.

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
14 19139
Скачать документ

Курсова на тему:

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

План

Вступ

І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності

1.1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій.

1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в Україні

ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні.

2.1. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні

2.2 Проблеми іноземного інвестування в Україні.

ІІІ. Шляхи поліпшення інвестиційної діяльності в Україні

Висновок

Спсок використаної літератури

Зміст

Вступ………………………………………………………….
……………………………………………1

І. Теоретичні аспекти інвестиційної
діяльності…………………………………………3

1.1 Економічна суть інвестування. Види
інвестицій………………………………….3

1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в
Україні…………………8

ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності в
Україні……………………………………………14

2.1. Іноземна інвестиційна діяльність в
Україні……………………………………….14

2.2 Проблеми іноземного інвестування в
Україні…………………………………….19

ІІІ. Шляхи поліпшення інвестиційної діяльності в
Україні……………………….24

Висновок
………………………………………………………………
……………………………….32

Спиок використаної літератури
………………………………………………………………
34

Вступ

На сьогодні актуальною є тема накопичення та інвестування. Для
збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих
засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим
відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування.

У державі з командно-адміністративною економікою категорія
«інвестиції» не мала місця ні в економічній теорії, ні у практиці. В
останні роки це поняття почало зустрічатися в економічній літературі
країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи
господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції»
походить від латинського слова «invest» , що означає «вкладати». У
минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність
затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі
народного господарства (виробничі фонди), тобто інвестиції помилково
ототожнювались із поняттям «капітальні вкладення».

Розглянемо сучасне тлумачення категорії «інвестиції».
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 дає наступне
визначення: інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у
результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

Такими цінностями можуть бути: грошові кошти, цільові
банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме і нерухоме
майно (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності);
майнові права, що випливають із авторського права, досвід та інші
інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних,
комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації,
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого
виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування
землею, водою, ресурсами, будівлями, обладнанням, а також інші майнові
права; інші цінності [6].

Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладенням
капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен
бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання
коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик
та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді.

Інвестиції – це економічна категорія розширеного відтворення,
яка є основним інструментом формування мікро- та макроекономічних
пропорцій і визначає темпи економічного росту.

Таким чином, інвестиції – це те, що «відкладають» на завтрашній день,
щоб мати можливість більше споживати в майбутньому.

У наступних розділах ми розглянемо і проаналізуємо сучасний
стан інвестиційної діяльності в Україні та можливі шляхи її розвитку.

І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності

1. 1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій Інвестиції – нове
явище

в економіці і праві України. У перекладі з англійської мови – це
капітальні вкладення. Вони є довгостроковими, цільовими, здійснюються
державними і недержавними (приватними або індивідуальними) інвесторами
на підставі інвестиційної угоди, передбачають отримання прибутку
інвестором, підлягають державній1реєстрації.[7c.12-15]

Однак капіталовкладення – інвестиції у широкому розумінні. У вузькому ж
розумінні інвестування – це довгострокове вкладення капіталу. Інвестиції
за національною ознакою можна поділити на іноземні інвестиції в Україну,
з України за кордон і внутрішньодержавні інвестиції.

За об’єктом вкладення інвестицій виділяють реальні і фінансові
інвестиції У нас фінансові інвестиції іноді називають прямими, що
розбігаються з американською термінологією, згідно якою останніми є
інвестиції у фірму, що складають більше 10% капіталу.

Якщо мова йде про іноземні інвестиції, у світовій практиці до прямих
відносять такі, що складають 25% капіталу фірми.

Перш, ніж з’ясувати відмінність між реальними та фінансовими
інвестиціями зазначимо, що інвестиціями є всі види майнових та
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та
іншої діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається
соціальний ефект.

Отже, реальні інвестиції являють собою вкладення капіталу безпосередньо
у засоби виробництва і предмети споживання (наприклад, у будинки,
споруди, устаткування, та інші матеріальні цінності).

Порівняно новим явищем для даного виду інвестицій є лізинг (від
англійського “leasing” – довгострокова оренда машин і устаткування).

Лізинг забезпечує промисловим, транспортним, торгівельним та іншим
підприємствам можливість отримати у користування широкий асортимент
промислового та іншого обладнання, транспортні засоби (у т.ч. літаки і
кораблі) у спеціалізованих лізингових компаніях. Лізінгові компанії за
власні кошти купують обладнання і здають в оренду.

Лізинг дозволяє промисловим та іншим компаніям задовільнити потреби у
основних фондах без здійснення значних одноразових капітальних затрат,
використовуючи при цьому дороге чи спеціальне обладнання.

Він є привабливим методом фінансування інвестицій і в легкій
промисловості для середніх і дрібних, але прибуткових і
конкурентноздатних фірм.

Включення лізингу в інвестиційні програми промислових підприємств
дозволяє також покращити планування та організацію інвестиційного
процесу. Адже більшість угод за ним заключається за фіксованими ставками
і на попередньо узгоджених умовах.

Лізинг забезпечує фірмам-орендарям ряд фінансових вигод:

1) придбання устаткування обходиться дешевше, оскільки фінансова
компанія може отримати позику на кредитному ринку по більш низькій
ставці, ніж підприємство-орендар;

2) він дозволяє промисловим та іншим компаніям ширше використовувати
державні податкові і амортизаційні пільги;

3) вдається у певній мірі уникнути негативного впливу інфляцій, оскільки
орендні ставки встановлюються на дату підписання угоди і потім, як
правило, не переглядаються. У сучасній світовій практиці найбільшого
значення набув фінансовий лізинг (частіше через оренду із залученням
засобів третьої сторони).

За підрахунками західних економістів у розвинених капіталістичних
країнах лізинг покриває від 6% до 20% щорічних потреб у засобах для
інвестицій в основні фонди.

Лізинг став транснаціональним явищем. Найбільший розвиток лізингової
компанії отримали у США. На його умовах у США можна придбати практично
будь-яке обладнання. У Європі лізингові операції досить поширенні в
Англії та Франції.

Фінансовими інвестиціями є вкладення у цінні папери, а також розміщення
капіталу у банку. У складі фінансових інвестицій можна виділити
портфельні – це сукупність цінних паперів різних елементів, які придбав
інвестор з метою отримання прибутків шляхом інвестицій у ці папери.

Виходячи із сучасної структури фондового ринку України, одне з основних
місць у портфелі повинні були б зайняти акції банків. Однак останнім
часом банки все пасивніше розповсюджують свої акції серед сторонніх і в
першу чергу – індивідуальних інвесторів. Цим і обумовлюється те, що
більшість банків особливо не турбуються про підтримання ліквідності
своїх акцій.

При формуванні інвестиційного портфеля великий інтерес викликають акції
та інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і компаній.

Досить рідким фінансовим інструментом на нашому фондовому ринку
залишаються облігації, хоча і вони є у портфелі.

До інвестиційного портфеля входять також облігації органів управління,
казначейські зобов’язання, ф’ючерси, опціони.

Крім власне цінних паперів, до інвестиційного портфеля як найбільший
поширений сьогодні альтернативний спосіб вкладення вільних грошових
засобів, включений американський долар, який виступає свого роду базою
для порівняння цінних паперів, включених до портфеля.

Поряд з реальними і фінансовими інвестиціями існують і так звані
інтелектуальні інвестиції, тобто сукупність технічних, технологічних
знань, ліцензій, ноу-хау, підготовка та перепідготовка кадрів тощо.

У практиці інвестування зустрічаються реінвестиції, вкладання коштів, що
отриманні у формі доходів від інвестиційних операцій. Напрямки
реінвестиційної діяльності ті ж самі, що і інвестицій у власному
розумінні слова – оборот продуктивного, грошового та фіктивного
капіталу. Основна мета реінвестування – одержання підприємницького
прибутку, проценту або дивіденту. Розрізняють реальні і фінансові
реінвестиції.

Отримує розповсюдження нова інвестиційна стратегія, яка орієнтується на
конкретних людей та конкретні підприємства. Це так званий селенг –
залучення особистих коштів працівників підприємств (фірм), коли останні,
переносячи труднощі з фінансовими ресурсами, змушені звертатись за
допомогою до своїх працівників. Селенг – це один із способів
інвестування різних програм.

Інвестори. Це суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення
про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та
інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Ними можуть бути
громадяни і юридичні особи України, іноземних держав, а також держави.
Інвестори можуть виступати у ролі вкладників, кредиторів, покупців, а
також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.
До об’єктів інвестиційної діяльності, таким чином відносяться і її
учасники – інвестори, замовники, користувачі робіт, постачальники,
банківські, страхові і посередницькі організації, біржі тощо.

Зазначимо, що абсолютна більшість юридичних осіб, які діють на фондовому
ринку в якості інвесторів, є інститути. Тому цю категорію інвесторів
називають інституційними інвесторами. Вони купують акції і облігації з
різних причин. Найбільш поширеною серед них є прагнення не лише
захистити свої тимчасово вільні кошти від знецінення, але й одержати
певний дохід. Поряд із цим інституційні інвестори купують цінні папери з
метою впливу на упраління емітентом, використання їх як засобу
розрахунків.

Крім інституційних інвесторів діють ще індивідуальні інвестори, тобто
фізичні особи, які переслідують свої особисті інтереси і є досить
багаточисельними на фондовому ринку. Таким чином, якщо індивідуальні
інвестори на фондовому ринку є, як правило, у більшій мірі –
багаточисленими, інституційні інвестори – у більшій мірі впливовими. Це
пояснюється рядом причин: по-перше, як правило, інституційні інвестори
володіють більшими коштами, ніж окремо взяті індивідуальні, які можуть
спрямовуватись на придбання цінних паперів. По-друге, саме інституційні
інвестори частіше бувають зацікавленими у тому, щоб брати участь у
повсякденному управлінні справами емітента. По-третє, якщо індивідуальні
інвестори купують цінні папери, керуючись головним чином особистими
інтересами, то інституційні досить часто роблять це з метою поєднання
інтересів як власних, так і емітента.

Основними нормативними актами, що визначають правовий статус iнвесторiв
в Українi, є закон “Про iнвестицiйну дiяльнiсть”, “Про цiннi папери i
фондову бiржу”, Про господарськi товариства”, “Про банки i банкiвську
дiяльнiсть”, “Про приватизацiйнi папери”, Цивiльний кодекс, Декрет КМ
“Про режим iноземного iнвестування”, Положення “Про iнвестицiйнi фонди
та iнвестицiйнi компанiї” i т.д.

I далi. Iнституцiйнi iнвестори можна подiлити на три групи.

1. Такi, що здiйснюють скерованi iнвестицiї у обмежене коло пiдприємств
– холдiнги, фiнансовi групи, фiнансовi компанiї.

2. Такi, що здiйснюють повсюднi iнвестицiї, тобто не обмежуються ранiше
визначеними об’єктами iнвестування. До цiєї групи входять iнвестицiйнi
фонди та компанiї, страховi фiрми i т.д. Хоча треба сподiватись, що у
недалекому майбутньому вони будуть спецiалiзуватись по певних об’єктах
iнвестування. Портфель iнвестицiй цих iнвесторiв досить широкий i
вiдносно стабiльний.

3. Такi, що здiйснюються повсюднi iнвестицiї, але не мають стабiльного
портфеля цiнних паперiв – iнвестицiйнi дiлери. Це iнвестори, якi
намагаються отримати прибуток шляхом спекулятивної гри на бiржi
(торгiвельнi компанiї, iнвестицiйнi банки тощо).

Iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйною дiяльнiстю є сукупнiсть
практичних дiй громадян, юридичних осiб i держави щодо реалiзацiї
iнвестицiй. Вона здiйснюється на основi:

* iнвестування, здiйснюваного громадянами, недержавними пiдприємствами,
господарськими товариствами, а також громадськими i релiгiйними
органiзацiями;

* державного iнвестування за рахунок коштiв бюджетiв, позабюджетних
фондiв i1позичкових1коштiв;

*1iноземного1iнвестування.

Iнвестицiйна дiяльнiсть здiйснюється згiдно з такими основними
принципами:

1) невтручання органiв держави, юридичних осiб i громадян в iнвестицiйну
дiяльнiсть, яка не протирiчить дiючому законодавству;

2) добровiльнiсть iнвестування;

3) рiвноправнiсть всiх iнвесторiв i учасникiв iнвестицiйної дiяльностi;

4) захищеностi iнвестицiй;

5) свободи вибору критерiїв при здiйсненнi iнвестицiйної дiяльностi.

Об’єкти iнвестування. Об’єктами iнвестицiйної дiяльностi може бути
будь-яке майно, в основнi фонди i оборотнi кошти в усiх галузях та
сферах господарства, цiннi папери, цiльовi грошовi вклади,
науково-технiчна продукцiя, iнтелектуальнi цiнностi, iншi об’єкти
власностi, а також майновi права.

Забороняється iнвестування в об’єкти, створення i використання яких не
вiдповiдає вимогам санiтарно-гiгiєнiчних, радiацiйних, екологiчних,
архiтектурних та iнших норм, встановлених законодавством України, а
також порушує права та iнтереси громадян, юридичних осiб i держави, що
охороняється законом.

Замовники iнвестицiй i користувачi об’єктiв iнвестування. Замовником
може бути iнвестор, а також будь-якi iншi фiзичнi та юридичнi особи,
уповноваженi iнвестором здiйснювати реалiзацiю iнвестицiйного проекту.
При цьому замовник не повинен втручатись у пiдприємницьку дiяльнiсть
iнших учасникiв iнвестицiйного процесу, якщо iнше не передбачене угодою.

Користувачами можуть бути iнвестори, а також iншi фiзичнi та юридичнi
особи, державнi та мунiцiпальнi органи, iноземнi держави та мiжнароднi
органiзацiї, для яких створено об’єкт iнвестування.

Основним правовим документом, який регулює взаємовiдносини мiж
суб’єктами iнвестицiйної дiяльностi, є iнвестицiйна угода, вибiр умов
якої є їх виключною компетенцiєю. Хоча законодавство мiстить, скажiмо,
умови, за яких iнвестицiйна дiяльнiсть припиняється (наприклад,
оголошення iнвестора банкрутством).[7.c.83-89]

1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в Україні

Іноземний капітал сьогодні особливо необхідний у тих сферах економіки,
активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти наростаюче
соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів
харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво
важливої продукції. І справа тут не лише в тому, щоб забезпечити
населення необхідними товарами та послугами, але й у тому, щоб здійснити
їх імпортозаміщення, звільнивши валютні ресурси, що витрачаються зараз
на імпорт товарів народного споживання або сировини для їх
виробництва.[8.c.52-53]

У реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має
потребу практично все агропромислове господарство України, як і всіх
республік колишнього СРСР, – від первинних виробничих процесів у
сільському господарстві до випуску кінцевого продукту та доведення його
до споживача. Тут вкрай необхідно підняти продуктивність та знизити
втрати, забезпечити більш глибоку та комплексну переробку первинної
сировини з метою значного збільшення виходу кінцевої продукції та
підвищення її споживчих якостей. Через технологічну відсталість у
агропромисловій сфері економіки щорічно не доходять до споживача
мільйони тонн м’яса, не використовується близько половини молочного
білка, пропадає до 30-40% овочів та фруктів. У величезних кількостях
втрачається або нераціонально використовується й вирощена зернова
продукція.

Зниження втрат сільськогосподарської сировини та поглиблення її
переробки стосується тих сфер, де за участю іноземного капіталу можна в
короткі строки одержати значний економічний ефект, зокрема шляхом
створення порівняно невеликих підприємств, що не потребують великих
вкладень і забезпечують швидку окупність початкових затрат при
невисокому ступені ризику для іноземних інвесторів. Бажана участь
іноземного капіталу й у переведенні агропромислового виробництва на
сучасну технологічну базу, в тому числі з використанням потужного
науково-технічного та виробничого потенціалу оборонних галузей, що
підлягають конверсії.

У великомасштабному іноземному інвестуванні зараз відчувають гостру
потребу й паливно-енергетичні галузі, що впродовж багатьох років несуть
величезне навантаження не тільки щодо енергопостачання виробництва та
соціальної сфери, але й щодо забезпечення експорту. Залучення інвестицій
з-за кордону в цю галузь було б дуже корисним при розв’язанні ряду
вузлових завдань. Серед них:

активізація використання існуючого виробничого потенціалу по видобуванню
та переробці енергоресурсів, особливо в тих ланках, де можна в короткі
строки здобути від хорошу віддачу вкладених коштів, наприклад, при
інвестуванні комплексу заходів щодо введення в експлуатацію великого
масиву сьогодні недіючих вугільних шахт Донецького, Придніпровського та
Львівсько-Волинського басейнів з покриттям видатків за рахунок виручки
від продажу додатково видобутого вугілля;

різке зниження питомих видатків палива та енергії у народному
господарстві на основі переходу до енергозберігаючих технологій;

комплексна модернізація діючих і створення нових виробничих фондів і
процесів на базі сучасної техніки та прогресивних технологій, що
забезпечують стійке зростання ефективності та безпеки виробництва, а
також докорінне поліпшення умов праці;

зниження негативного впливу металургійного та нафтохімічного комплексів
на навколишнє середовище на основі застосування екологічно чистих
технологічних процесів у виробництві, транспортуванні та сферах
споживання енергоресурсів.

Участь іноземного капіталу могла б істотно активізувати конверсію
військового виробництва. Для цього є великі можливості. Це, перш за все,
освоєння на конверсованих підприємствах виробництва товарів народного
споживання, машин та обладнання для агропромислового комплексу та легкої
промисловості, міського транспорту, літаків для цивільної авіації,
нафтогазового обладнання, приладів медичного та екологічного призначення
та багато іншого, Сюди ж можна віднести інвестиційну співпрацю із
зарубіжними фірмами в питанні адаптації до цивільних цілей військової
електроніки, радіотехніки, виробництва засобів та систем зв’язку.

Пріоритетними зонами для іноземних інвестицій в Україні є:

Західний регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська,
Тернопільська, Волинська області), де ефективним може бути створення
виробництва з використанням місцевих природних ресурсів – сірки,
калійної та кухонної солі, вугілля, нафти та газу, а також розвиток
мережі оздоровчих курортно-туристичних комплексів.

Донецько-Придніпровський регіон (Донецька, Луганська, Запорізька,
Дніпропетровська області), де необхідно здійснити реконструкцію та
технічне переобладнання шахт, металургійних, хімічних виробництв на базі
безвідходних, маловідходних та екологічно чистих технологій; дати
потужний імпульс розвитку малоенергомістких виробництв середнього та
точного машинобудування, автомобіле- та літакобудування.

Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська області), де
найбільш вигідним є проведення реконструкції та технічного переоснащення
портового господарства, розвиток виробництва обладнання для харчової та
консервної промисловості, розширення мережі оздоровчих
курортно-туристичних комплексів.

Регіони України, забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській атомній
електростанції, у яких, поряд із запровадженням унікальних наукових
досліджень, необхідно впровадити найновітніші технології та здійснити
комплекс заходів щодо екологічного, економічного та соціального
відродження територій.

Одночасно з пріоритетними сферами та зонами для іноземного капіталу
визначаються об’єкти з особливими умовами інвестування, куди іноземні
інвестиції залучаються з дозволу уряду України. До таким об’єктів
належать:

підприємства атомного машинобудування;

підприємства та об’єднання паливно-енергетичного комплексу, у тому числі
вугільно-, нафто- та газопереробні підприємства;

об’єкти нафтопродуктозабезпечення, нафтосховища міжобласного та
республіканського значення;

підприємства залізничного, морського, річкового, авіаційного та
автомобільного транспорту загального користування;

підприємства та об’єкти електроенергетики, гідростанції,
теплоелектростанції;

об’єкти освіти, науки, що фінансуються з державного бюджету;

автомобільні дороги загального користування;

метрополітени;

магістральні лінії електропередачі;

нафто- та газопроводи, трубопровідний транспорт;

соледобуванні підприємства та багато інших.

До числа пріоритетних напрямків іноземного інвестування слід віднести й
створення в Україні сучасної інфраструктури, включаючи транспорт,
технічно оснащене складське господарство, телекомунікації, ділову
інфраструктуру (офіси, ділові центри, банки даних та інші об’єкти) та
побутовий сервіс. Без цього практично неможливі перехід до повноцінного
ринку та широкий розвиток міжнародної інвестиційної діяльності. Розвиток
цієї сфери не тільки актуальний, але й досить привабливий для зарубіжних
інвесторів, оскільки в ній, як правило, у відносно короткі строки
окупаються початкові затрати й одночасно створюється сприятлива
матеріальна основа для подальшої ділової активності іноземного капіталу.
Акцент на коротких строках окупності початкових витрат при розгляді
пріоритетів іноземного інвестування продиктований відомими причинами.
Сьогодні, як ніколи, потрібна швидка віддача від вкладених коштів з тим,
щоб максимально сприяти найшвидшому виходу економіки з кризового стану.
У той же час це буде піднімати авторитет міжнародної інвестиційної
співпраці на території СНД. Поруч із зазначеними сферами, зонами та
об’єктами для пріоритетного залучення іноземного капіталу все більшого
значення та актуальності набувають екологічні проблеми національного,
регіонального та глобального характеру. Інвестиції формують виробничий
потенціал на новій науково-технічній базі й зумовлюють конкурентні
позиції на світових ринках. При цьому далеко не останню роль для
багатьох держав, особливо тих, що вириваються з економічного та
соціального неблагополуччя, відіграє залучення іноземного капіталу у
вигляді прямих капіталовкладень, портфельних інвестицій та інших
активів.[8.c.54-60]

ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні.

2.1. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні

У I кварталі 2008 року в економіку України іноземними інвесторами
вкладено 3244,0 млн.дол.США прямих інвестицій, у т.ч. з країн ЄС
надійшло 2587,3 млн.дол. (79,7% загального обсягу), з країн СНД –
391,7 млн.дол. (12,1%), з інших країн світу – 265,0 млн.дол. (8,2%). У
той же час нерезидентами вилучено капіталу на суму 239,4 млн.дол.[за
даними Держкомстату]

У цілому приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці
країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за
I квартал 2008 року склав 3364,8 млн.дол., що майже у 4 рази більше
приросту за відповідний період попереднього року.

Найбільше у I кварталі 2008 року зріс капітал нерезидентів з Кіпру – на
750,1 млн.дол., Німеччини – на 741,4 млн.дол., Російської Федерації – на
383,8 млн.дол., Австрії – на 285,4 млн.дол., Нідерландів – на
249,3 млн.дол., Швеції – на 216,1 млн.дол., Сполученого Королівства – на
151,4 млн.дол. Продовжують нарощувати свій капітал інвестори з Франції
(приріст капіталу склав 101,1 млн.дол.), Віргінських островів,
Британських (91,7 млн.дол.) та Угорщини   (74,9 млн.дол.).

Значний приріст іноземного капіталу у звітному періоді спостерігався на
підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, – на 1256,6 млн.дол.,
операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг
підприємцям – на 257,0 млн.дол., будівництво – на 244,3 млн.дол., а
також на підприємствах промисловості – на 421,5 млн.дол., у т.ч.
переробної – на 405,7 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості
найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 137,0 млн.дол.),
хімічну та нафтохімічну промисловість (на 75,1 млн.дол.), виробництво
іншої неметалевої мінеральної продукції (на 68,2 млн.дол.),
машинобудування (на 45,6 млн.дол.). На підприємствах торгівлі, ремонту
автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку капітал зріс
на 200,6 млн.дол., сільського господарства, мисливства, лісового
господарства – на 74,2 млн.дол., транспорту та зв’язку – на
68,2 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну, на
1 квітня 2008р. склав 32895,7 млн.дол., що на 11,4% більше обсягу
інвестицій на початок 2008 року та в розрахунку на одну особу становить
710,0 дол.

Інвестиції надійшли зі 123 країн світу. До десятки основних
країн-інвесторів, на які припадає понад 83% загального обсягу прямих
інвестицій, входять: Кіпр – 6695,2 млн.дол., Німеччина –
6659,6 млн.дол., Нідерланди – 2757,3 млн.дол., Австрія – 2352,8
млн.дол., Сполучене Королівство – 2123,9 млн.дол., Російська Федерація –
1844,8 млн.дол., Сполучені Штати Америки – 1466,4 млн.дол., Швеція –
1202,8 млн.дол., Віргінські острови, Британські – 1155,8 млн.дол. та
Франція – 1145,9 млн.дол.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах
промисловості – 8416,2 млн.дол. (25,6% загального обсягу прямих
інвестицій в Україну), у т.ч. переробної – 7209,5 млн.дол. та добувної –
1068,2 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги
інвестицій внесено в виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів – 1696,7 млн.дол., у металургійне виробництво та виробництво
готових металевих виробів – 1615,8 млн.дол., машинобудування – 1057,5
млн.дол., хімічну та нафтохімічну промисловість – 915,9 млн.дол.

У фінансових установах акумульовано 6125,7 млн.дол. (18,6%) прямих
інвестицій, на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових
виробів і предметів особистого вжитку – 3274,7 млн.дол. (10,0%), в
організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду,
інжиніринг та надання послуг підприємцям, – 2923,7 млн.дол. (8,9%).

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 15,7 тис.
підприємств України.

Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами України від прямих
інвесторів, на 1 квітня 2008р. становила 4367,4 млн.дол. Найбільше їх
надійшло з Кіпру – 1247,3 млн.дол., Нідерландів – 531,2 млн.дол.,
Франції – 412,6 млн.дол., Німеччини – 380,0 млн.дол., Російської
Федерації – 275,0 млн.дол. та Польщі – 238,0 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позичковий
капітал, на 1 квітня 2008р. становив 37263,1 млн.дол.

, i

?

Ue

?

?

?

o

o

oe

o

u

u

ue

th

Ue

&

&

¤`„[email protected]

`„[email protected]

_H

????x?міку інших країн світу спрямовано 12,7 млн.дол. прямих інвестицій.
Інвестування здійснювалось переважно у вигляді грошових внесків, частка
яких в загальному обсязі складає 85,8%.

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 квітня
2008р. склав 6163,6 млн.дол., у т.ч. у країни ЄС – 5931,0 млн.дол.
(96,2% загального обсягу), у країни СНД – 180,5 млн.дол. (2,9%), в інші
країни світу – 52,1 млн.дол. (0,9%).

Прямі інвестиції з України здійснено в 51 країну світу, переважна їх
частка спрямована до Кіпру.

Сума кредитів та позик, наданих українськими резидентами підприємствам
прямого інвестування, на 1 квітня 2008р. становила 123,4 млн.дол.

Загальний обсяг прямих інвестицій в економіку інших країн світу,
враховуючи позичковий капітал, склав 6287,0 млн.дол.США.

2.2. Проблеми іноземного інвестування в Україні

Україна не має достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для розв’язання
економічних і соціальних проблем. Навіть за приблизними підрахунками
наша економіка щорічно потребує майже 40 млрд. іноземних інвестицій.

Перше місце за дефіцитом інвестицій посідає гірничоресурсний сектор,
зокрема, вуглевидобувна та нафтогазова промисловість. Так, річна потреба
у фінансуванні модернізації, реконструкції та закритті вугільних шахт
перевищує 8 млрд. доларів. Цей дефіцит коштів критичний, оскільки понад
70 % їх потребують підприємства, розміщені в регіонах підвищеного
соціального напруження. Щонайменше по 3 млрд. доларів річних інвестицій
потребують програми дорозвідки та освоєння нафтогазових родовищ
Дніпро-Донецької угловини та Чорноморсько-Азовського шельфу. Мінімальна
потреба у фінансах для освоєння родовищ газу та нафти за кооперацією з
країнами СНД становить 1,7 млрд. доларів. Дефіцит коштів для
модернізації та розширення транспортної інфраструктури
паливно-енергетичного комплексу становить 2 млрд. доларів у газовій, 0,7
млрд. доларів у нафтовій та 0,4 млрд. доларів у вугільній промисловості.

Не менш небезпечним для збереження виробничого потенціалу стратегічних
галузей металургії є нестача коштів для дорозвідки та введення в дію
низки рудних і мінеральних родовищ. Від цього, передусім, потерпають
проекти освоєння родовищ нікелево-хромових (Миколаївська та Одеська
області), мідно-нікелевих (Волинська область), поліметалічних (Донецька
область) та композитних руд (Дніпропетровська та Кіровоградська
області). Без щорічного надходження 0,7 млрд. доларів на забезпечення
держави внутрішніми стратегічними рудними ресурсами чимало українських
підприємств приречені на повну ліквідацію або часткове перепрофілювання.
0,8 млрд. доларів річних інвестицій необхідні для облаштування
мінеральних родовищ хімічної сировини (Крим та Львівська область). Без
них вітчизняне виробництво калійних добрив залишиться на рівні 1973
року.

Друге місце за сумою необхідних інвестицій після гірничоресурсного
сектора посідає важка промисловість. Мінімальна потреба в коштах для
чорної металургії становить 6 млрд. доларів, для машинобудування – 5,1
млрд., кольорової металургії та гірничо-хімічної промисловості – 4
млрд., хімічної та нафтохімічної – 3,3 млрд. Актуальним є інвестування
базових галузей, які не розвиваються через нестачу власних коштів, однак
є пріоритетними у структурі національної економіки, причому пріоритети
визначаються не директивно, а на традиційних ринках збуту українських
підприємств. Із кожним роком на ринках вітчизняна продукція динамічно й
цілеспрямовано витісняється конкурентами з інших країн. Така перспектива
дає підстави реально планувати скорочення валютних надходжень.

До таких галузей належать: експортні виробництва АПК (цукрова,
масложирова, виноробно-спиртова галузі); ракетно-космічна,
літакобудівна, суднобудівна, електронна галузі – у машинобудуванні;
фармакологічна, біотехнологічна, агрохімічна – у хімії.

На третьому місці за сумою необхідних інвестицій – сектор послуг,
передусім житлово-будівельний комплекс і курортно-туристична
інфраструктура. Критична межа потреб в інвестиціях для комунального та
житлового будівництва в Україні значно перевищує 10 млрд. доларів.

Окремим критичним блоком потреб цього сектора є інвестування
телекомунікаційного зв’язку. У 1992 – 1999 роках Україна входила до
п’ятірки провідних країн світу за повнотою науково-виробничого
потенціалу в телекомунікаціях, володіючи робочим потенціалом
забезпечення майже повного циклу з виробництва та експлуатації
космічного й оптоволоконного зв’язку. Лідерами в річних потребах є
проекти розширення абонентської телефонної мережі (2 млрд. доларів),
програми з конверсії та використання основних фондів на деяких
підприємствах ВПК і оборони (1,2 млрд.), програми запуску орбітальних і
модернізації наземних трансляторів (0,5 – 0,8 млрд. доларів).

За період із 1992 до 1998 року обсяги іноземних інвестицій в економіку
України були незначними. Так, у 1992 році вони становили 3,8 % ВВП, у
1993 – 4 %, 1994 – 1,3 %, 1995 – 1,42 %, 1996 – 1,22 %, у 1997 – 1,25 %
(табл. 3.3). У цілому в Україні іноземні інвестиції становлять 5,3 % від
загальних капіталовкладень (1997), тоді як, наприклад, у Білорусі цей
показник дорівнює 8 %, у Киргизстані – 31 %, а в Азербайджані – 77 %.

Аналіз обсягів і напрямів використання іноземних інвестицій свідчить, що
вони незначні за розмірами і використовуються неефективно.

Велика кількість інвесторів, які володіють реальними фінансовими
ресурсами та мотивацією, що зумовлена станом світового ринку, вимагає
від країни-реципієнта інвестицій щонайменшого циклу обігу капіталів. 

В Україні така ситуація склалася в деяких підгалузях транспорту (усі
види послуг фрахту, пакування, експедиції, страхування перевезень,
крюїнгу, бункерування на флоті та оптового постачання пально-мастильних
матеріалів для автотранспорту), в оптово-торговельних ланках хімічної,
металургійної та харчової промисловості. У цих підгалузях більшість
обороту практично монополізовано підприємствами з іноземними
інвестиціями, тоді як у використанні та модернізації базових фондів
галузей частка іноземних інвесторів мізерна.

Основними негативними ознаками інвестиційного клімату в економіці
України сьогодні є:

– стагнація на ринку внутрішніх інвестицій;

– нестабільна законодавча база з питань іноземного інвестування;

– низький рівень розвитку інфраструктури інвестиційного ринку;

– погіршення платоспроможної здатності населення;

– інфляція, яка руйнівним чином діє на всі сторони господарського життя,
особливо на галузі з сезонним характером виробництва і тривалим
виробничим циклом, та є перепоною стабілізації фінансового стану
підприємств;

– спад виробництва, глибина якого залежить від масштабів успадкованих
деформацій у структурі економіки, обмеження попиту, що відбувається в
процесі макроекономічної стабілізації, а також від термінів, протягом
яких вони відбуваються;

– зниження накопичень інвестиційної активності, які втрачають значення
при високій інфляції. Накопичення відновлюються після досягнення
позитивної (щодо рівня інфляції) ставки банківського процента. Вони
ефективно трансформуються в інвестиції (перш за все виробничі) тільки
при досягненні сталої макроекономічної стабілізації;

– обмеження можливості держави регулювати господарські процеси,
криміналізація їх помітної частини, яка особливо сильно проявляється
там, де відсутні сталі та загальновизнані правові обмеження,
відпрацьовані інструменти підтримки законності та правопорядку;

– диференціація доходів та матеріального забезпечення, соціальне
розшарування, що частково посилюються внаслідок ліквідації зрівняльного
розподілу, в основному, під впливом інфляції, яка завжди призводить до
перерозподілу доходів у бік збитків менш заможних прошарків населення;

– зростання безробіття, що виникає в результаті спаду виробництва та
структурних зрушень в економіці, необхідність перерозподілу значної
частини робочої сили між галузями та регіонами;

– проблема інвестицій на заміщення та відновлення виробничого апарату,
поповнення оборотних коштів.

Резерви стабілізації та зростання виробництва за рахунок використання
наявних виробничих потужностей при збільшенні попиту, які здаються
значними, насправді не настільки великі, оскільки навіть при збільшенні
масштабів виробництва на цих потужностях витрати і якість продукції не
будуть відповідати новим вимогам та не забезпечать її
конкурентоспроможності.

Тому проблема полягає саме в інвестиціях. Сутність її не просто в
нарощуванні обсягів. Підвищення частки споживання у ВВП при відносному
скороченні інвестицій є, з одного боку, природним бажанням населення
зберегти в період кризи, перш за все, рівень життя. Але з іншого –
скорочення обсягу інвестицій у перехідний період складає неминуче в
процесі зміни режимів відтворення основного капіталу: від властивого
системі планово-розподільчого режиму, при якому ефективність вкладень,
що знижувалась, поповнювалася зростанням їх обсягів, до режиму, при
якому зростання ефективності інвестицій дозволить отримати більший
результат при тих же обсягах або обсягах, що зменшуються.

Тому головне в проблемі інвестицій – їх ефективність, створення умов для
вкладення в найбільш ефективні, конкурентоспроможні виробництва, що
дають швидку віддачу, дозволяють максимально збільшити доходи
підприємств, населення та бюджету, обмежити капіталовкладення та інші
затрати, що призводять до розбазарювання ресурсів та посилення
інфляції.[10.c.108-112]

ІІІ. Шляхи поліпшення іноземної інвестиційного клімату в Україні

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні
залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого
залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в
світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі національної
економіки.

Проблемі покращення інвестиційного клімату на державному рівні увага
приділяється ще з 1991 року. На сьогодні в Україні вже створено правове
поле для здійснення інвестиційної діяльності. Зокрема, ця сфера
діяльності регулюється низкою Законів України (“Про інвестиційну
діяльність”, “Про режим іноземного інвестування” тощо), понад 10 Указами
Президента, а також Постановами та Розпорядженнями КМУ. [8.c.61]

Згідно цих нормативно-правових актів, в Україні передбачено рівні права
і гарантії захисту інвестицій для всіх суб’єктів інвестиційної
діяльності. Водночас на захист іноземних інвестицій та формування
рамкових умов для міжнародної інвестиційної діяльності додатково
спрямовано ратифікацію Вашингтонської Конвенції про порядок вирішення
інвестиційних суперечок між державами та іноземними особами та угоди про
сприяння та взаємний захист інвестицій, які підписані з 70 країнами
світу.

Між тим, попри суттєві зусилля у формуванні відповідних
організаційно-економічних та правових засад зміцнення інвестиційного
клімату, міжнародними експертами відзначається зниження інвестиційної
привабливості України. Так, за версією Economist Intelligence Unit
(EIU), Україна за показниками якості бізнес-середовища посідає 75 місце
серед 82 країн. Попри прогнози цієї організації щодо певного зростання
рейтингу протягом 2007-2011 рр. (на 5 позицій), Україна й надалі суттєво
відставатиме від ключових конкурентів за іноземні інвестиції на
світовому ринку.

Перебіг сучасних політичних процесів та практична реалізація
встановлених цілей та пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в
Україні, переважно негативно впливають на інвестиційний клімат й,
зокрема, міжнародну інвестиційну привабливість України, підвищують
ризики для інвесторів, зумовлюючи тим самим втрати в конкурентній
боротьбі за світові інвестиційні ресурси. Приріст ПІІ в Україну в 2006
р. (без нерозподілених за видами економічної діяльності та надходжень
від приватизації), за попередніми даними Держкомстату, склав 3966,5 млн
дол.США,  що в 2,1 разу більше остаточного показника 2005 р HYPERLINK
“http://www.niss.gov.ua/Monitor/Marrch/12.htm” \l “_ftn1” \o “” .
Разом із тим, суттєвим проривом у підвищенні конкурентоспроможності
національної економіки таке надходження ПІІ назвати не можна, оскільки 
64,3 % ПІІ надішли в фінансову діяльність, операції з нерухомістю та
торгівлю, в той час як частка промисловості в ПІІ 2006 року (без
надходжень від приватизації) зменшилася до 20,9 % проти 33,9 % рік
тому. 

Протягом останніх років Україна залучила прямих іноземних інвестицій
(ПІІ) в декілька разів менше, ніж інші країни Центральної та Східної
Європи, а частка країни в світових потоках ПІІ залишається надзвичайно
низькою у 2005 р. – 0,8 % і  близько 0,4 % у 2006 р. У 2005 р. до країн
Центральної та Східної Європи та СНД надійшло 74,3 млрд дол. ПІІ, в 2006
р. – 77,6 млрд дол., що складає близько 7-8 % загальносвітового рівня
ПІІ, причому з них 60 % або 48,8 млрд дол. (в 2005 р.) залучили 5 країн
(Чехія, Угорщина, Польща, Румунія та Росія). Частка України в ПІІ, які
надійшли в країни Центральної та Східної Європи та СНД, в 2005 р.
становить близько 10 %, а в 2006 р. знизилась вдвічі до 5 % (високий
показник 2005 р. був забезпечений насамперед купівлею «Криворіжсталі»).

При цьому надалі, за незмінних умов, немає підстав прогнозувати
помітного збільшення припливу ПІІ в Україну. По-перше, традиційно значна
частка ПІІ в країни регіону надходить в енергетичний сектор (який є
найбільш інвестиційно привабливим в Азербайджані, Росії, Казахстані), в
якому Україна об’єктивно не має значних переваг. По-друге, в Україні
скорочуватиметься потенціал такого джерела залучення ПІІ як
приватизація. Відтак потенційні обсяги ПІІ в Україну, за нашими оцінками
знаходитимуться у найближчі 5 років на рівні 4-6 млрд дол. на рік, що не
відповідає інвестиційним потребам національної економіки. Таким чином,
Україна потребує нових механізмів залучення ПІІ та суттєвого поліпшення
інвестиційного клімату.

Натомість в Україні дедалі більше дається взнаки нечіткість
інвестиційної стратегії, а непрозорість процесу обговорення та
формування інвестиційних та інноваційних пріоритетів розвитку
національної економіки перешкоджає виробленню об’єктивних цілей та
напрямків цієї політики, послаблює суспільну легітимність урядової
політики у цій сфері. В суспільстві, а також серед економічної еліти,
вже назріло розуміння того, що без докорінних змін практики впровадження
та механізмів реалізації декларованих в національному законодавстві норм
забезпечення інвестиційного клімату Україна буде позбавлена гідних
перспектив у міжнародному поділі праці.

Існуючі в Україні перешкоди реалізації пріоритетів формування
інвестиційного клімату мають системний характер і охоплюють правову,
економічну, науково-технологічну та фінансову складові. Ключовими
характерними особливостями, які стримують поліпшення інвестиційного
клімату, є:

1. Відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного національного
плану дій, який є прийнятним та наслідується усіма політичними
«командами» й орієнтований на забезпечення усім суб’єктам економічних
відносин рівних економічних прав та обов’язків у здійсненні
фінансово-економічної діяльності. Суттєвою вадою розбудови сприятливого
інвестиційного клімату є фокусування політики переважно на розвитку
великого бізнесу і відставання у здійсненні регуляторної реформи, що
гальмує розвиток підприємницького середовища в країні.

Зосередження заходів державних стратегій і програм на розподілі
державних коштів чи наданні преференцій окремим групам господарюючих
суб’єктів призвело до викривлення конкурентних можливостей на
національному ринку та непрозорості в сфері розподілу ресурсів, не
дозволило сформувати на державному рівні єдине нормативно-правове поле
реалізації економічної діяльності, яке у кінцевому підсумку і формує
високо мотиваційний інвестиційний клімат, привабливий для вітчизняних та
іноземних інвесторів. Важливим негативним наслідком створення
«інвестиційного клімату для обраних» стала втрата довіри суспільства до
влади.[9.c.41-44]

Зміни, які сталися внаслідок політичної реформи, не сприяли підвищенню
впевненості суспільства в наступності економічного курсу, зокрема –
ключових його складових – політики щодо захисту прав приватної
власності, ринку землі, механізмів  ПДВ, стабільності курсу національної
валюти, напрямів зовнішньоекономічної інтеграції тощо.

2. Обмеженість потенціалу залучення ПІІ в Україну через приватизацію
державних підприємств. Попри існування певної кількості державних
підприємств, під які можна залучати інвестиції, перспектива розвитку
цього джерела залучення інвестицій є обмеженою вже у короткостроковому
періоді. Подальше залучення ПІІ в економіку України залежатиме від
оперативності усунення невиправданих витрат, ризиків і бар’єрів для
конкуренції, які стимулюють інвесторів здійснювати інвестиції.
Малоперспективними є також сподівання виграти в конкуренції за залучення
інвестицій на основі низької вартості трудових ресурсів, оскільки цей
чинник дозволяє залучати інвестиції лише в сировинні та
низькотехнологічні сектори економіки.

3. Переобтяженість регуляторними нормами та складність податкової
системи. Так, за даними Світового Банку, Україна за рівнем якості
середовища для здійснення господарської діяльності посідає 128 місце з
175 країн, поступаючись всім країнам Центрально-Східної Європи, та
навіть більшості пострадянських країн, таким як Вірменія (34), Грузія
(37), Казахстан (63), Киргизстан (90), Росія (96), Азербайджан (99),
Молдова (103).

В Україні нараховується 98 видів податкових платежів, на опрацювання та
сплату яких компанії витрачають 2185 годин робочого часу щороку. При
цьому підприємство має заповнити 92 сторінки податкових декларацій, тоді
як середній в світі показник становить 35 сторінок (табл.2). Між тим,
наприклад, в Естонії підприємства сплачують 11 видів податків, на які
витрачається лише 104 години, в Болгарії – відповідно 27 і 616, Польщі –
43 і 175, Казахстані – 34 і 156. Фактично податкова система України є
однією з найбільш ускладнених та громіздких серед країн
Центрально-Східної Європи, для яких ці показники складають 50 і 423
відповідно. За даним критерієм вона значно поступається країнам ЄС-25
(найбільша кількість податків в Польщі – 43, Словенії – 34).

4. Суттєве податкове навантаження. Ставка податку на прибуток в Україні
(25 %) є вищою, ніж у багатьох країнах Центрально-Східної Європи проте,
зважаючи на високу порівняно з країнами ЄС прибутковість вкладення
капіталу, ця різниця не є значною перепоною для інвестицій. Водночас
стримуючим чинником для поліпшення інвестиційного клімату є механізм
адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів, а також
непрогнозованість дій уряду щодо встановлення та адміністрування інших
податків та податкових платежів;

5. Недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод
інвесторів, а також низький рівень захисту інвесторів. Значним є
відставання за цими показниками України від «країн-еталонів» ОЕСР
(табл.3), з розвиненим корпоративним законодавством та менеджментом.
Зокрема, найбільше відставання спостерігається за критерієм розкриття
інформації, що ускладнює прихід на український ринок іноземних
інвесторів, а також підвищує ризики придбання пакетів акцій, які не є
контрольними, внаслідок зростання витрат на вивчення потенційних
партнерів та загроз втрати оперативного управління інвестиціями.

Попри наявність важливих передумов, зокрема макроекономічної
стабільності, значного прориву у лібералізації підприємницької
діяльності, лібералізації зовнішньої торгівлі, міжнародного руху
капіталу та оздоровленні фінансового сектору, в Україні зберігаються
такі системні загрози для інвесторів як: політична нестабільність,
нестабільне й непередбачуване правове поле, вади системи державного
правочинства (зокрема, у сферах захисту прав власників та загрозливого
поширення «рейдерства», дисципліни виконання законодавчих актів),
високий рівень корупції, тінізація економіки. Негативну роль відіграє
пасивність держави у забезпеченні інституційного поля для поліпшення
інвестиційного клімату через моніторинг та контроль за дотриманням
прийнятих норм законодавства. За рейтингом захищеності прав власності,
складеним

Property Rights Alliance, Україна серед 70 найбільших країн світу посіла
58 місце і поступається всім країнам Центрально-Східної Європи, зокрема,
за такими критеріями, як незалежність судів, довіра населення до судів,
корупція, захист прав інтелектуальної власності, авторських прав тощо
Недосконалість судової системи України де-факто використовується
окремими бізнесменами як додаткова конкурентна перевага, що призводить
до зниження рівня конкуренції та перенесення її у позаекономічну сферу.

6. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного
управління, що обумовлює виникнення конфліктів та протистоянь із
залученням силових органів, блокування діяльності підприємств,
нагнітання соціальної напруженості. Зокрема, найгострішими проблемами є
непрозорість системи реєстрації та можливість викривлення відомостей про
акціонерів, розмивання капіталу внаслідок додаткових емісій акцій,
блокування проведення зборів акціонерів тощо. Неврегульованим
залишається питання прав міноритарних акціонерів, що знижує гарантії
захисту прав власників та значно підвищує ризики інвестицій в економіку
України.

7. Негативний міжнародний імідж України, який склався внаслідок
відсутності масових «успішних» інвестиційних історій, які б могли
слугувати засобом реклами національного інвестиційного клімату; низький
рівень підготовки суб’єктів національної економіки до формування
інвестиційних пропозицій; значні диспропорції регіонального та
галузевого розвитку, що обумовлюють концентрацію інвестицій у вузьких
сегментах ринків та територій; застарілість інфраструктури тощо.

Виходячи з вищезазначеного, необхідними завданнями державної політики є
якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання інвестиційного
клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів розвитку національної
економіки, а також ідентифікація чинників, які обумовлюють
неефективність нормативно-правових актів, що приймаються з метою
підтримання сприятливого інвестиційного клімату України.

Враховуючи ці обставини і усвідомлюючи важливість поліпшення
інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову
перспективу є підготовка необхідної правової та організаційної бази для
підвищення дієздатності механізмів забезпечення  інвестиційного клімату
й формування основи збереження та нарощування конкурентоспроможності
вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити низку першочергових
заходів з послідовної деполітизації економіки, формування єдиних
стратегічних цілей та послідовності економічних реформ, незмінних за
приходу до влади будь-яких політичних команд, забезпечення незмінності
та гарантованості захисту ринкових прав і свобод інвестора. Зокрема:

1.    Підготувати план дій щодо забезпечення сприятливого інвестиційного
клімату у межах проголошених пріоритетів соціально-економічного
розвитку, залучити до його розробки та обговорення широке коло
експертів, науковців, представників органів державної влади та бізнесу.

2.    Розробити регіональні плани підвищення інвестиційної привабливості
областей з урахуванням особливостей їх поточних рейтингів інвестиційної
привабливості, забезпечити державний моніторинг їх виконання як одного з
критеріїв успішності діяльності місцевих державних адміністрацій.

3.    Поширити реалізацію обласними державними адміністраціями
навчальних програм серед бізнесменів з підготовки інвестиційних
пропозицій, складання інвестиційних бізнес-планів, юридичного супроводу
інвестиційних проектів, управління інвестиційними проектами. Передбачити
механізми надання державою послуг щодо підвищення кваліфікації та
атестації фахівців у сфері інвестиційної діяльності.

4.    Суттєво розширити спектр заходів конкурентної політики, зокрема –
щодо запобігання антиконкурентним діям національних та іноземних
інвесторів на українському ринку, удосконалити методики та критерії
виявлення проявів недобросовісної конкуренції з урахуванням реалій
сучасної української економіки (останній Указ Президента “Про основні
напрями конкурентної політики на 2002-2004 рр.” був прийнятий
19.02.2003 р.).

5.    Підготувати перелік заходів щодо посилення відповідальності
представників органів виконавчої влади й органів  місцевого 
самоврядування за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій
щодо інвесторів.

6.    Поширити практику укладання прозорих угод між інвесторами та
владою щодо взаємних зобов’язань у сфері конкурентної поведінки бізнесу
та конкурентної політики держави на певних ринках на визначений
середньо- і довгостроковий період часу.

7.    Сформувати на основі спільної розробки Міністерства фінансів,
Міністерства економіки, Міністерства транспорту і зв’язку, Міністерства
промислової політики, Міністерства палива та енергетики, а також
галузевих об’єднань підприємців довгострокову програму державного та
змішаного інвестування в розвиток телекомунікаційної, транспортної  та
енергетичної інфраструктури.

Висновок

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню
іноземних інвестицій як прямих так і портфельних. Цьому сприяє її
величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і в одночас дешева
робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні
ресурси та наявність інфраструктури, хоч і не набто розвиненої.

Проте притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного
національного капіталу пережкоджають політична нестабільність,
недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної
інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще однієї дуже
важливої причини корупції. Саме через корупцію і бюрократію у світі
склався негативна думка про нашу державу, додамо до цього нашу систему
оподаткування і ось ми маємо резутат- Україну віднесли до групи країн з
найбільшим інвестиційним ризиком.[7.c.140-141]

На сьогоднішній день іноземні інвестори які всеж наважуються інвестувати
в нашу економіку вимагають законодавчих гарантій, великі корпорації та
інвестиційні компанії вимагають урядових гарантій та пільг. Проте
механізм реалізації правових гарантій поки що недостатньо відпрацьваний.
Дотого ж відсутні достатні судові засоби для забезпечення дотримання
законних прав інвесторів та врегулювання спорів. Окрім того, для
іноземних інвесторів більш приваблива така інстанція для вирішення
суперечок, яка незалежна від уряду країни-господаря. У зв`зку з цим
велике значення надається приєднанню України до багатосторонньої
конвенції по врегулюлюванню інвестиційних спорів між державою та
фізичними і юридичними особами інших країн.

Важлива умова, необхідна для приватних капіталовкладень (як іноземних,
так і вітчизняних),- постійний та загальновідомий набір норм та правил,
сформульваних таким чином, щоб потенційні інвестори могли розуміти та
передбачати, що ці правила будуть застосовуватись до їх діяльності. В
Україні ж, яка перебуває в стані безперервного реформування влади,
правовий режим непостійний.

Надалі на різних рівнях влади діють закони та правила, що часто
суперечать один одному. Додатковим джерелом нестабільності є надання
законам та інструкціям зворотньої сили. Така практика серйозно турбує
іноземних інвесторів, особливо коли законодавство зачіпає вже існуючі
капіталовкладення.

Список літератури

1. Указ Президента України «Про кредитні списки» від 12
березня 1993р.

2. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди і
інвестиційні

компанії» від 11 травня 1994р.

3. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо залучення

іноземних інвестицій в економіку України» від 7 липня 2003р.

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991р.

№1560-ХІІ

5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня

1996р.№93/96-ВР

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня
2000р. №2121-111

7.В.Г. Федоренко „Інвестознавство” Київ – 2003 рік

8. Плахій М.О. Вплив інвестиційної політики на економічний розвиток
регіонів // Фінанси України – 2004 – № 8

9. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій. – К.: КНЕУ, 2000. –
160с.

10. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид.
2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001.

11. www.kmu.gov.ua

12. www.ukrstat.gov.ua

13. www.mfa.gov.ua

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020