.

Тарифна і безтарифна системи оплати праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 12074
Скачать документ

Р Е Ф Е Р А Т

на тему:

Тарифна і безтарифна системи оплати праці

ЗМІСТ

Тарифна система оплати праці.

Безтарифна система оплати праці.

Література

1. Тарифна система оплати праці.

Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати
є форми й системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку,
з’єднувальною ланкою між нормуванням праці і тарифною системою, а з
другого – засобом досягнення певних якісних показників. Ці елементи
організації оплати праці є способом установлення залежності величини
заробітної плати від кількості, якості праці та її результатів.
Організація оплати праці проводиться на основі:

– законодавчих та інших нормативних документів;

– генеральної угоди на державному рівні;

– галузевих, генеральних угод;

– трудових договорів.

Згідно зі статтею 96 Кодексу законів про працю України основою
організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка складається
з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових окладів і
тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Тарифна система оплати праці — це сукупність правил, за допомогою яких
забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов
її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що
характеризують якісну сторону праці.

Як зазначалося вище тарифна система оплати праці включає:

а) тарифну сітку – коефіцієнти, які присвоюються робочим в залежності
від кваліфікації;

б) тарифні ставки – суми, які нараховуються за певний проміжок часу
(година, день) працівникам відповідної кваліфікації (розряду).
Наприклад, працівнику першого розряду за одну годину нараховується одна
гривня, а працівнику шостого розряду – шість гривень.

Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт в
залежності від їх складності, а робітників – в залежності від їх
кваліфікації та відповідальності по розрядах тарифної сітки. Вона є
основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної
ставки робітника першого розряду, яка встановлюється в розмірі,
перевищеним законодавче встановлений розмір мінімальної заробітної
плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних
ставок.

Тарифна система відображає поділ працівників за професіями та
кваліфікаціями. Професія характеризує трудову діяльність і зайнятість
працівника відповідно до одержаної ним підготовки, придбаних теоретичних
знань і практичних навичок. Спеціальність відображає
внутрішньо-професійний поділ праці. Це поняття є вужче порівняно з
поняттям “професія” (наприклад слюсар-водопровідник). Отже,
спеціальність потребує глибших знань і надбання практичних навичок з
вужчого кола робіт. Кваліфікація – це сукупність вироблених знань,
уміння, певних практичних навичок. Вона виражає ступінь підготовленості
працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Тарифна система є основою для устаткування правильного співвідношення
між темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати
працівників. З її допомогою визначається необхідна кількість працівників
відповідної кваліфікації чи спеціальності, а також співвідношення
заробітної плати різних категорій працівників.

Основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні довідки
робіт і професій робітників, кваліфікаційні довідки посад керівниками,
спеціалістів і службовців, тарифні сітки та ставки і схеми посадових
окладів, або єдина тарифна сітка. У сучасних економічних умовах кожне
підприємство може самостійно розробляти тарифну систему, дотримуючись
державних гарантів і вимог генеральної, галузевої, регіональної тарифних
угод згідно з чинним законодавством.

Тарифно-кваліфікаційні довідники – це нормативні документи, в яких усі
види робіт, що виконуються на тому чи іншому виробництві, розподіляються
на групи залежно від їхньої складності. Вони служать для тарифікації
робіт і встановлення кваліфікаційних розрядів робітником.

Тарифно-кваліфікаційний довідник використовується для визначення
кількості розрядів за кожною професію (спеціальністю), складності робіт,
кваліфікаційних розрядів робітником; забезпечення єдності в оплаті праці
робітників; які мають однакову кваліфікацію; складання програм з
підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Він складається із 72
випусків, які включають приблизно 160 розділів. За його допомогою можна
здійснювати тарифікацію понад 5 тис. професій робітників і виконуваних
ними робіт.

Тарифно-кваліфікаційний довідник містить по кожному розряду будь-якої
професії характеристику, яка дається у трьох розділах: “Характеристика
робіт”, “Повинен знати”, “Приклади робіт”. У першому розділі наведено
роботи, які робітник мусить виконати, складність їх виконання; ступінь
самостійності робітника під час виконання робіт, а також під час
налагодження устаткування, апаратів, установок. У другому розділі
міститься основні вимоги до знань робітника, котрий виконує роботи
певної складності, дається перелік навичок, якими він повинен володіти,
вимоги до його теоретичної підготовки з професії (спеціальності). У
третьому розділі наводиться перелік робіт найтиповіших для даного
розряду і професії.

Тарифно-кваліфікаційні характеристики можуть розроблятися за допомогою
двох методів оцінки складності праці: аналітичний та експертний.

Сутність аналітичного методу полягає в розчленуванні процесів праці на
окремі функції і виражені в балах кожної з функцій. Розрізняють чотири
такі функції:

Розрахункова, яка означає здійснення робітниками розрахунків до початку
роботи і в її процесі;

Підготовча, яка включає підготовку робочого місця роботи, підбір
інструменту;

Виконавча, основна функція, пов’язана з безпосереднім веденням робочого
процесу;

Обслуговування, або функція управління устаткуванням, пов’язана з
додатковими вимогами до кваліфікації робітників.

Кожна із вказаних функцій має три ступені складності робіт – проста
(незначна), середня (значна) і складна (дуже значна). В умовах ринкової
економіки складність праці доцільно визначити через співвідношення
попиту на певну робочу силу та її позиції. Процес, що потребує великої
напруженості, скорочує тривалість дії робочої сили, шкідливо впливає на
здоров’я робітника. На ці види робіт знижується пропозиція товару
“робоча сила”. Зниження пропозиції над попитом уже свідчить про
своєрідність складності праці або певної роботи.

Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців, є
нормативним документом в якому дається загальногалузеві кваліфікаційні
характеристики. За його допомогою можна визначити коло виконуваних
обов’язків кожним керівником, спеціалістом і службовцем, правильно
установити поділ праці між керівниками і спеціалістами, забезпечити
єдність у визначені їхніх посадових обов’язків і вимог, які до них
ставляться. У довіднику відображено кваліфікаційні характеристики кожної
посади, які складаються з трьох розділів: “Посадові обов’язки”; “Повинен
знати”; “Кваліфікаційні вимоги”.

Посадові оклади службовцям встановлює власник або уповноважений ним
орган відповідно до посади і кваліфікації працівника.

Тарифна сітка як важливий елемент тарифної системи слугує для визначення
в оплаті праці робітників, які виконують роботи різної складності. Вона
містить певну кількість розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.
Тарифний розряд відображає рівень кваліфікації робітника, тобто у
робітника вищої кваліфікації – вищий тарифний розряд сітки. Тарифні
коефіцієнти показують, у скільки разів оплата праці кожного розряду
кваліфікаційних робітників вища від оплати праці робітника 1-го розряду.

Співвідношенням тарифних коефіцієнтів простих розрядів є діапазоном
тарифної сітки. Тарифна сітка відображає також темпи абсолютного і
відносного зростання тарифних коефіцієнтів, яке може бути прогресивним,
постійним і регресивним залежно від фінансових можливостей підприємства
і професійно-кваліфікаційного складу кадрів (табл.1).

Прогресивне зростання тарифних коефіцієнтів доцільне в умовах дефіциту
кваліфікованих кадрів, що створює матеріальну заінтересованість
робітників у підвищенні кваліфікації та переході на більш складні і
високооплачувані роботи. У випадку дефіциту малокваліфікованих
робітників і їхньої високої плинності доцільно підвищувати тарифні
коефіцієнти нижніх розрядів.

У сучасних умовах на більшості підприємств застосовують шестирозрядні та
восьмирозрядні тарифні сітки. Тарифні коефіцієнти та їхні співвідношення
можуть установлюватися галузевими угодами. Вирізняють чотири групи
уніфікованих тарифних сіток, які диференційовані по галузях економіки:

Восьмирозрядна із співвідношенням тарифів 1-го і 8-го розрядів 1:24 –
для оплати праці робітників цехів основного виробництва підприємств
чорної металургії;

Восьми розрядна тарифна сітка із співвідношенням 1-го та 8-го розрядів
1,0:2,01 – для оплати праці робітників, безпосередньо зайнятих на
виконанні відповідальних робіт підприємств машинобудування, включаючи
електротехнічну , електронну, радіотехнічну, промисловість і виробництво
засобів зв’язку;

Семирозрядна тарифна сітка із співвідношенням тарифів 1-го та 7-го
розрядів 1,0:2,01 – для оплати праці робітників, безпосередньо зайнятих
обслуговуванням, налагоджуванням і ремонтом основного устаткування
теплових та електричних систем, атомних, теплових та
гідроелектростанцій;

Шостирозрядна тарифна сітка із співвідношенням тарифів 1-го та 6-го
розрядів 1,0:1,8 – для всіх інших видів виробництв та робіт.

За допомогою тарифної сітки можна встановити рівні середньої
кваліфікації робітників заводу в цілому, цеху або дільниці
характеризуються середнім тарифним розрядом. Середній тарифний
коефіцієнт групи робітників обчислюється тільки в тому разі, якщо праця
робітників даного цеху, дільниці, заводу оплачується по одній і тій
самій тарифній сітці:

(2)

де Кс – середній тарифний коефіцієнт;

К – тарифний коефіцієнт певного розряду;

чp – чисельність робітників того самого розряду;

– загальна чисельність робітників.

Після обчислення середнього тарифного коефіцієнта визначається середній
тарифний розряд за формулами:

або

(3)

де Рм, Рб – тарифні розряди, які відповідаються меншому і більшому із
двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими
знаходяться відомий середній тарифний коефіцієнт;

Км, Кб – менший і більший між двох суміжних тарифних коефіцієнтів
тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний
коефіцієнт.

Середній тарифний коефіцієнт робіт визначається як середня арифметична
величина тарифних коефіцієнтів, зважених за обсягами робіт:

(4)

де К – тарифний коефіцієнт відповідного розряду;

Тр – трудомісткість робіт віднесених до даного розряду, нормо-годин;

– сумарна трудомісткість робіт, нормо-годин.

Знаючи середній тарифний розряд, можна визначити середній тарифний
коефіцієнт за формулами:

(5)

(6)Категорії і групи працівників Тарифні розряди, відповідні їм
тарифні коефіцієнти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1,0 1,14 1,3 1,48 1,69 1,93 2,2 2,31 2,86 3,26 3,72 4,24 4,83 5,51 6,28
7,16 8,16

І. Робітники Х Х Х Х Х Х Х Х

ІІ. Службовці

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

В тому числі:

1. Посади службовців – технічних виконавців, що загальні для всіх
підприємств.

Х Х Х Х

2. Посади спеціалістів, що загальні для підприємств різних галузей.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Посади спеціалістів, що специфічні для підприємств різних галузей.

Х Х Х Х Х Х Х

4. Посади керівників адміністративно-господарських підрозділів
підприємств, що загальні для всіх галузей.

Х Х Х Х Х Х

5. Посада керівників підприємств і їх структурних підрозділів різних
галузей.

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Табл.1 Єдина тарифна сітка оплати праці працівників.

наведені вище величини можуть відповідати один одному. Якщо середній
розряд робіт випереджає середній розряд робітників, то це призводить до
несвоєчасності освоєння виробничих потужностей, втрат робочого часу,
випуску бракованої продукції. У цьому разі необхідно посилити роботу
щодо підвищення кваліфікації робітників. Якщо є середній розряд
робітників вищій середнього розряду робіт, то кваліфікаційна робоча сила
недовикористовується, фонд заробітної плати перевитрачається.

Тарифна ставка визначає розмір заробітку за годину, день або місяць
роботи. Ставка 1-го розряду від економічного стану підприємства, це
мінімальна заробітна плата працівника, визначена в колективному
договорі, тобто вона відбиває законодавчо встановлений розмір заробітної
плати за просту, кваліфіковану працю, нижче від якого не може
здійснюватись оплата праці за виконану працівником місячну або годинну
норму праці.

Ставку 1-го розряду підприємства встановлює самостійно, але не нижче
мінімальної, в залежності від фінансового становища. Тарифні ставки
наступних розрядів розраховують множенням тарифної ставки 1-го розряду
на відповідний тарифний коефіцієнт:

Тп=Т1•Кп; (7)

Де Т1 – тарифна ставка 1-го розряду;

Кп – тарифний коефіцієнт даного розряду.

Тарифні ставки на підприємстві диференціюються за складністю праці,
кваліфікацією робітників. Вища ставка робітників вищих розрядів. На
деяких підприємствах ще існує попередня практика диференціації залежно
від форм заробітної плати, мотивуючи це тим, що праця робітників –
відрядників інтенсивніша ніж почасовиків (діапазон 7%).

Тарифні ставки робітників можуть бути годинні, денні та місячні
(оклади). Годинні тарифні ставки застосовуються в більшості галузей
виробництва, де завдання робітнику установлюються у вигляді норм часу на
одиницю виробу або операцію. Денні тарифні ставки установлюються в тих
галузях, в яких розраховуються змінні норми виробітку. Місячні тарифні
ставки використовуються для певних категорій допоміжних робітників, а
також робітників, зайнятих експлуатацією електроенергетичних установок.

Середня тарифна ставка робітників визначається, як середня арифметична
величина із тарифних ставок, зважена на кількість робітників, котрі
мають однакові тарифні ставки:

(8)

– загальна численність робітників;

– загальна сума тарифних ставок для всіх робітників, робіт;

– загальна трудомісткість робіт, нормо-годин.

Знаючи середній тарифний коефіцієнт або середній тарифний розряд можна
визначити середню тарифну ставку:

(9)

де Т1 – тарифна ставка 1-го розряду;

Кс – середній тарифний коефіцієнт даного розряду;

Тб, Тм – тарифні ставки, які відповідають більшому та меншому із двох
суміжних розрядів тарифної ставки, між якими знаходяться відомий
середній розряд;

Рс – середній тарифний розряд робітників4

Рм – менший із двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими
знаходиться відомий середній тарифний розряд;

Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців здійснюється за
допомогою посадових окладів, основою яких є мінімальна тарифна ставка.

Мінімальні оклади щодо посади встановлюють тим працівникам, які
починають діяльність в тій чи іншій сфері, виконують відносно вузьке
коло завдань у межах регламентованого загального завдання під
безпосереднім керівництвом старшого спеціаліста, або керівника, а також
працівникам, які відповідають посаді, яку обіймають, однак їм необхідно
поліпшити роботу.

Максимальні оклади встановлюються працівникам, які володіють необхідною
для них, для даної посади, кваліфікацією, досвідом роботи, самостійністю
у виконанні робіт у межах даної функції, ініціативних і з творчим
ставленням до роботи.

Посадові оклади службовцям установлює власник або уповноважений ним
орган, відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами
атестацій власник має право змінювати посадові оклади службовців у межах
затверджених мінімальних та максимальних розмірів окладів на відповідній
посаді.

2. Безтарифна система оплати праці.

В переході до ринкової економіки на деяких підприємствах почали
використовувати безтарифну систему оплати праці, яка виникла перш за все
через ускладнення роботи підприємств, яка впливає на те, що не завжди
вони мають можливість виплачувати всім працівникам гарантованою тарифною
системою заробітну плату. Оскільки кожен варіант застосовування
безтарифної моделі оплати праці є унікальною розробкою керівництва
конкретного підприємства, то можна дати характеристику спільних для них
рис.

Отже спільний для безтарифних систем оплати праці є такі :

працівникам гарантуєшся лише мінімальний обов’язковий рівень заробітної
плати, існування якого обумовлене законодавством про мінімальну
заробітну платню;

спочатку визначається загальна сума заробленої колективом заробітної
плати, потім з неї вираховуються сума гарантованої мінімальної оплати
всіх працівників підприємства, а залишок (він повинен становити більшу
частину) розподіляється між членами колективу за певними встановленими
заздалегідь правилами. В цьому плані безтарифні системи організації
оплати належать до групи колективних систем організації праці, і всі
члени колективу зацікавлені в покращенні кінцевих результатів спільної
роботи;

у рівні умови щодо можливості впливу на розмір своєї заробітної плати
становляться усі працівники підприємства, незалежно від категорії і
посади. Правила розподілу колективного заробітку складаються так щоб
зацікавлювати кожного працівника в покращенні саме тих показників
роботи, які важливі для досягнення бажаного спільного кінцевого
результату. Оскільки таке покращення в принципі необмежене, то і
можливості зростання індивідуального заробітку теж не обмежені;

найважливішою проблемою є розробка розподілу колективного заробітку саме
таким чином, щоб максимально націлювати працівників на покращення
показників роботи, що важливі для досягнення кінцевого результату. В
цьому випадку питання соціальної справедливості стоять дуже високо. Тому
умовою ефективного застосування безтарифних систем організації оплати
праці є наявність такого колективу, члени якого добре знають один
одного, бачать і можуть оцінити роботу інших і цілком довіряють своїм
керівникам.

Конкретні розробки безтарифної системи можуть бути різними. Наприклад
однією з них, яка може застосовуватись на промисловому підприємстві,
інша може застосовуватись на будь-якому невеликому підприємстві,
передусім у невиробничій сфері.

Безтарифну систему оплати праці можна розробляти таким чином:

Визначити мінімальний обов’язковий рівень заробітної плати, який
гарантується за кожною посадою (ЗП). Цей гарантований рівень повинен
бути вищім у тих працівників, які мають менше можливості впливати на
кінцеві результати. Наприклад головний бухгалтер має багато роботи
завжди, навіть коли підприємство не дає хороших кінцевих результатів.
Тому основна частина його заробітку має бути гарантована…

Розробити правила розподілу колективного прибутку. Це
найвідповідальніший етап роботи. Враховуючи місію і цілі підприємства,
потрібно для кожної посади розробити систему показників, яка б
максимально націлювала працівників на покращення показників роботи, які
впливають на кінцевий спільний результат;

Визначити кількісну між досягненнями певних показників роботи кожного
працівника та можливостями зростання його заробітної плати, цю
залежність найзручніше встановлювати в балах;

Довести до відома і детально роз’яснити всім працівникам правила
розподілу колективного заробітку до початку періоду, на який вони
вводяться. Ці правила відіграють свою мотивуючу роль лише за умови, що
вони будуть вірно і однозначно зрозумілі кожному працівнику;

По закінчені місяця від заробленого заробітку, за цей місяць (ФОП)
віднімаємо суму гарантованої заробітної плати всіх працівників (ФГО=ЗП).
Частина, яка залишається (ФС – Фонд стимулювання) підлягає розподілу між
членами трудового колективу в залежності від тих показників, на
досягнення яких націлювали їх умови оплати праці;

За результатами праці кожного працівника слід підрахувати суму балів,
яку він набрав в минулому місяці (Бі). Потім підрахувати суму балів,
набраних всіма працівниками підприємства за минулий місяць (?Бі).

Фонд стимулювання поділити на суму балів, набраних працівниками і знайти
“ціну” кожного балу в гривнях (V):

(10)

І нарешті розрахувати заробіток кожного працівника (Зі) за минулий
місяць, як суму гарантованої та стимулюючої частини:

Зі=Згі+VВі. (11)

Отже, основна перевага безтарифної системи полягає в тому, що
оптимально поєднані індивідуальна та колективна зацікавленість в
покращенні результатів роботи.

Розробка безтарифних систем оплати праці є дуже клопітним і
відповідальним завданням. Але за допомогою їх грамотного впровадження
можна досягти значного підвищення трудової можливості працюючих, що
сприятиме суттєвому зростанню продуктивності праці та ефективності
роботи в цілому.

Література:

1. Бойчик І.Н. Хорив П.С. «Економіка піприємств» Львів 1998 р.;

2. Покропивний «Економіка піприємств» в 2-х томах Київ 1995 р.;

3. «Экономика предприятия» Грузиков В.Г. Москва 1998 г.;

4. Зайцев К.Л. «Экономика промышленного предприятия» Москва 1996г.;

5. «Экономика предприятия» под редакцией Волкова О.И. Москва 1997 г.;

6. Шмалян Г. «Основы и проблемы экономики предприятия» М. 1996 г.;

7. Шевченко Л. Ринок праці : аналіз економічних концепцій // Економіка
України, 1994, №4

8. Піддірюгіна «Фінанси підприємств» Київ 1998 р.

9. Сова В. Продуктивність праці і кваліфікація працівників // Праця і
зарплата,

1998, №9

10. Рожков С. Стимулювання працівників підприємства // Голос України,
1996, 9 жовтня

11. Чепурина І. “Економічна теорія” – Київ, 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020