Реферат на тему:

Підготовка виробництва

Виробничий процес як сукупність певних операцій і засобів їхнього
здійснення залежить від особливостей продукції та обсягів її
виготовлення. Тому зміна видів чи типорозмірів продукції, її
модернізація зумовлюють відповідні зміни у виробничому процесі. Взагалі
виробництву нової (модифікованої старої) продукції передує комплекс
робіт, який називають підготовкою (технічною підготовкою) виробництва.
За виготовлення складних виробів до таких робіт належать:

? науково-дослідні роботи, у процесі яких з’ясовуються можливості,
принципи та методи створення нової або модернізації старої продукції. Це
здійснюється в тісному зв’язку з маркетинговими дослідженнями;

? конструкторська підготовка виробництва — створення нової або
вдосконалення продукції, що виготовляється, відповідно до вимог
науково-технічного прогресу і перспектив ринкової кон’юнктури. У процесі
конструкторської підготовки виробництва створюється комплект
конструкторської документації, необхідної для виготовлення та
експлуатації виробу (виробів);

? технологічна підготовка виробництва, яка охоплює сукупність робіт із
забезпечення технологічної готовності підприємства до виготовлення
продукції належної якості і в належному обсязі;

? організаційно-планова підготовка виробництва, а саме: адаптація
виробничої та організаційної структур підприємства до умов виготовлення
нової продукції, забезпечення потрібним обладнанням, перепланування
технологічних схем і розміщення устаткування в підрозділах, розробка
календарно-планових нормативів (серій виробів, партій деталей,
виробничих циклів тощо), обгрунтування методу переходу на випуск нових
виробів.

Підготовку виробництва нової продукції за наведеним переліком у повному
обсязі можуть самостійно здійснити лише великі підприємства з розвинутою
науковo-дослідною та конструкторською базою. На більшості підприємств
основними складовими є технологічна й організаційно-планова підготовка
виробництва.

Для організації виробничого процесу визначальною можна вважати
технологічну підготовку виробництва. Головне її завдання — розробка
технологічних процесів, що забезпечують мінімальні витрати на
виготовлення певного обсягу продукції належної якості.

За своїм змістом технологічна підготовка виробництва включає комплекс
робіт такого функціонального призначення: а) забезпечення
технологічності конструкції виробу; б) розробка технологічних процесів і
методів контролю; в) проектування та виготовлення чи купівля
технологічного оснащення; г) наладка і впровадження запроектованих
технологічних процесів.

Технологічність конструкції виробу — це така її властивість, яка дає
змогу виготовляти, монтувати, обслуговувати та ремонтувати виріб з
оптимальними витратами часу й коштів. Для цього в процесі конструювання
враховуються технологічні вимоги до конструкції виробу, проводиться
технологічний контроль конструкторської документації, що передбачає
відповідну участь технологів у процесі конструювання нових виробів.

$

e

e

u

th

, v

x

a

th

u

*1/4.A1????????????aaaaaaaaaaaO

6лей і складальних одиниць у процесі їхнього виготовлення. Після цього
опрацьовуються технологічні процеси виготовлення заготівок, обробки
деталей, складання вузлів і виробу в цілому, а також обчислюються норми
витрат часу на всі види технологічних операцій.

Залежно від типу виробництва розробка технологічного процесу має різну
деталізацію. Так, в одиничному виробництві детальне опрацювання
технологічного процесу є економічно недоцільним унаслідок високої
трудомісткості цих робіт. За таких умов здебільшого обмежуються
розробкою маршрутної технології, що в ній зазначають основні операції
без їхнього поділу на окремі складові. У маршрутній карті, що є основним
технологічним документом в одиничному та дрібносерійному виробництвах,
міститься перелік технологічних операцій із зазначенням устаткування,
технологічного оснащення, розряду роботи й норми часу.

У великосерійному та масовому виробництвах технологічний процес
опрацьовується ретельно з поділом його не тільки на операції, а й на
окремі їхні частини — переходи. На кожну операцію розробляється
операційна карта, в якій поряд із зазначенням устаткування, оснащення,
розряду роботи та норми часу містяться характеристики способів і режимів
обробки за елементами операції (переходами).

Одночасно з розробкою технологічного процесу визначаються методи
організації виробництва, а також обчислюються норми витрат матеріалів на
деталі, вузли і виріб в цілому.

Важливим етапом технологічної підготовки виробництва є проектування й
виготовлення (купівля) технологічного оснащення — технологічного
устаткування, пристосувань, інструменту, засобів механізації та
автоматизації виробничих процесів. Обсяг цієї роботи залежить від
конструктивно-технологічних особливостей виробу, типу виробництва,
обсягу випуску нової продукції.

Опрацювання і впровадження запроектованих технологічних процесів на
великих підприємствах масового виробництва здійснюється поетапно в
технологічних лабораторіях, експериментальних цехах, а остаточно — в
цехах основного виробництва в міру готовності технологічної документації
і спеціального оснащення. Технологічний процес уважають запровадженим
(освоєним), коли виготовлення деталей, складання вузлів і виробу в
цілому здійснюється відповідно до встановлених регламенту і вимог.

Сучасна техніко-технологічна база підприємства дає змогу виготовляти ту
саму продукцію різними способами. Проектуючи технологічний процес, слід
оцінити можливі варіанти технології і вибрати з них оптимальний, тобто
найекономніший варіант за даних виробничих умов. Таке завдання
здійснюється за типовою методикою визначення економічної ефективності
технічних нововведень та інвестицій.

Похожие записи