Курсова робота

Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації
виробничого процесу випалювання кахелю

Завдання

Для курсового проектування по
курсу_______________________________________________

________________________________________________________________________
________

ст.______________________________
курсу__________________________________________

Тема завдання і вихідні дані
_______________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________

При виконанні курсового проекту на вказану тему необхідно оформити

1. Пояснювальна записка

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________

2. Графічна частина проекту

Лист
1.______________________________________________________________________
___

2.______________________________________________________________________
__

3.______________________________________________________________________
__

Дата видачі
_____________________________________________________________________

Дата
закінчення______________________________________________________________
____

Викладач керівник курсовою
проектування_______________________________________

Розглянуто на зсіданні циклової комісії. Протокол ____ від
___________________200__р.

Голова комісії: _________________________

Завідуючий відділенням:__________________ Зміст

1. Вступ
Зет.

2. Розрахунок витрат на проведення автоматизації виробництва
4ст.

2.1. Розрахунок вартості засобів автоматизації
4ст.

2.2. Розрахунок вартості монтажних матеріалів
5ст.

2.3. Розрахунок вартості обладнання на яке буде нараховано 5ст.

амортизацію

2.4. Розрахунок амортизації і витрат на поточний ремонт
5ст.

2.5. Розрахунок вартості електроенергії
5ст.

2.6. Розрахунок заробітної плати
6ст.

2.7. Розрахунок відрахувань на соціальне страхування
6ст.

2.8. Розрахунок загальновиробничих витрат
6ст.

2.9. Розрахунок суми витрат на амортизацію
7ст.

3. Розрахунок економії від впровадження автоматизації
8ст.

4. Розрахунок економічної ефективності від

впровадження автоматизації
9ст.

5. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації
10 ст.

6. Сітковий графік
11ст.

Вступ

Збільшення об’ємів виробництва, інтенсифікація і вдосконалення
технологічних процесів, підвищення вимог до якості продукції вимагає на
сучасному рівні широкого впровадження засобів автоматизації
технологічного виробництва.

Можливості сучасної автоматизації настільки виросли, що для найбільш
ефективного їх використання потрібна організаційна перебудова
виробництва з врахування економії сировинних і енергетичних ресурсів.

На екологічній карті ООН Україна окрашена в чорний колір — це колір
країни з дуже складною екологічною ситуацією. З середини минулого
століття в Україні все сильніше відчувається дифіцит води, продукції
сільського господарства і постає питання якнайдосконалішого їх
використання.

Саме продуктом , який має високу калорійність , прекрасно вгамовує
спрагу, приносить людям задоволення і в основному екологічно чистим є
морозиво. Процес його виготовлення не є надзвичайно складним, однак
прагнення до його урізноманітнення ставить перед виробниками
вдосконалення технологічного процесу виготовлення та контролю за
дозуванням складників.

Будь — яке вдосконалення вимагає затрат, а згодом і їх віддачі, тобто
окупності.

Темою курсової роботи є розрахунок економічної ефективності від
впровадження у виробництво елементів автоматизації, зокрема,
ескімогенератора, регулятора температури, щита управління. Це в свою
чергу дозволить зекономити ручну працю, скоротивши кількість
обслуновуючого персоналу з чотирьох чоловік до двох, дозволить досягнути
економії по фонду заробітної плати, зменшити витрати електроенергії з
23584 кВт/год. до 18584 кВт/год. Вартість електроенергії взята з даного
підприємства.

1 Термопара

2 Амперметр

3 Вольтметр

4 Блок.автом

2. Розрахунок витрат на проведення автоматизації

виробництва.

?

e ?

??

??

????

@В даному розділі курсової роботи розраховуємо вартість всіх витрат,
пов’язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів
автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на
поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати,
відрахувань на соціальне страхування, а також визначити економічний
ефект.

2.1 Розрахунок вартості засобів автоматизації.

Таблиця 2.1.

№ п/п Назва обладнання

Один, вимір. Кількість Ціна, грн. Вартість, грн.

1 2 3 4 5 6

1 Термопара шт. 2 208 416

2 Амперметр шт. 3 74,1 222,3

3 Вольтметр шт. 1 94,9 94,9

4 Блок.автом. шт. 1 2435 2435

Разом

3168,2

2.2 Розрахунок вартості монтажних матеріалів.

Таблиця 2.2.

№ п/п Назва матеріалів Один, вимір. Кількість Ціна, грн. Вартість, грн.

1 2 3 4 5 6

1 Кабель

трьохфазний 8-20 м 30 18,80 564

2 Кабель

трьохфазний 5-

1,5 м 20 14,40 288

3 Трубна проводка м 35 9,24 323,4

4 Ніхром НХ80 м 210 8,02 1684,2

Всього

2859,6

2.3 Розрахунок вартості обладнання на яке буде нараховано амортизацію

Таблиця 2.3.

№ п/п Назва Один, вимір. Кількість Ціна, грн. Вартість, грн.

1 2 3 4 5 6

1 Блок автоматичний шт 1 2435 2435

2.4 Розрахунок амортизації.

Таблиця 2.4.

№ Назва Вартість, грн. Амортизація Поточний ремонт

% Сума, грн. % Сума, грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 Вартість засобів автоматизації 2435 24 584,4 40 233,76

Гр5=ГрЗ*Гр4/100=2435*24/100=584,4

Гр7=Гр5*Гр6/100=584,4*40/100=233,76

2.5 Розрахунок вартості електроенергії

Таблиця 2.5.

№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна, Вартість , грн
грн.

1 2 3 4 5 6

1 Електроенергія силова кВт/год 75 0,34 25,5

2.6 Розрахунок заробітної плати робітників , зайнятих встановленням
засобів автоматизації

З = Тф • Тссер

(грн.)

З = 72 • 2,28 =164,16 (грн.).

2.7 Розрахунок відрахувань на соціальне страхування

Суму відрахувань на соцстрах слід вирахувати , виходячи із ставки 37,5 %
від фонду оплати праці.

В = 164,16• 0,375 = 61,56 (грн..).

2.8 Розрахунок загально виробничих витрат

Загально виробничі витрати пов’язані з обслуговуванням виробництва, по
даних підприємств приймаються в розмірі 30-40 % від фонду оплати праці.

ЗВВ = 184,32 • 0,4 = 73,728 ( грн ).

2.9 Розрахунок суми витрат на автоматизацію.

№ п/п Назва витрат Сума, грн.

1 2 3

1 Вартість засобів автоматизації 3168,2

2 Вартість монтажних

матеріалів 2859,6

3 Амортизація засобів автоматизації 584,4

4 Витрати на поточний ремонт 233,76

5 Вартість електроенергії 25,5

6 Зарплата 2,28;

7 Відрахування на соцстрах 61,56

8 Загальновиробничі витрати 65,664

9 Інші витрати ( 3% ) 210,02

Разом 7201,07

3.Розрахунок економії від впровадження автоматизації

В загальному випадку автоматизація виробництва може привести до
наступних результатів:

— до економії прямих витрат праці — зменшення чисельності обслуговуючого
персоналу;

— до росту продуктивності праці, збільшення обсягу виробництва
продукції, покращення її якості;

— до покращення умов праці — звільнення персоналу від стомлюючої або
тяжкої фізичної праці та роботи в небезпечних або шкідливих для здоров’я
умовах;

— до спрощення технологічних схем , зменшення витрат на виробництво.
Розраховуємо річний фонд оплати праці робітників до автоматизації.

По даних підприємства середньомісячна зарплата одного робітника
становить 700 грн.

Отже

5• 700* 12 = 42000 (грн).

Річний фонд оплати праці після автоматизації

2 • 700 • 12 =16800 (грн).

Відрахування на соціальне страхування до автоматизації

42000• 0,375 = 15750 (грн).

після автоматизації

16800 • 0,375 = 6300 (грн).

Економія по фонду оплати праці

42000 • 16800 = 25200 (грн).

Економія по відрахуваннях на соціальне страхування

15750 • 6300 = 9450 (грн).

Загальна сума економії

25200 + 9450= 34650 (грн).

4. Розрахунок економічної ефективності від впровадження автоматизації

(р.)

4.2 Коефіцієнт економічної ефективності.

Коефіцієнт економічної ефективності буде:

5. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації

В результаті автоматизації технологічного процесу виробництва морозива
було впроваджено засоби автоматизації, які дозволяють автоматично
контролювати виробничий процес.

В результаті вивільнено двоє робітників і досягнуто економії по фонду
оплати праці.

Порівнюючи фактичний термін окупності витрат 0,2 року з нормативним 6,7
року і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 4,8 з нормативним
0,15 можна зробити висновок , що даний проект автоматизації систем
дозування в процесі виготовлення карамелі є економічно вигідним.

Сітковий графік

№ п/п Найменування виконаних робіт Період часу ,год. К-ть

робітників, чол. Відпрацьованих годин

1-й

день 2-й день 3-й день

8 8 8

1 Монтаж засобів автоматизації

4 24

2 Підключення до мережі

4 24

3 Налагоджувальні роботи

4 24

Похожие записи