.

Розробка поточного плану підприємства (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 10486
Скачать документ

Курсова робота

“Планування діяльності підприємства”

на тему:

„Розробка поточного плану підприємства”

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ.

Розділ 1. План виробництва та реалізації продукції.

Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми та пропускної
спроможності обладнання.

Розділ 3. Планування показників по праці.

Розділ 4. Планування заробітної плати.

Розділ 5. Планування собівартості та прибутку.

Розділ 6. Аналіз і планування фінансових результатів діяльності
підприємства.

Висновки.

Вступ.

Планування підприємства в умовах ринку – це самостійна діяльність
суб‘єктів ринкових відносин, направлена на визначення цілей
підприємства, ресурсів для досягнення цих цілей і передбачення
результатів.

“Планування діяльності підприємства” передбачає вивчення
теоретико-методичних основ розробки всіх розділів поточного плану
підприємства: прогноз збуту, план виробництва і реалізації продукції,
план підвищення ефективності виробництва, виробнича потужність
підприємства, план по праці та заробітній платі; планування
продуктивності праці, собівартість продукції, фінансовий план,
планування прибутку.

Метою вивчення є ознайомлення із прийомами та методами розробки
поточного плану підприємства в умовах ринкової економіки.

Планова діяльність здійснюється на наступних принципах:

– принцип єдності вимагає, щоб планування охоплювало всі сфери
діяльності підприємства, тенденції зміни та зворотні зв‘язки в його
системі;

– процес планування на підприємствах повиннен здійснюватись постійно,
у рамках установленого циклу, і змінювати свою спрямованість у зв‘язку з
виникненням непередбачених обставин;

– використання ресурсів підприємства повинне орієнтуватися на потреби,
умови і кон‘юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва;

– процедури планування мають забезпечувати безпосередній зв‘язок
показників плану з впровадженням нової техніки, технології, поліпшенням
організації виробництва і праці.

“Планування діяльності підприємства” орієнтована на формування
теоретичних основ планування діяльності підприємства, розробки поточних
планів. Його вивчення дає можливість опанувати певний обсяг теоретичних
і методологічних знань, знаходження рішення тих чи інших економічних
проблем, що виникають в процесі їх практичної діяльності.

Розділ 1. План виробництва та реалізації продукції.

1. За даними таблиці 1.1. розраховую план продажу (реалізації) продукції
на плановий квартал.

Таблиця 1.1.

План продажу (реалізації) продукції на плановий квартал.

Найменування виробу Обсяг продажу, одиниць Ціна за одиницю продукції,
грн. Доход (виручка) від реалізації продукції без ПДВ, грн.

А 4200 450 1890000

В 2880 530 1526400

С 4000 320 1280000

Разом 11080

4696400

Доход (виручку) від реалізації продукції без ПДВ розраховую за формулою:

, (1.1)

– ціна одиниці і-ої продукції, грн.;

– плановий обсяг продажу і-ої продукції, од.;

n – кількість видів продукції.

2. Розраховую величину залишку готової продукції на складі на кінець
планового кварталу за формулою:

(1.2)

– запас готової продукції і-го виду на кінець кварталу в днях.

Дані розрахунку записую в таблицю 1.2

3. Визначаю обсяг товарної у плановому кварталі:

а) у натуральному виразі (виробнича програма):

(1.3)

– запаси готової продукції і-го виду на початок кварталу, од.

Дані розрахунку записую в таблицю 1.2

б) у вартісному виразі:

(1.4)

– плановий обсяг випуску продукції і-го виду (виробнича програма) од.

Дані розрахунку записую в таблицю 1.2

Таблиця 1.2

Виробнича програма на плановий квартал

Найменування виробу Обсяг продажу, одиниць Запаси готової продукції на
складі, одиниць Виробнича програма, одиниць Ціна за одиницю продукції,
грн. Обсяг товарної продукції, грн.

на початок кварталу на кінець кварталу

А 4200 247 187 4140 450 1863000

В 2880 92 112 2900 530 1537000

С 4000 200 178 3978 320 1272960

Разом 11080 539 477 11018

4672960

4. Розраховую обсяг валової продукції за формулою:

а) у натуральному виразі:

(1.5)

– обсяг незавершеного виробництва і-го виробу, відповідно на початок і
кінець кварталу, од.

(1.6)

– тривалість виробничого циклу і-го виробу, дні;

– коефіцієнт готовності і-го виробу.

Дані розрахунку записую в таблицю 1.3

б) у вартісному виразі:

(1.7)

Дані розрахунку записую в таблицю 1.3

Таблиця 1.3

Обсяг валової продукції на плановий квартал

Найменування виробу Виробнича програма, одиниць Обсяг незавершеного
виробництва, одиниць Валова продукція, одиниць Ціна за одиницю
продукції, грн. Обсяг валової продукції, грн.

на початок кварталу на кінець кварталу

А 4140 150 166 4156 450 1870200

В 2900 192 181 2889 530 1531170

С 3978 155 155 3978 320 1272960

Разом 11018 497 502 11023

46744330

Розділ 2. Планування трудомісткості виробничої програми та пропускної
спроможності обладнання.

Таблиця 2.1

Розрахунок трудомісткості виробничої програми по групам обладнання на
плановий квартал

Наймену-вання виробу Вироб-нича програ-

ма, оди-

ниць Планова трудомісткість по групам обладнання за діючими нормами,
нормо-годин

I II III IV

одиниці виробу виробни-чої програ-ми одиниці виробу виробни-чої
програ-ми одиниці виробу виробни-чої програ-ми одиниці виробу
виробни-чої програ-ми

А 4140 2,8 11592 2,8 11592 1,4 5796 0,6 2484

В 2900 3,1 8990 2,6 7540 1,0 2900 0,6 1740

С 3978 3,7 14719 2,6 10343 0,7 2785 1,1 4376

Разом 11018

35301

29475

11481

8600

Таблиця 2.2

Пропускна спроможність обладнання у плановому кварталі.

Група облад-нання Кіль-

кість облад-нання, одиниць Фонд часу одиниці облад-нання при двозмі-нній
роботі, годин Фонд часу роботи групи облад-нання , годин (гр.2*

гр.3) Трудоміст-кість програми за діючими нормами, нормо-годин Середній
коефіцієнт виконання норм Трудоміст-кість програми з урахуван-ням
коефіцієн-ту виконання норм, нормо-годин

(гр. 5:гр. 6) Коефі-цієнт заван-тажен-ня на прог-раму (гр. 7: гр. 4)
Фонд часу роботи групи облад-нання після прове-дення заходів, годин
Коефі-цієнт заван-таження після проведе-ння заходів (гр. 7:

гр. 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 40 1000 40000 35301 1,16 30432 0,76 30432 1,0

II 44 1000 44000 29475 1,16 25409 0,58 25409 1,0

III 12 1000 12000 11481 1,16 9897 0,82 15000 0,66

IV 16 1000 16000 8600 1,16 7414 0,46 7414 1,0

Разом 112

112000 84857

73152 0,65 78255 0,93

1. За даними таблиці 2.2 розраховую пропускну спроможність обладнання
при двозмінному режимі роботи обладнання.

2. Розраховую трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту
виконання норм виробітку по кожній групі обладнання і в цілому по
підприємству за формулою:

(2.1)

– планова трудомісткість програми за діючими нормами, нормо-годин;

– середній коефіцієнт виконання норм виробітку по плану.

а) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм
виробітку по I групі:

б) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм
виробітку по II групі:

в) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм
виробітку по III групі:

г) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм
виробітку по IV групі:

д) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм
виробітку в цілому по підприємству:

Дані розрахунку записую в таблицю 2.2

Коефіцієнт завантаження устаткування на виробничу програму характеризує
досягнуту пропорційність між структурою трудомісткості продукції і
структурою парку устаткування з урахуванням прийнятого режиму роботи.
Коефіцієнт завантаження обладнання на програму по кожній групі
обладнання і в цілому по підприємству розраховується за формулою:

(2.2)

– трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм
виробітку, нормо-годин;

– фонд часу роботи групи обладнання, годин

а) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по I групі:

б) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по II групі:

в) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по III групі:

г) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по IV групі:

д) коефіцієнт завантаження обладнання на програму в цілому по
підприємству:

Дані розрахунку записую в таблицю 2.2

3. Коефіцієнт завантаження устаткування на програму, власне, і
характеризує пропускну спроможність устаткування. Слід зазначити, що в
цілому пропускна спроможність устаткування дозволяє виконати виробничу
програму планового кварталу. Однак ,по III групі обладнання, коефіцієнт
завантаження дуже високий – 0,82 , що при непередбачених простоях
устаткування може поставити під загрозу виконання в строк виробничої
програми. Тому доцільно або придбати додаткове устаткування, або
перевести на тризмінну роботу шість одиниць обладнання.

В останньому випадку фонд часу роботи по III групі обладнання складе
15000 годин, а в цілому по всіх групах устаткування – 78255 годин і
відповідно коефіцієнт завантаження по III групі обладнання складе 9897
/ 15000=0,66 ; а в цілому по всіх групах верстатів – 73152 / 78255=
0,93.

Крім завантаження устаткування , доцільно розраховувати режимну і
реальну змінність роботи устаткування. Коефіцієнт режимної змінності
роботи устаткування показує ступінь його зайнятості по змінах і
розраховується за формулою:

(2.3)

– кількість устаткування , яке працює в одну зміну, одиниць;

– кількість устаткування , яке працює в дві зміни, одиниць;

– кількість устаткування , яке працює в три зміни, одиниць.

До проведення заходів коефіцієнт режимності дорівнював 2.

Реальна змінність роботи устаткування визначається з урахуванням втрат,
пов’язаних із диспропорціями в складі устаткування. Коефіцієнт реальної
змінності роботи устаткування розраховується за формулою:

(2.4)

– загальний коефіцієнт завантаження по всьому обладнанню після
проведення заходів.

Після проведення заходів (переводу на тризмінну роботу шість одиниць
обладнання по III групі):

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок :

на протязі робочого дня кожна одиниця обладнання працюватиме 1,91 зміни.
Після переведення шести одиниць обладнання III групи на тризмінний режим
роботи коефіцієнт режимності в порівнянні до коефіцієнта режимності до
проведення заходів збільшився на 0,61 одиницю, що в процентному
відношенні становить 47 відсотків. Це дає можливість максимально
збільшити використання обладнання, що приведе до збільшення обсягів
виробництва.

Розділ 3. Планування показників по праці.

3.1 Складаю баланс робочого часу одного середньо облікового робітника на
плановий рік з розбивкою по кварталам. Дані розрахунків записую у
таблицю 3.1.

Таблиця 3.1

Баланс робочого часу одного середньо облікового робітника на плановий
рік.

Показник За рік в тому числі по кварталах

I II III IV

1. Календарний фонд робочого часу, дні: 365 90 91 92 92

в тому числі:

а) вихідні дні 104 26 26 26 26

б) святкові дні 10 3 6 1 –

2. Табельний фонд робочого часу, дні 251 61 59 65 66

3. невиходи на роботу, всього, дні 35,7 8,93 8,93 8,93 8,93

в тому числі:

– щорічні відпустки 29,5 – – 29,5 –

– учбові відпустки 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15

– відпустки в зв’язку з вагітністю і пологами – – – – –

– по хворобі 5,4 1,35 1,35 1,35 1,35

– невиходи з дозволу адміністрації 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075

4. Явочний фонд часу, дні 215,3 52,07 50,07 56,07 57,07

5. Нормативна тривалість робочої зміни, годин 8 8 8 8 8

6. Втрати робочого часу в зв’язку з скороченням робочого дня, годин 0,04
0,04 0,04 0,04 0,04

7. Планова (розрахункова) тривалість робочої зміни, годин 7,96 7,96 7,96
7,96 7,96

8. Корисний фонд робочого часу, годин 1713,6 414,5 398,5 446,3 454,3

За даними таблиці 3.1 роблю наступні розрахунки:

1.Кількість календарних і неробочих днів визначаю за календарем на 2004
рік.

) визначаю вирахуванням з кількості календарних днів вихідних і
святкових днів.

2. Для розрахунку загального числа днів неявок на роботу визначаю
тривалість окремих елементів невикористаного часу.

Тривалість чергових і додаткових відпусток розраховують на основі
складеного на підприємстві графіка відпусток, у якому визначений час і
тривалість відпустки по кожній категорії робітників. Дані графіка
відпусток групують по тривалість відпустки. Середню тривалість основних
і додаткових відпусток розраховують за формулою:

(3.1)

– кількість днів відпустки для і-ої грипи робітників;

– чисельність і-ої групи робітників, які мають відпустку певної
тривалості, осіб;

– загальна чисельність робітників на початок планового періоду,
осіб;

n – число груп робітників, які мають відпустку певної тривалості.

Чисельність робітників – відрядників на початок планового періоду
визначаю за формулою:

(3.2)

– планова трудомісткість програми за квартал, нормо-годин;

– корисний фонд робочого часу робітника у базовому кварталі, годин;

– середній коефіцієнт виконання виробітку у плановому кварталі.

3. Визначаю явочний фонд часу одного робітника в днях:

(3.3)

– табельний фонд часу, дні;

– невиходи на роботу всього, дні.

а) на перший квартал:

б) на другий квартал:

в) на третій квартал:

г) на четвертий квартал:

д) на плановий рік:

4. Розраховую планову тривалість робочої зміни:

(3.4)

– тривалість робочої зміни, годин;

– втрати робочого часу у зв’язку зі скороченням робочого дня, годин

5. Розраховую корисний фонд робочого часу одного виробничого робітника.

(3.5)

а) на перший квартал:

б) на другий квартал:

в) на третій квартал:

г) на четвертий квартал:

д) на плановий рік:

3.2 Визначаю чисельність робітників на нормованих роботах та загальну
чисельність працівників у базисному кварталі, на початок планового
кварталу і на плановий квартал за даними таблиці 3.2

Таблиця 3.2

Розрахунок чисельності та продуктивності праці.

Показник Одиниці вимірювання Базисний квартал На початок планового
кварталу Плановий квартал

1. Виробнича програма:

виріб А одиниць 4150 4140 4140

виріб В одиниць 2760 2900 2900

виріб С одиниць 3900 3978 3978

2. Ціна одиниці виробу

виріб А грн. 450 450 450

виріб В грн. 530 530 530

виріб С грн. 320 320 320

3. Обсяг товарної продукції грн. 4578300 4672960 4672960

4. Трудомісткість одиниці виробу:

виріб А нормо-годин 8,1 7,9 7,6

виріб В нормо-годин 7,5 7,45 7,3

виріб С нормо-годин 8,5 8,4 8,1

5. Трудомісткість вироб-ничої програми нормо-годин 87465 87726 84857

виріб А нормо-годин 33615 32706 31464

виріб В нормо-годин 20700 21605 21170

виріб С нормо-годин 33150 33415 32223

6. Корисний фонд робочого часу одного середньо облікового робітника
годин 405 405 414,5

7. Середній коефіцієнт виконання норм виробітку

1,11 1,11 1,16

8. Чисельність робітників – відрядників осіб 194 195 176

9. Чисельність інших категорій персоналу осіб 52 50 50

10. Чисельність промис-лово – виробничого персо-налу (ПВП) осіб 246 245
226

11. Середньо квартальний виробіток одного робітника грн/осб 18611 19073
20677

За даними таблиці 3.2 роблю наступні розрахунки:

Визначаю обсяг товарної продукції за формулою:

(3.6)

– ціна одиниці виробу і-го виду, грн.;

– виробнича програма виробництва і-го виду виробу, нормо-годин

а) у базисному кварталі:

б) на початок планового кварталу:

в) на плановий квартал:

Розраховую трудомісткість виробничої програми, нормо-годин:

(3.7)

– відповідно трудомісткість одиниці виробу А, В, С, нормо-годин.

а) у базисному кварталі:

б) на початок планового кварталу:

в) на плановий квартал:

Визначаю чисельність робітників – відрядників на нормованих роботах у
базисному кварталі, на початок планового кварталу та у плановому
кварталі.

(3.8)

– трудомісткість виробничої програми у базисному кварталі, на початок
планового кварталу і у плановому кварталі, нормо-годин;

– корисний фонд робочого часу одного робітника у базисному і плановому
кварталах, годин;

– середній коефіцієнт виконання норм виробітку у базисному та
плановому кварталах.

а) у базисному кварталі:

б) на початок планового кварталу:

в) на плановий квартал:

Визначаю загальну чисельність промислово – виробничого персоналу у
базисному кварталі, на початок планового кварталу і на плановий квартал:

, (3.9)

а) у базисному кварталі:

б) на початок планового кварталу:

5. Розраховую середньо квартальний виробіток одного працівника у
базисному кварталі, на початок планового кварталу і на плановий квартал:

а) у базисному кварталі:

б) на початок планового кварталу:

3.3 Планування зростання продуктивності праці працівників у плановому
кварталі.

1. У відповідності з планом техніко – економічних заходів та підвищенню
ефективності виробництва розраховую:

а) економію чисельності робітників за рахунок зниження трудомісткості
продукції:

(3.11)

– трудомісткість і-го виробу відповідно на початок планового кварталу і
по плану, нормо-годин;

– випуск і-го виду продукції у натуральному виразі по плану (виробнича
програма), одиниць;

– середній коефіцієнт виконання норм виробітку у плановому кварталі

б) економію чисельності робітників у зв’язку з підвищенням середніх норм
виробітку робітниками – відрядниками:

(3.12)

в) економію чисельності робітників у зв’язку з покращенням використання
робочого часу:

(3.13)

г) економію чисельності інших категорій персоналу:

, (3.14)

– чисельність інших категорій персоналу відповідно на початок кварталу
і на плановий квартал, осіб.

2. Визначаю загальну економію чисельності:

а) промислово – виробничого персоналу:

(3.15)

б) робітників – відрядників:

(3.16)

3. Визначаю планову чисельність:

а) персоналу:

(3.17)

б) робітників – відрядників:

(3.18)

Розраховую продуктивність праці (середньо квартальний виробіток)
працівника у плановому кварталі:

, (3.19)

Визначаю зростання продуктивності праці у порівнянні з її рівнем на
початок кварталу:

а) через виробіток:

(3.20)

б) через економію чисельності:

(3.21)

Розраховую зростання продуктивності праці за рахунок кожного фактору:

(3.22)

– економія чисельності за рахунок і-го фактору, осіб

а) економію чисельності робітників за рахунок зниження трудомісткості
продукції:

б) економію чисельності робітників у зв’язку з підвищенням середніх норм
виробітку робітниками – відрядниками:

в) економію чисельності робітників у зв’язку з покращенням використання
робочого часу:

Для аналізу порівняємо ці результати з рівнем базисного кварталу.
Порівняно з базисним кварталом продуктивність праці зросла на :

Але лише 8% зростання продуктивності праці пов’язано з реальними
зусиллями підприємства в плановому кварталі (не вважаючи відносного
зниження чисельності працівників у зв’язку зі зростанням обсягу
виробництва). Інша ж економія пов’язана зі зміною асортименту і
«перехідним ефектом». І саме 8 %, а не 11 % варто брати до уваги при
можливому підвищенні оплати праці.

Розраховую зростання продуктивності праці робітників – відрядників:

(3.23)

По робітниках-відрядниках межа підвищення оплати праці буде дещо вища,
тому що зростання продуктивності праці по них склало 36,4%.

9. Визначаю число нормо – годин, які відпрацював один робітник –
відрядник на початок кварталу і по плану:

(3.24)

а) на початок планового кварталу:

б) на плановий квартал:

10. Визначаю зростання середньої заробітної плати робітників –
відрядників:

(3.25)

Отже, на кожен процент зростання продуктивності праці середня заробітна
плата зростає на 0,66%

Зростання середньої зарплати тут пов’язане тільки зі збільшенням
інтенсивності роботи (зменшення втрат часу, зростання процента виконання
норм). Тому при такому випередженні створюється можливість для прийняття
рішення щодо підвищення оплати праці у визначених межах.

Розділ 4. Планування заробітної плати.

Розраховую прямий фонд заробітної плати робітників – відрядників:

, (4.1)

– розцінка і-го виду виробу, грн/од.

, (4.2)

– годинна тарифна ставка робітника – відрядника першого розряду, грн.;

– середній тарифний коефіцієнт;

– планова трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо-годин.

Визначаю розцінку:

а) виробу А:

б) виробу В:

в) виробу С:

Прямий фонд заробітної плати робітників – відрядників становить:

Дані розрахунку прямого фонду заробітної плати робітників – відрядників
записую в таблицю 4.1

Таблиця 4.1

Прямий фонд заробітної плати робітників – відрядників

Найменування виробу Квартальний обсяг випуску продукції (виробнича
програма), одиниць Розцінка за одиницю виробу, грн Прямий фонд зарплати
робітників – відрядників, грн

А 4140 14,16 58622

В 2900 13,20 38280

С 3978 15,43 61380

Разом 11018

158282

2. Розраховую тарифний фонд заробітної плати почасових робітників:

, (4.3)

– чисельність робітників, які отримують зарплату по почасовій системі,
по розрядам, осіб;

– годинна тарифна ставка по часового робітника і-го розряду, грн.;

– корисний фонд часу робітника у плановому кварталі, годин.

а) визначаю тарифний фонд заробітної плати допоміжних робітників:

б) визначаю тарифний фонд заробітної плати транспортних робітників:

в) визначаю тарифний фонд заробітної плати інших робітників:

г) визначаю загальний тарифний фонд заробітної плати робітників
почасовиків:

Дані розрахунку тарифного фонду заробітної плати почасових робітників
записую в таблицю 4.2

Таблиця 4.2

Тарифний фонд заробітної плати почасових робітників

Професія Розряд робітника Чисельність робітників почасовиків, осіб
Годинна тарифна ставка, грн. Корисний фонд робітника у плановому
кварталі, годин Тарифний фонд заробітної плати, грн.

Допоміжні робітники V 8 2.09 414,5 6930

III 10 1.64 414,5 6798

Транспортні робітники IV 6 2,44 414,5 6068

Інші робітники II 4 1,48 414,5 2454

Разом

28

22250

3. Розраховую прямий фонд заробітної плати робітників у плановому
кварталі:

, (4.4)

Розраховую годинний фонд заробітної плати робітників:

, (4.5)

– величина премії робітникам, грн.

, (4.6)

– запланований відсоток премії робітникам;

– доплата за роботу у нічний час, грн.:

, (4.7)

– середня зарплата за одну годину, грн.:

, (4.8)

– корисний фонд робочого часу одного робітника у плановому кварталі;

– години роботи у нічний час;

– відсоток доплати за роботу у нічний час;

– доплата незвільненим бригадирам за керівництво бригадою, грн.;

– доплата за навчання учнів, грн.

5. Розраховую денний та місячний фонд заробітної плати робітників:

(4.9)

(4.10)

6. Визначаю фонд заробітної плати керівників, спеціалістів та
службовців:

, (4.11)

– чисельність керівників, спеціалістів та службовців;

– середньомісячна зарплата керівників, спеціалістів та службовців у
плановому кварталі.

7. Розраховую загальний фонд заробітної плати всіх працівників у
плановому кварталі:

Складаю план по праці та заробітній платі, розраховую середні показники
по продуктивності праці та зарплаті робітників (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3

Зведений план по праці та заробітній платі на плановий квартал.

1273

Розділ 5. Планування собівартості та прибутку.

5.1 Розраховую кошторис витрат на квартал на утримання та експлуатацію
обладнання .

1. Витрати на матеріали:

(5.1)

– витрати мастильних матеріалів, грн.

(5.2)

– норма витрат мастильних матеріалів на 1000 верстато – годин, грн.;

– квартальний фонд часу роботи обладнання, годин;

– витрати обтиральних матеріалів, грн.;

(5.3)

– норма витрат обтиральних матеріалів на 1000 верстато – годин, грн.

2. Витрати на заробітну плату робітників по утриманню і налагодженню
обладнання з відрахуваннями на соціальні заходи:

(5.4)

– зарплата допоміжних робітників, грн.;

– місячний фонд зарплати робітників, грн.;

– прямий фонд зарплати робітників, грн.;

– відсоток відрахувань на соціальні заходи.

3. Витрати електроенергії на роботу двигунів технологічного обладнання:

(5.5)

– потужність електродвигунів , квт-годин;

– вартість однієї квт-годин електроенергії, грн.

4. Витрати на поточний ремонт виробничого обладнання:

(5.6)

– вартість обладнання, грн.;

– вартість додаткового обладнання, грн.;

– відсоток витрат на поточний ремонт обладнання, %

5. Витрати на експлуатацію транспортних засобів:

(5.7)

– заробітна плата транспортних робітників, грн.;

– вартість транспортних засобів, грн.;

– відсоток витрат на експлуатацію транспортних засобів, %.

6. Суму амортизаційних відрахувань:

(5.8)

– середньоквартальна норма амортизаційних відрахувань відповідно до
обладнання і транспортних засобів, %

7. Витрати на інструмент:

(5.9)

– норма витрат інструментів на 1000 верстато-годин, грн.

8. Загальну суму витрат на утримання та експлуатацію обладнання:

(5.10)

– норма інших витрат на утримання та експлуатацію обладнання, грн.

(5.11)

– норма інших витрат на утримання обладнання на 1000 верстато-годин,
грн.

Загальна сума умовно – постійних витрат на плановий квартал:

, (5.12)

– інші виробничі витрати підприємства, грн.;

– адміністративні витрати, грн.;

– витрати на збут, грн.

5.2. Розрахунок планової калькуляції по трьом виробам методом величини
покриття. Дані розрахунків записую в таблицю 5.1

Таблиця 5.1.

Планова калькуляція (грн)

№ п/п Статті витрат Найменування виробу

А В С

1.1 Сировина і основні матеріали 163,9 187,0 40,8

1.2 Покупні вироби і напівфабрикати 66,0 74,5 20,3

1.3 Заготівельні витрати 8,0 10,5 1,8

1.4 Повернуті відходи 0,5 0,7 0

1. Разом матеріали за мінусом відходів 237,4 271,3 62,9

2. Зарплата основних виробничих робітників 17,7 16,5 19,3

3. Зарплата додаткова виробничих робітників 1,9 1,8 2,1

4. Відрахування на соціальні заходи 7,1 6,7 7,8

5. Інші змінні витрати 6,2 5,8 6,7

Разом змінних витрат 270,3 302,1 98,8

Сировина і основні матеріали:

, (5.13)

– норма витрат основного матеріалу на одиницю продукції, од.;

– ціна одиниці матеріалу, грн.

а) виріб А:

а) виріб В:

а) виріб С:

2. Заготівельні витрати визначаю у відсотках від вартості основних
матеріалів та покупних виробів.

3. Повернуті відходи визначаю у відсотках від вартості основних
матеріалів (віднімаються).

4. Основна заробітна плата виробничих робітників на одиницю виробу
визначаю за формулою:

, (5.14)

а) виріб А:

а) виріб В:

а) виріб С:

5. Додаткова заробітна плата виробничих робітників:

, (5.15)

а) виріб А:

а) виріб В:

а) виріб С:

6. Відрахування на соціальні заходи розраховую у відсотках від суми
основної та додаткової заробітної плати:

7. Інші змінні витрати визначаю у відсотках від основної заробітної
плати.

8. Разом змінні витрати – це сума витрат з першої статті по п’яту.

5.3 На основі таблиці 5.1. визначаю планову собівартість товарної в
реалізованої продукції та маржинальний прибуток на плановий квартал.

1. Розраховую планову собівартість товарної продукції:

, (5.16)

– всього змінних витрат по підприємству, грн.;

, (5.17)

– загальна величина умовно – постійних витрат, грн.

Дані розрахунків записую в таблицю 5.2

Таблиця 5.2

Розрахунок планової собівартості товарної продукції на квартал, грн.

№ п/п Показники Виріб А (ВПА=4140) Виріб В (ВПВ=2900) Виріб С (ВПС=3978)
Всього витрат

на одиницю продукції на програму на одиницю продукції на програму на
одиницю продукції на програму

1 Витрати матеріалів за мінусом відходів 237,4 982836 271,3 786770 62,9
250216 2019822

2 Зарплата виробничих робітників з нарахуваннями 26,7 110538 25,0 72500
29,2 116158 299196

3 Інші змінні витрати 6,2 25668 5,8 16820 6,7 26652 69140

4 Разом змінних витрат 270,3 1119042 302,1 876090 98,8 393026 2888158

5 Умовно – постійні витрати – – – – – – 417866

6 Собівартість товарної продукції – – – – – – 2806024

2. Собівартість реалізованої продукції у плановому кварталі розраховую
за формулою:

, (5.18)

– разом змінні витрати на залишки готової продукції, грн.

Дані розрахунків записую в таблицю 5.3

Таблиця 5.3

Розрахунок планової собівартості реалізованої продукції на квартал, грн.

Найменування виробів Залишки готової продукції, одиниць Змінні витрати
на одиницю виробу, грн. Змінні витрати на залишки готової продукції,
грн. (гр.4хгр.5 )

на початок кварталу на кінець кварталу зміна залишків (+,-)

(гр.2-гр.3)

1 2 3 4 5 6

Виріб А 247 187 -60 270,3 -16218

Виріб В 92 112 +20 302,1 +6042

Виріб С 200 178 -22 98,8 -2174

Разом 539 477 -62

-12350

Собівартість товарної продукції – – – – 2806024

Собівартість реалізованої продукції – – – – 2793674

3. Визначаю маржинальний прибуток за планом:

а) на одиницю продукції:

, (5.19)

виріб А:

виріб В:

виріб С:

в) на плановий обсяг продажу продукції:

, (5.21)

– доход (виручка) від реалізації продукції за планом, грн.;

– плановий обсяг продажу і-го виду продукції, одиниць.

4. Розраховую коефіцієнт маржинального прибутку за планом:

, (5.22)

а) виріб А:

б) виріб В:

в) виріб С:

5. Визначаю величину прибутку за планом:

, (5.23)

5.4 Аналіз виконання плану собівартості реалізованої продукції за
плановий квартал проводжу за даними таблиці 5.4

Таблиця 5.4

Аналіз собівартості реалізації продукції за плановий квартал, грн.

№ п/п Показники Найменування виробів та фактичний обсяг їх продажу Разом

Виріб А, 4250 одиниць Виріб В, 3000 одиниць Виріб С, 4000 одиниць

Норма на одиницю продукції (план) Нормативна собівартість на фактичний
обсяг продажу Фактична собівартість Фактичні витрати на одиницю
продукції Норма на одиницю продукції (план) Нормативна собівартість на
фактичний обсяг продажу Фактична собівартість Фактичні витрати на
одиницю продукції Норма на одиницю продукції (план) Нормативна
собівартість на фактичний обсяг продажу Фактична собівартість Фактичні
витрати на одиницю продукції Нормативна собівартість на фактичний обсяг
продажу Фактична собівартість Відхилення фактичних витрат від
нормативних (+,-)

1 Всього змінні витрати 270,3 1148775 1164500 274,0 302,1 906300 918600
306,2 98,8 395200 415200 103,8 2450275 2498300 +48025

2 Ціна, обсяг реалізації 450 1912500 1912500 450 530 1590000 1560000 520
320 1280000 1300000 325 4782500 4772500 -10000

3 Маржинальний прибуток 179,7 763725 748000 176,0 227,9 683700 641400
231,8 221,2 884800 884800 221,2 2332225 2274200 -58025

4 Умовно – постійні витрати – – – – – – – – – – – – 417866 426223 +8357

5 Собівартість реалізованої продукції – – – – – – – – – – – – 2868141
2924523 +56382

6 Прибуток від операційної діяльності – – – – – – – – – – – – 1914359
1847977 -66382

Аналіз впливу факторів на маржинальний прибуток проводжу окремо за
видами продукції.

Вплив зміни обсягу продажу:

, (5.24)

а) виріб А:

б) виріб В:

в) виріб С:

Вплив зміни ціни одиниці продукції:

, (5.25)

а) виріб А:

б) виріб В:

в) виріб С:

Вплив зміни величини змінних витрат на одиницю продукції:

, (5.26)

а) виріб А:

б) виріб В:

в) виріб С:

Загальний влив факторів на маржинальний прибуток:

, (5.27)

а) виріб А:

б) виріб В:

в) виріб С:

На підставі проведених розрахунків визначаю фактичну величину
маржинального прибутку за квартал за формулою:

, (5.28)

Дані розрахунків записую в таблицю 5.5

Таблиця 5.5

Аналіз фактичної величини маржинального прибутку за плановий квартал,
грн.

№ п/п Найменування виробу Маржинальний прибуток за планом Оцінка впливу
на маржинальний прибуток Маржинальний прибуток фактичний

Зміни обсягу продажу Зміни ціни одиниці продукції Зміни величини
змінних витрат на одиницю продукції Загальний вплив факторів

1 Виріб А 754740 8985 0 -15725 -6740 748000

2 Виріб В 656352 27348 -30000 -12300 -14952 641400

3 Виріб С 884800 0 20000 -20000 -0 884800

Разом 2295892 36333 -10000 -48025 -21692 2274200

Маржинальний прибуток за планом виробу А становить 754740 грн. За
рахунок впливу зміни обсягу продажу продукції на 50 одиниць, що в сумі
становить 8985 грн. маржинальний прибуток фактичний становив би 763725
грн., але в зв’язку із збільшенням величини змінних витрат на 15725 грн.
маржинальний прибуток фактичний зменшився на 6740 грн. і становить
748000 грн.

Маржинальний прибуток за планом виробу В становить 656352 грн. За
рахунок впливу зміни обсягу продажу продукції на 120 одиниць, що в сумі
становить 27348 грн. маржинальний прибуток фактичний становив би 683700
грн., але в зв’язку із зменшенням ціни одиниці виробу на 10 грн., що в
загальному становить 30000 та збільшенням величини змінних витрат на
12300 грн. маржинальний прибуток фактичний зменшився на 14952грн. і
становить 641400 грн.

Маржинальний прибуток за планом виробу С становить 884800 грн. За
рахунок впливу зміни ціни одиниці виробу на 5 грн., що в сумі становить
20000 грн. маржинальний прибуток фактичний становив би 904800 грн., але
в зв’язку із збільшенням величини змінних витрат на 20000 грн.
маржинальний прибуток фактичний залишився без змін і становить 884800
грн.

Для збільшення маржинального прибутку фактичного слід:

для виробу А збільшити ціну продажу за одиницю продукції;

для виробу В не допускати зменшення ціни продажу на одиницю продукції;

для виробу А, В, С контролювати величину змінних витрат і не допускати
її збільшення.

Розділ 6. Аналіз і планування фінансових результатів діяльності
підприємства.

6.1. Розподіл умовно – постійних витрат і визначення „точок
беззбитковості”.

1. Визначаю „запас надійності” в плановому кварталі:

, (6.1)

2. Розраховую „силу впливу операційного важеля”:

, (6.2)

3. Розраховую „коефіцієнт беззбитковості”:

, (6.3)

4. Визначаю величину умовно – постійних витрат, які відносяться на
окремі види виробів:

, (6.4)

а) виріб А:

б) виріб В:

в) виріб С:

Визначаю обсяг випуску у „точці беззбитковості” по кожному виробу:

а) в натуральному виразі:

, (6.5)

виріб А:

виріб В:

виріб С:

б) у вартісному виразі:

, (6.6)

виріб А:

виріб В:

виріб С:

6. Розраховую обсяг „беззбиткового обороту” в цілому по підприємству:

, (6.7)

Дані розрахунків записую в таблицю 6.1

Таблиця 6.1

Розподіл умовно – постійних витрат і „точки беззбитковості”.

Наймену-вання виробів Плановий обсяг продажу, одиниць Ціна одиниці
виробу, грн. Обсяг реалізованої продукції, грн. Маржинальний прибуток,
грн. Умовно постійні витрати „Точки беззбитковості”

на одиницю виробу на обсяг продажу

одиниць грн

Виріб А 4200 450 1890000 179,7 754740 136534 756 340200

Виріб В 2880 530 1526400 227,9 656352 117884 518 274540

Виріб С 4000 320 1280000 221,2 884800 160488 720 230400

Разом 11080

46496400 628,8 2295892 414906 1994 845140

7. Розраховую прибуток по кожному виду виробу:

, (6.8)

виріб А:

виріб В:

виріб С:

8. Визначаю рентабельність виробу:

, (6.9)

виріб А:

виріб В:

виріб С:

9. Розраховую „коефіцієнт покриття” по кожному виду виробів:

, (6.10)

виріб А:

виріб В:

виріб С:

10. Розраховую коефіцієнт покриття в цілому по підприємству:

, (6.11)

11. Визначаю прибуток підприємства до оподаткування за планом і
фактичний:

, (6.12)

а) за планом:

б) фактичний:

12. Визначаю суму податку з прибутку за планом і фактично:

, (6.13)

а) за планом:

б) фактично:

13. Розраховую чистий прибуток підприємства за планом і фактичний:

, (6.14)

а) за планом:

б) фактичний:

14. Розраховую рентабельність за планом і фактично:

а) витрат

, (6.15)

1) за планом:

2) фактично:

б) виручки від реалізації продукції (доходу):

, (6.16)

1) за планом:

2) фактично:

15. Витрати на одну гривню реалізованої продукції за планом і фактично:

, (6.17)

1) за планом:

2) фактично:

Підприємство планувало отримати прибутку до оподаткування 1902726 грн.,
а в результаті фінансово – господарської діяльності фактичний прибуток
до оподаткування склав 1847977 грн. Прибуток до оподаткування зменшився
за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції,

Податок з прибутку підприємства складає 30% від прибутку до
оподаткування, тобто він фактично склав 554393 грн., що в процентному
відношенні до планового прибутку до оподаткування склав 97,1%.

В результаті одержаних розрахунків чистий прибуток підприємства за
планом – 1331908грн., а фактичний – 1293584грн. Відхилення до плану в
сумі становить -38324 грн. (97,1%).

Планова рентабельність витрат підприємства – 68,11%, а фактична – 63,2%.
Це відбулося за рахунок збільшення величини витрат на одиницю виробу.

Рентабельність реалізованої продукції планова становила 40,3%. В
результаті збільшення собівартості реалізованої продукції прибуток до
оподаткування зменшився, що вплинуло на фактичну рентабельність
реалізованої продукції і вона становить 38,7%.

Фактичні витрати на одну гривню реалізованої продукції в порівнянні з
плановими збільшилися на 0,02 гривні. На цю зміну вплинуло збільшення
величини витрат на одиницю виробу.

6.2 Розраховую рух грошових коштів на підприємстві, для цього:

Визначаю суму амортизації:

, (6.18)

Розраховую позичковий процент та квартальну суму сплати позики:

, (6.19)

– сума нарахованого позичкового проценту;

– вартість додаткового обладнання, яке буде придбане за позику, грн.

– річний відсоток сплати за позику.

, (6.20)

– квартальна сума сплати позики, грн.;

– період, на який було отримано позику, років.

Визначаю відтік готівки у плановому кварталі за планом:

, (6.21)

Розраховую приріст готівки за планом на кінець планового кварталу:

, (6.22)

– сума готівки на початок кварталу, грн.

– надходження готівки на протязі кварталу грн.

Розділ 7. Висновок

Таблиця 7.1

Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства у
плановому кварталі.

№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Темпи зростання, %

1 Доход (виручка) від реалізації продукції грн. 4696400 4772500 101,6

2 Чисельність промислово – виробничого персоналу осіб 226 229 101,3

в тому числі робітників осіб 204 207 101,5

3 Продуктивність праці одного працівника грн/особу 20677 20797 100,6

4 Продуктивність праці одного робітника грн/особу 22907 23008 100,4

5 Фонд оплати праці персоналу грн. 287690 290976 101,1

6 Середньоквартальна заробітна плата одного працівника грн. 1273 1271
99,8

7 Собівартість реалізованої продукції грн. 2793674 2924523 104,7

8 Прибуток підприємства грн. 1331908 1293584 97,1

9 Витрати на одну гривню реалізованої продукції грн. 0,59 0,61 103,4

10 Рентабельність:

витрат % 68,1 63,2 92,8

реалізованої продукції % 40,5 38,7 95,5

PAGE

PAGE 40

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020