.

Загальні поняття форм і систем заробітної плати (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3043
Скачать документ

9.1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ФОРМ І СИСТЕМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Важливими складовими організації заробітної плати є її форми і системи,
які забезпечують зв’язок між оплатою праці та її результатами
(індивідуальними і колективними). Форми і системи оплати праці
встановлюються підприємствами та організаціями самостійно у колективному
договорі з дотриманням вимог і гарантій, передбачених законодавством,
генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Найчастіше застосовують дві основні форми заробітної плати — відрядну й
почасову. Кожна з них відповідає певній мірі кількості праці: перша—
кількості виробленої продукції, друга — кількості відпрацьованого часу.

Форми заробітної плати мають відповідати таким вимогам: найповніше
враховувати результати праці, створювати передумови для постійного
зростання ефективності та якості праці; сприяти підвищенню матеріальної
заінтересованості працівників у постійному виявленні і використанні
резервів підвищення продуктивності праці і якості продукції.

Форми оплати праці будуть ефективними лише в тому разі, якщо вони
відповідають організаційно-технічним умовам виробництва. Отже, вибираючи
форму оплати праці для певної категорії робітників, необхідно
враховувати конкретні умови їхньої праці, специфіку виробництва тощо.

Основними (загальними) умовами застосування тієї чи іншої форми
заробітної плати є рівень технічної озброєності виробництва, характер
технологічного процесу та організації виробництва і праці, ступінь
використання виробничих потужностей і устаткування, стан нормування
праці тощо.

Окрім загальних, є декілька специфічних умов застосування відрядної або
почасової форм оплати праці. Так, для відрядної оплати праці необхідна
наявність прямопропорційної залежності між затратами живої праці й
одержаними результатами, тобто робітник повинен мати реальну можливість
збільшувати випуск продукції, що має відповідати і потребам виробництва.

Сьогодні в Україні переважною формою оплати праці робітників залишається
відрядна.

Почасова заробітна плата застосовується для оплати праці службовців і
спеціалістів.

Відрядна і почасова форми оплати праці підрозділяються на кілька систем.

Системами відрядної форми оплати праці є: пряма відрядна,
відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма-відрядна, акордна,
колективна (бригадна) відрядна, а почасової — пряма почасова,
почасова-преміальна, колективна (бригадна) почасова.

В основі побудови системи оплати праці мають бути конкретні показники
роботи, які піддаються точному обліку і повною мірою відображають працю
даної групи працівників або окремого працівника. Система оплати праці
грунтується на одному-двох вирішальних для даної групи працівників або
окремого працівника показниках і має бути простою і зрозумілою кожному.

Попередня глава   Зміст   Наступна глава

9.2. ВІДРЯДНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

Як уже зазначалося, сутність відрядної форми заробітної плати полягає в
тому, що її розмір залежить від кількості виробленої робітником
продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо
установлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності
та умов праці.

Правильно організована відрядна оплата праці створює у робітників
заінтересованість у збільшенні випуску продукції установленої якості,
підвищенні кваліфікації, застосуванні передових методів і прийомів
праці.

Ефективне застосування відрядної форми оплати праці можливе за певних
умов: наявності кількісних показників виробітку, з допомогою яких
установлюють норми й розцінки та визначають заробіток відповідно до
результатів праці; можливості й необхідності! підвищення індивідуальної
або групової продуктивності праці на даному робочому місці; забезпечення
науково обґрунтованого нормування праці і правильного обліку виконаної
роботи, чіткого контролю за якістю продукції.

Основою відрядної оплати праці є норма виробітку (часу) і тарифна
ставка.

Пряма відрядна система оплати праці. За індивідуальної прямої відрядної
системи розмір заробітної плати прямо залежить від результатів роботи
кожного робітника. Виготовлена робітником продукція або виконана ним
робота оплачується за індивідуальними розцінками.

Індивідуальна відрядна розцінка визначається двояко: для тих виробництв,
в яких за характером виробничого процесу застосовуються норми виробітку
— діленням погодинної або денної тарифної ставки, яка відповідає певному
розряду виконаної роботи, на погодинну або денну норму виробітку, а там,
де застосовуються норми часу, — множенням погодинної тарифної ставки на
норму часу.

Для розрахунку відрядної розцінки застосовується тарифна ставка, яка
відповідає розряду роботи, а не розряду, присвоєному робітникові.
Відрядна розцінка визначається за формулами:

1) для виробництв, де застосовуються норми виробітку:

Рв =

де Т –– погодинна або денна тарифна ставка, яка відповідає розряду даної
роботи;

Нвир — норма виробітку за одиницю часу;

2) для виробництв, де застосовуються норми часу:

Рв = Т

де Нч — норма часу, хв.

Можуть бути випадки, коли норма часу на певну операцію або на
виготовлення якогось виробу однакова, а розряд робіт на їх виконання
різний, тоді розцінка буде тим вищою, чим вищий розряд роботи. Отже, на
підприємстві має бути правильна, науково обгрунтована тарифікація робіт.

Між нормою виробітку (часу) і розцінкою виробітку (часу) існує пряма
залежність. Якщо норма виробітку (часу) неточна, занижена або завищена,
тоді й відрядна розцінка, установлена на її основі, також буде завищеною
або заниженою.

Загальний відрядний заробіток робітника за індивідуальної прямої
відрядної оплати визначається за формулою:

Зв = Рв ·В,

де В – виробіток робітником продукції належної якості за розрахунковий
період.

 

Приклад. Необхідно визначити заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що
він виконав такий обсяг робіт: валики ступінчасті — 100 шт., розцінка —
26,4 коп.; втулки конічні — 500 шт., розцінка — 9,8 коп.; болти — 300
шт., розцінка — 7,2 коп. Звідси: Зв = 26,4-100+ 9,8-500+ 7,2-300 = 97
грн.

Пряма індивідуальна відрядна система оплати праці матеріально
заінтересовує кожного робітника в підвищенні виробітку, проте при цьому
вона не заінтересовує робітника в поліпшенні інших показників — економії
сировини, матеріалів, пального, енергії, підвищенні якості продукції;
досягненні найкращих загальних кількісних і якісних показників роботи
дільниці, зміни, цеху в цілому.

Відрядно-преміальна система оплати праці. Сутність її полягає в тому, що
робітникові нараховується, крім заробітку за прямою відрядною системою,
премія за виконання і перевиконання певних кількісних і якісних
показників. Розмір премії установлюється у відсотках до заробітку,
визначеному за відрядними розцінками.

Конкретні показники й умови преміювання, а також розміри премій
установлюються керівником підприємства за згодою комітету профспілки.

Загальний заробіток робітника за відрядно-преміальної оплати його праці
за виконання і перевиконання завдань, технічно обгрунтованих норм
виробітку можна розрахувати за формулою:

де Зв — заробіток за відрядними розцінками, грн.;

П1 , П2 — відсоток премії за виконання плану і технічно-обгрунтованих
норм і за кожний

відсоток перевиконання плану або норм;

Ппл— відсоток перевиконання плану виробництва або норм.

У разі преміювання робітників-відрядників за економію матеріальних
цінностей загальний заробіток розраховують за формулою:

де е — сума досягнутої економії, грн.;

РП — розмір премій у відсотках від досягнутої економії.

Відрядно-прогресивна система. За цієї системи оплати праці виробіток
робітників у межах завдання виплачується за твердими нормами
(розцінками), а виробіток понад завдання — за підвищеними розцінками,
причому розцінки збільшуються прогресивно зі збільшенням кількості
продукції, виробленої понад завдання. Вихідною базою, тобто межею
виконання норм виробітку, понад яку оплата за виконану роботу
здійснюється вже за підвищеними розцінками, є фактичне виконання норм за
останні три місяці. Проте ця вихідна база не може бути нижчою від діючих
норм виробітку. Ступінь збільшення розцінок визначається спеціальною
шкалою. Шкали підвищення розцінок можуть бути одно- й двоступінчасті. За
одноступінчастої шкали у разі перевиконання вихідної бази відрядна
розцінка може підвищуватися на 50%, тобто коефіцієнт збільшення дорівнює
0,5, за двоступінчастої шкали за перевиконання вихідної бази від 1 до
10%, коефіцієнт збільшення — 0,5, за перевиконання понад 10% — 1.

Загальний заробіток за відрядно-прогресивною системою розраховується за
формулою:

де Зв — відрядний заробіток за прямими розцінками;

Пв — відсоток виконання норм виробітку;

Пн — вихідна база для нарахування прогресивних доплат, яка виражена у
відсотках

виконання норм виробітку;

Кр — коефіцієнт збільшення прямої відрядної розцінки за шкалою
прогресивних доплат.

Якщо тільки частина робіт оплачується за відрядно-прогресивними
розцінками, то

де Зпр — відрядний заробіток за прямими розцінками за роботу, яка
оплачується за відрядно-прогресивною системою.

Необхідно враховувати, що за відрядно-прогресивної системи заробіток
підвищується такою самою мірою (а в деяких випадках і більшою), якою
збільшується виробіток. Тому ця система має обмежену сферу застосування
— лише на тих ділянках виробництва, які лімітують випуск продукції на
підприємстві (тобто на “вузьких місцях” виробництва).

Непряма відрядна система заробітної плати, її застосовують для оплати
праці допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням основних
робітників-відрядників. При цьому заробіток допоміжних робітників
залежить від результатів роботи робітників-відрядників, яких вони
обслуговують. Ця система заінтересовує допоміжних робітників у
поліпшенні обслуговування верстатів, агрегатів автоматичних ліній для
безперебійної і ритмічної їх роботи. За цією системою у промисловості
можуть оплачуватися слюсарі-ремонтники, електрики, наладчики
устаткування, кранівники та ін.

Загальний заробіток може визначатися двома способами:

1) множенням непрямої відрядної розцінки на фактичне виконання завдання
за робочими об’єктами обслуговування. При цьому непряма відрядна
розцінка визначається за формулою:

де Тден.доп. — денна тарифна ставка допоміжного робітника, праця якого
оплачується за

непрямою відрядною системою, грн.-коп.;

Ноб— кількість робочих місць, які обслуговуються за установленими
нормами;

Вп — планова норма виробітку, яка установлена для кожного виробничого
об’єкта, що обслуговується;

2) множенням тарифної ставки допоміжного робітника на середній відсоток
виконання норм виробітку робітників, яких він обслуговує за даний період
часу.

Акордна система оплати праці. Вона застосовується для окремих груп
робітників, її сутність полягає у тому, що відрядна розцінка
установлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт
загалом, виходячи із діючих норм часу і розцінок. Порівняно з прямою
відрядною оплатою за акордної заздалегідь визначені обсяг робіт і строк
їх виконання, відома сума заробітної плати за нарядом залежно від
виконання завдання.

Дана система заінтересовує робітників у скороченні строків роботи проти
установлених норм. Вона застосовується, наприклад, у галузях
промисловості з тривалим виробничим циклом (суднобудування, важке
машинобудування), а також для оплати праці робітникові у разі виконання
ним робіт у стислі строки (наприклад, під час ремонту великих агрегатів
— мартенівських або цементних печей та ін.).

Найбільшого поширення ця система набула у будівництві у зв’язку зі
специфікою будівельних робіт і найчастіше застосовується разом з
преміюванням робітників за якісне виконання завдань у строк або
достроково.

За акордної системи найбільше виявляється зв’язок оплати праці з
кінцевими результатами.

Попередня глава   Зміст   Наступна глава

9.3. ПОЧАСОВА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

На підприємствах, окрім відрядної оплати, застосовується почасова
оплата, тобто оплата за працю певної тривалості (годину, день, місяць).
В умовах переходу до ринку на деяких підприємствах може з’явитися
тенденція до заміни відрядної оплати на почасову. У цьому разі необхідно
дотримуватися певних вимог до організації почасової оплати, з тим щоб її
застосування не спричинило зниження ефективності роботи, що не бажано в
умовах конкуренції на ринку праці.

Застосування почасової оплати праці потребує:

• точного обліку і контролю за фактично відпрацьований час;

• правильного присвоєння робітникам тарифних розрядів відповідно до
їхньої кваліфікації і з урахуванням кваліфікаційного рівня виконуваних
робіт;

• розроблення й правильного застосування обгрунтованих норм виробітку,
(часу) нормованих завдань, норм обслуговування і нормативів чисельності.

Зауважимо, що на сучасних підприємствах праця робітників з почасовою
оплатою має нормуватися й оцінюватися на основі показників, які
враховують результати їхньої праці.

Такими показниками можуть бути:

• нормовані (виробничі) завдання, які визначають кожному почасовику
обсяг роботи за зміну, тиждень або місяць;

• планові норми або завдання щодо випуску продукції бригадою, дільницею,
цехом;

• норми праці, які можуть бути установлені як ступінь виконання
технологічних параметрів, режимів, норм витрат сировини, матеріалів та
інших виробничих ресурсів, строків виконання певних видів робіт тощо.

Почасова форма оплати праці застосовується:

1. За умови, коли у робітника відсутня реальна можливість для збільшення
випуску продукції, наприклад, якщо його виробіток обумовлений режимом
роботи устаткування, продуктивністю машин і агрегатів. Це характерно для
автоматичних ліній, конвеєрів і потокових ліній з безперервним і точно
регламентованим режимом, для робіт на високомеханізованому устаткуванні
й апаратурних процесах.

2. Якщо результати праці робітника не можуть бути конкретно виміряні і
кількісно виражені (налагодження верстатів, інструктаж).

3. Коли економічно недоцільно стимулювати зростання виробітку понад
оптимально передбачений технологічними параметрами, а також коли
перевиконання цих норм може досягатися через порушення технологічних
режимів і відповідно погіршення якості робіт, а відтак і продукції. До
таких робіт належить випробування продукції, остаточне доведення і
здавання ВТК, термічне оброблення і металопокриття виробів. Від
робітника вимагається старанне дотримання параметрів, а також виконання
кількісного завдання, установленого на рівні, за якого забезпечується
відповідна якість робіт.

За простої почасової системи розмір заробітку визначається залежно від
тарифної ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу. За
способом нарахування заробітної плати почасова оплата буває годинна,
денна, місячна.

Ефективнішою системою є почасово-преміальна, за якою оплачується праця
як основних, так і допоміжних робітників. За цією системою заробіток
робітникові нараховується не тільки за відпрацьований час, а й за
досягнення певних кількісних і якісних показників. Кількісними
показниками можуть бути відпрацьований час, виконання планових і
нормованих завдань, а якісними — здавання продукції з першого подання,
підвищення сортності продукції, економія сировини, матеріалів, пального,
інструментів, дотримання технологічних режимів тощо.

На багатьох підприємствах широко застосовується почасова-преміальна
система з нормованими завданнями. Робітники-почасовики преміюються за
виконання установлених їм нормованих завдань.

У разі застосування цієї системи до кожного робітника доводиться
конкретне змінне або місячне завдання (в штуках, нормо-годинах або
гривнях) і результати враховуються під час нарахування премій за даний
період. Уведення цієї системи супроводжується посиленням нормування
праці, впровадженням технічно-обгрунтованих норм і нормативів
чисельності.

Запровадженню системи нормованих завдань має передувати підготовча
робота за такими напрямами:

• проведення ретельного аналізу охоплення робітників-почасовиків
нормуванням праці;

• виявлення можливості й доцільності використання для нормування праці
допоміжних робітників-почасовиків нормованих завдань;

• установлення переліку професій робітників-почасовиків, яким доцільно
установлювати нормовані завдання;

• визначення наявності нормативних матеріалів, які необхідні для
установлення нормованих завдань;

• збирання та аналіз вихідних даних для визначення обсягу і
повторюваності робіт, які мають випадковий характер (наприклад, частота
виходу із ладу устаткування, період зносу інструменту та ін.);

• установлення виду нормованих завдань (індивідуальних або бригадних) і
періоду, на який вони розраховуються;

• визначення методики установлення нормованих завдань і порядку
доведення їх до дільниць, бригад та окремих робітників;

• розроблення документації з обліку видачі і виконання нормованих
завдань.

Окрім цього, розробляються заходи для поліпшення організації і
обслуговування робочих місць, умов праці, удосконалення трудових
процесів тощо.

Для оплати праці спеціалістів і службовців застосовується почасова форма
зарплати. Преміювання даної категорії працівників здійснюється за
конкретні досягнення у виробничій діяльності. У зв’язку з цим
найпоширенішою системою оплати їх праці є почасово-преміальна, за якої
заробітна плата складається з посадового окладу, доплат, надбавок і суми
премій. В умовах становлення ринкової економіки, подальшої
індивідуалізації заробітної плати, дедалі більшого поширення набуває
контрактна система оплати праці, яка може застосовуватися поряд з
існуючою на підприємстві системою оплати праці. Оплата праці за
контрактом є складовою контрактної системи наймання і оплати, яка досить
поширена в зарубіжних країнах.

Контракт є особливою формою трудового договору між найманим працівником
і власником підприємства, організації або уповноваженим органом. За
контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, | визначену цією
угодою і правилами внутрішнього розпорядку, а власник підприємства,
організації або уповноважений ним орган зобов’язується сплачувати
працівникові заробітну плату й забезпечувати умо-І ви праці, необхідні
для виконання роботи, передбачені законодавством працю, колективним
договором і угодою сторін.

Контракти мають перевагу над традиційними трудовими договорами, які не
повністю враховують особисті якості працівників та змістовну специфіку
їхньої професійної діяльності, не забезпечують належної відповідальності
за доручену справу.

Контракт як особлива форма трудового договору має спрямовуватися на
забезпечення умов для виявлення ініціативи та самостійності праці,
враховуючи індивідуальні здібності працівника та його професійні
навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і
соціальну захищеність працівника.

Контракт має юридичну форму, оскільки прийняття на роботу працівників
може здійснюватися у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.
У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до
якості і строків її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки та
взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці,
підстави для розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови,
необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з
урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових
можливостей підприємства, організації чи роботодавця. Умови оплати праці
та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт,
визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж
передбачено чинним законодавством, угодами й колективним договором, і
залежать від виконання умов контракту.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження
обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і
надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період,
участі у прибутках підприємства, організації (якщо це передбачено чинним
законодавством та їхніми статутами) чи громадянина-підприємця.

У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та
компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів
роботодавця.

Контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та
працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. Він
оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і
зберігаються у кожної зі сторін контракту. За згодою працівника копію
укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому
органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для
здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати,
визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін,
складеної у письмовій формі. Він є підставою для видання наказу
(розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на роботу з дня,
встановленого у контракті за угодою сторін.

Попередня глава   Зміст   Наступна глава

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020