.

Норми затрат праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1553
Скачать документ

НОРМИ ЗАТРАТ ПРАЦІ

На підприємствах застосовують різні види норм праці. Найпоширеніші з них
такі:

а) норми часу, які визначають кількість робочого часу, потрібного для
виготовлення одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт;

б) норми виробітку, які визначають кількість продукції або обсяг роботи,
які мають бути виконані за одиницю робочого часу. Норми виробітку
вимірюються в натуральних одиницях (штуках, метрах тощо) і виражають
необхідний результат діяльності працівників;

в) нормоване завдання, що визначає необхідний асортимент і обсяг робіт,
що мають бути виконані одним працівником або групою (бригадою, ланкою)
за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць). Нормоване завдання, як і
норма виробітку, визначає необхідний результат діяльності працівників.
Проте нормоване завдання можна установлювати не тільки в натуральних
одиницях, а й у нормо-годинах, нормо-гривнях;

г) норми обслуговування, які визначають кількість одиниць устаткування,
робочих місць, квадратних метрів площі тощо, які обслуговуються одним
робітником або бригадою;

д) норми чисельності робітників, за якими встановлюють кількість
робітників тієї чи іншої категорії, потрібну для виконання певного
обсягу робіт;

е) норми керованості (кількості підлеглих) визначають кількість
працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному
керівникові.

Норми затрат робочого часу за ступенем обгрунтованості поділяються на
технічно обгрунтовані й дослідно-статистичні.

Технічно обгрунтовані норми праці є прогресивнішими і відповідають
сучасному рівню розвитку виробництва, їх розробляють після ретельного
вивчення елементів виробничого процесу, затрат часу з ї урахуванням
раціонального використання виробничих можливостей | робочого місця і
передових методів праці.

Технічно обгрунтована норма передбачає:

• робітника-виконавця відповідної кваліфікації, продуктивність праці
якого має перевищувати середню продуктивність праці робітників, зайнятих
на аналогічних операціях, і відповідати сталим досягненням передовиків
виробництва, а не їхнім окремим рекордним досягненням;

• поділ технологічного процесу на окремі операції і послідовність їх
виконання з урахуванням можливостей устаткування, яке використовується,
масштабу виробництва і технічних вимог, що ставляться до якості виробів;

• застосування найдосконалішого для певних виробничо-технічних умов
технологічного і транспортного оснащення, найвигідніших режимів роботи
устаткування;

• найраціональнішу в певних виробничих умовах організацію робочого
місця;

• своєчасне забезпечення робочого місця всім потрібним;

• застосування найраціональніших способів виконання трудових прийомів і
дій робітника;

• найповніше і найдоцільніше суміщення в часі праці окремих робітників
за групової і бригадної форм організації праці;

• наявність нормальних санітарно-гігієнічних умов на робочому місці.

У норму часу входить тільки нормований час. Вона складається з таких
елементів:

Нч = ОП + ОБ + Воп + ПР + Пз,

 

де Нч –– технічно обгрунтована норма часу на виготовлення одиниці
продукції;

ОП — затрати оперативного часу;

ОБ — витрати часу на обслуговування робочого місця;

Воп — перерви на відпочинок і власні потреби; .

ПР –– регламентовані перерви з організаційно-технічних причин;

Пз — витрати підготовчо-завершального часу.

Усі складові частини норми часу подаються в одному масштабі вимірювання
(хвилинах, годинах).

Перші елементи утворюють так звану норму штучного часу (1 шт):

Н.Тшт = ОП + ОБ + Воп. + ПР.

 

В умовах масового виробництва підготовчо-завершальний час не враховують
під час розрахунку норми часу, оскільки питома вага цієї категорії
затрат часу в загальному балансі робочого часу незначна. Тому склад
норми часу в масовому виробництві збігається зі структурою норми
штучного часу.

В умовах серійного й одиничного виробництва до складу норми часу
включають підготовчо-завершальний час у тій кількості, в якій він
припадає на кожну одиницю заготовок або деталей певної партії. У цьому
випадку норму часу розраховують за формулою:

Н.Тшк = Тшт +

 

де Н.Тшк — норма часу;

п — кількість виробів у партії, шт;

Тшт — норма штучного часу, хв;

Тпз — норма підготовчо-завершального часу на партію.

Дослідно-статистичні норми визначають на основі досвіду і статистичних
звітних даних. Вони звичайно бувають заниженими, легко перевиконуються
навіть за низької продуктивності праці, приховують недоліки в
організації праці і виробництва.

Ці норми не виявляють виробничих можливостей устаткування, відбивають
вже пройдений етап виробництва.

Отже, такі норми не мобілізують працівників підприємства на раціональне
використання часу, на досягнення високої продуктивності праці й
поліпшення використання виробничих ресурсів.

Вихідними даними для визначення величини і рівня норми часу є нормативи
з праці, які становлять регламентовані величини режимів роботи
устаткування, затрат часу на виконання елементів (або комплексів)
виробничого завдання, затрат праці на обслуговування одиниці
устаткування (або одного робітника, бригади, дільниці), потрібної
кількості робітників для виконання одиниці виробничого завдання або
виробничої операції. Якість нормативів праці визначає і якість
технічно-обгрунтованих норм.

З розвитком технічного прогресу і вдосконаленням організації виробництва
і праці нормативи треба періодично коригувати. Вони мають відбивати
рівень сучасної техніки, організації виробництва і праці, враховувати
передові методи праці, вплив різних чинників на тривалість виконання
операції та її окремих складових елементів, бути зручними для
користування під час розрахунку технічно-обгрунтованих норм тощо.

За сферою застосування нормативи поділяються на міжгалузеві, галузеві і
місцеві; за складністю структури — на диференційовані (елементні) й
укрупнені; за характером — на нормативи режимів роботи устаткування,
нормативи часу, нормативи обслуговування, нормативи чисельності.

Нормативи режимів роботи устаткування — це регламентовані величини
параметрів роботи устаткування, які забезпечують найдоцільніше їх
використання з урахуванням типу виробництва, виду устаткування,
оброблюваних матеріалів, характеру оброблення, застосовуваних
інструментів і особливостей виготовленої продукції.

Нормативи часу — це регламентовані витрати часу на виконання окремих
елементів роботи або операцій. Вони призначені для нормування
машинно-ручних і ручних робіт, а також ручних елементів операцій,
виконуваних на різному устаткуванні.

Нормативами обслуговування називаються регламентовані величини затрат
праці на обслуговування одиниць устаткування, робочого місця, робочої
бригади.

Нормативи чисельності— це регламентована кількість працівників, які
потрібні для виконання певної роботи.

10.5. МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ

Методика встановлення норм часу залежить насамперед від типу виробництва
(масове, серійне, дрібносерійне, індивідуальне), рівня механізації праці
робітників, а також від форми організації праці. Для вищого рівня
серійності характерні досконаліша техніка, технологія, організація
виробництва і праці. Внаслідок цього затрати праці виготовлення тих
самих виробів і рівень продуктивності праці будуть різними в умовах
масового, серійного та індивідуального виробництва. Розрізняють такі
методи нормування: сумарний дослідно-статистичний,
розрахунково-аналітичний, укрупнений, мікроелементний.

Суть сумарного дослідно-статистичного методу полягає в установленні
норми загалом на операцію без розчленування її на складові елементи. За
цим методом норми визначають на основі статистичних даних про фактичні
затрати часу за минулий період або порівняння якоїсь операції з
аналогічними операціями. Норми, установлені таким методом, називаються
дослідно-статистичними.

За розрахунково-аналітичного методу операцію попередньо розчленовують на
елементи. Норму часу в цьому разі розраховують на кожний елемент
операції. Цей метод нормування дає значно точніші результати, ніж
сумарний дослідно-статистичний. Він є основним методом для масового,
крупносерійного і серійного типів виробництва, тобто для тих умов, коли
одна операція повторюється багато разів.

В умовах індивідуального і дрібносерійного виробництва, коли операція
повторюється кілька разів або й зовсім не повторюється, застосування
трудомісткого аналітичного методу розрахунку норми часу економічно себе
не виправдовує. Тому його застосовують тут тільки для розрахунку норм на
дуже складні операції.

Складовими аналітичного методу є: аналіз застосовуваного технологічного
процесу та існуючих форм організації праці на робочому місці:
проектування найраціональнішого складу, послідовності і тривалості
виконання елементів операцій, які нормують, розроблення оптимальних
режимів роботи устаткування, передових прийомів праці і раціональної
організації робочого місця.

Суть укрупненого методу полягає у визначенні норми на основі попередньо
розроблених укрупнених розрахункових величин затрат робочого часу на
типові операції, деталі або види робіт. За цим методом найдоцільніше
розраховувати норми на підприємствах з індивідуальним і дрібносерійним
типом виробництва.

Велике значення має мікроелементний метод нормування праці (для
нормування ручних і деяких машинно-ручних процесів). За допомогою цього
методу виділяють і вивчають найпростіші елементи, так звані
мікроелементи, з яких складаються складні і різноманітні за своїм
характером трудові операції. Ці мікроелементи визначають норми затрат
часу залежно від найважливіших чинників, які впливають на їхню
структуру.

Переваги цього методу полягають у тому, що ще до початку трудового
процесу можна конструювати ручні прийоми різних трудових процесів на
основі створення системи мікроелементів, які визначаються характером і
методом виконання роботи, схемою органі зації робочого місця і трудовими
навичками робітника. За допомогою цієї системи можна встановити
раціональність затрат часу на виконання окремих елементів операції.

Затрати часу на окремі найпростіші елементи визначають за так званими
мікроелементними нормативами. Ці нормативи є сподіваними величинами
часу, знайденими в результаті статистичної обробки.

Аналітичним, укрупненим методами і методом мікроелементного нормування
визначаються технічно обгрунтовані норми.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020