.

Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств, порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємства в банку (контр

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 2366
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни фінанси підприємств

Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств, порядок
оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємства в
банку

1. Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств

Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів
підприємств у системі господарювання. Конкурентоспроможність та
платоспроможність підприємств визначаються раціональною організацією
фінансів. Організація фінансової діяльності підприємства має бути
побудована так, щоб це сприяло підвищенню ефективності виробництва.

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а з
допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансів
підприємств розуміють форми, методи, способи формування та використання
ресурсів, контроль за їх кругооборотом для досягнення економічних цілей
згідно з чинними законодавчими актами.

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний
розрахунок. За ринкової економіки господарський механізм саморозвитку
базується на таких основних принципах: саморегулювання, самоокупність та
самофінансування. Цим принципам відповідає комерційний розрахунок, тобто
метод ведення господарювання, що полягає в постійному порівнюванні (у
грошовому вираженні) витрат та результатів діяльності. Його метою є
одержання максимального прибутку за мінімальних витрат капіталу та
мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти,
для кого виробляти, за ринкових умов для підприємств визначається
основним орієнтиром — прибутком.

Комерційний розрахунок справляє значний вплив на організацію фінансів
підприємств. Він передбачає, що фінансові відносини підприємств
регламентуються державою в основному економічними методами — з допомогою
важелів відповідної податкової’, амортизаційної, валютної,
протекціоністської політики. Збитки (в тім числі втрачена вигода), що їх
зазнало підприємство внаслідок виконання вказівок державних органів та
посадових осіб, які суперечать чинному законодавству, повинні бути
відшкодовані відповідними органами.

Суб’єкт господарювання має справжню фінансову незалежність, тобто право
самостійно вирішувати, що і як виробити, кому реалізувати продукцію, як
розподілити виручку від реалізації продукції, як розпорядитися
прибутком, які фінансові ресурси формувати та як їх використовувати.
Повна самостійність підприємств не означає, однак, відсутності будь-яких
правил їхньої поведінки. Ці правила розроблено та законодавче закріплено
у відповідних нормативних актах. Ясна річ, що підприємства можуть
приймати рішення самостійно тільки в рамках чинних законів.

Суб’єкти фінансових відносин несуть реальну економічну відповідальність
за результати діяльності та своєчасне виконання своїх зобов’язань перед
постачальниками, споживачами, державою, банками. За своїми
зобов’язаннями підприємство відповідає власним майном і доходами. За
невиконання зобов’язань підприємством до нього застосовується система
фінансових санкцій. Справді самостійне підприємство покриває свої втрати
та збитки за рахунок фінансових резервів, системи страхування та за
рахунок власного прибутку. Воно зобов’язане компенсувати збитки, завдані
нераціональним використанням землі та інших природних’ресурс і в,
забрудненням навколишнього середовища, порушенням безпеки виробництва.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємств є реально зароблені
доходи від реалізації продукції та від фінансових інвестицій. Економічна
відповідальність підприємства настільки велика, шо його можуть оголосити
банкрутом у разі завеликих збитків та неспроможності виконати
зобов’язання перед кредиторами.

У підприємств формуються партнерські взаємовідносини з банками та
страховими компаніями. Підприємства й банки є рівноправними партнерами,
які організовують фінансові взаємовідносини з метою одержання прибутку.
Банки не надають підприємствам безкоштовних та безстрокових кредитів.
Підприємства, у свою чергу, за зберігання грошових коштів на банківських
рахунках одержують певні відсотки, Страхові компанії страхують численні
ризики, пов’язані з підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання,
створюючи певні гарантії стабільності виробничої діяльності.

У підприємств формуються взаємовідносини з бюджетом та державними
цільовими фондами, створеними для підтримання комерційних засад в
організації підприємництва. Держава встановлює податкові платежі,
обов’язкові збори та внески на такому рівні, щоб не підірвати
заінтересованості підприємств у розвитку виробництва та підвищенні його
ефективності. Бюджетні асигнування виділяються підприємствам у вигляді
цільових субсидій та субвенцій, що виключає можливість паразитування за
рахунок державних коштів.

Перехідний до ринкової економіки період характеризується
багатоукладністю господарювання. Тут репрезентовано всі форми власності:
державну, комунальну, колективну, приватну. Це зумовило появу різних
організаційно-правових форм господарювання.

Ринкова економіка зовсім не виключає присутності поряд з іншими і
державної власності. До державного сектора належать ті установи та
організації, які повністю або частково фінансуються з державного
бюджету. Створюються також підприємства зі змішаною формою власності, що
в них держава є основним держателем корпоративних прав, —
електроенергетика, вугільна промисловість, машинобудування та ряд інших.
Державна власність, проте, не зменшує ні самостійності, ні матеріальної
відповідальності суб’єктів господарювання.

На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми
господарювання, сфера та характер діяльності підприємств. Це
проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду), розподілу
прибутку, утворення грошових фондів, внутрішньовідомчого розподілу
засобів, у взаємовідносинах з бюджетом тощо.

У ринковій економіці основною формою господарювання є акціонерне
товариство. Розрізняють акціонерні товариства закритого та відкритого
типів. Акціонерне товариство закритого типу засновує обмежена кількість
акціонерів. При цьому будь-який член товариства не може продати свого
паю без згоди інших акціонерів, які мають переважне право на придбання
цього паю. Акціонерне товариство відкритого типу орієнтовано на більшу
кількість акціонерів через встановлення відкритої передплати на акції.
При цьому акціонер має право на власний розсуд продавати, дарувати чи
заставляти свої акції.

Акціонерне товариство організується на добровільних засадах фізичними та
юридичними особами. У статутний фонд вони можуть вносити не тільки
відповідні кошти (у тім числі в іноземній валюті), а й робити внески у
вигляді нерухомості, обладнання, інтелектуальної власності, інших
основних фондів.

Законом України «Про господарські товариства» передбачено можливість
реєстрації різних видів товариств. Особливо поширеним є товариство з
обмеженою відповідальністю. Кожен із учасників такого товариства вносить
визначений пай у статутний фонд і згідно з ним одержує частку в доходах
та майні товариства. Надалі відповідальність учасника товариства
обмежується його паєм або внеском. Члени товариства за зобов’язаннями
товариства не відповідають. Товариство відповідає за своїми боргами
тільки тим майном, яке є в його активі. Майно формується за рахунок
внесків учасників, доходів, одержаних від підприємницької діяльності та
інших законних джерел. Товариство з обмеженою відповідальністю є
юридичною особою, має свій статут. У статуті визначено порядок розподілу
прибутку й ту його частку, яку розподіляють між членами відповідно до
їхніх внесків.

Товариства з обмеженою відповідальністю створюються у формі
кооперативів, колективних та орендних підприємств. Характерним для них є
те, що власність товариства — це спільна власність усіх його учасників.

Організація товариств з обмеженою відповідальністю є однією з
найпоширеніших форм проведення приватизації, що дає змогу створити
значну кількість невеликих підприємств з небагатьма учасниками, причому
не вдаючися до акціонування.

Організація фінансів підприємств відбиває галузеві особливості,
специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень
технологічних процесів, склад і структуру виробничих витрат, вплив
природно-кліматичних факторів на виробництво. Так, наприклад, у
сільськогосподарському виробництві, гірничодобувній промисловості,
капітальному будівництві дія природних та кліматичних факторів зумовлює
особливості розподілу прибутку, необхідність формування фінансових
ресурсів для протидії ризику, забезпечення страхового захисту засобів
виробництва та результатів праці.

2. Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень
підприємства в банку

У наш час потрібно, щоб капітальні вкладення, які здійснювані
підприємствами, згідно з передбаченими обсягами, фінансуватися
відповідними установами банків за рахунок джерел, виділених на цю ціль.
Проте для того щоб установа банку почала оплачувати здійснювані
підприємствами обсяги капітальних вкладень, інвестори повинні оформити
відкриття фінансування і кредитування капітальних вкладень в установі
банку.

Для оформлення відкриття фінансування і кредитування капітальних
вкладень підприємств у банку останньому повинні бути надані у
встановлені терміни відповідні документи. Кількість і види цих
документів залежать від виду здійснюваних капітальних вкладень і джерел
їх фінансування. Для оформлення фінансування капітального будівництва,
яке здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, забудовники
подають до місцевих установ банків, що їх фінансують, такі документи:

1. Для будівництв виробничого, невиробничого призначення,
природоохоронних об’єктів, що починаються знову, і робіт для технічного
переозброєння діючих підприємств:

• план капітального будівництва (план технічного переозброєння) за

спеціальною формою;

• план фінансування за спеціальною формою;

• титульний список будови;

• контракт (договір) з підрядником із зазначенням форми розрахунків за

виконані роботи. При здійсненні будівництва об’єктів двома та більшою
кількістю генеральних підрядних організацій документи подаються окремо
по кожному виконавцю;

• зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (кошторис на

окремі об’єкти будівництва та види робіт і витрат);

• внутрішньобудівничий титульний список;

• наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації

на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об’єкт будівництва і

висновок органів експертизи інвестиційних проектів;

• довідку про результати проведення конкурсу (тендеру);

• рішення про відведення земельної ділянки;

• дозвіл на будівництво.

2. Для перехідних будівництв, здійснюваних за рахунок державних
капітальних вкладень, до банку, що фінансує, надаються такі документи:

• титул перехідної будови;

• додаткова угода до контракту (договору) на виконання робіт у поточному
році;

• уточнений зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

• внутрішньобудівничий титульний список;

• наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації

на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об’єкт будівництва і

висновок органів експертизи інвестиційних проектів.

Для відкриття й оформлення фінансування капітальних вкладень,
здійснюваних за рахунок недержавних капітальних вкладень, забудовники
керуються вищевикладеним переліком документів.

При змішаних джерелах фінансування оформлення фінансування здійснюється
в порядку, встановленому для фінансування капітального будівництва за
рахунок державних коштів (див. вище).

Основними документами для оформлення фінансування є план капітального
будівництва і план фінансування. Ці документи надходять до установи
банку, що фінансує, від його вищого органу.

План капітального будівництва має містити дані про обсяг капітальних
вкладень та будівельно-монтажних робіт, виділених будівництву на
поточний рік, завдання по запровадженню в дію виробничих потужностей і
основних фондів, а також терміни їх введення.

План фінансування капітальних вкладень містить дані про джерела їх
грошових коштів, їх розміри як на рік, так і на кожний квартал.

Титульний список будови є документом, у якому вказується перелік
об’єктів, що будуються та намічені до будівництва і реконструкції, їх
місцезнаходження, час початку і закінчення будівництва, проектна
потужність, кошторисна вартість, обсяг капітальних вкладень і
будівельно-монтажних робіт, обсяг і терміни запровадження в експлуатацію
основних фондів.

Складаються титульні списки на перехідне будівництво і на те, що знову
починається. В основу складання титульних списків на будови, що знову
починаються, беруться проекти і кошториси по об’єктах будівництва.
Розробка цих списків провадиться на весь період будівництва об’єктів з
розподілом обсягів виконання капіталовкладень по роках.

При складанні титульних списків до них включаються тільки ті об’єкти, що
забезпечені проектно-кошторисною документацією, затвердженою у
встановленому порядку. Порядок затвердження титульних списків залежить
від виду джерел фінансування будівництва.

Титульні списки будов (виробничого призначення, природоохоронних
об’єктів, що знову починаються, а також перехідних будов), які
фінансуються з залученням коштів Державного бюджету і бюджетних
кредитів, затверджуються міністерствами, іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади (замовниками) і погоджуються з Міністерством
економіки.

Титульні списки будов, що споруджуються за рахунок коштів державних
підприємств і організацій, і титульні списки об’єктів невиробничого
призначення, будівництво яких здійснюється за рахунок державних
капітальних вкладень, а також плани технічного переозброєння діючих
підприємств, роботи на яких здійснюються за рахунок державних
капітальних вкладень, затверджуються міністерствами, іншими центральними
і місцевими органами виконавчої влади (замовниками) або у встановленому
порядку.

При фінансуванні будівництва за рахунок власних коштів і кредитів банку
титульні списки і проектно-кошторисна документація затверджується
керівником підприємства – інвестора.

Як додаток до титульних списків, що робляться на весь період
будівництва, підприємства і будови складають річні внутрішньобудівничі
титульні списки. Ці списки є документом, у якому вказується найменування
всіх об’єктів, що будуються і реконструюються, і здійснюваних
капітальних витрат, терміни будівництва за нормою, рік і місяць початку
і закінчення будівництва, повна кошторисна вартість об’єктів із
виділенням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, залишок
кошторисної вартості на початок року, ліміт капітальних вкладень на рік
з виділенням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, а також
показники по запровадженню в дію в поточному році потужностей і основних
фондів у вартісному вигляді.

Включення об’єктів до внутрішньобудівничих титульних списків проводиться
тоді, коли на них є затверджена у встановленому порядку
проектно-кошторисна документація.

Складені внутрішньобудівничі титульні списки, незалежно від кошторисної
вартості будівельних об’єктів, включених у них, погоджуються з
підрядником і затверджуються керівником замовника.

Основним документом, на підставі якого визначаються обсяги будівництва,
його фінансування, є кошторис. У ньому на підставі обсягів робіт,
матеріалів, що використовуються, устаткування та діючих на них цін
(розцінок) розраховується вартість запроектованого об’єкта. Крім прямих
витрат, у кошторисах розраховуються також накладні витрати, планові
накопичення, непередбачені й інші витрати, викликані формуванням
ринкових відносин, і які мають відношення до будівництва запроектованого
об’єкта.

На підставі кошторисів, зроблених на окремі будинки, споруди, види
витрат, складаються зведені кошториси будівництва.

Складені кошториси повинні пройти відповідну експертизу, бути
погодженими з підрядником і затвердженими інвестором-замовником.

У складі пакету документів, наданих до банку для оформлення відкриття
фінансування капітальних вкладень, є і підрядний договір (контракт), що
укладається між замовником і підрядником. Цей документ регулює
взаємовідносини між обома сторонами, визначає обов’язки і права між
підрядником і замовником, а також їх майнову відповідальність за
порушення умов контракту. Підрядний контракт повинен укладатися не
пізніше, ніж за ЗО днів до початку будівництва.

Документація, що надійшла до установи банку, перевіряється на предмет
відповідності її необхідній кількості, правильності складення та
затвердження, відповідності в різних документах показників за обсягами
капітальних вкладень, джерел їх фінансування і т.д. У випадку
відповідності поданої документації установленим вимогам установа банку
вирішує питання про відкриття фінансування капітальних вкладень.

Підприємствам та організаціям, що здійснюють відтворення основних фондів
тільки за рахунок власних джерел, оформлення відкриття фінансування
капітальних вкладень банками не проводиться. Проте документи, що містять
обсяги капітальних вкладень, джерела їх фінансування, а також
проектно-кошторисну документацію по капітальних вкладеннях, вони подають
до банків.

Список використаної літератури:

Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів” від 18.02.1997 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1997. – №15. – С.117.

Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП,
1998. – 92с.

3агородній А.Г. та ін. Фінансовий словник / Загородній А.Г.,Вознюк Г.Л.,
Смовженко Т.С.-Львів: Вид-во “Львівська політтехніка”, 1996. – 384с.

Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник.-К. :Либідь,
1995.-160с.

Нікхбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з анг. В.Ф.Овсієнка та
В.Я.Мусієнка.-К.: Основи, 1993. – 383с.

Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств – К.:
КНЕУ, 1999. – 384 с.

Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник /
В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; за ред. В.М. Федосова. –
К.: Либідь, 1993. – 247с.

Финансы в управлении предприятием. / Под ред. А.М. Ковалевой. – М.:
Финансы и статистика, 1995. – 160с.

Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Бородиной. – М.:
Банки и биржи ЮНИТИ, 1995. – 208с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020