.

Сутність та основні ознаки підприємства (фірми), класифікація, цілі, особливості функціонування в умовах ринкової економіки, банкрутство, основні пока

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 20833
Скачать документ

Курсова робота

З курсу:

“Економіка підприємства”

Сутність та основні ознаки підприємства (фірми), класифікація, цілі,
особливості функціонування в умовах ринкової економіки, банкрутство,
основні показники і шляхи підвищення ефективності діяльності.

План.

Сутність та основні ознаки підприємства (фірми).

Класифікація підприємств.

Соціально-економічні цілі підприємства.

Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

Банкрутство.

Основні показники і шляхи підвищення ефективності діяльності
підприємства.

Вступ.

Зміна командно-адміністративної моделі економіки ринковою моделлю
призвело до виникнення в Україні специфічних суспільних відносин –
підприємницьких. Їх сферою є процес здійснення економічно незалежним від
держави суб’єктом – товаровиробником – діяльності, спрямованої на
одержання прибутку в умовах конкуренції та вільного ціноутворення. Стара
ж господарська система являла собою регламентацію діяльності державних
підприємства, що знаходились в рамках жорсткого, директивного планування
і планових господарських договірних відносин.

Підприємницькі відносини складають серцевину ринкової економіки. А
головною ланкою, первинним осередком цих відносин виступає підприємство.

Підприємство – самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який
володіє правами юридичної особи, вготовляє і реалізує продукцію, виконує
роботи чи надає послуги, чи займається іншим видом діяльності згідно до
законодавства.

Актуальність даної теми полягає в тому, що підприємство як
господарюючий суб’єкт, на даному етапі становлення в Україні ринкових
відносин, займає своє важливе місце на рядку з іншими суб’єктами
підприємництва.

В даний час підприємства в Україні знаходяться в не найкращому
фінансовому становищі. Це водночас є як наслідком, так і причиною
існуючого на сьогодні економічного розвитку в Україні.

1. Сутність та основні ознаки підприємства (фірми).

Домінуюче місце серед суб’єктів підприємництва належить такому
суб’єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і
соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме
функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у
продукції, роботах та послугах.

На всіх етапах розвитку економіки основною її ланкою є саме
підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції,
відбувається безпосередній зв’язок працівника з засобами виробництва.
Підприємство самостійне здійснює свою діяльність, розпоряджається
продукцією, що випускається, отриманим прибутком, що залишився в його
розпорядженні після сплати податків і інших обов’язкових платежів.

В умовах ринкових відносин ключовою фігурою виступає підприємець.
Статус підприємця здобувається за допомогою державної реєстрації
підприємства. При цьому суб’єктом підприємницької діяльності може бути
як окремий громадянин, так і об’єднання громадян. Таким чином,
підприємство – це самостійний суб’єкт, що хазяює, створеним чи
підприємцем об’єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання
робіт і надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання
прибутку.

Часто в економіці використовується термін “фірма”, під яким розуміється
економічний суб’єкт, що займається різними видами діяльності і володіє
господарською самостійністю. Інакше, фірма – це організація, що володіє
і веде господарську діяльність на підприємстві.

Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства
приймаються виходячи з економічного та правового становища підприємства.

Поняття “підприємство” є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше,
визначає підприємства як суб’єкти господарського права стосовно всіх
форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види
підприємств). По-друге, це поняття є загальногалузевим, тобто взагалі
визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні,
сільськогосподарські, торговельні та інші підприємства.

Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну
сукупність економічних, організаційних і юридичних ознак, за якими
кваліфікується як господарюючий суб’єкт і суб’єкт права. За допомогою
цих ознак, систематизованих ст. 62 Господарського кодексу України,
уніфіковано визначається правове становище підприємств усіх форм
власності і галузей народного господарства.

Згідно ст. 62 Господарського кодексу України підприємство – самостійний
суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади
або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої
господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими
законами.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і
для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства
України. Ця організаційна ознака кваліфікує підприємство як
організаційну форму господарської (“бізнесової”) організації, тобто
організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили
об’єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської
діяльності. Визначення “основна ланка”, з одного боку, відмежовує
підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу
домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення
підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого – від
суб’єктів господарського права, які не належать до основної ланки:
об’єднань підприємств, фінансових і посередницьких інститутів, органів
управління економікою.

Закон встановлює, що підприємство – це суб’єкт господарювання. Суть
визначення “господарюючий суб’єкт” полягає в тому, що підприємство є
товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі
(промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як
господарюючий суб’єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну
іншу господарську діяльність. Підприємство є самостійним, господарюючим
суб’єктом. Самостійність у прийнятті господарських рішень є однією з
основних і необхідних умов діяльності підприємства як товаровиробника.
Юридичний аспект такого визначення полягає в тому, що підприємство при
здійсненні своєї господарської діяльності ” підприємства вільні у виборі
предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських
взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.” (ч. 2 ст. 67
Господарського кодексу України).

Нарешті, підприємство – це статутний господарюючий суб’єкт. Статут
підприємства як локальний акт господарського законодавства нормативне
визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися
від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також
визначає межі спеціальної правоздатності підприємства як юридичної
особи. Це один з найважливіших правових актів підприємства, тому ст. 57
Господарського кодексу України спеціально визначає обов’язкові й
альтернативні пункти, які включаються до статуту підприємства.

Підприємство має необхідне для господарюючого суб’єкта майно – основні і
оборотні кошти, інші цінності, якими воно володіє, користується і
розпоряджається на певному правовому титулі (на праві власності, повного
господарського відання чи оперативного управління). Це майно юридичне
відмежоване, як правило, від майна власника підприємства і закріплене за
підприємством як суб’єктом права. Основні і оборотні кошти перебувають
на самостійному бухгалтерському балансі, гроші – на поточному рахунку
підприємства в банку.

Підприємство є самостійним суб’єктом права. З одного боку, закон
визначає його компетенцію (права та обов’язки) як господарюючого
суб’єкта, з другого – зазначає, що підприємство є юридичною особою, яка
не має у своєму складі інших юридичних осіб (ч. 5 ст. 62 Господарського
кодексу). Цим підприємство істотно відрізняється від об’єднань
підприємств (господарських об’єднань), до складу яких входять юридичні
особи.

Як господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи підприємство починає
діяти від дня його державної реєстрації.

Таким чином, підприємство – це самостійна господарська організація,
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення
господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі
(продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка діє на підставі
статуту, користується правами і виконує обов’язки щодо своєї діяльності,
є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в
банках.

2. Класифікація підприємств.

Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як
організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них
вживається для класифікації підприємств за певними ознаками.

Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію
підприємств залежно від форм власності, визначених Конституцією України
і Законом України “Про власність”, та способів розмежування у
підприємствах окремих форм власності і управління майном.

Згідно ст. 63 Господарського кодексу України залежно від форм власності,
передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи
суб’єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство
колективної власності);

комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності
територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності;

підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об’єднання
майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція
становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з
іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна
інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного
фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє
необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не
поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи,
безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує
підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового
найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства.
Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані
на власності об’єднання громадян, релігійної організації або на
приватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше
засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі
об’єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності
засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі
корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються,
участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків
підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства,
що створюються у формі господарського товариства, а також інші
підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або
більше осіб.

Особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств
встановлюються Господарським кодексом, іншими законодавчими актами.

Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу
від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих
підприємств, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не
перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної
п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку
України щодо гривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції
(робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’яти мільйонам євро
за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

У випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених
статтею 126 Господарського кодексу України, підприємство визнається
дочірнім.

Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть
встановлюватися особливості господарювання.

Глава 8 Господарського кодексу України регулює діяльність державних та
комунальних унітарних підприємств.

Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом
державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини
державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до
сфери його управління.

Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є
представником власника і виконує його функції у межах, визначених цим
Кодексом та іншими законодавчими актами.

Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності
і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання
чи праві оперативного управління.

Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова
“державне підприємство”.

Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за
зобов’язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого воно
входить.

Органом управління державного унітарного підприємства є керівник
підприємства, який призначається органом, до сфери управління якого
входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.

Законом можуть бути визначені особливості статусу керівника державного
унітарного підприємства, в тому числі встановлено підвищену
відповідальність керівника за результати роботи підприємства.

Державні унітарні підприємства діють як державні комерційні підприємства
або казенні підприємства.

Державне комерційне підприємство є суб’єктом підприємницької діяльності,
діє на основі статуту на принципах підприємництва, зазначених у статті
44 цього Кодексу, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності
усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим
Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на
праві господарського відання.

Статутний фонд державного комерційного підприємства утворюється
уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить, до
реєстрації цього підприємства як суб’єкта господарювання. Мінімальний
розмір статутного фонду державного комерційного підприємства
встановлюється законом.

У разі якщо вартість активів державного комерційного підприємства за
результатами його діяльності виявиться меншою, ніж розмір статутного
фонду, передбачений статутом підприємства, орган, до сфери управління
якого входить дане підприємство, зобов’язаний провести в установленому
законодавством порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче
встановленого мінімального розміру статутного фонду.

Держава та орган, до сфери управління якого входить державне комерційне
підприємство, не несуть відповідальності за його зобов’язаннями, крім
випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Збитки, завдані державному комерційному підприємству внаслідок виконання
рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які
було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають
відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

Державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворено у
випадках та порядку, передбачених законом, у корпоратизоване
підприємство (державне акціонерне товариство). Особливості діяльності
корпоратизованих підприємств визначаються цим Кодексом та іншими
законами.

Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в
яких:

законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним
підприємствам;

основним (понад п’ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт,
послуг) виступає держава;

за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників
чи споживачів;

переважаючим (понад п’ятдесят відсотків) є виробництво суспільно
необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером
потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;

приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено
законом.

Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і
характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери
управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і
ліквідація казенного підприємства проводяться відповідно до вимог цього
Кодексу за рішенням органу, до компетенції якого належить створення
даного підприємства.

Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного
управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства.

Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в
установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.

Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство,
затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на
здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає
види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої
поширюється зазначений дозвіл.

Найменування казенного підприємства повинно містити слова “казенне
підприємство”.

Казенне підприємство здійснює господарську діяльність відповідно до
виробничих завдань органу, до сфери управління якого воно входить.

Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом
місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої
частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне
підприємство, є представником власника – відповідної територіальної
громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та
іншими законодавчими актами.

Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній
власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського
відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного
управління (комунальне некомерційне підприємство).

Статутний фонд комунального унітарного підприємства утворюється
органом, до сфери управління якого воно входить, до реєстрації його як
суб’єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду
комунального унітарного підприємства встановлюється відповідною місцевою
радою.

Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова
“комунальне підприємство” та вказівку на орган місцевого самоврядування,
до сфери управління якого входить дане підприємство.

Глава 9 Господарського кодексу України регулює діяльність господарських
товариств.

Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти
господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом
об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з
метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом,
господарське товариство може діяти у складі одного учасника.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб’єкти
господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у статті
2 цього Кодексу, а також громадяни, які не є суб’єктами господарювання.
Обмеження щодо заснування та участі в господарських товариствах
суб’єктів господарювання або інших осіб встановлюються цим Кодексом,
іншими законами.

Господарські товариства є юридичними особами.

Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які стали засновниками або
учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи.

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку
діяльність, якщо інше не передбачено законом.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з
обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю,
повні товариства, командитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний
фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної
вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном
товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю
товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що
має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається
установчими документами, і несе відповідальність за своїми
зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю
сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю
товариства, у межах своїх вкладів.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство,
статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими
документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми
зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники
цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у
визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу
кожного з учасників.

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого
відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку
діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну
відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або
декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку
діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну
відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено
стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності
товариства лише своїми вкладами (вкладники).

Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного
товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти
підприємництва.

Глава 10 Господарського кодексу України регулює діяльність підприємств
колективної власності.

Підприємством колективної власності визнається корпоративне або
унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновника
(засновників).

Підприємствами колективної власності є виробничі кооперативи,
підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та
релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.

Кооперативи як добровільні об’єднання громадян з метою спільного
вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших питань можуть
створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі, житлові тощо).
Діяльність різних видів кооперативів регулюється законом.

Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися відповідно
до вимог цього Кодексу, інших законодавчих актів.

З метою здійснення господарської діяльності на засадах підприємництва
громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи (кооперативні
підприємства).

Виробничим кооперативом визнається добровільне об’єднання громадян на
засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської
діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об’єднанні
майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі
доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його
діяльності.

Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну,
заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу
підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Виробничий кооператив є юридичною особою і діє на основі статуту.

Найменування виробничого кооперативу повинно містити слова “виробничий
кооператив” або “кооперативне підприємство”.

Споживча кооперація в Україні – система самоврядних організацій
громадян (споживчих товариств, їх спілок, об’єднань), а також
підприємств та установ цих організацій, яка є самостійною організаційною
формою кооперативного руху.

Первинною ланкою споживчої кооперації є споживче товариство – самоврядна
організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової
участі та взаємодопомоги об’єднуються для спільної господарської
діяльності з метою колективного організованого забезпечення своїх
економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства
має свою частку в його майні.

Споживче товариство є юридичною особою і діє на основі статуту.

Споживчі товариства можуть на добровільних засадах об’єднуватися в
спілки, інші форми об’єднання, передбачені законом, єдину спілку
споживчих товариств України та мають право вільного виходу з них.

Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих
товариств, спілок (об’єднань) та їх спільної власності і є однією з форм
колективної власності. Володіння, користування та розпорядження
власністю споживчої кооперації здійснюють її органи відповідно до
установчих документів товариств, спілок (об’єднань).

Об’єкти права власності споживчої кооперації можуть перебувати у
спільній власності споживчих товариств, спілок (об’єднань). Їх частка у
власності визначається договором.

Правові засади організації та діяльності споживчої кооперації
визначаються законом.

Споживчі товариства, їх спілки (об’єднання) можуть утворювати для
здійснення своїх статутних цілей підприємства, установи та інші суб’єкти
господарювання відповідно до вимог цього Кодексу та інших законів.

Підприємствами споживчої кооперації визнаються унітарні або корпоративні
підприємства, утворені споживчим товариством (товариствами) або спілкою
(об’єднанням) споживчих товариств відповідно до вимог цього Кодексу та
інших законодавчих актів з метою здійснення статутних цілей цих
товариств, спілок (об’єднань).

Підприємством об’єднання громадян, релігійної організації є унітарне
підприємство, засноване на власності об’єднання громадян (громадської
організації, політичної партії) або власності релігійної організації для
здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних
завдань.

Право власності об’єднань громадян реалізують їх вищі статутні органи
управління в порядку, передбаченому законом та статутними документами.
Право власності релігійних організацій реалізується їх органами
управління відповідно до закону.

Засновником підприємства об’єднання громадян є відповідне об’єднання
громадян, що має статус юридичної особи, а також об’єднання (спілка)
громадських організацій у разі, якщо його статутом передбачено право
заснування підприємств. Політичним партіям та юридичним особам, що ними
створюються, забороняється засновувати підприємства, за винятком засобів
масової інформації, підприємств, що здійснюють продаж
суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних
матеріалів, виробів з власною символікою, проведення виставок, лекцій,
фестивалів та інших суспільно-політичних заходів.

Релігійні організації мають право засновувати видавничі, поліграфічні,
виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші
підприємства, необхідні для забезпечення діяльності цих організацій.

Підприємство об’єднання громадян, релігійної організації діє на основі
статуту і є юридичною особою, здійснюючи свою діяльність на праві
оперативного управління або господарського відання відповідно до вимог
цього Кодексу.

Обмеження щодо створення та діяльності окремих видів підприємств
об’єднання громадян, релігійної організації встановлюються законами.

Глава 11 Господарського кодексу України регулює діяльність приватних
підприємств.

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі
приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без
громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці.
Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності
суб’єкта господарювання – юридичної особи.

Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим
Кодексом та іншими законами.

Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян з
метою виробництва, переробки та реалізації товарної
сільськогосподарської продукції.

Членами селянського (фермерського) господарства не можуть бути особи,
які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

Відносини, пов’язані із створенням та діяльністю селянських
(фермерських) господарств, регулюються цим Кодексом, а також законом про
селянське (фермерське) господарство, іншими законами.

Орендним підприємством визнається підприємство, створене орендарем на
основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або
комунального підприємства чи майнового комплексу виробничого
структурного підрозділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою
здійснення підприємницької діяльності.

Орендарем є юридична особа, утворена членами трудового колективу
підприємства чи його підрозділу, майновий комплекс якого є об’єктом
оренди.

Організація членів трудового колективу, зареєстрована як юридична
особа, має переважне право на укладення договору оренди майна того
підприємства (структурного підрозділу), де створено цю організацію.

Орендодавцями щодо майнових комплексів, які належать до державної або
комунальної власності, є Фонд державного майна України і його
регіональні відділення, а також органи, уповноважені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, місцевими радами управляти майном, що
належить відповідно Автономній Республіці Крим або є у комунальній
власності.

Законом визначаються об’єкти державної та комунальної власності, на
основі яких не можуть створюватися орендні підприємства.

Передача в оренду майнових комплексів не припиняє права власності на це
майно. Передавати цілісні майнові комплекси у суборенду забороняється.

Орендар несе відповідальність за забезпечення цілісності і збереження
майна, отриманого в оренду, і на вимогу орендодавця повинен відшкодувати
завдані йому збитки.

Орендоване підприємство може бути визнано банкрутом в порядку,
встановленому законом.

Порядок укладення договору оренди майнового комплексу та інші питання
створення і діяльності орендного підприємства регулюються цим Кодексом,
іншими законами.

Підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному
фонді якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція,
визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває
статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування
іноземної інвестиції на його баланс.

Іноземною інвестицією є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами
в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з
метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестиції можуть вкладатися в об’єкти, інвестування в які не
заборонено законами України.

Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками
дочірніх підприємств, створювати філії і представництва на території
України і за її межами з додержанням вимог законодавства України та
законодавства відповідних держав.

Законом можуть бути визначені галузі господарювання та/або території, в
яких встановлюється загальний розмір участі іноземного інвестора, а
також території, на яких діяльність підприємств з іноземними
інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог
забезпечення національної безпеки.

Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними
інвестиціями визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного
інвестування в Україні, іншими законодавчими актами.

Іноземним підприємством є унітарне або корпоративне підприємство,
створене за законодавством України, що діє виключно на основі власності
іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане
повністю у власність цих осіб.

Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях, визначених
законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави.

Діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів
підприємств, утворених за законодавством інших держав, здійснюється на
території України відповідно до законодавства України.

Умови і порядок створення, вимоги до організації та діяльності
іноземних підприємств визначаються цим Кодексом, законом про режим
іноземного інвестування, іншими законами.

Глава 12 Господарського кодексу України регулює діяльність об’єднань
підприємств.

Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі
двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової
та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних
завдань.

Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних
засадах або за рішенням органів, які відповідно до цього Кодексу та
інших законів мають право утворювати об’єднання підприємств. В
об’єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за
законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в
об’єднання підприємств, утворені на території інших держав.

Об’єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як
тимчасові об’єднання.

Об’єднання підприємств є юридичною особою.

Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть
утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні
господарські об’єднання.

Господарське об’єднання – об’єднання підприємств, утворене за
ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних
засадах об’єднали свою господарську діяльність.

Господарські об’єднання діють на основі установчого договору та/або
статуту, який затверджується їх засновниками.

Державне (комунальне) господарське об’єднання – об’єднання підприємств,
утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету
Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням
міністерств (інших органів, до сфери управління яких входять
підприємства, що утворюють об’єднання), або рішенням компетентних
органів місцевого самоврядування.

Державне (комунальне) господарське об’єднання діє на основі рішення про
його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв
рішення про утворення об’єднання.

Положення цієї глави застосовуються також до об’єднань інших суб’єктів
господарювання – юридичних осіб або об’єднань підприємств за участі
таких осіб, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими законами.

Господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації,
консорціуми, концерни, інші об’єднання підприємств, передбачені законом.

Асоціація – договірне об’єднання, створене з метою постійної
координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом
централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій,
розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних
виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних
ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників
асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є
господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у
господарську діяльність підприємств – учасників асоціації. За рішенням
учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у
відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на основі
поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що
об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників органам управління
корпорації.

Консорціум – тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення
його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових
програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум
використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані
ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти,
що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У
разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

Концерном визнається статутне об’єднання підприємств, а також інших
організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи
учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і
виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та
іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх
повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з
органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники
концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Державні і комунальні господарські об’єднання утворюються переважно у
формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання
(комбінат, трест тощо).

3. Соціально-економічні цілі підприємства.

Соціально-економічні цілі підприємства мають безпосереднє відношення до
чекань і основних вимог суспільства в цілому до підприємства.
Підприємство не може жити ізольованої від суспільства життям.
Підприємство виникає в суспільстві і веде свою діяльність у рамках цього
суспільства. Воно може продовжувати розвиватися тільки у випадку, якщо
чекання і вимоги суспільства збігаються з прагненнями самого
підприємства. У противному випадку підприємству буде складно успішно
вести своя справа. Люди, що працюють на підприємстві, – частина
суспільства, так само як і ті чи покупці клієнти, що користаються
благами, виробленими підприємством. Чекання і вимоги суспільства можуть
кардинально мінятися як результат зовнішні компанії чи подій унаслідок
швидкого росту підприємства.

Не зайвим буде відзначити, що ще П. Друкер указував на прямий
взаємозв’язок між майбутніми прибутками підприємства і її соціальною
відповідальністю перед суспільством у цілому. Дане положення може
виявлятися в наступних видах діяльності підприємства:

дослідження в області менеджменту, маркетингу, економіки галузі і т.д.;

соціологічні дослідження на предмет визначення дійсних нестатків
працівників підприємства;

систематичний тренінг і підвищення кваліфікації персоналу;

програми допомоги університетам, громадським організаціям і спонсорська
участь у важливих суспільних проектах;

участь у політичному житті країни.

Основні морально-етичні цінності підприємства можуть бути визначені як
ті цінності, ідеї і філософія, яких дотримують менеджери підприємства і
які сповідаються всім персоналом підприємства. Дана передумова має
надзвичайну важливість у процесі подальшого визначення місії і
стратегічних цілей організації. Вони визначають основний підхід і
методологію розробки місії і цілей. Наведемо як приклад витримку з
декларації про основні морально-етичні цінності компанії Procter &
Gamble:

Основа Р & G – це її працівники, колектив у який працюють кращі фахівці
у світі;

Ми прагнемо бути лідерами, кожний у своїй області, і сповнені рішучості
домогтися найкращих результатів;

Ми беремо на себе особисту відповідальність за виконання задачі
Компанії, удосконалювання її роботи і допомога іншим працівникам, щоб
підвищити ефективність їхньої праці;

Наші відносини один з одним ґрунтуються на чесності і відкритості;

Ми сповнені рішучості щонайкраще виконувати свої задачі, звертаючи
особливу увагу на найбільш важливі з них;

Ми довіряємо здібностям і намірам один одного і вважаємо, що найбільше
ефективно робота йде там, де вона заснована на взаємній довірі.

Компанія Р & G ставить у центр своєї системи морально-етичних цінностей
людини, що працює в колективі підприємства. Таке відношення до
професіоналів і просто працівникам компанії, як вважають її керівники,
повинне сприяти досягненню найкращих результатів в умовах довіри,
відповідальності і нацеленности кожного працівника до досконалості у
своїй роботі.

Оцінка внутрішніх і зовнішніх, сильних і слабких сторін організації
розкриває фундаментальну мету планування: визначення майбутніх
перспектив і нацеленности на їхню реалізацію. Відповідно до даного
принципу реалізація намічених можливостей також може зштовхнутися з
цілим поруч перешкод (погроз), які необхідно буде переборювати. Бачення
перспектив закладені як сховану потенцію в сильних сторонах
підприємства. Основні перешкоди на шляху до досягнення поставлених цілей
природним образом можуть випливати зі слабких сторін підприємства. Дана
фундаментальна передумова націлює менеджерів на визначення стратегічного
напрямку подальшого розвитку підприємства шляхом використання сильних
сторін і можливостей, що відкриваються, і ведення систематичної роботи
зі зменшення впливу слабких сторін підприємства, що виявляють себе через
реальні погрози підприємству.

Підприємство займає центральне місце в народно-господарському комплексі
будь-якої країни. Це первинна ланка суспільного поділу праці. Саме тут
створюється національний доход. Підприємство виступає як виробник і
забезпечує процес відтворення на основі самооплатності і самостійності.

Від успіху окремих підприємств залежить обсяг створюваного валового
національного продукту, соціально-економічний розвиток суспільства,
ступінь задоволеності в матеріальних і духовних благах населення країни.

Підприємство як самостійна господарська одиниця володіє правами
юридичної особи, тобто воно має право вільного розпорядження майном,
одержувати кредит, входити в договірні відносини з іншими
підприємствами. Воно має вільний розрахунковий рахунок у банку, де
знаходяться кошти, що використовуються для розрахунків з іншими
підприємствами, на зарплату.

Прийнято вважати, що оптимальними є такі розміри, що забезпечують
найбільш сприятливі умови для використання досягнень науки і техніки при
мінімальних витратах виробництва і при цьому досягається ефективне
виробництво високоякісної продукції.

Підприємство являє собою таку форму організації господарства, при якій
індивідуальний споживач і виробник взаємодіють за допомогою ринку з
метою рішення трьох основних економічних проблем: що, як і для кого
робити.

При цьому ніхто з підприємців і організацій свідомо рішенням цієї тріади
економічних проблем не зайнятий (кожний вирішує в стихії ринку на
індивідуальному рівні).

У ринковій системі усі має ціну. Різні види людської праці також мають
ціну (рівень зарплати, тариф на послуги. Ринкова економіка для
неусвідомленої координації людей і підприємств через систему цін і
ринків. Якщо узяти всі різноманітні ринки, то одержимо широку систему,
що стихійно забезпечує рівновагу цін і виробництва шляхом проб і
помилок.

По засобах узгодження між покупцями і продавцями (попиту та пропозиції)
на кожнім з цих ринків ринкова економіка вирішує одночасно всі три
проблеми:

1) що робити? ( визначається голосуванням за допомогою грошей (шляхом
вибору покупцем товару і його покупки);

2) як робити? ( визначається конкуренцією між виробниками (кожний прагне
використовувати новітні технології, виграти цінову конкуренцію і
збільшити прибуток, знизити витрати виробництва);

3) для кого робити? ( визначається співвідношенням попиту та пропозиції
на ринках, факторами виробництва (робоча сила і засоби виробництва).

Ці ринки визначають рівень зарплати, ренти, відсотка і прибутку, тобто
джерел, з яких складаються доходи. Виробник установлює свої ціни,
переміщаючи свій капітал у галузі з високим прибутком і залишаючи
нерентабельне виробництво товару. Усе це і визначає, що робити. Прибуток
тут ( вирішальний фактор функціонування ринкового господарства.

4. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

Розвиток економіки на сучасному етапі, неминучість і необхідність
перехідного періоду від однієї системи господарювання до іншої,
трансформації адміністративної системи і механізмів керування в ринкові
ставлять перед підприємствами проблеми адаптації до нових умов. Від
їхнього рішення залежать пристроенность, виживання підприємств,
гнучкість їхнього реагування на зміни зовнішніх причин, на фактори
нестабільності і невизначеності, що присущи нинішньому перехідному
періоду.

Тому необхідно розглянути основні проблеми, що стоять перед
підприємництвом в умовах переходу до ринкових відносин, і побудувати для
їхнього рішення механізми адаптації, що дозволять шляхом узгодження
цілей підприємства, інтересів власника, різних груп і категорій трудящих
шляхом створення відповідних моделей і методів перебудови і розвитку
систем підприємства забезпечити місце в ринковому середовищі й ефективне
в ньому функціонування.

Насамперед необхідно поставити завдання створення таких перетворень, що
б мали природний, органічно їм властивий характер здійснення, а по-друге
( теоретично сформульований (на рівні підприємства) загальний
методологічний підхід до викорінювання застійних явищ в економіці, що
лежить в основі дезинтеграцї керування і виробництва, диференціації форм
власності. Визначена сутність цього підходу, що враховує монополізм
виробників, що існують, сформовані ще до перехідного періоду,
особливості системи керування і господарювання, наявність державної
форми власності, і полягає в поділі дуже великих підприємств, процесів
виробництва і керування й одночасному переході до змішаних форм
власності.

Вихідною позицією в мотивації перебудови і розвитку систем підприємства
є те, що кожна група і категорія трудящих повинна мати інтерес для
досягнення цілком визначених конкретних цілей, що у сукупності
забезпечують ефективне функціонування підприємства в умовах переходу до
ринкових відносин і на довгострокову перспективу при стабільній
економічній ситуації. При цьому необхідно розглянути загальні елементи
мотивації, що відносяться до всіх груп і категорій трудящих, і
спеціальні, що поширюються на окремі групи і категорії.

Ефективність роботи підприємства, усіх його систем і механізмів багато в
чому визначається зовнішніми факторами, що діють на мікрорівні.
Необхідно розглянути два блоки питань з цієї сфери, що тісно зв’язані з
механізмами адаптації підприємства, управління якістю продукції,
роздержавленням і приватизацією, а також шляху і методи їхнього
удосконалення з метою створення для підприємств середовища найбільшого
сприяння.

Особливо важливим стає питання використання нової функції управління для
промислових підприємств – прогнозування. Заслуговує вивчення розроблена
прогнозуюча система і прогнозні моделі технічно-організаційного
розвитку, а також методологія і методика моделювання взаємозалежної
стратегії розвитку технічно-організаційної й організаційно-економічної
системи підприємства.

Основними питаннями, що зажадають рішення в процесі перебудови
організаційно-економічної системи підприємства , є:

визначення моделі управління власністю підприємства і його структурних
підрозділів;

утворення системи обліку витрат і результатів роботи;

управління внутрефірмовым ціноутворенням і поділом результатів
господарювання.

5. Банкрутство.

Порядок і умови визнання підприємств банкрутами з метою задовольнити
претензії кредиторів регулює спеціальний Закон України “Про банкрутство”
від 14 травня 1992 p., що нині діє в редакції від 30 червня 1999 р. і
називається “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом”. Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення
платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності – боржника або
визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного
або часткового задоволення вимог кредиторів.

Положення цього Закону застосовуються також і до юридичних осіб, які
діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду (тобто
не є суб’єктами підприємницької діяльності).

Разом з тим, положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб
– казенних підприємств, а також до юридичних осіб – підприємств, що є
об’єктами права комунальної власності, якщо щодо них виключно на
пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування
прийнято рішення щодо цього.

Окремі відносини щодо провадження у справах про банкрутство регулюються
також Арбітражним процесуальним кодексом України, про що в Законі є
спеціальні застереження. Особливості провадження у справах про
банкрутство банків регулюються Законом України “Про банки і банківську
діяльність”, а порядок продажу майна банкрута регулюється також з
урахуванням вимог законів України “Про приватизацію державного майна” та
“Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”.

Такими є основні нормативні акти про банкрутство, поняття якого містить
ст. 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом”. Банкрутство – це визнана арбітражним судом
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити
визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури.

У свою чергу, під неплатоспроможністю Закон розуміє неспроможність
суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання
встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в
тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через
відновлення платоспроможності. З наведеного визначення випливає, що
банкрутство має економічний і правовий характер.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю суб’єкта
продовжувати свою підприємницьку діяльність внаслідок її економічної
нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки
боргів перед кредиторами і зобов’язань перед бюджетом, що коли їхні
вимоги будуть пред’явлені у визначені для цього строки, то майна
суб’єкта – активів у ліквідній формі – не вистачить для їх задоволення.

Юридичний аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що у суб’єкта є
кредитори, тобто особи, що мають підтверджені документами майнові вимоги
до нього як до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства,
здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до
ліквідації суб’єкта підприємництва.

Особливістю Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом” є те, що цей Закон регулює дві великі групи
суспільних відносин – матеріальні (організаційно-правові та частково
процедурні), які пов’язані з відновленням платоспроможності боржника, та
процесуальні, пов’язані з визнанням боржника банкрутом.

Матеріальні відносини складаються, як правило, при здійсненні заходів
щодо запобігання банкрутству боржника (надання фінансової допомоги,
досудова санація). Окремі матеріальні відносини виникають і функціонують
також при застосуванні судових процедур (розпорядження майном боржника,
вжиття заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, передбачених
планом санації, тощо).

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс
процесуальних правовідносин щодо: порушення провадження у справі,
забезпечення грошових вимог кредиторів, попереднього засідання
арбітражного суду, судової санації, визнання боржника банкрутрм і
відкриття ліквідаційної процедури, мирової угоди, припинення провадження
у справі про банкрутство тощо.

Суб’єктами банкрутства (банкрутами) чинний Закон визнає не лише
юридичних осіб, як це було раніше, а й фізичних осіб, зареєстрованих як
суб’єкти підприємницької діяльності. Причому, як це випливає зі змісту
окремих положень ст. 1 Закону, суб’єктами банкрутства можуть бути лише
особи однієї категорії – суб’єкти підприємництва, які називаються у
Законі боржниками або банкрутами.

Боржником відповідний суб’єкт вважається на всіх стадіях провадження у
справі про банкрутство, банкрутом – після того, як арбітражний суд
прийме постанову про визнання боржника банкрутом.

Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом” не поширюється на юридичних осіб, які не займаються
згідно з їх статутами (положеннями) систематичною підприємницькою
діяльністю, та на фізичних осіб – непідприємців.

З іншого боку, у відносинах банкрутства виступають кредитори. Це можуть
бути юридичні або фізичні особи, які мають у встановленому порядку
підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника,
щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам боржника, а
також органи державної податкової служби та інші державні органи, які
здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків
і зборів (обов’язкових платежів). До інших державних органів Закон,
зокрема, відносить: органи місцевого самоврядування або центральні
органи виконавчоГ влади (п. 2 ст. 42; п. 2 ст. 43); державні органи з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, з питань охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, з питань геології та
використання надр (п. 2 ст. 43); державний орган у справах нагляду за
страховою діяльністю (п. 1 ст. 45); державний орган з питань регулювання
ринку цінних паперів (п. 1 ст. 46).

6. Основні показники і шляхи підвищення ефективності діяльності
підприємства.

Процес виробництва на будь-якому підприємстві здійснюється при певній
взаємодії трьох визначальних його чинників: персоналу (робочої сили),
засобів праці та предметів праці. Використовуючи наявні засоби
виробництва, персонал продукує суспільно корисну продукцію або робить
виробничі і побутові послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце
витрати живої і уречевленої праці, а з другого, – результати
виробництва. Останні залежать від масштабів застосовуваних засобів
виробництва, кадрового потенціалу та рівня їх використання.

Ефективність виробництва являє собою комплексне відбиття кінцевих
результатів використання засобів виробництва і робочої сили за певний
проміжок часу (у зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою для
окреслення результативності господарювання викорис-товують інший термін
– продуктивність системи виробництва і обслу-говування, під якою
розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі,
матеріалів, енергії, інформації) при виробництві різноманітних товарів
та послуг. Отже, ефективність виробництва і продуктивність системи – це
по суті терміни-синоніми, які характери-зують одні й ті ж результативні
процеси. При цьому слід усвідомлювати, що загальна продуктивність
системи є поняттям набагато ширшим, ніж продуктивність праці і
прибутковість виробництва.

Процес формування результатів і ефективності виробництва
(про-дуктивності системи) показано на рис. 1.

Результат виробництва як найважливіший компонент для виз-начення його
ефективності не слід тлумачити однозначно. Йдеться про корисний кінцевий
результат. Можна розрізняти: 1) кінцевий результат процесу виробництва;
2) кінцевий народногосподарський результат ро-боти підприємства
(об’єднання підприємства).

Перший відбиває матеріалізований результат процесу виробництва,
вимірюваний обсягом продукції у натуральній і вартісній формах, дру-гий
включає не лише кількість виготовлюваної продукції, але й охоплює її
споживну вартість. Кінцевим результатом процесу виробництва,
ви-робничо-господарської діяльності підприємства за той чи інший
про-міжок часу є чиста продукція, тобто новостворена вартість, а
фінансовим результатом комерційної

Ефективність виробництва (продуктивність системи) має поліморфність
визначення і застосування для аналітичних оцінок і управлінських рішень.
З огляду на це важливим є вирізнення за окремими ознаками відповідних
видів ефективності (продуктивності), кожний з яких має певне практичне
значення (рис. 2).

Відповідні види ефективності виробництва виокремлюються переважно за
різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) господарької
діяльності підприємства. Перш за все результат (ефект) виробництва буває
економічним або соціальним.

Економічний ефект відображає різні вартісні показники, що
харак-теризують проміжні і кінцеві результати виробництва на
підприємстві (в об’єднанні підприємств). До таких показників відносяться
обсяг товар-ної, чистої або реалізованої продукції, величина одержаного
прибутку, економія тих чи інших видів виробничих ресурсів або загальна
економія від зниження собівартості продукції тощо. Соціальний ефект
зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових
робочих місць і рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці та побуту,
стану оточуючого середовища, загальної безпеки життя тощо. Соціальні
наслідки виробництва можуть бути не лише позитивними, але й негативними
(наприклад, поява безробіття, посилення інфляції, погіршення екологічних
показників).

Вони мають ту особливість, що далеко не всі з них піддаються кількісному
вимірюванню. У зв’язку з цим на підприємствах визначають, оцінюють і
регулюють (у межах своїх можливостей) як економічну, так і соціальну
ефективність виробництва (продуктивність системи).

В залежності від об’єкту, стосовно якого визначають результативність
його функціонування, розрізняють локальний (госпрозрахунковий) і
народногосподарський ефекти. Локальний (госпрозрахунковий) ефект означає
конкретний результат виробничо-господарської чи іншої діяльності даного
підприємства, внаслідок якої воно має певний зиск. Якщо ж виробництво
продукції на даному підприємстві вимагає додаткових витрат ресурсів, але
її споживання (використання) на іншому підприємстві пов’язане з меншими
експлуатаційними витратами або іншими позитивними наслідками діяльності,
то йдеться про визначення народногосподарського ефекту, тобто спільного
ефекту у сферах виробництва і споживання відповідних виробів (послуг).

Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства,
впровадження на ньому прибуткових певних технічних, організаційних чи
економічних заходів має місце первісний (одноразовий) ефект. Проте майже
завжди початковий ефект може повторюватися і примножуватися завдяки
багатонапрямковому та багаторазовому використанню таких заходів не лише
на даному, але й інших підприємствах, сферах діяльності. Саме тому
досить важливого практичного значення набуває визначення і оцінка так
званого мультиплікаційного ефекту, що має свої специфічні форми прояву
(рис. 3).

Дифузійний ефект може реалізовуватись у тих випадках, коли певне
господарсько-управлінське рішення, нововведення технічного,
організаційного, економічного чи соціального характеру поширюється на
інші галузі, внаслідок чого відбувається його мультиплікація (наприклад,
перш ніж знайти широке застосування у чорній металургії метод
безперервного розливання рідкого металу був започаткований на
підприємствах кольорової металургії).

Резонансний ефект має місце тоді, коли якесь нововведення у певній
галузі активізує і стимулює розвиток інших явищ у виробничій сфері
(зокрема отримання синтетичного волокна високої якості призвело до
виробництва нових видів тканин, а це стимулювало появу нових видів одягу
тощо).

Рівень економічної і соціальної ефективності виробництва залежить від
чисельних чинників, що її визначають. У зв’язку з цим для практич-ного
розв’язання завдань управління ефективністю важливого значення набуває
класифікація чинників її зростання. Усі чинники доцільно кла-сифікувати
за обмеженою кількістю групувальних ознак, що сприяє визначення головних
напрямків і шляхів підвищення ефективності виробництва (продуктивності
діяльності підприємства).

Класифікація великої різноманітності чинників зростання ефективності
(продуктивності) може здійснюватись за трьома ознаками: 1) видами витрат
і ресурсів (джерелами підвищення); 2) напрямками розвитку і
удосконалення виробництва; 3) місцем реалізації у системі управління
виробництвом (рис. 4).

Групування чинників за першою ознакою уможливлює досить чітке визначення
джерел підвищення ефективності: зростанням продуктивності праці
(економія витрат живої праці), зниження фондомісткості
(капіталомісткості) і матеріаломісткості продукції, поліпшення
використання природних ресурсів. Активне використання перелічених джерел
підвищення ефективності виробництва передбачає здійснення комплексу
заходів, які за своїм змістом характеризують основні напрямки розвитку і
удосконалення виробництва (друга ознака групування чинників).
Визначальними напрямками є перш за все прискорення темпів
науково-технічного і організаційного прогресу (створення нових і
удосконалення існуючих технологій, конструкційних матеріалів, засобів
праці і кінцевої продукції; механізація і автоматизація виробничих
процесів; запровад-ження прогресивних методів і форм організації
виробництва і праці; побутова і регулювання ринкового механізму
господарювання).

Практично більш важливою слід вважити класифікацію чинників ефективності
за місцем реалізації у системі управління виробництвом (третя ознака
групування чинників), особливо виокремлення з них двох категорій
чинників – внутрішніх (внутрівиробничих) і зовнішніх
(народногосподарських), а також поділ сукупності внутрішніх чинників на
так звані “тверді чинники” і “м’які чинники” (Класифікація внутрішніх
чинників на “тверді” і “м’які” природно є досить умовною і незвичною,
але широко відомою і використовуваною на підприємствах зарубіжних країн.
Назви “тверді” і “м’які” чинники запозичені з англійської комп’ютерної
технології відповідно до якої сам комп’ютер називається “твердим
товаром”, а програмне забезпечення – “м’яким товаром”. При цьому
“твердими чинниками” позначають таки з них, що можна виміряти і мають
фізичні параметри, а “м’якими” – ті, які не можна відчути фізично, проте
мають не аби яке значення для економічного управління виробництвом
(наприклад, інформація, знання і кваліфікація кадрів, методи і системи
організації різних процесів тощо).

Висновок.

До числа найбільш характерних для сучасних підприємств проблем, що
перешкоджають їхньому ефективному функціонуванню в умовах ринку, варто
віднести: неефективність системи керування; низький рівень
відповідальності керівників підприємств перед засновниками, за наслідки
прийнятих рішень, збереження і ефективне використання майна
підприємства; невеликі розміри статутного капіталу акціонерних
товариств; відсутність ефективного механізму виконання судових рішень;
незабезпеченість єдності підприємства як майнового комплексу, що знижує
його інвестиційну привабливість; високі витрати на утримання об’єктів
соціально-культурного призначення і житлово-комунального господарства;
відсутність достовірної інформації про фінансово-економічний стан
підприємства для власників, акціонерів, керівників підприємства та ін.

Для усунення негативних тенденцій необхідно сконцентрувати увагу на
забезпеченні ефективного розвитку підприємства як основного елемента
економічної системи України.

Перехід підприємства на загальноприйняті в ринковій економіці принципи
функціонування складає зміст реформи підприємств. Метою реформи
підприємств є сприяння їхньої реструктуризації, що сприяє поліпшенню
керування на підприємствах, симулюванню їхньої діяльності по підвищенню
ефективності виробництва і конкурентноздатності продукції, що
випускається, а також продуктивності праці, зниженню витрат виробництва,
поліпшенню фінансово-економічних результатів.

Пріоритетні задачі реформи підприємств:

– забезпечення інвестиційної привабливості підприємств

– захист прав акціонерів (для акціонерних товариств)

– розмежування відповідальності учасників і керуючих, розвиток
механізмів корпоративного керування, забезпечення вільного перерозподілу
прав участі в капіталі акціонерного товариства

– удосконалювання механізмів виконання судових рішень

– забезпечення засновників, акціонерів, учасників, інвесторів і
кредиторів достовірною інформацією про фінансово-економічне положення
підприємств

– створення ефективного механізму керування підприємством.

Література.

Економіка підприємства (Том ІІ)/За ред. проф. С. Ф.
Покропивного,-Київ:”Видавництво «Хвиля-Прес»”,-1995

Основы предпринимательского дела /Под ред. проф. Ю. М. Осипова, Е. Е.
Смирновой,-Москва:БЕК,-1996

Сергеев И. В. Экономики предприятия,-Москва:”Финансы и статистика”,-1997

Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной
экономической среде: риски, стратегии,
безопасность,-Москва:”Экономика”,-1997

Шмален Г. Основы и проблеми экономики предприятия / Под. ред. проф. А.
Г. Поршнева,-Москва:”Финансы и ста-тистика”,-1996

Экономика предприятия /Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, В. А.
Швандара,-Москва:”Банки и биржи”,-1998

Экономика предприятия (Книга 3(18))/Под ред. проф. В. М.
Семенова-Москва:Центр экономики и маркетинга,-1998

Бусигін А. Підприємництво: Основний курс – М.,1997

Підприємницьке право: Навч. посібн. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В.,
Пальчук П.М., Іванченко Л.М. – Київ: Істина, 2001

Курс экономики: Учебник 2-е издание дополненное/Под ред. Б.А.
Райзберга.-М.:Инфра-М,1999.-716с.

Абаджи А.Р., Черняк В.І, Жуковський А.Г. Підприємництво в Україні.
Юридичний і економічний аспекти. Одеса, 1995 р.

Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. – 2-е вид.,
перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Голос України від 14.03.2003 №№ 49-50

Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. – 2-е вид.,
перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Голос України від 14.03.2003 №№ 49-50

ст. 73 Господарського кодексу України

ст. 79 Господарського кодексу України

ст. 80 Господарського кодексу України

ст. 93 Господарського кодексу України

ст. 94 Господарського кодексу України

ст. 111 Господарського кодексу України

ст. 112 Господарського кодексу України

ст. 113 Господарського кодексу України

ст. 114 Господарського кодексу України

ст. 115 Господарського кодексу України

ст. 115 Господарського кодексу України

ст. 117 Господарського кодексу України

ст. 118 Господарського кодексу України

ст. 119 Господарського кодексу України

Стати М.П. Разработка миссии и постановка стратегических целей компании
// М.: Экономика, № 4, 2002

В.Абрамов “Предприятия, малый бизнес и рыночная конкуренция” //
“Экономика Украины”, №11 1995 г.

Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. – 2-е вид.,
перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020