.

Основні засоби підприємства

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5496
Скачать документ

Основні засоби підприємстваЗміст

Стор.

Вступ………………………………………………………….
…………………………………………..2

1. Характеристика та класифікація основних
засобів…………………………………………..3

2. Економічна сутність основних
засобів………………………………………………………..
..6

3. Організація і методологія бухгалтерського обліку наявності основних
засобів……..11

4. Організація обліку надходження основних
засобів…………………………………………14

Висновки……………………………………………………….
………………………………………..20

Список використаної
літератури……………………………………………………..
…………….21

Вступ

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва
являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та
асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин
передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти
в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види
наявних ресурсів.

Становлення та формування ринкових відносин передбачає подальше
удосконалення організації обліку основних засобів (ОЗ) на досліджуваному
підприємстві. ОЗ являють собою сукупність засобів праці, які
функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді на протязі
довгого періоду, на протязі якого їх вартість по частинам передається на
випущену продукцію.

Організація обліку ОЗ сприяє ефективному використанню машин, обладнання,
виробничих площин та інших засобів праці.

Метою написання контрольної роботи є висвітлення організації обліку
надходження ОЗ та їх наявності.

Для досягнення вказаної мети необхідно виконати слідуючі завдання:

визначити економічну суть ОЗ, їх характеристику, класифікацію та оцінку;

розкрити порядок організації обліку надходження та наявності ОЗ.

1. Характеристика та класифікація основних засобів

Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання
послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року.

Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її
функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і
видами, за використанням і належністю.

За функціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що
безпосередньо беруть участь виробничому процесі або сприяють його
здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і
обладнання тощо).

За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість,
будівництво, сільське господарство, транспорт, зв’язок тощо.

Більша частина ОЗ належить до галузі “Промисловість”. Вона безпосередньо
пов’зана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів
господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до
інших галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового
підприємства, належать до галузі “Будівництво”.

У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств
розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей
народного господарства і невиробничі.

До виробничих ОЗ належать: будови, споруди, передавальні пристрої,
машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й
регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші
машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар
і приладдя, господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини,
багаторічні насадженння, меліорація земель і водойми та інші ОЗ.

У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину – машини,
обладнання, транспортні засоби.

Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До
невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та
культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання,
інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для
обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб
населення.

За використанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються у
господарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у
зв’язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів),
запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для
заміни об’єктів ОЗ).

Істотне значення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на
власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного
(пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з
відповідних джерел на розширення роботи підприємства,власних прибутків,
коштів Амортизаційного фонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ
показуються у балансі орендодавача, тим самим виключається можливість
подвійного обліку одних і тих же засобів.

В балансі по статті “Основні засоби” показується вартість ОЗ, як діючих,
так і тих, що знаходяться на консервації або в запасі. Первісна вартість
визначається:

по об’єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за
плату у інших підприємств та осіб – виходячи із фактичних затрат на
зведення або придбання цих об’єктів, включаючи витрати на доставку,
монтаж, установку. Вона виявляється в момент введення об’єкта в
експлуатацію та залишається незмінною на протязі всього строку
надходження ОЗ на підприємство, за винятком випадків дообладнання та
добудови об’єктів в порядку довгострокових інвестицій, реконструкцій та
часткової ліквідації об’єктів;

по об’єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний
капітал – по домовленості сторін;

по об’єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно –
експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі.

ОЗ, які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік
по купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а
також сум зносу по цим об’єктам, вказаних в документах на
купівлю-продаж.

Переоцінена вартість ОЗ – це вартість необоротних активів після їх
переоцінки.

Оцінка об’єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від
первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в
бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та
залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нараховано
зносу.

Згідно з Законом України “Про опадаткування прибутку підприємств”
№334/94-ВР п.8.2.1 під терміном “основні засоби” потрібно розуміти
матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності
платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з
дати введення до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість
яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Згідно з п.8.2.2 основні фонди діляться на три групи:

1 – будівлі, споруди, їх струтурні компоненти, передавальне
устаткування;

2 – автотранспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі; електронні
оптичні, електромеханічні пристрої і інструменти, інші машини для
автоматичної обробки інформації, інформаційні системи,телефони,
мікрофони, рації, інше офісне обладнання;

3 – любі інші основні фонди, які не включені в групи 1 і 2.

2. Економічна сутність основних засобів

Згідно з П(С)БО 7 та Інструкцією №291 “Про застосування плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій” до ОЗ належать матеріальні активи,
які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
строк корисного використання (експлуатації), який перевищує 1 рік (або
операційний цикл, якщо він довший за рік). У визначенні нічого не
говориться про мінімальну вартіть предметів, що не включається при
придбанні (спорудженні, виготовлені) до складу ОЗ. Проте підприємства
мають право самостійно встановлювати границю вартості предметів, які
входять до складу малоцінних необоротних активів.

Відповідно до П(С)БО 7 у визначенні ОЗ присутнє поняття
“використовуються для здійснення соціально-культурних функцій”, що
дозволяє говорити про те, що ОЗ невиробничого призначення відповідно до
П(С)БО 7 належать до ОЗ для цілей фінансової звітності.

На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що
відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє
підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих
видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки
зору.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в балансі при додержанні двох
умов:

існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

оцінка ОЗ може бути достовірно визначена.

Відносно імовірності одержання економічних вигод підприємство має
визначити цілі використання такого ОЗ.

Виходячи з визначення ОЗ за П(С)БО 7, такими цілями є:

використання ОЗ в процесі виробництва;

використання ОЗ в процесі поставки товарів, виконання робіт і надання
послуг;

використання ОЗ для надання в оренду іншим особам;

використання ОЗ для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій.

Що стосується можливості достовірної оцінки виходячи з положень П(С)БО 7
та Інструкції №291, то підприємству слід використовувати дві оцінки
вартості ОЗ: історична собівартість, справедлива вартість.

Історична собівартість ОЗ визначається на рівні первісної оцінки ОЗ,
котра включає в себе:

фактичну вартість об’єкта основних фондів;

вартість усіх податків і зборів, що включаються до ціни товару, за
винятком ПДВ;

витрати на транпортування;

витрати на дрежавну реєстрацію;

витрати, пов’язані безпосередньо з приведенням об’єкта в робочий стан
(витрати на підготовку будівельного майданчика, початкові та
заготівельні витрати, пов’язані з придбанням ОЗ, витрати на страхування,
витрати на установлення, монтаж і налагоджування, витрати на оплату
послуг спеціалізованих підприємств і фахівців, включаючи прямі витрати
на оплату праці працівників, пов’язаних з процесом введення ОЗ в
експлуатацію) тощо.

Не включаються до складу первісної вартості ОЗ і відображаються у складі
витрат:

витрати на сплату відсотків за кредит, залучений для купівлі ОЗ;

понаднормативні суми відходів;

понаднормативні витрати на оплату праці;

загальногосподарські витрати.

Під справедливою вартістю ОЗ розуміється вартість ОЗ, котру може бути
отримано в операціях обміну між поінформованими, зацікавленими і
незалежними сторонами. Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедлива оцінка
ОЗ визначається таким чином:

земля і будівлі – ринкова вартість;

машини і обладнання – ринкова вартість, а у разі відсутності даних про
ринкову вартість – переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання)
за вирахуванням зносу на дату оцінки;

інші основні засоби – переоцінена вартість (сучасна собівартість
придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Як ринкова ватість, можуть бути використані дані про біржову вартість,
дані прайс-листів тощо. Таке твердження грунтується на принципі
обачливості, згідно з яким методи оцінки, застосовувані в
бухгалтерському обліку, мають запобігати завищенню оцінок активів.

Як переоцінена вартість (вартість їх відтворення в сучасних умовах і
цінах) може виступати експертна оцінка ОЗ, здійснена незалежними
експертами.

Виходячи з вимог Інструкції №291 зарахування на баланс ОЗ, придбаного за
грошові кошти або спорудженого підрядним способом, здійснюється за його
первісною вартістю (історичною собівартістю), а справедлива оцінка
застосовується при проведенні переоцінки такого ОЗ, при спорудженні ОЗ
власними силами, при одержанні ОЗ безоплатно або як внеску до статутного
фонду, а також при здійснення бартерних операцій з ОЗ.

Оцінка споруджуваного власними силами (господарским способом) ОЗ
проводиться із застосуванням історичної собівартості. При цьому первісна
вартість включає до себе прямі та накладні витрати, пов’язані з таким
спорудженням. Не включаються до складу первісної вартості такого об’єкта
понаднормовані відходи, понаднормовані витрати на оплату праці та
відсотки за кредит, залучений до такого спорудження. Також історична
собівартість такого об’єкта не повина перевищувати його справедливої
оцінки. Крім того, додатна різниця між історичною і справедливою
вартістю відноситься до складу витрат підприємствта і відображається у
Звіті про фінансові результати.

Згідно з П(С)БО 7 існує такий різновид ОЗ, які обов’язково потребують
часу для підготовки їх до використання за призначенням або реалізації.
Такі об’єкти відносяться до кваліфіковних активів. Наприклад,
кваліфікованими активами є буділві і споруди, які споруджуються на
замовлення спеціалізованими підприємствами.

При формуванні собівартості кваліфікованих активів витрати на сплату
відсотків за кредит, залучений для виготовлення кваліфікованих активів,
включаються до складу його первісної вартості.

У процесі господарської діяльності можливе проведення ремонтів,
модернізацій та інших видів робіт з ОЗ. Відповідно до П(С)БО 7 в тому
випадку, якщо підприємство проводить ремонт ОЗ, у результаті чого
планується відновити його первісний ресурс, то незалежно від величини
витрат на такий ремонт підприємство не збільшує балансову вартість ОЗ, а
відображає такі витрати у складі витрат звітного періоду.

Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об’єкта
ОЗ, у результаті яких передбачається, що функціональні можливості
об’єкта покращаться, в результаті чого зростуть економічні вигоди від
його використання, сума витрат на такі поліпшення збільшує балансову
вартість такого об’єкта.

У процесі господарської діяльності підприємство згідно з П(С)БО 7 має
право проводити переоцінки (дооцінки, уцінки), в тому випадку, якщо
балансова вартість об’єкта істотно відрізняється (більше ніж на 10%) від
його справедливої вартості. Якщо в результаті переоцінки балансова
вартість об’єкта збільшується (дооцінка), сума доооцінки відображається
в статті “Інший додатковий капітал”. Якщо в результаті переоцінки
балансова вартість зменшується (уцінка), сума уцінки відображається як
витрати.

Перевищення суми попередніх уцінок над сумой попередніх дооцінок
залишкова вартість об’єкта ОЗ при черговій дооцінці вартості цього
об’єкта ОЗ входить у состав доходів звітного періоду з відображенням
різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості
об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у складі другого додаткового
капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок
залишкової вартості об’єкта ОЗ при черговій уцінці залишкової вартості
цього об’єкта ОЗ направляється на зменшення другого додаткового капіталу
з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової
вартості об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у видатках звітнього
періоду.

Отже, весь вищевикладений матеріал базується на П(С)БО 7 “Основні
засоби”, а також на деяких положеннях МСБО.

3. Організація і методологія бухгалтерського обліку основних засобів

Відповідно до П(С)БО 7 облік ОЗ, що використовується у виробничій
діяльності підприємств, ведеться за сумою витрат, пов’язаних із
виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням,
страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією,
реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних засобів.

Аналітичний облік ОЗ ведеться по кожному інвентарному об’єкту за
допомогою інвентарних карток обліку ОЗ – загальних для будов і споруд, а
також для машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського
інвентаря. Інвентарна картка містить дані про технічні особливості
об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін.

Інвентарним об’єктом вважається закінчена будова з усіма до неї
пристосуваннями або окремий конструктивно відособлений предмет, що
виконує самотійні функції.

Кожному інвентарному об’єкту присвоюється інвентарний номер, який
зберігається за цим об’єктом протягом усього періоду його експлуатації
на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах,
що оформлюють наявність і рух об’єкту, акті прийому-передачі
(внутрішнього переміщення) ОЗ тощо.

На підприємствах, що мають невелику кількість інвентарних об’єктів,
аналітичний облік ОЗ ведуть за допомогою інвентарних книг.

Заповнення інвентарних карточок та книг здійснюється на основі первинних
документів на надходження, переміщення, вибуття ОЗ.

Для пооб’єктного обліку ОЗ в місцях їх знаходження, експлуатації
ведуться інвентарні списки ОЗ, в яких вказуються інвентарний номер,
повна назва і первісна вартість об’єкту, вибуття (переміщення).

Аналітичний облік ОЗ відображує технічну і економічну характеристики
об’єкту, його місцезнаходження, первісну оцінку і переоцінену
(індексацію) вартість, а також норму амортизаційних відрахувань (норму
зносу). У аналітичному обліку відображують усі зміни, що сталися під час
експлуатації ОЗ. Аналітичні рахунки групуються по місцям, де знаходяться
ОЗ, по матеріально-відповідальним особам, по нормам та напрямам
нарахування амортизації тощо.

Для обліку ОЗ призначено активний рахунок 10 “Основні засоби”, із
застосуванням таких субрахунків:

101 – земельні ділянки

102 – капітальні витрати на поліпшення земель

103 – будинки та споруди

104 – машини та обладнання

106 – інструменти, прилади та інвентар

107 – робоча і продуктивна худоба

108 – багаторічні насадження

109 – інші ОЗ

Засоби, що обліковуються на даному рахунку, складають майно підприємства
та відображаються в балансі як необоротні активи.

На рахунку 10 “Основні засоби” відображуються також суми індексації ОС.

За такими ж групами підприємства виділяють на окремий субрахунок
вартість ОЗ, що за договорами оренди цілісних майновних комплексів або
фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на їх баланс.

На субрахунку 101 – ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 – облік капітальних вкладень у поліпшення земель
(меліоративні, осушувальні та інші роботи).

На субрахунку 103 – облік наявності та руху будинків, споруд, їх
структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових
будівль.

На субрахунку 104,105, 106, 107, 108 – облік відповідно машин та
обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю,
робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 – облік ОЗ, які не включені до інших субрахунків
рахунка 10 “Основні засоби”.

Не відносяться до ОЗ та не підлягають відображенню на рахунку 10
“Основні засоби” предмети терміном служби менше одного року.

Окрім вищенаведених до ОЗ належать також група “Інші необоротні
матеріальні активи”, які поділяюють на таки групи: бібліотечні фонди,
малоцінні необоротні активи, тимчасові (не титульні) споруди, природні
резерви, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні
активи.

Основою для бухгалтерських записів по обліку руху та залишків ОЗ, а
також операцій, пов’язаних з їх поточною експлуатацією, служать їх
первинні документи.

Дані по ОЗ записуються у відомість позиційним способом по кожному
об’єкту окремо.

Кожне підприємство самостійно вибирає таку форму обліку, яка йому
найбільш підходить.

4. Організація обліку надходження та наявності основних засобів

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 10 “Основні засоби” призначений
для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух:

ОЗ, які належать підприємству на правах власності;

ОЗ, які отримані на умовах фінансового лізингу;

орендованих цілісних майнових комплексів, які включені до складу ОЗ.

Обороти по дебету рахунку 10 “Основні засоби”

По дебету рахунку 10 “Основні засоби” відображаються:

первинна вартість придбаних, виготовлених, безкоштовно вилучених
основних коштів;

сума витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів ОЗ (модернізацією,
модифікацією, добудовою, дообладненням, реконструкцією тощо) при умові,
що таке поліпшення призведе до збільшення економічних вигід, очікуваних
від використання відповідних об’єктів;

сума дооцінки вартості ОЗ.

Якщо буквально розуміти формулювання Інструкції №291, то ОЗ повинні
відображатися по дебету рахунку 10 в момент їх надходження на
підприємство. Дослівно це звучить так “По дебету рахунку 10 “Основні
засоби” відображається надходження (придбаних, виготовлених, безкоштовно
отриманих) ОЗ на баланс підприємства, які враховуються за первісною
вартістю…”.

Очевидно, що це просто не зовсім вдале формулювання. Відображення
вартості ОЗ по дебету рахунку 10 вже в момент надходження, в принципі,
можливе, але тільки в тому випадку, якщо об’єкт:

не вимагає монтажу,

вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку може бути виконана проводка, в якій рахунок 10
кореспондується з одним із субрахунків рахунку 37 (така кореспонденція
Інструкцією №291 передбачена, див. рядки 3.1-3.7 таблиці 1а). Але навіть
при дотриманні визначених умов пряма кореспонденція рахунку 10 з
субрахунками рахунку 37 недоцільна, оскільки витрати на придбання або
виготовлення ОЗ – це капітальні інвестиції, для відображення яких в
бухгалтерському обліку призначений спеціальний рахунок 15 “Капітальні
інвестиції”.

Все викладене вище відноситься і до прямої кореспонденції рахунку 10 з
кредитом рахунку 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”, 41
“Пайовий капітал”, 46 “Неоплачений капітал”, 48 “Цільове фінансування і
цільові надходження”. Практично в усіх випадках витрати на придбання або
виготовлення ОЗ необхідно спочатку накопичувати по дебету рахунку 15
“Капітальні інвестиції” і тільки при введенні в експлуатацію перевести
до складу ОЗ проводкою Дт рахунку 10 – Кт рахунку 15.

За дебетом рах. 10 відображається надходження (придбаних, створених,
безкоштовно отриманих) ОЗ, які обліковуються за первісною вартістю, сума
витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модефікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання
об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта ОЗ.

За кредитом рах. 10 відображається вибуття ОЗ внаслідок продажу,
безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначених активом, а
також у разі часткової ліквідності об’єкта ОЗ, сума уцінки ОЗ.

Дебетове сальдо означає наявність на звітну дату первісної
(переоціненої) вартості власних об’єктів ОЗ, що знаходяться у
розпорядженні підприємства.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з ОЗ

Таблиця 1а.

Обороти по дебету субрахунків рахунка 10

п/п Дебет рахунку Кредит рахуиів (субрахунків) Зміст операції

1 10 15 Капітальні інвестиції

1.1 103 151 Капітальне будівництво Введення в експлуатацію об’єкта ОЗ
побудованого господарським або підрядним засобом

1.2 101, 102, 103*, 104, 105, 106, 108, 109 152 Придбання (виготовлення)
ОЗ 1 Введення в експлуатацію придбаного або виготовленого об’єкта ОЗ.

2 Збільшення вартості об’єктів ОЗ на суму витрат, пов’язаних з
поліпшенням таких об’єктів (модернізацією, модифікацією, добудовою,
дообладнанням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення
приведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання
відповідних об’єктів

*Тільки при придбанні і поліпшенні будівель і споруд; введення в
експлуатацію виготовлених (побудованих господарським або підрядним
засобом) об’єктів ОЗ цього виду відображається проводкою, приведеною в
рядку 1.1 цієї таблиці

1 3 107 155 Формування основного стада Вартість тварин, переведених в
основне стадо

2 10 16 Довгострокова дебіторська заборгованість

2.1 10* 161** Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду
Отримання об’єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості за договором
фінансової оренди

2.2 10* 162** Довгострокові векселі отримані Отримання об’єкта ОЗ в
рахунок погашення заборгованості по раніше отриманому векселю

2.3 10* 163** Інша дебіторська заборгованість Отримання об’єкта ОЗ в
рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості (крім
заборгованості за договором фінансової оренди і заборгованості по раніше
отриманому векселю)

*Будь-який субрахунок рахунку 10.

**Див. коментар перед таблицею 1

3 10 37 Розрахунки з різними дебіторами

3.1 101 – 109 371 Розрахунки по виданих авансах Отриманий і введений в
експлуатацію попередньо оплачений об’єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у
випадку якщо об’єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

32 101 – 109 372 Розрахунки з підзвітними особами Отриманий від
підзвітної особи і введений в експлуатацію об’єкт ОЗ, що не вимагає
монтажу (у випадку якщо об’єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після
отримання)

3.3 101 – 109 375* Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку
Введений в експлуатацію об’єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий в
рахунок відшкодування заподіяного збитку (у випадку якщо об’єкт
вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.4 101 – 109 376 Розрахунки по позиках членам кредитних спілок Введений
в експлуатацію об’єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий від члена
кредитної спілки в погашення позики (у випадку якщо об’єкт вводиться в
експлуатацію відразу ж після отримання)

3.5 101 – 109 377 Розрахунки з іншими дебіторами Введений в експлуатацію
об’єкт ОЗ, повернений з спільної діяльності

4 101 – 109 41* Пайовий капітал Введений в експлуатацію об’єкт ОЗ, що не
вимагає монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого
товариства, колективного сільськогосподарського підприємства,
житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки і інших аналогічних
підприємстві

*Див. коментар перед таблицею 1

5 10 42 Додатковий капітал

5.1 101 – 109 421 Емісійний прибуток Сума перевищення вартості об’єкта
ОЗ, отриманих як компенсація вартості акцій, над номінальною вартістю
таких акцій

5.2 101 – 109 422 Інший вкладений капітал Введений в експлуатацію об’єкт
ОЗ, отриманий від засновника (в сумі, яка перевищує частку засновника в
статутному капіталі) (без рішення про зміну розміру статутного капіталу)

5.3 101 – 109 423 Дооцінка активів Сума дооцінки об’єкта ОЗ. Якщо раніше
об’єкт був знижений в ціні, то дана проводка виконується на суму
перевищення дооцінки над сумою попереднього зниження ціни (попередніх
знижень цін)

5.4 101 – 109 424 Безкоштовно отримані необоротні активи Введений в
експлуатацію безкоштовно отриманий об’єкт ОЗ

6 101 – 109 46* Неоплачений капітал Введений в експлуатацію об’єкт ОЗ,
отриманий як внесок в статутний капітал підприємства

*См коментар перед таблицею 1

7 101 – 109 48* Цільове фінансування і цільові надходження Отриманий і
введений в експлуатацію об’єкт ОЗ, призначений для використання в
заходах, що фінансуються за рахунок цільових надходжень

*Див. коментар перед таблицею 1

8 10 53 Довгострокові зобов’язання по оренді

8.1 103-107, 109 531 Зобов’язання по фінансовій оренді Отриманий за
договором фінансової оренди і введений в експлуатацію об’єкт ОЗ;
відображене виникнення довгострокових зобов’язань за договором
фінансової оренди

8.2 101 – 109 532 Зобов’язання по оренді цілісних майнових комплексів
Прийнятий на облік цілісний майновий комплекс; відображене виникнення
довгострокових зобов’язань

11 10 74 Інші прибутки

11.1 10 746 Інші прибутки від звичайної діяльності 1. Включено в склад
прибутків звітного періоду; перевищення суми попередніх знижень цін над
сумою попередніх дооцінок.

2. Оприбуткований об’єкт ОЗ, виявлений як надлишок в ході проведення
інвентаризації.

По кредиту рахунка 10 “Основні засоби” відображається повне або часткове
списання вартості об’єктів ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі,
невідповідності критеріям визнання актиом (і у випадку повної або
часткової ліквідації), уцінки.

Таблиця 1б.

Обороти по кредиту рахунка 10

п/п Дебет рахунків (субрахунків) Кредит рахунку Зміст операції

0 131 Знос ОЗ 10 Списаний знос об’єкта ОЗ у зв’язку з його вибуттям
(незалежно від причини вибуття)

2 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 10

2.1 161 Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду 10
Відображені передача об’єкта ОЗ за договором фінансової оренди і
виникнення довгострокової дебіторської заборгованості

3 37 Розрахунки з різними дебіторами 10

3.1 375 Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку 10 Списана
вартість об’єкта ОЗ якого бракує або який зіпсований, і відображена
заборгованість особи винної в недостачі або псуванні об’єкта

3.2 377 Розрахунки з іншими дебіторами 10 Відображена передача ОЗ у
спільну діяльність

4 42 Додатковий капітал 10

4.1 423 Дооцінка активів 10 Відображена сума уцінки об’єкта, який
раніше був дооцінений (в межах суми попередньої дооцінки)

6 85 Інші витрати 10 1. Списана залишкова вартість реалізованих або
ліквідованих об’єктів ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунку класу
9.*

2. Відображена сума уцінки об’єкта ОЗ підприємством, яке не застосовує
рахунки класу 9. Якщо об’єкт раніше дооцінювався, то ця проводка
виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої
дооцінки (дооцінок)**

*Приклади списання залишкової вартості об’єктів, що реалізуються або
ліквідуються приведені для підприємств, що використовують для обліку
витрат рахунки класу 9.

**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.

8 97 Інші витрати 10

8.1 972* Собівартість реалізованих необоротних активів 10 Списана
залишкова вартість об’єктів ОЗ при їх вибутті в зв’язку з реалізацією
(продажем)

*Цю проводку виконують підприємства, які для обліку витрат застосовують
рахунки тільки класу 9, а також ті, які використовують рахунки класу 9 і
8. Останні не повинні відображати вказану операцію на рахунках класу 8,
оскільки вона не відноситься до операційної діяльності.

8.2 973* Собівартість реалізованих майнових комплексів 10 Списана
залишкова вартість майнових комплексів при їх вибутті в зв’язку з
реалізацією (продажем)

*Див. примітка до рядка 8.1.

8.3 975* Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 10
Відображене зниження ціни об’єкта ОЗ підприємством, яке для обліку
витрат застосовує рахунки тільки класу 9, або працює із використанням
рахунків 8 і 9 класів. Якщо об’єкт раніше дооцінювався, то ця проводка
виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої
дооцінки (дооцінок)*

*Див. примітка до рядка 8.1.

**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.

8.4 976* Списання необоротних активів 10 Списана залишкова вартість
об’єктів ОЗ при їх вибутті в зв’язку з:

• ліквідацією;

• безкоштовною передачею;

• недостачею або псуванням;

• невідповідністю критеріям, щодо визнання активом

*Див. примітка до рядка 8.1 цієї таблиці

Використовуючи вищеописаний матеріал, наведемо кілька прикладів
відображення в бухгалтерському обліку операцій по придбанню (купівлі) ОЗ
та одержанню об’єкта ОЗ як внесок в статутний фонд підприємства.

Таблиця 2.

Придбання (купівля) об’єкта ОЗ (на умовах передоплати)

рядку Зміст бухгалтерського обліку

або податкова подія Бухгалтерський облік по

новому Плану рахунків

Дебет Кредит Сума

1 Оплачений об’єкт ОЗ 631 311 18000

2 Нарахований податковий кредит по ПДВ 641 311 3600

3 Відображена сума податкових розрахунків по податковому кредит по ПДВ
631 644 3600

4 Отриманий об’єкт, який прийнятий на облік по вартості придбання 152
631 18000

5 Списана сума податкових розрахунків по ПДВ 644 631 3600

6 Оплачені послуги транспортної організації по доставці об’єкта ОЗ 631
311 300

7 Нарахований податковий кредит по ПДВ 641 311 60

8 Відображена сума податкових розрахунків по податковому кредит по ПДВ
631 644 60

9 Відображена вартість послуг транспортної організації по доставці
об’єкта ОЗ 152 631 300

10 Списана сума податкових розрахунків по ПДВ 644 631 60

11 Відображене введення об’єкта в експлуатацію 10 152 18300

Таблиця 3.

Отримання об’єкта ОЗ як внесок у статутний фонд

рядки Зміст бухгалтерського обліку

або податкова подія Бухгалтерський облік по

новому Плану рахунків

Дебет Кредит Сума

1 Відображення вартісного вираження частки учасника в статутному фонді
(капіталі) підприємства 46 40 5000

2 Отриманий і прийнятий на облік об’єкт ОЗ 10 46 5000

Висновки

Отже, згідно з П(С)БО 7 “Основні засоби” ОЗ – це матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
поставки товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний
термін корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або
операційного циклу, якщо він перевищує рік).

На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що
відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє
підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих
видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки
зору.

Головні джерела надходження ОЗ такі:

об’єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу,
об’кти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені
роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первісну вартість
об’єктів;

придбані (куплені) ОЗ;

одержані безкоштовно;

виявлені під час інвентаризації надлишки ОЗ.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в Балансі при додержанні двох
умов:

існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Основою для бухгалтерських записів по обліку ОЗ є їх первинні документи,
які повинні бути правильно оформлені, мати необхідні реквізити та
підписи.

На підприємство ОЗ можуть надходити також в результаті їх оренди.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва
являється забезпеченість їх ОЗ в необхідній кількості та асортименті та
більш повне їх використання.

Список використаної літератури

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затв.
Верховною Радою України №996-ХІV від 16.07.99р.//Все про Б/О, 2000, №11.
С.3-6.

2. Про оподаткування прибутку підприємства.- Закон України:
Затв.Верховною Радою України №283/97-ВР від 22.05.97р, із змінами і
доповненнями//Все про бухгалтерський Облік-1998.-№76.-С.2-32.

3. Положення (стандарта) бухгалтерського обліку 7: Затв. наказом МФ №92
від 27.04.2000р. .// Бізнес-2000.-№ 22(385).-С.17-22.

4. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні: Затв.
Наказом Мінфіну України №25 від 7.05.1993р.// Баланс-1999.-№
1(230).-С.15-18.

5. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухглатерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та
організацій: Затв.Наказом Мінфіну України №291 від 30.11.99//Все про
бухгалтерський облік-2000.-№11.-С.15-64.

6. Державний класифікатор України “Класифікація основних фондів”: затв.
Наказом державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації №507 від 19.08.97р.//Главбух.-1998.-№10.-С.18-23.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними
формами власності.-К.:”А.С.К.”, 1998, 780 с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020