Шпаргалка

Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних
показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних
вітчизняних і зарубіжних виробів

Адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій виконується
певний комплекс робіт у відповідності з внутрішньозаводською
спеціалізацією називают: цехом

Антимонопольне законодавство, що діє в багатьох країнах, націлене, у
першу чергу, на забезпечення …умов конкуренції

Багаторічний досвід господарювання у країнах з ринковою економікою
виділяє такі традиційні моделі п-цької д-сті: класична та іноваційна

Бартер є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: товарообміну

Бізнес-план може розроблятися з метою: р-ку управл. функцій

Боргові цінні папери: за якими емітент бере на себе зобов»язання
повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але
які не дають їхнім власникам права на участь в уп-ні справами емітента

Будівельна компанія є суб’єктом малого бізнесу в Україні, якщо
чисельність працюючих в ній: до 200 осіб

В залежності від мети вкладання коштів для інвестора істотне значення
має розподіл облігацій на: вклади у сферу виробництва, соц сферу тощо

В результаті проведення реконструкції діючого п-ва за необхідністю
можуть бути: впровадженні нові технології, модернізація та заміна
фізично спрацьованого і технічно застарілого устаткування

В розрахунки виробничої потужності підприємства не
враховусться: устаткування, що знаходиться на складі п-ва

В умовах ринку до економічної функції держави відноситься: ств-ня
правових основ функц-ня ринкової ек-ки

В якій частини договору вказуються юридичні адреси сторін
(партнерів): заключна частина

Ведучим(головним) ринком, що визначає перспективи розвитку інших ринків,
є: грошово- кредитний

Величина грошового потоку по борговим цінним паперам розраховується як:
сума чистого доходу скоригованого на процентну ставку

Величина грошового потоку по пайовим цінним паперам розраховується як:
сума чистого доходу з врахуванням виплат (дивідентів)

Величина грошового потоку по реальним інвестиціям визначається як: сума
чистого доходу та аморт. відрахувань

Величина інтегрального ефекту залежить від:

Величина чистих капіталовкладень визначається як: величина валових кап
вклад зменш( на розмір аморт

Виділяють найбільш поширені типи уставних інтеграційних об’єднань:
асоціації

Визначіть умови, які приводять до порушення чинного антимонопольного
законодавства при створенні асоціації: асоціація ств. як договірна
особа, яка не є госп. т-вом або п-вом

Використання якого з теоретично можливих засобів держ. регул-ня оплати
праці е неприйнятним для держав з ринковою економікою? установлення
єдиної держ. тарифної с-ми оплати праці найманого працівника для п-в
всіх форм власності

Винагороди працівникам за підсумки роботи за рік у складі коштів, які
спрямовуються на споживання, належать до: фонду матер. стимулювання

Винаходом може бути технічне рішення яке має: оригінальність, певну
технічну ознаку, та дає позит. ефект

Виплати матеріальної допомоги робітникам підприємства по тимчасовій
непрацездатності належать до: фонду основної з-п

Виробнича потужність багатономенклатурннх виробництв: визн окремо для
кожного виду виробів

Виробнича потужність підприємства — це: мах можливий річний випуск
пр-ції у номенклатурі та асортименті за умов найбільш повного викор-ня
вироби, устаткування

Виробнича потужність підприємства визначається за: усією номенклатурою
профільної пр-ції

Виробнича потужність підприємства установлюється виходячи з потужності
провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів) основного
виробництва.

Виробнича структура підприємства залежить від: рівня спеціалізації, від
місця знаходження, вироби, профіль п-ва, обсяги виробництва пр-ції

Виробничі підрозділи підприємства, що займаються підготовкою та
випробуванням нових виробів називають: експериментальні цехи

Вироби, підрозділи п-ва, які виконують головні технологічні процеси і
мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів
продукції, називають: провідними

Відповідно до теорії Маслоу ієрархія задоволення потреб людей відбиває
рух …тільки від нижнього до верхнього рівня потреб

Відтворювальна структура інвестицій — це співвідношення довгострокових
витрат на: просте і роширене відтворення основних фондів

Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та
державами називають: іноземними інв-ціями

Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні
експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного
проміжку часу, характеризує його: надійність

Внутрішня норма дохідності — це: дисконтна ставка, за якої чистий
приведений дохід дорівнює нулю

Вхідна виробнича потужність п-ва — це: проектна виробню., потужність

Галузь п-ті—це: специфічна окремаланка матер.в-ва пр-ції чи надання
послуг

Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для
підприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх
досягнення називається: стратегію п-ва

Генеральні та галузеві тарифні угоди укладаються між: власниками п-в, на
яких зайнята більшість найманих робітників та повноваженими органами
держ викон влади

Головна мета бізнес-плану — це: випуск запланованого обсягу пр-ції

Головна тенденція зміни відтворю вальної структури інвестицій впродовж
останніх років полягає: в значному збільшенні частки витрат на техн
переобладнання та реконструкцію діючих п-в у більшості галузей виробн,
сфери

Головне розбіжжя між п-вом та установою полягає в: тому, що установа
відноситься до невиробн. сфери, не виробляють пр-цію, а надають послуги

Головною метою стратегічного управління підприємством в умовах ринку є:
збільшення обсягів діяльності п-ва та його частки на ринку

Державне регулювання економіки в умовах ринку -це: вплив д-ви на дію
законів ринку

Державний соціальний захист реалізується через…впровадження допомоги
сім’ям з низькими доходами

Дивізіональна організаційна стр-ра уп-ня — це структура, де кожний
виробн. підрозділ корпорації має власну досить розгалужену с-му уп-ня

Директирування — інтегрований вид управлінської діяльності, що
складається з трьох компонентів: мотивації, лідерства, комунікації

Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути
приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів
називається-дисконтною ставкою проекту

Диференціація та координація самої управлінської праці, форм-ня рівнів
упр-ня п-ва здійснюється за допомогою: вертикального поділу праці

Для п-тв з дискретним процесом в-ва мах можливий фонд часу роботи
устаткування визначається, як: календарний фонд часу за мінусом часу
необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування

До аспектів, що х-ть відмінності між стратегічним та тактичним
плануванням відносять: частковий аспект, відмінності за охопленням сфер
впливу, сутнісно-з містові відмінності

До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не
належать: емісія акцій п-ва

До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать: доходи від
реалізації нематер активів

До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать: доходи
від пайової участі у діяльності спільних п-в

До загальних умов, які включаються в основну частину договору належать
такі положення як: предмет договору і к-сть товарів

До малих пром. п-ств в У-ні відносяться господарюючи суб’єкти з
чисельністю працюючих: до 200 осіб

До методів портфельного аналізу та вибору стратегії належать: метод
«Мак-Кінгі»

До негрошових методів мотивації результативної діяльності працюючих
належать: гнучкі робочі графіки

До основних економічних функцій держави не відноситься: планування
оперативної діяльності суб»єктів ек. Відносин

До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості не
відносяться: хімізація п-ті

До основних принципів податкової системи в Україні належать: принцип
збалансованості загальнодержавних і місцевих податків

До основних тенденцій орг-ного прогресу відносяться: прискорення темпів
р-тку окремих і посилення взаємозв’язків усіх сусп форм ор-ції
виробництва, активізація людського чинника через здійснення кадрової
п-ки

До погодинної форми оплати праці належать: проста почасова,
почасово-преміальна, за посадовими окладами

До показників, що характеризують рівень прогресивності технології
відносять: стр-ра техн процесів за трудомісткістю; частка нових
технологій за обсягом, середній вік застосовуваних техн процесів,
коефіцієнт викор-ня сировини і матеріалів

До показників, що характеризують технічний рівень устаткування
відносять: продуктивність(потужність), надійність, питома
металомісткість, середній строк екплуатації, частка прогресивних видів
обладнання в заг к-ті

До принципів державного регулювання належать: мін втручання держ органів
в ек процеси; вплив відповідних владних стр-р на р-ток соц-ек процесів
за допомогою встановлюваних д-вою ек регуляторів і нормативів

До складу адаптивних стр-р уп-ня неналежать: дивізіон орг-ні стр-ри
уп-ня

До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним
законодавством належить регулювання: мін з-п

Довговічність — це …властивість виробу тривалий час зберігати свою
працездатність

Довгострокові зобов’язання — це зобов’язання, які погашаються не раніше
ніж …через 5 років

Договірне регулювання оплати праці найманих працівників підприємств
здійснюється на основі: с-ми тарифних угод

Договірні в-ни, які встановлюються між п-цями і дозволяють кожному з них
досягти очікуваного результату(успіху) за рахунок обміну наслідками
своєї діяльності називають: партнерські зв’язки

Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду є: доходом від
реалізації матер цінностей і майна

Економічна сторона матеріально-технічного забезпечення є…виникнення
певних в-н між л-ми в процесі здійснення постачальницько-збутових ф-цій

Економічні методи управління діяльністю підприємства реалізують матер.
інтереси участі л-ни у вироби, процесах, мотиви примусового х-ру і соц.
поведінки л-ни

Ефективність виробництва є синонімом: продуктивності с-ми

Ефективність виробничо-господарської діяльності характеризує:
рівень прибутковості виробництва

З розвитком та поглибленням рівня спеціалізації підприємства його
виробнича стру ктура: спрощується

За економічним змістом показники, через які виражаються планові
завдання, поділяються на: натуральні і вартісні

За змістом технічний рівень…вужчий за поняття якості

За регіональною ознакою інвестиції поділяються на: внутр і зовнішні

За роллю у процесі виробництва інновації підрозділяються на:
науково-техн. та соц-культурні

За ступенем збільшення ефекту ефективність виробництва може бути:
первісна та мультиплікаційна, синергічна

За формами власності інвестиції поділяються на: держ., приватні,
іноземні, спільні

За яким критерієм інвестиції поділяються на реальні та фінансові за
об’єктами вкладання коштів: За об’єктами вкладання коштів

За яким критерієм інновації поділяються на реактивні та стратегічні? за
причиною виникнення

За яким критерієм основні підрозділи цехової вироби, стр-ри поділ, на
основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні цехи? За х-ром д-ті

За якою організаційною структурою управління виконавці одночасно
підпорядковані всім функціональним керівникам? функціональною

Завершальною ланкою і формою матеріалізації фундаментальних досліджень,
засобом безпосереднього впливу науки на сферу виробництва виступає:
нововведення

Загальна та порівняльна ефективність витрат це: ознака за якою
визначається мета ефективності (продуктивності)

Заключним розділом плану розвитку п-ва є: виробн. програма

Закон попиту передбачає, що…при зростанні ціни на продукцію
відбувається скорочення попиту

Закон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється
в …збільшенні пропоцизії

Заробіток робітника, що розраховується шляхом перемноження кількості
одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції, є
заробіток при: прямій відрядній с-мі

Зв’язки, що виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів
управління називають: лінійними зв’язками

Згідно теорії ієрархії потреб Маслоу, потреби людей виокремлюються у
…п»ять основних груп

Згідно чинного зак-ва У-ни не дозволяється займатися п-цькою д-тю таким
категоріям громадян: президентові, депутатам, військовослужбовцям,
органам СБУ, міліції, держ. Службовцям

Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається: сукупністю
конкретних заходів техн. р-тку

Зустрічна поставка є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері:
товарообміну

Ідея, пропозиція або проект, які після пророблення вильються в інновацію
називаються: нововведенням

Іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері,
які відображають стан об’єктів та їх взаємовідношення, називаеться: база
даних

Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів
підприємства є власне джерело формування інвест. Рерурсів

Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: прямі і
непрямі

Інвестиційна діяльність підприємства може здійснюватись за рахунок
таких джерел: власні; позичкові; залучені

Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення позикових
інвестиційних ресурсів.

Інновації, що забезпечують виживання п-ва, як реакція на новов-ня, що
здійснюють конкуренти назив: реактивними інноваціями

Інновації, що носять упреждаюший характер із метою одержання
конкурентних переваг у перспективі, називаються: стратегічними
інноваціями

Інноваційна діяльність — це …впровадження будь-чого нового щодо
організації або її безпосереднього оточення

Інноваційний лаг — це: проміжок часу між виникненням новини і втіленням
її у нововведення

Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх
виготовлення, засоби виробництва, називаються: технічними новов-нями

Інноваційні процеси, результатом яких є нові методи і форми організації
виробництва, називаються: організаційні новов-ня

Інформаційний продукт-це результат інформаційної діяльності, який …
відображає стан об’єктів та їх взаємовідношення…

Класична модель п-цтва орієнтована на: мах ефективне викор-ня наявних
ресурсів п-ва

Ключовими об’єктами організаційного прогресу є: удосконалення ор-ції
в-ва,поліпшення ор-ції праці, раціоналізація елементів госп. мех-му

Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує: рівень
прогресивності технології

Коефіцієнт готовності обладнання це: комплексний показник якості знарядь
праці

Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ
відображає співвідношення: обсягу випуску продукції до норми її випуску

Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ
характеризує рівень використання устаткування: як по продуктивності, так
і за часом

Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується, як відношення:
середньорічної в-ті машин та устаткування до к-ті робітників у
найбільшій зміні

Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення…
величин поточної і проектної потужності

Коефіцієнт термінової ліквідності — це відношення поточних активів
високої ліквідності до короткострокових зобов»язань

Коефіцієнт фінансового лівереджу це: відношення заборгованості до
власного к-лу

Коефіцієнт, що визн. к-ть застосованих пристроїв, оснастки та
інструментів на одну оригінальну деталь кінцевого виробу, називається:
коефіцієнтом технологічної оснащеності в-ва

Колективний договір укладається: на всіх п-вах, де викор-ся наймана
праця

Комерційний трансферт є однією із форм співробітництва партнерів у
сфері: фінансових в-н

Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної,
економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається:
процедурою реструктуризації п-ва

Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: виплату
певних відсотків від свого доходу як матер (грошову) винагороду

Комплексні показники якості продукції: відображають декілька
властивостей одиниці продукції одночасно

Контроль — це процес: вимірювання досягнутих за певний проміжок часу
рез-тів д-ті, зіставлення фактично досягнутих рез-тів із запланованими,
коригування оцінюваних показників

Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного
процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв,
називається: активним

Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях
шляхом проведення випробувань, аналізів, називається: стаціонарним

Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях:К
Маркса

Корисність будь-яких товарів відбиває їх: споживна вартість

Основна частина договору складається із специфічних умов, які х-ні для
конкретних угод і охоплюють: к-ть товарів; якість товару; ціна товару;
засадні умови поставки; форма оплати; термін поставки; маркування;
упаковка, тара, порядок здаьамгія-приймання товару; відповідальність
сторін; додаткові застереження

Лінійно-функціональна структура є найбільш ефективною організаційною
структурою управління на: п-ві, цеху

Ліцензування є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: торгівлі

Маржинальний прибуток — це: обсяг виручки від продажу продукції за
мінусом змінних витрат

Маржинальний прибуток слугує критерієм оцінки змоги підприємства
покривати …змінні витрати

Матеріально-технічне забезпечення — це…постачання необхідних матер
ресурсів

Метод вибору генерал, стратегії, що базується на залежності розмірів
витрат на в-во від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх
чинників називається: метод кривих освоєння

Метод здійснення підприємницької діяльності , за якого достатньо відома
фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім’я та
товарний знак в обмін на зобов’язання виготовляти або продавати її
продукцію називають: франчайзингом

Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу
сприймання органами почуттів людини без застосування технічних
вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органоліптичним
методом

Метод прогнозу, що грунтується на досвіді, знаннях та інтуїції
спеціалістів, це: метод експерементальних оцінок

Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів
і витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це:
нормативний метод

Методи управління — це: способи впливу на окремих робітників та вироби.
колективи вцілому, необхідних для досягнення цілей п-ва

Метою проведення модернізації є: удосконалення діючого вироби,
устаткування та проведення повного або часткового переобладнання
виробництва

Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через: мех-м
оплати праці та мех-м соц захисту

Міжфункціональні зв’язки мають місце: між підрозділами одного й того ж
рівня уп-ня

Мінімальна заробітна плата — це: встановлення д-вою розмір з-п менше
якого не І може здійсн оплата за фактично виконану роботу (повний
місяць)

На вибір орг-ної стр-ри уп-ня безпосередньо впливають: стратегія п-ва

Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжн. бізнесу
та елементи міжнародного співробітництва як: комплекси
територіально-виробн. і багатосторонніх зв»язків

На обсяг інвестицій впливає: рентабельність (прибутковість)
проекту, можливі ризики

На п-вах, де здійсн. багатостадійні процеси в-ва, характерною ознакою
яких є: послідовність процесів переробки сировини,
використовується комбінаторська виробнича структура.

На якому етапі процесу економічного управління технічним
розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх
інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного
розвитку? програмування (плануванння)робіт

Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово
різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по…простим і
привілейованим

Найкращих результатів підприємство можна досягти за рахунок:
мінімізації витрат на в-во

Наступним заходом після занесення підприємства до реєстру
неплатоспроможних підприємств та організацій є: поглиблений аналіз
техніко-ек та фінан стану п-ва

Наукова політика — це: п-ка спрямована на досл-ня, розробку, і
впровадження інновацій різного х-ру

Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації
продукції в Україні є: держ комітет У-ни із стандартизації, метрології і
сертифікації

Нематеріальні активи – це…права на викор-ння об’єктів пром. та інтел.
власності, а також інші майнові права

Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері
діяльності конкретних п-тв, є: локальні новов-ня

Об’єктами організаційного прогресу є: удоскон. орг.вир-ва, рац. елем.
госп.

Об’єктивний метод означає: оцінку рівня якості пр-ції за допомогою
стендових випробовувань

Об’єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарсті
є: суспільний поділ праці

Об’єктивно обумовлені заг. напрями або сфери д-сті, які у сукупності
забезпечують ефективну кооперацію спільної праці, є: ф-ції упр-ня

Об’єктом винаходу може бутн: продукт (пристрій, речовина, штам
мікроорганізмі культура клітин рослин і тварин) і спосіб

Об’єктом корисної моделі може бути: конструктивне викор-ня пристрою

Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами
зводиться по суті: до оцінки їхньої реальної в-ті, яка забезпечує
отримання очікуваної норми інвестування прибутку

Обсяг реалізованої продукції — це: обсяг товарної пр-ції, виготовленої
та відвантаженої за даний період

Оплата праці — це: будь-який заробіток, що за трудовим договором власник
або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або
надані послуги

Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції,
які забезпечують …беззбиткове виробництво пр-ції

Організаційна структура управління — це: форма с-ми уп-ня, яка визн.
склад, взаємодію та підпорядкованість її елементів

j

?

?

,

z

c

?

?

? ,

¤

&

&

&

&

&

”*•B•ununununununueununununununununununununununuaunununununununeununeunu
nununOeIunununun

RHW

???????????Основна (тарифна) частина заробітної плати працівника не
залежить від: рез-тів госп діяльності п-ва, на якому він працює

Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації це:
кризовий стан п-ва

Основна заробітна плата — це: будь-який заробіток, що залежить від
рез-тів працівника і визначається тарифними ставками, розцінками,
посадовими окладами

Основна частина договору складається із спсцифіч. умов, котрі є
характерними для конкретної угоди і охоплюють: предмет договору й

Основними елементами держ. с-ми підтримки п-цької д-сті є: форм-ня
дійової ринкової інфрастр-ри та прискорення р-тку малого бізнесу

Основними перевагами лінійної орган-ої стр-рн управління-ня є: чіткість
взаємов-н, однозначність команд, оперативність, підготовки та реалізації
управлінських рішень, надійний контроль

Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є:
перевищення доходів над витратами

Офіційна письмова пропозиція продавця (направлена потенційному покупцю)
про продаж партії товару з дотриманням певних умов контракту (угоди) має
назву: оферта

Пайові цінні папери це: за якими емітент не несе зобов»язання повернути
кошти, інвестовані в його діяльність, але які засвідчують участь у
статутному фонді, надають їх власникам право на участь в уп-ні справами
емітента

Патент – це: документ, виданий держ- органом, який дає суб»єкту п-цької
діяльності виключне право викор. зазначене в патенті техн. рішення

П-ва з комплексною вироби, стр-рою мають: усю сукупність основних та
допоміжних цехів

П-во набуває прав юридичної особи з дня: державної реєстрації

Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій
зацікавленій особі здійснюється у формі …ліцензії

Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на
такі напрямки: прогнозування зовн середовища і внутр умов д-ті

Період окупності інвестицій характеризує: період часу (к-ть років чи
місяців), впродовж якого повертається авансовий к-л у вигляді
приведеного до теперішньої в-ті грошового потоку

Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається: до певної ек.
межі, перевищення якоїунеможливлює подальше підвищення ефективності в-ва

Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючі
виробничих площ можливо за рахунок проведення: капітального ремонту
устаткування

Підприємницька діяльність у сфері посередництва має на меті інтегрувати
економічні інтереси виробників і споживачів

Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється в
формі: агентування

Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується:
доволі важким освоєнням ринків

Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але
яки має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій, без
якого неможлива кооперація і збут на підприємстві, відноситься до:
об’єктів що потенційно піддаються реорганізації

Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким
рівнем відповідності загальній стратегічній цілі …зберігаються й
розвиваються

Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за
рахунок проведення: капітального ремонту, заміни спрацьованого
устаткування новим такого самого техн рівня, техн. доозброєння п-ва

Планування – це… процес визначення мети, передбачення майбутнього роз
витку діяльності підприємства та поєднання індивідуальних завдань членів
організації для досягнення загального результату.

Планування — це: процес визначення цілей, які підприємство передбачає
досягти за певний період

Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і
середньострокове планування називається: перспективним

Податкова система України є триступеневою і складається: з прямих і
непрямих податків, обов’язкових платежів, зборів

Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це: довгострокові
кредити банку, емісія облігацій п-ва, податковий інвест. Кредит, інвест.
лізинг, інвест. селенг

Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури
капітальних вкладень є: поступове збільшення частки витрат на
устаткування, інструменти та інвентар за відносного зменшення питомої
ваги в-ті будівельно-монтажних робіт

Показник якості продукції, що відображає ступінь економічної вигоди
виробництва продуцентом і придбання його споживачем, це: виразність та
оригінальність форми

Показники якості виготовлення продукції характеризують: техн рівень
пр-ції

Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства в
економічній теорії називають: комплексними

Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства,
називаються: заг показником якості

Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво
(собівартості виготовлення певних виробів) є: показник ефект-ті
застосовуваних ресурсів

Поняття обліковий відсоток відноситься до: ставки дисконту

Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від
свого імені є: дилери

Право використовувати найменування місця походження товару у рекламних
цілях мають: усі суб’єкти п-цької діяльності, які зареєстрували місце
походження товару

Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: патентом

Право власності на товарні знаки засвідчується: свідоцтвом

Право розпоряджатися виробленою пр-цією належить: засновникам п-ва

Правове регул-ня в-н, котрі виникають у процесі реал-ції ек. інтересів
партнерів, покладено на особливу галузь права — договірне право

Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його
реєстрації і втримання суб’єктом підприємництва: свідоцтва

Практика суч. госп-ня свідчить про наявність ек. проблем ств-ня і
функц-ня і міжн. спільних п-тв, а саме: інерційність ек. мислення та
брак досвіду високопрофесійного менеджменту

Практика сучасного господарювання свідчить про наявність
організаційно-структурних проблем створення і функціонування міжнародних
спільних підприємств, а саме: відсутність і недосконалість необхідних
законодавчих актів

Практика сучасного господарювання свідчить про наявність
соціальне-психологічних проблем створення і функціонування міжнародних
спільних підпрнємств, а саме: різноманітних перепон пов»язані з
реєстрацією п-в, чиновницьке свавілля, корупція, криміналіст тощо

Предметна стр-ра в-ва поширена на п-вах: великосерійного й масового
виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами пр-ції

При відрядній формі оплата праці проводиться за: нормами і розцінками, І
встановленими за розрядом виконуваних робіт

При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати:
цілі та стратегії санації

Прибуток — це: частина виручки, що залишається після відшкодування усіх
витрат на виробн і комерц д-ть

Прибуток від реалізації продукції- це: різниця між обсягом реалізованої
пр-ції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та повною собів-тю

Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу «А»
і групу «Б»: призначення вироблюваної пр-ції

Пріоритетними напрямками НТП є: застосування прогресивних базових
технологій, також нових синтетичних, композиційних, керамічних і ін.
Матеріалів із заданими властивостями

Проведення реструктуризації підприємства можливо шляхом:
перепрофілювання п-ва

Прогноз на основі індикаторів — це: прогнозування за однією
або кількома передумовами

Програмне забезпечення — це…сукупність програм, які викор-ся у роботі
з комп’ютером

Продуктивність праці — це: продуктивна сила праці, тобто здатність за
одиницю роб. часу ств. певні споживні в-ті

Проектне фінансування є однією із форм співробітництва партнерів у
сфері: в-ва

Пропозиція, щодо використання уже якось обгрунтованої і впровадженої
ідеї інновацій називається: нововведенням

Процес виробництва на підприємстві здійснюється при
взаємодії таких чинників: предметів праці та персоналу, засобів праці

Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв’язку
з реалізацією місія підприємства називають: мотивація

Процес фінансового оздоровлення починається з …виявлення та аналізу
причин фінан кризи

Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій,
спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми
називають: місія

Раціоналізаторська пропозиція — це …техн рішення, яке є новим і
корисним для п-ва або установи, до якої воно подане

Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів
від продажу діючого устаткування та податків має назву: початкові
інв-ції

Резонансний ефект має місце, коли …якесь нововведення в певній галузі
активізує і стимулює розвиток ін. явищ у вирорб. Сфері

Результатом горизонтального поділу праці є: форм-ня підрозділів
виробництва, які виконують певні частини заг трансформаційного процесу

Результатом інноваційних процесів є: новини

Резюме бізнес-плану це: короткий опис змісту бізнес-плану

Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається
як…відношення заг прибутку п-ва до середньої величини активів балансу
п-ва

Рентабельність власного капіталу — це: відношення чистого прибутку до
власного к-лу

Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як: відношення
прибутку, що вкладається в ціну, до ціни виробу

Рентабельність під-ва – це: відносна дохідність або прибутковість, що
вимірюється у % до витрат коштів або к-лу

Рентабельність продукції визначається як: співвідношення балансового
прибутку І та обсягу реалізації пр-ції

Рентабельність сукупних активів характеризує: ефект-ть викор-ня всього
наявного майна п-ва

Рентабельність це: відносний показник діяльності п-ва

Реструктуризації підприємства має бути спрямована насамперед на:
підвищення конкурентоспроможності пр-ції

Реструктуризація включає в себе наступні складові: пошук можливості
отримання ін джерел доходів

Реструктуризація підприємства пов’язана з підготовкою та перепідготовкою
персоналу, які супроводжуються орієнтацією на конкурентноспроможне
функціонування підприємства, зміну його організаційної структури,
називається: управлінською реструктуризацією

Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають
спільну рису: випускають однорідні вироби

Ринок- це …мех-м взаємодії покупців і продавців, взаємо-ни попиту і
пропозиції

Ринок товарів і послуг знаходиться у рівновазі, якщо: попит = пропозиції

Рівень використання устаткування по продуктивності визначає:

Рівень якості , за якого заг величина сусп витрат на в-во і
використання продукції у певних умовах її споживання є мінімальною,
називається: оптимальним рівнем якості пр-ції

Робототехнічні і роторно-конвейєрні комплекси є одним із
пріоритетних напрямків НТП, а саме: механізації та автоматизації в-ва

Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети
виробничо-господарської діяльності підприємства …з найменшими
витратами часу та сусп праці

Розвиток науки визначається: потребами техн. прогресу

Розвиток техніко-технологічної бази підприємства
здійснюється шляхом: модернізації, техн. переозброєння, реконструкції,
розширення, нового будівництва

Розрахунок відношення одержаного прибутку до обсягу
застосовуваних виробничих фондів є: показником заг рентабельності п-ва

Сегментація ринку — це: розподіл ринку на окремі частини (сегменти) —
група п-в, товарів, споживачів, яким притаманні певні спільні ознаки

Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями — це:
відношення добутку дебіторської забаргованості та к-ті календарних днів
у розрахунковому періодів до обсягів продажів за розрахунковий період

Сертифікат продукції- це документ, який …засвідчує рівень якості
пр-ції

Система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з
кризи,

називається: програмою санації

Система санаційних заходів розробляється на основі: стратегії санації

Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається: місією
п-ва

Систему взаємовідносин, котра встановлюється між підприємцем і
фактор-фірмою (банком) , яка бере на себе дебіторську заборгованість
підприємця або купує у підприємця його вимогу до того чи
іншого партнера щодо оплати боргу називають: факторинг

Скорочення тривалості робочого тижня — це: соц. ефект

Cоціально-психологїчні методи управління діяльністю підприємства І
реалізують: мотиви соц. поведінки л-ни (змістовність праці,можливість до
прояву ініціативи, соц. визнання праці)

Специфічна діяльність з формування структури
певного суб’єкта господарювання, координації внутрішніх
підрозділів, розподілення повноважень і відповідальності між
конкретними керівниками і виконавцями є однією із функцій управління, а
саме: організація

Спільна п-цька д-ть — це: ліцензування, уп-ня, за контрактом

Спільне підприємництво є однією із форм міжнародної підприємницької
діяльності з відносно високим рівнем інтернаціоналізації.

Статутна доля вкладників не повинна перевищувати 50 відсотків майна
товариства: АТ

Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечу є: довготермінову
конкурентоспроможність п-ва

Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств і організацій
втрачають свою юридичну і господарську самостійність? холдингу

Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких
виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна
продукція називають: виробн.дільниця

Суть організаційного процесу полягає в удосконаленні існуючих і
застосування нових методів і форм орг-ції в-ва та праці, елементів госп
мех-му в усіх ланках уп-ня ек-кою

Тарифна система оплати праці робітників включає: тарифні ставки, сітки,
тарифно-кваліфікаційний довідник, регіональні та галузеві коефіцієнти

Тарифна система оплати праці розробляється і використовується для:
розподілу робіт працівників залежно від складності та кваліфікації за
певною с-мою

Техн. новини обумовлюють перш за все відповідні: організац. новов-ня

Технічна сторона матеріально-технічного забезпечення пов’язана
з…переміщенням матер ресурсів та їх підготовкою для процесу в-ва

Технічний розвиток підприємства — це процес форм-ня та удосконалення
техніко-технологічної бази п-ва, зорієнтований на кінцеві рез-ти

Технологічна виробнича структура переважно використовується на
підприємствах: одиничного в-ва

Товарна продукція — це: готова до реалізації виготовлена пр-ція, яка
зберігається на складі п-ва

Товарний знак фірми повинен бути: оригінальним, індивідуальним,
упізнавальним та привабливим для споживачів і мати індивідуальний і
правовий захист

У залежності від того, хто виступає інвестором інвестиції поділяють на:
держ., приватні

Управління — це: процес планування,орг-ції, мотивації, контролю,
необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей орг-ції

Управління розподілом прибутку акціонерного товариства здійснюється на
основі розробленої …схеми розподілу за шляхом їх викор-ня

Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за борги
товариства: усім майном (солідарно)

Учасники якого товариства не мають права від свого імені і в своїх
інтересах здійснювати дії, однакові з цілями діяльності товариства, а
також приймати участь у товариствах (крім акціонерних) з аналогічною
метою діяльності: ТзОВ

Факторинг є однією із форм співроб-цтва партнерів у сфері: фінан. в-н

Фінансовими називаються інвестиції …які викор-ся для придбання акцій,
облігацій та ін ЦП

Фінансові інвестиції — це…вкладення коштів у різноманітні фінан.
інструменти (активи), з-поміж яких найбільшу питому вагу займають
вкладення коштів у ЦП

Фінансові інвестиції здійснюються за рахунок: купівлі ЦП будь-якого
емітента

Фінансування інвестиційного проекту придбання цінних паперів держави
здійснюється наступним методом фінансування: повне самофінансування

Форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або
кількох товарів (видів продукції») обмінюється на еквівалентну за ціною
кількість іншого товару, але на безгрошовій основі називається: бартерні
операції

Франзайзинг розповсюдження продукції дає франчанзоотримувачу право:
виробляти і продавати певні види пр-ції під власним товарним знаком

Функціональна організаційна стр-ра уп-ня — це структура управління, яка
забезпечу є компетентне керівництво стосовно кожної управлінської ф-ції

Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається пром. зразком і І
забезпечується правовою охороною за умов його …новизни

Художнє вирішення конкретної форми виробу визначається пром. зразком,
якщо І воно є: новим і придатним до пром. виготовлення

Цілі та пріоритети технічного розвитку підприємства
визначаються у відповідності …до заг. стратегії п-ва

Частка технічного та економічно застарілого устаткування у загальному
парку дозволяє визначити: техн. рівень устаткування

Чи відрізняється величина грошового потоку по фінансовим інструментам
інвестування від величини грошового потоку при реальних інвестиціях?
Так, в грощовому потоці по фін. інструм. відсутн. показник аморт.
відрахувань

Чи відрізняються поняття «капітальні вкладення» та “інвестиції”?
КВ-періодично здійснювані довгострокові витрати к-лу на відтворення
основних фондів, об»єктів соц і інфрастр-ри п-ва; Ін-ції-довгострокові
вкладення к-лу і п-цьку діяльність для одержання прибутку

Чинником об’єднання товарів в асортимент не є: зв»язок товарів за
задумом

Чистий приведений дохід визначається як: різниця між теперішньою в-тю
грошового потоку і сумою інвест. Коштів за проектом, що реалізується

Чистий франчайзинг, як особлива форма ведення бізнесу передбачає: отр-ня
лише права використ. назву ін. фірми та її товарний знак

Широкомасштабною формою міжнародного бізнесу з відносно високим рівнем
інтернаціоналізації є: спільне п-цтво

Широтою товарного асортименту називається: заг чисельність груп товарів
асортиментів

Що означає символ R, який проставлений у верхньому або нижньому правому
куті товарного знаку? даний товарний знак зареєстрований і має правовий
захист

Юридична назва підприємницьких утворень (партнерів, сторін договору)
повинна бути зазначена у: преамбулі

Як повинна відноситися держава до монополії в умовах ринкової економіки?
Боротися з монополізмом за допомогою антимонопольного законодавства

Яка група показників якості продукції відображає ступінь використання
винаходів при проектуванні виробів? патентно правові показники

Яка з систем використовує за планово-облікову одиницю деталь певного
найменування? подетальна система оперативного план-ня

Яка класифікаційна ознака має найбільш суттєве значення для інвестора
при виборі акції, як об’єкта фінансового інвестування? Х-р зобов’язань
емітента

Яка класифікаційна ознака розподілу облігацій має істотне значення для
інвестора з позиції рівня їх ризиків? особливості реєстрації та обігу

Який вид реструктуризація підприємства характеризується процесами
комерціалізації або корпоратизації підприємства? Організаційно-правова

Який з напрямків д-ті п-ва є найважливішим джерелом інформації для
виробників щодо надійності та довговічності виготовлених технічних
засобів? Виробнича діяльність та післяпродажний сервіс

Який із критеріїв покладено в класифікаційну основу розподілу
підприємств за розмірами? Чисельність працюючих

Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до
непрямої регламентації? Створення ринкової інфрастр-ри

Який із наведених способів впливу держави на економіку можна віднести до
прямої регламентації? Встановлення податкових пільг

Який із напрямків д-ті є визначальним для оцінки і регул-ня всіх
елементів в с-мі госп-ня на п-ві? Післяпродажний сервіс

Які з господарських товариств діють лише на підставі установчого
договору: ТзОВ, повне т-во, т-во з додат. відповідальністю, повне т-во

Які з господарських товариств діють на підставі установчого договору і
статуту: АТ, ТзОВ, повне т-во, т-во з додат. відповідальністю, повне
т-во

Які з наведених заходів є основними складовими комерційної орг системи
збуту прод підпр

Які з нижченаведених заходів не відносяться до заходів, що складають
виробн. д-ть п-ва: аналіз внутр. і зовн. середовища

Які із нижченаведених показників х-ть ступінь технічної оснащеності
праці персоналу? фондоозброєність та енергоозброєність праці

Які об’єкти нематеріальних ресурсів не мають спеціального правового
захисту? винахід

Які суб’єкти п-цтва, що госп-ть на споживчому ринку, не є юриднч.
особами: Холдингові компанії

Які фактори впливають на формування стратегічних цілей діяльності
підприсмства? зміни зовн середовища функціонування п-ва через держ
регул-ня

Які функції виконують допоміжні цехи на підприємстві? виготовляють
пр-цію, що викор. для забезпечення власних потреб усередині самого п-ва

Які функції виконують побічні цехи на підприємстві? Займаються
утилізацією, переробкою та виготовленням пр-ції з відходів основного
в-ва

Які цехи ви готов люють продукцію, що визначає профіль та спеціалізацію
підприємства? Основні цехи

Які цехи виготовляють продукцію, що використовується для забезпечення
власних потреб усередині самого підприємства і може бути реалізована на
сторону замовнику? допоміжні

Які ЦП, що обертаються на фондовому ринку, не є фінансовими
інструментами інвестування діяльності підприємства? опціони

Якій функції управління відповідає дане визначення: об»єктивно зумовлені
заг. напрями або сфери діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне
кооперування спільної праці

Якість продуктів харчування характеризується показниками: калорійність і
термін зберігання придатним для споживання

Якщо коефіцієнт використання виробничої потужності підприємства більше
одиниці, то: запланована вироби, програма п-ва нижча за його потенційні
можливості

Якщо торгова фірма на довгостроковий період отримує лише право
використовувати назву іншої фірми і її товарний знак, то даний метод
ведення бізнесу називають: чистим франчайзингом

Які і нижченаведеннх нематеріальних ресурсів не є об’єктами промислової
власності? Об»єктами є винаходи, пром зразки, корисні моделі, товарні
знаки і знаки обслуговування

Похожие записи