Реферат на тему:

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів — це прямий майновий податок, який нараховується і
сплачується безпосередньо його платником відповідно до чинного
законодавства України.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів є підприємства, установи та організації — юридичні
особи, іноземні юридичні особи, а також громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, що мають зареєстровані в Україні
відповідно до чинного законодавства власні транспортні засоби, які
належать до об’єктів оподаткування.

До складу об’єкта оподаткування входять:

• трактори (колісні), крім тих, що на гусеничному ході;

• автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи
водія;

• автомобілі легкові;

• автомобілі вантажні;

• автомобілі спеціального призначення, крім тих, які використовуються
для перевезення пасажирів і вантажу (крім автомобілів спеціального
призначення швидкої допомоги та пожежних);

• мотоцикли (включаючи мопеди) і веломашини зі встановленим двигуном,
крім тих, які мають об’єм циліндрів двигуна до 50 см3, та ін.

Водночас не є об’єктом оподаткування такі види транспортних засобів:

• трактори на гусеничному ході;

• мотоцикли (включаючи мопеди) та веломашини зі встановленим двигуном з
об’ємом циліндрів двигуна до 50 см3;

• автомобілі спеціального призначення, швидкої допомоги та пожежні;

• транспортні засоби (вантажні, самохідні), що використовуються для
вантажно-розвантажувальних робіт на територіях заводів, складів, у
портах і аеропортах, а також для перевезення вантажів на малі відстані;
. машини та механізми для сільськогосподарських робіт (зерно-,
картопле-, кукурудзозбиральні та інші комбайни). Податок нараховується
виходячи з об’єму циліндрів двигуна, вимірюваного в кубічних
сантиметрах, за ставками у гривнях з кож-них 100 см3 об’єму циліндрів
двигуна. При цьому розмір ставок диференційований за видами транспортних
засобів (трактор, автомобіль та ін.) залежно від їх призначення
(автомобіль вантажний або легковий), об’єму циліндрів двигуна та інших
показників.

Розміри ставок за видами транспортних засобів наведені в табл. 4.9.

Нарахування податку з наземних транспортних засобів та інших самохідних
машин та механізмів здійснюють їх власники — юридичні особи виходячи з
кількості відповідного виду транспортних засобів, які перебувають на
балансі підприємства станом на 1 січня поточного року, сумарного об’єму
їх циліндрів двигунів у кубічних сантиметрах, а для водних транспортних
засобів — їх довжини і встановлених ставок податку у гривнях із 100 см3
об’єму циліндрів двигуна або із 100 см довжини водного транспортного
засобу.

Для визначення суми податку за видами транспортних засобів і його
загальної суми підприємства — юридичні особи складають спеціальний
затверджений податковим органом розрахунок у трьох примірниках, форма
якого наведена в табл. 4.10.

Один примірник розрахунку платники податку — юридичні особи в зазначені
податковим органом строки, але не пізніше 1 березня поточного року
подають до податкового органу за місцем реєстрації підприємства.

Нарахована сума податку на транспортні засоби сплачується юридичними
особами — платниками цього податку в місцевий бюджет щокварталу рівними
частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Фізичними особами податок на транспорт сплачується перед реєстрацією,
перереєстрацією транспортних засобів щорічно або один раз на два роки,
але не пізніше першого півріччя року, в якому здійснюється технічний
огляд транспортного засобу.

Перерахунки юридичними особами розміру податку у зв’язку з
перереєстрацією транспортних засобів протягом року не здійснюються.

Якщо транспортні засоби придбані у другому півріччі, то податок
сплачується в розмірі 50 % встановленої суми.

Перерахунок неправильно сплаченого податку допускається щонайбільше за
два попередні роки. Власники транспортних засобів зобов’язані подавати
до органів Державної автомобільної інспекції або інших органів, що
здійснюють їх реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд, квитанції,
платіжні доручення про сплату податку, а звільнені від сплати цього
податку — відповідну довідку (документ), що надає право на користування
цими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату податку реєстрація,
перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не здійснюються.

Зі сплати податку на транспортні засоби його платникам надаються
відповідні пільги. Так, від сплати податку звільняються:

• підприємства автомобільного транспорту загального користування
незалежно від форм власності — за транспортні засоби, що перевозять
пасажирів, на які у встановленому законодавством порядку визначені
тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах;

• навчальні заклади, які повністю фінансуються з бюджетів, — за
навчальні транспортні засоби за умови використання їх за призначенням;

• особи, що належать згідно із законодавством України до таких
категорій: потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани
війни, ветерани праці та інші громадяни похилого віку в Україні — за
один легковий автомобіль з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 см3, а
також інваліди І і II груп — за один автомобіль незалежно від об’єму
циліндрів двигуна.

На 50 % менше від нарахованої суми сплачують податок
сільськогосподарські підприємства-товаровиробники на трактори колісні,
автобуси і спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць
не менше від 10.

На 50 % від сплати податку звільняються громадяни, у власності яких
перебувають легкові автомобілі, вироблені в країнах СНД і поставлені на
облік в Україні до 1990 р. включно.

За правильність нарахування і своєчасність сплати податку несуть
відповідальність його платники. Так, за несплату у встановлений строк
податку на транспорт підприємства-платники сплачують пеню в розмірі 120
% облікової ставки Національного банку України із суми недоплати за
кожен день прострочення.

У разі приховування (заниження) об’єктів оподаткування з юридичних осіб
у доход відповідного органу податковими органами стягується вся сума
приховуваного (занижуваного) податку і штраф у розмірі 5 % тієї самої
суми. Сума приховуваного (занижуваного) податку і штраф вносяться у
відповідний орган за рахунок прибутку (доходу), який залишається в
розпорядженні підприємств.

У разі відсутності обліку об’єктів оподаткування або ведення цього
обліку з порушенням встановленого порядку, а також у разі неподання,
несвоєчасного подання податковим органам розрахунків та інших
документів, необхідних для нарахування і сплати податку, юридичні особи
сплачують у відповідний бюджет додатково 10% належних сум податків.

Податок, що надійшов до місцевого бюджету з транспортних засобів,
використовується на покриття витрат із експлуатації і утримання
автомобільних доріг та на інші цілі згідно з порядком, затвердженим
відповідною радою.

Список використаної літератури:

Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и
статистика, 1997.

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника-Центр, Эльга,
1999.

Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.

Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и
статистика, 1995.

Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.

Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних
корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.
посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. —
К.:Либідь, 2002.

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во
КНЕУ, 2002.

Похожие записи

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів

Податок з власників транспортних засобів стягується відповідно до Закону
України «Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів» від 11 грудня 1991 року в редакції Закону
від 18 лютого 1997 р.

Податки з власників деяких наземних і водних транспортних засобів,
самохідних машин та механізмів є джерелом фінансування будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального
користування і проведення природоохоронних заходів на водоймищах.

Платниками податку є як юридичні, так і фізичні особи України, іноземні
юридичні особи, а також іноземні громадяни та особи без громадянства,
котрі мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством
власні транспортні засоби» які відповідно е об’єктами оподаткування.

До транспортних засобів, які є об’єктами оподаткування, належать:

— трактори (колісні);

— автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи
водія;

— автомобілі легкові;

— автомобілі вантажні;

— автомобілі спеціального призначення, крім тих, що використовуються для
перевезення пасажирів І вантажів (крім автомобілів спеціального
призначення швидкої допомоги та пожежних);

— мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном,
крім тих, що мають об’єм циліндра двигуна до 50 см куб.;

— яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім
спортивних);

— човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім
спортивних);

— інші човни (крім спортивних).

Не належать до об’єктів оподаткування:

— трактори на гусеничному ходу;

— мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном з
об’ємом циліндра двигуна до 50 см куб.;

— тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомоги та
пожежні;

— транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на
заводах, складах, у портах та в аеропортах для перевезення вантажів на
короткі відстані;

— машини і механізми для сільськогосподарських робіт;

— яхти, судна парусні і човни спортивні.

Ставки податку з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів визначено статтею 3 Закону.

† ? ® ? X

Z

??????w?Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією або
технічним оглядом транспортних засобів. Сплата податку провадиться за
період до наступного технічного огляду. У разі приховування (заниження)
об’єктів оподаткування з юридичних осіб у дохід відповідного бюджету
податковими органами стягуються вся сума прихованого (заниженого)
податку і штраф у двократному розмірі тієї ж суми. Сума прихованого
(заниженого) податку і штраф вносяться до відповідного бюджету за
рахунок прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні підприємств.

Посадові особи, винні в приховуванні (невраховуванні) об’єктів
оподаткування, в неподанні, невчасному поданні або поданні не за
встановленою формою розрахунків чи інших документів, пов’язаних з
обчисленням і сплатою податку, притягаються до адміністративної
відповідальності.

Недоїмки податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників
податку згідно із законодавством.

Порядок надання пільг з податку для власників транспортних засобів
розкрито у параграфі 1.5

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Белялов АF. Рекомендации: Как избежать боль-ших российских налогов в
1992 году. — М., 1992.

Борьба с преступностью за рубежом: Ежемесяч-ньій информационньїй
бюллетень ВИНИТИ Российской Академии наук. — М., 1994. — № 3.

Бурлакова Л&. й др. Система налогообложения: (отечественньїй й
зарубежньїй опьіт). Зкономика: Обзор информационньїй. — К.: УкрНИИНТИ,
1991.

Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.:
Юрист, 1995.

Бухгалтерський учет й отчетность. Налогообложе-ние: Справочник. — М.:
Триада, 1995.

Ваш налоговьій адвокат: СоветьІ юристов. — М.: ФБК—ПРЕСС, 1997.

Вісник податкової служби України: Щомісячний інформаційний бюлетень
Головної державної податкової інспекції’України. — К., 1995. — № 1, 2,4;
1997. — № 3, 7,11.

Грачева ЕЛО., Куфакова НА*, Пепеляев С.Г. Финансовое право: Учебник для
студентов вузов й практических работников финансовьіх учреждений. — М.:
ТЕИС, 1995

Гуреев В.И, Налоговое право. — М.: Зкономика, 1995.

Похожие записи