.

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4968
Скачать документ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

І НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ НА ЗАСАДАХ

ЯКОЇ ЦЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕНА.

Статут ВАТ ”Коломиясільмаш”

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Коломийський завод
сільськогосподарських машин” (надалі-Товариство) засновано згідно з
наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ
відповідно до Закону України “Про приватизацію майна державних
підприємств”, Закону України “Про господарські товариства” та Постанови
Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №’ 686 “Про затвердження
Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у
відкриті акціонерні товариства”.

1.2. Найменування Товариства:

повне – відкрите акціонерне товариство “Коломийський завод
сільськогосподарських машин”, скорочене – АТ “Коломиясільмаш”.

1.3. Місце знаходження Товариства:

Івано-Франківська обл., 78200, м. Коломия, вул. Пушкіна, 6.

1.4. Установчі документи Товариства: Статут АТ “Коломиясільмаш”.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької
діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а
також його працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

– виготовлення навантажувачів та інших машин, інструменту, обладнання;

– виготовлення товарів народного вжитку і надання послуг населенню;

– проведення товарообмінних та торгівельно-закупівельних операцій,
бартерних, клірінгових та інших угод;

– надання посередницьких послуг у сферах підприємницької діяльності;

– інвестиційна діяльність у сфері підприємницької діяльності;

– зовнішньоекономічна діяльність;

– ведення імпортно-експортних операцій, необхідних для господарської
діяльності;

– виконання автотранспортних послуг;

прискорення науково-технічного прогресу в галузі виробництва
навантажувачів, інструменту, обладнання та інших машин на базі науки,
техніки, технології та організації виробництва, “ноухау”;

– проведення науково-дослідних робіт;

– проведення інформаційно-консультативної діяльності;

– виконання робіт по маркетингу, в т.ч. створення баз (підприємств) по
проведенню ремонту, продажу та сервісному обслуговуванню;

– проведення конкурсів, фестивалів, ярмарок, симпозіумів, аукціонів,
виставок на території України та за кордоном;

– готельне обслуговування, організація відпочинку;

– експлуатація та створення кафе, барів, клубів та спортивних споруд
(зали, стадіон, басейни тощо);

– надання медичних та лікувально-оздоровчих послуг;

– посередницька, закупівельна та торговельна діяльність, в т.ч. у
вигляді комісійної, комерційної, фірмової, оптової та роздрібної
торгівлі, зокрема продуктами харчування, експлуатації та створення
власних магазинів, реалізація власної продукції та товарів інших
юридичних та фізичних осіб, в т.ч. закуплених у іноземців, за валюту;

– холдінгова діяльність;

– рекламно-видавнича діяльність;

– проведення лізингових операцій;

– організація фірмової торгівлі в Україні та за її межами;

– надання послуг телефонного зв’язку;

– виробництво та реалізація засобів виробництва;

– інвестиційна діяльність;

– виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;

– деревообробне виробництво та реалізація його продукції;

– оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна ;

– виробництво сільськогосподарської та харчової продукції;

– організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів,
станцій технічного обслуговування підприємств та пунктів громадського
харчування;

– здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному
законодавству України.

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дня державної реєстрації його
Статуту. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та
інші рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, інші
печатки і штампи, а також фірмовий знак, які затверджуються Правлінням
Товариства і реєструються в установленому порядку, товарний знак
відповідно до діючого положення, а також друкований орган.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним
законодавством України та цим Статутом.

Товариство не відповідає за зобов’язання засновника, а засновник за
зобов’язання Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства “Коломийський
завод сільськогосподарських машин”.

3.4. Майно, гроші та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств,
організацій, філій та представництв, а також надане йому майно, захищене
правом власності відповідно до законодавства України.

3.5. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право укладати
угоди (договори, контракти), в т.ч. договори купівлі-продажу, набувати
майнових і немайнових прав, нести відповідні зобов’язання, виступати
позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

3.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством України
порядку:

– випускати цінні папери;

– засновувати самостійно і разом з іншими юридичними і фізичними
особами, як на території України так і за її межами спільні
підприємства, господарчі товариства з правом юридичної особи;

– створювати на території та за її межами свої філії та представництва,
а також дочірні підприємства.

3.7. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та
представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами,
які є власністю Товариства.

Дочірні підприємства, філії та представництва діють згідно з Статутом,
та Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

3.8. Товариство може вкладати грошові кошти в облігації, позики,
сертифікати банків, депозитні та інші папери, що знаходяться в обігу,
проводити аукціони, виставки, ярмарки, бути учасниками асоціацій,
концернів, консорціумів та інших об’єднань, здійснювати операції на
товарних біржах.

3.9. Товариство самостійно планує свою виробничу і
фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток
колективу, проводить роботу на основі договорів із замовниками та
постачальниками.

3.10. Товариство може відкривати в установах банків рахунки в
національній та іноземній валюті як за місцем свого знаходження, так і
за місцем розташування своїх дочірніх підприємств, філій та
представництв згідно чинного законодавства.

Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках відповідно
до чинного законодавства України і зарубіжних держав.

3.11. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство
користується повним обсягом прав юридичної особи згідно з діючим
законодавством України та цим Статутом.

3.12. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів,
а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.13. Товариство є власником:

– майна, переданого йому засновником у власність;

– майна, придбаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

– продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;

– одержаних доходів;

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним
законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном
у відповідності з цілями своєї діяльності.

3.14. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно,
обмінювати, передавати в оренду, відчужувати іншим способом юридичним і
фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, що належать йому.

3.15. Товариство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах
належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.16. Товариство має право укладати угоди (договори), контракти, в тому
числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення,
зберігання, набувати майнові права, нести зобов’язання, виступати
позивачем в суді, арбітражному суді. Товариство має право на придбання
та надання права володіння та використання охоронних документів,
технологій, науково-технічної інформації, конструкторських розробок.

3.17. Товариство самостійно розпоряджається грошовими коштами згідно
Статуту та чинного законодавства.

3.18. Частка майна та обігових коштів Товариства може бути передана
дочірнім підприємствам, філіям або представництвам Товариства у
господарське відання на основі рішення Загальних зборів. Керівництво їх
діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням.

4. Засновники і учасники Товариства

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна
України.

4.2. Акціонерами-учасниками Товариства можуть бути:

– юридичні та фізичні особи України, а також іноземних держав відповідно
до законодавства України, що набули прав власності на акції в процесі
приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.3. Акціонери Товариства мають право:

– брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному
цим Статутом;

– брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку
(дивіденди);

– одержувати інформацію про діяльність Товариства;

– вийти в установленому порядку з Товариства;

– у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його ма:”:::а,
пропорційно розміру своєї частки в Статутному фонді Товариства;

– продавати, передавати акції, які належать йому, в порядку згідно з
діючим законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину,
дарувати;

– користуватись перевагою при придбанні додатково випущених акцій
Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

– додержувати установчих документів Товариства і виконувати рішення
органів управління;

– нести інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством
України та установчими документами;

– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність Товариства.

4.5. Засновники та учасники відповідають за зобов’язаннями Товариства в
межах належних їм акцій.

5. Статутний фонд Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства становить 459 994,5 грн.

5.2. Статутний фонд поділено на 1 839 980 шт. простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
свого статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених
акцій може бути збільшено шляхом:

– додаткового випуску та реалізації акцій за рахунок грошових або інших
внесків;

– збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається Вищим органом
Товариства.

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за згодою кредиторів
шляхом:

– зменшення номінальної вартості акцій;

– анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів. Рішення про
зменшення статутного фонду Товариства приймається у тому ж порядку що й
про його збільшення.

5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з дня
внесення цих змін до державного реєстру.

5.7. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства про зменшення
Статутного фонду шляхом зменшення номінальної вартості акцій має бути
передбачено, що сертифікати акцій не подані акціонерами для анулювання
визначаються Товариством не дійсними через 6 місяців після персонального
письмового повідомлення про це акціонерів.

6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає прості іменні акції в розмірі його статутного
фонду і реєструє їх згідно з чинним законодавством.

Акціонерам може видаватись сертифікат на сумарну номінальну вартість
акцій.

6.2. Викуп та продаж власних акцій Товариством проводиться за рішенням
Правління.

6.3. Акція (пакет акцій) можуть бути придбані Товариством на підставі
договору з її власником або держателем за ціною, що визначається
сторонами або за ціною, що склалася на фондовому ринку.

6.4. Придбані Товариством власні акції можуть бути розподілені серед
акціонерів або реалізовані шляхом продажу на фондовій біржі чи
позабіржовому ринку.

7. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат

7.1. Сума прибутку, що отримується Товариством за звітний період від
усіх видів діяльності ? його балансовим прибутком. Балансовий прибуток
складається з прибутку від реалізації та з прибутку від
позареалізаційних операцій.

Прибуток від реалізації продукції дорівнює виторгу від реалізації
продукції (товарів, послуг) за мінусом податку на додану вартість,
акцизу, ввізного мита, митного збору та інших обов’язкових зборів та
платежів, а також витрат, що включаються до собівартості продукції.

Прибуток від позареалізаційних операцій дорівнює коштам, одержаним від
позареалізаційних операцій за мінусом витрат на ці операції.
Позареалізаційні операції пов’язані з діяльністю Товариства, що
безпосередньо не пов’язане з реалізацією продукції (товарів, послуг) та
іншого майна.

У розпорядженні Товариства залишається чистий прибуток, тобто балансовий
прибуток за мінусом податку на прибуток та інших платежів, то мають
сплачуватись з балансового прибутку.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у
повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається
Загальними зборами відповідно до цього Статуту, чинного законодавства
України і внутрішніх нормативних документів Товариства.

7.3. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення
фондів Товариства. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них
визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. За рахунок прибутку,
що залишається в розпорядженні Товариства створюються:

а) резервний фонд;

б) фонд дивідендів;

в) інші фонди.

7.4. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25
відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства
використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків та позапланових витрат.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5
відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру.

Рішення про використання коштів фонду приймається Правлінням Товариства.

7.5. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку
Товариства за підсумками року. Сплата дивідендів не є зобов’язанням
Товариства перед акціонерами і здійснюється з чистого прибутку та
залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні
збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати
дивідендів з акцій за результатами роботи за рік. Сплата дивідендів
здійснюється один раз на рік, у наступному за звітним році, після
проведення зборів акціонерів, шляхом перерахування коштів на рахунок
акціонера або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом
емісії акцій чи рішенням Правлінння Товариства.

7.6. Спостережна рада та Загальні збори акціонерів не мають права
оголошувати сплату та сплачувати дивіденди, якщо Товариство є
неплатоспроможним або може стати неплатоспроможним внаслідок такої
сплати.

8. Органи управління Товариства

8.1. Органами управління Товариством є:

а) Загальні збори акціонерів;

б) Спостережна рада;

в) Правління;

г) Ревізійна комісія.

Загальні Збори акціонерів

8.2. Загальні збори акціонерів є Вищим органом управління Товариства. У
Загальних зборах акціонерів мають право брати участь особи, що є
власниками акцій на день проведення зборів, або їх повноважні
представники.

8.3. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження
його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства;

в) обрання та відкликання членів Спостережної ради Товариства;

г) обрання та відкликання членів Правління та Ревізійної комісії;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його
дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної
комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки
прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та
представництв, затвердження їх Статутів та положень;

є) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності
посадових осіб органів управління Товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів
Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

з) вирішення питання про придбання Товариством <алдій, що випускаються ним;й) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;і) прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;ї) Загальні збори акціонерів можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства, які не урегульовані законом.Повноваження, передбачені пунктами б), д), е), і), належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.8.4. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Товариства не менше одного разу на рік.8.5. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням з його ініціативи на вимогу Спостережної ради або Ревізійної комісії, у разі неплатоспроможності Товариства.8.6. Позачергові Загальні збори акціонерів повинні бути скликані Правлінням на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів з будь-яких причин та в будь-який час. У випадку, коли Правління протягом 20 робочих днів не виконало вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням встановленого чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства порядку їх скликання.8.7. Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 45 днів до дати їх проведення, публікується Правлінням Товариства в одному з центральних офіційних видань та в одному з видань, що видаються в регіоні розташування АТ. У повідомленні зазначаються: найменування та місцезнаходження Товариства, дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів, повний перелік питань, включених до порядку денного, а також порядок ознайомлення акціонерів з інформацією, що стосується питань, включених до порядку денного, адреса, за якою будуть прийматися пропозиції щодо порядку денного.8.8. Не пізніше, ніж за ЗО днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного акціонерів, що на момент їх надання володіють у сукупності понад 10% голосів, не можуть бути відхилені Правлінням.8.9. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів акціонерів, Правління зобов'язане повідомити акціонерів шляхом публікації відповідної інформації в тих же виданнях не пізніше, ніж за 10 днів до дати скликання Загальних зборів акціонерів.8.10. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які володіють у сукупності більше ніж 60% голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.Більшістю у 3/4 голосів акціонерів або їх повноважних представників, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів, приймаються рішення з наступних питань:а) зміна Статуту Товариства;б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.Спостережна рада8.11. Спостережна рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів і контролює та регулює діяльність Правління Товариства8.12. Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонері* з числа акціонерів у кількості 5 членів строком на 5 років. Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства. Порядок формування Спостережної ради регулюється внутрішніми нормативними документами.8.13. Спостережна рада в межах своєї компетенції:а) вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли цього вимагають інтереси акціонерів і Товариства в цілому;б) вирішує питання про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів тих чи інших питань;в) розглядає висновки, матеріали перевірок і службових розслідувань, здійснюваних Ревізійною комісією;г) подає Загальним зборам акціонерів пропозиції з питань діяльності Товариства;д) погоджує порядок денний Загальних зборів акціонерів;е) заслуховує поточні звіти Правління про діяльність Товариства;є) аналізує дії Правління по керівництву поточною діяльністю Товариства, реалізації технічної та цінової політики;ж) ініціює проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;з) попередньо погоджує проекти договорів (угод), в тому числі купівлі-продажу «а суму, що не перевищує 10% валюти балансу;й) рекомендує Загальним зборам акціонерів розмір та спосіб зміни статутного фонду Товариства;і) рекомендує Загальним зборам акціонерів розмір дивідендів;ї) подає Загальним зборам акціонерів рекомендації щодо доцільності створення або припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.Рішенням Загальних зборів акціонерів на Спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.8.14. Порядок скликання та проведення чергових і позачергових засідань, та іншої діяльності Спостережної ради регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.8.15. Засідання Спостережної ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2/3 від загальної кількості його членів. Кожний член Спостережної ради має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість членів Спостережної ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів - голос Голови є вирішальним.8.16. Спостережна рада подає Загальним зборам акціонерів щорічний звіт про свою діяльність у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.Правління Товариства8.17. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює керівництво його поточною діяльністю.8.18. Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 7 членів на строк 5 років. Функція обрання членів Правління може бути делегована відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Спостережній раді товариства. До складу Правління Товариства входять Голова Правління, заступники Голови Правління та члени Правління. Член Правління не може одночасно бути членом Спостережної ради та (або) Ревізійної комісії. Порядок обрання та формування Правління регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.8.19. До компетенції Правління належать:а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;в) укладання договорів (угод), в тому числі купівлі-продажу на суму, що не перевищує 5% валюти балансу;г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);д) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів акціонерів;е) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;є) організація, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного зборів (за погодженням із Спостережною радою);ж) укладання колективного договору;з) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради.До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Правління.8.20. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань Правління регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.8.21. Рішення Правління приймаються колегіальне на засіданнях Правління або одноособове Головою Правління у випадку делегування йому таких повноважень. Засідання Правління проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більшість членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів - голос Голови є вирішальним.8.22. Особи, які входять до складу Правління, повинні мати трудові відносини з Товариством. Члени Правління не звільняються від виконання своїх посадових обов'язків. Секретар Правління може бути призначений з числа працівників Товариства.8.23. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів на 5 років. Голова Правління керує роботою Правління. Голова Правління має право:а) без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти, від його імені юридичне значущі дії;б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради;в) підписувати доручення, договори (угоди), в тому числі договори оренди, купівлі-продажу та інші документи від імені Товариства;г) розподіляти обов'язки між членами Правління;д) вирішувати інші питання, делеговані Правлінням;е) у випадках коли дії посадових осіб нанесли або можуть нанести збитки Товариству, Голова Правління може призупинити такі дії шляхом усунення членів Правління, інших осіб Товариства.8.24. Перший заступник голови Правління надає допомогу Голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у випадку його відсутності.Ревізійна комісія8.25. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій, та представництв.8.26. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 3 членів на 5 років.Член Ревізійної комісії не може одночасно бути членом Спостережної ради, Правління та іншою особою Товариства.8.27. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює чергові та позачергові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.8.28. Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.8.29. Позачергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює:а) за рішенням Загальних зборів акціонерів;б) за рішенням Спостережної ради Товариства;в) за власною ініціативою;г) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів.8.30. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки.8.31. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Спостережній раді, звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах акціонерів.8.32. Інші питання діяльності Ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства.9. Реорганізація та ліквідація Товариства9.1. Реорганізація чи ліквідація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів або на підставі відповідного судового рішення.9.2. Порядок реорганізації чи ліквідації Товариства регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.9.3. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.9.4. Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та роботи його ліквідаційної комісії у випадку визнання його банкрутом визначається законодавством України про банкрутство.9.5. Комплекс організаційно-правових заходів по забезпеченню ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходить право розпорядження майном Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується рішенням органу, за рішенням якого відбувається ліквідація.9.6. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:а) управляє майном Товариства;б) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;в) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;г) реалізує майно Товариства;д) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.9.7. Ліквідаційна комісія складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу та подає його на затвердження органу, що прийняв рішення про ліквідацію.9.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до державного реєстру.10. Зміни в установчих документах Товариства10.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.10.2. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.10.3. Зміни, внесенні у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019