Реферат на тему:

Порядок створення підприємства

Організаційні передумови створення підприємства

Бухгалтерський облік на підприємстві ведуть протягом усього періоду його
господарювання — від створення до ліквідації. Офіційно робота бухгалтера
починається після реєстрації підприємства. Але часто, особливо на
невеликих підприємствах, бухгалтеру доводиться самому брати участь в
організації підприємства, розробці установчих документів, реєстрації.
Тому він має знати, яким чином це здійснюється.

Перш ніж починати створювати та реєструвати підприємство, необхідно
ознайомитися з такими законодавчими актами:

Законом України «Про підприємництво» від 07.02.1991 р. №698-Х11;

Законом України «Про підприємства в Україні» від 27.03.199 р.
№887-ХП;

Законом України «Про власність» від 07.02.91 р. № 697-ХІІ;

Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №
1576-ХИ;

Законом України «Про цінні напери і фондову біржу» від 18.06.1991р.
Х»І20і-ХІ1 (остання редакція від 03.06.1999 р. K«719-XIV).

Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р.
№872-Х1І;

Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР;

наказом ДПАУ від 19.02.1998 р. №80 «Інструкція про порядок обліку
платників податку»;

наказом Міністерства внутрішніх справ України № 17 від І 1.01-ї099 p.,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 р. за
№264/3557;

Указом Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України
від 03.07.1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва» від, 28.06.1999 р. № 746/99;

наказом Державної податкової адміністрації України «Про внесення змін у
форми та Порядок видачі Свідоцтв про право сплати єдиного Податку
суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою» під 12.10.1999 р. №
555;

наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження
Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку ЙОГО видачі» від
29.10.1999 р. № 599;

наказом Міністерства фінансів України «Вказівки про склад та порядок
заповнення облікових регістрів малими підприємствами» від 31.05.1996 р.
№ 112;

Указом Президента України «Про державну підтримку малого
підприєм-ництва» від 12.05.1998 р. №456/98;

інструкцією № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті», затвердженою постановою НБУ від 18.12.1998 р. №527;

постановою КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстр-рацію),
реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20.07.1996
р. № 781 із змінами, внесеними постановою КМУ від 25.08.1998 р. № 1336;

постановою КМУ «Про створення Єдиного державного реєстру під-приємств та
організацій України» від 22.01.1996 р. № 118;

постановою КМУ від 25.05.1998 р. № 740 «Про порядок державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності».

Дореєстраційному періодові передує ряд організаційних етапів:

Рис. 1.1. Дореєстраційні етапи створення підприємства.

Види підприємства визначені статтею 2 Закону України «Про підприємства в
Україні» (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Види підприємств в Україні.

При розробці статутних документів доцільно звернутися за допомогою до
фахівця, оскільки правильність їх складання має велике значення для
подальшої діяльності підприємства. Адже практика показує, що внаслідок
порушення положень статутних документів може постати питання про
існування самого підприємства.

До основних установчих документів підприємства належать протокол
установчих зборів, статут і установчий договір.

Протокол установчих зборів — документ, в якому виражений намір юридичної
(фізичної) особи стати співзасновником створюваного господарського
товариства, а також визначені особи, яким надане право підписувати
документи і здійснювати реєстрацію.

Статут підприємства дає повне уявлення про його правовий статус як
самостійного господарюючого суб’єкта, що має всі права юридичної особи,
про внутрішній механізм управління, режим формування і використання
майна, розпорядження коштами і прибутком підприємства (див. Додаток Л).

У статуті можуть бути такі розділи:

Загальні положення.

Мета і завдання діяльності.

Функції.

Утворення І використання коштів. Майно підприємства.

Управління.

Членство. Права та обов’язки.

Звіт, звітність та контроль.

Створення та використання пайового фонду (якщо це передбачено

законодавством).

Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.

Повноваження трудового колективу.

Реорганізація та ліквідація.

При розробці статуту необхідно звернути особливу увагу па такі питання:

зазначення власника (склад засновників, учасників), найменування
підприємства та місцезнаходження підприємства (юридична адреса);

визначення предмету і мети діяльності. Мета — це отримання прибутку,
заповнення ринку товарами вітчизняного виробництва;

юридичний статус підприємства. Це статті про підприємство як юридичну
особу, його майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші
рахунки в банках, фірмовий знак, про печатку та найменування. Якщо
підприємство має право випускати цінні напери, то таке право теж
належить до юридичного статусу підприємства;

склад майна підприємства: перелік фондів (основні, оборотні. Інше майно,
статутні кошти, резервний капітал та ін.); порядок утворення майна;
порядок розподілу прибутків та покриття витрат; порядок випуску акцій.
Якщо підприємство не має свого майна, то включають пункт, що майно
закріплене за ним на праві повного господарського відання, оперативного
управління та оренди;

перелік органів управління підприємством;

порядок призначення директора та інших посадових осіб, їх компетенція;

про контрольні органи (ревізійну комісію, її склад, порядок діяльності);

про трудові відносини, засновані на виконанні положень Кодексу про працю
в Україні; —

про раду підприємства (порядок її створення, склад, компетенцію);

про ревізійну комісію, про раду трудового колективу, діяльність проф-

спілкового комітету;

також окремими статтями визначають порядок внесення змін до статуту.

Усі примірники статуту мають бути нотаріально засвідчені.

Установчий договір — це один із різновидів згоди про спільну діяльність,
що визначає всі параметри взаємовідносин між засновниками підприємства,
насамперед майнового та організаційного параметру (див. Додаток Л для
товариств).

До установчого договору вносять такі положення:

Термін діяльності товариства (не може бути якийсь конкретний період до
досягнення мети або його може взагалі не бути).

Дочірні підприємства, філії, представництва (можуть бути створені, але
не обов’язково).

Конкретні права учасників товариства:

а) участь в управлінні товариством;

б) участь у розподілі прибутку;

в) вихід з товариства;

г) отримання інформації про діяльність товариства.

Обов’язки учасників товариства.

Фонди товариства (страхові та резервні).

Прибуток товариства, порядок розпорядження прибутком.

Зміни до статутного фонду.

Припинення діяльності товариства, реорганізація (злиття,

приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідація.

Розподіл коштів товариства при його ліквідації.

Посадовими особами органів управління товариством визначають: голову та
членів виконавчого органу, голову ревізійної комісії, а у товариствах,
де створена рада товариства (спостережна рада), — голосу та членів
товариства.

Після затвердження установчих документів підприємство реєструють в
органах державної реєстрації.

Алгоритм (послідовність) реєстрації наведено у вигляді схеми (рис. 1.3),
па якій зображена стежка, що проходить через органи виконавчої влади і
банк, па шляху використовують портфелі з відповідним номером, у них – у
все, що необхідно для реєстрації у відповідному органі.

Проте, слід зазначити, що для приватного підприємства, яке не має
статутного капіталу, реєстрація в банку не є обов’язковою. Це зауваження
стосується також підприємців-фізичних осіб.

Розглянемо кожен із цих етапів.

Рис. 1.3. Послідовність реєстрації підприємства

Порядок реєстрації підприємства

Перш за все необхідно оцінити рівень витрат, пов’язаних із реєстрацією.
Засновники (або уповноважена особа) можуть реєструвати підприємство
самостійно, а можуть вдатися до послуг юридичної фірми, яка підготує всі
документи, відкриє рахунки в банку та зареєструє підприємство у
державних органах. Замовникам необхідно буде тільки з’явитися до
нотаріуса для засвідчення документів, у банк, а також у податкову
міліцію для перевірки паспортних даних керівника та головного
бухгалтера.

Щодо вибору банку, то слід звернути увагу на рейтинги комерційних
банків, які публікує періодична преса. Аналіз рейтингів за останні роки
дасть змогу визначитись із стабільністю і надійністю банків. Важливим є
також місцезнаходження і можливість здійснення розрахункових операцій
через електронну пошту, наприклад через систему «Клієнт-банк»,

Етап 1.

Відкриття у банку тимчасового рахунку

для формування статутного капіталу

Перед реєстрацією господарських товариств засновники повинні внести
частину статутного капіталу. Якщо цю частину вносять грошима, перед
реєстрацією в банку відкривають тимчасовий рахунок. Для відкриття
рахунку потрібен перший портфель документів.

Рис. 1.4. Склад документів, що подають до банку

для відкриття тимчасового рахунку.

Рис. 1.5. Склад документів, що подають

до органу державної реєстрації.

Етап 2.

Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності

Залежно від того, де створюється суб’єкт підприємницької діяльності,
державну реєстрацію проводять:

у містах — виконавчі комітети міських рад;

в районах у містах — виконавчі комітети районних рад;

в районах — районні державні адміністрації;

в районах міст Києва та Севастополя — районні державні адміністрації.

Далі для зручності використовуватимемо термін “виконком”, маючи на
увазі, реєстрацію можна проводити і в райдержадміністрації.

Залежно від організаційно-правової форми створюваного суб’єкта
під-приємницької діяльності вміст портфеля №2 буде різним.

Усі документи подають у папці.

Термін реєстрації – не більше 5 робочих днів.

При видачі свідоцтва про державну реєстрацію, орган який її здійснює
повідомляє ідентифікаційний код підприємства.

Підстава – постанова КМУ від 25.05.1998 р. № 740.

Етап 3*.

Реєстрація у податковій міліції

Наявність зірочки біля номера портфеля, а також пунктирної доріжки на
схемі свідчить про те, що реєстрація в органах податкової міліції
норматив- ними документами не передбачена.

У наказі Державної податкової адміністрації України від 19 лютого 1998
р. №80 зазначено лише, що перевірку паспортних даних засновників
виконують підрозділи податково міліції.

директор (повинен мати при собі паспорт), або особа, яку він
уповноважив. Термін реєстрації не встановлений (як правило на місці).

Рис. 1.6. Склад документів, які подають до податкової міліції.

Етап 3.

Реєстрація у органах статистики.

Рис. 1.7. Склад документів, які подають до управління статистики.

В управлінні статистики необхідно отримати довідку про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України. Для цього
потрібно мати портфель документів №3.

Також необхідно знати ідентифікаційний номер підприємства.

Після отримання довідки про внесення до ЄДРПОУ для директора буде не
зайвим зайти до райвідділу статистики, щоб з’ясувати, яку статистичну
звіт- ність необхідно здати підприємству

Етап 4.

Реєстрація у податкової інспекції.

Взяття на облік суб’єкта підприємницької діяльності відбувається у
подат- ковій інспекції того району. В якому проведено державну
реєстрацію такого суб’єкта. Стати на облік у податковій інспекції
необхідно у 20-денний термін з моменту державної реєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності (порт- фель документів № 4).

Рис.1.8. Склад документів, що подають до ДШ.

Документи приймають у непідписаному білому швидкозшивачі (2 прим.).
Термін реєстрації — 2 робочих дні (з прийомного дня на прийомний).

Підстава — наказ Державної податкової адміністрації України віл 19
лютого 1998 р. № 80.

Також протягом 20 календарних днів з моменту державної реєстрації за
необхідності слід зареєструватись як платник ПДВ. Для цього у портфелі №
4 повинні міститися наступні документи:

а) реєстраційна заява (ф. № 1-Р);

б) платіжка чи квитанція про оплату внесення до реєстру платників ПДВ (1
неоподатковуваний мінімум доходів громадян).

Термін реєстрації — 10 робочих днів. Підстава — наказ Державної
податкової адміністрації України від 01.03.2000 р. № 79.

Етап 5.

i

i

I I R

T

e

e

i

I T

e

&

&Отримання дозволу на виготовлення печатки у дозвільній системі

Дозвіл на виготовлення печатки отримують у дозвільній системі районного
управління внутрішніх справ за наявності наступного портфелю документів:

Рис. 1.9. Склад документів, що полають у дозвільну систему.

Термін видачі дозволу на виготовлення печатки — 5 робочих днів. Підстава
— наказ Міністерства внутрішніх справ України від І 1 січня 1999 р. №
17.

Етап 6.

Реєстрація як платника страхових внесків до пенсійного фонду

Таку реєстрацію проводять у райорганах Пенсійного фонду протягом 10 днів
віддати отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності або з дати укладення угоди (у т. ч.
цивільно-правового характеру) з найманим працівником (портфель
документів № 6).

Рис. 1.10. Склад документів, що подають до Пенсійного фонду.

Для реєстрації також необхідно знати назву банку, який відкриє вам
рахунок. Документи здають у 2-х швидкозшивачах. Реєстрацію здійснюють на
місці.

Підстава — постанова правління Пенсійного фонду України від З червня
1999 р. №4-6.

Етап 7.

Реєстрація як страхувальника за платежами до Фондусоцстраху та від
нещасних випадків на виробництві

Органами реєстрації виступають виконавчі відділення Фонду соціального
страхування та від нещасних випадків на виробництві або. у деяких
випадках, всеукраїнські галузеві профспілки і профоб’єднання,
регіональні галузеві органи профспілок та профоб’єднань.

Реєстрацію здійснюють на місці. Підстава — постанова Фонду соціального
страхування України від 26.08.99 р. № 11.

Рис.1.11. Склад документів, що подають в органи соцстраху.

Етап 8.

Реєстрація як платника збору на обов’язковесоціальне страхування па
випадок безробіття

Рис. 1.12. Склад документів, що подають до служби зайнятості.

Реєстрацію проводять, у районній службі зайнятості за місцем знаходження
(портфель документів № 8).

Документи здають у 2-х прозорих файлах. Реєстрацію здійснюють на місці.

Етап 9.

Відкриття рахунку в банку

Для відкриття рахунку в банку зміст портфелю документів № 9 представлено
на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Склад документів, що подають до банку

для відкриття рахунку.

Підстава — постанова правління Національного банку України від 18 грудня
і 998 р. №527.

Після відкриття рахунка у банку про це необхідно повідомити податкову
інспекцію протягом 3 робочих днів. Для цього до податкової інспекції
подають 2 повідомлення з банку та 1 — від підприємства за формою,
наведеною в наказі Державної податкової адміністрації України від 7
березня 1998 р. № 100. Підстава — постанова правління Національної о
шику України від 18 грудня 1998 р.№527.

PAGE

Дореєстраційні етапи

Вибір виду підприємства

Встановлення розміру статутного капіталу

Розробка і затвердження установчих документів

приватне підприємство, засноване на власності

фізичної особи

колективне підприємство, засноване на

власності трудового колективу підприємства

господарське товариство

підприємство, засноване на власності об’єднання громадян

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної
територіальної громади

державне підприємство, засноване па державши власності

Види підприємств

5

Служба

зайнятості

9

Податкова інспекція

Податкова

міліція

3*

4

2

Банк

3

Виконком

Статистика

1

Фонд соцстрахування

8

7

6

Пенсійний

фонд

Дозвільна

система

• рішення засновників про визначення особи (осіб), якій

надане право розпорядчого підпису при проведенні

грошових операцій за цим рахунком, яке оформляють

у вигляді доручення, засвідченого нотаріально (якщо

хоча б один із засновників — фізична особа); іноді

необхідне

доручення кожного із засновників;

• копія установчого договору, засвідчена нотаріально

(якщо засновником є фізична особа):

• заява про відкриття рахунку із підписом особи (осіб),

яку уповноважили засновники;

• картка зі зразком підпису особи (осіб), якій засновники

надали право розпорядчого підпису, засвідчена

уповноваженим працівником банку;

• ксерокопія паспорта та довідки про ідентифікаційний

код особи (осіб), якій надамо право розпорядчого

підпису.

Вміст портфелю №1

• нотаріально завірений статут (2 оригінали і 1 копія);

• документ, що підтверджує передачу засновникові у

власність або користування приміщення, частини
приміщення: договір купівлі-продажу, міни, дарування, Оренди, лізингу,
безоплатного користування майном, про спільну діяльність, установчий
договір тощо (наприклад, договір оренди па юридичну адресу
(оригінал і ксерокопія));

• реєстраційна картка встановленого зразка (оригінал і

4 копії),

• документ, що засвідчує внесення плати за державну

реєстрацію

Для приватних підприємств

• нотаріально завірений статус (2 оригінали і 1 копія);

• нотаріально завірений установчий договір (2 оригінали і

1 копія);

• протокол установчих зборів;

• реєстраційна картка встановленого зразка (оригінал і

4 копії);

• документ, що засвідчує внесення плати за державну

реєстрацію;

• довідка, що засвідчує сплату кожним власником

(власниками) внеску до статутного фонду;

• документ, що засвідчує наявність у засновника у власності

а бо в користуванні приміщення, частини приміщення;

• свідоцтво про державну реєстрацію засновника, якщо

це юридична особа (Його потрібно пред’явити, але у деяких

виконкомах вимагають подання копії)

Для ТОВ, АТ, ТДВ

• статут (2 оригінали і 1 копія);

• установчий договір (2 оригінали і і копія);

• протокол установчих зборів;

• реєстраційна картка встановленого зразка (оригінал і 4
копії);

• документ, що засвідчує внесення плати За державну
реєстрацію;

• документ, що підтверджує передачу засновнику у власність або
користування приміщення, частини приміщення

Для колективних підприємств

• ксерокопія довідки про внесення до ДРФО;

• паспорт;

• 2 фото 3×4 см;

• документ, що засвідчує внесення плати за державну

реєстрацію (2 платіжки);

• реєстраційна картка встановленого зразка

(оригінал і 4 копії)

Для фізичних осіб

Вміст портфеля № 2

• нотаріально завірена копія статуту (іноді — оригінал);

• дві заповнені реєстраційні картки;

• документ, що підтверджує юридичну адресу;

• ксерокопія паспорта директора.

Вміст

портфелю

№3*

• заява за формою № І-ОПП (заповнюють друкованими

літерами);

• оригінали та копії установчого договору і статуту з

відміткою виконкому про державну реєстрацію;

• оригінал та копія свідоцтва про державну реєстрацію

суб’єкта підприємницької діяльності;

• оригінал та копія документа, що підтверджує юридичну

адресу;

• нотаріально завірена копія довідки про включення

до СДРПОУ

Для того, щоб ці документи прийняли, необхідно маси для
пред’явлення:

? паспорти власників, засновників (фізичних осіб),

директорії та головного бухгалтера;

? довідки про присвоєння їм ідентифікаційних номерів

за ДРФО (ксерокопія);

? якщо власник, засновник — юридична особа, то

необхідна довідка із податкової інспекції за місцем його

знаходження про взяття на податковий облік (ф. №4-

ОПМ).

Для юридичних осіб

• заява за ф. № 5-ОПП (додаток 5);

• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта

підприємницької діяльності – фізичної особи;

• документ, що посвідчує особу (паспорт).

Для фіз. осіб

Вміст портфелю №4

• заява, и якім зазначені наступні відомості:

1) кількість печаток та штампів, що передбачають виго-

товити;

2) уперше чи ні виготовляють печатки та штампи {при

виготовленні початок не вперше зазначають підставу їх

виготовлення);

3) місцезнаходження;

4) особа, відповідальна за отримання дозволу на

виготовлення печаток і штампів: її прізвище, ім’я,

по батькові, паспортні дані;

5) прізвище, ім’я, по батькові, паспортні лані керівника або

особи, яку він уповноважив, що подає клопотання до

органу внутрішніх справ:

• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта

підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена);

• зразки (ескізи) печаток у 2 примірниках,

затверджених керівником;

• громадянином підприємцем — копія довідки про

присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

• документ про оплату видачі дозволу на отримання печатки.

Вміст портфелю №5

Вміст портфелю №4

• заява (причому графу «Розрахунковий рахунок» заповнює

спеціаліст Пенсійного фонду після отримання Повідомлення

з банку про відкриття такого рахунку);

• копія свідоцтва про держреєстрацію;

• довідка про внесення до ЄДРПОУ. Документи, вказані у

пунктах 6) та в), повинні бути нотаріально посвідчені.

Для юрид. осіб

• заява;

• нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну

реєстрацію;

• нотаріально посвідчена копія довідки про присвоєння

ідентифікаційного номера за ДРФО;

• копія договору про найм робочої сили (завірена

в податковій).

Для фіз. осіб

• свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал);

• статут (оригінал) для юридичних осіб;

• печатка (за наявності).

Вміст

портфелю

№7

Вміст портфелю №8

• відомості про реєстрацію (заповнюють па місці);

• ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію;

• ксерокопію довідки про внесення до СДРПОУ

(для фізичних осіб — ДРФО);

• завірена довідка з банку про відкриття рахунку;

• печатка

Для юр. та фіз. осіб, які використовують найману працю

• ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію

(посвідчення підприємця, який проводить спою

діяльність без створення юридичної особи);

• ксерокопія патенту (при фіксованому податку).

Для фіз. осіб, які не викорис- товують

найману працю

• заява на відкриття рахунку встановленого зразка. Заяву підпи

сують керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в

штаті нема посади головного бухгалтера чи іншої службової

особи, па яку покладено функцію ведення бухгалтерської о

обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

• копія свідоцтва про державну реєстрацію и органі державної

виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійс

нювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи ор-

ганом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

• копія належним чином зареєстрованого статуту (положення)

засвідчена нотаріально чи органом, який реєструє;

• копія документа, що підтверджу є взяття підприємства на по-

датковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально

або уповноваженим працівником банку;

• картка зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного

законодавства чи установчих документів підприємства

надано право розпорядження рахунком та підписання

розрахункових документів, завірена нотаріально або

вищестоящою організацією в установленому порядку. У

картці має бути також зразок відбитка печатки підприємства;

• довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

копія довідки управління статистики

(з печаткою статуправління або завірена нотаріально);

• документи, що підтверджують повноваження керівника і

головного бухгалтера.

Вмісті портфеля №9

• свідоцтво про державну реєстрацію (оригінал та ксерокопію) •
статут (оригінал) для ТОВ, АТ, ТДВ;

• установчий договір для ТОВ, АТ, ТДВ; ПТ, КТ (оригінал);

• заповнена облікова картка ЄДРПОУ

(отримати у статуправлінні)

• документи, що засвідчують сплату збору за видачу довідок .

Вміст

портфелю

№3

Похожие записи