.

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5065
Скачать документ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

І НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ НА ЗАСАДАХ

ЯКОЇ ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕНА.

Статут ВАТ ”Коломиясільмаш”

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Коломийський завод
сільськогосподарських машин” (надалі-Товариство) засновано згідно з
наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ
відповідно до Закону України “Про приватизацію майна державних
підприємств”, Закону України “Про господарські товариства” та Постанови
Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №’ 686 “Про затвердження
Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у
відкриті акціонерні товариства”.

1.2. Найменування Товариства:

повне – відкрите акціонерне товариство “Коломийський завод
сільськогосподарських машин”, скорочене – АТ “Коломиясільмаш”.

1.3. Місце знаходження Товариства:

Івано-Франківська обл., 78200, м. Коломия, вул. Пушкіна, 6.

1.4. Установчі документи Товариства: Статут АТ “Коломиясільмаш”.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької
діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а
також його працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

– виготовлення навантажувачів та інших машин, інструменту, обладнання;

– виготовлення товарів народного вжитку і надання послуг населенню;

– проведення товарообмінних та торгівельно-закупівельних операцій,
бартерних, клірінгових та інших угод;

– надання посередницьких послуг у сферах підприємницької діяльності;

– інвестиційна діяльність у сфері підприємницької діяльності;

– зовнішньоекономічна діяльність;

– ведення імпортно-експортних операцій, необхідних для господарської
діяльності;

– виконання автотранспортних послуг;

прискорення науково-технічного прогресу в галузі виробництва
навантажувачів, інструменту, обладнання та інших машин на базі науки,
техніки, технології та організації виробництва, “ноухау”;

– проведення науково-дослідних робіт;

– проведення інформаційно-консультативної діяльності;

– виконання робіт по маркетингу, в т.ч. створення баз (підприємств) по
проведенню ремонту, продажу та сервісному обслуговуванню;

– проведення конкурсів, фестивалів, ярмарок, симпозіумів, аукціонів,
виставок на території України та за кордоном;

– готельне обслуговування, організація відпочинку;

– експлуатація та створення кафе, барів, клубів та спортивних споруд
(зали, стадіон, басейни тощо);

– надання медичних та лікувально-оздоровчих послуг;

– посередницька, закупівельна та торговельна діяльність, в т.ч. у
вигляді комісійної, комерційної, фірмової, оптової та роздрібної
торгівлі, зокрема продуктами харчування, експлуатації та створення
власних магазинів, реалізація власної продукції та товарів інших
юридичних та фізичних осіб, в т.ч. закуплених у іноземців, за валюту;

– холдінгова діяльність;

– рекламно-видавнича діяльність;

– проведення лізингових операцій;

– організація фірмової торгівлі в Україні та за її межами;

– надання послуг телефонного зв’язку;

– виробництво та реалізація засобів виробництва;

– інвестиційна діяльність;

– виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;

– деревообробне виробництво та реалізація його продукції;

– оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна ;

– виробництво сільськогосподарської та харчової продукції;

– організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів,
станцій технічного обслуговування підприємств та пунктів громадського
харчування;

– здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному
законодавству України.

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дня державної реєстрації його
Статуту. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, інші
печатки і штампи, а також фірмовий знак, які затверджуються Правлінням
Товариства і реєструються в установленому порядку, товарний знак
відповідно до діючого положення, а також друкований орган.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним
законодавством України та цим Статутом.

Товариство не відповідає за зобов’язання засновника, а засновник за
зобов’язання Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства “Коломийський
завод сільськогосподарських машин”.

3.4. Майно, гроші та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств,
організацій, філій та представництв, а також надане йому майно, захищене
правом власності відповідно до законодавства України.

3.5. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право укладати
угоди (договори, контракти), в т.ч. договори купівлі-продажу, набувати
майнових і немайнових прав, нести відповідні зобов’язання, виступати
позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

3.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством України
порядку:

– випускати цінні папери;

– засновувати самостійно і разом з іншими юридичними і фізичними
особами, як на території України так і за її межами спільні
підприємства, господарчі товариства з правом юридичної особи;

– створювати на території та за її межами свої філії та представництва,
а також дочірні підприємства.

3.7. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та
представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами,
які є власністю Товариства.

Дочірні підприємства, філії та представництва діють згідно з Статутом,
та Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

3.8. Товариство може вкладати грошові кошти в облігації, позики,
сертифікати банків, депозитні та інші папери, що знаходяться в обігу,
проводити аукціони, виставки, ярмарки, бути учасниками асоціацій,
концернів, консорціумів та інших об’єднань, здійснювати операції на
товарних біржах.

3.9. Товариство самостійно планує свою виробничу і
фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток
колективу, проводить роботу на основі договорів із замовниками та
постачальниками.

3.10. Товариство може відкривати в установах банків рахунки в
національній та іноземній валюті як за місцем свого знаходження, так і
за місцем розташування своїх дочірніх підприємств, філій та
представництв згідно чинного законодавства.

Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках відповідно
до чинного законодавства України і зарубіжних держав.

3.11. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство
користується повним обсягом прав юридичної особи згідно з діючим
законодавством України та цим Статутом.

3.12. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів,
а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.13. Товариство є власником:

– майна, переданого йому засновником у власність;

– майна, придбаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

– продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;

– одержаних доходів;

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним
законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном
у відповідності з цілями своєї діяльності.

3.14. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно,
обмінювати, передавати в оренду, відчужувати іншим способом юридичним і
фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, що належать йому.

3.15. Товариство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.16. Товариство має право укладати угоди (договори), контракти, в тому
числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення,
зберігання, набувати майнові права, нести зобов’язання, виступати
позивачем в суді, арбітражному суді. Товариство має право на придбання
та надання права володіння та використання охоронних документів,
технологій, науково-технічної інформації, конструкторських розробок.

3.17. Товариство самостійно розпоряджається грошовими коштами згідно
Статуту та чинного законодавства.

3.18. Частка майна та обігових коштів Товариства може бути передана
дочірнім підприємствам, філіям або представництвам Товариства у
господарське відання на основі рішення Загальних зборів. Керівництво їх
діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням.

4. Засновники і учасники Товариства

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна
України.

4.2. Акціонерами-учасниками Товариства можуть бути:

– юридичні та фізичні особи України, а також іноземних держав відповідно
до законодавства України, що набули прав власності на акції в процесі
приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.3. Акціонери Товариства мають право:

– брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному
цим Статутом;

– брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку
(дивіденди);

– одержувати інформацію про діяльність Товариства;

– вийти в установленому порядку з Товариства;

– у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його ма:”:::а,
пропорційно розміру своєї частки в Статутному фонді Товариства;

– продавати, передавати акції, які належать йому, в порядку згідно з
діючим законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину,
дарувати;

– користуватись перевагою при придбанні додатково випущених акцій
Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

– додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення
органів управління;

– нести інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством
України та установчими документами;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства.

4.5. Засновники та учасники відповідають за зобов’язаннями Товариства в
межах належних їм акцій.

5. Статутний фонд Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства становить 459 994,5 грн.

5.2. Статутний фонд поділено на 1 839 980 шт. простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
свого статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених
акцій може бути збільшено шляхом:

– додаткового випуску та реалізації акцій за рахунок грошових або інших
внесків;

– збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається Вищим органом
Товариства.

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за згодою кредиторів
шляхом:

– зменшення номінальної вартості акцій;

– анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів. Рішення про
зменшення статутного фонду Товариства приймається у тому ж порядку що й
про його збільшення.

5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня
внесення цих змін до державного реєстру.

5.7. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення
Статутного фонду шляхом зменшення номінальної вартості акцій має бути
передбачено, що сертифікати акцій не подані акціонерами для анулювання
визначаються Товариством не дійсними через 6 місяців після персонального
письмового повідомлення про це акціонерів.

6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає прості іменні акції в розмірі його статутного
фонду і реєструє їх згідно з чинним законодавством.

Акціонерам може видаватись сертифікат на сумарну номінальну вартість
акцій.

6.2. Викуп та продаж власних акцій Товариством проводиться за рішенням
Правління.

6.3. Акція (пакет акцій) можуть бути придбані Товариством на підставі
договору з її власником або держателем за ціною, що визначається
сторонами або за ціною, що склалася на фондовому ринку.

6.4. Придбані Товариством власні акції можуть бути розподілені серед
акціонерів або реалізовані шляхом продажу на фондовій біржі чи
позабіржовому ринку.

7. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат

7.1. Сума прибутку, що отримується Товариством за звітний період від
усіх видів діяльності ? його балансовим прибутком. Балансовий прибуток
складається з прибутку від реалізації та з прибутку від
позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції дорівнює виторгу від реалізації
продукції (товарів, послуг) за мінусом податку на додану вартість,
акцизу, ввізного мита, митного збору та інших обов’язкових зборів та
платежів, а також витрат, що включаються до собівартості продукції.

Прибуток від позареалізаційних операцій дорівнює коштам, одержаним від
позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці операції.
Позареалізаційні операції пов’язані з діяльністю Товариства, що
безпосередньо не пов’язане з реалізацією продукції (товарів, послуг) та
іншого майна.

У розпорядженні Товариства залишається чистий прибуток, тобто балансовий
прибуток за мінусом податку на прибуток та інших платежів, то мають
сплачуватись з балансового прибутку.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у
повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається
Загальними зборами відповідно до цього Статуту, чинного законодавства
України і внутрішніх нормативних документів Товариства.

7.3. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення
фондів Товариства. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них
визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. За рахунок прибутку,
що залишається в розпорядженні Товариства створюються:

а) резервний фонд;

б) фонд дивідендів;

в) інші фонди.

7.4. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25
відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства
використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5
відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру.

Рішення про використання коштів фонду приймається Правлінням Товариства.

7.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку
Товариства за підсумками року. Сплата дивідендів не є зобов’язанням
Товариства перед акціонерами і здійснюється з чистого прибутку та
залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні
збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати
дивідендів з акцій за результатами роботи за рік. Сплата дивідендів
здійснюється один раз на рік, у наступному за звітним році, після
проведення зборів акціонерів, шляхом перерахування коштів на рахунок
акціонера або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом
емісії акцій чи рішенням Правлінння Товариства.

7.6. Спостережна рада та Загальні збори акціонерів не мають права
оголошувати сплату та сплачувати дивіденди, якщо Товариство є
неплатоспроможним або може стати неплатоспроможним внаслідок такої
сплати.

8. Органи управління Товариства

8.1. Органами управління Товариством є:

а) Загальні збори акціонерів;

б) Спостережна рада;

в) Правління;

г) Ревізійна комісія.

Загальні Збори акціонерів

8.2. Загальні збори акціонерів є Вищим органом управління Товариства. У
Загальних зборах акціонерів мають право брати участь особи, що є
власниками акцій на день проведення зборів, або їх повноважні
представники.

8.3. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження
його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів Спостережної ради Товариства;

г) обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної
комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки
прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердження їх Статутів та положень;

є) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб органів управління Товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів
Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

з) вирішення питання про придбання Товариством

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020