.

Фiлософiї науки як об\’єкт дослiдження (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1208
Скачать документ

Фiлософiї науки як об’єкт дослiдження.

За основу визначення об’єкта нашого дослiдження ми приймаємо вже
iснуючу концепцiю, яка розглядає фiлософiю науки у двох формах: як
самостiйний фiлософський “напрямок”, який дослiджує особливостi явищ
науково-пiзнавальної дiяльностi та як “роздiл” вiдповiдної фiлософської
доктрини у межах iнших фiлософських напрямкiв, який вивчає рiзнi
проблеми та явища, пов’язанi з iснуванням науки.

Як “роздiл”, фiлософiя науки не вiдокремлюється вiд фiлософiї iсторiї,
культури, релiгiї, технiки вiдповiдної фiлософської традицiї (марксизму,
неотомiзму, екзистенцiалiзму i т.п.). Тому роздiл того чи iншого
напрямку iз назвою “фiлософiя науки” постiйно зустрiчається при
дослiдженнях загальних проблем фiлософiї.

Вирiзнення фiлософських дослiджень, що вiдносяться до “напрямку”, та
дослiджень, якi вiдносяться до “роздiлiв”, можна здiйснити через
розрiзнення проблем, предмету, котрi ними розглядаються та вирiшуються.
У першому випадку проблематика визначається аналiзом явищ науки як
реальностi, котра iснує за своїми особливими законами. В другому –
проблемами виявлення впливу науки на людину, суспiльство, iсторiю та
навпаки.

Таке визначення не заперечує факту iснування в межах “напрямку” питань
про взаємовiдношення науки i культури, iсторiї, технiки. Тiльки “тут” цi
питання розглядаються через аналiз науки як явища, котре має iманентнi
причини свого iснування, а не через пiдведення наукового пiд апрiорно
визначенi загальнi закони буття, що подекуди стає причиною втрати
специфiки науковостi взагалi. Так, наприклад, висловлюючись: “наука як
окрема дискурсивна практика”, ми заздалегідь відмовляємося застосовувати
поняття “практика дискурсу” чи вживання iнших смислiв слова “наука”
(наприклад: “теологiчна наука”).

У межах “напрямку” не приймається розповсюджена марксизмом теза про
“вiдносно самостiйний характер науки”. Iсторично склалося так, що пiсля
другого Мiжнародного конгресу iсторикiв науки, який вiдбувся у 1931
роцi, офiцiйно роздiлилися концепцiї дослiдження науки на екстерналiськi
та iнтерналiськi, що знаменувало собою усвiдомлення суперечностей мiж
теорiями, котрi розглядали науку як пiдпорядковану iманентним
закономiрностям, та теорiями, котрi розглядали науку як реальнiсть,
пiдпорядковану суспiльно-iсторичнiй ситуацiї. Екстерналiський пiдхiд
визнає соцiально-економiчну, культурно-iсторичну детермiнованiсть
еволюцiї науки. Зразком послiдовного дотримання таких принципiв
вважається Дж.Бернал, автор працi “Наука в iсторiї суспiльства”. Сучаснi
представники iнтерналiзму визнають своїм лiдером А.Койре i пояснюють
розвиток наукового пiзнання переважно iнтелектуальними факторами.

Основу бiльшостi еклектичних уявлень про науку складає саме ця,
зазначена, концепцiя про вiдносно самостiйний характер iснування науки.
Проблема полягає в тому, що на тлi багатьох емпiричних даних
виокремлюються факти iснування взаємозв’язку практичної та пiзнавальної
дiяльностi. Разом iз цим, значний обсяг фактiв свiдчить про протилежне.
Коли розглядається перебiг сучасного науково-технiчного прогресу
постiйно виявляють випадки випередження теорiєю практики. Наявна
самосуперечливість перекреслює вiдомi спроби дати вичерпне обґрунтування
принципiв єдностi пiзнання та практики [Детально див.:15.-с.82-90.].

У цiлому бiльшiсть учених погоджується з висновком про
малопродуктивнiсть виведення пiзнання, науки безпосередньо з практики,
пiдтримуючи, однак, негативну точку зору щодо спроб виведення наукових
процесiв з iнтелектуальних факторiв у вiдривi вiд суспiльного буття.
Невирішеність даної проблеми тримає бiльшiсть дослiдникiв на позицiях
пасивного еклектицизму, хоча його недолiки загальновiдомi.

У свою чергу, третейське “вирiшення” зазначеної проблеми концепцiєю про
вiдносну самостiйнiсть науки майже нiчого не роз’яснює i навiть навпаки
– заплутує проблему удаванiстю її вирiшення, оскiльки для пояснення
окремих випадкiв випередження теорiєю практики використовується лише (те
чи iнше) загальне положення, спiльне для всiх процесiв, що мають
опосередкованiсть.

Наведемо приклади. Так, вiдомий росiйський iсторик фiлософiї
Н.В.Мотрошилова обґрунтовувала тезу, що “на деякому етапi iсторiї наука,
подiбно до iнших, ранiше неї створених видiв культури, кристалiзується у
вiдносно самостiйну форму суспiльної свiдомостi, бо перед суспiльством
порушуються (i практично, й теоретично) проблеми, так чи iнакше
пов’язанi з наукою, вирiшення котрих воно може здiйснити не ранiше, анiж
усвiдомить їх i осмислить шляхи їх вирiшення”[16.-с.280]. Хоча дана
точка зору досить детально розглянута в лiтературi i має велику
кiлькiсть прихильникiв, її недолiк одразу виявляє себе, коли йдеться про
взаємовiдношення процесiв суто наукових i суспiльних. Внаслiдок цього
створюються додатковi визначення опосередкованостi типу: “у бiльш
широкому значеннi…” та “у бiльш вузькому…”.

Розглядаючи наявний подiл фiлософiв на iнтерналiстiв i екстерналiстiв
маємо засвiдчити його відносність. За своїми витоками iнтерналiська
концепцiя наукових революцiй Т.Куна [Див.:17] опирається на соцiологiчнi
поняття, аналогiчне ми бачимо в фiлософiї науки I.Лакатоса
[Див.:18.-с.322-336]. Екстерналiськi концепцiї також звертаються до
проблем, пов’язаних з iманентними законами розвитку наукового пiзнання.
Так, у концепцiї науки Р.Мертона, поряд iз соцiально-культурною
детермiнованiстю визначено, що змiни наукових iнтересiв часто
вiдбуваються внаслiдок усвiдомлення конкретної проблеми, стану розробки
логiчного iнструментарiю. Однак, оригiнальне застосування Р.Мертоном
соцiологiчної теорiї стратифікації для визначення мiсця науки i
наукового в суспiльствi [Див.:19], дозволило лише створити популярну
сьогоднi гiпотезу про перетворення усталеного в суспiльствi способу
пiзнання в iнституцiоналiзований елемент суспiльства, який активно
функцiонував та розвивався до початку процесу iнституцiоналiзацiї, яка
явно не розкриває сутi феномена “наука”. Тому стосовно цiєї проблеми,
найбiльш виваженою пропозицiєю можна визнати концепцiю “трьох свiтiв”
К.Поппера [Див.:20.-р.439-451], яка видiляє науку в особливу сферу
буття. У К.Поппера, “свiт”, де вiдбувається наукова дiяльнiсть, не
зводиться до множини iнтелектуальних процесiв, там iснують i мiжлюдськi
стосунки, але цi стосунки є спiлкування науковцiв, а не людей взагалi.
Дана концепцiя дозволяє створити робочу абстракцiю об’єкта, який
цiкавить саме фiлософiю науки.

Продуктивне застосування моделi К.Поппера було запропоновано Iмре
Лакатосом [Див.:18.-с.322-336], який на основi iдеї “рацiональної
реконструкцiї науки” запропонував концепцiю класифiкацiї методологiй
фiлософiї науки у порядку: методологiя iндуктивiстiв; методологiя
конвенцiоналiстiв; методологiя фальсифiкацiонiстiв; методологiя
науково-дослiдницьких програм. Однак, аналiз iдей I.Лакатоса проведений
П.Фейєрабендом та Х.Патнемом виявив ряд проблем пов’язаних з поняттям
“рацiональна реконструкцiя”, що стало причиною втрати зацiкавленостi до
такого розмежування методологiй.

Як виявив порiвняльний аналiз, розкриття еврiстичностi та розвиток
запропонованої класифiкацiї з урахуванням наявної критики, можливе за
допомогою методологiчного застосування рефлексiї, що потребує певних
змiн у самiй концепцiї класифiкацiї.

Модельно, iдея рефлексiї, як методу передбачає здатнiсть до утворення
уявлення з наступним його аналiзом у незмiненiй формi. Додавання до
“першого” уявлення нових значень та смислiв без визначення наявного у
ньому з самого початку вважається методологiчною помилкою. Зупинка
мислимого його перетворенням на предмет умоспоглядання, за звичай,
алегорично визначається через образ “подвоєння думки”, що формально
виявляє заборону додавання до першого мислимого уявлення будь-яке нове.
Термiнологiчно таке подвоєння i називають “рефлексiєю”.

Однак, звичний термiн має специфiчний недолiк, оскiльки не здiйснює
вирiзнення думки про думку, а буквально ототожнює аналiзуюче уявлення з
предметом аналiзу, перетворюючи вимогу заборони вносити змiни у “перше
мiркування” (про предмет рефлексивної думки) на саму думку взагалi.

На мою думку, рефлексiю бiльш вдало визначати не через поняття
“подвоєння”, а через поняття “постуявлення”, яке дозволяє дотримуватися
принципу зупинки спонтанностi продуктивної здатностi до уявлень та
враховує вимогу дотримання формальної тотожностi предмету з його
спогляданням. Як процес постуявлення, що виникає у формi рефлексивного
мiркування, фiлософiя може розглядатися як безпосереднє умоспоглядання,
яке “спостерiгаючи” за уявленнями “боїться” пропустити найважливiше та
додавати щось вiд себе. Споглядання повинно бути феноменологiчно чистим.
Абсолютна об’єктивнiсть – ось формальне кредо фiлософiї.

У свою чергу тотальна самоконтрольованiсть перетворює фiлософiю на
своєрiдного “демона рацiональностi”. Завдячуючи методу рефлексiї
будь-яку iррацiональнiсть фiлософiя здатна перетворити на форму чистого
уявлення, що дозволяє через дiяльнiсть самототожнього Cogito
умоспоглядати цi уявлення без порушення злагоди суб’єкта iз самим собою.

Саме як варiант саморозгортання рефлексивного умоспоглядання можна
розглянути наступну множину методологiй фiлософiї науки: iндуктивiзм,
конвенцiоналiзм, фальсифiкацiонiзм, iсторизм, як предмет
реконструктивної рефлексiї.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020