.

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 3543
Скачать документ

К У Р С О В А Р О Б О Т А

Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури
підрозділу підприємства

ЗМІСТ

???Мета та завдання роботи

2. Розробка виробничої програми підрозділу

3. Розробка плану праці і заробітної плати підрозділу

4. Визначення собівартості робіт і розрахункових цін на послуги
підрозділу

5. Проектування організаційної структури управління підрозділу

6. Висновки

7. Література

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета – закріплення теоретичних знань студентів з дисципліни „Внутрішній
економічний механізм функціонування підприємства”, придбання практичних
навиків по плануванню виробничо-господарської діяльності підрозділів
підприємства.

Завдання:

розробити виробничу програму підрозділу;

розробити план роботи і заробітної плати підрозділу;

визначити собівартість робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу;

спроектувати організаційну структуру управління підрозділом.

Варіант курсової роботи: К-7

2. Розробка виробничої програми підрозділу

Розробка виробничої програми підрозділу (цеху) полягає у визначені
обсягів робіт по основному виду діяльності (ремонту дизель-агрегатів)
об’ємів разових та інших робіт.

Кількість ремонтів типу: А=24; С=113.

Спосіб розрахунку обсягу робіт з ремонту дизель-агрегатів залежить від
структури регламенту ремонту:

Вид робіт Тип виробу

А С

Прийом 10 10

Розбирання 180 150

Промивка 30 40

Дефектація 60 70

Ремонт 140 120

Збірка 200 180

Випробування 10 12

Здача 10 10

Обсяг роботи цеху по ремонту дизель-агрегатів, виражений у
нормо-годинах, визначаємо за формулою:

де Кі – кількість ремонтів і-го типу виробу;

mі – трудомісткість виконання робіт по і-му типу виробу, норо-г.

Загальний обсяг робіт цеху дорівнює сумі обсягів робіт цеху по
основному виду діяльності, разових робіт (2-4%) від обсягу робіт з
ремонту дизель-агрегатів), інших робіт (1-2% від обсягу робіт з ремонту
дизель-агрегатів).

Виробнича програма підрозділу (цеха)

24 113 200 180 4800 20340

Випробування 24 113 10 12 240 1356

Здача 24 113 10 10 240 1130

Всього разом 24 113 640 592 15360 67616

Разові роботи 1 5 640 592 640 2960

Інші роботи 1 2 640 592 640 1184

В цілому по виробу 26 120 640 592 16640 71760

В цілому по цеху 146 1232 88400

Висновок: Розробка виробничої програми цеху полягала у визначені обсягів
робіт по ремонту дизель-агрегатів, об’ємів разових та інших робіт. Для
цього ми використовували формулу обсягу роботи цеху по ремонту
дизель-агрегатів, виражену у нормо-годинах, а для об’ємів разових та
інших робіт – відсоток від обсягу роботи цеху по ремонту
дизель-агрегатів. Отримавши значення, на їх основі ми склали виробничу
програму цеху.

3. Розробка плану роботи цеху і заробітної плати підрозділу

Основною метою планування роботи цеху і заробітної плати є встановлення
планової чисельності працюючих, продуктивності праці і фонду оплати
праці.

Планування чисельності працюючих у цеху необхідно робити по категоріях:
виробничі і допоміжні робітники, керівники, фахівці й інші службовці.

Чисельність виробничих робітників визначаємо за формулою:

,

де Q – загальний обсяг робіт цеху, люд.-г.;

Те – ефективний фонд часу одного робітника, г.;

kн – коефіцієнт виконання норм (приймається 1,05 – 1,10).

Ефективний фонд часу одного робітника:

,

де Тк – календарний фонд часу;

Тв – вихідні і святкові дні;

Тп – втрати робочого часу;

kрд – тривалість робочого дня;

Тпс – передсвяткові дні;

t1 – тривалість скороченого робочого дня перед святами.

Розрахунок Те робимо по таблиці 1, підставляючи дані поточного року.

Таблиця 1.

Річний баланс робочого часу одного робітника

Показники Дні Години Відсотки

Календарний фонд часу (кількість днів у плановому році) 365 – –

Неробочі дні (вихідні і святкові дні за календарем) 113 926,6 –

Номінальний фонд часу (кількість робочих днів) 252 2066,4 100

Втрати робочого часу, всього

у тому числі: 27.7 227,1 11,0

чергові відпустки (основна і додаткова) 25.7 210,7 10,2

відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами 0.2 1,6 0,1

виконання державних обов’язків 0.2 1,6 0,1

через хворобу і травматизм 1.6 13.2 0,6

Тривалість робочого дня – 8,2 –

Тривалість скороченого робочого дня – 6,2 –

Ефективний фонд часу – 1819,26 –

Чисельність допоміжних робітників визначаємо в розмірі 8-12% від
чисельності виробничих робітників:

Чисельність керівників і фахівців визначаються за наступними таблицями.

Нормативна чисельність керівників цеху (дільниць), заступників
керівників цеху, провідних інженерів і інженерів цеху, осіб

Чисельність технічного складу цеху (дільниці), осіб 20 – 45 46 – 100 10
-160 161-220 Більше 221

Чисельність ІТП, осіб 1 2 3 4 5

Нормативна чисельність керівників змін та інженерів по ремонту, осіб

Чисельність технічного складу цеху (дільниці) по експлуатації, осіб

10-20

21-34

35-48

49-60

61-72

73-85 86-100

Чисельність ІТП, осіб 1 2 3 4 5 6 7

Кількість керівників цеху (дільниць), заступників керівників цеху,
провідних інженерів і інженерів цеху для даного цеху становить 1 особу,
а керівників змін та інженерів по ремонту – 3 особи.

Середньозважений коефіцієнт складності ремонту розраховуємо за формулою:

,

де Ксл і- коефіцієнт складності виробу і-го типу:

Показник Тип виробу

А С

Коефіцієнт складності 2,0 1,8

Кі – кількість виробів і-го типу.

Кількість змін у цеху дорівнює – 2, оскільки в цеху працює 50 осіб.

Чисельність працюючих у цеху дорівнює сумі чисельності, розрахованої по
категоріях і відповідає явочній чисельності працівників цеху,
розраховуємо за формулою:

1,1=55,

де ? – коефіцієнт, враховуючий плановані цілоденні нез’явлення на роботу
(прийняти 0,1).

Фонд оплати праці працівників цеху розраховуємо по категоріях
працюючих. Фонд оплати праці по категоріях працюючих складається з
основного фонду оплати праці і фонду додаткової оплати праці:

,

де Фооп, Фдоп – відповідно основний фонд оплати праці і фонд додаткової
оплати

праці по категоріях працюючих.

Основний фонд оплати праці при почасово-преміальній системі оплати
містить у собі наступні основні складові: заробітну плату по тарифних і
додаткових окладах за фактично відпрацьований час; надбавки і доплати до
тарифних ставок і посадових окладів; оплату основних, додаткових і інших
видів відпусток, передбачених законодавством про працю; доплати за
шкідливі умови праці, включаючи доплати за роботу в нічний час; оплату
за роботу у святкові дні і понаднормовий час, за керівництво бригадою.

Витрати на оплату праці, що відносяться до основного фонду оплати
праці, прямо включаються до складу статей витрат, що утворять
собівартість продукції, робіт і послуг.

Основний фонд оплати праці виробничих робіт цеху необхідно визначаємо
за формулою:

,

де Чр – чисельність виробничих робітників;

fт – середньогодинна тарифна ставка відповідного середнього
розряду робіт;

kд – коефіцієнт, що відображає встановлені доплати і надбавки
(приймається рівним 0,45 -0,55);

Т – оплачуваний неробочий час.

Середній розряд робіт визначається як середньозважена величина
середнього розряду робіт по трудомісткості обслуговування по типах
виробів:

=14.3,

де r – середній розряд робіт по i-му типу виробів:

Показник Тип виробу

А С

Середній розряд робіт 14,8 14,2

Qі – обсяг робіт з ремонту виробів i-го типу.

Середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розрядові робіт,
визначаємо інтерполяцією тарифних коефіцієнтів розрядів, в інтервалі між
яким знаходиться середній розряд робіт (табл. 3).

Таблиця 3.

Тарифні коефіцієнти для робітників цеху

Види робіт Розряд

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Роботи з ремонту

2,49 2,74 3,01 3,31 3,64 4,01 4,41

Інші види робіт 2,06 2,26 2,49

(4,01-3,64)*0,3+3,64=3,721

Середньогодинну тарифну ставку, що відповідає середньому розрядові
робіт, розраховуємо за формулою:

=10.66,

=7.29,

де Зм – мінімальна місячна заробітна плата, встановлена в країні на
сучасний проміжок часу;

kг – коефіцієнт, що відображає співвідношення рівнів заробітної
плати у галузях відповідно до галузевих тарифних угод (приймається
рівним 1,1 – 2,0);

kт – середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому
розрядові робіт;

Тм – середній місячний фонд робочого часу (приймається рівним 170
г.).

Фонд додаткової оплати праці містить у собі преміальні виплати
працівникам за досягнуті результати, виплати за спеціальними системами
преміювання, винагорода за підсумками роботи за рік.

Фонд додаткової оплати праці утворюється за рахунок прибутку цеху. При
плануванні фонд додаткової оплати праці може бути визначений у розмірі
8-10% фонду основної заробітної плати. Виплати з цього фонду
здійснюється при наявності прибутку в умовах рентабельної роботи цеху.

Фонд оплати праці допоміжних робітників визначаємо аналогічно фондові
заробітної плати виробничих робітників, коефіцієнт доплат приймаємо
рівним 0,25.

Розряд допоміжних робітників, зайнятих на інших видах робіт – 10.

Фонд оплати праці керівників, фахівців та інших службовців цеху,
визначаємо за формулою:

,

,

,

де kд – коефіцієнт, що відображає преміальні виплати з прибутку
підприємства згідно з діючими системами преміювання (приймається рівним
0,1);

Чк – чисельність к-ої категорії керівників, фахівців і інших
службовців;

kтк – тарифний коефіцієнт к-ої посадової категорії працівників
цеху:

Тарифні коефіцієнти керівників і спеціалістів

Найменування посади Тарифний розряд Тарифний коефіцієнт

Керівники цеху (І групи) 20 6,46

Керівники змін цеху 18 5,34

Інженери по ремонту і діагностиці, І категорії 17 4,85

На закінчення визначаємо середньомісячну заробітну плату по категоріях
працівників:

,

,

,

,

,

де Фоп к – фонд заробітної плати к-ої категорії працюючих;

Чк – чисельність к-ої категорії.

Продуктивність праці працівників цеху розраховується за формулою:

,

План по роботі цеху та заробітній платі

Показники Кількість

Загальна чисельність робітників 50

Чисельність виробничих робітників 44

Чисельність допоміжних робітників 6

Чисельність керівників, спеціалістів та інших службовців 4

Фонд оплати праці – всього, грн., у тому числі: 1725348,45

виробничих робітників 1472131,38

допоміжних робітників 111884,73

керівників, спеціалістів та інших службовців – всього, грн., у
тому числі: 141332,40

керівник цеху 42465,46

керівник змін 35103,02

інженери по ремонту 63763,92

Виробітка праці одного робітника цеху, нормо–г./особу 1768

Середньомісячна заробітна плата, грн. 2662,57

виробничих робітників 2788,12

допоміжних робітників 1553,95

керівників, спеціалістів та інших службовців – всього, грн., у
тому числі: 2944,43

керівник цеху 3538,79

керівник змін 2925,25

інженери по ремонту 2653,08

Висновок: Розробка плану роботи і заробітної плати вимагала встановлення
планової чисельності працюючих, продуктивності праці і фонду оплати
праці. Планова чисельність працюючих знаходилась за допомогою формули
для знаходження чисельності виробничих робітників, для допоміжних –
відсоток від чисельності виробничих, а також нормативних таблиць, де за
кількістю виробничих робітників ми знаходили чисельність керівників,
фахівців й інших службовців; продуктивність праці знаходилась за
допомогою відношення об’єму робіт цеху (у нормо-годинах) до загальної
чисельності робітників; фонд оплати праці знаходився за допомогою
тарифних коефіцієнтів. Отримані дані використали для складання плану по
роботі цеху та заробітній платі, що дає можливість виконати наступний
пункт роботи.

4. Визначення собівартості робіт і розрахункових цін на послуги
підрозділу

Визначення собівартості робіт з виробів у цеху здійснюється з наступних
калькуляційних статей витрат:

матеріальні витрати;

виробнича заробітна плата;

інша заробітна плата;

відрахування на соціальне страхування;

відрахування у фонд зайнятості населення;

загальновиробничі витрати.

Стаття „матеріальні витрати” по цеху в цілому містить у собі витрати по
запасних частин і усіх видах витратних матеріалів, використовуваних у
процесі ремонту при виконанні разових та інших робіт:

,

де Вом – матеріальні витрати по ремонту агрегатів;

Врм – матеріальні витрати по разових та інших роботах.

Матеріальні витрати по ремонту агрегатів плануються виходячи з
установлених по типах виробів нормативів матеріальних витрат у
розрахунку на одну годину роботу агрегатів.

, (14)

де mні – норматив матеріальних витрат по виробу і-го типу (табл. 4);

Ні – час роботи і-го виробу при випробуванні (приймається рівним
від 2-5 г.).

Таблиця 4.

Нормативи матеріальних витрат по типах виробів, грн.

Тип виробу Норматив матеріальних витрат на годину роботи при
випробуваннях агрегату, грн.

А 6,05

В 5,72

С 3,36

Матеріальні витрати на разові та інші роботи рекомендується приймати в
розмірі 6-10% суми матеріальних витрат на ремонт агрегатів.

Витрати по статті „виробнича заробітна плата” цеху містять у собі
витрати по основному фонду оплати праці виробничих робітників цеху. До
цієї статті не включаються виплати в не грошових і матеріальних формах:
матеріальна допомога, винагороди за підсумками роботи за рік, оплата
додатково наданих за рішенням трудового колективу відпусток працівникам,
доходи (дивіденди, відсотки), виплачувані по акціях трудового колективу
і внесках членів трудового колективу в майно підприємства, а також інші
виплати, що здійснюються за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства.

Для цеху в цілому витрати за статтею „інша заробітна плата” містить у
собі витрати з основного фонду оплати праці всіх керівників, фахівців та
інших службовців цеху та допоміжних робітників. До витрат за цією
статтею відносяться витрати з основного фонду оплати керівників,
фахівців та інших службовців цеху.

Відрахування на соціальне страхування розраховується за ставкою, що
дорівнює 32,3% від фонду оплати праці працівників цеху і виплат по
трудових і соціальних пільгах працівникам (у даному розрахунку виплати
по пільгах не враховуються).

Відрахування до фонду страхування на випадок тимчасової втрати
працездатності розраховується за ставкою, що дорівнює 2,9% від фонду
оплати праці.

Відрахування до фонду страхування на випадок безробіття розраховується
за ставкою, що дорівнює 1,6% від фонду споживання цеху (фонд споживання
береться рівним фондові оплати праці працівників).

Відрахування у фонд страхування від надзвичайних випадків на виробництві
розраховується за ставкою, що становить від 0,84% до 13,8% (у нашому
випадку – 5,8%).

Загальні відрахування становлять: 734998,45

Стаття „загальновиробничі витрати” містить у собі витрати по поточному
ремонту будинків, споруд і устаткування, на амортизацію основних фондів
цеху, витрати малоцінних і швидкозношуваних інструментів та реманенту,
на охорону праці і техніки безпеки, охорону навколишнього середовища, на
відрядження і переміщення працівників.

Витрати цеху по цій статті визначаємо у відсотках до суми витрат по
матеріальних витратах та заробітній платі керівників цеху.

,

де k – статистичний коефіцієнт, що відображає співвідношення
загальновиробничих витрат до суми матеріальних витрат Вм та виробничої
заробітної плати Фоп (приймається рівним 0,9 – 0,27).

При калькулюванні собівартості нормо-години цеху витрати по статтях
калькуляції ділимо на обсяг робіт цеху.

Розрахунок собівартості нормо-год., грн.

Найменування показника Статі витрат

Всього, грн.

Матеріальні витрати, грн. Витрати на оплату праці, грн. Відрахування
на оплату праці, грн. Загально виробничі витрати, грн.

Витрати цеху 1831,82 1725348,45 734998,45 100256,95 2562435,67

Собівартість нормо-год. 0,02 19,52 8,31 1,14 28,99

Ціна на послуги (ремонт) цеху визначаємо за формулою:

Ці = Sі + Пі = 28,99 + 2,9 = 31,89

де Ці – ціна послуги (ремонту) і-го виду виробу, грн.;

Sі – собівартість послуги (ремонту) і-го виду виробу, грн.;

Пі – нормативний прибуток, що включається до розрахунку ціни
послуги (ремонту) виробу і-го виду, грн.

Розрахунок нормативного прибутку, що включається в розрахункові ціни,
визначаємо за формулою:

,

де ? – нормативна рентабельність до собівартості (прийняти рівним від
5-10%).

Висновок: Визначення собівартості робіт з виробів у цеху вимагало
здійснення калькуляції наступних статей витрат: матеріальні витрати;
виробнича заробітна плата; інша заробітна плата; відрахування на
соціальне страхування; відрахування у фонд зайнятості населення;
загальновиробничі витрати. Матеріальні витрати розраховувались виходячи
з установлених по типах виробів нормативів матеріальних витрат у
розрахунку на одну годину роботу агрегатів – для матеріальних витрат по
ремонту агрегатів – та відсотку від матеріальних витрат по ремонту
агрегатів – для інших та разових робіт. Виробнича заробітна плата та
інша заробітна плата становлять фонд оплати праці цеху. Відрахування на
соціальне страхування складалось з відрахувань у: пенсійний фонд, фонд
соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності,
фонд соціального страхування на випадок безробіття та фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві. Загальновиробничі
витрати склали відсоток від суми матеріальних витрат і фонду оплати
праці керівників. Отримані дані ми використали для визначення
собівартості робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу.
Розраховані таким чином ціни на послуги (ремонт дизель-агрегатів)
піддаються комплексному аналізу, зіставленню планових доходів і витрат
цеху в системі підрозділів підприємства.

5. Проектування організаційної структури управління підрозділу

Організаційна структура управління будується на основі типової, виходячи
з розрахованих обсягів робіт, чисельності керівників, робітників та
службовців з відповідних функцій управління.

Організаційна структура управління підрозділу (цеху) – це сукупність
ланок управління і виробничих підрозділів з виділенням їхніх функцій,
підпорядкованості і взаємин у загальній системі управління підприємства
(підрозділу). Правильно побудована організаційна структура управління
повинна забезпечити повноту управління і контролю технічними процесами
обслуговування, високу надійність і оперативність управління,
раціональність взаємозв’язків між ланками управління і виробничих
підрозділів з метою одержання високих кінцевих результатів.

При визначенні чисельності ІТП і службовців варто зазначити, що типові
нормативи чисельності є максимальна і раціональна розстановка технічного
складу й ІТП відповідно до розроблених організаційних структур цехів
повинна забезпечувати виконання планового обсягу робіт можливо меншим
числом працівників.

Організаційна структура управління подаємо у вигляді схеми, що визначає
підпорядкованість і взаємозв’язок ланок. Також подаємо схему оперативних
зв’язків цеху.

Висновок: Дана схема є лінійною організаційною структурою управління
підприємством, така структура, між елементами якої існує лише
одноканальна взаємодія і при якій кожний підлеглий має лише одного
керівника.

ВИСНОВКИ

І все ж таки навіщо ми робили цю роботу? Давайте проаналізуємо. Наше
завдання вимагало: розробити виробничу програму підрозділу, розробити
план роботи цеху та заробітної плати підрозділу, визначити собівартість
робіт і розрахункових цін на послуги підрозділу, а також спроектувати
організаційну структуру управління підрозділом. Чи вдалося це нам?

Зробивши розрахунки щодо формування витрат на виготовлення продукції
типів А та С, розрахувавши їх ціну, ми можемо проаналізувати отримані
дані порівнюючи їх з плановими витратами цеху в системі підрозділів
підприємства.

При розробці організаційної структури підрозділу ми відштовхувались від
наявної кількості керівників у підрозділі та їх організаційної
значимості. Ось чому ми вийшли на лінійну структуру. При проектуванні
організаційної структури підприємства ми використали структуру
підприємства яке орієнтоване на сферу послуг, але ми трохи видозмінили
цю схему замінивши функціональні зв’язки на лінійні.

Отже, зробимо висновок, що підприємство має на меті якісне та своєчасне
виконання послуг, задовольняючи замовника (при цьому не забуваючи про
себе) та створення механізмів для розвитку підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойчик І. М. Економіка підприємств. Навч. пос. – К.: Атіка, 2002. –
400 с.

2. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний
механізм підприємств: Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропивного.
– Вид. 2-ге. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

4. Павлов В. І., Кривов’янов І. В. Економічний механізм функціонування
підприємства. – Луцьк: “Надстир’я”, 1999. – 114 с.

5. Цигилик М. Внутрішній економічний механізм підприємств: Навч. пос. –
Івано-Франківськ, 2000. – 104 с.

PAGE

PAGE 8

Відділ головного інженера

Заступник директора з питань виробництва

Заступник директора

Заступник директора з питань транспорту, технічного розвитку, охорони
праці

Маркетинговий відділ

Заступник директора з питань економіки

Відділ постачання

Директор підприємства

Головний бухгалтер

Група по випробуванню

Група по складанню

Група по ремонту

Група по дефектації

Група по промиванню

Група по розбиранню

Група по прийому і здачі

Бригада по ремонту і випробуванню

Бригада по прийому і здачі

Інженер зміни

Інженер зміни

Начальник змін

Керівник ремонтного цеху

Ремонтний цех

Бухгалтерія

Відділ економіки

Планово-економічний відділ

Юридичний відділ

Відділ кадрів і соціа-

льної роботи

Транспортний відділ

Адміністративно-господарський відділ

Відділ технічного розвитку та охорони праці

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020