КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Економіка підприємства

Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Виробнича програма та її виконання ………………………………….……….

1.2. Чисельність промислово виробничого персоналу ……………………………

1.3. Фонд оплати праці підприємства…………………………………………………..

1.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства………………….

1.5. Кошторис витрат на виробництво
продукції……………………………………….

1.6. Калькулювання собівартості продукції………………………………………….

1.7. Нормування оборотних засобів підприємства…………………………………

1.8. Визначення цін на
продукцію………………………………………………………
……………..

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Беззбитковість виробництва………………………………………………………..

2.2. Основні фінансово-економічні показники діяльності
підприємства…………..

2.3. Показники ефективності використання виробничих ресурсів………………….

РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Показники ефективності інвестицій у проекти розвитку
підприємства……….

3.2. Очікувані показники діяльності підприємства в наступному
періоді………….

Висновки……………………………………………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………..

Додатки………………………………………………………..
……………………………………………….

Додаток А. Графічна
частина………………………………………………………..
……………………

Додаток Б. Індивідуальні вихідні
дані………………………………

ВСТУП

Економіка підприємства – наука про ефективність виробництва, шляхи і
методи досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального
використання ним всіх видів ресурсів.

Предметом вивчення економіки підприємства є способи ефективного
використання ним всіх видів ресурсів та елементів виробничого процесу.

Курсова робота “Економіка виробничо-господарської діяльності” необхідна
для допомогти студентові в оволодінні навиками практичних знань з
основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов
ринку.

У курсовій роботі студент повинен за індивідуальними даними про
показники річної виробничої програми підприємства визначити показники її
виконання. На основі даних про запропоновані варіанти інвестиційних
проектів розвитку підприємства на наступний рік вибрати кращий з даних
варіантів і розрахувати очікувані показники нової виробничої програми
діяльності підприємства. Здійснити оптимізацію ціни на вироби, що
випускаються підприємством, виходячи з критерію максимізації прибутку.
За індивідуальним завданням розрахувати вплив змін техніко-економічних
показників на результати діяльності підприємства.

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЕНТАМИ

Розрахунок індивідуальних коефіціентів

Для вибору вихідних даних кожному студентові необхідно розрахувати
індивідуальний коефіцієнт (К).

Індивідуальний сумарний коефіцієнт (К) визначають додаючи груповий,
порядковий та іменний коефіцієнти.

Груповий коефіцієнт визначають, поділивши останню цифру номера групи на
два.

ЕК-25 5/2= 2,5

Порядковий коефіцієнт відповідає номеру студента у списку групи.

2/10=0,2

Іменний коефіцієнт обчислюють поділивши суму номерів перших букв
власного імені та прізвища за алфавітом на 10.

Биковська Юлія

Б Ю

2 30

(2+30)/10=3,2

Індивідуальний коефіцієнт дорівнює 2,5+0,2+3,2=5,9

Вибір виробів

Кожному студентові необхідно здійснити вибір виробів, які випускає
підприємство. У курсовій роботі їх кількість обмежується трьома
виробами. Вибір необхідно здійснити за такою схемою:

назва першого виробу визначається на основі порядкового номера студента
у списку групи (Н п ):

№1 = Н п + 8= 2+8=10 – виріб И

назва другого виробу відповідає номеру першої букви прізвища студента;

Биковська – відповідно виріб Б

назва третього виробу визначається на основі номера першої букви імені
студента;

Юля – відповідно виріб Ю

Вироби – Б. И. Ю.

Знаки “± “ при виборі варіантів вихідних даних інтерпретуються так:

“ – “ — для студентів груп, остання цифра номера яких є непарною ;

ЕК-25 є непарною, відповідно знак “ – “

РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Розрахунок показників виробничої програми підприємства та її
виконання

Процент виконання планових завдань з виробництва і реалізації продукції
в натуральних показниках визначають для кожного виробу зокрема.
Результати розрахунків можна подати у вигляді таблиці:

Таблиця 4.1

Виконання планових завдань з виробництва і
реалізації

Види продукції Обсяг виробництва,

тис. шт. % виконання Обсяг реалізації,

тис. шт. % виконання

план звіт

план звіт

1 2 3 4 5 6 7

Б 751 712,8 94,9 756,46 717,03 94,8

И 423 404,8 95,7 416,77 395,11 94,1

Ю 5,28 4,87 92,2 5,24 4,41 84,1

1.2. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу
підприємства

До промислово-виробничого персоналу підприємства (за умовою курсової
роботи) належать основні виробничі робітники, підсобні робітники в
основному виробництві, робітники, зайняті в допоміжному та
обслуговуючому виробництві, робітники, зайняті у підсобному виробництві,
управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів,
адміністративно-управлінський персонал.

При розрахунку чисельності робітників за основу враховують необхідну
нормативну трудомісткість виробничої програми, дані про бюджет (баланс)
робочого часу одного робітника та очікуваний середній процент виконання
норм виробітку робітниками:

чисельність основних виробничих робітників визначають за формулою 4.1.
для кожного виду продукції зокрема і на підприємстві в цілому. Результат
розрахунків можна подати у вигляді табл. 4.3.

де Т сум – трудомісткість виконання робіт, люд-год., (табл. 3.2;
табл.3.1);

td – бюджет робочого часу одного робітника, год., (табл. 4.2);

kвик – коефіцієнт виконання норм виробітку.

бюджет робочого часу визначається на основі даних про кількість робочих
днів у розрахунковому році, очікуваний рівень невиходів на роботу та
втрат робочого часу (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Річний бюджет (баланс) робочого часу одного робітника та його виконання

№ п/ч Показники Значення показників

план звіт

1 2 3 4

1 Кількість календарних днів 365 366

2 Вихідні і святкові дні 120 130

3 Номінальний фонд робочого часу, днів (1-2) 245 236

Продовження табл.4.2

1 2 3 4

4 Невиходи на роботу, днів 42 43

з них:

відпустки 24 24

лікарняні 8 7

невиходи, що дозволяються законом 5 4

невиходи з дозволу адміністрації 5 4

цілодобові простої — 3

страйки — 1

5 Явочний робочий час , днів (3-4) 203(7872) 193(4632)

6 Середня тривалість робочої зміни, годин 8 8

7 Внутрішньозмінні втрати робочого часу та простої, годин 0,2 0,22

8 Ефективний фонд робочого часу на рік, год. [ 5 * (6 – 7)] 38001,6
36036,96

Прим.: середній процент виконання норм виробітку
робітниками-відрядниками за планом прийняти на рівні k вик = 107,05

Таблиця 4.3

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

Ви

ди

про

дук

ції

Норма-

тивна

трудо-місткість виготов-лення

виробу,

люд-год Обсяг виробництва,

шт Трудомісткість виконання робіт,

люд-год

Про

цент вико

нання норм виро

бітку,% Бюджет робочого часу одного робітника,

год Чисельність

основних

виробничих

робітників,

люд.

план звіт план звіт

план звіт план звіт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Б 0,36 751000 712800 270360 256608 107,05 38001,6 36036,96 6 6

И 2,56 423000 404800 1082880 1036288 107,05 38001,6 36036,96 26 26

Ю 128,0 5280 4870 675840 623360 107,05 38001,6 36036,96 16 16

Всьо

го

2029080 1916256

48 48

Для розрахунку загальної чисельності працівників підприємства (Чз) в
плановому і звітному періодах необхідно додатково врахувати чисельність
підсобних робітників, які обслуговують основних робітників, робітників
допоміжного та обслуговуючого виробництва, управлінський та
обслуговуючий персонал структурних одиниць та підрозділів підприємства
(спеціалістів, службовців, керівників нижчої та середньої ланки), а
також вищий керівний склад, спеціалістів та службовців
адміністративно-управлінського персоналу підприємства. Дані про
чисельність даних категорій працівників підприємства у відсотках до
чисельності основних виробничих робітників (у курсовій роботі –
робітників-відрядників) наведено у табл.3.3.

Визначення фактичної чисельності основних виробничих робітників на
початок кожного місяця у звітному періоді (Ч ор ф) здійснюється з
врахуванням даних про прийом та звільнення працівників, наведених у
табл.3.4.

Середньоспискова чисельність основних виробничих робітників (Ч ор с) за
звітний період обчислюється як сума середньомісячних чисельностей,
поділена на кількість місяців.

Чс = (Ч1 / 2 + Ч2 + Ч3 + … + Ч12 + Ч11 / 2) / 12 (4.2)

де Ч1 та Ч11 — чисельність працівників на 1.01 поточного та наступного
років; Ч2, Ч3, …, Ч12 – чисельність працівників відповідно на 1.02,
1.03, …, 1.12 поточного року.

Ч ор (1) = 48+1/2*(4,05-4,05)= 48;

Ч ор (2) = 48+(7,46-6,1)= 46,64;

Ч ор (3) = 46,64+(1,23-5,28)= 42,59;

Ч ор (4) = 42,59+(1,64-5,69)= 38,54;

Ч ор (5) = 38,54+(5,87-8,74)= 35,67;

Ч ор (6) = 35,67+(2,23-5,69)= 32,21;

Ч ор (7) = 32,21+(6,1-4,87)= 33,44;

Ч ор (8) = 33,44+(7,51-3,46)= 37,49;

Ч ор (9) = 37,49+(7,92-6,1)= 39,31;

Ч ор (10)= 39,31+(8,33-9,56)= 38,08;

Ч ор (11)= 38,08+(3,05-7,92)= 33,21;

Ч ор (12)= 33,21+1/2*(6,51-3,05)= 34,94.

Це як для планового так і для звітного, бо в них однакова чисельність

Ч ор (заг.) =
48+46,64+42,59+38,54+35,67+32,21+33,44+37,49+39,31+38,08+33,21+34,94=
460,12

Ч ор.заг.(сер.) = 460,12/12= 38,44

1.3. Фонд заробітної плати працівників підприємства

Розрахунок фонду заробітної плати включає:

встановлення розцінки на виготовлення одного виробу шляхом множення
трудомісткості його виготовлення (табл.3.2) на середню годинну тарифну
ставку (табл.3.5) відповідно до середнього розряду робіт (табл.3.6),
передбаченого для виробництва відповідного виробу (середню годинну
тарифну ставку знаходять методом інтерполяції, виходячи з тарифних
ставок двох сусідніх розрядів);

розрахунок тарифної заробітної плати основних виробничих робітників, які
працюють за відрядною системою оплати праці (табл.4.4);

розрахунок планового фонду основної заробітної плати
робітників-відрядників визначають з розрахунку 20% розміру преміальних
доплат. Для забезпечення високого рівня мотивації праці на підприємстві
застосовується система заохочення та стимулювання праці. При цьому
премії виплачуються за результатами роботи відповідних підрозділів
(табл. 4.4);

розрахунок фонду основної заробітної плати робітників-відрядників у
звітному періоді, виходячи з фактичного виконання планових завдань по
кожному з виробів і встановлення величини премій у відсотках до
тарифного фонду (табл. 4.4). Для врахування розміру преміальних доплат з
фонду заробітної плати підприємства залежно від рівня виконання
виробничої програми в курсовій роботі рекомендується усереднена шкала
залежності між ними, наведена в табл.3.7;

Таблиця 4.4

Фонд заробітної плати основних виробничих робітників

Види про

дук

ції Обсяг виробництва,

тис. шт. Відрядна

розцінка, грн. Тарифний фонд зарплати відрядників,

Грн. Середній розмір

премій,

% Фонд зарплати основних виробничих робітників з врахуванням премій ,
грн.

план звіт

план звіт план звіт план Звіт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Б 751 712,8 0,53 398,03 377,78 20% 10% 477,64 415,56

И 423 404,8 3,93 1662,39 1590,86 20% 15% 1994,87 1829,49

Ю 5,28 4,87 239,36 1263,82 1165,68 20% 10% 1516,58 1282,25

Всього 1179,28 1122,47

3324,24 3134,32

3989,09 3527,3

фонд основної заробітної плати (ФОЗП) працівників підприємства, який
визначають помноживши чисельність окремої категорії працівників на
відповідний усереднений рівень заробітної плати даної категорії
відносно основних виробничих робітників (табл.3.8) з додаванням
отриманих добутків;

річний (плановий і звітний) фонд заробітної плати (ФЗП) працівників
підприємства з врахуванням додаткової заробітної плати в розмірі 9%
основної.

ФОЗП :

План. 3989,09*(1+0,12*0,7+0,24*0,9+0,04*0,8+0,07*1,2+0,09*1,5) =
3989,09*1,55 = 6183,09

Звіт 3527,3*(1+0,11*0,7+0,26*0,9+0,05*0,8+0,08*1,2+0,09*1,5) =
3527,3*1,59 = 5608,4

ФЗП :

План. 1,09*6183,08 = 6739,56

Звіт 1,09*5608,4 = 6113,16

1.4. Вартісна оцінка основних виробничих фондів підприємства

Розрахунок вартості основних виробничих фондів підприємства включає
визначення початкової, залишкової їх вартості на початок і на кінець
року, балансової вартості, а також суми амортизаційних відрахувань.

Початкову вартість на кінець року знаходять за даними табл. 3.9 і
табл.3.10 для кожної групи основних виробничих фондів окремо і для
підприємства в цілому з виділенням власних і орендованих основних
виробничих фондів.

Залишкову вартість на початок і на кінець року знаходять з врахуванням
зношення за даними табл. 3.9 і табл.3.10 для кожної групи основних
виробничих фондів окремо і для підприємства в цілому з виділенням
власних і орендованих основних виробничих фондів.

Балансову вартість основних виробничих фондів визначають з врахуванням
введення і виведення їх з експлуатації в розрахунковому періоді:

БВкін і = БВпоч і + Ввв і – Ввив і — Аі ,
(4.3)

де БВкін і — балансова вартість основних фондів на кінець і-го періоду,
грн;

БВпоч і – балансова вартість основних фондів на початок і-го
періоду, грн;

Ввв і – вартість введених в експлуатацію основних виробничих фондів
в і-му періоді, грн;

Ввив і — вартість виведених з експлуатації основних виробничих
фондів в і-му періоді, грн;

Аі – сума амортизаційних відрахувань в і-му періоді, грн,

і – розрахукковий період (квартал).

Аі = (БВпоч і + ?Ввв і * t / n – ?Ввив і * t / n ) * На /100 ,
(4.4)

де t – кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового періоду
після введення в експлуатацію основних виробничих фондів,не враховуючи
місяця введення;

t — кількість місяців, що залишилась до кінця розрахункового
періоду після виведення з експлуатації основних виробничих фондів,не
враховуючи місяця виведення;

n – кількість місяців в розрахунковому періоді.

На – норма амортизації для відповідної групи основних фондів, %.

Результати розрахунків можна подати у вигляді табл. 4.5 і табл. 4.6.

Таблиця 4.5.

Вартісна оцінка основних виробничих фондів, тис. грн

Показник План Звіт

На початок року На кінець року На початок року На кінець року

Вартість основних виробничих фондів:

— початкова 10644 10790,7 10644 10790,7

— залишкова 7512,18 9098,89 7612,18 9112,41

— зношення 3031,82 1691,81 3031,82 1678,29

Таблиця 4.6

Плановий розрахунок амортизаційних відрахувань, тис. грн.

Група основних фондів Балансова вартість на початок року Норма амор

тизації

% 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За рік

Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амортизації Ба

лан

сова вар

тість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

група 3037,14 2 60,74 2976,4 59,53 2916,87 58,34 2858,53 57,17 28,01,36
235,78 2801,36

2

група 1017,38 10 101,74 915,64 86,71 756,13 82,38 775,25 77,53 697,72
348,36 697,72

3

група 2427,11 6 151,5 2569,11 154,15 2414,96 144,9 2270,06 128,56 1950,5
579,11 1950,5

4

група 1111,78 15 166,77 945,01 141,75 803,26 120,49 682,77 99,55 525,92
528,56 525,92

Разом 7593,41

1691,81 5975,5

Звітний розрахунок амортизаційних відрахувань, тис. грн.

Група основних фондів Балансова вартість на початок року Норма амор

тизації

% 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За рік

Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амор

тиза

ції Ба

лан

сова вар

тість Су

ма амортизації Ба

лан

сова вар

тість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

група 3037,14 2 60,74 2976,4 59,53 2916,87 58,34 2858,53 57,14 2801,36
235,78 2801,36

2

група 1017,38 10 101,74 842,84 84,23 758,56 75,85 682,71 75,04 709,17
336,86 709,17

3

група 2427,11 6 145,63 2574,98 154,49 2420,49 145,23 2275,26 128,87
1955,39 574,22 1955,39

4

група 1111,78 15 166,77 945,01 141,75 803,26 120,49 682,77 102,42 523,05
531,43 523,05

Разом 7593,41

1678,29 5988,97

1.5.Складання кошторису витрат на виробництво продукції

Кошторис витрат на виробництво продукції визначає загальну величину
витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом продукції в розрахунку на
рік.

Кошторис виробництва складають за економічними елементами, до яких
належать (для спрощення приймаємо незмінність витрат майбутніх періодів
та залишків незавершеного виробництва на початок і на кінець року):

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

інші операційні витрати.

Елемент витрат “Матеріальні витрати” включає всі види витрат
матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів в грошовому виразі (без
ПДВ), які здійснює підприємство незалежно від їх прямого призначення.

Для розрахунку суми матеріальних витрат щодо кожного з видів сировини і
матеріалів, які використовуються у виробництві виробів, необхідно
використати дані табл. 3.11.-3.13, а у випадку їх визначення за звітом,
додатково і табл. 3.14.

Спочатку необхідно розрахувати суму витрат сировини і матеріалів, а
також палива та електроенергії, які використовуються безпосередньо на
виготовлення виробів:

де qj — обсяги виробництва відповідного j- го виробу, який випускається
підприємством (табл.3.1);

Wj , Xj , Yj, Zj – норми витрат відповідних видів сировини і матеріалів
на виробництво j-го виробу (табл.3.2);

Пj, Ej – норми витрат палива і енергії на виробництво j-го виробу
(табл.3.2);

Kj- норми витрат комплектуючих в грошовому виразі на виробництво j-го
виробу (табл.3.2);

Pw, …, PE – ціна одиниці відповідного виду ресурсу (табл.3.11);

kw, kx, ky, kz — коефіцієнти, які враховують норми зворотних відходів по
відповідних видах сировини і матеріалів (табл.3.13).

Для визначення загальної суми витрат матеріальних ресурсів, які потрібні
для забезпечення діяльності підприємства, необхідно розрахувати їх
сумарну величину з врахуванням інших потреб (потреб допоміжного і
обслуговуючого виробництва, підсобного господарства та експлуатаційних
потреб). Витрати матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів у
допоміжному та обслуговуючому виробництві, підсобному господарстві, а
також на експлуатаційні потреби прийняти на основі даних, наведених у
табл. 3.12, а їх відходів – за даними табл.3.13.

У звітному періоді порівняно із планом відбуваються певні зміни. Для їх
врахування у табл.3.14 наведено дані про зміни цін на матеріальні
ресурси та про перегляд норм їх витрачання порівняно з планом у звітному
періоді. Для розрахунку фактичних матеріальних витрат необхідно
врахувати відповідні коефіцієнти зростання цін на матеріальні та
паливно-енергетичні ресурси та зниження норм витрачання матеріальних та
паливно –енергетичних ресурсів на підприємстві у звітному році.

Розрахунок матеріальних витрат доцільно подати у вигляді таблиці 4.7.

Таблиця 4.7

Плановий розрахунок
матеріальних витрат

Види ресурсів Ціна оди-ниці, грн. Норма витрат на виріб (без зворотних
відходів)1 Обсяг випуску,

тис.шт. Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн.
Інші потре-би,тис

грн. Всьо-го, тис.

грн.

Б И Ю Б И Ю Б И Ю Разом

1.Сировина і матеріали:

W,кг 1,2 0,76 5,32 232,75 751 423 5,28 684,91 2700,43 1474,70 4860,04 —

Х, кг 0,96 — 0,58 21,79 751 423 5,28 — 235,53 110,45 345,98 — —

Y, м3 180 — — — 751 423 5,28 — — — — — —

Z, м2 25 — — 1,86 751 423 5,28 — — 245,52 245,52 — —

2.Комплектуючі деталі, грн. 1 — — 166,3 751 423 5,28 — — 878,06 878,06

3.Всього матеріали, грн. — — — —

684,91 2935,96 2708,73 6329,6 1898,88 8228,48

4.Паливо, кг 3,8 0,7 2,3 85 751 423 5,28 1997,66 3697,02 1705,44 7400,12
3330,05 10730,17

5.Електроенергія, квт*год 0,24 2,8 7,5 120,4 751 423 5,28 504,67 761,4
15,26 1281,33 512,53 1793,86

Р а з о м за планом

— — — —

3187,24 7394,38 4429,43 15011,05 5741,46 20752,51

Те ж без ПДВ

— — — —

2656,03 6161,98 3691,19 12509,21 4784,55 17293,76

Звітний
розрахунок матеріальних витрат

Види ресурсів Ціна оди-ниці, грн. Норма витрат на виріб (без зворотних
відходів)1 Обсяг випуску,

тис.шт. Загальні витрати ресурсів на технологічні потреби, тис. грн.
Інші потре-би,тис

грн. Всьо-го, тис.

грн.

Б И Ю Б И Ю Б И Ю Разом

1.Сировина і матеріали:

W,кг 1,24 0,72 5,01 219,25 712,8 404,8 4,87 636,39 2514,78 1324,01
4475,18 — —

Х, кг 0,99 — 0,55 20,53 712,8 404,8 4,87 — 220,41 98,98 319,39 — —

Y, м3 185,58 — — — 712,8 404,8 4,87 — — — — — —

Z, м2 25,78 — — — 712,8 404,8 4,87 — — 45,12 45,12 — —

2.Комплектуючі деталі, грн. — — — 161,17 712,8 404,8 4,87 — — — — — —

3.Всього матеріали, грн. — — — —

636,39 2735,19 1468,11 4839,69 1451,91 6291,6

4.Паливо, кг 3,92 0,66 2,17 80,07 712,8 404,8 4,87 1844,16 3443,39
1528,57 6816,12 3067,25 9883,37

5.Електроенергія, кВт *год 0,25 2,64 7,06 113,42 712,8 404,8 4,87 470,45
714,47 138,09 1323,01 529,20 1852,21

Р а з о м за планом

— — — —

2951 6893,05 3134,77 12978,82 5048,36 18027,88

Те ж без ПДВ

— — — —

2459,17 5744,21 2612,31 10815,68 4206,97 15022,65

Для визначення суми матеріальних витрат без ПДВ отримані загальні
величини витрат матеріальних ресурсів за ціною придбання слід поділити
на 1,2 (якщо ПДВ становить 20% до оподатковуваного обороту).

Аналогічний розрахунок матеріальних витрат необхідно виконати для
звітного періоду з врахуванням підвищених цін на ресурси , знижених норм
їх витрат та звітних обсягів виробництва продукції.

Економічний елемент витрат “Витрати на оплату праці” включає річний фонд
заробітної плати працівників підприємства (див.п.4.3).

„Відрахування на соціальні заходи” – це відрахування до спеціальних
позабюджетних фондів, які розраховуються за встановленими відсотковими
ставками від фонду оплати праці (для розрахунків можна прийняти загальну
величину відрахувань на соціальні заходи – 38 % від фонду оплати праці
підприємства)

Величину амортизаційних відрахувань необхідно визначати окремо для
кожної групи основних фондів, враховуючи дані про введення та вибуття
основних фондів протягом року (див. п.4.4, табл. 4.6).

Величину „Інших витрат” прийняти на рівні 10% від суми витрат (р.1 – р.4
табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Кошторис витрат на виробництво продукції

п/ч Елементи витрат План Звіт

Сума, тис. грн. % Сума, тис. грн.. %

1 2 3 4 5 6

1 Матеріальні витрати (без ПДВ) 17293,76 57,13 15022,65 55,88

2 Витрати на оплату праці (ФОЗП) 6183,09 20,43 5608,4 20,86

3 Відрахування на соціальні заходи (38%) 2349,57 7,76 2131,19 7,93

4 Амортизація 1691,81 5,59 1678,29 6,24

5 Інші витрати 2751,8230 9,09 2444,05 9,09

Всього витрат 30270,05 100,0 26884,58 100,0

1.6. Калькулювання собівартості продукції

Калькуляція собівартості одиниці продукції складається з типових
калькуляційних статей, наведених у табл. 4.9. В курсовій роботі
необхідно скласти планову і звітну калькуляції собівартості продукції.

Розрахунки за кожною статтею калькуляції передбачають визначення витрат
на одиницю продукції, на весь обсяг виробництва конкретного виробу і
загальні витрати як окремих складових калькуляційної статті, так і за
статтею в цілому.

Витрати „Сировини і матеріалів на технологічні потреби” розраховують
окремо для кожного виду сировини і матеріалів згідно з нормами їх витрат
на виробництво конкретного виробу з врахуванням норм їх відходів за
ціною без ПДВ. На основі розрахованих величин визначають сумарні витрати
сировини і матеріалів для виробництва кожного виду виробів і загальні
витрати сировини і матеріалів технологічні потреби. При складанні
звітної калькуляції необхідно врахувати зміни норм витрат і цін
матеріальних ресурсів ((табл.3.14).

Планова калькуляція собівартості продукції

Таблиця 4.9

п/ч Статті витрат Ціна, грн Виріб А (тис.шт)

751 Виріб В (тис.шт)

423 Виріб С (тис.шт)

5,28 Загальні витра-ти,

тис.грн

З ПДВ Без ПДВ Норма витрат Витра-ти на одини-цю,

грн/шт Витра-ти на весь обсяг, тис.грн. Норма вит-рат Витра-ти на
одини-цю,

грн/шт Витрати на весь обсяг, тис.грн. Норма витрат Витра-ти на
одини-цю,

грн/шт Витрати на весь обсяг, тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього,

зокрема:

0,8 600,8

6,08 2571,84

301,9 1594,03 4766,67

W, т 1,2 1 0,8 0,8 600,8 5,6 5,6 2368,8 245,0 245,0 1293,6 4263,2

X, т 0,96 0,8 — — — 0,6 0,48 203,04 22,7 18,16 95,88 298,92

Y, м3 180 150 — — — —

— — — — —

Z, м2 25 20,83 — — — —

— 1,86 38,74 204,55 204,55

2 Зворотні відходи (віднімаються),

всього, зокрема:

-0,04 -30,04

-0,3 -126,9

-12,98 -68,52 -225,46

W, т 1,2 1 -0,04 -0,04 -30,04 -0,28 -0,28 -118,44 -12,25 -12,25 -64,68
-213,16

X, т 0,96 0,8 — — — -0,024 -0,02 -8,46 -0,91 -0,73 -3,84 -12,3

Y, м3 180 150 — — — — — — — — — —

Z, м2 25 20,83 — — — — — — — — — —

3 Комплектуючі деталі, грн. 166,3 138,58 — — — — — — 1 138,58 731,70
731,70

4 Паливо і енергія на технологічні потреби, всього,

зокрема:

2,78 2087,78

8,79 3718,17

293,53 1549,84 7355,79

паливо, т 3,8 3,17 0,7 2,22 1667,22 2,3 7,29 3083,67 85,0 269,45 1422,7
6173,59

електроенергія, кВт – год 0,24 0,2 2,8 0,56 420,56 7,5 1,5 634,5 120,4
24,08 127,14 1182,2

5 Заробітна плата основних виробничих робітників

0,69 520,63

5,14 2174,41

313,08 1653,07 4348,11

6 Відрахування на соціальні заходи, 38%

0,26 197,84

1,95 826,28

118,97 628,17 1652,29

Разом змінні витрати (ЗВ)

4,49 3377,01

21,66 9163,8

1153,08 6088,29 18629,1

7 Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

1,86 1396,92

13,76 5820,46

837,8 4423,58 11640,95

змінні накладні (ЗН = (0,3 ±0,01К) * УПВ)

0,45 335,26

3,3 1396,91

201,07 1061,66 2793,83

постійні накладні (ПН = УПВ — ЗН)

1,41 1061,65

10,46 4423,55

636,73 3361,91 8847,12

8 Разом умовно-змінні витрати (УЗВ = ЗВ+ЗН)

4,94 3712,27

24,97 10560,71

1354,16 7149,95 2122,94

9 Постійні виробничі витрати (ПВ = ПН)

1,41 1061,65

10,46 4423,55

636,73 3361,91 8847,12

Собівартість продукції (виробнича)

6,35 4773,92

35,43 14984,26

1990,89 10511,86 30270,05

10 Загальногосподарські витрати

0,79 592,75

5,85 2475,63

356,45 1882,08 4950,46

11 Витрати на реалізацію і збут продукції

0,6 449,23

3,33 1410,02

187,34 989,17 2848,42

12 Постійні витрати (виробничі + позавиробничі)

2,8 2103,63

19,64 8309,21

1180,52 6233,16 16646

Повна собівартість продукції

7,74 5815,9

44,61 18869,93

2534,68 13383,11 38068,94

Звітна калькуляція собівартості продукції

Таблиця 4.9

п/ч Статті витрат Ціна, грн Виріб А (тис.шт)

712,8 Виріб В (тис.шт)

404,8 Виріб С (тис.шт)

4,87 Загальні витра-ти,

тис.грн

З ПДВ Без ПДВ Норма витрат Витра-ти на одини-цю,

грн/шт Витра-ти на весь обсяг, тис.грн. Норма вит-рат Витра-ти на
одини-цю,

грн/шт Витрати на весь обсяг, тис.грн. Норма витрат Витра-ти на
одини-цю,

грн/шт Витрати на весь обсяг, тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Сировина і матеріали на технологічні потреби, всього,

зокрема:

0,77 548,86

5,91 2392,37

293,05 1427,17 4368,4

W, т 1,24 1,03 0,75 0,77 548,86 5,28 5,44 2202,11 230,79 237,71 1157,67
3908,64

X, т 0,99 0,83 —

0,57 0,47 190,26 21,38 17,75 86,44 276,7

Y, м3 185,58 154,65 — — — — — — — — — —

Z, м2 25,78 21,48 — — — — — — 1,75 37,59 183,06 183,06

2 Зворотні відходи (віднімаються),

всього, зокрема:

-0,04 -28,51

-0,29 -117,4

-12,6 -61,36 -207,27

W, т 1,24 1,03 -0,04 -0,04 -28,51 -0,26 -0,27 -109,3 -11,54 -11,89
-57,90 -195,71

X, т 0,99 0,83 — — — -0,02 -0,02 -8,1 -0,86 -0,71 -3,46 -11,56

Y, м3 185,58 154,65 — — — — — — — — — —

Z, м2 25,78 21,48 — — — — — — — — — —

3 Комплектуючі деталі, грн. 171,46 142,88

1 142,88 695,83 696,83

4 Паливо і енергія на технологічні потреби, всього,

зокрема:

2,71 1931,69

8,58 3473,18

285,65 1391,11 6795,98

паливо, т 3,92 3,27 0,66 2,16 1539,65 2,17 7,1 2874,08 80,07 261,83
1275,11 5688,84

електроенергія, кВт -год 0,25 0,21 2,64 0,55 392,04 7,06 1,48 599,1
113,42 23,82 116,00 1107,14

5 Заробітна плата основних виробничих робітників

0,64 452,96

4,93 1994,14

286,99 1397,65 3844,75

6 Відрахування на соціальні заходи, 38%

0,24 172,12

1,87 757,77

109,06 531,11 1461

Разом змінні витрати (ЗВ)

4,32 3077,12

21 8500,06

1105,03 5381,51 16958,69

7 Умовно-постійні (накладні) виробничі витрати (УПВ), з них:

1,67 1191,13

12,75 5161,46

733,74 3573,33 9925,89

змінні накладні (ЗН = (0,3 ±0,01К) * УПВ)

0,4 285,87

3,06 1238,75

176,1 857,6 2382,21

постійні накладні (ПН = УПВ — ЗН)

1,27 905,26

9,69 3922,71

557,64 2715,73 7543,7

8 Разом умовно-змінні витрати (УЗВ = ЗВ+ЗН)

4,72 3362,99

24,06 9738,81

1281,13 6239,11 19340,91

9 Постійні виробничі витрати (ПВ = ПН)

1,27 905,26

9,69 3922,71

557,64 2715,73 7543,7

Собівартість продукції (виробнича)

5,99 4268,25

33,75 13661,52

1838,77 8954,84 26884,61

10 Загальногосподарські витрати

0,79 592,75

5,85 2475,63

356,45 1882,08 4950,46

11 Витрати на реалізацію і збут продукції

0,6 449,23

3,33 1410,02

187,34 989,17 2848,42

12 Постійні витрати (виробничі + позавиробничі)

2,73 1947,24

19,29 7808,36

1147,22 5586,98 15342,56

Повна собівартість продукції

7,45 5310,23

43,35 17547,17

2428,36 11826,09 34683,49

Вартість „Зворотних відходів”, придатних до подальшого використання у
технологічному процесі, визначають згідно з нормативом їх утворення
(табл.3.13) та ціною закупівлі відповідних сировини і матеріалів без
ПДВ. Розрахунки за даною статтею аналогічні розрахункам витрат „Сировини
і матеріалів на технологічні потреби”. Собівартість виробу (продукції)
зменшується на вартість зворотних відходів.

Витрати на одиницю виробу за статтею „Комплектуючі деталі” приймаються
на рівні цін їх придбання без ПДВ.

Витрати „Палива та електроенергії на технологічні потреби” визначають на
основі норм їх витрат в технологічному процесі та цін придбання згідно з
чинними цінами й тарифами без ПДВ. Розрахунки за даною статтею
аналогічні розрахункам витрат „Сировини і матеріалів на технологічні
потреби”.

Витрати на „Заробітну плату основних виробничих робітників” враховують
тарифну заробітну плату, преміальні доплати, а також додаткову заробітну
плату основних виробничих робітників (див. п.4.3).

„Відрахування на соціальні заходи” (до Пенсійного фонду, Державного
фонду сприяння зайнятості населення, Фонду соціального страхування)
становить в середньому (для промислових підприємств) 38% до заробітної
плати основних виробничих робітників.

Загальну суму „Умовно-постійних (накладних) витрат”(гр.14, р.6), до яких
належать “Витрати на утримання і експлуатацію устаткування”,
„Загальновиробничі витрати”, „Інші виробничі витрати” визначають як
різницю між загальною сумою витрат умовно-постійних (накладних)
виробничих витрат необхідно виділити змінні накладні (ЗН) і постійні
накладні (ПН) витрати. Умовно-постійні (накладні) витрати (УПВ) повинні
бути розподілені між окремими виробами одним з загальноприйнятих методів
розподілу непрямих витрат. В курсовій роботі базою розподілу зазначених
витрат доцільно прийняти заробітну плату основних виробничих робітників
(див. табл.4.9).

При складанні звітної калькуляції загальну суму постійних накладних
витрат та їх величину на весь обсяг виробництва кожного виду виробів
прийняти на рівні планових значень. Розподіл постійних накладних та
змінних накладних витрат доцільно подати у вигляді табл. 4.10.

Таблиця 4.10.

Розподіл постійних та змінних накладних виробничих
витрат

Види про-дукції Планова зарплата основних виробничих робітників Планові
коефіцієнти розподілу Постійні накладні витрати Планові змінні накладні
витрати Звітна зарплата основних виробничих робітників

Звітні коефіцієнти розподілу Звітні змінні накладні витрати

Б 47764 0,12 1061,65 335,26 415,56 0,12 285,87

И 1994,64 0,5 4423,56 1396,96 1829,49 0,52 1238,75

Ю 1516,58 0,38 3361,91 1061,66 1282,25 0,36 857,6

Разом 3989,09 1,000 8847,12 2793,83 3527,3 1,000 2382,21

Для визначення повної собівартості продукції необхідно розрахувати
позавиробничі витрати, а саме — адміністративні (загальногосподарські)
витрати і витрати на збут продукції (комерційні).

Адміністративні (загальногосподарські) витрати є постійними витратами
періоду і становлять в загальній сумі (130 + К)% від фонду заробітної
плати основних виробничих робітників з врахуванням премій (табл.4.4).

Витрати на збут і реалізацію продукції (комерційні) — постійні витрати
періоду і в загальній сумі становлять (10 + 0,1К)% від виробничої
собівартості продукції

При складанні звітної калькуляції загальну суму позавиробничих витрат та
їх величину на весь обсяг виробництва кожного виду виробів прийняти на
рівні планових значень.

Розподіл позавиробничих витрат між виробами здійснити пропорційно до
умовно-змінних витрат. Розрахунки доцільно подати у вигляді табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Розподіл позавиробничих
витрат

Види

продукції Планові

умовно-змінні витрати Коефцієнти розподілу Загально-господарські
витрати Комерційні

витрати

Б 3712,27 0,17 592,75 449,23

И 10560,72 0,49 2475,63 1410,02

Ю 7149,95 0,34 1882,08 989,17

Разом 21422,94 1,000 4950,46 2848,42

Собівартість реалізованої продукції в плановому і звітному періодах
визначають, враховуючи з собівартість одиниці продукції (табл.4.9) та
обсяги реалізації продукції (табл.4.1) в плановому і звітному періодах:

СРП = ?(Сі *РПі), (4.6)

де СРП – собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн;

Сі — виробнича собівартість одиниці продукції і-го виду, грн;

РПі – обсяг реалізації продукції і-го виду, шт (табл. 3.1).

План. СРП = (4773,92 * 756,46) + (14984,28 * 419,77) + (10511,86 *
5,24) = 3611279,52 + 6289951,22 + 55082,15 = 9956312,89 грн

Звіт. СРП = (4268,25 * 717,03) + (13661,52 * 395,11) + (8954,84 *
4,41) = 3060463,3 + 5397803,17 + 39490,84 = 8497757,31 грн

Основними шляхами зниження собівартості продукції є скорочення витрат,
які мають найбільшу питому вагу в її структурі. Розрахунок зниження
собівартості кожного виду продукції за усіма факторами виконують в такій
послідовності:

зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат матеріалів
і зміни цін на них:

?См і = (1 – Інм і * Іцм і) * Дм і, (4.7)

де ?См і — зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни
норм витрат матеріалів і зміни цін на них, %;

Інм і – індекс зміни норм витрат сировини і матеріалів на одиницю
продукції і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

Іцм і — індекс зміни цін на сировину і матеріали продукції і-го
виду в звітному році порівняно з плановим;;

Дм і, — питома вага витрат на сировину і матеріали в структурі
собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому році, %;

зниження собівартості продукції за рахунок зміни продуктивності праці:

?Спп і = (1 – Ізп і /Іпп і) * Дзп і, (4.8)

де ?Спп і — зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни
продуктивності праці, %;

Ізп і – індекс зміни заробітної плати основних виробничих
робітників (в розрахунку на одного робітника) при виробництві продукції
і-го виду в звітному році порівняно з плановим;

Іпп і — індекс зміни продуктивності праці основних виробничих
робітників при виробництві продукції і-го виду в звітному році порівняно
з плановим;

Дзп і – питома вага заробітної плати (основної і додаткової)
основних виробничих робітників та відрахувань на соціальні заходи в
структурі собівартості одиниці продукції і-го виду в плановому році, %;

ППі = Ов і / Чор і, (4.9)

де ППі –продуктивність праці основних виробничих робітників при
виробництві продукції і-го виду, шт/люд;

Ов і – обсяг виробництва продукції і-го виду, шт;

Чор і – чисельність основних виробничих робітників для виробництва
продукції і-го виду, люд;

зниження собівартості продукції за рахунок зміни постійних витрат:

?Спв і = (1 – Іпв і /Іо і) * Дпв і, (4.10)

де ?Спв і — зниження собівартості продукці за рахунок зміни постійних
витрат, %;

Іпв і – індекс зміни постійних витрат на весь обсяг продукції і-го
виду в звітному році порівняно з плановим;

Іо і – індекс зміни обсягу виробництва продукції і-го виду в
звітному році порівняно з плановим;

Дпв і – питома вага постійних витрат в структурі собівартості
одиниці продукції і-го виду в плановому році, %;

Зниження собівартості продукції і-го виду за рахунок зміни всіх
факторів:

?Сі = (?См і + ?Спп і + ?Спв і)/100 * Сі, (4.11)

де ?Сі — зниження собівартості продукції і-го виду, грн/шт.

Зниження собівартості річного обсягу виробництва продукції:

?С = ?(?Сі * Ов і) (4.12)

де ?С — зниження собівартості річного обсягу виробництва продукції, грн;

Ов і — обсяг виробництва продукції і-го виду в звітному році, шт.

1.7. Визначення сукупного нормативу оборотних засобів підприємства

Норматив оборотних засобів підприємства визначається за всіма
нормованими оборотними засобами, до яких належать оборотні фонди
(виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів)
та готова продукція на складах підприємства. Розрахунки виконують тільки
для планового періоду.

Норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах визначається
множенням денної потреби у певному виді матеріальних ресурсів на норму
запасу в днях:

Нв.з=Д * Здн,, (4.13)

де Нв.з. — норматив власних оборотних засобів у виробничих запасах, грн;

Д денна потреба в матеріальних ресурсах, грн;

Здн – норма запасу, дні.

Д = Мр /360, (4.14)

де Мр – річна потреба матеріальних ресурсах, нат. од..

Відобразивши потребу у відповідному матеріальному ресурсів (Д) у
грошовому виразі, визначають вартісну величину нормативу того чи іншого
виду матеріалу у виробничих запасах.

Норма запасу в днях (Здн) — це сума транспортного, підготовчого,
технологічного, поточного і страхового запасів в днях.

Норму транспортного, підготовчого та технологічного запасів для всіх
варіантів прийняти такою, що дорівнює 2 дням.

Норму поточного та страхового запасів прийняти за даними табл. 3.15
згідно номера варіанту.

Сукупний (зведений) норматив власних оборотних засобів у виробничих
запасах враховує також додаткові потреби в матеріальних ресурсах та
паливі допоміжного й обслуговуючого виробництв, підсобних господарств, а
також на невиробничі (експлуатаційні) потреби (табл.3.12).

Таблиця 4.12

Розрахунок нормативу власних оборотних засобів підприємства

у виробничих запасах

Види матеріальних ресурсів Річна потреба матеріальних ресурсів, нат. од.
Денна потреба матеріальних ресурсів, нат. од. Ціна нат. од. без ПДВ грн
Вартість денної потреби, грн Норма запасу, дні Норма-тив, грн

Б И Ю Разом

поточний страховий транс., підгот.

технол Разом

W,т 600,8 2368,8 1293,6 4263,2 11,84 1 11,84 5 2 2 9 106,56

Х, т — 253,8 119,86 373,66 1,04 0,8 0,83 6 2,5 2 10,5 8,75

Y, м3 — — — — — — — — — — — —

Z, м2 — — 9,82 9,82 0,03 20,83 0,62 16 6 2 24 14,88

Комплек-туючі деталі,шт.

5,28 5,28 0,01 138,58 1,39 9 4 2 15 20,85

Паливо, т 525,7 972,9 448,8 1947,4 5,41 3,17 17,15 4,5 2 2 8,5 145,78

Всього 1126,5 3595,5 1877,36 6599,36 18,33 164,38 31,83 40,5 16,5 10 67
296,82

Інші 1 416,81 1224,59 630,53 2271,92

110,92

Разом 1543,31 4820,09 2507,89 8871,28

407,74

1- норматив інших матеріальних ресурсів, що споживаються допоміжним,
обслуговуючим господарством і на експлуатаційні потреби визначається на
основі розрахованого нормативу оборотних засобів у виробничих запасах
основного виробництва та даних табл. 3.12.

Норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві
визначають за формулою:

де Ннв — норматив власних оборотних засобів у незавершеному виробництві,
грн;

Ср – собівартість річного випуску продукції, грн.. (табл. 4.9);

Тц – тривалість циклу виготовлення продукції, дні (табл.3.1);

kнз – коефіцієнт наростання затрат у незавершеному виробництві:

де М – сума одноразових матеріальних витрат на виробництво виробів, грн.

(табл. 4.9);

С’ – собівартість виробів без матеріальних витрат, грн. (табл.
4.9).

Тц = (0,8*751 + 2,5*423 + 8,5*5,28) / (751+423+5,28) = 600,8+1057,5+44,8
/ 751+423+5,28 = 1703,18 / 1179,28 = 1,44

М = 4766,67 + 731,70 + 6173,59 = 11671,96

С’ = 38068.94 – 11671.96 = 26396,98

kнз = 11671,96 + 0,5*26396,98 / 38068,64 = 0,65

Ннв = 38068,94*1,44*0,65 / 360 = 98,98 = 98980 грн

Норматив оборотних засобів у готовій продукції, який визначається як
добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю на
норму запасу готової продукції на складах підприємства в днях, прийняти
на рівні планових залишків готової продукції на кінець року (табл.1) за
виробничою собівартістю (табл. 4.9):

НГП =?(ГПк.р.пл і*Сод і), (4.17)

де НГП — норматив оборотних засобів у готовій продукції, грн;

ГПк.р.пл і — планові залишки готової продукції і-го виду на кінець
року, шт;

Сод. і — виробнича собівартість одиниці і-го виду продукції,
грн/шт.

Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періодів (Нмп) прийняти
в розмірі 5% суми нормативів оборотних засобів у виробничих запасах,
незавершеному виробництві та готовій продукції.

Сукупний норматив оборотних засобів (НОЗ) визначається як сума
розрахованих нормативів:

НОЗ = Нв.з+Ннв+НГП +Нмп (4.18)

НГП = ( 38068,94*0,95) * (31,68*0,95 + 27,3*0,95 + 0,36*0,95) =
36165,49*(30,1+25,94+0,34) =36165,49*56,38 = 2039010,33 грн

Нмп = (407,74 + 98980 + 2039010,33) * 0,05 = 106919,90 грн

НОЗ = 404074 + 98980 + 2039010,33 + 106919,90 = 2245317,97 грн

1.8. Визначення ціни продукції

Гуртова ціна j-го виробу без врахування ПДВ (Ц гj):

Відпускна ціна j-го виробу (Цвj):

де Сj – повна собівартість j-го виробу, грн;

Рj – рентабельність j-го виробу (табл.3.1),%;

Ст. ПДВ – ставка податку на додану вартість, %.

Б) Ц гj = 7,74 *(1 + 18,5/100) = 9,17;

И) Ц гj = 44,61 *(1 + 13,1/100) = 50,45;

Ю) Ц гj = 2534,68 *(1 + 20,2/100) = 3046,69.

Б) Ц вj = 9,17 * 1,2 =11;

И) Ц гj = 50,45 * 1,2 =60,54;

Ю) Ц гj = 3046,69 * 1,2 =3656,03.

1.9. Визначення точки беззбитковості виробництва

Точку беззбитковості визначають графічним і аналітичним методами окремо
для кожного виробу в плановому і звітному періоді.

Для графічного визначення точки беззбитковості необхідно побудувати
лінію витрат і лінію реалізації.

Рівняння лінії витрат:

Сп і = ПВі + УЗВод і* Оі , (4.21)

де – Сп і – повна собівартість продукції і-го виду, грн;

ПВі – постійні (виробничі і позавиробничі) витрати на весь обсяг
виробництва продукції і-го виду, грн:

УЗВод і – умовно-змінні витрати на одиницю продукції і-го виду,
грн/шт;

Оі – обсяг виробництва і реалізації продукції і-го виду, шт.

Рівняння лінії реалізації:

ВРі = Цг і * Оі , (4.22)

де ВРі – виручка від реалізації продукції і-го виду, грн;

Цг і – гуртова ціна одиниці продукції і-го виду, грн.

Аналітичний вираз для визначення точки беззбитковості:

Оі = ПВі / (Цг і — УЗВод і) (4.23)

Виріб Б

Виріб И

Виріб Ю

1 – лінія реалізації;

2 — лінія витрат (плановий період);

3 – лінія витрат (звітний період);

4 – лінія постійних витрат.

Рис. Графічне визначення точки беззбитковості виробництва продукції А

1.10. Визначення основних фінансово – економічних показників діяльності
підприємства

Обсяг товарної продукції (ТП) підприємства в плановому і звітному
періоді:

ТП = ?(Цг і * Оі) (4.24)

План ТП = (9,17*250,98 + 50,45*173,61 + 3046,69*0,23) = 2301,49 +
8758,62 + 700,74 = 11760,85 тис. грн.

Звіт ТП = (9,17*203,43 + 50,45*148,64 + 3046,69*0,18) =
1865,45 + 7498,89 + 548,40 = 9912,74 тис. грн.

Витрати на 1 грн. товарної продукції в плановому і звітному періоді:

В 1 грн ТП = СТП /ТП, (4.25)

де В 1 грн ТП — витрати на 1 грн. товарної продукції, грн/грн;

СТП – повна собівартість товарної продукції, грн;

План В 1 грн ТП = 38068,94/ 11760,85 = 3,2 грн/грн;

Звіт В 1 грн ТП = 33791,83/ 9912,74 = 3,4 грн/грн.

Зниження собівартості товарної продукції в звітному періоді порівняно зі
плановим:

?СТП = (В 1 грн ТП пл — В 1 грн ТП зв) *100/ В 1 грн ТП пл, (4.26)

де ?СТП — зниження собівартості товарної продукції, %;

В 1 грн ТП пл, В 1 грн ТП зв — витрати на 1 грн. товарної продукції
відповідно в плановому і в звітному періоді, грн/грн.

?СТП = (3,2 -3,4) * 100 / 3,2 = -6,25 %

Економія (перевитрати) від зниження (зростання) собівартості товарної
продукції:

Ес = СТП зв * ?СТП /100, (4.27)

де Ес — економія від зниження собівартості „+”(перевитрати „ — ”),грн.

Ес = 33791,83 * (-6,25) / 100 = -2111,99 грн.

Валовий прибуток підприємства в плановому і звітному періоді:

Пв = ЧД – СРП, (4.28)

де Пв – валовий прибуток, грн;

СРП — собівартість (виробнича) реалізованої продукції, грн;

ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, грн:

ЧД = ?(Цв і*РПі) – ПДВ, (4.29)

де Цв і – відпускна ціна одиниці продукції і-го виду,грн;

РПі – обсяг реалізації продукції і-го виду, шт;

ПДВ – сума податку на додану вартість, грн.

План ЧД = ((11*756,46) – 1386,84 ) + ((60,54*419,77) – 4235,48 ) +

+ ((3046,69* 5,24) – 2660,78) = 6934,22 + 21177,4 + 13303,88 =
41415,5 грн

Пв = 41415,5 – 30270,05 = 11145,45 грн

Звіт ЧД = ((11*717,03) – 1314,56) + ((60,54*395,11) – 3986,66) +

+ ((3046,69*4,41) – 2239,32) = 6572,77 + 19933,3 +
11196,58 = 37702,65 грн

Пв = 37702,65 – 26884,61 = 10818,04 грн

Прибуток від операційної діяльності (операційний прибуток) в плановому і
звітному періоді:

По = Пв – Впзв, (4.30)

План По = 11145,45 – 7798,88 = 3346,57 грн

Звіт По = 10818,04 – 6907,22 = 3910,82
грн

де По – операційний прибуток, грн;

Пв –валовий прибуток, грн;

Впзв – позавиробничі витрати (адміністративні і комерційні), грн.

Базовий прибуток від операційної діяльності підприємства у звітному
періоді – прибуток від реалізації обсягу продукції звітного періоду за
рівнем витрат планового періоду:

По баз = ЧДзв * (1 — В 1 грн ТП пл) (4.31)

По баз = 37702,65 * (1 – 3,2) = 37702,65 *
(-2,2) = -82945,83 грн

Фактичний прибуток від операційної діяльності підприємства в звітному
періоді:

По ф = По баз + Ес , (4.32)

По ф = -82945,83 – — 2111,99 = -80833,84 грн

Прибуток підприємства від звичайної діяльності до оподаткування в
плановому і звітному періоді:

Пзд = По + Дф + Ді – Вф – Ві , (4.33)

де Пзд -прибуток підприємства від звичайної діяльності, грн:

Дф, Ді –дохід підприємства від фінансової та інвестиційної діяльності,
грн

(табл. 3.16);

Вф, Ві – витрати фінансової та інвестиційної діяльності, грн (табл.
3.16).

Чистий прибуток підприємства (прибуток від звичайної діяльності після
оподаткування, оскільки на підприємстві не виникали надзвичайні події) в
плановому і звітному періоді:

Пч = Пзд — Ппр, (4.34)

де Пч – чистий прибуток підприємства, грн.;

Ппр – сума податку на прибуток, грн. (згідно Закону України “Про
оподаткування прибутку підприємств” ставка податку на прибуток
становить 25%)

Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства в плановому і
звітному періоді:

Пз = Пч — Сш — Кд , (4.35)

де Пз — прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства,грн;

Сш — економічні санкції до підприємства (зокрема, штрафи і пені з
платежів до бюджету і до позабюджетних цільових фондів, штрафи за
недодержання вимог щодо охорони довкілля, штрафи за порушення умов
господарських договорів), грн;

Кд — сума довготермінового кредиту, належна до сплати у розрахунковому
періоді, з процентами за користування ним, грн.

Розраховані значення основних фінансово-економічних показників подати у
вигляді табл.4.13.

Таблиця 4.13

Основні фінансово-економічні показники діяльності
підприємства

Показники Од. вимір. План Звіт Відхилення,%

1 2 3 4 5

Собівартість одиниці продукції

Б

И

Ю грн/шт

7,74

44,61

2534,68

7,45

42,91

2464,69

Витрати на 1 грн. товарної продукції грн/грн

Чистий дохід тис. грн

Собівартість реалізованої продукції тис. грн

Валовий прибуток тис. грн

Адміністративані витрати тис. грн

Комерційні витрати тис. грн

Прибуток від операційної діяльності тис. грн

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування тис. грн

Чистий прибуток тис. грн

Прибуток в розпорядженні підприємства тис. грн

Визначення показників прибутковості:

Рентабельність одиниці продукції в звітному періоді:

Рі зв = (Цг і – Сп і зв) *100/ Сп і зв, (4.36)

де Рі зв — рентабельність одиниці продукції і-го виду в звітному
періоді, %;

Сп і зв – повна собівартість одиниці продукції і-го виду, грн/шт.

Б) Рі зв = (9,17 – 7,27) * 100 / 7,27 = 26,13 %

И) Рі зв = (50,45 – 42,53) * 100 / 42,53 = 18,62 %

Ю) Рі зв = (3046,69 – 2338,55) * 100 / 2338,55 = 30,28 %

Рентабельність продукції:

Рп = По *100/ Сп РП, (4.37)

де Рп — рентабельність товарної продукції, %;

Сп РП — повна собівартість реалізованої продукції, грн.

Б) Рп = 3346,57 * 100 / 5815,9 = 57,54 %

И) Рп = 3346,57 * 100 / 18869,93 = 17,73 %

Ю) Рп = 3346,57 * 100 / 13383,11 = 25 %

Рентабельність виробництва:

Рв = Пч *100/(ОФсер + НОЗ), (4.38)

де Рв — рентабельність виробництва, %;

ОФсер – середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.гр:

ОФсер = Впоч + ?Ввв * t / 12 – ?Ввив * t / 12 (4.39)

Розраховані значення показників рентабельності в плановому та звітному
періоді подати у вигляді табл. 4.14 і проаналізувати відхилення від
планових значень з вказанням можливих причин, які вплинули на величину
відповідних показників у звітному періоді.

Таблиця 4.14

Показники прибутковості підприємства

Показники Од. вимір. План Звіт Відхилення, %

1 2 3 4 5

1. Рентабельність одиниці продукції :

А

В

С %

2. Рентабельність продукції %

3. Рентабельність виробництва %

4.11. Визначення показників ефективності використання трудових,
матеріальних та технічних ресурсів

Показники ефективності використання трудових ресурсів:

виробіток:

В = ТП / Чор, (4.40)

де В – виробіток одного робітника, грн;

трудомісткість:

Тпл = Тсум (4.41)

Тзв = Тпл*?В/(100 + ?В), (4.42)

де Тпл, Тзв – трудомісткість виробничої програми відповідно в плановому
і в звітному періодах, люд-год;

?В – зміна виробітку в звітному періоді по відношенню до планового, %;

Показники ефективності використання матеріальних ресурсів:

матеріаломісткість:

Мм = М / ТП, (4.43)

де Мм — матеріаломісткість товарної продукції, грн/грн;

М – сума матеріальних витрат на виробництво товарної продукції
(табл.4.9), грн;

матеріаловіддача:

Мв = ТП / М, (4.44)

де Мв – матеріаловіддача продукції, грн/грн;

Показники ефективності використання оборотних засобів:

коефіцієнт обертання:

kоб = ?(Цг і*РПі)/ НОЗ, (4.45)

де kоб — коефіцієнт обертання оборотних засобів, обертів;

коефіцієнт завантаження:

kз = НОЗ / ?(Цгі*РПі), (4.46)

де kз — коефіцієнт завантаження реалізованої продукції, грн/грн;

тривалість оберту:

Тоб = 360 / kоб, (4.47)

де Тоб – тривалість одного оберту оборотних засобів, дн;

показники ефективності використання активної частини основних виробничих
фондів:

фондовіддача:

Фв = ТП / ОФа сер, (4.48)

де Фв – фондовіддача активної частини основних виробничих фондів,
грн/грн;

ОФа сер – середньорічна вартість активної частини основних виробничих
фондів (розраховується за формулою 4.39 з врахуванням лише вартості 3 і
4 груп основних виробничих фондів);

фондомісткість:

Фм = ОФа сер / ТП, (4.49)

де Фм – фондомісткість товарної продукції, грн/грн;

фондоозброєність:

Фо = ОФа сер / Чор, (4.50)

де Фо – фондоозброєність праці основних робітників, грн/люд.

Розраховані значення показників ефективності використання ресурсів в
плановому і звітному періодах подати у вигляді табл. 4.15 і
проаналізувати відхилення від планових значень з вказанням можливих
причин, які вплинули на величину відповідних показників у звітному
періоді.

Таблиця 4.15

Показники використання ресурсного потенціалу
підприємства

Показники Од. вимір. План Звіт Відхиленя, %

1 2 3 4 5

1. Виробіток грн

2. Трудомісткість продукції люд-год

3. Матеріаломісткість продукції грн/грн

4. Матеріаловіддача виробництва грн/грн

5. Коефіцієнт обертання обігових коштів оберти

6. Коефіцієнт завантаження грн/грн

7. Тривалість оберту дні

8. Фондовіддача грн/грн

9. Фондомісткість виробництва грн/грн

10. Фондоозброєність праці грн/люд

1.12. Визначення показників ефективності інвестицій у проекти розвитку
підприємства в наступному році

Показники ефективності інвестицій у проекти (період окупності, індекс
дохідності та чиста теперішня вартість) визначаються на основі даних
табл. 3.17. Для їх визначенні необхідно приводити різночасові грошові
потоки за проектами методом їх дисконтування. Для кожного з проектів
термін експлуатації (віддачі) визначається завданням (табл.3.17).

Період окупності інвестицій:

де Ток — період окупності інвестицій за проектом, роки;

Іп – інвестиції у проект, грн;

ГПсер – середньорічна сума грошового потоку від реалізації проекту за
час його експлуатації (віддачі), грн. (наприклад, при терміні
експлуатації 5 років знаходиться діленням сумарного приведеного
грошового потоку за проектом ГПпр на 5 ).

Сумарний приведений грошовий потік визначається дисконтуванням грошових
потоків за роками:

де ГПk — сума грошового потоку в році k, грн;

і – норма дисконту;

n — кількість років періоду приведення;

k — номер року (1,…,n).

Величину річного грошового потоку знаходять як:

де ГП – сума грошового потоку за рік, грн;

А – річна сума амортизаційних відрахувань, грн

Індекс дохідності:

де ІД – індекс дохідності.

Чиста теперішня вартість:

де ЧТВ – чиста теперішня вартість, грн.

Якщо оцінки проектів за різними критеріальними показниками не
збігаються, ефективнішим визнають проект, який має перевагу за більшістю
з них або додатково досліджують ефективність проектів.

Основними джерелами коштів для реалізації проектів розвитку підприємства
є чистий прибуток, який спрямовується на нагромадження, амортизація,
залучені кошти за рахунок емісії цінних паперів: акцій (лише для
акціонерних товариств), облігацій тощо та позичені кошти за рахунок
банківських та інших позик.

В курсовій роботі слід обгрунтувати вибір тих чи інших джерел формування
необхідних інвестицій для реалізації ефективнішого проектів розвитку
підприємства. За умов спрямування на інвестування ефективнішого проекту
всієї суми залишкового прибутку та амортизації (за звітними
показниками), необхідно визначити суму банківського кредиту для покриття
дефіциту власних коштів.

1.13. Очікувані показники діяльності підприємства в наступному році

Очікувані показники діяльності підприємства в наступному році (за умов
реалізації ефективнішого з розглянутих проектів його розвитку)
розраховуються шляхом додавання до звітних показників діяльності
підприємства даних , що характеризують вибраний проект розвитку.

Очікувані обсяги виробництва продукції:

Ооч = ТПзв + ВПп*kвп, (4.56)

де Ооч — очікуваний обсяг виробництва, грн;

ТПзв – обсяг товарної продукції в звітному році, грн;

ВПп — виробнича потужність за вибраним проектом розвитку підприємства,
грн;

kвп — коефіцієнт використання виробничої потужності (kвп = 0,8 ± 0,01K)
(0.74).

Очікувані обсяги реалізації продукції:

РПоч = Ооч, (4.57)

де РПоч — очікуваний обсяг реалізації продукції, грн.

Очікувані показники ефективності використання ресурсного потенціалу та
основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства за умов
реалізації відібраних кращих проектів його розвитку розраховуються
аналогічно до наведених в п.п.4.10-4.11 з врахуванням звітних показників
діяльності підприємства і даних про вибраний проект розвитку.

Результати розрахунків доцільно подати у вигляді табл. 4.16-4.17.

Таблиця 4.16

Очікувані фінансово-економічні показники діяльності підприємства

в наступному році

Показники Од. вимір. Період Відхилення,

%

Звітний Очікуваний

1 2

5

1.Обсяг виробництва продукції тис. грн

2.Обсяг реалізації продукції тис. грн

3.Собівартість реалізованої продукції тис. грн

4.Валовий прибуток тис. грн

5.Адміністративані витрати тис. грн

6.Комерційні витрати тис. грн

7.Прибуток від операційної діяльності тис. грн

8.Прибуток від звичайної діяльності

до оподаткування тис. грн

9.Чистий прибуток тис. грн

10.Рентабельність продукції %

11.Рентабельність виробництва %

Таблиця 4.17

Очікувані показники ефективності використання ресурсного потенціалу

Показники Од. вимір. Період Відхиленя,

%

Звітний Очікуваний

1 2 3 4 5

1. Виробіток грн

2. Коефіцієнт обертання обігових коштів оберти

3. Коефіцієнт завантаження грн/грн

4. Тривалість оберту дн.

5. Фондовіддача грн/грн

6. Фондомісткість виробництва грн/грн

7. Фондоозброєність праці грн/люд

Проаналізувати відхилення очікуваних значень від звітних з вказанням
можливих причин, які вплинули на величину відповідних показників в
наступному періоді, з позицій ефективності діяльності підприємства.

Т.б. .Аф

Т.б. .Апл

4

1

22

3

Обсяг виробницва, шт

Дохід,

Витрати,

Тис. грн

Т.б. .Аф

Т.б. .Апл

4

1

22

3

Обсяг виробницва, шт

Дохід,

Витрати,

Тис. грн

Т.б. .Аф

Т.б. .Апл

4

1

22

3

Обсяг виробницва, шт

Дохід,

Витрати,

Тис. грн

6859

6208

677

748

3165.28

25210

22884

12732.76

453

499

17274

15690

9595.07

5.15

5.67

3.5

2

11964.63 10663

12303.39

300

15135

20223.76 19223.76

500

5635.28 5415.28

4585

Похожие записи