.

Екзистенціальна філософія та її різновиди (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4336
Скачать документ

Екзистенціальна філософія та її різновиди

Однією з провідних течій суспільної думки XX ст. є екзистенціальна
філософія, що на перший план висунула ідею абсолютної унікальності
людського буття, зосередившись навколо проблеми людини та її місця в
світі, проблеми духовної витримки людини, яка потрапила в потік подій і
втратила контроль. Покоління інтелігенції, яке пережило першу світову
війну та прихід до влади фашизму, ця філософія зацікавила перш за все
тим, що вона зосереджувала увагу на кризових ситуаціях у житті людини і
людства, пробувала розглянути людину в умовах складних історичних
випробувань. Однією із складових частин цієї течії став екзистенціалізм.
Джерела екзистенціалізму у вченні Сьорена К’єркегора (1813-855), який
першим сформулював поняття “екзистенція”, — “внутрішнє” буття, що
поступово переходить у зовнішнє. Значно вплинули на формування та
розвиток екзистенціалізму також “філософія життя “і особливо
феноменологія німецького філософа Едмунда Гуссерля (1859-1938). Основна
ідея феноменології — неможливість взаємного зведення і в той же час
нерозривність свідомості і людського буття, особистості і предметного
світу, психофізичної природи, соціуму, духовної культури — згодом
трансформувалась у теорію екзистенціалізму.

У наш час екзистенціалізм є найбільш впливовим напрямком гуманістичної
думки, поширеним у всьому світі. Провідними представниками цієї духовної
течії є: в Німеччині — Мартін Хайдеггер (1889-1976), Карл Ясперс
(1883-1969); у Франції —Жан-Поль Сартр (1905-1980), Альбер Камю
(1913-1960), Габріель Марсель (1889-1973), Моріс Мерло-Понті
(1908-1961), Сімома де Бовуар (1915-1986); в Іспанії — Хосе
Ортега-і-Гасет (1883-1955); в Італії — Пікколо Аббаньяно (1901- 1977); а
також Леопольд Сенгор (1906) в Сенегалі, засновник оригінального
екзистенціалістського вчення, поширеного в Екваторіальній Африці і на
островах Карібського моря. Послідовники екзистенціалізму є також у США
(У.Баррет), в Японії (Нісіда, Васудзі), в арабських країнах
(Абд-аль-Рахман Бадаві, Таїб Тізіні, Камаль Юсеф аль-Хадж) та ін.
Екзистенціалізм є філософським вираженням глибоких потрясінь, які
спіткали західну цивілізацію в XX ст. Його прибічники вважають, що
катастрофічні події новітньої історії оголили нестійкість, слабкість,
кінцевість будь-якого людського існування. Самим глибинним знанням про
природу людини екзистенціалізм визнає усвідомленість нею власної
смертності й недосконалості. Представники екзистенціалізму не робили
спроб проникнути в методологічні аспекти науки чи розкрити природу
моралі, релігії, мистецтва. В центрі їхньої уваги були питання провини
та відповідальності, рішення та вибору, ставлення людини до смерті тощо,
а проблеми науки, релігії, моралі, мистецтва цікавили їх лише настільки,
наскільки вони стосувались названих питань. Основними проблемами
екзистенціалізму стали: людина як унікальна істота, філософія буття,
гуманізм, історія західно-європейської цивілізації, проблема свободи та
відповідальності, смерті як найпотаємнішої суті людського існування,
проблема часу як характеристики людського буття. Наша теорія,
підкреслював Ж.-П.Сартр, єдина теорія, яка надає людині гідності, єдина
теорія, яка не робить із неї об’єкта. Панівні в класичній філософії
принципи об’єктивізму, на думку Хайдеггера, обумовили її кризу. Людина,
орієнтована на такий підхід, стає річчю серед інших речей, втрачає свою
індивідуальність. Екзистенціалізм прагне осягнути буття як повну
нерозчленовану цілісність суб’єкта і об’єкта. Він стверджує буття як
безпосередню даність людського існування, як екзистенцію, яку неможливо
пізнати раціональними філософськими засобами. Для того, щоб описати
структури екзистенції, філософи-екзистенціалісти зверталися до
феноменологічного методу Е. Гуссерля. Екзистенція, вважали Хайдеггер і
Сартр, є буттям, яке спрямоване до “ніщо” і яке усвідомлює свою
кінцевість. Визначаючи екзистенцію через її скінченність,
екзистенціалісти тлумачать її як “часовість”, реальною точкою відрахунку
якої є смерть. Тому саме час, вважає Хайдеггер, є найсуттєвішою
характеристикою буття. . Три форми часу (минуле, сучасне, майбутнє) є
трьома структурними елементами існування. Людині притаманне дійсне
існування лише в тому випадку, коли панівною формою є майбутнє, а
перевага сучасного призводить до розчинення у світі. Специфічність
екзистенції розкривається через неповторність, унікальність людської
особи, що знаходить своє безпосереднє втілення у цілях, задумах,
проектах, звернутих у майбутнє. Отже, специфічність людської екзистенції
вбачається у її постійній “націленості” на майбутнє. Ще одним важливим
визначенням екзистенції є трансцендування, тобто вихід за свої межі.
К.Ясперс визначає екзистенціалізм як філософію буття людини, яка
виходить за межі людини. Проте поняття “трансцендентне” розглядається
представниками екзистенціалізму неоднозначно. З точки зору Сартра і
Камю, трансценденція є “ніщо”, яке виступає як найглибша таємниця
екзистенції. А Ясперс і Марсель визнають реальність трансцендентного,
пов’язуючи з ним життя і долю людини. Таке неоднозначне тлумачення
трансцендентного дає змогу виділити два основних напрямки в
екзистенціалізмі: релігійний (Г.Марсель, К.Ясперс) та атеїстичний
(Ж.-П.Сартр, А.Камю). Перший закликає до руху від світу до Бога, до
самозаглиблення, що зробить можливим досягнення нового,
“трансцендентного” виміру буття. Самозаглиблення, як стверджують
представники релігійного екзистенціалізму, є розширенням лише
індивідуального “Я”, тому що в цьому процесі підривається егоїстична
замкнутість і відкриваються горизонти зв’язку зі своєю епохою і
вічністю. Атеїстичний екзистенціалізм, на думку Ж.-П.Сартра, є значно
послідовнішим. Він вчить, що навіть, коли Бога немає, то все ж є,
принаймні, одне буття, в якому існування передує сутності, буття, яке
існує до свого визначення за допомогою понять. Цим буттям є людина,
людська реальність. За Ж.-П.Сартром, людина спочатку існує,
зустрічається, з’являється у світі, і лише потім вона визначається. А
далі він робить висновок, до екзистенціалізм віддає кожній людині у
володіння її буття і покладає на неї повну відповідальність за
існування. В цьому суть основного принципу екзистенціалізму, з якого
випливають важливі наслідки: немає заданої людської природи, ніяка
зовнішня сила, крім самого індивіда, не може зробити його людиною. Тим
самим екзистенціалізм проводить важливу ідею індивідуальної
відповідальності людини за все, що відбувається з нею та іншими людьми.
Розгорнуту концепцію людського буття створили німецькі екзистенціалісти.
Так, у К.Ясперса буття представлене як: 1) предметне буття; 2)
екзистенція, або вільне людське існування; 3) трансценденція як
раціонально незбагненна межа будь-якого буття та мислення.
Екзистенціальна онтологія багато в чому відрізняється від класичного
філософського вчення про буття. Якщо філософи-класики розглядали буття
як гранично широке поняття, то першоосновою онтології екзистенціалізму є
Dasein (тут — буття). У праці М.Хайдеггера “Буття і час” (1927) Dasein
фігурує як поняття, що визначає буття людини. Положення “Dasein — буття
людини” та “Dasein притаманна історичність” посідають центральне місце в
концепції Хайдеггера. Він називає їх фундаментальними
екзистенціально-онтологічними висловлюваннями. Хайдеггер наполягає на
історичному розумінні людини і світу, вірніше, на розумінні історичності
людини і світу. Визнаючи певну правомірність об’єктивістського
тлумачення історизму, Хайдеггер доводить, що цей погляд не єдино
можливий. Є ще, на його думку, і онтологічний погляд на історичну
реальність, що забезпечується феноменологією. Феноменологічний метод дає
змогу розглядати людину в часі, яка не є абсолютно підвладною йому, тому
що за способом свого буття вона сама є часом. Якщо суспільство і
природа, світ у цілому мають історію, то людина сама є історією. Ще
однією специфічною рисою онтології екзистенціалізму є виділення поняття
“In-der Wet-Sein” (буття-у-світі). Буття-у-світі розкривається через
невід’ємне від людини “діяння”, яке пояснюється, в свою чергу, через
“турботу”. (Турбота характеризує людське існування в цілому). За
Хайдеггером, Dasein (людське буття) здатне не лише цікавитися буттям, а
й дбати про себе як про своє буття, про смисл свого буття. Цікавим є
також підхід Ж.-П.Сартра до цих проблем. Він проаналізував три форми
прояву буття людської реальності: “буття в собі”, “буття-для-себе”,
“буття-для-іншого”. “Буття-для-себе” — це безпосереднє життя
самосвідомості, воно виступає як “ніщо” щодо “буття в собі”.
“Буття-для-іншого” виявляє фундаментальну конфліктність міжособистісних
відносин. Людина, на думку Сартра, обирає свій спосіб буття на тлі
абсолютної випадковості “тут — буття”, але вона тримає в своїх руках усі
зв’язки зі світом. Не маючи змоги вибирати свою епоху, вона обирає себе
в ній, своє місце і діяння в ній. Наголошуючи на тому, що історична
ситуація реалізується лише шляхом людського вибору і дії, Сартр
стверджує їх свідомий характер, тим самим заперечуючи фрейдівську теорію
несвідомого. Людина в екзистенціалізмі трактується як істота, якій
судилося перебувати в історії, яка “закинута” в історію і не може
прожити поза нею, поза суспільством, але яка в той же час здатна з усією
стійкістю витерпіти саму перспективу занепаду і кінця історії.
Філософи-екзистенціалісти в зв’язку з цим спрямували увагу сучасників до
проблеми смерті. А.Камю заявив, що основним питанням філософії має бути
питання самогубства. Він вбачав своє гуманістичне завдання у тому, щоб
допомогти людині, яка перебуває у відчаї, зберегти життя. Не випадково
одну з основних праць А.Камю “Міф про Сізіфа” називають гуманістичним
маніфестом. Проте гуманізм його спрямований не на те, щоб зробити людину
щасливою, а на те, щоб зробити її свідомою, вільною від моральних і
політичних забобонів та ілюзій, від різних догм та облудних, фальшивих
ідеологій. Красота і свобода, вважає Камю, здатні вивести людей з
ізоляції, зробити їх багатими духовно, морально, чуттєво,
інтелектуально, допомогти встановити соціальну справедливість.
Екзистенціалізм здійснив спробу теоретично обгрунтувати свободу людини в
усвідомленні та створенні історичних умов для подолання відчаю та страху
в глобальній історичній ситуації, коли людство опиняється на межі двох
можливостей — вижити чи загинути. Безумовно, екзистенціалізму властиві і
деякі суперечності, і труднощі в сприйманні його положень, проте він мав
значний вплив на західноєвропейську і світову культуру. У наш час на
Заході поширились дві духовні тенденції, які намагаються спиратися на
екзистенціалізм. Вони дістали назву “postmo-derne”. Перша з них
пов’язана з модерністським мистецтвом, з утвердженням безмежного
плюралізму. Ближчою до екзистенціалізму є друга тенденція, яку означують
терміном “постсучасність”. Минуле тут розглядається як передумова
сучасного. Постсучасність відрізняється від сучасності тим, що вбачає в
минулому не просто передумову, й свою невід’ємну частину. Це злиття
того, що є, і того, що було. У книзі “Буття і час” Хайдеггер проголошує
парадоксальну думку, що минуле, сучасне і майбутнє — тотожні. Ця думка є
абсурдною щодо фізичного часу, але вона цілком правомірна і змістовна
щодо часу культурно-історичного (соціального). Однією з провідних у
сучасній західній філософії є гуманітарно-антропологічна орієнтація. Це
зумовлено кількома причинами: по-перше, прагненням знайти альтернативу
“соціалістичному гуманізму”; по-друге, спробами відшукати прийнятні для
західного суспільства орієнтири особистого та суспільного розвитку; і,
по-третє, посиленням антисцієнтичної спрямованості деяких течій західної
філософії. Сутність антропологічного підходу зводиться до спроби
визначити специфіку, основи та сфери власне людського буття, людської
індивідуальності, творчих можливостей людини, виходячи із самої людини і
через неї, пояснити як її власну природу, так і смисл та природу
навколишнього світу. Філософська антропологія в широкому значенні – це
філософське вчення про природу і сутність людини. Але в даному випадку
філософська антропологія розглядається як течія західної філософії XX
ст. (переважно німецької), що виникла в 20-х роках як прояв загального
“антропологічного перевороту”, що відбувався в першій чверті нашого
сторіччя в західноєвропейській філософії. Основними представниками цієї
течії є: М.Шелер (1874-1928), Г.Плеснер (1892-1985), А.Гелен
(1904-1976), Е.Ротхакер (1888-1965), Н.Е.Хенгстенберг (нар.1904),
О.Д.Больнов (нар.1903). Ідейними джерелами філософської антропології
були філософія німецького романтизму та “філософія життя”. Для
методологічного обгрунтування і безпосереднього аналізу різноманітних
проявів людської сутності представники філософської антропології широко
застосовують деякі принципи трансценденталізму Канта та неокантіанства,
трансцендентальної феноменології Гуссерля та трансцендентальної
аналітики людського буття Хайдеггера. Представники філософської
антропології трактують її як науку про метафізичне походження людини,
про її фізичне, психічне, духовне начала в світі, про ті сили і
тенденції, які рухають нею і які вона приводить у рух. Спеціальні науки
про людину, навіть у їх єдності, на думку Шелера, не дають чіткого
уявлення про сутність людини, не прояснюють її. За цих умов завдання
філософської антропології полягає в тому, щоб чітко показати, яким чином
із основної структури людського буття випливають усі специфічні
монополії, звершення й справи людини: мова, совість, інструменти, зброя,
ідеї справедливого й несправедливого, держава, керівництво, мистецтво,
міф, релігія, наука, історичність та суспільність. Філософська
антропологія має об’єднати конкретно-наукове, предметне вивчення
різноманітних сторін і сфер людського буття з цілісним філософським його
осягненням, тобто шляхом об’єктивного осмислення та використання нового
наукового знання відновити цілісний філософський образ людини. Отже,
центральним питанням цієї філософської течії є питання про сутність
людини. Німецький філософ Г.Плеснер підкреслював, що це питання (про
сутність людини) можна розгорнути в двох напрямах: горизонтально, тобто
в напрямі, який визначається пошуками людиною її зв’язків із світом, в
її діяннях та стражданнях; і вертикально, тобто в напрямі, що виникає
внаслідок її природного становища в світі як організму в ряд організмів.
Можна сподіватись на цілісне охоплення обома цими напрямами людини як
суб’єкт-об’єкта природи, не розділяючи її в штучних абстракціях.
Об’єднуючим началом філософської антропології, як бачимо, є проблема
людини. Проте, в цьому принципово єдиному цілісному філософському
напрямку співіснують відносно самостійні антропологічні концепції: 1)
біологічна (Гелен, Портман); 2) культурологічна (Ротхакер, Ландман); 3)
релігійна (Шелер, Хенгстенберг); А) педагогічна (Больнов). Практично всі
вони виходять із основної тези Шелера про принципову протилежність
людини і тварини. Якщо тварина одвічно і всебічно залежить від природних
потягів та прив’язана до конкретного середовища, умов свого життя, то
людина є вільною, незалежною істотою, поведінка якої строго і однозначно
не зумовлюється природною доцільністю, що дає їй можливість ставитись до
предмета своєї творчості з певною поміркованістю. Згідно з біологічною
концепцією людина є “біологічно недостатньою” істотою, оскільки їй не
вистачає інстинктів. Вона “не завершена” і “не закріплена” у
тваринно-біологічній організації, атому і не має можливості вести
виключно природне існування. Людина віддана сама собі і тому змушена
шукати відмінні від тваринних засоби відтворення свого життя. Гелен
вважав, що історія, суспільство та його установи — це форми доповнення
біологічної недостатності людини, які реалізують її напівінстинктивні
спрямування. Гелен заперечує положення про історичний характер процесу
руйнування системи інстинктів у людини, вважаючи цей процес одвічною і
органічною характеристикою людської природи. Він намагався довести, що
саме в антисуспільній та протиприродній поведінці людини і утверджується
її родова сутність. І далі він робить висновок, що становлення цієї
сутності розриває зв’язок із природними передумовами антропосоціогенезу.
Інший представник філософської антропології — Плеснер вважає, що для
пояснення людини не може бути використане таке поняття, як “біологічно
недостатня істота”. Тим самим він констатує обмеженість біологічної
концепції і пропонує своє бачення сутності людини. Природу людини
Плеснер визначає на основі аналізу біофізичних аспектів її існування та
даних науки про дух і культуру. Застосовуючи методологічні принципи
Плеснера, філософська антропологія в цілому висуває вимогу побудови
концепцій, вільних від засилля і емпіричних, чисто апріорних підходів,
від необгрунтованих метафізичних тлумачень людської природи. Значною
мірою це знайшло відображення в культурологічній концепції сучасної
філософської антропології. (Основний представник цієї течії німецький
філософ Е.Ротхакер розробляв концепцію людини під впливом ідеї
історичної обумовленості пізнання, теорії наук про дух. Він намагався
пояснити людину в усій ЇЇ цілісності, висунути таку трактовку її
природи, в якій емпірична предметність і духовна суб’єктивність були б
органічно поєднані. Завдання, за Ротхакером, полягає в подоланні
абсолютизації як предметності, так і духовності людини, у розгляді її як
живої і творчої історичної особистості. Остання, на його думку, має три
складові: по-перше, тваринне життя людини; по-друге, визначене
пориваннями та почуттями Воно; по-третє, мисляче і самоусвідомлене “Я”.
Основну увагу Ротхакер приділяв позитивному визначенню свободи людини,
її відкритості світу, її діяльної активності. Людина у нього є творцем і
носієм культури. А культура розглядається як специфічна форма
висловлення творчої відповіді особистості на виклик природи, як стиль
життя і спосіб орієнтації у світі. Погоджуючись із загальною для
філософської антропології характеристикою людини як істоти, що сприймає
зовнішній світ із певної дистанції, Ротхакер заперечує, що людина
внаслідок своєї відкритості світові не має навколишнього середовища,
середовища проживання. Цю проблему він вирішує таким чином:
конкретно-історичні культури відрізняються відповідно до їхніх вимірів
відбірковістю, тобто кожна має певний “культурний поріг”, який пропускає
лише те, що може мати значення для власного стилю життя індивіда.
Людина, на його думку, має світ, який в результаті її діяльності лише
тоді звужується до певного “середовища проживання”, коли із загального
світового цілого вичленовуються певні “духовні ландшафти”. Ще однією
оригінальною концепцією, що сформувалась у рамках філософської
антропології, є релігійна. В ній відтворюються та розвиваються
шелерівські уявлення про “об’єктивність” людського духу, про його
здатність до неупередженого ставлення до світу. На думку Шелера, людині
властива деяка природжена прихильність, любовне ставлення до речей, до
інших людей, яку неможливо вивести з її біофізичної природи. Сутність
цього ставлення коріниться у тісному зв’язку з божественним актом любові
або з деякою загальною основою усіх речей, де укорінені і життя, і
духовне начало. Отже, вважає Шелер, становлення людини як духовної
істоти є одночасно втіленням, здійсненням божественного в людині. 139
 Інший представник релігійної антропології Хенгстенберг розглядав людину
як істоту, відкриту для “ніщо” і для нескінченності. Звідси випливають,
на його думку, три основні способи поведінки: об’єктивний,
необ’єктивний, утилітарний. Людина вільна в прийнятті рішення на користь
одного з цих способів, але, будучи змушеною приймати рішення, вона
одночасно примушується і стосовно свободи. В своїх міркуваннях про
людину, її еволюцію Хенгстенберг ставить перед собою завдання об’єднати
еволюцію і вчення про релігійне створення світу. Представники релігійної
антропології стали на позиції ірраціоналізму, заявили про непізнаваність
людини, протиставили аналізові її соціальної сутності пошук її
споконвічної природи, яка розкривається в “життєвому світі” людини,
непідвладному розуму та цілеспрямо-ваному впливу. І, нарешті, четверта
концепція філософської антропології — філософсько-педагогічна — значною
мірою представлена вченням О.Ф. Больнова. Він прагне осягнути людське
життя з огляду на саме життя, виключаючи усі зовнішні зв’язки та
відносини. Екзистенціалізм, на думку Больнова, виникає саме в період
переоцінки цінностей, коли все ставиться під сумнів і опору можна знайти
лише в самому собі. Вихід із кризи він вбачає у відновленні зв’язків із
зовнішньою реальністю. Такою реальністю виступають передусім інші люди,
людське суспільство зі своїми установами, сили духовного світу. Для того
щоб жити, людина має визначити свою міру життя, яка є індивідуальною для
кожної людини. Ця стала величина виступає критерієм людського існування.
Больнов вважає, що в даний час людяності загрожують три основні фактори:
нестримне прагнення до успіху, розчинення окремого у масовому,
деградація людини і перетворення її на простий об’єкт. При цьому останнє
здійснюється в тоталітарних системах або в системах, що маніпулюють
думкою. Тому важливим завданням є виховання в особі здібностей і
здатності до самостійного міркування та судження. Суттєвими рисами
людяності, на думку Больнова, є співчуття, доброта, справедливість і
терпимість. Для того, щоб врятувати людяність, необхідно зберегти такі
риси. Це — мета історичного процесу. Отже, представники філософської
антропології, розробляючи свої вчення, полемізуючи з іншими течіями,
наголошують на необхідності осягнення природи буття і перш за все
людського буття. Проте, як правило, антропологічна цілісність людини
розглядається поза її практичними відносинами з природою та історичною
реальністю. Своєрідним синтезом екзистенціальної та релігійної філософії
є персоналізм, основна характерна риса якого — атеїстична тенденція, що
визнає особистість та її духовні цінності вищим смислом земної 140
 цивілізації. Основні представники персоналізму: П.П.Боун (1847-1910),
Р.Т.Флюеллінг (1871-1960), З.Ш.Брайтмен (1884-1954), М.У.Калкінс
(1863-1930) у США; Х.У.Керр (1857-1931) – в Англії; В.Штерн (1871-1938)
– у Німеччині; Е.Муньє (1905-1950), Ж.Лакpya (1900-1986) — у Франції та
інші. Предметом філософського дослідження в персоналізмі є творча
суб’єктивність людини. З точки зору персоналістів, у XX ст. концепціями,
що найбільш одухотворені особистісними ідеями, є персоналізм,
екзистенціалізм та марксизм. Екзистенціалізм зацікавлений в осягненні
внутрішнього життя людини, марксизм — її іманентних характеристик. В
об’єднанні цих концепцій та їх переосмисленні через основні принципи
персоналізму філософи-персоналісти вбачають шлях до створення справжньої
філософії сучасності. Послідовні персоналістські вчення в західній
філософії розробляються американськими та французькими філософами і
складають дві провідні тенденції в персоналізмі. Перша тенденція —
американська персоналістська філософія характеризується як найбільш
абстрактне академічне вчення. “Особистість” в американському
персоналізмі трактується як неповторна, унікальна суб’єктивність,
спрямована на творення суспільного світу. Історія людства уявляється як
однобічний розвиток особистісного начала, в ході якого людина досягає
найвищого блаженства в єднанні з Богом. “Персона”, з точки зору
американського персоналізму, — це особливий “світ у собі”, замкнутий для
інших створених особистостей і відкритий лише для всевідаючого творця.
“Персона” за своєю природою ніколи не буває об’єктом, тому що повне
занурення її в світ речей означало б для неї втрату духовної
унікальності. “Персона”, таким чином, — це складна діяльна духовна
система людини, внутрішній динамічний світ її особистої свідомості,
апріорний щодо предметного світу. Американські персоналісти твердять, що
існують лише особистості і те, що вони створюють, тому будь-яка
реальність є, врешті-решт, особистісною. Специфічною рисою цього
напрямку є прагнення об’єднати протилежні типи філософського мислення —
сцієнтистського та екзистенціально-антропологічного. Традиційна проблема
релігійної філософії — обгрунтування союзу релігії та науки — виступає в
американському персоналізмі у формі поєднання сцієнтизму та
антисцієнтизму. Наука, на думку персоналістів, стверджує раціональність
світу та всезагальність законів природи. Наукове знання здобувається і
реалізується в світі речей. Але людина не може бути щасливою внаслідок
задоволення лише матеріальних потреб. Вона прагне зрозуміти, осягнути
глобальний смисл історії, намагається досягти щастя шляхом морального
самовдосконалення. В цілому, розглядаючи американський персоналізм, слід
виокремити такі його особливості: 1) в центрі філософських інтересів
лежить релігійно-етична проблематика; 2) основна увага приділяється
питанням свободи та морального виховання. Моральне самовдосконалення
громадянина веде до суспільства гармонії особистостей — це основна ідея
американського персоналізму. Друга тенденція — французький персоналізм —
характеризується як соціально-активна філософська доктрина, що
використовує феноменологічно-екзистенціальні традиції в Дослідженні
специфіки людського буття. Прихильники цієї концепції намагалися
переосмислити проблему людини через призму новітніх досягнень сучасної
науки та соціальної практики. Французькі персоналісти вважають, що для
особистості характерні три основні риси в їх діалектичній взаємодії:
по-перше, екстеріоризація — самоздійснення, самовтілення людини в
зовнішньому світі; по-друге, інтеріоризація — внутрішня зосередженість
індивіда, його духовний світ, зверненість до початкових, глибинних шарів
власного “Я”; по-третє, трансценденція — внутрішній принцип
особистісного буття, який однаковою мірою поширюється як на діяльність
людини щодо освоєння та осмислення зовнішнього світу, так і на внутрішнє
життя особистості, — це осягнення вищих божественних цінностей — Істини,
Краси, Добра. У розумінні французькими персоналістами особистості однією
з головних є думка про “прилучене” (“приєднане”) існування, тобто
активний діалог християн із сучасністю, залучення віруючих людей до
суспільних рухів, де релігійне світорозуміння має бути конструктивним
фактором перетворення світу на гуманістичних засадах. Акцентуючи увагу
на виховній функції особистісної філософії, персоналісти значну увагу
приділяють проблемі особистісного спілкування. Суспільству як сукупності
форм спільної діяльності, що склалися історично, філософи-персоналісти
протиставляють суспільство особистостей, у якому відбувається об’єднання
людей “по той бік слів та систем”. Для французького персоналізму,
завдяки значному впливу марксистської теорії, характерна тенденція до
розуміння соціальної обумовленості особистісного існування. Соціальна
концепція персоналістської філософії базувалася на критичному аналізі
капіталістичної та соціалістичної суспільних систем, їхніх негативних та
позитивних сторін. Соціальна філософія французького персоналізму
розробляє проект нової цивілізації, де долаються недоліки та
закріплюються досягнення реально існуючих суспільних систем. З 1977 р. в
теорії французького персоналізму переважає орієнтація на вчення про
постіндустріальне суспільство. Особливістю соціального вчення
персоналізму є також надання переваги у визначенні основ суспільної
організації життя особистості та її духовним орієнтаціям. Між
американським та французьким персоналізмом є певні відмінності і в
розумінні соціальних проблем. Перший напрямок наголошує на констатації
кризи західного суспільства та людини, підмінюючи соціальну проблематику
завданням самовдосконалення особистості. А другий акцентує основну увагу
саме на соціальній доктрині. Розглядаючи персоналістську філософію, слід
також зупинитись на такому її варіанті, як “діалогічний персоналізм”,
який є своєрідним поєднанням екзистенціалізму, філософської
антропології, класичного персоналізму та діалектичної теології.
Представником цієї течії є єврейський релігійний філософ М.Бубер
(1878-1965). Його “діалогічний персоналізм” базується на філософії
міжособистісних відносин, яка містить в собі роздуми про двоїстість
людського “Я”, відчуженість особистості від природного та соціального
світу, екзистенціальну провину індивіда. М.Бубер говорив, що найкраще
підготовлена до самопізнання людина, яка почуває себе самотньою, тобто
та, яка чи за складом характеру, чи під впливом долі, чи внаслідок і
того, й іншого лишилась наодинці з собою, зі своїми проблемами, і якій
поталанило в цій спустошливій самотності зустрітись із собою, у власному
“Я” побачити людину взагалі, а у власних проблемах — загальнолюдську
проблематику. М.Бубер розрізняє два основних світи, обумовлених
ставленням індивіда до навколишньої дійсності. Перший світ базується на
відношенні “Я-Воно”. В ньому людина сприймає оточуючі її предмети та
інших людей як безособові об’єкти. А другий світ базується на відношенні
“Я-Ти” і передбачає становлення невідчужених, одухотворених зв’язків між
людиною та її оточенням. За допомогою виділення цих світів Бубер
намагається розкрити специфіку людського буття. Світ відносин, на думку
Бубера, складається із трьох сфер життя: 1) фізичної (Космос), яка
свідчить про взаємозв’язок людини з природою; 2) психічної (Ерос), яка
вказує на зв’язок з іншими людьми; 3) поетичної (Логос), яка передбачає
зв’язок людини з духовними сутностями. Всі сфери життєдіяльності людини
в своїй цілісності складають буття, в якому відбувається існування
людини, діалог між людьми, між індивідом і навколишнім світом, між
особистістю і Богом, Завдання філософії М.Бубер вбачає у спростуванні
ілюзій, розкритті людині її власного ставлення до самої себе, до інших
людей, до Бога; у зміні способу життя через виявлення діалогічної
природи людського буття; в усуненні можливих перешкод, що стоять на
шляху формування щиросердних відносин між людьми. У наш час, незважаючи
на соціальну доктрину, персоналістські вчення втратили свій вплив.
Проблематика персоналізму розробляється екзистенціалізмом, філософською
антропологією, феноменологією, герменевтикою.  Підсумовуючи сказане,
підкреслимо деякі особливості екзистенціальної філософії:
екзистенціальна філософія — це цілісний ідейний рух, сконцентрований
навколо проблеми людини, що сформувався на історичному грунті соціальних
криз XX ст., екзистенціальна філософія спробувала відшукати
теоретико-методологічні шляхи до комплексного вивчення людини.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020