.

Загальна характеристика інноваційних процесів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2777
Скачать документ

Реферат на тему:

Загальна характеристика інноваційних процесів

Усю сукупність процесів (явищ), що відбуваються на підприємствах різних
галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи —
традиційні та інноваційні. Традиційні процеси (явища) характеризують
звичайне функціонування народного господарства, його галузей і
підприємств, а інноваційні — розвиток останніх на якісно новому рівні.
Протягом тривалого періоду, коли економіка функціонувала й розвивалася
переважно за рахунок екстенсивних факторів (застосування постійно
зростаючого обсягу суспільних ресурсів — персоналу, виробничих фондів),
у виробництві домінували традиційні еволюційні процеси. Оскільки
екстенсивні фактори практично себе вичерпали або стали економічно
невигідними, розвиток та інтенсифікація сучасного виробництва мають
базуватися переважно на нових рішеннях у галузях технології, техніки,
організаційних форм і методів господарювання. Опрацювання, прийняття та
реалізація таких рішень і становлять зміст інноваційних процесів.

У загальному розумінні інноваційні процеси, що мають місце в будь-якій
складній виробничо-господарській системі, є сукупністю прогресивних,
якісно нових змін, що безперервно виникають у часі та просторі.

Результатом інноваційних процесів є новини, а запровадження їх у
господарську практику визнається за нововведення. Інноваційні процеси
започатковуються певними галузями науки, а завершуються у сфері
виробництва, сприяючи прогресивним змінам останнього. Первісними
імпульсами запровадження новин (нововведень) на підприємствах служать не
тільки суспільні потреби й результати фундаментальних наукових
досліджень, а й використання зарубіжного прогресивного досвіду в галузі
технології та організації виробництва, сучасних форм господарювання. За
своїм характером інноваційні процеси, новини й нововведення поділяються
на взаємозв’язані види (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Джерела, класифікація і взаємозв’язок інноваційних процесів

(новин, нововведень).

Технічні новини і нововведення проявляються у вигляді нових продуктів
(виробів), технологій їхнього виготовлення, засобів виробництва (машин,
устаткування, енергії, конструкційних матеріалів). Організаційні
нововведення охоплюють нові методи й форми організації всіх видів
діяльності підприємств та інших ланок суспільного виробництва
(організаційні структури управління сферами науки та виробництва, форми
організації різних типів виробництва й колективної праці тощо);
економічні — методи господарського управління наукою та виробництвом
через реалізацію функцій прогнозування і планування, фінансування,
ціноутворення, мотивації та оплати праці, оцінки результатів діяльності;
соціальні — різні форми активізації людського чинника (професійна
підготовка й підвищення кваліфікації персоналу, передовсім керівного
складу всіх рівнів; стимулювання творчої діяльності; поліпшення умов і
постійне підтримування високого рівня безпеки праці; охорона здоров’я
людини і охорона довкілля; створення комфортних умов життя тощо);
юридичні — нові і змінені закони та різноманітні нормативно-правові
документи, що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств та
організацій.

За масштабністю і силою впливу на ефективність діяльності певних ланок
суспільного виробництва всі новини та нововведення можна об’єднати у дві
групи — локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасштабні).
Якщо локальні новини (нововведення) ведуть переважно до еволюційних
перетворень у сфері діяльності підприємств і через це не справляють
якогось істотного впливу на ефективність функціонування та розвитку цих
підприємств, то глобальні, що здебільшого є революційними (принципово
новими), кардинально підвищують організаційно-технічний рівень
виробництва, а завдяки цьому забезпечують суттєві позитивні зрушення в
економічних і соціальних процесах.

Між окремими видами інноваційних процесів (новин, нововведень) існує
відносно тісний взаємозв’язок. Технічні новини зумовлюють передовсім
відповідні організаційні нововведення, а останні потребують, як правило,
певних змін в економічному механізмі діяльності підприємств. Зокрема
створення й розвиток гнучких автоматизованих виробництв на підприємствах
різних галузей спричиняють докорінні зміни в організації технічної
підготовки виробництва, методах його поточного планування та
оперативного регулювання, а також забезпечують перехід до безперервного
(тризмінного) режиму роботи цехів з гнучкими виробничими системами.
Широкомасштабна комп’ютеризація виробництва та інших сфер діяльності
людини зумовлює появу нового виду господарювання — промислового сервісу
й відповідних організаційно-економічних форм його здійснення.

Ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення неодмінно
ведуть до помітних позитивних змін у соціальних процесах на
підприємствах, а постійна актуалізація нагальних завдань соціального
характеру ініціює розв’язання таких за допомогою нових економічних
рішень. Зрештою, усі нововведення на підприємствах, які зорієнтовано на
динамічний розвиток і невпинне підвищення ефективності виробництва,
мають спиратися на власні юридичні підвалини, відповідні
нормативно-законодавчі акти — інакше вони не справлятимуть належного
впливу на масштаби і строки досягнення соціально-економічних цілей
діяльності підприємств та організацій. Тому треба позитивно оцінювати
активізацію законотворчих процесів в Україні, які сприяють скорішому
переходу до соціально орієнтованих ринкових відносин між суб’єктами
господарювання; розробку і схвалення пакета законів і механізмів їхньої
практичної реалізації, що визначають і регулюють діяльність підприємств
та організацій усіх галузей народного господарства.

t

v

$

&

ue

th

Gічно. Найбільший за наслідками безпосередній вплив на результативність
(ефективність) діяльності підприємства справляють технічні та
організаційні нововведення. Інші нововведення впливають на виробництво
опосередковано (через ефективність нових організаційно-технічних
рішень). Про силу впливу окремих організаційно-технічних та інших
нововведень на відповідні економічні показники діяльності підприємств
свідчать такі приклади.

Досвід експлуатації гнучких автоматизованих виробництв показує їхні
істотні переваги порівняно з технологічним устаткуванням традиційного
виконання: питома вага оплати праці (у розрахунку на одну деталь)
зменшується на 25—30%, накладні витрати — більше ніж на 80%, виробничі
площі зменшуються на 60%, а тривалість виробничого циклу скорочується у
5—6 разів. З-поміж глобальних технічних нововведень за силою впливу на
економіку підприємства варто назвати роторні та роторно-конвеєрні лінії,
які забезпечують проти традиційних знарядь: підвищення продуктивності
праці — у 4—10 разів; зменшення обсягу необхідної виробничої площі — у
2—2,5 разів; скорочення тривалості циклу виготовлення — у 15—20 разів, а
обсягу транспортування виробів — у 25—30 разів.

Помітно посилюється вплив нових технічних (технологічних) систем не лише
на економічні явища, а й на соціальні процеси. Це потребує пильної уваги
конструкторів нової техніки до показників її надійності, ергономічності
та екологічності. Особливо нагальним є завдання екологізації
виробництва. Спеціальними науковими соціальними дослідженнями
встановлено, наприклад, що збільшення у два рази забруднення повітря
шкідливими викидами скорочує термін експлуатації промислового
устаткування до першого капітального ремонту в середньому у півтора
раза, і що урожайність пшениці в зонах дії підприємств кольорової
металургії на 40—60% менша, ніж за межами цих зон. Водночас сучасні
прогресивні технології у багатьох випадках не тільки зменшення кількості
шкідливих відходів, а й перетворення їх на додаткові чинники зростання
обсягів продукції і прибутку. Зокрема застосування технології утилізації
викидів сірчаного ангідриду тепловими електростанціями через оснащення
їх відповідними газоочисними установками може задовольнити половину
потреби народного господарства України в сірчаній кислоті.

Проте ефективність окремих глобальних і локальних заходів є важливим,
але недостатнім вимірником ступеня впливу нововведень
організаційно-технічного характеру на результативність діяльності
підприємств. Ось чому необхідно знати конкретну методику виявлення
інтегрального впливу певної сукупності нововведень на ключові показники
виробничо-господарської діяльності підприємств за той чи інший проміжок
часу. У зв’язку з цим можна використовувати загальний методичний підхід,
суть якого зводиться до обчислення за спеціальними алгоритмами
(формулами) основних показників, що характеризують економічну
ефективність тієї чи тієї сукупності запроваджених впродовж року
(кількох років) нових технічних та організаційних рішень. Зокрема варто
обчислювати такі техніко-економічні показники.

( Приріст обсягу виробленої продукції:

, (9.1)

— кількість вивільнених працівників за рахунок технічних і
організаційних нововведень, осіб;

— продуктивність праці в розрахунковому році (періоді), грн/осіб;

— обсяг виробленої продукції, тис. грош. од.

( Приріст продуктивності праці:

, (9.2)

— загальне зростання продуктивності праці в розрахунковому році
(періоді), %;

— фактична чисельність персоналу, осіб;

— продуктивність праці у базовому році (періоді).

( Приріст фондоозброєності праці:

, (9.3)

— темп зростання фондоозброєності праці у розрахунковому році
(періоді), %;

— вартість основних виробничих фондів, тис. грош. од.;

— фондоозброєність праці у базовому році (періоді), грн/осіб.

( Приріст фондовіддачі:

, (9.3)

— темп зміни фондовіддачі за розрахунковий рік (період), %;

— фондовіддача у базовому році (періоді), грн.

( Частка економії (%) від провадження технічних та організаційних новин
у загальних витратах на виробництво продукції:

, (9.5)

— середня заробітна плата одного працівника у розрахунковому році
(періоді);

— загальна сума прибутку у тому ж році (періоді).

( Приріст рентабельності виробництва:

, (9.6)

— рівень рентабельності виробництва у розрахунковому році (періоді),
%;

— загальна вартість виробничих фондів.

Зроблені за таким методичним підходом розрахунки середніх показників
свідчать про істотний вплив технічних та організаційних нововведень на
ефективність виробництва на підприємствах різних галузей народного
господарства України.

За загальної помітної тенденції постійного зниження фондовіддачі
техніко-організаційні нововведення забезпечують значне підвищення цього
показника (приблизно на 18%). Проти загальної позитивної динаміки
показників витрат на виробництво (собівартості продукції) і
рентабельності виробництва, темпи їх відповідно зниження і збільшення
цих показників, зумовлені організаційно-технічними чинниками, були майже
у 1,5—2 рази вищими. При цьому частки зміни розрахункових показників під
впливом технічних та організаційних нововведень становили у середньому
62–63 і 37–38 відсотків загальної позитивної їхньої динаміки.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020