.

Об\’єкти нормування праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2447
Скачать документ

Реферат на тему:

Об’єкти нормування праці

Під час нормування праці виробничий процес поділяється на операції та
їх елементи. Виробнича операція — це частина виробничого процесу, що
виконується стосовно певного предмета праці одним робітником або групою
робітників на одному робочому місці. Елементами операції є: установка,
технологічний і допоміжний переходи, позиція. Установка — це одноразове
закріплення оброблюваної заготовки або деталі. Позиція характеризується
фіксованим положенням предмета праці, де він підлягає технологічному
впливу устаткування. Перехід — це частина операції, що характеризується
незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та
інструменту.

Під час виконання виробничої операції працівник застосовує певні трудові
прийоми, дії, рухи.

Трудовий рух — це одноразове переміщення робочого органу людини — руки,
ноги, корпуса тощо (наприклад, протягнути руку до інструмента, взяти
інструмент).

Трудова дія — сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви
одним або кількома робочими органами людини за незмінних предметів і
засобів праці (наприклад, взяти деталь ).

Трудовий прийом — сукупність трудових дій, що виконуються за незмінних
предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену частину
операції (наприклад, установка заготовки в пристосування).

Отже, сукупність прийомів, об’єднаних з урахуванням технологічної
послідовності або спільності факторів, що впливають на час виконання
завдання (наприклад, установка деталі в пристосування і зняття її після
оброблення), утворюють комплекс трудових прийомів.

Залежно від особливостей виробництва об’єктами нормування можуть бути:
обсяг роботи за певний період часу — годину, зміну, місяць (наприклад,
на видобувних та апаратурних процесах, допоміжних роботах на промислових
підприємствах); зона обслуговування (для багатоверстатників у
текстильній промисловості, на обробних процесах з багатоверстатним
обслуговуванням у машинобудуванні); чисельність персоналу
(обслуговування потужних технологічних, енергетичних, транспортних
систем тощо).

Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація затрат часу.

Класифікацію затрат часу можна здійснювати щодо працівника, роботи
устаткування, тривалості виробничого процесу.

Структура змінного робочого часу (Тзр) являє собою співвідношення часу
роботи та часу перерв, або нормованого і ненормованого робочого часу.
Час роботи (Тр) — це час, протягом якого працівник здійснює трудовий
процес на своєму робочому місці протягом зміни. Він складається із часу
продуктивної роботи (Трп) і часу непродуктивної роботи (Трн).

До непродуктивної роботи належить усунення або виправлення браку, що
виник з вини самого працівника, виконання роботи для власних потреб
тощо.

Продуктивна робота характеризується виконанням обов’язків, передбачених
регламентом (прямих і суміщуваних). Вона включає підготовчо-завершальну
та оперативну роботу й обслуговування робочого місця.

Під час підготовчо-завершальної роботи виконуються певні завдання на
початку та наприкінці зміни, такі як одержання змінного завдання та
нарядів; ознайомлення із завданням, виробничий інструктаж, одержання і
повернення робочих креслень, технологічних карт, інструментів,
пристроїв; одержання, огляд і здавання матеріалів, заготовок, деталей і
вузлів; налагоджування обладнання, встановлення пристроїв та
інструментів на початку зміни та зняття їх наприкінці зміни;
випробування обладнання та оброблення пробних деталей; здавання готової
продукції або роботи.

Оперативна робота — це безпосереднє виконання змінного завдання. Час.
витрачений на неї (Топ), складається з часу виконання основних прийомів
(То) і допоміжних (Тд).

Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійснює
перетворення предметів праці.

Допоміжні прийоми (допоміжний час) полягають у таких діях: працівник
установлює предмет праці на верстат або стіл для оброблення, знімає його
звідти; управляє обладнанням та здійснює переходи, пов’язані з
виконанням завдання; вимірює предмети праці тощо.

Час обслуговування робочого місця (Тоб) складається з часу
організаційного обслуговування (Торг) та часу технічного обслуговування
(Ттех). Час організаційного обслуговування використовується для огляду
робочого місця та його впорядкування, розкладання інструменту на початку
зміни та прибирання наприкінці її, чищення та змащування обладнання. Час
технічного обслуговування використовується на догляд обладнання у
процесі виконання певної конкретної роботи, зокрема підналадка
обладнання, заміна зношеного інструменту тощо.

Таблиця 1 Основні позначення (індекси) затрат робочого часу

Найменування видів витрат часу Індекси

Підготовчо-завершальний ПЗ

Оперативний ОП

Основний О

Допоміжний Д

На обслуговування робочого місця ОБ

На технічне обслуговування ТЕХ

На організаційне обслуговування ОРГ

На відпочинок та особисті потреби ВОП

На непродуктивну роботу ТРИ

На перерви у роботі П

На регламентовані перерви з організаційно-технічних причин ПР

На нерегламентовані перерви ПН

Час перерв, що спричинені порушенням нормального перебігу виробничого
процесу ПНТ

Час перерв, спричинених порушенням трудової дисципліни ПТД

Затрати робочого часу поділяються на нормовані і ненормовані. До
нормованих належать необхідні для даних конкретних умов затрати
основного і допоміжного часу, часу обслуговування робочого місця, на
відпочинок та особисті потреби, регламентовані перерви з
організаційно-технічних причин, підготовчо-завершальний час. Сумарна
величина цих затрат часу на одиницю продукції є штучно-калькуляційним
часом ( tШК ),

t ШК = tО + tД + tОБ + tВОП + tПР + tПЗ

де tО — основний час;

tД — допоміжний час;

tОБ — час обслуговування робочого місця;

tВОП — час на відпочинок та особисті потреби;

tПР — час нормованих перерв з організаційно-технічних причин;

tПЗ — підготовчо-завершальний час на одиницю продукції.

Досліджуючи трудові процеси, важливо визначити фактичні затрати часу на
виконання окремих елементів операції, а також структуру затрат часу
протягом робочої зміни або її частини.

Визначення фактичних затрат часу на виконання елементів операцій
потрібне для розроблення нормативів часу, вибору найраціональніших
методів праці, аналізу якості норм і нормативів тощо.

Під час визначення нормативів часу на обслуговування робочого місця і
підготовчо-завершального часу, а також для оцінки ефективності
використання робочого часу використовуються дані про структуру затрат
робочого часу.

Найпоширенішими на підприємствах методами дослідження трудових процесів
є: хронометраж, фотографія робочого часу, фотохронометраж. При цьому
фактичні затрати часу вимірюються за допомогою секундомірів,
хронометрів, годинників, хронографів.

Усі методи дослідження затрат робочого часу складаються з таких основних
етапів:

• підготовка до спостереження;

• проведення спостереження;

• оброблення даних;

• аналіз результатів і підготовка пропозицій щодо удосконалення
організації праці.

За допомогою хронометражу визначається тривалість елементів операцій, що
повторюються.

Виділяють три способи проведення хронометражу: безперервний (за поточним
часом), вибірковий і цикловий. За безперервного способу всі елементи
певної операції досліджуються відповідно до послідовності їх виконання.
Відбірковий спосіб хронометражу застосовується для вивчення окремих
елементів операції незалежно від послідовності їх виконання. Цикловий
спосіб — для дослідження тих елементів операції, що мають незначну
тривалість (3-5 сек.).

Залежно від об’єкта спостереження розрізняють такі фотографії:

• фотографія використання часу працівників (індивідуальна, групова,
самофотографія);

• фотографія часу роботи устаткування;

• фотографія виробничого процесу.

За індивідуальної фотографії спостерігач визначає використання часу
одним працівником протягом робочої зміни або іншого періоду часу.

У тих випадках, коли робота виконується кількома робітниками, зокрема за
бригадної організації праці, здійснюється групова фотографія робочого
часу.

Самофотографію здійснює сам працівник, який фіксує величину втрат
робочого часу, а також причини їх виникнення. Це сприяє залученню всіх
працівників до активної участі у виявленні й усуненні втрат робочого
часу.

Фотографія часу використання устаткування — це спостереження за його
роботою і перервами в ній з метою одержання даних для обґрунтування
затрат часу на обслуговування (одним робітником або кількома).

Фотографія виробничого процесу — це одночасне вивчення затрат робочого
часу виконавців, часу використання устаткування і режимів його роботи.
Спостереження може виконуватися двома спостерігачами: один спостерігає
за робітниками, другий — за устаткуванням, тобто двостороннє
спостереження.

Залежно від способу проведення й оброблення спостережень розрізняють два
методи проведення фотографії робочого часу: метод безпосередніх замірів
і метод моментних спостережень.

Метод безпосередніх замірів полягає в безпосередній реєстрації
тривалості затрат часу за елементами операції, що спостерігається. За
допомогою методу моментних спостережень фіксується стан робочих місць,
що спостерігаються. При цьому структура затрат часу установлюється
залежно від кількості моментів, коли спостерігалися відповідні стани.

ЛІТЕРАТУРА

Абрамов В. М., Данюк В. М, Гриненко А. М., Колот А. М., Чернов В. L
Нормування праці. — К., 1995.

Абрамов В. М., Данюк В. М.,., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці
в умовах переходу до ринку. — Одеса, 1995.

Акимова Н. В. Производительность труда в промышленности.—К., 1991.

Бандур С. И. Резервы трудоснабжения: территориально-трудовой аспект. —
К.: Наукова думка, 1990.

Богатыренко 3. С. Выявление и оценка резервов роста производительности
труда на промышленных предприятиях (объединениях). — М.: Экономика,
1990.

Бондарь И. К. Производительность труда. — К.: Наукова думка, 1991.

Василъченко В. С. Ринок праці та зайнятість. — К., 1996.

Волгин Н. А., Плаксин В. И. Доходы и занятость: мотиваци-онный аспект. —
М.: Луч, 1994.

Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової
економіки. — К.: Основа, 1995.

Данюк В. М. Управление трудом в условиях рыночной экономики — К.:
Знание, 1991.

Долишний М. И. Трудовые ресурсы производственных систем. — К.: Наукова
думка, 1990.

Жуков Л. И., Горшков В. В. Справочное пособие по труду и заработной
плате. М.: Финансы и статистика, 1990.

Жуков Л. И., Погосян Г. Р. Экономика труда. — М.: Экономика, 1991.

Завиновская Г. Т. Организация заработной платы в промышленности. — К.:
Вища школа, 1985.

Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рынка. — К.: МАУП,
1995.

Казановский А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. —
Краматорськ: Нац. Центр продуктивності, 1995.

Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення.
— К., 1997. 18. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу.
— К.: КНЕУ, 1998.

Лукьянченко Н. Д. Управление трудом в промышленных предприятиях. —
Донецк, 1996.

Никифорова А. А. Рынок труда: занятость и безработица. — М.:
Международные отношения, 1991.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020