.

Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1232
Скачать документ

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ.

Реферат

на тему:

“Методи обґрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства”

Виконав студент

Кондор Віктор

м. Коломия 2001р.

Тема: Методи обґрунтування внутрішніх підрозділів підприємства.

План.

Потужність підприємства.

Практична і діюча потужність підприємства

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий
річний обсяг випуску продукції (видобутку й переробки сировини або
надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури, асортименту
та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології
та організації виробництва.

Одиниці виміру виробничої потужності підприємств застосовуються різні
залежно від характеру виробництва та галузевої підпорядкованості.
Загальне правило таке: виробнича потужність визначається в тих самих
одиницях виміру, в яких планується та здійснюється облік продукції, що
виготовляється (послуг, що надаються). Здебільшого це натуральні або
умовно натуральні вимірники за видами продукції (послуг).

Для багатономенклатурних виробництв потужність може визначатися також
вартісним показником усього обсягу продукції (послуг). У паспорті такого
підприємства потужність позначають двома вимірниками: у чисельнику —
натуральні показники за видами продукції; у знаменнику — загальний
вартісний (грошовий) показник.

На підприємствах окремих галузей (наприклад цукрової та молочної
промисловості) виробнича потужність характеризується 240 кількістю
сировини, що переробляється за добу. Наука та практика господарювання
виокремлюють три види потужності підприємства: проектну, поточну
(фактично досягнуту), резервну. Проектною є потужність, яка визначається
в процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або
будівництва нового підприємства: вона вважається оптимальною, оскільки
склад і структура устаткування відповідають структурі трудомісткості
запроектованої номенклатури продукції, і має бути досягнута протягом
нормативного терміну її освоєння. Поточна (фактично досягнута) виробнича
потужність визначається періодично у зв’язку зі зміною умов виробництва
(номенклатури і структури трудомісткості продукції) або перевищенням
проектних показників. При цьому обчислюють вхідну (на початок року),
вихідну (на кінець року) та середньорічну потужність підприємства.
Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних
галузях національної економіки: електроенергетиці і газовій
промисловості — для покриття так званих пікових навантажень в електро-
та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на
період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії — для
переробки істотно збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини, що
швидко псується, у високоврожайні роки; на транспорті — для перевезення
збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та
інших галузях — для підготовки виробництва та освоєння випуску нових
видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних матеріалів
тощо.

Величина виробничої потужності підприємства формується під впливом
багатьох чинників. Головними з них є:

• номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

• кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ,
можливий фонд часу роботи устаткування та використання площ протягом
року;

• прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання
устаткування, зняття продукції з виробничих площ, нормативи тривалості
виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виробляється (послуг,
що надаються).

Виробничі потужності підприємств обчислюють-і ся за відповідними
галузевими основними положеннями, що відображають особливості конкретних
галузей. Проте існують спільні для більшості галузей економіки методичні
принципи розрахунку виробничих потужностей діючих підприємств.

1. Виробничу потужність підприємства визначають за всією номенклатурою
профільної продукції. При цьому проводять можливе звуження номенклатури,
об’єднуючи окремі вироби в групи за конструктивно-технологічною єдністю
з визначенням для кожної з них базового представника. Решту виробів
даної групи приводять до характеристик цього представника за допомогою
розрахункового коефіцієнта трудомісткості.

Якщо підприємство випускає кілька видів різної продукції, то виробнича
потужність визначається окремо для кожного виду виробів. Наприклад, на
металургійних підприємствах (комбінатах) обчислюють окремо потужність
доменного, сталеплавильного і прокатного виробництва.

За розрахунків потужності багатономенклатурних виробництв у грошовому
виразі обов’язково додається виробнича програма підприємства, стосовно
якої визначено потужність.

2. Виробнича потужність підприємства встановлюється, виходячи з
потужності провідних цехів (дільниць, технологічних ліній, агрегатів)
основного виробництва з урахуванням заходів для ліквідації вузьких місць
і можливого внутрішньовиробничого кооперування.

До провідних належать ті виробничі підрозділи підприємства, які
виконують головні технологічні процеси (операції) і мають вирішальне
значення для забезпечення випуску профільних видів продукції. Наприклад,
для підприємств чорної металургії провідними виробництвами заведено
вважати доменні, сталеплавильні та прокатні цехи; машинобудування та
металообробки — механічні, складальні, ливарні й ковальсько-пресові
цехи; цементної промисловості — печі з виробництва клінкеру; текстильної
індустрії — прядильне і ткацьке виробництво.

За наявності кількох провідних підрозділів підприємства виробнича його
потужність обчислюється за тими з них, які виконують найбільш
трудомісткий обсяг робіт.

3. У розрахунки виробничої потужності підприємства включають:

а) усе чинне і нечинне внаслідок несправності, ремонту та модернізації
устаткування основних виробничих цехів;

б) устаткування, що перебуває на складі і має бути введене в
експлуатацію в основних цехах протягом розрахункового періоду;

в) понаднормативне резервне устаткування;

г) понаднормативне устаткування допоміжних цехів, якщо воно аналогічне
технологічному устаткуванню основних цехів.

4. Виробничу потужність підприємства треба обчислювати за технічними або
проектними (не завищеними) нормами продуктивності устаткування,
використання виробничих площ і трудомісткості виробів, нормами виходу
продукції з урахуванням застосування прогресивної технології та
досконалої організації виробництва. За браком таких норм можна
використовувати власні розрахункові технічні норми, які враховують
прогресивні досягнення значної кількості (20 — 25%) робітників однакових
професій і ланок виробництва.

5. Для розрахунків виробничої потужності підприємства береться
максимально можливий річний фонд часу (кількість годин) роботи
устаткування. На підприємствах з безперервним процесом виробництва таким
максимально можливим фондом часу роботи устаткування є календарний фонд
(8760 годин на рік) за мінусом часу, необхідного для проведення ремонтів
і технологічних зупинок устаткування.

Для підприємств з дискретним процесом виробництва фонд часу роботи
устаткування визначають, виходячи з фактичного режиму роботи основних
цехів і встановленої тривалості змін у годинах з відрахуванням часу на
проведення ремонтів устаткування, вихідних і святкових днів. У сезонних
виробництвах фонд часу роботи устаткування регламентується встановленим
режимом роботи підприємства (за технічним проектом) з урахуванням
забезпечення оптимальної кількості діб роботи окремих технологічних
цехів (ліній).

6. У найзагальнішому вигляді виробничу потужність провідного цеху
(дільниці) з виготовлення однорідної продукції (переробки сировини,
виконання інших виробничих операцій) можна визначити за однією з таких
формул

Ni=aiTpm

Ni=Tpm/ti

де Ni— потужність /-го виробничого підрозділу підприємства;

ai— продуктивність устаткування у відповідних одиницях виміру /-ої
продукції за годину;

Tp— річний фонд часу роботи устаткування;

m середньорічна кількість фізичних одиниць устаткування;

ti— трудомісткість виготовлення одиниці продукції (переробки сировини,
час надання послуги в годинах).

7. Розраховується також технологічна спроможність (потужність) решти
виробничих ланок підприємства (поряд з провідними цехами чи дільницями).

Такі розрахунки необхідні для виявлення невідповідності між потенційними
можливостями з випуску продукції (надання послуг) окремих виробничих
підрозділів і забезпечення узгодженої технологічної пропорційності між
взаємозв’язаними виробничими ланками. Ступінь відповідності потужностей
різних структурних підрозділів підприємства визначають через розрахунок
і порівняння коефіцієнтів суміжності, що характеризують співвідношення
потужностей провідного підрозділу та решти виробничих ланок.

8. Визначення виробничої потужності підприємства завершується складанням
балансу, що відбиває зміни її величини протягом розрахункового періоду і
характеризує вихідну потужність (Nвих). Для цього використовується
формула

Nвих=Nвх+Nотз+Nр(Nна-Nв

Nвх— вхідна потужність підприємства;

Nотз— збільшення потужності протягом розрахункового періоду внаслідок
здійснення поточних організаційно-технічних заходів;

Nр — нарощування виробничої потужності завдяки реконструкції або
розширенню підприємства;

Nна— збільшення (+) або зменшення (-) виробничої потужності, спричинене
змінами в номенклатурі та асортименті продукції, що виготовляється;

Nв— зменшення виробничої потужності внаслідок її вибуття,

тобто виведення з експлуатації певної кількості фізично спрацьованого та
технічно застарілого .устаткування.

Визначення й регулювання резервної виробничої потужності підприємства
здійснюється з допомогою розрахунків необхідної кількості резервних
агрегатів (груп устаткування) та обгрунтування розмірів
експериментально-дослідних виробництв. Зазвичай величина резервних
потужностей для покриття пікових навантажень не перевищує 10 — 15%, а
для підготовки та освоєння виробництва нових виробів — 3 — 5% загальної
потужності. При цьому треба враховувати, що резерв виробничої потужності
передбачається, головне, для підприємств, що вже досягли рівня
використання поточної потужності не нижче за 95% і випускають понад 25%
нової продукції.

Використання виробничої потужності

У практиці господарювання рівень використання виробничої потужності
діючого підприємства визначається двома показниками:

коефіцієнтом освоєння проектної потужності (співвідношення величин
поточної і проектної потужності);

2) коефіцієнтом використання поточної потужності (співвідношенням
річного випуску продукції та середньорічної її величини).

Нині в Україні рівень використання виробничих потужностей підприємств у
більшості галузей економіки, і передовсім у промисловості, становить
менше за 50%, а проектні потужності, як правило своєчасно (у нормативні
строки) не освоюються.

Способи ефективнішого використання виробничих потужностей такі самі, як
і використання основних фондів підприємства. Варто лише наголосити, що
для докорінного поліпшення рівня використання наявних потужностей для
переважної більшості підприємств потрібно якомога швидше подолати спад
виробництва, стабілізувати й поступово нарощувати обсяги виробництва
конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом на вітчизняному
та світовому ринках.

Що характеризує виробнича потужність підприємства?

Під впливом яких чинників формується виробнича потужність?

Які Ви знаєте методичні принципи розрахунку виробничих потужностей?

Які показники виробничої потужності Ви знаєте?

5. Що таке поточна виробнича потужність?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020