.

Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 11339
Скачать документ

1. Значення і напрямки підвищення

фінансових результатів виробничої діяльності

Процес виробництва на будь-якому пiдприємствi здійснюється за належної
взаємодiї трьох визначальних його чинникiв: персоналу, засобiв працi та
предметiв працi. Використовуючи наявнi засоби виробництва, персонал
пiдприємства продукує суспiльно корисну продукцiю або надає виробничi та
побутовi послуги. Це означає, що з одного боку мають мiсце затрати живої
та уречевленої працi, а з iншого – такi фінансово-економічні результати
виробництва. Останнi залежать вiд масштабiв застосованих засобiв
виробництва, кадрового потенцiалу та рiвня його використання.

Фінансово-економічні результати використання засобів виробництва і
робочої сили визначаються ефективністю виробництва.

Ознакою ефективностi може бути необхiднiсть досягнення мети
виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства з найменшими витратами
суспiльної працi або часу.

Ефективнiсть визначається об’єктивно дiючим законом економії робочого
часу, що є основоположною субстанцiєю багатства i мiрою витрат,
необхiдних для його нагромадження та використання суспiльством.

У формалiзованому виразi закон економiї робочого часу, який вiдображає
механiзм зниження сукупних витрат на виробництво продукцiї

або надання послуг, має такий вигляд:

Вс = / Вуп + Вжп + Вмп / : Еск ? min, (1)

де Вс – сукупнi витрати на виробництво продукцiї протягом життєвого
циклу товару;

Вуп – затрати минулої працi на виробництво i споживання товару;

Вжп – затрати живої працi, тобто заробiтна плата всiх працiвникiв, що
припадає на даний товар на тiй чи iншiй стадiї його життєвого циклу,
прибуток на цiй стадiї;

Вмп – затрати майбутньої працi в процесi споживання товару;

Еск – сумарний корисний ефект товару для споживача за нормальний строк
служби.

Сутнiсна характеристика ефективностi виробництва визначається виразом:

Ефективнiсть (продуктивність) = результати : ресурси ( витрати ) (2)

Результати виробництва подiляються на :

-кiнцевий результат процесу виробництва;

-кiнцевий народогосподарський результат роботи пiдприємства або iншої
iнтеграцiйної структури, як певної автономної ланки економiки.

Перший вiдбиває матерiалiзований результат процесу виробництва, що
вимiрюється обсягом продукцiї в натуральнiй i вартiснiй формах;

другий включає не тiльки кiлькiсть виготовленої продукцiї, а також її
споживчу вартiсть . Кiнцевим результатом процесу виробництва за певний
перiод часу є чиста продукцiя, тобто новостворена вартiсть, а фінансовим
результатом комерцiйної дiяльностi – прибуток.

Прибуток – це частина виручки, що залишається після вiдшкодування
всiх витрат на виробничу i комерцiйну діяльність пiдприємства.
Характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає
мету пiдприємницької дiяльностi i береться за головний показник її
результативностi ( ефективності ).

Прибуток є основним джерелом фiнансування розвитку пiдприємництва,
удосконалення його матерiально-техiчної бази, забезпечення всiх форм
iнвестування. Уся дiяльнiсть підприємства спрямовується на те, щоб
забезпечити зростання прибутку або принаймi стабiлiзацiю його на
певному рiвнi.

Залежно вiд формування та розподiлу відокремлюють кiлька видiв
прибутку. Насамперед розрiзняють загальний прибуток i прибуток пiсля
оподаткування. Загальний прибуток – це весь прибуток пiдприємства,
одержаний вiд усiх видiв дiяльностi, до його оподаткування та
розподiлу. Такий прибуток iнакше називають балансовим. Прибуток пiсля
оподаткування, тобто прибуток, що реально поступає в ропорядження
пiдприємтва має поширену у вiтчизнянiй лiтературi назву – чистий
прибуток.

У зарубiжнiй економiчнiй теорії та пiдприємництвi загальновживаним є
поняття валового, маржинального та операційного прибутку.

Валовий прибуток – це рiзниця мiж виручкою та виробничими витратами
(собiвартiстю продукцiї, визначеною калькулюванням за неповними
витратами). Це поняття включає власне прибуток i так званi
невиробничi (адмiнiстративнi, комерцiйнi) витрати.

Операцiйний прибуток = валовий прибуток (3)

– невиробничi витрати

Маржинальний прибуток характеризує обсяг виручки від продажу
продукцiї за мiнусом змiнних витрат. Вiн включає власне прибуток i
постiйнi витрати. Отже, такий прибуток за величиною збiгатиметься з
валовим прибутком, коли калькулювання здiйснюватиметься лише за
змiнними витратами.

Оцiнка фiнансового – економічного стану пiдприємства здійснюється на
пiдставi аналiзу документiв – про фiнансовi результати, рух грошових
коштів, власний капiтал i системи розрахункових показникiв.

Фінансові результати пiдприємства вимiрюються двома показниками –
прибутком i рентабельнiстю. Прибуток виражає абсолютний ефект без
урахування використаних ресурсiв. Тому для аналiзу його доповнюють
показником рентабельностi.

Рентабельнiсть – це вiдносний показник ефективностi роботи пiдприємства,
котрий у загальнiй формi обчислюється як вiдношення прибутку до витрат.
Рентабельнiсть має кiлька модифiкованих форм залежно від того, який саме
прибуток i ресурси використовують у розрахунках

Передусiм відокремлюють рентабельнiсть iнвестованих ресурсiв i
рентабельнiсть продукцiї. Рентабельнiсть iнвестованих ресурсiв
обчислюється у кiлькох модифiкацiях: рентабельнiсть активiв;
рентабельність власного капiталу; рентабельнiсть акцiонерного капiталу.

Рентабельнiсть активiв (Ра) характеризує ефективнiсть використання
всього наявного майна пiдприємства та обчислюється за формулою:

Ра = / Пз /ч/: Ка / * 100% , де (4)

Пз/ч/ – чистий прибуток пiдприємства за рiк;

Ка – середня сума активiв за рiчним балансом.

Обчислюючи цей показник, виходять як iз загального, так i з чистого
прибутку. Єдиного методичного пiдходу тут не iснує. Тому треба
обов’язково зазначити, який саме прибуток узято.

Показник рентабельностi сукупних активiв може бути дезагрегований якщо
пiдприємство здiйснює рiзнi види дiяльностi. У цьому разi поряд iз
рентабельнiстю всiх активiв визначається рентабельнiсть за окремими
видами дiяльностi.

Рентабельнiсть власного капiталу (Рвк) вiдображає ефективність
використання активiв, створених за рахунок власних коштiв:

Рвк = /Пч : Кв / * 100 % , де (5)

Пч – чистий прибуток пiдприємства;

Кв – власний капiтал пiдприємства.

Величина власного капiталу береться за даними балансу пiдприємства

або його звiту про власний капiтал на певну дату.

Рентабельнiсть акцiонерного капiталу (Рак) свiдчить про

верхню межу девiдентiв на акцiї та обчислюється так :

Рак = / Пч : Кст/ * 100%, де (6)

Кст – статутний капiтал (номiнальна вартiсть придбаних акцiй).

Цей показник можна обчисолювати також як рентабельнiсть акціонерного
капiталу вiд звичайних акцiй.

Показником фінансово-економічних результатів, крім прибутку, є також
рентабельнiсть. Рентабельність – це вiдносний показник, що характеризує
рiвень ефективностi (доходності) роботи пiдприємства.

Розрiзняють:

Рентабельнiсть окремих видiв продукцiї ( Рi ):

Рi = / / Ці – Сi /:Сi / * 100 %, де (7)

Цi, Сi – вiдповiдно цiна i повна собiвартiсть i-того виробу,грн.

Рентабельнiсть продукцiї (Рп) характеризує ефективнiсть витрат на її
виробництво i збут обчислюється:

Рп = / П реал : С реал / * 100% , де (8)

С реал – повна собiвартiсть реалiзацiї продукцiї.

Рентабельнiсть виробництва, яка може бути загальною (Рв. заг) i
розрахунковою ( Рв.розр ). Цi величини обчислюються за формулами:

Рв.заг = / Пбал : / Sсер + Sноз // * 100% (9)

Рв.розр = / Пч : / Sсер + Sноз// * 100% (10)

Границi рентабельностi не встановлюються, а основними факторами
пiдвищення рентабельностi можуть бути:

а/ при оцiнцi рентабельностi виробництва:

– рiст прибутку;

– зменшення вартостi основних виробничих фондiв та залишкiв
нормованих оборотних засобiв;

б/ при оцiнцi окремих видiв продукцiї:

– зниження собiвартостi виробiв.

Показник ефективностi використання активiв характеризують оборотнiсть
фiксованих активiв – (фондовіддача) оборотнiсть всіх активiв,
оборотнiсть матеральних ресурсiв.

Оборотнiсть основних засобiв (Ооз) обчислюється як
спiввiдношення мiж обсягом реалiзацiї (Вреал) та фiксованими i
нематерiальними активами (Афiкс);

Ооз = Вреал : Афiкс (11)

Цей показник показує, скiльки грошових одиниць продукції реалiзовано
на одну грошову одиницю основних засобiв /фондовiддачу/.

Оборотнiсть активiв /Оа / обчислюється:

Оа = / Вреал : Азаг / * 100% (12)

Чим вищим є значення цього показника, тим краще використовуються основнi
i оборотнi фонди пiдприємства. Сума прибутку і рентабельності виробничої
діяльності підприємства залежить від ефективності підприємства.

Ефективнiсть виробництва – це узагальнення i повне від ображення
кiнцевих результатiв використання засобiв, предметiв працi i робочої
сили на пiдприємствi за певний промiжок часу.

Загальну економiчну ефективнiсть виробництва ще називають загальною
продуктивнiстю виробничої системи.

Загальна методологiя визначення економiчної ефективностi полягає у
вiдношеннi результату виробництва до затрачених ресурсiв (витрат),
тобто одержаного економiчного ефекту до витрат на його досягнення.

Розрiзняють результат самого процесу виробництва, який може виступати у
формi чистої продукцiї пiдприємства, прибутку i кiнцевий
народногосподарський результат роботи пiдприємства, який, крiм
обсягiв виготовленої продукцiї, враховує її споживчу вартiсть,
значимiсть для суспiльства.

У фiнансовiй полiтицi пiдприємства важливе мiсце займає розподiл i
використання одержуваного прибутку як основного джерела фінансування
iнвестицiйних потреб i задоволення економiчних iнтересiв власникiв.

Iз загального прибутку сплачується податок згiдно з умовами,
передбаченими законодавством про оподаткування прибутку пiдприємств.

Прибуток, що залишився пiсля оподаткування (чистий прибуток), поступає
в повне розпорядження пiдприємства та використовується згiдно з його
статутом i рiшеннями власникiв.

Вiдповiдно до принципових напрямкiв використання цей прибуток можна
роздiлити на двi частини:

1/ прибуток, який спрямовується за межi пiдприємства у виглядi виплат

власникам корпоративних прав, персоналу пiдприємства за результатами
роботи, на соцiальну пiдтримку тощо;

2/ прибуток, що залишається на пiдприємствi i є фiнансовим джерелом

його розвитку.

Останнiй спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондiв.
Резервний фонд є фiнансовим компенсатором можливих вiдхилень

вiд нормального обороту коштiв або джерелом, покриття додаткової потреби
в них. Його формування є обов’язковим для господарських, орендних
пiдприємств, кооперативiв.

Цю загальну схему розподiлу прибутку можна конкретизувати стосовно
пiдприємств iз рiзними органiзацiйно-правовими формами. Це стосується
насамперед акцiонерних товариств. Як вiдомо, власники акцiй одержують
частину корпоративного прибутку у виглядi дивiдендiв
/доходiв iнвесторiв на вкладений капiтал/. Щодо акцiонерного
пiдприємства дивiденди можна розглядати як плату за залучений вiд
продажу акцiй капiтал.

Розподiл прибутку на виплату дивiдендiв та iнвестування фінансовою
проблемою, яка iстотно впливає на фiнансову стабiльнiсть i перспективи
розвитку пiдприємства. Спрямування достатньої суми прибутку на виплату

дивiдендiв i високий рiвень таких, збiльшують попит на акцiї та
підвищують їхнiй ринковий курс. Водночас, обмежується власне джерело
фiнансування, ускладнюється розв’язання завдань перспективного розвитку
пiдприємства.

Зрозумiло,що низький рiвень дивiдендiв призводить до протилежних
наслiдкiв. З урахуванням цих обставин акцiонерне товариство мусить
вибирати таку дивiдендну полiтику, яка б вiдповiдала конкретним умовам

його дiяльностi.

Основними варiантами дивiдендної полiтики можуть бути:

1/ виплата постiйного рiвня дивiдендiв протягом кiлькох рокiв;

2/ виплата дивiдендiв зi щорiчним певним зростанням;

3/ спрямування на дивiденди встановленої частки чистого прибутку;

4/ виплата дивiдендiв iз залишку прибутку пiсля фiнансування
iнвестицiйних потреб;

5/ виплата дивiдендiв не грошима, а додатковим випуском акцiй.

Кожен з цих варiантiв має свої переваги й недолiки i застосовуються, як
правило, не постiйно, а в межах перспективного перiоду з урахуванням
економiчної кон’юнктури та фiнансового стану пiдприємства.

Розподiляючи прибуток пiдприємства, величину дивiденду у вiдсотках (d )
визначається за формулою:

d = /Пд : Кст / * 100, (13)

де Пд – частина прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв;

Кст – статутний капiтал ( фонд) пiдприємства.

Абсолютна сума дивiдендiв у розрахунку на одну акцiю (Д/) вiдповiдно

становитиме:

Д = Пд. : Nа, де (14)

Nа- кiльксть акцiй, що формують величину статутного капiталу.

Частина прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв, визначається
вiдповiдно до вибраного варiанта дивiдендної полiтики.

Ефективнiсть виробництва, яка визначає рівень фінансово-економічних
результатів і має полiгамнiсть визначення i застосування для аналiтичних
оцiнок та управлiнських рiшень. З огляду на це важливим є
відокремлювання за окремими ознаками вiдповiдних видiв ефективностi,
кожен з яких має певне практичне значення для системи господарювання.

Соцiальна ефективнiсть полягає у скороченнi тривалостi робочого тижня,
збiльшеннi кiлькостi нових робочих мiсць i рівнозайнятості людей,
полiпшення умов працi та прибутку, стану довкiлля, безпеки життя, тощо.
Соцiальнi наслiдки виробництва можуть бути не лише позитивними а й
негативними ( безробiття, посилення iнфляцiї …).

Локальна ( комерцiйна ) ефективність визначає конкретний результат
виробничо-господарської та iншої дiяльностi пiдприємства, у наслідок
якого воно має певний зиск ( дохiд, прибуток ).

Коли ж виробництво продукцiї на даному пiдприємствi потребує додаткових
витрат ресурсiв, але її споживання на iншому пiдприємствi зв’язане з
меншими експлуатацiйними витратами або iншими позитивними

наслiдками дiяльностi, то кажуть про народно-господарську ефективнiсть,
тобто сукупний ефект у сферах виробництва та споживання вiдповiдних
виробiв.

Абсолютна ефективнiсть характеризує загальну або питому ефективність,
ефективнiсть дiяльностi пiдприємства за певний промiжок часу.

Порiвняльна ефективнiсть вiдображає наслiдки порiвняння можливих
варiантiв господарювання i вибору лiпшого з них; рiвень порівняльної
ефективностi вiдображає економiчнi та соцiальнi переваги вибраного
варiанта, здійснення господарських рiшень проти iнших можливих
варiантiв.

Первинна ефективнiсть – це початковий одноразовий ефект, що його
одержано внаслiдок здiйснення виробничо-господарської діяльності
пiдприємства, запровадження прибуткових, технiчних, органiзацiйних або
економiчних заходiв.

Первинна ефективнiсть майже завжди примножується задяки
багатоспрямованому та багаторазовому використанню названих заходiв не
лише на даному, а й на iнших пiдприємствах, в iнших сферах дiяльностi.
Тодi говорять про так звану мультиплiкацiйну ефективнiсть, яка
виявляється здебiльшого в кiлькох специфiчних формах – дифузiйному i
резонансному ефектах, а також ефектах “стартового вибуху”, супровiдних
можливостях та акселерацiї.

Дифузiйний ефект реалiзується тодi, коли перше господарсько-управлiнське
рiшення, нововведення технiчного, органiзацiйного, економічного та
соцiального характеру поширюється на iншi галузi, внаслiдок чого
вiдбувається його мультиплiкацiя.

Резонансний ефект має мiсце тодi, коли якесь нововведення в новiй галузi
активiзує i стимулює розвиток iнших явищ у виробничiй сферi.

Межi мiж окремими формами мультиплiкацiйної ефективностi є досить
умовними, рухливими та вiдносними. Дiалектичний взаємозв’язок цих форм
полягає в тiм, що всi вони разом формують загальний інтегральний ефект
вiд практичної реалiзацiї того чи iншого управлiнського рiшення.

Синергiчна ефективнiсть виражає такий комбiнований вплив сукупностi

тих чи iнших iнновацiй на фiнансово-економiчний стан суб’єкта
господарювання, коли загальний ефект перевищує суто арифметичну суму
впливу на виробництво кожно iнновацiї зокрема, тобто коли кожна
iнновацiя посилює вплив усiх iнших.

Процес вимiрювання очiкуваного чи досягнутого рiвня ефективності
дiяльностi пiдприємства методологiчно пов’язаний передусiм iз
визначенням належного критерiю i формування вiдповiдної системи
показникiв.

Критерiй – це головна вiдмiтна ознака й визначальна мiра вірогідності,
пiзнання сутi ефективностi виробництва, вiдповiдно до якого здiйснюється

кiлькiсна оцiнка, рiвна цiй ефективностi. Правильно формувальний
критерiй має якнайповнiше характеризувати суть ефективностi, як
економічний критерiй i бути єдиним для всiх ланок суспiльного
виробництва чи господарської дiяльностi.

Суть проблеми пiдвищення фінансово-економічних результатів виробництва
полягає в тому, щоб на кожну одиницю ресурсiв – трудових, матерiальних
i фінансових – досягти максимально можливого збiльшення виробництва.
Виходячи з цього, єдиним мiкроекономiчним критерiєм ефективностi
виробництва стає зростання продуктивностi суспiльної працiї. Кiлькiсна
визначенiсть i змiст критерiю вiдображається в конкретних показниках
ефективностi виробничо-господарської та iншої дiяльностi суб’єктiв
господарювання.

Система показникiв ефективностi виробництва, що її побудовано на
пiдставi зазначених принципiв має включати кiлька груп:

1/ узагальнюючi показники ефективностi виробництва;

2/ показники ефективностi використання працi;

3/ показники ефективностi використання виробничих фондiв;

4/ показники ефективностi використання фiнансових коштiв.

Кожна з цих груп включає певну кiлькiсть конкретних абсолютних чи
вiдносних показникiв, що вказують на ефективнiсть використання окремих
видiв ресурсiв.

Для всебiчної оцiнки рiвня i динамiки абсолютної економiї ефективності
виробництва, результатiв виробничо-господарської та комерцiйної
діяльності пiдприємства поряд iз наведеними основними, варто
використовувати також i специфiчнi показники, що вiдбивають ступiнь
використання кадрового потенцiалу, виробничих потужностей, устаткування,
окремих видiв матерiальних ресурсiв тощо.

Конкретнi види ефективностi можуть відокремлюватися не лише за
рiзноманiтнiстю результатiв дiяльностi, а й залежно вiд того, якi
ресурси беруться для розрахункiв. Застосовуванi ресурси – це сукупнiсть
живої та уречевленої працi, а споживанi – це поточнi витрати на
виробництво продукцiї. У зв’язку з цим у практицi господарювання варто
відокремлювати ефективнiсть застосовуваних i спожитих ресурсiв, як
специфiчнi форми прояву загальної ефективностi виробництва. У даному
разi йдеться про ресурснi та витратнi пiдходи до визначення ефективностi
iз застосуванням вiдповiдних типiв показникiв. Узагальнюючий показник
ефективностi застосовуваних ресурсiв підприємства можна розрахувати,
користуючись формулою:

Езр= Vчп (Чп + (Фос + Фоб ) knвп ) (15) , де

Езр – ефективнiсть застосовуваних ресурсiв, тобто рiвень продуктивності
суспiльної працi;

Vчп – обсяг чистої продукцiї пiдприємства;

Чп – чисельнiсть працiвникiв пiдприємства;

Фос – середньорiчний обсяг основних фондiв за вiдновною вартiстю;

Фоб – вартiсть оборотних фондiв пiдприємства;

knвп – коефiцiєнт повних витрат працi, що визначається на мiкрорiвнi, як
вiдношення чисельностi працiвникiв у сферi матерiального виробництва
до обсягу утвореного за розрахунковий рiк нацiонального доходу i
застосовується для перерахунку уречевленої у виробничих фондах працi в
середньорiчну чисельнiсть працiвникiв.

Узагальнюючим показником ефективностi споживаних ресурсiв може бути
показник витрат на одиницю товарної продукцiї, що характеризує рiвень
поточних витрат на виробництво i збут виробiв.

До собiвартостi продукцiї споживанi ресурси включають у виглядi оплати
працi, амортизацiйних вiдрахувань i матерiальних витрат.

З-помiж узагальнюючих показникiв ефективностi виробництва того чи іншого
первинного суб’єкта господарювання, відокремлюють насамперед вiдносний
рiвень задоволення потреб ринку. Вiн визначається як вiдношення
очiкуваного та фактичного обсягу продажу товарiв суб’єктом
господарювання до виявленого попиту споживачiв.

До важливих узагальнюючих показникiв ефективностi виробництва належить
також частка приросту продукцiї за рахунок iнтенсифiкацiї виробництва.
Це зумовлюється тим, що за ринкових умов господарювання вигiднiшим
економічно i соцiально є не екстенсивний, а саме iнтенсивний розвиток
виробництва.

Визначення частки приросту продукцiї за рахунок інтенсифікації
виробництва здiйснюється за формулою:

Чiнт=100 ( 1 – ?Рз / ? Vв ) , (16) де

Чiнт – частка приросту обсягу продукцiї, зумовлена iнтенсифiкацiєю
виробництва;

?Рз – прирiст застосування ресурсiв за певний перiод, %;

?Vв – прирiст обсягу виробництва продукцiї за той самий перiод , %.

Народногосподарський ефект використання одиницi продукцiї, як
узагальнюючий показник ефективностi того чи iншого виробництва
обчислюється як прирiст загального ефекту за вiдрахуванням вартостi
придбаної продукцiї виробничо-технiчного призначення.

Неухильне зростання соцiальної ефективностi є кiнцевою метою
багатоаспектної дiяльностi пiдприємств. Рiвень економiчної
результативностi дiяльностi суб’єктiв господарювання служить
матерiально-фiнансовою базою для розв’язання як економічних, так і
соцiальних проблем. З урахуванням саме цієї важливої обставини кожному
пiдприємству треба постiйно оцiнювати ефективнiсть своєї дiяльностi.

Джерелами пiдвищення ефективностi: зростання продуктивностi праці i
зниження зарплатомiсткостi продукцiї, зниження фондомiсткостi та
матерiаломiсткостi виробництва, а також рацiональне використання
природнiх ресурсiв. Активне використання цих джерел, пiдвищення
ефективностi виробництва передбачає здйснення комплексу заходiв, якi за
змiстом характеризують основнi напрямки розвитку та вдосконалення
виробничо-комерцiйної дiяльностi суб’єктiв господарювання. Визначальними
напрямами є:

1/ прискорення науково-технiчного та органiзацiйного прогресу;

2/ пiдвищення якостi та конкурентноспроможностi продукцiї;

3/ усебiчний розвиток та вдосконалення зовнiшньоекономiчної дiяльностi
суб’єктiв господарювання.

Напрямки реалiзацiї внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв пiдвищення
фінансово-економічних результатів дiяльностi пiдприємств та органiзацiй
не однаковi за мiрою впливу, ступенем використання та контролю. Тому для
практики господарювання, для керівників i вiдповiдних спецiалiстiв
суб’єктiв пiдприємницької чи iнших видiв дiяльностi важливим є детальне
знання масштабiв дiї, форм контролю та використання найбiльш iстотних
внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв ефективностi на рiзних рiвнях управлiння
дiяльнiстю трудових колективiв. Той чи iнший суб’ект господарювання може
i мусить постiйно контролювати процес використання внутрiшнiх чинникiв
через розробку та послiдовну реалiзацiю власної програми пiдвищення
ефективностi дiяльностi, а також урахувати вплив на неї зовнiшнiх
чинникiв.

У зв’язку з цим виникає необхiднiсть конкретизацiї напрямкiв дії та
використання головних внутрiшнiх i зовнiшнiх чинникiв пiдвищення
фінансово-економічних результатів дiяльностi суб’єктiв господарювання.

1. Технологiя. Технологiчнi нововведення, особливосучаснi форми
автоматизації iнформацiї технологiй справляють найiстотнiший вплив на
рiвень i динамiку ефективностi виробництва продукцiї. За принципом
ланцюгової реакцiї вони спричиняють суттєвi змiни в технологiчному рiвнi
та продуктивностi технологiчного обслуговування, методах i формах
органiзацiї трудових процесiв, пiдготовцi та квалiфiкацiї кадрiв тощо.

2. Устаткування належить провiдне мiсце в програмi пiдвищення
ефективності передусім виробничої, а також iншої дiяльностi суб’єктiв
господарювання.

Продуктивнiсть дiючого устаткування залежить не тiльки вiд його
технічного рiвня, а й вiд належної органiзацiї ремонтно-технiчного
обслуговування оптимальних строкiв експлуатацiї, змiнностi роботи,
завантаження в часi тощо.

3. Матерiали та енергiя позитивно впливають на рiвень ефективностi

дiяльностi, якщо розв’язуються проблеми ресурсозабезпечення , зниження
матерiаломiсткостi та енергоємностi продукцiї, рацiоналiзується
управлiння запасами матерiальних ресурсiв i джерелами постачання.

4. Вироби. Самi продукти працi,їхня якiстьi зовнiшнiй вигляд також є

важливим чинником ефективностi дiяльностi суб’єктiв господарювання.
Рiвень останньої має корелювати з корисною вартiстю, тобто цiною, яку
покупець готовий заплатити за вирiб вiдповiдної якостi. Проте для
досягнення високої ефективностi господарювання самої тiльки корисностi
товару недостатньо. Пропоновані пiдприємством для реалiзацiї продукти
працi мають з’явитися на ринку в потрiбному мiсцi, у потрiбний час i за
добре обмiркованою цiною. У зв’язку з цим суб’єкт дiяльностi має стежити
за тим, щоб не виникло будь-яких органiзацiйних та економiчних перешкод
мiж виробництвом продукцiї та окремими стадiями маркетингових
дослiджень.

5. Працiвники. Основним джерелом i визначальним чинником зростання
ефективностi дiяльностi є працiвники – керiвники, менеджери,
спецiалiсти, робiтники. Дiловi якостi працiвникiв, пiдвищення
продуктивностi їхньої праці багато в чому зумовлюється дiйовим
мотивацiйним механiзмом на пiдприємствi, пiдтриманням сприятливого
соцiального мiкроклiмату в трудовому колективi.

6. Органiзацiя i системи. Єднiсть трудового колективу, рацiональне
делегування вiдповiдальностi, належнi напрями керування характеризують

добру органiзацiю дiяльностi пiдприємства, що забезпечує необхiдну
спеціалізацію та координацiю управлiнських процесiв, а отже вищий рiвень
ефективностi будь-якої складної виробничо-господарської системи. При
цьому остання для підтримування високої ефективнсотi господарювання має
бути динамiчню та гнучкою, перiодично реформуватися вiдповiдно до
завдань, що постають за змiни ситуації на ринку.

7. Методика роботи. За переважанням трудомiстких процесiв досконаліші
методи роботи стають достатньо перспективними для забезпечення зростання
ефективності дiяльностi пiдприємства. Постiйне вдосконалення методiв
працi, передбачає систематичний аналiз стану робочих мiсць та їхню
атетсацiю, підвищення квалiфiкацiї кадрiв, узагальнення та використання
нагромадженого на iнших пiдприємствах позитивного досвiду.

8. Стиль управлiння, що поєднує професiйну компетентнiсть, діловитість i
високу етику взаємовiдносин мiж людьми, практично впливає на всi
напрямки дiяльностi пiдприємства. Вiд нього залежить, у якiй мiрi
враховуватимуться зовнiшнi чинники зростання ефективностi дiяльностi на
пiдприємствi. Вiдтак належний стиль управлiння як складовий елемент
сучасного менеджменту є дійовим чинником пiдвищення ефективностi
дiяльностi будь якого пiдприємства, кожної пiдприємницької структури.

9. Державна економiчна i соцiальна полiтика iстотно впливає на
ефективнiсть суспiльного виробництва. Основнимиїї елементами є:

а/ практична дiяльнiсть владних структур;

б/ рiзноманiтнi види законодавства;

в/ фiнансовi iнструменти;

г/ економiчнi правила та нормативи;

д/ ринкова виробнича i соцiальна iнфраструктури;

е/ макроекономiчнi структурнi змiни;

є/ програми приватизацiї державних пiдприємств;

ж/комерцiалiзацiя органiзцiйних структур невиробничої сфери.

10 . Iнституцiональнi механiзми. Для безперервного пiдвищення

ефективностi дiяльностi всiх суб”єктiв господарювання держава має
створити вiдповiднi передумови, що забезпечуватимуть постiйне
функцiонування на нацiональному, регiональному чи галузевому рiвнях
спецiальних iнституцiональних механiзмiв – органiзацiй. Їхню дiяльнiсть
треба зосередити на:

1/ розв’язаннi ключових проблем пiдвищення ефективностi рiзних
виробничо-господарських систем та економiки країни в цiлому;

2/ практичнiй реалiзацiї стратегiї i тактики розвитку нацiональної
економіки на всiх рiвнях управлiння. Нинi у свiтi функцiонує понад 150
мiжнародних нацiональних i регiональних центрiв з продуктивностi та
управлiння.

11. Iнфраструктура. Важливою передумовою зростання ефективностi
дiяльностi підприємств є достатнiй рiвень розвитку мережi рiзноманiтних
iнституцiй ринкової або виробничо-господарської iнфраструктури. Нинi всi
пiдприємницькi структури користуються послугами iнновацiйних фондiв i
комерцiйних банкiв, бiрж та iнших iнститутiв ринкової iнфраструктури.

Безпосереднiй вплив на на результативнiсть дiяльностi пiдприємств
справляє належний розвиток виробничої iнфраструктури. Вирiшальне
значення для ефективного розвитку всіх структурних елементiв економiки
має наявнiсть широкої мережi установ соцiальної iнфраструктури.

12. Структурнi змiни в суспiльствi також впливають на показники
ефективностi на рiзних рiвнях господарювання.

Найважливiшими є структурнi змiни економiчного i соцiального характеру.
Головнi з них вiдбуваються в таких сферах:

а/ технологiях, науковi дослiдження та розробки, супроводжуванi
революцiйними проривами в багатьох галузях знань;

б/ склад та технiчний рiвень основних фондiв;

в/ масштаби виробицтва та дiяльностi;

г/ моделi зайнятостi населення в рiзних виробничих i невиробничих
галузях;

д/ склад персоналу за ознаками статi, освiченостi, квалiфiкацiї тощо.

Лише вмiле використання всiєї системи перелiчених чинникiв може
забезпечити достатнi темпи зростаня ефективностi виробництва. При цьому
обов’язковiсть урахування зовнiшнiх чинникiв не є такою жорсткою, як
чинникiв внутрiшнiх.

За умов переходу економiки України до ринкових вiдносин, суттєвого
розширення прав пiдприємств у галузi фiнансово-економiчної дiяльностi
значно зростає роль своєчасного та якiсного аналiзу фiнансового стану
пiдприємств, оцiнки iхньої ліквідності платоспроможностi i фiнансової
стiйкостi та пошуку шляхiв пiдвищення та

змiцнення фiнансової стабiльностi.

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцiнка фiнансового
стану пiдприємств за виникнення рiзноманiтних форм власностi, оскiльки
кожний власник не повинен нехтувати потенцiйними можливостями збiльшення
прибутку фiрми, якi можна виявити тiльки на пiдставi своєчасного i
об’єктивного аналiзу фiнансового стану пiдприємств.

Систематичний аналiз фiнансового стану пiдприємства, його
платоспроможності, лiквiдностi та фiнансової стiйкостi необхiдний ще й
тому, що дохiднiсь будь-якого пiдприємства, розмiр його прибутку багато
в чому залежать вiд його платоспроможностi. Ураховують фiнансовий стан
пiдприємства i банки, розглядаючи режим його кредитування та
диференцiацiю вiдсоткових ставок.

Фiнансовий стан пiдприємства залежить вiд результатiв його виробничої,
комерцiйної та фiнансово-господарської дiяльностi. Тому на нього
впливають усi цi види дiяльностi пiдприємства. Передусiм на фiнансовому
станi підприємства позитивно позначаються безперебiйний випуск i
реалiзацiя високоякiсної продукцiї.

Як правило, що вищi показники обсягу виробництва i реалiзацiї продукцiї,
робiт, послуг i нижча їх собiвартiсть, то вища прибутковiсть
пiдприємства, що позитивно впливає на його фiнансовий стан.

Неритмiчнiсть виробничих процесiв, погiршення якостi продукцiї, труднощi
з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштiв на рахунки
пiдприємства, в результатi чого погiршується його платоспроможнiсть.

Iснує i зворотнiй зв’язок, оскiльки брак коштiв може призвести до
перебоїв у забезпеченнi матерiальними ресурсами, а отже у виробничому
процесi.

Метою оцiнки фiнансового стану пiдприємства є пошук резервiв пiдвищення
рентабельності виробництва i змiцнення комерцiйного розрахунку як основи
стабільної роботи пiдприємства i виконання ним зобов’язань перед
бюджетом, банком та iншими установами.

Неефективнiсть використання фiнансових ресурсiв призводить до низької
платоспроможностi пiдприємства i як наслiдок, до можливих перебоїв у
постачання, виробництвi i реалiзацiї продукції до невиконання плану
продукцiї, зниження рентабельностi пiдприємства, до загрози економічних
санкцiй.

Стiйка дiяльнiсть пiдприємства залежить як вiд внутрiшнiх можливостей
ефективно використовувати всi наявнi в його розпорядження ресурси, так i
від зовнiшнiх умов, до яких належать податкова та кредитна полiтика
держави, ринкова кон’юнктура.

Ефективнiсть дiяльностi пiдприємства багато в чому залежатиме вiд того,
наскiльки швидко i правильно воно орiєнтуватиметься у ринкових
вiдносинах, наскiльки точно i безпомилково вибиратиме собi дiлових
партнерiв. Аналiз фiнансового стану набуває при цьому особливої
важливостi i необхiдностi. Умовою життєдiяльностi пiдприємства й основою
його розвитку в конкурентному ринку є стабiльнiсть. На неї впливають
рiзнi причини – як внутрiшнi, так зовнiшнi: виробництво дешевої
продукцiї та надання послуг, якi мають попит, мiцне становище
підприємства на ринку; високий рiвень матерiально-технiчної оснащеностi
виробництва i застосування передових технологiй; налагодженiсть
економiчних зв’язкiв iз партнерами; ритмiчнiсть кругообiгу засобiв;
ефективнiсть господарських i фiнансових операцiй; незначний ступiнь
ризику в процесi здiйснення виробничої i фiнансової дiяльностi тощо.

Таке розмаїття причин, зумовлює рiзнi аспекти стiйкостi пiдприємства,
зокрема загальний, цiновий, фiнансовий.

Внутрiшня стiйкiсть пiдприємства вiдображає такий стан його трудового
потенцiалу, матерiально-речової i вартiсної (грошової) структур
виробництва i таку його динамiку, при якiй забезпечуються стабiльно
високi натурально-речовi i фiнансовi результати функцiонування
пiдприємства.

Загальна стiйкiсть пiдприємства може бути забезпечена лише за умови
стабільної реалiзацiї ( своєчасної оплати за поставлену продукцiю,
наданi послуги, виконанi роботи) й одержання виручки, достатньої за
обсягом, щоб виконати свої зобов’язання перед бюджетом, розрахуватися з
постачальниками, кредиторами, працiвниками тощо. Водночас для розвитку
пiдприємства, необхiдно щоб після здiйснення всiх розрахункiв i всiх
зобов’язань у нього залишився такий розмiр прибутку, який дав би змогу
розвивати виробництво, виводити його на конкурентноздатний рiвень,
здiйснювати соцiально-культурнi програми для своїх працiвникiв,
забезпечувати посилення стимулiв для їхньої високоефективної працi.

Загальна стiйкiсть пiдприємства передбачає насамперед рух його грошових
потокiв, який забезпечує постiйне перевищення доходiв над витратами.

Саме така ситуацiя виражає змiст фiнансової стiйкостi пiдприємства.

Фiнансова стiйкiсть вiдображає такий стан його фiнансових ресурсiв i
такий ступінь їхнього використання, при якому пiдприємство вiльно
маневруючи грошовими засобами здатне забезпечити безперебiйний процес
виробництва i реалiзацiї продукцiї, а також затрати на його розширення й
оновлення.

Фiнансовi ресурси можуть бути в необхiдному обсязi сформованi тiльки за
умови ефективної роботи пiдприємства, яка зможе забезпечити одержання
прибутку.

За рахунок прибутку в ринковiй економiцi пiдприємство створює фiнансову
базу як для самофiнансування поточної дiяльностi, так i для здiйснення
розширеного вiдтворення. Використовуючи прибуток, пiдприємство може не
лише погасити свої зобов’язання перед бюджетом, банками та iншими
пiдприємствами i органiзацiями, а й iнвестувати засоби в нове
будiвництво, реконструкцiю чи модернізацію наявного устаткування або
замiну його прогресивнiшим. При цьому для досягнення

i пiдтримання фiнансової стiйкостi важлиий не тiльки абсолютний обсяг
прибутку, а й його рiвень щодо вкладеного капiталу пiдприємства або
затрат, тобто рентабельнiсть.

Величина i динамiка рентабельностi характеризує ступiнь дiлової
активності пiдприємства та його фiнансове благополуччя.

У пiдприємства, що має низький рiвень фiнансової стiйкостi,
спостерiгається спад дiлової активностi, рентабельностi i вiддачi
наявних активiв. Збитковiсть фінансово-господарської дiяльностi свiдчить
про те, що будь-яке збиткове пiдприємство перебуває перед загрозою
банкрутства.

Однак це не означає, що будь-яке збиткове пiдприємство негайно
збанкрутує. Збитковiсть може бути тимчасовою i не виключено, що
керiвництво i менеджери пiдприємства знайдуть ефективнi рiшення i
виведуть пiдприємство з фiнансової кризи.

Для функцiонування i розвитку в умовах внутрiшнього i зовнiшнього

середовища, якi iстотно змiнюються, пiдприємство повинно володiти
гнучкою структурою фiнансових ресурсiв i при необхiдностi мати
можливiсть залучати позичковi кошти, тобто бути кредитоспроможними.

Кредитоспроможним є пiдприємство, що має передумови для одержання
кредитних ресурсiв i здатне своєчасно повернути одержану позику з
виплатою належних вiдсоткiв за рахунок прибутку та iнших фiнансових
ресурсiв.

Збiльшення обсягу прибутку i позитивна динамiка рентабельності
сприятливо впливають на фiнансовий стан пiдприємства, пiдвищують його
фiнансову стiйкiсть i кредитоспроможнiсть.

Результатом екномiчного процесу є певний дохід: валовий, чистий,
кiнцевий тощо.

За новими стандартами iз дiяльнстю пiдприємства як сукупнiстю звичайної
(операційної, фiнансової, iнвестицiйної) i надзвичайної дiяльностi з
точки зору формування й розподiлу доходiв можна розрізняти певнi
складовi економiчнi процеси:

1/ формування чистого доходу вiд основної дiяльностi;

2/ формування валового прибутку (збитку ) вiд основної дiяльностi;

3/ формування прибутку ( збитку ) вiд операцiйної дiяльностi;

4/ формування прибутку ( збитку ) вiд звичайної дiяльностi до
оподаткування ;

5/ формування прибутку ( збитку ) вiд звичайної діяльності (після
оподаткування);

6/ формування чистого прибутку ( збитку ) вiд дiяльностi пiдприємства;

7/ формування чистої продукцiї основної дiяльностi;

8/ розподiл валового прибутку вiд основної дiяльностi;

9/ розподiл чистої продукцiї основної дiяльностi;

10/ розподiл чистого прибутку вiд основної дiяльностi;

11/ розподiл чистого прибутку вiд дiяльностi пiдприємства;

12/ спрямування нерозподiленого чистого прибутку вiд дiяльностi
пiдприємства;

13/ спрямування нерозподiленого чистого прибутку вiд дiяльностi
пiдприємства.

Кожному з цих процесiв вiдповiдають певнi валова продукцiя, матерiальнi
затрати чиста продукцiя, кiнцева продукцiя.

Уточнення та обгрунтування основних понять пов’язаних iз вивченням
кінцевих результатiв будь-якого iз зазначених процесiв, як економiчного
процесу, визначається за схемою:

валовий продукт ? кiнцевий продукт ? продуктивність ? ефективнiсть ?
результативнiсть економiчного процесу. (17)

Функцiонування підприємства супроводжується безперервним кругооборотом
коштiв, який здiйснюється у виглядi витрат ресурсiв i одержання доходiв,
їхнього розподiлу i використання.

При цьому визначаються джерела коштiв, напрямки та форми фiнансування,
оптимiзується структура капiталу, проводяться розрахунки з
постачальниками матерiально-технiчних ресурсiв, покупцями продукцiї,
державними органами / сплата податкiв /, персоналом пiдприємства тощо.
Усi цi грошовi вiдносини становлять змiст фiнансової дiяльностi.

Основнi завдання фiнансової дiяльностi такi: вибiр оптимальних форм
фiнансування, напрямки використання фiнансових ресурсiв з метою
забезпечення стабiльно високої прибутковостi.

Вiдповiдно до джерел коштiв фiнансування подiляється на внутрішнє i
зовнiшнє. Внутрiшнє фiнансування здiйснюється за рахунок коштiв
одержаних вiд дiяльностi самого пiдприємства: прибуток, амортизацiйнi
вiдрахування, виручка вiд продажу чи здавання в оренду майна.
Зовнiшнє фiнансування використовує кошти, не пов’язанi з дiяльнiстю
пiдпримєства: внески власникiв у статутний капiтал / безпосередньо чи у
формi купiвлi акцiй/, кредит, зобов’язання боржникiв, державнi
субсидiї тощо.

Розрiзняють також фiнансування за рахунок власних i залучених коштiв. До
залучених коштiв належать тi, якi треба повернути, тобто кредит або iншi
боргові зобов’язання. Решта коштiв виступає як власний капiтал. При
цьому кожна фiрма, що намагається ефективно господарювати, об’єктивно
повинна забезпечувати оптимальне / економiчно доцільне / спiввiдношення
власного і залученого капiталу.

Важливою формою фiнансування є кредит – платне надання грошей або iнших
цiнностей у борг на певний час. Залучення кредитних коштiв розширює
фiнансовi можливостi пiдприємтва, але одночасно створює ризик,
пов’язаний iз необхiднiстю повернення боргiв у майбутньому i сплати
вiдсоткiв за користування позиченими коштами. Вiдтак нинi широко
застосовуються кредити в негрошових формах: товарний кредит, оренда та
його рiзновид – лiзинг.

Товарний кредит – це короткостроковий кредит, який одне пiдприємство
надає iншому в товарнiй формi через вiдстрочку платежу за поставлену
продукцiю. За товарний кредит боржник може оформляти свої зобов’язання
у виглядi векселя – документа, який дає право його власнику на
зазначену у векселi суму в установлений термiн. Товарний кредит
застосовується переважно як засiб розширення сфери ринку та збiльшення
обсягу продажу продукцiї.

Оптимальною формою довгострокового кредиту є оренда – договiрне
строкове платне володiння i користування майном. Орендодавець надає в
розпорядження орендаря певне майно на обумовлений термiн за прийнятну
для обох сторiн орендну плату.

Поширеним у свiтовiй практицi є лiзинг, коли орендодавець – лiзингова
компанiя / лiзингодавець / купує об’єкти оренди / передусiм
устаткування / у пiдприємств-виробникiв i передає їх у оренду на певних
умовах. По закiнченнi термiну оренди її об’єкти / залежно вiд умов
договору / або повертаються лiзингодвцю або орендуються на новий
термiн чи викупаються орендарем.

Техніко-економічна характеристика

“ВАТ Коломийська друкарня ім. Шухевича”

Вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна
України по Iвано-Франкiвськiй областi вiд 28.04.1995 року вiдбулося
перетворення державного пiдприємства “Коломийська друкарня iм. Шухевича”
у вiдкрите акцiонерне товариство.

Управлiння друкарнею здiйснюється адмiнiстрацiєю на чолi з головою
правлiння. Керiвництво виробничо-господарською дiяльнiстю проводиться
вiддiлами технiчного та експлуатацiйного забезпечення i
адмiнiстративно-господарською групою.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї
бухгалтерських звiтiв, що складенi за 2000 рiк вiдповiдно до Наказу
Міністерства фiнансiв України щодо складу та порядку заповнення рiчного
звiту підприємства з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних
рекомендацiй з трансформацiї бухгалтерської звiтностi ВАТ та
пiдприємств-емiтентiв облiгацiй у фінансову звiтнiсть. Бухгалтерський
облiк органiзований i ведеться журнально-ордернiй формi вiдповiдно до
Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi,
затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України від 03.04.1994р. №
250 з наступними змiнами i доповненнями.

Господарськi операцiї вiдображенi в облiку методом суцiльного i
безперервного документування. Основнi засоби вiдображення облiку за
фактичними витратами на їх придбання, доставку встановлення, спорудження
або виготовлення.

Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з
податковим законодавством України.

З 01.07.1997р. амортизацiя нараховувалась методом зменшенням залишку,
шляхом використання встановлених норм до залишкової вартостi основних
засобiв на початок звiтного перiоду.

Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, готову
продукцiю, малоцiннi та швидкозношуючi продукти на складi. Запаси
облiкуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку.

Грошовi кошти друкарнi включають суму грошей в касi та розрахункового
рахунку в банку. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною
вартiстю, тобто завирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв.

Виробнича структура пiдприємства органiзована за безцеховим принципом
(схема № 1).

Виробнича частина дiлиться на такi пiдроздiли:

– дiльниця пiдготовки до друку;

– дiльниця друку;

– полiтурна дiльниця.

Формування прибутку.

Валовий результат вiд господарської дiяльностi визначається як рiзниця
мiж вартiстю реалiзованої продукцiї та їїсобiвартiстю.До валового
прибутку вiд реалізації додається прибуток позареалiзацiйних операцiй та
результат вiд iнших операцiй (реалізація матерiалiв, реалiзацiя основних
засобiв) i вiднiмається сума адмiнiстративних витрат та збутових.

Сума всього вищеперелiченого складає прибуток підприємства вiд звичайної
дiяльностi до оподаткування.

Пiсля сплати податку з прибутку в бюджет ( 30 % залишається чистий
прибуток пiдприємства, який розпредiляється наступним чином:

1.Фонд соцiального захисту.

2.Фонд розвитку виробництва.

3. Iншi напрями.

Взаємовідносини з бюджетом

Податки, якi зобов’язанi сплачувати до бюджету, визначенi законом
України “Про систему оподаткування” вiд 25 червня 1991 року №1251-XIІ та
законом України “Про порядок встановлення ставок податкiв i зборiв
(обов’язкових платежiв iнших елементiв податкових баз, а також пiльг з
оподаткуванням)” вiд 14 жовтня 1998р № 171-XIV.

Згiдно з вимогами вищеприведених законiв сплачує наступнi податки:

1. Податок (тариф) на землю визначається мiською адмiнiстрацiєю. Податок
нараховується один раз на рiк. Сплачується щомiсячно 1/12 частина вiд
загальної суми рiчного податку до 15 числа наступного мiсяця.

2. Податок з власникiв транспортних засобiв (сума податку визначається,
як добуток об’єму двигуна в кiнських силах на вартiсть 1 екю станом на
останнiй мiсяць першого кварталу).

3. Податок на використання водних ресурсiв. Податок нараховується i
сплачується щоквартально до 15 числа наступного мiсяця.

4. Податок на додану вартiсть (ставка податку 20%). Податок
нараховується кожен мiсяць i сплачується до 19 числа наступного мiсяця.
Базою оподаткування є подiя, що сталася ранiше: вiдвантаження продукцiї
або попередня оплата ( це є податкове зобов’язання). ПДВ, сплачене при
розрахунках з постачальниками називається податковим кредитом i
вiднiмається вiд податкого зобов’язання. Рiзниця являє собою обов’язок,
який друкарня повинна сплатити до бюджету.

5. Податок з прибутку пiдприємства сплачується вiдповiдно до закону
України “Про оподаткування прибутку пiдприємств”, який дiє з 1 липня
1997 року.

Податок, що підлягає сплатi до бюджету визначається як добуток
балансового прибутку на ставку податку – 30%. За кожен квартал в
податкову адміністрацію подаються декларацiї про прибуток пiдприємства.
Податок повинен бути сплачений до 25 числа наступного мiсяця.

6. Вiдрахування в пенсiйний фонд (сплачується 32 % вiд нарахованої
заробiтної плати).

7. Вiдрахування в фонд зайнятостi (сплачується 1,5 % вiд нарахованої
заробiтної плати).

8. Вiдрахування у фонд соцiального страхування ( сплачується 4% від
нарахованої заробiтної плати).

9. Прибутковий податок з доходiв громадян визначається згiдно
розробленої шкали податку. Сума податку залежить вiд розмiру заробiтної
плати фiзичної особи.

10. Гербовий збiр сплачується шляхом придбання в установах ощадного
банку марок гербового збору.

11. Вiдрахування в iнновацiйний фонд. Справляється вiд суми реалізованої
продукцiї в розмiрi 1%. Нараховується i сплачується кожен мiсяць. Термiн
сплати до бюджету не пiзнiше 15 числа наступного мiсяця.

12. Податок з прибутку отриманого в результатi понижуючого коефiцiєнту
на амортизацiю (вiд 0,7 до 0,6). Ставка 30 % вiд рiзницi. Податок
оплачується щоквартально. Декларацiї по ПДВ подаються щомiсячно в
державну податкову адмiнiстрацiю, декларацiя про прибуток пiдприємства i
всi iншi подаються у складi квартального звiту один раз у три мiсяцi. За
результатами року подається в державну податкову адміністрацію рiчний
звiт пiдприємства. ДПА надає пiдприємству допомогу у виглядi
консультацій та семiнарiв, якi проводять робiтники податкової
адмiнiстрацiї.

Взаємовідносини з банком

З другої половини 1998 року пiдприємствам дозволено мати бiльше нiж один
рахунок у банку, або у кiлькох банках. Банки за дорученнями проводять
розрахунки з бюджетом та постачальниками в термiни подання платiжних
документiв. На залишки коштiв на розрахунковому рахунку нараховуються
вiдсотки. За надання послуг банк бере плату за послуги (наприклад
: за видачу готiвки 1% вiд суми, що отримується).

Валютного рахунку підприємство не має.

ВАТ ” Коломийська друкарня iм. Р.Шухевича” здiйснює такi основнi види
дiяльностi:

– випуск газет, книжково-журнальної, етикетної, платкатної i буклетної
продукцiї;

– додрукарська пiдготовка видань у виглядi фотовиводу.

Збут продукцiї здійснюється переважно на територiї захiдних областей
України, зокрема, в таких областях: Iвано-Франкiвська, Чернiвецька,
Хмельницька та Тернопiльська.

ВАТ “Коломийська друкарня iм. Шухевича” рекламу як таку не використовує,
оскiльки їхня полiграфiчна продукцiя i є своєрiдною рекламою. На
будь-якiй полiграфiчнiй продукцiї пiдприємства знаходяться
реквiзитиорганiзацiї, де ця продукція надрукована. Таким чином
потенцiйний клiєнт друкарнi оцiнивши якiсть продукції може зв’язатися з
керiвництвом пiдприємства для з’ясування цiни послуг та термiнiв
виконання замовлення.

Основними проблемами ВАТ “Коломийська друкарня iм. Шухевича” є
несвоєчаснiсть розрахункiв за отриману продукцiю, недосконалiсть
законодавства, високий податковий тиск.

ВАТ “Коломийська друкарня iм. Шухевича” оснащена устаткуванням для
формування друкарських процесiв та деяким обробним устаткуванням.

Для виготовлення продукцiї застосовується тiльки технологiя офсетного
друку.

Пiсля вибору зовнiшнього вигляду продукцiї, набору тексту та виведення
на монiтор комп’ютера, зображення переноситься на прозору плiвку, з якої
згодом копiюється на алюмiнiєву формну пластину.

Формну пластину вiдправляють в цех, де i безпосередньо здiйснюється
процес друкування продукцiї iз застосуванням рiзних друкарських машин.

Пiсля перенесення зображення з алюмiнiєвої формної пластини на папiр
продукція передається у полiтурний цех, де здiйснюється подальша обробка
вiдповiдно до виду продукцiї.

Друкарськi процеси здiйснюються для оригiналiв, що потребують складання,
iз застосуванням комп’ютерних комплексiв на базi персональних
комп’ютерiв PС/АТ ОХ та Pentium – 133. Встановленi i використовуються
сканери для сканування зображень, в т.ч. кольорових.

Кольороподiл у друкарнi не проводиться, однак є устаткування для
фотовиводу кольороподiльних фотоформ, яке використовується при
виготовленнi замовлень кольорової газетної та iншої друкованої
продукцiї.

Друкування кольорової малоформатної продукцiї здiйснюється на двох
офсетних аркушевих машинах “Dоminant-7” i “Dominant-725”. В основному це
обкладинки, календарi, буклети банкової продукцiї. Друкування з
одночасним фальцюванням книжкової продукцiї проводиться на рулоннiй
машинi Ро-62.

Друкування газетної продукцiї здiйснюється на Ро-66 та на Ро-62.

Бланкова продукцiя друкується на аркушевiй машинi “Dominant-715”

Книжкова продукцiя мало об’ємна, полiтурнi процеси вiдсутнi.
Брошурування i криття м’якою обкладинкою проходить на лiнiї клейового
скрiплення “Rotor-Binder”.

Устаткування для обробних процесiв представлене ниткошвейними,
дротошвейними машинами, агрегатом для клейового безшвейного скрiплення
бланкiв. Встановлений також позолотний прес ПЗ-1.

Обрiзка книжкових блокiв з 3-х сторiн проводиться на 1-ножовiй рiзальнiй
машинi. Пакування здiйснюється вручну.

Устаткування в друкарнi встановлене i функцiонує у 1994-2001 роках,
оскiльки Коломийська мiська друкарня утворилась у 1994 роцi, i великим
рiвнем зношеності устаткування не характеризується.

Виробничо-господарська дiяльнiсть друкарнi у 2000-2001 роках
представлена показниками таблицi.

Таблиця.

Основнi технiко-економiчнi показники

ВАТ “Коломийська друкарня iм. Шухевича” за 2000-2001 роки.

Показники Облікова одиниця Фактично 2001р.у% до 2000 р.

2000 рік 2001 рік

1. 2. 3. 4. 5.

1.Продукція

1.1.Товарна продукція в діючих цінах без ПДВ Тис.грн. 999,5 1268,9 126,9

1.2. Вироблено продукції за видами: – газетна-

бланкова-

книжкова-

кольорова-

інша друкована

Тис.грн.А2-4пол. т.арк.А1Т.2стор,

арк. А 1 Тис.арк.

А1 Тис.арк. А 1

1541,4

89,25

471,2

342,0

158,0

2600,1

460,4

564,7

412,7

147,2

168,70

510,0

119,8

120,7

93,2

2. Праця

2.1.Чисельність ПВП в еквіваленті повної зайнятості Чол. 47 44 93,6

2.2. Фонд оплати праці, всього ПВП Тис.грн 211,8 258,2 121,9

2.3. Середньорічна продуктивність праці 1-го працюючого Тис.грн. 21,26
28,84 135,6

2.4. Середньорічна заробітна плата 1-го працюючого Тис.грн.. 4,5 5,87
130,0

3. Виробничі фонди

3.1. Середньорічна вартість ОВФ Тис.грн. 1010,0 1143,0 113,2

3.2. Фондовіддача Грн. 0,99 1,11 112,1

3.3. Фондоємність Грн. 1,01 0,9 89,2

4. Фінансові результати

4.1. Обсяг реалізації (без ПДВ) Тис.грн.. 1069,5 1289,8 120,6

4.2.Повна собівартість

реалізованоїпродукції Тис.грн.. 1024,2 1246,10 121,7

4.3. Прибуток (від

звичайної діяльності) Тис.грн. 45,3 43,7 96,5

4.4. Витрати на 1 грн.

реалізованої продукції Грн. 0,958 0,966 100,8

4.5. Рентабельність

основних виробничих фондів % 4,5 3,8 – 0,7

Зведенi технiко-економiчнi показники ВАТ “Коломийська друкарня iм.
Шухевича” за 2000-2001 роки, наведенi в таблицi, показують, що вiдбувся
значний рiст випуску товарної продукцiї, який складає 26,9 %. Збiльшення
випуску має мiсце по всiх видах продукцiї як в грошовому, так i в
натуральному виразi. Виробництво газет зросло на 68,7%,кольорової
продукції – на 20,7%, книжкової – на 19,8 %. Найвищий рiст
спостерiгається по бланковiй продукції – у 5,1 рази.

Чисельнiсть промислово-виробничого персоналу зменшилась на 4 чол. i
складає 44 чол. Середньорiчна продуктивнiсть 1-го працюючого збiльшилась
на 35,6 % i становить 28,84 тис. грн. Середньорiчна заробiтна плата
збiльшилась на 30,6 % i становить 5,87 тис. грн., що вiдповiдає
середньомiсячнiй платi на рiвнi 490 грн.

Покращилось використання основних виробничих фондiв. Фондовiддача зросла
на12,1 % i становить 1,11 грн. на 1 грн. ОВФ.

Зменшились фiнансовi результати роботи пiдприємства. При збiльшеннi
обсягу реалiзацiї на 20,6 % валовi витрати збiльшились на 32,4 %, що
привело до зменшення валового прибутку, а також прибутку операцiйного та
чистого.

Зросли витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї. За валовими витратами
(без урахування адмiнiстративних i збутових витрат) вони складають 69,74
коп. проти 63,66 коп.у 2000 роцi.

Витрати на 1 грн. реалiзованої продукцiї за повною собiвартiстю у 2001
роцi 1246,1 / 1289,8 = 0,965грн, у 2000роцi 1024,2 / 1069,5 = 0,958 грн.
Зменшилась рентабельнiсть основних виробничих фондiв i за операцiйним
результатом вона складає 3,8 % проти 4,5 % у 2000 роцi.

2. Аналіз собівартості продукції

Аналіз собівартості продукції з метою пошуку резервів економії усіх
витрат на виробництво і реалізацію продукції являє собою один з
обов’язкових напрямків фінансово-економічного аналізу діяльності
підприємтсв.

Аналіз собівартості виконується на основі таких форм статистичної
звітності : “Звіт про витрати виробництва, робіт, послуг”, “Звіт про
фінансові результати”, “Рентабельність окремих видів продукції”.

Для проведення поглибленого внутрішнього аналізу використову.ться
планові і нормативні документи, калькуляції окремих видів продукції,
матеріали синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

На першому етапі аналізу собівартості продукції необхідно дати
загальну оцінку роботи підприємства щодо зниження витрат на виробництво
і реалізауію продукції за аналізований період. Така найбільше
відображається через систему показників, серед яких першочергове
значення має показник витрат підприємства на одну гривню виробленої
товарної продукції.

Таблиця

Динаміка витрат на 1 грн., товарної продукції за 2000 – 2001 роки

Показники 2000 рік 2001 рік Абс. Відхилення,%

Вартість виробленої продукції 999,5 1268,9 +269,4

Повна собіварстість виробленої продукції 940,5 1229,5 +289,0

Витрати на 1 грн., виробленої продукції, коп. 94,10 96,89 +23,79

Дані, що наведені у таблиці свідчать про те, що Коломийська друкарня
ім.Шухевича у звітному 2001 році має значно нижчий показник витрат на

1 грн., виготовленої продукції – 96,89 коп., ніж у базовому (2000 )році
– 94,10 , витрати на 1 грн., збільшилися на 2,79 коп. Ця обставина
орієнтуе керівництво друкарні на розв’язання аналітичних задач, які
пов’язані з розкриттям причин становища, що склалося, з пошуком резервів
зменшення витрат на вирбництво і оптимізацію асортименту продукції .
Витрати підприємства від збільшення у 2001 році витрат на 1 грн.,
виробленої продукції проти 2000 року становили:

(96,89-94,10) * 999,5 : 100 = 27,89 тис.грн

і відповідно на цю суму скоротився прибуток підприємтсва.

Для вивчення змін у структурі витрат на виробництво проводиться аналіз
собівартості за елементами витрат.

Таблиця

Аналіз витрат на виробництво (тис.грн.)

Показники 2000 рік 2001 рік В % до 2000 року Відхилення від 2000 року

абсолютне В % до рядка В % до повної собівартості

1 2 3 4 5 6 7

1. Матеріальні витрати (за вирахуванням вартості відходів , що
повертаються)

589,9

825,6

139,9

235,7

39,9

62,7

2. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 35,9 45,9
127,8 10,0 27,9 3,8

3. Витрати на оплату праці 201,8 248,3 123,04 46,5 23,04 21,05

4. Відрахування на соціальні заходи 73,4 92,6 126,2 19,2 26,2 7,8

5. Інші витрати 39,6 18,8 47,5 -20,8 -52,5 -4,2

6. Всього

витрат (собівартість продукції)

940,6

1231,2

131,0

2903,6

30,9

100

7. Товарна продукція в оптових цінах 999,5 1268,9 127,0 269,4 26,9

8. Витрати на 1 грн., товарної продукції 94,10 96,89 102,96 2,79 2,96

Аналіз витрат на виробництво свідчить про те, що витрати на виробництво
у порівнанні з 2000 роком збільшились на 290,6 тис.грн., або у 1,3 рази
. Не всі види витрат в однаковій мірі вплинули на абсолютне відхилення
від минулого року .

При збільшенні випуску товарної продукції в оптових цінах у 1,27 рази,
таке збільшення собівартості зумовило збільшення витрат на 2,79 коп.,
або на 2,96 % . Збільшення собівартості в більшій мірі залежить від
збільшення витрат на матеріали , які порівняно з 2000 роком зросли у 1,4
рази, що призвело до збільшення собівартості у 1,31 рази або 290,6
тис.грн.

Амортизаційні витрати у 2001 році збільшилися проти 2000 року на 27,9%
або 10 тис.грн., що також суттєво вплинуло на підвищення собівартості .

Підвищення витрат на оплату праці призвело відповідно і до збільшення
витрат на соціальні заходи.

Суттєво знизились інші витрати – на 52,5% або на 20,8 тис. Грн, але їх
зниження не вплинуло на ріст витрат на виробництво продукції.

Отже, собівартість продукції порівняно з 2000 роком збільшилась на 31%
або 290,6 тис.грн., що призвело до збільшення витрат на 1 грн., на 2,98%
або 2,79 коп.

Таблиця

Аналіз витрат на 1 грн.товарної продукції

Показники Витрат на 1 грн. Відхилення від 2000 року

2000 рік 2001 рік абсолютне В % В % до суми

Матері

альні вирати 59,0 64,9 5,9 110 62,70

Аморти

зація 3,58 3,58 – 100 3,8

3. Витрати на оплату праці 20,23 19,57 -0,59 96,7 21,5

4. Витрати на соціальні заходи 7,34 7,26 -0,07 98,95 7,8

5. Інші витрати 3,9 1,45 -2,45 37,8 4,2

6. Всього витрати на 1 грн., товарної продукції 94,4 96,89 2,79 102,9
100

У витратах на 1 грн. ,товарної продукції витрати на матеріали
збільшились у порівнянні з 2000 роком на 10%, що і вплинуло на
збільшення витрат на 1 грн., на 5,9 коп. Це єдина стаття, яка зумовила
зростання вират на 1 грн. Незважаючи на те, що витрати по і ниших
статтях зменшились в цілому у порівнянні з 2000 роком на 3,11 коп., а
відрахування на амортизацію залишились на рівні 2000 року витрати на 1
грн., збільшились на 2,79 коп., або 2,9% тільки за рахунок матеріальних
витрат. Інші статті витрат на збільшення витрат на 1 грн., не вплинули.

Отже, така ситуація спонукає керівництво друкарні шукати постачальників
матеріалів, які б могли забезпечити друкарню більш дешевими матеріалами
для зниження витрат на матеріали, завдяки чому знизились загальні
витрати на виробництво продукції.3. Аналіз виробничо-господарської
діяльності

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”

3.1. Аналiз виробництва i реалiзацiї продукцiї.

Виробнича дiяльнiсть пiдприємства жорстко зумовлюється загально-
економічною ситуацiєю, галузевими пропорцiями i платоспроможним попитом
населення.

Для виконання аналiтичних дослiджень використана статистична звітність
про виробництво продукцiї, форма № 1-П, а також бухгалтерськi данi про
випуск, вiдвантаження i реалiзацiю продукцiї, залишки нереалiзованої
продукцiї на складi на початок i на кiнець року.

Аналiз випуску продукцiї розпочинається з оцiнки рiвня виробництва в
цілому на друкарнi у порiвняннi з минулим роком. Для цього розглянемо
динамiку обсягiв випуску продукцiї

Таблиця.

Динаміка виробництва продукції на

ВАТ “Коломийська друкарня ім. Шухевича”

№ п/п Показник 2000рік 2001 рік

1. 2. 3. 4.

1. Товарна продукція

в діючих цінах (без

ПДВ) тис.грн.. 999,5 1268,9

2. Відсоток до

попереднього року 110,1 126,9

Наведенi данi показують рiст облiку виробництва продукцiї. Порiвнюючи з
показником випуску продукцiї у 2000 роцi на 26,9 %.

Одним важливих напрямкiв деталiзацiї обсягу випуску продукцiї є вивчення
його в асортиментно-структурному розрiзi.

Таблиця.

Динаміка випуску продукції за видами в натуральних показниках

Вироби Випуск продукції у 2000 році Випуск продукції у 2001 році
2001р. до 2000 р. у %

1. 2. 3. 4.

1. Бланки 89,25 460,4 5,1

2. Газети 3082,9 5200,2 168,7

3. Книжки 471,2 564,7 119,8

4.Кольорова продукція 342,0 412,7 120,7

5.Інша продукція 158,0 147,2 93,2

Всього 4143,3 6785,3 163,8

Отже, прослiдковується значний рiст випуску продукцiї. Так, значно
зросли натуральнi показники випуску газетної продукцiї на 68,7 у 2001 р.
вiдносно 2000 року, кольорової продукцї на 20,7 % i загальний обсяг
продукцiї змiнився на 63,8 %.

У найбiльшiй мiрi спостерiгається рiст випуску бланкової продукцiї у 5,1
рази.

Щодо виручки вiд реалiзацiї продукцiї, використано данi для зiставлення
дiяльностi друкарнi за 2000-2001 рр. i зведено в таблицю.

Таблиця.

Дані для зіставлення обсягів виробництва і реалізації продукції

за 2000-2001 роки

Показники 2000 рік 2001 рік Відхиле

ння +,- Вплив на

обсяг

і реалізації

1. 2. 3. 4. 5.

1.Залишки нереалізованої продукції на початок року. 129,8 138,9 +9,1 +
9,1

2. Випуск товарної продукції 999,5 1268,9 +269,4 +269,4

3.Залишки нереалізованої продукції на кінець року. 59,8 118,0 +58,2 –
58,2

4. Обсяг реалізованої продукції 1069,5 1289,8 + 220,3 -220,3

Аналiзуючи таблицю, можна прослiдкувати змiну обсягiв виробництва,
вiдвантаження та реалiзацiї продукцiї. Так, залишок нереалiзованої
продукцiї на початок року на складi 2001 роцi збiльшився на 9,1 тис.
грн., а залишки на кiнець року зросли на 58,2 тис. грн.

Тобто у 2001 роцi присутня негативна тенденцiя до збiльшення залишкiв
нереалiзованої продукцiї на кiнець року i що негативно впливає на обсяги
реалiзацiї. Показники реалiзацiї у 2001 роцi зросли вiдповiдно 330,3
тис. грн., у 2001 роцi порiвняно з 2000 роком. Це вiдбулося за рахунок
таких факторiв: товарна продукцiя у 2001 роцi зросла на 269,4 тис. грн.,
змiна залишкiв нереалiзованої продукцiї на початок року склала + 9,1
тис. грн., що збiльшило обсяг реалiзацiї на цю ж суму, змiна залишкiв на
кiнець року також збільшилась на 58,2 тис. грн., однак це зменшило обсяг
реалiзацiї у 2001 роцi на 57,2 тис. грн.

Таблиця.

Структура товарної продукції

Види продукції Випуск продукції тис. грн.. Структура, %

1 2 3 4 5 6

1. Бланкова 37,7 45,53 3,7 3,6 – 0,1

2. Газетна 389,6 719,53 39,0 56,7 +17,7

3. Книжкова 228,7 225,5 22,9 17,8 – 5,1

4. Кольорова 323,5 256,7 32,4 20,2 – 12,2

5.Інша друкована продукція 20,7 21,64 2,0 1,7 – 0,3

Всього 999,5 1268,9 100,0 100,0 –

Дослiдження структури товарної продукцiї показує, що друкарня
спеціалізується на випуску газетної i кольорової продукцiї. Частка цих
видiв у структурi товарної продукцiї найбiльша i становить у 2000 роцi
39,0 % i 32,4% , а у 2001 роцi 56,7% i 20,2 вiдповiдно. Провiдне мiсце
зберiгається за видами продукцiї впродовж обох дослiджуваних рокiв.
Однак у 2001 роцi вiдбулися структурнi зрушення в сторону збльшення
частки газетної продукції на 17,7 пунктiв i зменшення частки кольорової
продукцiї на 12,2 пункти та книжкової на 5,1 %. Частка бланкової та
iншої друкованої залишилася без суттєвих змiн.

Структура випуску продукцiї в натуральному виразi не вiдповiдає
структурi товарної продукцiї. Це є наслідком рiзницi в цiнах за облiкову
одиницю продукцiї, що пояснюється рiзною фарбовiстю, складнiстю
технологiчних процесiв, матерiаломiсткiстю та кон’юнктурою ринку.

Дальший аналiз проводиться з метою вияву впливу середнiх гуртових цін на
випуск товарної продукції.

Таблиця.

Аналіз впливу зміни середніх гуртових цін на

випуск товарної продукції

Види продукції Облікова одиниця продукції Випуск продукції Ціна за
облікову одиницю продукції (грн.) (без ПДВ) Зміна ціни за облікову
одиницю + , –

В натуральному виразі по роках в грошовому виразі (тис.грн.)

2000 2001 2000 2001 2000 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Бланкова Тис.арк..відб

ф А 2 178,5 460,4 37,7 45,53 211,2 98,9

112,3

2. Газетна Тис.прим.ф

А 2 ,4 полоси 1541,4 2600,1 389,6 719,53 252,7 276,7 +24,0

3.Книжкова Тис. 2-стор.

арк.від., ф А1 471,1 564,7 228,7 225,5 485,5 399,3 – 86,1

4.Кольорова Тис.арк.відб.,

ф А 1 342,0 412,7 323,5 256,7 945,9 622,0

323,9

5Інша

друкована

продукція Тис.арк.відб.,

ф А 1 158,0 147,2 20,7 21,64 131,0 147,0 +16,0

Всього

999,5 1268,9

Як показують розрахунки, збiльшення середньої гуртової цiни вiдбулося по
газетнiй продукції ( + 24.0 грн. / 1000 газет А2- 4полоси, що складає
9,5%) та по iншiй друкованiй продукції (+16.0 грн./1000 арк. вiдб. Ф А1,
що складає 12,2%).

З усiх iнших видiв продукцї змiншились. Так, по бланковiй продукції
зменшення цiни складає 112,3 грн/ 1 тис. арк.-вiдб. ФА1 або 53.2%, по
книжковiй – 86.1 грн./ 1 тис. арк.-вiдб. ФА1 або 17.7%, по кольоровiй
продукцiї – 323.9/1 тис.арк.-вiдб. ФА1 або 34.2%.

Така змiна цiн справила вплив на обсяг продуцiї в грошовому виразi.

Вплив змiни цiн складає:

Бланкова продукцiя – – 112.3 * 460.4 = – 51702.9 грн.

Газетна продукцiя – + 24.0 * 2600.1 = + 62402.4 грн.

Книжкова продукцiя- – 86.1 * 564.4 = – 48569.0 грн.

Кольорова продукцiя- – 323.9 * 412.7 = 133673.5 грн.

Iнша друкована – + 16.0 * 147.2 = + 2355.2 грн.

ВСЬОГО – 169187.8 грн., або – 169.2 тис. грн.

У 2001 роцi порiвняно з 2000 роком вiдбулося збiльшення випуску товарної
продукцiї на 269.4 тис. грн. Це сталося за рахунок збiльшення обсягiв в
натуральному виразi, оскiльки змiна цiн згiдно з проведеними
розрахунками негативно вплинула на випуск товарної продукцiї, зменшивши
його на 169.2 тис. грн.

3.3. Аналiз фiнансових результатiв.

У ринковiй економiцi фiнансовi ресурси вкладаються у будь-якi види
діяльності виключно за критерiєм максиму прибутку. Прибуток – це
фiнансовий результат для здійснення нових вкладень i одержання нових
прибуткiв. Прибуток є основним господарським показником роботи
пiдприємства.

Основним показником рентабельностi капiталу пiдприємства є вiдношення
балансового прибутку до всього авансованого капiталу – рентабельнiсть
дiяльностi пiдприємства:

Rg = П / К * 100%

Rg 2000 = ( 79.2 / 250.4) * 100% = 31.6 %

Rg 2001 = (43.7 / 704.3 ) * 100% = 6.2 %

Даний показник визначає, який прибуток одержує пiдприємство на кожну
грошову одиницю вкладеного капiталу, тобто характеризує ефективнiсть
використання наявних ресурсiв пiдприємства.

Зробивши вищенаведенi розрахунки, видно, що в порiвняннi з 2000 роком
значно зменшилася частка прибутку на одиницю вкладеного капiталу.

Для бiльш детального аналiзу використовують такi ресурснi показники
рентабельностi діяльності пiдприємства:

Rg? = ( ЧП / К) * 100%

Rg? 2000 = ( 45.3 / 250.4 ) * 100% = 18.1 %

Rg? 2001 = ( 30.6 / 704.3 ) * 100 % = 4.3 %

Rвк = ( П / ВК ) * 100 %

Rвк 2000 = (79.2 / 107.6 ) * 100 % = 73.6 %

Rвк 2001 = ( 43.7 / 460.5 ) * 100 % = 9.5 %

R?вк = ( ЧП / ВК ) * 100 %

R?вк 2000 = ( 45.3 / 107.6 ) * 100 % = 42.1 %

R?вк 2001 = ( 30.6/ 460.5 ) * 100 % = 6.6 %

Iнший економiчний змiст має показник рентабельностi товарної продукцiї:

Rn = Пр / С

Rn 2000 = ( 405.5 / 974.0 ) * 100 % = 41.6 %

Rn 2001 = ( 390.5 / 1246.1 ) * 100 % = 31.3 %

На вiдмiну вiд ресурсних показникiв рентабельностi, рентабельнiсть
продукції характеризує прибутковiсть поточних витрат.

На ВАТ ” Коломийська друкарня iм. Шухевича прибутковiсть поточних витрат
зменшилася, у порiвняннi з 2000 роком на 29 % (( 0.43 / 0.61 ) * 100 %)

У фiнансово-економiчному аналiзi досить широкого застосування набув
показник рентабельностi продажiв:

Rпр = ( Пр / Р ) * 100 %

Rпр 2000 = ( 405.5 / 1069.5 ) * 100 % = 37.9 %

Rпр 2001 = ( 390.3 / 1289.8 ) * 100 % = 30.3 %

Вiн показує, скiльки прибутку припадає на одну гривню реалiзованої
продукції.

На ВАТ ” Коломийська друкарня iм. Шухевича” прибуток на одну гривню
реалізованої продукцiї зменшився порiвняно з 2000 роком на 7.4 пункти.

Нижче приводиться таблиця, яка характеризує показники рентабельностi

ВАТ ” Коломийська друкарня iм. Шухевича” за 2000 – 2001 роки.

Таблиця.

Показники рентабельності

Показник Позначення 2000 рік 2001 рік Темп зростання

1 2 3 4 5

1. Звітні показники, тис.грн.,

1.1.Середньорічний

залишок капіталу

всього (тис.грн.) К 250,4 704,3 281,9

У т.ч.Власний капітал ВК 107,6 460,5 428,0

1.2. Балансовий

прибуток П 79,2 43,7 55,2

У т.ч.“чистий

прибуток” ЧП 45,3 30,7 67,5

1.3. Прибуток від

реалізації продукції

(тис.грн.) Пр 405,5 390,3 96,3

1.4. Собівартість

реалізованої продукції

(тис.грн.) С 1024,2 1246,1 121,7

1.5. Виручка від

реалізації (без ПДВ,

акцизного збору)

(тис.грн.) Р 1069,5 1289,8 120,6

2. Розрахункові показники , %

2.1. Рентабельність

діяльності, % Rg 31,6 6,2 25,4

2.2.Рентабельність

діяльності з ураху

ванням “чистого

прибутку”, % R?g 18,1 4,3 – 13,8

2.3.Рентабельність

власного капіталу,% Rвк 73,6 9,5 – 64,1

2.4.Рентабельність

власного капіталу за

“чистим” прибутком, % R?вк 42,1 6,6 – 35,5

2.5.Рентабельність

продукції Rn 41,6 31,3 – 10,3

2.6.Рентабельність

продажів Rnp 37,9 30,3 – 7,6

Показники таблицi свiдчать про спад рентабельностi дiяльностi діяльності
ВАТ ” Коломийська друкарня iм. Шухевича” у 2001 роцi проти 2000 року за
всiма параметрами. Загальна рентабельнiсть дiяльностi підприємства (
показник Rg ) становить 6,2 %, що на 25,4 пункти нижче рiвня
попереднього року.

Таблиця.

Рентабельність окремих видів продукції за 2000 рік

Вид продукції Одиниця

виміру за СПОВ Фактично

вироблено, шт.. Сума по фактичній собівартості Сума у

Відпускних

цінах ( без ПДВ ) Рент

Бель

ність, %

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Бланки 1 прим.,

ф А 2 178495 26,8 37,7 +37,7

2. Газети 1 прим.,

ф А 2 6165718 431,2 389,6 – 9,6

3.Книжки 1 відб.,ф

А 2 942312 195,4 228,7 + 17,0

4.Кольорова

продукція 1 прим.,

ф А 2 684080 254,1 323,5 – 27,3

5. Інша 1 прим.,

ф А 2 316046 33,0 22,7 – 45,4

Таблиця

Рентабельність товарної продукції за видами 2001 рік.

Види

продукції Одиниця вимір виміру за СПО

СПОВ Фактично вировироблено,

шт.

Сума по

Фактичній

собівартості Сума

Відпускн

цінах

Сума у

Відпуск

них

цінах

безПДВ Рента

Бель

Ність

продукції

в %

Бланки 1прим.,

фА2 921648 22107 55135 4594 107,6

Газети 1 прим.,

фА2 10400460 713077 863438 719532 0,9

Книжки 1 відб. Ф А2 1138023 283107 271460 22621 – 20,1

Кольоро

ва продукція

1 прим. Ф А А” А 2 827023 181062 311436 259530 + 43,3

Інша

продукція 1 прим.,

фА 2 290981 31910 26103 21753 – 31,8

Всього

13578136 1231264,9 1527575 1272979 3,4

Таблиця

Рентабельність продукції за 2000 – 2001 рр.

№ п/п Показники 2000 р. 2001 р. Абсолютне відхилення

1. Балансовий прибуток (прибуток від операційної діяльності) 79,2 43,7 –
35,5

2. Середньорічна величина виробничих фондів (тис. грн.) 1010,00 1143,30
+ 133,3

3. Обсяг реалізації продукції

(тис. грн.) 1069,50 1289,80 + 220,3

4. Рентабельність ОВФ 7,8 3,8 – 4,0

5. Реалізація на 1 грн. виробничих фондів (грн.) 1,06 1,13 + 0,07

6. Рентабельність реалізації (продажу),% 7,4 3,4 – 4,0

7. Валовий прибуток від реалізації товарної продукції 378,9 390,3 + 11,4

8. Витрати на реалізовану продукцію (тис.грн.) 679,4 899,5 + 220,1

9. Рентабельність реалізації (про-дажу) за валовим прибутком, % 37,9
30,26 – 7,6

10. Валові витрати на 1 грн. реалізованої продукції (грн.) 0,635 0,697 +
0,062

Iз вище приведеної таблицi можна спостерiгати, що виручка вiд реалізації
у порiвняннi з минулим роком зросла на 20.6 %, що в грошовому виразi
склала 220.3 тис.грн., одночасно зросли реалiзацiйнi витрати на
32.4.(220,1 тис.грн.)

Прибуток від реалізації у 2001 році збільшився у порівнянні з 2000 роком
на 15,2 тис. грн. Це зумовлено випереджуючим ростом реалізованої
продукції (132,4 %) ніж ріст виручки від реалізації (120,8 %) . Це
пояснюється ростом витрат на сировину та матеріали.

Таблиця

Розрахунок впливу факторів на прибуток

від реалізації газетної продукції.

№ п/п Показники 2000 рік 2001 рік Абсолютне

відхилення(+,-) Відносне

відхилення(%)

1. Реалізація продукції

а) тис. грн.

б) штук

616,0

6160

782,3

6519

+ 166,3

+ 359

127,0

105,8

2. Ціна за одиницю продукції (грн..) 0,10 0,12 + 0,02 120,0

3. Собівартість одиниці продукції (грн) 0,07 0,08 + 0,01 114,2

4. Прибуток за оди-ницю продукції (грн.) 0,03 0,04 + 0,01 113,3

5. Прибуток від реалізації всієї товарної продукції (тис. грн.) 184,8
260,8 + 76,0 141,1

Розрахунок впливу факторів на прибуток від реалізації газет, показує, що
в порівнянні з 2000 роком найбільше зросла собівартість продукції (42,9
%) за рахунок збільшення витрат на матеріали, утримання та експлуатацію
обладнання.

Збільшивши обсяг вкладеного капіталу (власного і позикового)
підприємство неефективно використовувало його, внаслідок чого балансовий
прибуток зменшився майже на половину. У 2001 році ВАТ “Коломийська
друкарня ім. Шухевича” закупила нове обладнання , яке не було введене в
дію. Внаслідок цього має місце зниження рентабельності власного капіталу
на 64,1%. Показники спаду рівня рентабельності , розраховані за “чистим”
прибутком, дещо нижчі через зменшення частки прибутку, внесеного до
державного бюджету.

Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції починається з
розрахунку впливу основних факторів, за даними фінансового звіту
(форма 2). При цьому дається оцінка виконання прибутку вцілому і по
окремих його видах, вивчається динаміка відповідних сум і зміни
порівняно з минулим періодом.

Абсолютний ріст прибутку від реалізації склав 1770,9 грн. Відносний
показник прибутку від реалізації газет показує, що прибуток від
реалізації у порівнянні з 2000 роком зріс лише на 5,8%. Прибуток на
одиницю продукції в 2001 році не збільшився, а навпаки зменшився.

Проаналізувавши дані таблиці видно що ріст прибутку від реалізації
пройшов за рахунок обсягу реалізації продукції.

Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від реалізації товарної
продукції.

Вплив обсягу реалізації продукції в натуральному виразі

359 * 0,04 = + 14,36 тис. грн.

Вплив зміни собівартості продукції

– (0,01) * 6519 = – 65,19 тис. грн.

Вплив зміни цін

0,02 * 6519 = 130,4 тис. грн.

Разом: 14,36 + (- 65,19) + 130,4 = +76,0 тис. грн.

Через зміну собівартості у бік збільшення (збільшення витрат на сировину
і матеріали, утримання та експлуатацію обладнання), негативно вплинули
на прибуток, однак збільшення прибутку на одиницю продукції внаслідок
збільшення ціни (0,12 грн. замість 0,1 грн. у 2000 році) та збільшення
випуску продукції в натуральному виразі зумовило збільшення прибутку
на суму 76,0 тис.грн.

Якщо сума від прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то
рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний
ступінь прибутковості.

Розрахунок економічної ефективності

від освоєння випуску пакувальної продукції

У Коломийській друкарні ім.Шухевича є виробничі можливості для освоєння
і випуску пакувальної тари для підприємств харчової промисловості
місцевого регіону . Для друкування цієї продукції у 2-4 фарби буде
використовуватись 2-фарбова офсетна машина Dominant-725 на якій в даний
час друкується різна друкована продукція з коефіцієнтом використання
виробничої потужності на рівні 7%. Висікання пакувальної тари буде
здійснюватись на модернізованій для такого призначення плоскодрукарській
машині ПС – А3. Модернізація цих машин для здійснення висікання не є
складна і непотребує значних капіталовкладень.

Характеристика продукції

Тиражність продукції для друкування – 10000 примірників;

Коефіцієнт фарбовості Кф – 2;

Назв – 100;

Формат для друкуванння – 45 х 60;

Картон – 300гр/м2

Розрахунок собівартості проводиться за статтями витрат :

Матеріали

Електроенергія та на технологічні потреби;

Заробітна плата (основна і додаткова);

Відрахування на заробітну плату (37,5 %)

Інші витрати.

Трудомісткість визначається за такими операціями:

виговлення офсетних форм;

розфлатування рулонного картону (на аркуші 60х90)

розрізка картону на аркуші для друкування (на формат 45х60см);

друкування ;

висікання;

рахунок і пакування.

Розрахунок виробничої програми в натуральному виразі

Кількість офсетних форм :

Кформ = 100 * 2 = 200 форм 45х60 см;

Кількість штампів для висікання :

Кшт = 100;

Приладки і друкування :

Кмаш/прил = (100 * 2 ) : 1 = 200 маш/прил

Карк/прог = (100*2) : 1 * 10 = 2000 тис.арк. прог. Ф А2

Розфлатування рулонного картону (ширина рулону 90 см):

Крозфл.= 100 * 10 *0,5 = 500,0 тис.арк. 60х90

Розрізка картону на аркуші 45 х 60 :

Крозр = 500,0 тис.арк. 60х90 ;

Програма на операції (висікання):

Кприл = 100;

Карк.прог. = 100 * 10 = 1000 арк.прог.

Розрахунок і пакування в пачки 500,0 примірників:

Кпак = (100 * 10 ) : 0,5 = 2000 пачок.

Таблиця

Розрахунок трудомісткості

Операція Обл. Одиниця продукції Кільксть обл.одиниць Норма часу на обл.
Одиницю, хв Трудоміст

кість

1 2 3 4 5

1.Виготовлення

офсетних форм

1 форма 200 20,0 67,0

2.Розрізка рулонног

картону на аркуші 1,0 тис.

Арк. 60х90

500,0 16,0 133,0

Розрізка картону на

аркуші для

друкування 1 тис. Арк

60х 90

500,0 5,6 46,6

4.Друкування:

приладка,

друкування 1маш/

прил

1 тис.

а/прог 200

2000,0 40

27 133,0

900,0

5.Висікання

пакувальної тари:

приладка

висікання

1маш/пр.

1тис.

прим.

45х60

100

1000

60

42

100,0

700,0

6. Рахунок і пакування 1пачка(500 примірн.)

2000,0 2,5 83,0

Трудомісткість :

Т люд/год = 67 + 133,0 + 46,6 + 1033 * 2 + 800 + 83,0 = = 3195,6 л/год

Таблиця

Розрахунок витрат на оплату праці

при виготовленні пакувальної продукції

Назва операції

Трудомісткість маш/год Тарифна ставка бригади,грн Основна

зарплата Додаткова,

Доплати

Премії (70% ) Всього зарп

лата,

Відраху

вання на зарплату (37,5%)

1 2 3 4 5 6 7

1.Виготов

лення офсетних форм 67,0 0,95 64,0 44,8 108,8 40,41

2.Розфлатування картону 133,0 0,95 126,0 88,2 214,2 80,32

3. Розрізка картону на аркуші 46,6 0,95 44,0 30,8 74,8 28,05

4. Приладка і друкування 1033,0 1,95 2014,0 1409,8 3423,4 1283,8

5. Приладка штампів і висікання 800,0 0,95 760,0 532,0 1292,0 484,5

6. Рахунок і пакування продукції 83,0 0,68 56,4 39,4 95,8 35,92

Разом

3064,0 2145,0 5210,0 1953,0

Таблиця

Витрати на матеріали

Вид матеріалу Обл.один. продукції К-сть обл.одиниць Обл.один.

матеріалу К-сть

обл.

Одиниць Ціна за обл.одини

цю Витрати на матеріали, грн

1 2 3 4 5 6 7

1.Форми офсетні

монометалеві 1 форма 45х60 200 1пласти

на 45х60 1 3,24 648,0

Штампи

висікальні 1 штамп 45х60 100 1 штамп 1 10,0 1000,0

3. Фарба офсетна 1000 ф-відб.

45х60 2000,0 кг 0,042 45,0 378,0

4. Додаток до фарб 1000 ф

відб.45х60 2000,0 кг 0,0021 15,0 63,0

5. Марля медична 1000 ф

відб. 45х60 2000,0 м 0,04

6. Пластини

гумотканні офсетні 1 маш/міс 10 шт 0,1 37,0 370

7. Чохли

запасні 1 маш-сек./міс 10 шт 0,08 50,0 40,0

8. Сукно

шинельне 1000 ф

відб.45х60 2000,0 м 0,001 26,0 52,0

9. Тканина

бавовн.офсетна 1000 ф

відб.45х60 2000,0 м 0,01 4,0 80,0

Всього

6033,0

10.Неврахо

вані матеріали (10%)

600

Разом

6633,0

Витрати на картон визначаються з урахуванням друкування 50% продукції
на матеріалі друкарні.

Вкат = 1000,0 * (0,45 * 0,60) * 300 * (1 + 0,05 ) * 0,5 = 40702,0 кг
(300 г/м2)

Ціна за 1 кг картону – 3,0 грн.

Вартість картону для 25% продукції:

Вкат = 40702,0 * 3,0 = 122106,0 грн.

Таблиця

Витрати на електроенергію

для технологічних потреб

Марка

обладнання Фонд

Часу

Роботи

ел/дви

гуна,год Потужність

струмо

приймачів Коефіцієнт

Витрат

на електро

енерію Ціна

1-го Квт-год

ел

енергії Витрати

на

електроенергію, грн.

1. 2ЛР-120 133 5,8 0,73 0,18 190,2

2. БР – 82 46,6 2,3 0,81 0,18 23,8

3.Domi

nant – 725 1033.0 2.5 0.81 0.18 573.4

4. ПЛ- А3 800,0 4,2 0,73 0,18 828,5

Разом

1615,9

Інші

невраховані

витрати

(15%)

81,0

Всього

1696,9

Таблиця

Собівартість пакувальної продукції

Назва витрат

Матеріальні витрати

в т.ч. електроенергія

нафтохім.пром.

паперово-целюлозн.

0,75

1,5

1,95

0,95

5,1

120,45

4,2 126,5

2. Амортизація основних фондів – –

3. Витрати на оплату праці 2,45 2,75

4. Відрахування на соціальні заходи 0,65 1,25

5. Інші витрати (46 % до ФОП) 0,2 0,2

Всього 7,5 130,7

Вартість в гуртови цінах (без ПДВ) – 186,5 тис. грн. Обсяг продукції –
1000 аркушевідбитків пакуальної чотирьохфарбової продукції формату А2.

Цо1= 7,5 * 1,32 = 9,9

Цо2= 130,7 * 1,32 = 172,5

Література.

Закон України “Про підприємство в Україні” // Галицькі контракти,
березень 1998 р.

Ведень кий П.Е., Ландина Г.М., Машталер Р.М. Повышение качества

организации промышленного производства – Львів: Світ, 1990 р.

Балабанов И.Т Анализ и планированиє финансово-хозяйствинного субьекта –
М. Финансы и статистика.

Бланк І.О. Стоянова Є.С. Бикова Є.В. Фінансовий менеджмент розділ 3 М.:
“Перспектива “ 1998.

5.Бандурна О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Птрева К.Я. Фінансова

діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998 р.

Бойчук М.І. Харів П.С. Хопчан М.І.

Піча Ю.В. Економіка підприємства .Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІІ ступенів
акредитації. К.: “Каравелла”, 2001 рік

Бородина О. Й. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1995 р.

Бойчик М.І., Харів П.С., Хопчан М.І., Економіка підприємств. Навч.

Посібник. – Львів: Сполом, 1998 р.

Галкин Ю.И. Организация и подготовка производства. -М.: Книга,

1988р.

Белобжецкий Й. А. Себестоимость, цены, финансы // Финансы, 1991,

№ 1.

Горемьїкин В. А.БогомоловА.Ю Планирование

предпринимательской деятельность предприятия. Методическое

пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997 р.

Экономика предприятия, Учебник / под ред. Волкова О. Й./ – М.:

ИНФРА-М, 1997 р.

10. Економіка підприємства. Підручник (за редакцією Покропивного

С.Ф.) – К.: Хвиля – Прес, 1995 р.

11 .Иванов Н.И., Левина Е. В. и др. Производственный потенциал:
обновление, использование. – К.: Наукова думка, 1989 р.

12. Жидецький В.Ц., Джигарей В.С., Мельников О. В. Основи

охорони праці. – Львів: Афіша, 1999 р.

13. Житна І. В., Нефеба АИ, Економічний аналіз господарської

діяльності підприємств. Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1992 р.

Зайцев Н.Л. “Экономика промышленного предприятия. Учебник.

2-ое издание. -М.: ИНФРА-М, 1998 р.

Зельдович Б.,Сафонова В.Организация, планирование

полиграфического производства. Управление предприятием. – М.:

Книга, 1990р.

Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –

Тернопіль: Економічна думка, 1999 р.

Ковалев В.В. Управление финансами. Учебное пособие. – М.:

ФПК-ПРЕСС, 1998р.

Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. –

К.: Либідь, 1995р.

Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві.

Навчальний посібник. – К.: ЇЗМН, 1996 р.

Охрана труда в полиграфии. Нормативные материалы. – М.:

Книга, 1985 г.

Петрович І.М., Будіщева І.О., Устінова 1.1. Економіка

виробничого підприємництва. Навчальний посібник. – Львів:

Оксарт, 1996 р.

Покропивний С.Ф., Колот В.М. Стратегія, організація,

ефективність. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998 р.

Плоткін Я. Д., Янушкевич О.К. Організація і планування

виробництва на машинобудівному підприємстві. Навчальне

видання. – Львів: Світ, 1996 р.

Тарасевич В. До проблеми економічного зростання в Україні. //

Економіка України, 1999, №8

Иванов Р.А. Производственные ресурсы полиграфических

предприятий: ефективнеє использование. – М.: Книга, 1989 г.

Иванов Р.А., Нурходжиев Н. Оценка ефективности производства

в условиях рынка. //Полиграфия, 1992, №8.

Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и анализа

затрат. – М.: Филинь, 1996 г.

Хозяйственый механизм предприятия – концепция, методы,

практика (под ред. Е.С.Минаева). – М.: МАИ, 1991 г.

Холод З.М., Чорняк О.З. Методика фінансового аналізу

діяльності підприємств різних організаційно-правових структур

ВПК України. – Львів: Фенікс, 1997 р.

Положение о техническом обслуживании и ремонте

оборудования полиграфических предприятий. – М.: Книжная

палата, 1990 г.

Единые нормы времени и выработки на процессы

полиграфического производства (для важнейших предприятий). –

М.: Книжная палата, 1988 г.

Нормы расхода материалов на полиграфических предприятиях. –

М.: Книжная палата, 1987 г.

33. Ушакова Н.М., Економіка торгівельного підприємтсва К.: “Хрещатик”
1999р.

Калькуляція

на виготовлення друкованої продукції:

Книжкове видання обсяг 10 фіз. , дук.аркушів 60х90/16 тис. примірників

Тираж 20.0 тис.примірників

Найменування статті Вартість в грн. В % до собівартості

1. Матеріали 19452 69,51

2. Зарплата 1280 4,57

3. Нарахування на зарплату 480 1,72

4. Накладні витрати (529% до ЗП) 6772 24,2

5. Повна собівартість 27984

6. Прибуток (20%) 5596,8

7. Гуртова ціна 33580,8

8. ПДВ (20%) 6716,16

9. Відпускна ціна 40296,96

10. Відпускна ціна 1 продукції

Результат

Сума вартості матеріалів 19451.4576

Сума зарплати 1279.2479

Послуги інших організацій 0

Обсяг проекту : тис.грн.

Тис.арк.відб.фА2 20.0

400.0

Вартість одиниці продукції 2.0162

Вартість замовлення 40324.00

Виготовлення середини

Паратметри для виговлення середини

1 2

Тип продукції Книжково-журнальна

Тираж.екз. 20 000

Формат 60х90

Вид паперу Газетний

Формат паперу 60х44

Щільність паперу, кг/м2 0,07

Ціна 1 кг. паперу 3,8

Кількість друкованих листів 60х44 фА2

20

Формат приведений до А2 20

Тираж приведений до А2 200000

Вид палітурки М’яка термосклейка

Розряд палітурників 4

Розряд різальника 4

Розряд пакувальника 4

Сторона 1,2

Вид машини РО – 62

Кількість палстин,шт 20

Число прогонів 1

Обсяг приведений до А2 20

Кількість друкованих листів ф А2 20

Кількість фарб 1

Фарба чорна TRUE

Розряд монтажистів 4

Розряд вигот.дркарської форми 4

Розряд друкарів 4

Вартість виготовлення середини

№ п/п Найменування Вартість % до суми

1. Вартість паперу 14232.86 78.52

2. Вартість матеріалів 860.95 4.75

3. Вартість виговлення позитивів 53.00 0.29

Вартість виговлення друкарських форм 332.02 1.83

5. Вартість фарби 1378.08 7.60

6. Всього 16856,9

Вартість матеріалів для друку 200 тис.аркушів формату А2

№п/п Найменування Розхід Вартість одиниці вим. Вартість %

1 2 3 4 5 6

1. Пластина гумотканна 0.56 79.17 44.34 5.15

2. Ганчір’я (кг) 2.4 0.50 1.20 0.14

3. Зволожуючий розчин (л) 4.4 12.12 53.53 6.19

4. Засіб для активаціїї дрк.форм 1 15.01 15.01 1.74

5. Солідол синтетичний (кг) 3.2 0.02 0.06 0.01

6. Термоклей(кг) 80 9.00 720.00 83.63

7. Очисник валиків (кг) 7.2 3.75 27.00 3.14

Всього

860.95 100.00

Вартість виготовлення тексттових позитивів

1. Картридж 0.60 350.00 21.0 39.62

2. Плівка термостійка ф А4 80 0.40 32.0 60.38

Всього

53.00 100

Вартість виготовлення друкарських форм (20 форм)

№ п/п Найменування Розхід Вартість од.вим. Вартість %

1. Астролон ф А2 0.166 5.44 0.9 0.27

2. Липка стрічка шир. 2,5 см 0.128 2.9 0.37 0.11

3. Проявник імпортний типу Rosistabil- Pluristabil

3.8

13.75

52.25

15.75

4. Гумуючий засіб аидит 1.2 5.87 7.04 2.12

5. Олівці цинкові (-) 0.192 25.52 4.85 1.46

6. Пластини офсетні світлочутливі 20 13.33 266.60 80.30

Вього 332.02 100

Вартість 200 тис.аркушів паперу формату А2

№ п/п Найменування Розхід, кг Вартість 1 кг Вартість

1. Папір газетний 0.07 кг/м 3745.49 3.80 14232.86

Вартість фарби для друку 200 тис.арк.відб., формату А2

1. Фарба чорна 22 39.31 864.82

Вартість фарби для друку 200 тис. аркушевідбитків формату А2

1. Фарба чорна 22 23.33 513.26

Заробітна плата

№ п/п Найменування Нормо-годин За 1 нормо годину Сума

Сторона 1

1. Друкарів 86.20 1.98 170.68

Всього

170.68

1. Друкарі 86.20 1.98 170.68

2. Монтажистів 12.94 1.22 15.79

3. Вигот.друкарської форми 6.80 1.40 9.52

4. Палітурників 880.00 1.22 1073,60

Всього

1269.58

Виготовлення обкладинки

Параметри для виготовлення обкладинки

№ п/п

1 Вид продукції Обкладинка

2. Тип продукції Книжково-журнальна

3. Тираж,екз формату А4 20 000

4. Вид паперу Газетний

5. Індекс формату паперу 5

6. Формат паперу 64х45

7. Щільність паперу кг/м2 0.25

8. Ціна 1 кг паперу 6.80

9. Пристрій виводу Лазерний принтер

10. Формат приведений до А2 0.25

11. Тираж приведений до А2 5000

12. Кількість листів фальцювання 0.25

Сторона 1

1. Вид машини Домінант- 725

2. Кількість пластин, шт 1

3. Число прогонів 1

4. Формат приведений до формату А2 0.25

5. Кількість друкованих листів 1

6. Кількість фарб 1

7. Фарба чорна TRUE

8. Розряд монтажистів 4

9. Розряд вигот дрк. форми 4

10. Розряд друкарів 4

Вартість виготовлення

Найменування Вартість % до суми

Вартість паперу 2545.57 97.75

Вартість виготовлення друкарської форми 16.60 0.64

Вартість фарби 21.62 0.83

Загальна вартість матеріалів 2594.56 99.63

Зарплата друкарів 5.96 0.23

Зарплата монтажистів 0.79 0.03

Зарплата вигот.дук.форми 0.48 0.02

Зарплата різальника 2.44 0.09

Сума зарплати 9.67 0.37

Всього 2604.22 100.0

Вартість матеріалів для друку 5тис.аркушів формату А2

Найменування Розхід Вартість од.вим. Вартість %

Пластина гумоткана 0.007 79.17 0.55 5.15

Ганчір’я (кг) 0.03 0.50 0.02 0.14

Зволожуючий розчин (л) 0.055 12.12 0.67 6.19

Засіб для активізації друкарських форм

0.0125

15.01

0.19

1.74

Термоклей (кг) 1 9 9 83.63

Очисник валиків (кг) 0.09 3.75 0.34 3.14

Вартість виготовлення 1 друкарської форми

Астролон ф А2 0.0083 5.44 0.05 0.27

Липка стрічка шир 2,5 см 0.0064 2.90 0.02 0.11

Проявник імпортний типу Rosistabil-Pluristabsl 0.19 13.75 2.61 15.74

Гумуючий засіб Аидит 0.06 5.87 0.35 2.12

Олівці цинкові (-) 0.0096 25.25 0.24 1.46

Плачтини офсетні світлочутливі 1 13.33 13.33 80.30

Всього

16.60 100

Вартість 5000 листів паперу

Папір газетний 0,25 кг/м2 374,35 6,80 2545,57

Вартість фпрби для друку 5000 аркушів ф А2 сторона 1

Фарба чорна 0,55 39,31 21,6205

Заробітна плата

Найменування Нормо-годин За 1 нормо-годину Сума

Сторона 1

Друкарі 3,01 1,98 5,96

Монтажистів 0,65 1,22 0,79

Вигот. до друк. форми 0,34 1,40 0,48

Різальника 2,00 1,22 2,44

Всього

9,67

Аналіз умов та стану охорони праці

ВАТ “Коломийська друкарня ім, Шухевича”

Характеристика виробничих приміщень

В друкарні відповідно до вимог СНиП II-89-90, СНиП 2.09.04-87, СНиП
2.09.02-85, ДНАОП 0.01-1.01-95, ДНАОП 1.9.40-1.01-96, ДНАОП 0.03-3.01-71
запропоновані наступні виробничі приміщення : дільниця підготовки до
друку, друкарська дільниця, палітурна дільниця,

Відповідно до будівельних і санітарних санітарних норм (СНиП
2.09.02-85, ДНАОП 0.03-3.01-71) на кожного працюючого необхідно
запроектувати не менше 15м3 об’єму виробничого приміщення і не менше
4,5 м2 виробничої площі. Для приміщень в яких запроектована комп’ютерна
техніка відповідно 20 м3 об’єму виробничого приміщення і 6м2
виробничої площі.

У запроектованих виробничих приміщеннях згідно СНиП 2.03.13-88
передбачаеться обробка та покриття стін, панелей, стелі та підлоги. В
таблиці подано рекомендації щодо опорядження стін , стель і вибору
покриття підлог у виробничих приміщеннь ВАТ “Коломийська друкарня
ім.Шухевича”.

Таблиця

Рекомендації по опорядкуванню стін,

стель і вибору покриття підлог виробничих приміщень.

Дільниці Обробка та вид покриття

Дільниця підготовки до друку Водоемульсійна фарба – Водоемульсійна фарба
Паркет, лінолеум

Друкарська дільниця Водоемульсійна фарба. В зоні руху цехового
транспорту колони слід обрамувати металевими кутками Олійна фарба

h= 1800мм Водоемульсійна фарба Мозаїчні литі, полімербетонні

Палітурна дільниця водоемульсійна фарба Олійна фарба h=1800мм
Водоемульсійна фарба Мозаїчні литі, полімербетонні

Інтер’єр у виробничих приміщеннях друкарні в світлих тонах і відповідає
вимогам ВДОП 1.10-6.01.98 та СН 181-70.

Техніка, технологія та організація виробництва з точки зору охорони
праці.

Виробниче обладнання, яке застосовується у друкарні має бути безпечним у
використанні, транспортуванні, монтажі, експлуатації та технічному
обслуговуванні .

Обладнання необхідно експлуатувати у повному комплекті , відповідно до
технічних умов та конструкторської документації.

У ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” експлуатується устаткування
1991-2001 років випуску. Віковий склад устаткування на дільниці
підготовки до друку – 6 років. На друкарській дільниці – 10 років, на
палітурній дільниці – 6,5 роки. В середньому по друкарні віковий склад
становить 7,5 роки.

Основне устаткування, яке експлуатується на ВАТ “Коломийська друкарня
ім. Шухевича”подано в таблиці.

Запроектовані технологічні процеси відповідають вимогам НАОП
1.9.40-2.0783, НАОП 1.9.40-2.06-83, НАОП 1.9.40-2.09-85, ДНАОП
0.03-3.18-88.

Аналіз умов праці

До санітарно-гігєнічних факторів умов праці належать всі елементи
зовнішнього середовища, в якому проходить трудова діяльність людини:
мікроклімат, стан повітряного середовища , освітлення, виробничі шум і
вібрація, санітарно-побутове забезпечення та ін.

До поняття мікроклімат виробничого середовища входять: температура
повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря.

Згідно вимог ГОСТ 12.1.005.88 та ВДОП у виробничих приміщеннях
необхідно створити оптимальні мікрокліматичні умови.

Проаналізуємо мікрокліматичні умови у виробничих приміщеннях ВАТ
“Коломийська друкарня ім.Шухевича”.

Таблиця

Аналіз мікрокліматьичних умов у виробничих приміщеннях

ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”

Дільниці Період року Температура повітря С Швидкість руху повітря
Відносна вологість повітря, %

фактична оптимальна Факт. Оптим. Факт. Оптим.

Дільниця підготовки до друку холодний

теплий 21 21-23 0,1 0,1 58 40

22 22-24 0,2 0,1 67 60

Друкарська дільниця холодний

теплий 17 17-19 0,2 0,2 60 40

20 20-22 0,2 0,3 70 60

Палітурна дільниця холодний

теплий 18 17-19 0,2 0,2 58 40

20 20-22 0,2 0,3 65 60

Швидкість руху повітря та відносна вологість повітря у виробничих
приміщеннях друкарні не відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88 та ВДОП
0.00-3.02-98, так як фактичні велчини перевищують оптимальні величини
відносної вологості повітря та швидкості руху повітря , але не
перевищують допустимі величини цих параметрів.

Забрудненість повітря у виробничій зоні характеризується кількістю у
ньому домішок парів, газів , пилу.

Для кожного виду домішок санітарними нормами встановлено гранично
допустимі концентрації. Ступінь забрудненості повітря, виходячи з
співвідношення фактичної і гранично допустимої концентрації,
встановленими відповідними нормами.

На працівників у процесі виробництва впливають наступні шкідливі
речовини: пари складових робочих розчинів, етиловий спирт, бензин,
розчинники органічні, озон, пари складових зволожуючих розчинів, пари
складових фарб, пари складових клеїв.

Проаналізуємо стан забрудненості та запиленості повітря у виробничих
приміщеннях ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” .

Таблиця

Аналіз стану забрудненості повітря у виробничих приміщеннях ВАТ
“Коломийська друкарня ім.Шухевича”

Дільниця Назва шкідливої речовини Фактична концентрація мг/м3 ГДК, мг/м3

Дільниця підготовки до друку Фосфорний ангідрид

Єдиний луг

Етиловий спирт 0,6

0,36

20,0 1,0

0,5

1000

Друкарська дільниця Паперовий пил 3,0 6,0

Палітурна дільниця Паперовий пил 2,00 6,0

Стан повітряного середовища відповідає вимогам ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ
12.1.007-76.

Для підтримання оптимальних мікрокліматичних умов, а також для вилучення
із виробничих приміщень збрудненого та нагрітого повітря та подачі
свіжого згідно вимог СНиП 2.04.05-91 запроектована суміщена
система вентиляції (природна та штучна).

Природна вентиляція відбувається в результаті теплового та вітрового
напору.

Штучна – загальна та місцева, тобто комбінована. Загальна вентиляція –
загальнообмінна, припливно-витяжна, місцева у вигляді місцевих
відмотувачів.

Оскільки працівники виробничих приміщень друкарні піддаються впливу
небезпечних та шкідоивих виробничих факторів, то проаналізуєи\мо
професії , посади з шкідоивими і небезпечними умовами праці.

Таблиця

Аналіз професій, посад з шкідливими

і небезпечними умовами праці.

Професія Шкідливий виробничий фактор Кількість працюючих Із них жінок

1. Оператор комп’ютерного набору Напруження зорового аналізатора 3 2

2. Коректор Напруження зорового аналізатора 1 1

3.Фотомонта

жист Напруження зорового аналізатора, уайспирит, розчин ортофосфорної
кислоти 2 2

4. Друкар Шум, вібрація, офсетна фарба, уай-спирит 8 2

5. Палітурник Паперовий пил 11 10

6. Оператор котельні Окис вуглецю 4 –

7. Зварювальник Двуокис марганцю, варочні аерозолі, температура 1 –

8. Слюсар сантехнік Окис вуглецю, сірководень, двуокис вуглецю, метан. 1

Всього

31 17

Шум та вібрація

Виробничий шум негативно впливає на продуктивність праці та здоров’я
працівника. Так, при тривалій роботі в шумних умовах перш за все
уражається центральна нервова та серцево-судинна системи також органи
травлення, впливає на психіку і т.п.

У виробничих приміщеннях шум створює обладнання, яке експлуатується,
система вентиляції.

Проаналізуємо рівень шуму виробничих приміщеннях ВАТ «Коломийська
друкарня ім.Шухевича».

Таблиця

Аналіз рівнів шуму у виробничих приміщеннях ВАТ «Коломийська друкарня
ім.Шухевича»

Дільниця Допустимий рівень виробничого шуму Фактичний рівень виробничого
шуму, дБА

Дільниця підготовки до друку 60 55

Друкарська дільниця 80 85

Палітурна дільниця 80 83

Фактичний рівень шуму у виробничих приміщеннях на 3-5 дБА перевищує
допустимий рівень шуму на друкарській та палітурній дільниці. Допустимі
рівні шуму встановлені відповідно СН 3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, НАОП
1.9.40-2.08-84, ДНАОП 0.03-3.14-85.

Природне та штучне освітлення

Для створення сприятливих умов здорової роботи, які б виключали швидку
втомленсть очей, виникнення захворювань, нещасних випадків і сприяли
підвищенню продуктивності праці та якості продукції у виробничих
приіщеннях друкарні передбачена система освітлення згідно СНиП II-4-79
та ВДОП 0.00-3.01-98 у приміщенні запроектована суміщена система
освітлення (природне та штучне).

Природне освітлення – одностороннє бокове, штучне – загальне і
комбіноване (загальне і місцеве).

Проаналізуємо рівень освітленості у виробничих приміщення друкарні.

Таблиця

Рівень освітленості у виробничих приміщеннях

ВАТ “Коломийська друкаря ім.Шухевича”

Дільниця Робоча поверхня на якій нормується освітлення Освітленість, лк

Загальне фактичне освітлення Нормоване загальне освітлення Комбіноване
фактичне освітле

ння Нормоване комбіноване освітле

ння

Дільниця підготовки до друку На рівні 0,8м від підлоги оригіналотри

мач відбиток 300

– 300

– –

950

960 –

1000

1000

Друкарська дільниця друкування на аркушевій офсетній машині На рівні
0,8м від підлоги

Формний циліндир

Приймалний стіл 290

– 300

– –

480

700 –

500

750

Стіл друкаря стіл – – 950 1000

Контроль якості продукції стіл – – 980 1000

Палітурна дільниця На рівні 0,8м від підлоги 280 300 – –

Фальцювання вручну стіл – – 700 750

Тиснення на позолоченому пресі талер 290 300 – –

Шиття на ниткошвейних та дротошвейних машинах Зона роботи – – 480 500

Контроль готової продукції стіл – – 700 750

Фактичний рівень освітленості, як загальної так і комбінованої дещо
нижчий від величин встановлених нормами (ВДОП 0.00-3.01-98)

Все запроектоване обладнання відповідає вимогам ПУЕ, ГОСТ
12.1.0.19-79,ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.2.062-81.

Обладнання необхідно утримувати в небезпечному та справному стані .
Недопускається працювати на несправному та незаземленому обладнанні.

Враховуючи характеристику середовища в приміщенні, категорію пожежної
небезпеки та клас пожежовибухонебезпечності приміщень запроектовані
проводка, вибір проводів, кабелів та посіб їх прокладання.

Проаналізуємо виробничі приміщення друкарні за станом середовища,
пожежної небезпеки, ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

Таблиця

Аналіз виробничих приміщень за станом середовища,

пожежної небезпеки та ступенем небезпеки

ураження електричним струмом.

Дільниці Характеристика середовища в приміщенні Категорія вибухопожежо

небезпеки за СНиП 2.09.02-85 Клас вибухопожеж

онебезпеки за ПУЕ Категорія небезпеки ураження електричним струмом

Дільниця підготовки до друку нормальне В П-II а ПН

Друкарська дільниця нормальне В П- IIа ПН

Палітурна дільниця запилене В П-IIа ПН

У виробничих прміщення друкарні необхідно дотримуватись вимог
електробезепеки та пожежної безпеки згідно ПУЕ, ОНТП 24-86, ГОСТ
12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, Правил пожежної безпеки на підприємствах
та в організаціях полуграфічної промисловості та Правил пожежної
безпеки в Україні.

Заходи щодо електробезпеки:

електрообладнання заземлене;

передбачене захищене вимкнення , колібровані вставки запобіжників;

захист від статичної електрики.

Заходи щодо пожежної безпеки:

пожежні крани;

пожежні гідранти;

резервуари з водою;

пожежний щит з інвентарем;

установки пожежної сигналізації;

первинні засоби пожежогасіння – вогнегасники і т.д.

Організація робочого місця з точки зору охорони праці.

Організація робочого місця передбачає раціональне його планування, певне
оснащення і обладнання.

Для організації робочого місця важливим є правильне просторове
розміщення матеріальних елементів виробництва і самого робітника.

Правильна організація робочих місць забезпечує оптимальні умови праці,
високу продуктивність, якість друкованої продукції.

Порядок розміщення устаткування і відстані між машинами визначаються їх
габаритами, технологічними вимогами та вимогами безпеки праці.

Проектом передбачено ввести в експлуатацію наступне обладнання:

-фотонаборний автомат Crosfild 636;

проявочну машину DU PORT Easy 72;

ламінатор Eagle 65;

сканер.

Організуємо планування робочого місця для оператора на фотонабірному
автоматі Crosfild 636.

Заходи щодо покращення умов та стану охорони праці.

Проаналізувавши стан та умови праці на ВАТ “Коломийська друкарня
ім.Шухевича” для покращення умов та стану охорони праці проектом
рекомендуються настпні заходи:

провести навчання з питань охорони праці та атестацію з усіма
прцівниками друкарні;

провести атетстацію окремих робочих місць;

створити оптимальні мікрокліматичні умови у виробничих приміщеннях у
яких вони не відповідають санітарно-гігієнічними нормами

довести рівень освітлення до вимог норм;

знизити рівень шуму до допустимого рівня.

Для покращення фінансового стану ВАТ “Коломийська друкарня
ім.Шухевича”рекомендуємо впровадити наступне обладнання:

-вентилятор В4.

Висновки

Коломийська друкарня ім.Шухевича – підприємство, яке займається
підприємницькою діяльністю по випуску книжкової, газетної, бланкової та
кольорової продукції.

Аналіз структури товарної продукції показав, що друкарня
спеціалізується по випуску газетної та бланкової продукції. Частка цих
видів у структурі товарної продукції найбільша і становить у 2001 році
56,7% і 20,2% відповідно.

Товарна продукція у 2001 році порівняно із 2000 роком зросла на 26,9%.
Це відбулося при скороченні чисельності працівників на 3 чоловіки, при
цьому фонд заробітної плати зріс на 21,9%. Це є позитивним для даного
півдприємтсва і свідчить про ріст продуктивності праці, який на 1-го
працюючого склав 135,6%.

За аналізований період зріс обсяг реалізації на 20,6%. Дана ситуація є
позитивною для ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича ” та з іншого боку
збільшення залишків нереалізованої продукції, які зросли на 58,2
тис.грн., що негативно вплинуло на показники обсягу і реалізації.

Негативним моментом у здійсненні друкарнею виробничої діяльності є
ріст повної собівартості реалізованої продукції, яка у 2001 році зросла
на 21,7%, відповідно до минулого періоду. Це пояснюється збільшенням
витрат на сировину і матеріали, які в порівнянні з 2000 роком зросли у
1,4 рази.

При збільшенні собівартості виробничої продукції зросли ціни на
газетну та іншу друковану продукцію, що склали відповідно +24,0грн./1000
газет А2-4 полоси; + 16,0 грн/тисюаркушевідбитків фА1. Збільшення цін на
газетну продукцію стало можливим завдяки регульованому рівню
рентабельності.

Звітні показники свідчать, що середньорічний залишок капіталу зріс на
181,3%, балансовий прибуток зменшився на 44,8% та “чистий ”прибуток на
32,5%. Через збільшення собівартості реалізованої продукції, незважаючи
на

зростання виручки від реалізації товарної продукції, прибуток від
реалізації зменшився 3,7%. Дана ситуація є негативною для ВАТ
“Коломийська друкарня ім.Шухевича” і несприятливо вплинула на покзники
рентабельності підприємства, які склали( -25,4%), рентабельність
продукції – (-10,3%).

Отже, проаналізувавши діяльність ВАТ “Коломийська друкарня
ім.Шухевича” можна стверджувати, що в основному негативно вплинули на
діяльність підприємства збільшення витрат на сировину та матеріали. Ця
обставина спонукає керівництво друкарні шукати постачальників більш
дешевої сировини і матеріалів, для зниження собівартості продукції.

Також актуальним для друкарні буде освоєння виробництва нової продукції
для дозавантаження обладнання, яке в свою чергу потребує спеціалістів
певних профілів та розрядів для здійснення ефективного його використання
та експлуатації.

Провівши у технологічній і асиртиментній політиці зміни, ВАТ
“Коломийська друкарня ім.Шухевиача” зможе активізувати підприємницьку
діяльність, підвищити конкурентноспроможність продукції, покращити
фінансово-економічні результати.

В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами
розбудови ринкової економіки. За період реформування
адміністративно-командної економіки, значною мірою трансформувалися
умови функціонування всіх її складових ланок. Це пов’язане з появою
значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах
власності, докорінною зміною системи ціноутворення, а також системою
оподаткування, кредитування і розрахунків, певним розвитком ринкової
інфраструктури.

У галузі книгодрукування також відбулися великі зміни.З’явилося багато
недержавних підприємств, які успішно здійснюють підприємницьку
діяльність на території України та за кордоном.

Державні поліграфічні підприємства перебувають в складному становищі
щодо технічного рівня виробництва і можливості використання виробничого
потенціалу. Це зумовлене передусім застарілими основними фондами, які не
можуть виготовляти якісну продукцію при низькій собівартості.
Переозброєння державних підприємств новим обладнанням і освоєння нових
технологій – складний і капіталомістки процес.

Спостерігається процес приватизації державних поліграфічних підприємств
і створення акціонерних товариств відкритого чи закритого типу.

Галузь книгодрукування є особливою галуззю. Яка повинна знаходитися на
підтримці держави. Це повинно відображатися у зниженні ставок податку,
наданні різних пільг підприємствам- виробникам книжкової та газетної
продукції.

Для вирішення проблем з браком обігових коштів, для оновлення
устаткування, покращення умов праці, поліграфічним підприємствам
необхідно шукати резерви для підвищення фінансових результатів.

Головним завданням кожного підприємства є підвищення прибутку, оскільки
прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства,
удосконалення його матеріально-технічної бази забезпечення в
інвестування.

Дипломний проект розроблений на тему: “Покращення фінансово-економічних
результатів ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” і складається з
таких основних розділів:

I розділ – теоретична частина;

II розділ – аналіз фінансово-економічних результатів ВАТ “Коломийська
друкарня ім.Шухевича”;

III розділ – проект покращення фінансово-економічних результатів
друкарні. В ньому описується значення і методи фінансових результатів,
проводиться аналіз економічної діяльності друкарні, проводиться
дослідження та пошук резервів для півдвищення фінансових результатів.

Удосконалення ціноутворення

на книжкову продукцію

Аналіз рентабельності окремих видів продукції показав, що у 2001році
не рентабельною (рентабельність = -17,0%) була книжкова продукція. При
випуску продукції в обсязі 1138,0 тис.двохсторонніх аркушів фА2 (2276,0
тис.аркушевідбитків ф А2) собіватртість продукції складає 283,1 тис.грн.
Вартість у гуртових цінах без ПДВ – 226,2 тис.грн.

Дослідження собівартості і ціни 1 тисюаркушевідбитків фА2 книжкової
продукції за плановою калькуляцією на типове книжкове замовлення
показало, що збільшення витрат на 1 тис.аркушевідбитків ф А2 складає
71,4%, а на 1 грн. книжкової продукції збільшення витрат складає 50,6%.
Гуртова ціна (без ПДВ) за 1 тис. Аркушевідбитків ф А2 збільшиться на
19% фактично, проти планової калькуляції. Це дає підставу стверджувати,
що при вормуванні ціни підприємство не враховує збільшення витрат на
виготовлення.

Дослідження собівартості за видами витрат показали, що витрати на
матеріали на 1 грн. продукції при збільшенні витрат вцілому на 50,6%
збільшилися на 54% , тобто зростання матеріаломісткості відбувається
більшими темпами, ніж збільшення витрат вцілому.

Витрати на заробітну плату на 1 грн.товарної продукції залишилися на
плановому рівні, отже резервами зниження собівартості продукції є
зниження матеріаломісткості. Якщо прийняти до уваги, що в структурі
матеріальних витрат, вартість паперу становить 97,75% (див.калькуляцію)
, то перевищення витрат по матеріалах припадає на вартість паперу.

В умовах використання паперу за цінами , які перевищують передбачені
плановою калькуляцією, потрубно формувати ціну з урахуванням фактичних
витрат на папір. Для підвищення конкурентноспроможності книжкової
продукції у ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича” слід удосконалити
роботу маркетингової служби ринку матеріальних ресурсів, зокрема паперу.

Таблиця.

Планування і фактична собівартість

1 тис.

Витрати тис.грн. За плановою калькуляцією Фактично, тис.грн. Відносне
відхилення від планової, %

1. Матеріали 19,43 230,5

2. Заробітна плата 1,3 9,0

3. Відрахування на соц.заходи 0,5 3,375

4. Загально-виробничі, адміністративні та збутові 6,77 40,22

5. Усього витрат 28,0 283,1

6.Вартість в гуртових цінах (без ПДВ) 33,6 226,2

7. Обсяг продукції у тис.арк.відб.фА2 400,0 2276,0

8. Витрати на 1 грн. продукції в т.ч матеріали

зарплата

відрахування на соц.заходи

Загальновиробничі,адміністративні та збутові 0,83

0,69

0,039

0,24 1,25

1,06

0,04

0,14 150,6

154,0

9.Витрати на 1 тис.аркуше-відбитків 0,07 0,12 171,4

10.Гуртова ціна за 1 тис.вркушевідбитків 0,084 0,1 119,0

Рентабельність продукції + 0,23 – 0,17

Формування ціни підприємства на книжкову продукцію, на рівні фактичних
витрат на матеріали відпускна вартість продукції складе 283,1 тис.грн.,
(без ПДВ) , тоді валовий прибуток від операційної діяльності
збільшиться на 56,9 тис.грн.

Економічна ефективність випуску блокнотів

На основі паперу із друкованими кольоровими елементами оформлення
сторінки за технологією клейкового скріплення розраховується для
комплексу палітурно-брошурувальних робіт. Витрати на оформлення і
друкарські процеси при задрукуванні фонованого паперу приймається, як і
в попередньому розрахунку, за собіварстість офсетного друку.
Визначаються такі витрати по палітурних процесах:

матеріали – папір, клей;

заробітна плата та обов’язкові відрахування на соціальні потреби по
операціях: розрізка віддрукованих аркушів на форматі сторінок блокнота;

заклейка на верстаті БТП – 3 з послідуючою розкладкою і контролем
якості;

витрати на електроенергію технологічну при використанні клеємазального
врстата БТП –3.

Формат блокнота – А5, тобто 210х150 мм після обрізки. Розрізування
проводиться після зхадруковування у 2 фарби аркушів паперу формату
60х84/16. Виробнича програма 100,0 тис. блокнотів 96 сторінок (48
аркушів) паперу формату 60х82/16. Для офсетного друку завантаження по
кольоровому двофарбовому друку складає :

V *Кф* N= 6*1*100,0=600,0

або 600,0*0,930=558,0
тис.фарбовідбитків прив.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунку

Показники Облікова одиниця Значення

Обсяг виробництва:

– блокнотів

– офсетний друк

1 тис.блокнотів ф-ту 210х150мм,обсяг 996 стор.

тис.ф-відбитків 60х84 см,

60х94 см тмс.арк-відб.60х84

100,0

600,0

300,0

Норма часу:

– на зіштовхування і розрізку на 16 частин

– на заклейку (верстату БТП -3) контроль і розладку

– на пакування

28 тис.2-сторонніх арк.відб.60х84

хв/1 тис.прим.

хв/1 пачка

15,0

36,0

0,5

3. Штат обслуговування Чол-розряд 1-II

1- I

4. Потужність електричного двигуна КВт 1,5

5. Норма витрат клею (ПВА)

кг/1м2

0,45

6. Ціна клею Грн/ 1 кг 26,0

Норми прямих витрат на офсетний друк за собівартістю 2000 року (з
урахуванням формних процесів):

– матеріали

– заробітна плата

грн/1000 ф-відб.60х84

грн/1000 ф-відб. 60х84

3,0

1.4

Таблиця

Розрахунок виробничої програми

в натуральних показниках

Технологічна операція Облікова одиниця Розрахунок

1. Друкування 1000 ф-відб.60х84 (96:16) *100 *1=600,0

2. Розрізка віддрукованих аркушів 1000 двостор. Арк-відб. 60х84
600:2=300,0

3. Заклейка на БТП-3 з послідуючою розладкою і контролем якості 1000
блокн. Ф-ту 210х150мм., 96 стор.

100,0ё

4 Площа заклеювання корінців блокнотів

5. Пакування 1 пачка (50 блокнотв) 10000:50=2000

Таблиця

Технологічна операція Облікова одиниця Кількість облікових одиниць Норма
часу на облікову одиницю, хв. Штат обслугову-вання, чол.-розряд
Трудо-місткість

маш.-год. люд.-год.

Розрізка віддрукованих аркушів на 16 частин 1000двостор.,ар.-відб.60х84

300,0

15,0

1-Ivр.

75

75

Заклейка, контроль і розрізка 1000 блок

нотів 1000,0 36,0 1-II

1-I 60 120

Пакування 1 пачка (50 бл.) 2000,0 0,5 1-І 16 16

Розрахунок трудомісткості

Витрати на оплату праці визначаються на основі трудомісткості за
розрядом робіт:

Зпо = (60+16) * 088,5 +60 *0,96 +75 *1,18=67+57,6+88,5=213,0 грн

Доплати додаткові і премії (Кдод = 0,48)

ЗП = Зпо * (1+Кдод)=213,0*1,48=315,2 грн.

Обов’язові відрахування на соціальні заходи (37,5%) :

Зсоц = 315,2*0,375=118,2 грн.

Витрати на електроенергію для технологічних цілей:

Всього по п/б процесах – 94,4 грн.

Витрати на матеріали

Витрати на папір (папір типографський, 60 г/м2, к т. в. – 4,0% – з
урахуванням друкування, ціна 3,0 грн/1кг):

Вп=300,0* (1+0,04)=312,0 тис. арк. паперу

тис.

арк. 60*84

Вага паперу (кг):

Вкг=312,0*(0,6*0,84)*60=9435,0кг.

Вартість паперу: 9435,0*3=28305,0грн.

Витрати на клей:

Вкл=0,45кг/м2*75 м2*26=877,5грн.

Всього матеріальні витрати (Вм):

Вм=74,4+28305,0+877,5=29257,0грн.

Витрати на забруковування сторінок блокноту визначаються за
матеріаломісткістю і витратами на оплату праці на 1 тис. аркушевідбитків
формату А2 за фактичною собівартістю кольорового друку 2001 році.

Витрати на матеріали

на 1 тис. аркушевідбитків А2 – 1,4 грн.,

1 тис. аркушевідбитків А1 (60*90) – 3,0 грн.

Витрати на оплату праці з урахуванням додаткової заробітної плати,
доплат, премій

на 1 тис. аркушевідбитків А2 – 0,7 грн.,

на 1 тис. аркушевідбитків А1

Таблиця

Собівартість продукції (змінні витрати)

Назва витрат Сума Всього

офсетний друк паліт.-боршур. процеси

1. Матеріали

(в т.ч. ел/енергія)

3,0*600,0=18000грн.=1,8

29,26

31,0

2. Заробітна плата 1,4*600=840грн.=0,84 0,35 1,2

3. Відрахування

на соціальні потреби (37,5%)

0,32 0,12 0,4

4. Адміністрація – – –

5. Інші витрати – – –

32,6

Гуртова ціна 1000 блокнотів, виготовлених за технологією клейового
скріплення на основі паперу із задрукованими кольоровими елементами
оформлення, обсяг- 48 аркушів (96 сторінок), формату А5 – 850,0 грн.,
ціна 1 блокнота – 85 грн.

Збільшення товарної продукції:

Тп=100,0*850,0=85000грн=85,0 тис. грн.

При незмінних умовно-постійних витратах прибуток збільшується на суму:

П=85,0-32,6=52,4 тис. грн.

Зміна чисельності основних робітників (методику – див. попередній
розрахунок):

чол.

Чсп = 0,8:0,869 = 0,9 чол.

Додатковий випуск для аркушевого офсетного друку складає:

тис. ф. відб., Кф=1. 60*84

або

(600,0*0,93)*558,0тис.ф-відбитків 60х90

Таблиця

Зміна операційного прибутку

Показники

Фактично

2001рік Зміна за проектом За проектом

Книжк.прод Пакувальн.прод. Білова прод. Всього

Чистий дохід 1289,8 +56,9 +182,4 +85,0 +324,3 1614,1

Собівартість реаліз.,продукції 899,5 – +138,2 +32,6 +170,8 1070,3

Валовий прибуток 390,3 +56,9 +44,2 +52,4 +153,33 543,6

Адміністративні витрати 346,6 – – – – 346,6

Інші операційні витрати – – – – – –

Фінансовий результат від основної діяльності +43,7 +56,9 +44,2 +52,4
+153,3 +197,0

Дохід від участі в капіталі – – – – – –

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування +43,7
+56,9 +44,2 +52,4 +153,3 +197,0

Податок на прибуток 13,1 17,01 13,2 15,7 46,06 59,1

Чистий прибуток +30,6 +39,9 +31,0 36,7 107,24 137,9

Таблиця

Зміна операційних витрат за проектом

Види витрат Фактично 2001 рік Зміна за проектом За проектом

Книжк.прод. Пакувальн.прод. Білова прод. Всього

Матеріали 825,6 – 1128,7 + 31,0 +159,7 985,3

Амортизація 45,9 – – – – 45,9

Заробітна плата 248,3 – +5,2 +1,2 +6,4 254,7

Нарахування на соц.заходи 92,6 – +1,9 +0,4 +2,3 94,9

Інші витрати 18,8 – +0,4 – +0,4 23,2

Повна собівартість 1231,2 – +138,2 +32,6 +170,8 1402,0

Товарна продукція 1268,9 +182,4 +56,9 +85,0 +324,3 1593,2

Витрати на 1 грн.ТП 96,89

88,0 90,8

Таблиця

Основні техніко-економічні показники за проектом

Показник Облікова одиниця Фактично За проектом у % до 2001р.

2001 За проектом

Товарна продукція в діючих цінах Тис., грн 1268,9 1593,2 125,6

Чисельнвсть ПВП в еквіваленті повної зайнятості Чол. 44 44 100

Фонд оплати праці Тис.грн. 248,3 254,7 102,6

Середньорічна продуктивність праці 1-го працівника Тис.грн. 28,84 363,21
125,5

Середньорічна вартість ОВФ Т.грн. 1143,0 1143,0 100

Фондовіддіча Грн. 1,11 1,39 125,0

Фодоємність грн 0,9 0,72 79,0

Обсяг реалізації Тис.грн. 1289,8 1614,1 125,0

Повна собівартість реаліз.прод. Тис.грн 1246,1 1416,9 134,0

Прибуток від звичайної діяльності Тис.грн. 43,7 197,0 У 4,6 рази

Витрати на 1 грн.реаліз.продукції Грн. 0,966 0,879 90,1

Рентабельність основних виробничих фондів % 3,8 17,2 +13,4 п

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра економіки підприємства

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

до дипломного проекту

«ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАТ «КОЛОМИЙСЬКА
ДРУКАРНЯ ім.ШУХЕВИЧА»

Виконав : ст.гр. ЗЕ –62 Аннюк А.І.

Керівник : викл. Ключковська С.Н.

ЛЬВІВ –2002

Реферат

Сторінок –

Таблиць –

Формул –

Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність,
конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити,

обігові кошти , платоспроможність, прибутковість,

фінансова стабільність, фінансова активність, фінан-

сово-економічні результати.

Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної
діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня
виробництва ВАТ “Коломийська друкарня ім.Шухевича”.

Ціль дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних
результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “Коломийська
друкарня ім.Шухевича”.

Метод – аналітично-розрахунковий.

Результат – на основі аналізу визначено напрями і запропоновано проект
покращення фінансово-економічних результатів та обгрунтовано економічну
ефективність проекту.

Висновки

Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням
фінансово-економічних результатів . Це покращення зумовило дію
внутрішньо-виробничих і зовнішньо-економічних факторів.

В умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють
фінансовий стан підприємства. Визначальним фактором фінансового стану є
його прибутковість господарської діяльності. Основним джерелом
збільшення прибутку є метод виробничої діяльності спрямований на
зниження собівартості продукції. Важливим для прибутковості виробництва
є правильна асортиментна і цінова політика.

У структурі продукції повинна збільшуватись частка високорентабельності
видів продукції. Актуальним є збільшення обсягів виробництва за рахунок
покращення наявного виробничого потенціалу. Це дає можливість зменшити
частку умовно-постійних витрат у загальні витрати на одиницю продукції.

Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ “Коломийська друкарня
ім.Шухевича”, зокрема аналіз випуску і реалізації продукції, її
структури, собівартість продукції за витратами на виробництво,
рентабельність окремих видів продукції показав наступне.

У 2001 році товарна продукція збільшилась проти 2000 року на 26,9%. Зріс
випуск продукції по кожному з видів , крім іншої друкованої. В
найбільшій мірі зросло виробництво бланкової продукції – у 5,1 рази. На
другому місці – ріст випуску газет – 68,7%. Підприємство спеціалізується
на випуску газетної продукції. Вона займає у структурі товарної
продукції у 2001 році – 56,7%.

На третьому місці випуск кольорової продукції 20,2%, на четвертому –
книжкова – 17,8% у структурі товарної продукції за 2001 році.

Аналіз впливу зміни середньої гуртової ціни на випуск товарної
продукції, показав, що ціни зросли на газетну продукцію та по іншій
друкованій. По всіх інших видах продукції ціни зменшилися . В найбільшій
мірі зменшилась ціна по кольоровій продукції і складає 323,9 грн., на 1
тис., аркушевідбитків ф А2 або на 34,3%.

По бланковій продукції ціна зменшилась на 53%. Таке зменшення цін
негативне. Вплив на зміни ціни на обсяг товарної продукції складає –
169,2 тис. грн. У 2001 році. Порівняно з 2000 роком відбулося збільшення
випуску товарної продукції на 269,4 тис.грн. Це сталося за рахунок
збільшення обсягів в натуральному виразі. Вплив цього фактора перевищив
негативний наслідок від зменшення середньої гуртової ціни.

Аналіз собівартості показав, що має місце збільшення витрат на 1 грн.,
виробленої продукції на 2,79 коп.

Аналіз витрат на виробництво показав, що витрати збільшились в 1,3 рази
при збільшенні випуску в 1,27 рази. Збільшення собівартості в
найбюільшій мірі залежить від збільшення витрат на матеріали, які зросли
в 1,4 рази. Амортизаційні витрати збільшились на 10 тис.грн., що також
суттєво вплинуло на підвищення собіварстості.

Аналіз фінансових результатів проводився за показниками прибутку і
рентабельності виробництва і продукції.

Прибуток від операційної діяльності зменшився у 2001 році на 35,5
тис.грн, тобто на 45%.

Обсяг реалізованої продукції зріс на 220,3 тис.грн., або на 20,6 %, а
витрати на реалізовану продукцію без урахування адміністративних витрат
на 32,4%.Зменшення рентабельності реалізованої продукції на 4 пункти.

На зниження прибутку впливає рентабельність окремих видів продукції. У
2001 році найвищим рівнем рентабельності характеризувалася кольорова
продукція (43,3%), рентабельність газетної продукції –0,9%,
рентабельність бланкової – 106,7%. Збитковою є книжкова та інша
друкована продукція.

На основі проведеного аналізу пропонується наступний проект покращення
фінансово-економічних результатів роботи ВАТ “Коломийська друкарня
ім.Шухевича”:

Удосконалення ціноутворення на книжкову продукцію.

Освоєння випуску пакувальної продукції.

Освоєння випуску блокнотів.

Запровадження у виробництво цього проекту дасть можливість досягнути
такого покращення фінансових результатів , обсяг реалізованої продукції
(чистий доход) збільшиться на 324,3 тис.грн. і складе 1614,1 тис.грн.

Валовий пробуток зросте на 153,3 тис.грн., на таку ж суму зросте
кінцевий фінансовий результат від основної діяльності. Чистий прибуток
після оподаткування збільшиться на 107,2 тис.грн., тобто у 3,5 рази.

Збільшення обсягів реалізації зумовить зміну операційних витрат, однак
збільшення повної собівартості буде відбуватися нижчими темпами ніж
ріст товарної продукції. Внаслідок цього за проектом витрати на 1 грн.,
товарної продукції складуть 0,88 грн., проти 0,97 у 2001 року.

Зміняться всі основні техніко-економічні показники, що характеризують
роботу підприємства.

Ріст товарної продукції за проектом складає 26,5% собівартості
реалізованої продукції на 14%.

Прибуток від звичайної діяльності збільшився у 4,6 рази. Витрати на 1
грн., реалізованої продукції зменшились на 0,99 грн., або на 10%.
Підвищилась рентабельність основних виробничих фондів на 13,4 пункти і
становить 17,2% проти 3,8% у 2001 році.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019