті серця, в
духовній рівновазі, в радості. Г.Сковорода своїм власним життям
утверджує оригінальну думку, що заклик “Пізнай себе” — це не тільки
вираження необхідності пізнання людської екзистенції, а й вказівка
основного шляху цього пізнання. А суть її в тому, що найкраще себе може
пізнати сама людина, бо шлях пізнання — це не тільки раціональне
осягнення людського життя, це насамперед переживання його. Мабуть, і
тому Г.Сковорода прагнув одинокості, бо найвищим щастям він бачив
досягнення глибин власної душі. Г.Сковорода не прагнув самоізоляції, він
прагнув самовдосконалення. У міркуваннях про щастя Г.Сковороди є ще й
такий важливий аспект. Людське щастя втілюється не тільки в духовних
шуканнях, не тільки у сердечній радості, а й у праці, у втіленні
спорідненості праці. Сковорода вказує, що здібності дає людині Бог, що
царство Боже всередині людини. Прислухаючись до цього внутрішнього
голосу, людина має обрати собі заняття не тільки не шкідливе для
суспільства, а й таке, яке приносить їй внутрішнє задоволення і душевний
спокій. Всі заняття добрі лише тоді, коли виконуються у відповідності з
внутрішньою схильністю. Таким чином, філософ наполягає на тому, що життя
людини має бути радісним, і зробити його таким може тільки вона сама.
Г.Сковорода мислить щастя досяжним для всіх. Для того, щоб його пізнати,
зовсім не обов’язково осягнути складну філософську матерію чи
прилучитися до кола вибраних. Щастя є простим і за змістом, і за формою.
На підставі такого розуміння щастя Г.Сковорода проповідував простоту
життя, бідність (але це не був аскетизм, а так би мовити розум на
достатність), вдоволення, яке випливає із спілкування людини з природою.
Особливістю філософії Сковороди є поділ світу на два начала: вічне та
тлінне. Переважного значення філософ надає Вічному, нетлінному началу.
Людина як мікрокосм містить у собі також два начала, які поєднуються
один з одним: у тлінному відображається нетлінне. В людині над тлінним
стоїть дух. До нього й зводив Сковорода сутність життя. Плоть не має
істинного значення для людини. Залишаючись тільки плоттю, не намагаючись
вийти за її межі, людина губить свою схожість до образу та подібності
Бога і в кінцевому підсумку перетворюється в прах. Філософ вважає, що
наше зовнішнє тіло саме по собі не працює, воно перебуває у рабстві
нашої думки. Плоть іде слідом за всіма рухами мислі. Мисль, думка — це
головна точка, тому її Сковорода часто називає серцем. Доки плоть та
кров будуть панувати над серцем, доки людина не визнає їхньої
злиденності, шлях до істини закритий, вважає Сковорода. Процес пошуків
та знаходження істини пов’язаний з тим, що людина прагне зректися
тілесного, реалізувавши себе в перетворенні духу. Це перетворення дає
змогу людині знайти істинне власне буття. Розкривши розуміння Сковородою
людського життя, ми маємо розглянути, як же він мислив саму людину. Для
нього людина — це маленький світ, мікрокосм зі своїм устроєм, зі своїми
законами існування. У людині зосереджений метафізично увесь Всесвіт,
зокрема у цьому мікрокосмі є й Бог. Головне, чим відрізняється людина
від всього іншого, що живе у світі, — це вільна воля людини та
моральність в обранні життєвого шляху. Людину Сковорода поділяв на дві
частини: на внутрішню та зовнішню. Всі характеристики зовнішньої людини
визначаються формою її існування — земним буттям. Саме це земне буття і
є головним іспитом людини на її життєвому шляху та в пізнанні істини.
Найчастіше зовнішня людина, її буття заслоняє невидимий світ (внутрішню
людину). Люди віддають перевагу видимому над невидимим. Це пояснюється
тим, що людина має відповідно до своєї природи два типи розуму, живе за
двома типами законів, має подвійне життя. Іноді людина допускається
помилки, стверджуючи, що вона може пізнати внутрішній, невидимий світ,
не зворушивши в собі внутрішньої людини, а використавши тільки ті
засоби, якими вона користувалася у зовнішньому світі. Сковорода
спрямовує свою філософію на очищення від таких помилок. Процес цього
очищення визначається самопізнанням та Богопізнанням, єдністю цих
процесів. Процес самопізнання, на думку Сковороди, триступеневий. Перший
ступінь — це пізнання себе як само-сущого, як самовласного буття. Це
своєрідна самоідентифікація особистості. Другий ступінь — це пізнання
себе як суспільної істоти. Третій ступінь — це пізнання себе як буття,
що створене та протікає за образом та подобою Божою. Цей етап пізнання
найбільш відповідальний, тому, що він надає людині розуміння загального
у співвідношенні з усім людським буттям. Подолавши в собі рабську
свідомість, стверджує Сковорода, піднявши над землею свої думки, людина
перетворюється. Філософ передбачав відкриття людиною в собі глибинних
внутрішніх духовних джерел, які дають змогу людині стати чистішою,
кращою, переорієнтуватись з виключно земного існування на духовне
вдосконалення та змінити своє власне земне життя відповідно до
духовного. Своєю творчістю і життям Г.Сковорода продемонстрував
можливість здійснення глибинних перетворень. Філософія Г.С.Сковороди є
прекрасним прикладом існування філософії українського духу як
динамічної, здатної до розвитку і постійного вдосконалення оригінальної
системи поглядів, ідеалів, вірувань, надій, любові, честі, совісті,
гідності і порядності; вона є своєрідним пошуком і визначенням
українським народом свого місця в суспільно-історичному процесі,
закликом до гуманізму і “сродної” людській природі дії. V Видатним
філософом-просвітителем, сучасником Г.Сковороди був Я.П.Козельський
(близько 1728 — 1794). Свою основну працю —”Філософські пропозиції”
Я.П.Козельський створив у 1768 p. Він продовжував філософію, впливу якої
зазнав М.В.Ломоносов, навчаючись у Києво-Могилянській академії у 1734 р.
Козельський був противником схоластики, теології, виступав з критикою
вольфіанської метафізики. В теорії пізнання Я.Козельський виходив із
сенсуалістичної позиції. Філософію розглядав як особливу галузь науки,
яка охоплює “одні тільки генеральні пізнання про речі і справи людства”,
як визначальну роль соціального середовища у формуванні моральності
людини. Він вказував, що просвіта і моральне вдосконалення народу можуть
бути тільки результатом (а не передумовою, як вважали видатні
представники французької філософії XVIII ст.) звільнення народу від
соціального пригнічення, “полегшення його труднощів”. Я.Козельський
критикував принципи християнської моралі. Він був переконаним
противником будь-якого самодержавства, засуджував дармоїдів, які живуть
за рахунок “чужого поту”, пригнічуючи “суспільне корисних людей”. Його
ідеалом було суспільство, в якому нема ані розкоші, ні злиднів, а
приватна власність обмежена особистою працею і заслугами перед
співвітчизниками; це суспільство засноване на обов’язковій для всіх
суспільне корисній праці, на взаємодопомозі і повазі гідності людини;
праця в цьому суспільстві — обов’язок людини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020