.

Колективний договір (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4347
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Колективний договір”

Одним з напрямів соціально-партнерських відносин є укладення
колективних договорів і колективних угод. У даний час в Україні вони
укладаються на виробничому, регіональному, галузевому і національному
рівнях.

Нині в Україні налічується понад 265 тис. підприємств та акціонерних
товариств. За станом на 1 квітня 1998 р. в Україні колективних договорів
було укладено лише на 55 тис. підприємств, або лише на кожному п’ятому.
Їхня дія розповсюджувалася на 10,3 млн. працівників, що становило 68% їх
загального числа (на 1 квітня 1997 p. — 61,5%).

Отже, залишається досить ще високим показник підприємств, установ,
організацій, на яких колективні договори не укладаються. Найнижчий
рівень охоплення працівників колективними договорами в галузях
невиробничої сфери: охорони здоров’я — 45,6%, освіти — 26,7, культури —
14,5, в апараті органів державного і господарського управління — 9%.

В окремих виробничих галузях кожне третє підприємство не має
колективного договору. Особливо невтішна ситуація на новостворених
підприємствах, приватних, а також у сфері малого та середнього бізнесу.

Перевіркою стану укладання та реалізації колективних договорів на
підприємствах, які належать до категорії малих з чисельністю працюючих
від 15 до 200 чоловік, Державна інспекція праці Міністерства праці та
соціальної політики України встановила, що на 950 підприємствах, що
становить 12,9% загальної кількості перевірених підприємств,
профспілкові або інші уповноважені на представництво трудовим колективом
органи відсутні. Причиною неукладання колективних договорів є небажання
їх як з боку власника чи уповноваженого ним органу, так і відсутність
ініціативи з боку профспілкового чи іншого представницького органу
трудового колективу.

Україна ратифікувала Конвенції МОП №98 про застосування принципів права
на організацію і ведення колективних переговорів (1994 р.) (Бюлетень
Мінпраці. — 1994. — №9 — 10), №154 про сприяння колективним переговорам
(1981 p.).

Згідно з Конвенцією МОП №98 колективний договір — це будь-яка письмова
угода про умови праці та найму, яка укладається, з одного боку,
підприємцем, групою підприємців або однією чи декількома організаціями
підприємців і, з іншого боку, однією або декількома представницькими
організаціями трудящих або, при відсутності таких організацій,
представниками самих трудящих, які належним чином обрані й уповноважені
відповідно до законодавства країни.

В Україні правове регулювання колективних договорів і угод здійснюється
Законом України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 p.,
главою II “Колективний договір” КЗпП (про історію виникнення колективних
договорів і угод, етапи їх розвитку в Україні див. Прокопенко B.I.
Трудове право України: Підручник. — X.: Фірма “Консум”, 1998. — С.
126—132). Закон визначає правові основи розробки, укладення і виконання
колективних,договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових
ідносин і соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Укладення колективних договорів і угод свідчить про децентралізацію
правового регулювання трудових відносин. Держава на рівні
централізованих норм встановлює загальну процедуру укладення колективних
договорів. Зміст же визначається сторонами. Багато норм законів про
оплату праці, про відпустки не можуть бути реалізовані інакше, ніж
шляхом укладення колективного договору. Діє принцип незменшуваності прав
працівників у порівнянні з законодавством, а також принцип збереження
рівня соціальних і трудових прав і гарантій, встановлених угодами вищого
рівня.

Однак серйозне занепокоєння викликають дані, отримані внаслідок
перевірок Міністерства праці та соціальної політики України. На багатьох
підприємствах до колективного договору включаються норми, які погіршують
становище працівників або залишають без врегулювання такі положення про
працю, що мають договірний характер. Головна державна інспекція Мінпраці
за 9 місяців 1998 p. виявила 5150 порушень норм трудового законодавства
тільки у питанні укладення та виконання колективних договорів.

Колективний договір служить стабілізатором прав роботодавця і
працівників протягом дії колективного договору.

Потрібно особливо підкреслити роль колективного регулювання умов праці
як чинника соціального захисту прав окремого найманого працівника від
свавілля роботодавця.

Нарешті, будучи закріпленими у колективному договорі, колективні
інтереси сторін набирають форми взаємних зобов’язань, виконання яких
забезпечується не тільки взаємною відповідальністю сторін, але, при
необхідності, і примусовою силою держави. Розглядаючи позови, що
витікають з неналежного виконання зобов’язань, передбачених колективними
договорами, суди повинні розглядати колективний договір конкретного
підприємства як локальне джерело права.

У науці трудового права колективний договір традиційно розглядався як
правовий інститут Загальної частини трудового права. “У цей час він
зазнає впливу нових суспільних відносин, що не може не відбитися і на
правовій формі. Колективний договір не єдиний правовий акт, за допомогою
якого здійснюється договірне встановлення умов праці, він входить до
системи колективних угод про працю на національному, галузевому,
регіональному рівнях. Колективний договір посідає в цій системі нижчий
рівень, що аж ніяк не зменшує значення його нормативно-регулятивних
властивостей, однак вимагає внутрішньої узгодженості у системі цих
актів. Крім того, колективний договір виступає одним із засобів
(способів) реалізації соціально-партнерських відносин і, таким чином,
входить до системи цих відносин. Не можна не помічати формування нового
правового інституту соціального партнерства, який з прийняттям
відповідних законодавчих актів набере більш чітких контурів. І тут
виникає проблема внутрішнього співвідношення, яка сьогодні ще не може
бути однозначно визначена.

Крім того, намічаються зміни всередині галузі трудового права з
виділенням не двох частин — Загальної й Особливої, а трьох: загальні
положення; індивідуальне трудове право; колективне трудове право. І
правовий інститут колективного договору входить до третьої частини —
колективне трудове право.

Колективний договір — це локальний нормативно-правовий акт, який регулює
трудові, соціально-економічні відносини між власником і працівниками
даного підприємства. Колективний договір укладається на підприємствах, в
установах, організаціях незалежно від форм власності й господарювання,
які використовують найману працю і які володіють правами юридичної
особи. У законі не визначена мінімальна гранична кількість найманих
працівників на підприємстві, за якої має бути укладений колективний
договір. Проте, очевидно, встановити таку норму доцільно. В окремого
роботодавця може працювати і один найманий працівник, в такому випадку
умови праці можуть бути встановлені трудовим договором і цього,
вважаємо, буде достатньо. Практично на невеликих підприємствах, особливо
на приватних, колективні договори не укладаються. Таким чином, норма
закону не виконується, хоча й закон у цій частині не відповідає ринковим
потребам.

Згідно зі ст. 2 Закону “Про колективні договори і угоди” та ст. 11 КЗпП
колективний договір може укладатися в структурних підрозділах
підприємств. Слід зауважити, що такі структурні підрозділи повинні бути
економічно і фінансове самостійними і мати організаційні та матеріальні
можливості для встановлення і реалізації додаткових або більш високого
рівня, порівняно з колективним договором цілого підприємства, пільг та
інших умов регулювання соціально-економічних і трудових відносин з
урахуванням специфіки підрозділу.

Колективний договір укладається не тільки на виробничих підприємствах,
але й у бюджетних установах, закладах освіти, охорони здоров’я, органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Колективний договір об’єднує в собі риси договору і нормативно-правового
акта. Сьогодні це найважливіший локальний нормативно-правовий акт, що
визначає умови праці, умови оплати праці, соціальні гарантії для
працівників на підприємстві, в установі, організації. Разом з тим це не
тільки правовий акт, але й акт соціального партнерства на рівні
підприємства між працівниками і власником або уповноваженим ним органом,
результат узгодження їхніх інтересів.

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди” сторонами
колективного договору є власник або уповноважений ним орган, з одного
боку, і один або декілька профспілкових або інших, уповноважених на
представництво трудовим колективом, органів, а у разі відсутності таких
органів — представники трудящих, обрані й уповноважені трудовим
колективом, з іншого боку.

Потрібно звернути увагу, якщо визначення першої сторони колективного
договору — власник майна підприємства, тобто роботодавець, — відповідає
дійсності, то визначення другої сторони вимагає уточнення: нею виступає
трудовий колектив, оскільки саме він буде виконувати взяті за договором
зобов’язання. Профспілкові органи виступають представниками трудового
колективу для проведення підготовчої роботи щодо укладення колективного
договору. У ст. 17 Закону України “Про підприємства в Україні” більш
чітко сформульовані сторони колективного договору — власник або
уповноважений ним орган і трудовий колектив або уповноважений ним
орган”.

Трудові колективи на загальних зборах уповноважують профком або інший
орган представляти свої інтереси в процесі підготовки колективного
договору.

За наявності на підприємстві кількох профспілкових організацій вони
повинні сформувати загальний представницький орган для ведення
переговорів. Не допускається ведення переговорів і укладення колективних
договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, які
фінансуються власником, політичними партіями. У випадку, якщо інтереси
трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси власника
не можуть представляти особи, які є членами виборного органу цієї
профспілки.

Змістом колективного договору є узгоджені сторонами умови (положення),
покликані врегулювати соціально-трудові відносини в даній організації.
Ці умови можна поділити на чотири види: інформаційні, нормативні,
зобов’язальні й організаційні.

Використана література

1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка
підприємства – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 298
с.

2. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного –
Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних
ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного
вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.

5. Трудове право. Підручник. – К., 2002. – 357 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020