.

Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,види, методи встановлення та регулювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 9444
Скачать документ

Реферат на тему:

Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,види, методи
встановлення та регулювання

Загальна

характеристика ціни; види цін

За ринкових умов господарювання ключовим економічним важелем, що активно
впливає на розвиток суспільного виробництва та рівень життя населення, є
ціна. Ціна — це грошовий вираз вартості товару (продукції, послуги).
Вона завжди коливається навколо ціни виробництва (перетвореної форми
вартості одиниці товару, що дорівнює сумі витрат виробництва і
середнього прибутку) та відображає рівень суспільно необхідних витрат
праці.

Застосовувані в ринковій економіці ціни виконують три основні функції:
обліково-вимірювальну, розподільчу та стимулюючу. Обліково-вимірювальна
функція ціни полягає в тім, що вона є засобом обліку й вимірювання
витрат суспільної праці на виробництво окремих видів продукції або
надання різноманітних послуг. Розподільча функція зводиться до того, що
за допомогою цін, які відхиляються від вартості, здійснюється
перерозподіл частини доходів первинних суб’єктів господарювання й
населення. Стимулююча функція ціни використовується для мотивації
підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної
прибутковості (дохідності) кожному нормально працюючому продуценту,
посереднику і безпосередньому продавцю товарів виробничого та споживчого
призначення.

Ціна одиниці продукції (окремої послуги) формується з відповідних
складових, що відображають структуру відповідних видів цін,
використовуваних різними суб’єктами господарювання. Типові складові ціни
показано на рис. 16.4.

Рис. 16.4. Типові структурні елементи ціни

одиниці продукції (роботи, послуги).

У системі господарювання застосовується багато видів цін, які
виокремлюються за різними класифікаційними ознаками (або без таких
ознак). Основні види цін і тарифів, виокремлюваних за певними
класифікаційними ознаками, показано на рис. 16.5.

За класифікаційною ознакою рівня встановлення та регулювання
застосовують централізовано-фіксовані й регульовані, договірні та вільні
ціни. Централізовано-фіксовані ціни встановлює держава на ресурси, що
впливають на загальний рівень і динаміку цін; на товари і послуги, які
мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію (послуги),
виробництво (надання) якої зосереджено на підприємствах (в
організаціях), що займають монопольне становище на ринку. Рівень
договірних цін формується на засаді домовленості між виробником
(продавцем) і споживачем (покупцем) і стосується конкретної партії
товару. Вільні ціни — це ціни, що їх визначає підприємство (організація)
самостійно. Проте держава певною мірою впливає на договірні та вільні
ціни, проводячи антимонопольну політику, регулюючи умови оподаткування й
кредитування для окремих груп суб’єктів господарської діяльності.

Залежно від особливостей купівлі-продажу і сфери економіки існують
світові, оптові, закупівельні та роздрібні ціни, а також тарифи на
перевезення вантажів і пасажирів, надання різноманітних платних послуг.

Рис. 16.5. Основні види цін і тарифів

за окремими класифікаційними ознаками.

Світові ціни — це грошовий вираз міжнародної вартості товарів, що
реалізуються (продаються) на світовому ринку. Вони визначаються: для
одних товарів — рівнем цін країни-експортера; для інших — цінами бірж та
аукціонів; для багатьох готових виробів — цінами провідних фірм світу.

Оптові (відпускні) ціни на продукцію виробничо-технічного призначення,
товари народного споживання і закупівельні ціни на сільськогосподарську
продукцію встановлюються виходячи з: фактичних витрат на виробництво (із
собівартості) продукції; прибутку підприємства (з урахуванням
кон’юнктури ринку, якості продукції); величини податку на додану
вартість; суми акцизів (для товарів, що обкладаються акцизним збором);
суми ліцензійного збору (для алкогольної продукції). Закупівельні ціни
застосовуються постачально-збутовими, заготівельними організаціями,
оптово-посередницькими фірмами, підприємствами (організаціями) оптової
торгівлі та іншими юридичними особами, які здійснюють торговельну
діяльність відповідно до свого статуту. Вони включають оптову
(відпускну) ціну підприємства-виробника, податок на додану вартість,
акцизний та ліцензійний збори, а також витрати зазначених підприємств
(організацій) для закупівлі, збереження, фасування, транспортування і
реалізації продукції та прибуток, необхідний для нормальної діяльності.
Роздрібні ціни визначаються самостійно торговельними підприємствами,
підприємствами громадського харчування та іншими юридичними особами, які
здійснюють продаж товарів чи надають послуги населенню, згідно з
кон’юнктурою ринку, якістю товару (послуг), виходячи з вільної ціни
закупівлі.

Окрему групу цін становлять різноманітні тарифи. Тарифи вантажного та
пасажирського транспорту відображають плату за перевезення вантажів і
пасажирів, яку справляють транспортні підприємства з відправників і
населення. Тарифи на платні послуги характеризують розмір оплати послуг
по побутовому обслуговуванню населення, послуг банків і зв’язку,
юридичних, консультаційних та інших послуг, що надаються фізичним та
юридичним особам.

У сучасній практиці господарювання застосовуються також ринкові ціни,
які виокремлюються без певної класифікаційної ознаки. Основні з них (з
короткою сутнісною характеристикою) показано на рис. 16.6.

Сучасне ціноутворення передбачає систему франкування цін. Франко (італ.
franco, букв. — вільний) — вид зовнішньоторговельної угоди
купівлі-продажу, коли в ціну товару включаються витрати на його
страхування і доставку в місце, зазначене в договорі.

Заведено розрізняти ціни «франко-станція відправлення» та
«франко-станція призначення». За умови встановлення оптової ціни
«франко-станція відправлення» витрати на доставку продукції від станції
відправлення до місця споживання несе покупець товару, а відтак
транспортні витрати продавець не включає в ціну. Оптова ціна
«франко-станція призначення» включає транспортні витрати, які
відшкодовує оптово-збутова організація чи виробник продукції.

Загальні

і специфічні

чинники

ціноутворення

Уся сукупність чинників, що так чи так мірі впливають на процес
ціноутворення на різногалузеву продукцію (послуги), поділяється на дві
групи: загальні та специфічні.

Загальними чинниками, що визначають ціни на товари (продукцію, послуги),
переважно є:

Рис. 16.6. Основні види ринкових цін, виокремлюваних без певної
класифікаційної ознаки

гнучкість попиту: зростання цін зумовлює зменшення попиту й навпаки;

високі технічні параметри та низька вартість експлуатації: вони важливі
для потенційного покупця не менше, ніж ціна;

орієнтація на одержання прибутку та оцінка потенційних покупок з огляду
на їхню ефективність: чинники, що впливають на вибір товару покупцем, за
ступенем їхньої важливості розміщуються в такій послідовності: якість,
технічне обслуговування, ціна;

?

?

jl?

?

1/4

?

gd’J

gd’J

&

?здатність надавати готовому виробу більшої привабливості для покупців:
зрозуміло, що доступні ціни, узгоджені з показниками якості товару, є
привабливішими для потенційних покупців.

Об’єктивно діють і специфічні чинники ціноутворення на основні види
продукції виробничо-технічного призначення (сировину, основні й
допоміжні матеріали, вузли та агрегати, основне й допоміжне
устаткування). Їх варто розглянути детальніше.

( Сировина підлягає лише тій обробці, яка полегшує її використання чи
транспортування або приводить її у відповідність із чинними стандартами.
За реалізації сировинних товарів на ринку ціни на них встановлюються з
урахуванням вимог стандартів, обсягу попиту і продажу.

( Основні матеріали, як правило, купують відповідно до специфікації,
опрацьованої на базі чинних стандартів. Саме наявність затверджених у
встановленому порядку стандартів є головним чинником ціноутворення на
основні матеріали.

( Допоміжні матеріали виконують на різногалузевих підприємствах майже
однакові функції і у зв’язку з цим мають стійкий попит. Тому на
встановлення ціни на такі матеріали впливають існуючий попит, їхні
якісні показники та обсяги виробництва.

( У зв’язку з природним прагненням покупців максимально обмежити
кількість постачальників вузлів та агрегатів, останні звичайно придбають
безпосередньо у виробників, які встановлюють ціну на них з урахуванням
іміджу своєї продукції на ринку. Іноді деякі вузли та агрегати є досить
помітними в готовому виробі, що дає змогу покупцям використовувати
відомі на ринку марки (типорозміри) таких виробів для стимулювання збуту
власної продукції за вигідною для них ціною.

( За встановлення цін на основне устаткування враховується його
універсальність або навпаки — спеціалізація. Що вища спеціалізація
устаткування, то суворіші вимоги як до експлуатаційних параметрів, так і
до ціни. За ринкових умов господарювання виробники основного
устаткування можуть кредитувати своїх покупців, включаючи продаж на
виплат та лізинг.

( Ціна одиниці допоміжного устаткування завжди є помітно нижчою за ціну
на основне устаткування. За умови зростання обсягів виробництва і збуту
такого устаткування з’являється можливість дальшого зниження ціни.

Методи

ціноутворення

на продукцію

(послуги)

За ринкових умов господарювання можуть застосовуватися різноманітні
методи ціноутворення. Основні з них показано на рис. 16.7. Варто
звернути увагу на їхню змістову характеристику.

1. Розрахунок ціни за методом «середні витрати плюс прибуток» є
найпростішим і широко застосовуваним. Згідно з ним ціна (Ц) визначається
за формулою

, (16.21)

де СВ — середні витрати (собівартість); П — величина прибутку в ціні,
яка встановлюється самим підприємством (організацією) або обмежується
державою як граничний рівень рентабельності продукції (послуг).

2. Розрахунок ціни на підставі цільового (фіксованого) прибутку
вважається різновидом методики визначення ціни на засаді середніх витрат
(собівартості). Особливість його полягає в тім, що ціну поставлено в
жорстку залежність від загального розміру прибутку, який підприємство
передбачає одержати від продажу певної кількості продукції. За умови
прямолінійної динаміки залежних величин ціна встановлюється з
використанням формули

, (16.22)

— змінні витрати на одиницю продукції (послуги);

— постійні витрати на дану продукцію (послугу) за певний період
(квартал, рік);

— загальна сума прибутку, яку можна одержати від продажу продукції
(надання послуги) за той самий період;

— обсяг продажу продукції (наданої послуги) в натуральному вимірі.

3. Установлення ціни на засаді суб’єктивної цінності товару здійснюється
з урахуванням потенційного (реально виявленого) попиту.

4. Метод ціноутворення «за рівнем поточних цін» («за рівнем
конкуренції») полягає в тім, що ціну розглядають та встановлюють як
функцію цін на аналогічну продукцію в конкурентів. Залежно від
особливостей продукції і типу ринку (монополія, олігополія) цей метод
ціноутворення має різні модифікації (установлення ціни на рівні поточної
ринкової ціни або трохи нижче за неї; установлення ціни на конкретний
виріб з урахуванням цін на аналогічну продукцію та співвідношення
параметрів цих виробів).

Рис. 16.7. Основні методи ціноутворення

за ринкових умов господарювання.

5. Установлення ціни на підставі результатів закритих торгів є
різновидом методу «за рівнем поточних цін» і застосовується з метою
одержання замовлення на виготовлення певної продукції (торг за вигідний
контракт).

6. Метод ціноутворення «за рівнем попиту» передбачає встановлення ціни
за допомогою пробного продажу товару в різних сегментах ринку. При цьому
враховуються умови продажу, кон’юнктура ринку, супутні послуги. За
використання цього методу в різних місцях (сегментах) ринку на ті самі
товари ціни можуть бути різними.

7. Метод установлення ціни за місцем походження товару полягає в тім, що
товар передається транспортній організації за умови «франко-вагон»;
після цього всі права на товар і відповідальність за нього переходять до
покупця (замовника).

8. Метод установлення єдиної ціни із включенням у неї витрат на доставку
означає відповідні дії підприємства (організації) для включення в ціну
фіксованої суми транспортних витрат незалежно від віддаленості покупця
(клієнта).

9. Застосування методу встановлення зональних цін полягає в тім, що
підприємство (фірма) виокремлює кілька зон, у межах яких встановлюються
єдині ціни залежно від рівня транспортних витрат.

10. Метод установлення ціни стосовно базисного пункту характеризується
тим, що продавець (фірма) вибирає конкретний район (місто, область) за
базисний і збирає з усіх замовників (клієнтів) транспортні витрати в
сумі, що дорівнює вартості поставки з цього району (міста, області)
незалежно від того, звідки насправді здійснюється відвантаження товару.

11. Метод встановлення цін із прийняттям на себе витрат на поставку
означає, що підприємство (організація) частково чи повністю бере на себе
фактичні витрати на доставку товару з метою стимулювання надходження
замовлень від покупців (клієнтів).

12. За встановлення цін зі знижками підприємство-продавець змінює свою
вихідну ціну та встановлює певну знижку з неї, ураховуючи дострокову
оплату рахунків, закупівлю великого обсягу продукції або позасезонну її
закупівлю тощо. Це дає змогу підприємству підтримувати більш стабільний
рівень виробництва протягом року.

Вибір методу ціноутворення і встановлення відповідно до нього певного
рівня ціни є початковим етапом розробки цінової стратегії та тактики
підприємства (організації). Надалі ціни постійно коригуються
(регулюються) підприємством (організацією) і державою, згідно з мінливою
кон’юнктурою ринку та необхідними уточненнями заздалегідь розробленої
стратегії ціноутворення стосовно різних видів продукції.

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020