.

Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1750
Скачать документ

Рис. Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці
торговельного підприємства

Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці

На цьому етапі аналізу оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та
аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порівняно з
попередніми періодами.

Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат
підприємства та оплати праці персоналу.

Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути
охарактеризовано відносними показниками, а саме:

питомою вагою фонду оплати праці в поточних витратах підприємства;

питомою вагою фонду оплати праці в доході підприємства;

рівнем витрат на оплату праці, відсотків до товарообігу.

Аналіз значення та зміни перелічених показників порівняно з попередніми
періодами дозволяє встановити важливість (пріоритетність) управління
матеріальним стимулюванням персоналу стосовно інших завдань управління
господарською діяльністю підприємства.

Аналіз складу виплат із стимулювання персоналу

(структури заробітної плати)

Протягом цього етапу аналізу визначають обсяги та питому вагу у складі
загального обсягу фонду оплати праці — основної заробітної плати,
додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних
виплат; оцінюють зміни, що відбулися протягом аналізованого періоду;
аналізують співвідношення між окремими напрямками стимулювання.

Проведення цієї роботи дозволяє визначити та оцінити доцільність
орієнтації системи матеріального стимулювання підприємства. Високий
рівень та зростання питомої ваги основної заробітної плати свідчить про
пріоритетність для підприємства таких принципів стимулювання, як
гарантованість та стабільність рівня оплати праці. Зростання рівня
додаткової заробітної плати (відносно основної) є результатом підвищення
уваги до зростання ефективності витрат на оплату праці, принципу її
“зароблюваності”. Зростання розміру інших заохочувальних та
компенсаційних виплат визначає орієнтування системи матеріального
стимулювання на результати діяльності підприємства, перш за все,
отримання прибутку та участь у ньому найманих працівників, посилення
уваги до “негрошових” форм заохочення та закріплення персоналу.

Більш конкретні висновки дозволяє отримати аналіз форм стимулювання, які
використовуються в межах кожного напрямку використання коштів.

Так, аналіз складу основної заробітної плати дозволяє встановити обсяги
застосування (ступінь розповсюдження) окремих систем оплати праці
(відрядної, погодинної, контрактної та інше).

Аналіз складу додаткової заробітної плати дозволяє визначити активність
підприємства у використанні окремих інструментів стимулювання
продуктивності праці – преміювання, надбавок та доплат, одноразових
заохочень тощо; визначити обсяги компенсаційних виплат, що
застосовуються для компенсації працівникам особливих умов праці на
даному підприємстві; оцінити розміри та визначити можливі причини
зростання інших виплат, що включаються до складу додаткової оплати праці
(оплата щорічних та додаткових відпусток, збереження заробітної плати в
передбачених законодавством випадках, здійснення витрат та придбання
спеціального одягу та взуття тощо).

Аналіз складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат “дозволяє
встановити, яку форму заохочення за рахунок прибутку вважати найбільш
дієвою – виплату премій та інших грошових виплат, оплату акцій
підприємства або участь в його викупі, надання соціальних та трудових
пільг в негрошовій формі тощо. Оцінюючи доцільність вибору підприємства,
слід враховувати такі фактори, як: склад персоналу підприємства, рівень
основної та додаткової оплати праці, фінансове положення підприємства
тощо.

Аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати

На цьому етапі роботи обчислюється рівень середньої заробітної плати в
цілому по підприємству та по окремих категоріях персоналу, визначаються
зміни, які відбуваються в значенні цих показників порівняно з
попередніми періодами.

Для обґрунтування висновку щодо виконання заробітною платою
відтворювальних функцій середня заробітна плата визначається не тільки в
грошовому вимірі, а й системою відносних показників: у коефіцієнті
перевищення встановленого державою рівня мінімальної заробітної платні,
прожиткового мінімуму, неоподаткованого мінімуму заробітної плати.

В процесі аналізу також визначається реальна заробітна плата (шляхом
коригування фактичної середньої плати на індекс зміни цін на товари та
послуги) та аналізується динаміка її зміни.

Такі методичні підходи дозволяють дати більш об’єктивний висновок щодо
рівня та динаміки середньої заробітної плати.

Доцільно також провести порівняння рівня середньої заробітної плати, що
склався на даному торговельному підприємстві, з середньо-галузевим
рівнем заробітної плати та рівнем оплати праці на
підприємствах-аналогах. Таке порівняння дозволяє визначити достатність
витрат на стимулювання персоналу для забезпечення стабільності трудового
колективу та реалізації його економічних інтересів.

Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці

Аналіз динаміки фонду оплати праці необхідно доповнити визначенням та
кількісною оцінкою основних факторів, що обумовили зміну його розміру.

Найважливішими факторами, вплив яких оцінюється кількісно, є:

1. Зміна чисельності працівників торговельного підприємства.

2. Зміна рівня середньої заробітної плати.

3. Зміна рівня заробітної плати (в реальних цінах).

4. Інфляція.

5. Зміни в складі персоналу підприємства.

Вплив факторів 1-4 може бути оцінений кількісно за допомогою методу
ланцюгових підстановок або індексного методу.

Для визначення впливу факторів 1-2 використовується модель:

для оцінки впливу факторів 1,3,4 модель приймає вигляд:

де чп – середньоспискова чисельність персоналу;

ЗПсерф – фактичний рівень середньої заробітної плати;

ЗПсерр – реальний рівень середньої заробітної плати (приведеної до
порівняльних цін).

Іц – індекс зміни цін на товари та послуги.

Оцінка впливу змін у складі персоналу підприємства здійснюється методом
відсоткових чисел, виходячи з визначення питомої ваги окремих категорій
персоналу та рівня оплати їх праці в звітному та порівняльному періодах.

Перелік факторів, що оцінюються, може бути значно розширений за рахунок
використання методів регресивно-корелятивного аналізу. Так, є доцільною
побудова та визначення параметрів моделі взаємозв’язку розміру фонду
оплати праці з обсягом товарообігу, доходів, прибутку підприємства,
зміною кількості покупців, обсягом торговельної площі та кількості
робочих місць тощо.

Аналіз ефективності стимулювання персоналу

У ході проведення цього етапу аналізу необхідно визначити ефективність
стимулювання персоналу, тобто оцінити співвідношення між обсягом витрат
на оплату праці та наслідками трудових зусиль персоналу, відповісти на
запитання – чи принесли зміни в рівні оплати праці необхідний
економічний ефект для підприємств та його власників?

Для оцінки ефективності стимулювання персоналу прийнято визначати та
порівнювати в динаміці значення таких аналітичних показників.

1. Коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці
та рівнем середньої заробітної плати або коефіцієнт співвідношення між
темпом зростання фонду оплати праці та товарооборотом.

2. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
доходами підприємства.

3. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
прибутком підприємства.

4. Коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та
ринковою вартістю підприємства (його акцій).

Діагностика значень коефіцієнтів ефективності стимулювання персоналу
наведена у табл.

Таблиця

Діагностика значення коефіцієнтів ефективності стимулювання

персоналу

Показники ефективності Значення коефіцієнта

більше 1 менше 1

Коефіцієнт співвідношення

між:

1. Темпом зростання фонду оплати праці та товарообігом Система
матеріального стимулювання персоналу не враховує зростання
продуктивності праці, зростання оплати праці не “зароблено” зростанням
обсягів діяльності Система матеріального стимулювання праці персоналу
забезпечує зростання продуктивності праці

2. Темпом зростання фонду оплати праці та доходом Зростання оплати праці
на має під собою необхідного економічного підґрунтя – зростання джерела
здійснення витрат

Відповідно зростає питома вага виплат на оплату праці в складі доходів,
що призводить до погіршення фінансування інших напрямків витрат та
зменшення отримання прибутку

Система матеріального стимулювання орієнтована не тільки на зростання
товарообігу, а й на зростання доходів, як від реалізації товарів, так і
від здійснення інших видів діяльності

3. Темпом зростання фонду оплати праці та балансовим прибутком
Порушується необхідний баланс між економічними інтересами працівників
підприємства (в зростанні рівня оплати) та інтересами підприємства (в
зростанні прибутку та забезпеченні фінансових умов самофінансування
розвитку). Система матеріального стимулювання персоналу забезпечує
зростання прибутку та економію поточних витрат підприємства.

4. Темпом зростання фонду оплати праці та ринковою вартістю
підприємства. Зростання витрат на оплату праці не відповідає економічним
інтересам власників, оскільки їх Інтереси, пов’язані із зростанням
ринкової вартості підприємства, реалізуються меншою мірою Система
матеріального стимулювання персоналу спрямована на досягнення
стратегічної мети діяльності підприємства.

Аналіз формування

та використання фонду оплати праці

Аналіз загального обсягу та динаміки фонду оплати праці

Аналіз рівня та

динаміки середньої

заробітної плати

(в цілому та за категоріями персоналу)

Аналіз фінансових можливостей

підприємства з

формування фонду

оплати праці

Аналіз складу виплат

із стимулювання

персоналу (структури

заробітної плати)

Аналіз факторів, що

обумовили зміну

обсягу фонду оплати

праці

Аналіз ефективності

стимулювання

персоналу

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020