.

Фінансова робота на підприємствах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 4380
Скачать документ

Реферат на тему:

Фінансова робота на підприємствах

Ефективність діяльності кожного підприємства багато в чому залежить від
повної і своєчасної мобілізації фінансових ресурсів та правильного їх
використання для забезпечення нормального процесу виробництва і
розширення виробничих фондів. У цьому зв’язку для кожного підприємства
важливу роль відіграє ефективна організація фінансової роботи.

Фінансова робота — це система економічних заходів визначення фінансових
ресурсів в обсягах, необхідних для забезпечення виконання планів
економічного і соціального розвитку підприємств, контролю за їх цільовим
та ефективним використанням.

До основних завдань фінансової роботи належать:

• мобілізація фінансових ресурсів у розмірі, необхідному для підтримки
нормального виробничого процесу і розширення виробничих фондів в
обсягах, встановлених планами;

• пошук шляхів збільшення прибутку і підвищення рентабельності
виробництва;

• своєчасне виконання зобов’язань перед ланками фінансово-кредитної
системи, зокрема:

– перед бюджетом — зі сплати встановлених податків і платежів;

– перед централізованими позабюджетними фондами — зі сплати встановлених
платежів;

– перед банками — з повернення кредитів і сплати відсотків за ними;

• своєчасне виконання зобов’язань перед постачальниками з оплати
товарно-матеріальних цінностей, перед працівниками — з оплати праці;

• контроль за збереженням та використанням оборотних активів і
прискоренням їх обороту;

• контроль за раціональним і цільовим використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства складається з таких етапів:

• фінансового планування і прогнозування;

• оперативної фінансової роботи;

• аналізу фінансової діяльності і контролю за нею.

Фінансове планування і прогнозування як одна з найважливіших функцій
управління господарством передбачає складання фінансових планів
(включаючи кредитні і касові) та інші фінансово-економічні розрахунки з
визначення витрат і джерел їх покриття в різних сферах діяльності
підприємства.

Призначення фінансового планування і прогнозування — визначати потреби
підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, необхідних для виконання
плану економічного і соціального розвитку, а також для пошуку резервів
підвищення прибутковості й рентабельності підприємства.

Фінансове планування на підприємствах практично полягає у визначенні
розмірів виручки від реалізації продукції, наданні послуг на сторону і
кінцевих результатів діяльності підприємства, розподілі отриманих
доходів за відповідними каналами, встановленні потреби в оборотних
активах, капітальних вкладеннях, капітальному ремонті тощо і джерелах їх
покриття, складанні фінансового плану (балансу доходів і витрат). Крім
того, фінансова діяльність передбачає складання кошторисів з утримання
дитячих закладів, підготовки кадрів, використання фондів економічного
стимулювання і спеціального призначення тощо, розробку й доведення до
виробничих підрозділів та різних служб господарства лімітів витрат, норм
витрат матеріалів та цінностей, розробку та впровадження різноманітних
заходів збільшення грошових доходів і накопичень, а також підвищення
ефективності виробництва.

Оперативна фінансова робота передбачає комплекс заходів з мобілізації
фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення безперервного процесу
виробництва і реалізації продукції, розрахунків та своєчасного виконання
фінансових зобов’язань перед бюджетом, централізованими фондами,
постачальниками, працівниками підприємства тощо. Поточна фінансова
робота виражається у своєчасності документального оформлення продукції,
що продається, стягненні оплати за неї з покупців, стягненні
простроченої дебіторської заборгованості, отриманні коштів у порядку
відшкодування за втрачене майно, кредитів банку, а також у перерахуванні
платежів до бюджету, органам страхування, погашенні позик банку і
відсотків за ними, здійсненні розрахунків з постачальниками, отриманні
коштів на оплату праці та інші господарські розрахунки тощо.

Аналіз фінансової діяльності і контроль за нею на підприємстві полягає в
перевірці виконання фінансових, кредитних і касових планів, цільового
використання коштів, платоспроможності підприємства, своєчасності та
повноти виконання фінансово-кредитних операцій, аналізу балансів і
звітів (місячних, квартальних, річних).

Фінансовий контроль за діяльністю підприємства протягом року має на меті
перевірку своєчасності та повноти надходження коштів, правильності їх
розподілу відповідно до плану і фінансових зобов’язань, виявлення
порушень та резервів збільшення фінансових ресурсів.

Здійснюючи контроль і аналіз фінансової діяльності підприємства за рік,
встановлюють ступінь виконання ним фінансового плану щодо прибутку,
окремих видів доходів і витрат коштів, ефективність використання
оборотних активів, платоспроможність підприємства, ліквідність його
балансу, а також фінансову стійкість діяльності.

Результати контролю та аналізу керівники підприємства, як правило,
використовують для вжиття заходів поліпшення фінансової діяльності в
майбутніх періодах.

Фінансову роботу підприємства здійснюють згідно із Законом України “Про
підприємства в Україні”, статутами підприємств, спеціальними
інструкціями і вказівками фінансових та банківських органів з різних
фінансово-кредитних питань.

Фінансову роботу на підприємствах виконують працівники фінансового
відділу, а за його відсутності — працівники бухгалтерії.

Відповідальність за організацію фінансової роботи на підприємстві несе
начальник фінансового відділу (служби), а за їх відсутності — головний
бухгалтер.

Розпорядником фінансових ресурсів, коштів, товарно-матеріальних
цінностей, що належать підприємству, є його керівник, який має право
першого підпису на всіх грошових та розрахунково-платіжних документах.

Управління фінансами підприємств

Для найефективнішого використання у виробництві виробничих факторів, а
також грошових коштів і фінансових ресурсів запроваджується управління
ними.

Управління виробництвом є доцільною, цілеспрямованою діяльністю людей
щодо поліпшення використання відповідних його факторів і зміцнення
економіки підприємства загалом.

Оскільки фінанси є кровоносною системою економіки, то вони також
потребують управління.

Управління фінансами підприємств — це управління у сфері грошових
відносин щодо формування, розподілу і використання грошових доходів,
нагромаджень і фінансових ресурсів з метою найефективнішого їх
використання і підвищення платоспроможності підприємства.

Крім того, до управління фінансами підприємств належить визначення
потреби в оборотних активах в обсягах, що забезпечують мінімальні
розміри виробничих запасів, незавершеного виробництва, залишків готової
продукції для виконання виробничої програми й ефективного їх
використання.

Управління фінансами включає також визначення обсягів капіталовкладень і
джерел їх фінансування, виявлення резервів підвищення платоспроможності
й ефективності виробництва.

Об’єктами управління у сфері фінансів підприємств є:

• фінансові відносини, що виникають між підприємствами і їх
засновниками, державою, комерційними структурами, іншими підприємствами
і фізичними особами;

• доходи і нагромадження (прибуток), їх формування, розподіл і
використання;

• фінансові ресурси, джерела їх формування, склад і структура;

• склад, структура і кругообіг капіталу;

• грошові фонди, їх формування і використання;

• грошовий обіг у відтворювальному процесі тощо. Суб’єктами управління
фінансами на рівні підприємства є його

керівник, планово-фінансова служба, фінансові менеджери. Основними
завданнями фінансової служби є:

• фінансовий аналіз діяльності підприємства;

• розробка і реалізація фінансових планів;

• визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах в обсягах,
необхідних для виконання плану економічного і соціального розвитку;

• мобілізація фінансових ресурсів у запланованих обсягах;

• своєчасне й у повному обсязі виконання фінансових зобов’язань перед
бюджетом, позабюджетними централізованими фондами, постачальниками,
працівниками тощо;

• виявлення резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення
ефективності виробництва і платоспроможності підприємства;

• здійснення контролю за формуванням і ефективним використанням доходів,
прибутку і фінансових результатів.

Список використаної літератури:

Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних
корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.
посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. —
К.:Либідь, 2002.

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во
КНЕУ, 2002.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020