.

Необхідні документи для заключення угоди (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1934
Скачать документ

Необхідні документи

для заключення угоди:

1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства.

2. Свідоцтво платника податку.

3. Довідка з банку про відкриття рахунку.

4. Сертифікат якості, сертифікат відповідності.

5. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.

6. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України.

7. Статут підприємства (перша сторінка, сторінка де вказано що
підприємство являється регіональним представником заводу виробника,
остання сторінка з печатками) – завірено нотаріально.

8. Лист від підприємства-виробника що продавець продукції являється
регіональним представником.

9. Комерційна пропозиція.

Тел.: (032) 748-44-41

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _____________

М.Львів “____”___________200_р.

ЗАМОВНИК : Львівська державна залізниця

( повне найменування)

в особі _____________________________________________________________,
який діє на підставі___________________________________________________
з однієї сторони та

ПОСТАЧАЛЬНИК: ______________________________________________

(повне найменування)

в особі ___________________________________________________________,
який діє на підставі_____________________________ з другої сторони
уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 У відповідності з цим договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується
поставити і передати у власність ЗАМОВНИКУ певну продукцію, далі ТОВАР,
відповідно до Специфікації (Додаток №__), а ЗАМОВНИК зобов’язується
прийняти і оплатити цей товар на умовах даного договору.

1.2 Найменування товару: _________________________________________

(узагальнене найменування товару та його призначення )

1.3 Виробник товару : ________________________________________

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1 Якість ТОВАРУ, що постачається, повинна відповідати
____________________________________________________________________

(ДСТу, ТУ, сертифікату виробника, тощо).

2.2 Підтвердженням якості з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є
____________________________________________________________________

(найменування документа, що підтверджує якість товару).

2.3 ЗАМОВНИК має право повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ неякісний товар.

3. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ

3.1 Кількість та асортимент товару визначається у СПЕЦИФІКАЦІЇ (Додаток
№___), яка є невід’ємною частиною договору.

4. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

4.1 ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається
на протязі терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами
на даний товар, протягом _______ місяців з моменту отримання.

4.2 При виявленні товару, який не відповідає технічним умовам та
стандартам, а також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний
період експлуатації, виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА є обов’язковий.

4.3 Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного
терміну – 20 днів з моменту виявлення дефектів. ПОСТАЧАЛЬНИК усуває
недоліки та проводить заміну товару на якісний за свій рахунок.

5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

5.1 ТОВАР повинен бути поставлений ЗАМОВНИКУ не пізніше 15 днів від дня
погодження сторонами заявки ЗАМОВНИКА.

5.2 Товар постачається за рахунок та транспортом ПОСТАЧАЛЬНИКА на склад
ЗАМОВНИКА.

5.3 Представник ЗАМОВНИКА при прийнятті товару зобов’язаний звірити
відповідність кількості і асортименту товару, вказаному в
рахунку-фактурі і/або накладній, розписатися за отримання товару та
видати представнику ПОСТАЧАЛЬНИКА доручення на отримання даної партії
товару.

6. ЦІНА

6.1 ЗАМОВНИК оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною, вказаною
у специфікації.

6.2 Ціни в накладних і/або в рахунках-фактурах вказуються в національній
валюті України.

6.3 В разі зміни цін на товар ПОСТАЧАЛЬНИК повинен попередити ЗАМОВНИКА
про це за 15 діб та погодити зміни цін з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.

6.4 Загальна сума по договору ________грн. (_________________________)

у т.ч. ПДВ 20% _____________грн. (__________________________)

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1 Розрахунки за кожну поставлену партію ТОВАРУ здійснюються у
безготівковій формі.

7.2 ЗАМОВНИК здійснює оплату поставленого товару протягом 15 банківських
днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день
підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту
прийому-передачі товару.

7.3 Сторони один раз на місяць складають акти звірок взаєморозрахунків.

8. ТАРА І ПАКУВАННЯ

8.1 Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким
чином, щоб не допустити псування та/або знищення його в період
постачання до прийняття товару ЗАМОВНИКОМ.

9. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

9.1 Прийом товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ у відповідності з Інструкцією
№ П-6 від 15.06.65 р. “О порядке приемки продукции
производственно-технического назначений й товаров народного потребления
по количеству” та Інстукцією № 7 від 25.04.66 р. ” О порядке приемки
продукции производственно-технического назначения й товаров народного
потребления по качеству” при наявності товарносупровідних документів:
товаро-транспортної накладної, пакувальних аркушів, податкової накладної
на кожну партію товару, рахунку-фактури, документів підтверджуючих
якість товару.

9.2 ЗАМОВНИК має право пред’явити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензії по кількості
на підставі Акту приймання товару, і по якості на протязі гарантійного
терміну, згідно гарантії підприємства-виробника.

9.3 У випадку наявності претензій по якості, товар не підлягає
використанню до взаємного врегулювання питань.

9.4 ПОСТАЧАЛЬНИК на підставі визнаної претензії в погоджений термін, але
не більше 20 днів, робить за свій рахунок заміну невідповідного
асортименту, заміну дефектного товару на якісний товар, або усуває
виявлені дефекти.

9.5 Підтвердженням про одержання товару ЗАМОВНИКОМ є акт
прийому-передачі товару, підписаний уповноваженими представниками
Сторін.

10. ФОРС – МАЖОР

10.1 Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове
невиконання будь-яких умов в разі настання наступних обставин: повінь,
пожежа, землетрус, катастрофи або інших, незалежних від сторін обставин,
або ембарго,накладених державною владою на експорт або імпорт, якщо вони
виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного
акту, який унеможливлює виконання умов договору. Якщо будь-яка з
вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що
передбачені Даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний
по тривалості цим обставинам.

10.2 Сторони у п’ятиденний термін повинні сповістити одна одну про
початок вказаних обставин, що має бути підтверджено відповідними
компетентними органами. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується
довідкою Торгово-промислової палати України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1 За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним
договором винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України і цим Договором.

11.2 ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: у разі
порушення строків оплати ЗАМОВНИК сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, за кожен день
прострочки, включаючи день оплати.

11.3 ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за несвоєчасну поставку товару, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості простроченого
зобов’язання, за кожен день прострочки, включаючи день оплати.

за постачання товарів неналежної якості ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ЗАМОВНИКУ
штраф у розмірі 10% від вартості поставленого неякісного товару, при
цьому власними силами і засобами замінює неякісний товар.

11.4 При постачанні ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товару без письмового запиту
ЗАМОВНИКА, товар приймається на відповідальне збереження. У цьому
випадку ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний укласти договір збереження з
Вантажоодержувачем та сплатити Вантажоодержувачу вартість збереження
товару по пред’явленому рахунку.

11.5 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе
зобов’язань.

12 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 Усі спори та розбіжності, які виникають між сторонами, за цим
Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.2 Усі спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоди,
вирішуються в порядку передбаченому чинним законодавством України в
господарському суді за місцем знаходження відповідача.

13 ЗМІНА УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1 Умови цього договору можуть бути змінені та доповнені за взаємною
згодою сторін шляхом підписання додаткових письмових угод, які є його
невід’ємною частиною.

14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1 Сторони погодилися, що текст договору, будь які матеріали,
інформація та відомості, які стосуються договору,

є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без посередньої
письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке
передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для
виконання договору або оплати податків, інших обов’язкових платежів, а
також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює
зобов’язання Сторін договору.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1 В разі зміни реквізитів підприємства, фактичної адреси, інших змін,
які можуть перешкодити виконанню зобов’язань по даному договору сторони
зобов’язані повідомити про це один одного не пізніше ніж за 15
календарних днів до виконання таких змін.

15.2 У разі виявлення не конкурентоспроможності цін на товар, при
невідповідності якості поставленого товару встановленим вимогам,
невиконання пункту 5.1. даного договору, при зміні статусу товару
ЗАМОВНИК має право розірвати даний договір в порядку передбаченому
чинним законодавством.

15.3 Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору мають юридичну
силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін у
письмовій формі.

15.4 У випадках, не передбачених цим Договором, відносини Сторін
регулюються “Положением о поставках продукции
производственно-технического назначения” затвердженим постановою РМ СРСР
від 25.07.88 р. №888, Законом України “Про підтвердження відповідності”
від 17.05.2001 р., чинним законодавством України.

15.5 Всі письмові доповнення до договору є його невід’ємною частиною.

15.6 Замовник і Постачальник є платником податку на прибуток, згідно ст.
10 Закону України про “Оподаткування прибутку підприємств”.

16 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

16.1 Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

16.2 Термін дії Договору з моменту його підписання до “31” грудня 2003
року.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Львівська державна залізниця 79604 м. Львів, вул. Гоголя, 1

________________________________________________________________

( найменування та адреса)

ЄДРПОУ: _________, ІПН 010599013025 ,Свідоцтво платника ПДВ № 17701117

Платник: Госпрозрахункова служба матеріально-технічного постачання
Львівської залізниці,

ЄДРПОУ (платника): 01103707, р/р № 26004133102901 в ЛФАБ “Експрес-банк”,

МФО: 325956,

(Адреса банку: м. Львів пр. Чорновола 67, ЄДРПОУ: 25243353)

Вантажоодержувач: Госпрозрахункова служба матеріально-технічного
постачання Львівської залізниці,

Адреса : 79025 м. Львів, вулиця Широка, 2

Для вагонних відправлень: станція Клепарів код станції 370400 код
підприємства 6201

Для контейнерів : станція Скнилів код станції 370307

Автомобільний транспорт : місце розвантаження ______________________

ПОСТАЧАЛЬНИК:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________?????????????????????

Від імені ПОСТАЧАЛЬНИКА Від імені ЗАМОВНИКА

_____________________________ __________________________

(посада) (посада)

____________/___________/ ____________/____________/

(П.І.Б) (П.І.Б)

Посада Прізвище Підпис

НХ (НХЗ)

ндв

НФКЦ

НФ

НЮ

НІКП

Виконавець

ДОДАТОК № 1 до договору

№_______________

від _________2003 р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

№ П/п Код товару за класифікатором тмр Найменування Марка (модель) №
креслення гатунок, розмір, дсту (ту) Одини ця виміру Кіль кість Ціна без
пдв (грн) Сума без пдв (грн.)

Равзом:

ПДВ 20%

Всього

Загальна сума поставки складає _________грн. (____________________)

з урахуванням ПДВ 20% ________________грн. (____________________)

ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАМОВНИК

_______________________ _______________________

(посада) (посада)

___________/__________/ ___________/__________/

( П.І.Б) (П.І.Б)

Посада Прізвище Підпис

НХ (НХЗ)

НФКЦ

НІКП

Виконавець

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020