Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Фінансово-обліковий факультет

Кафедра «Облік і аудит»

Робота допускається до захисту

«__» ___________ 20__р.

Підсумкова оцінка _________

«__» __________ 20__р.

Курсова робота

З дисципліни «Аналіз господарської діяльності»

На тему:

«Аналіз розподілу і використання чистого прибутку підприємства»

(на матеріалах ТОВ «Константа Тур»)

Виконавець студентка

IV курсу

Групи ОА – 42

Керівник:

Асистент кафедри «Облік і аудит»

м. Сімферополь 2010

Зміст

Вступ

1. Методологічні основи аналізу розподілу і використання чистого
прибутку підприємства

1.1 Економічна сутність прибутку та його розподілу і використання

1.2 Завдання та джерела інформації аналізу розподілу і використання
прибутку

1.3 Методика аналізу розподілу і використання прибутку підприємства

2. Організаційно-методична характеристика ТОВ «Константа Тур»

2.1 Організаційна характеристика підприємства

2.2 Економічна характеристика підприємства

3. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку ТОВ «Константа Тур»

3.1 Аналіз динаміки та структури чистого прибутку ТОВ «Константа Тур»

3.2 Розрахунок впливу чинників розподілу прибутку підприємства

3.3 Виявлення резервів підвищення чистого прибутку на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є
розширення чи скорочення об’ємів діяльності, зростання норми
прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського
обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем. Метою
курсової роботи є аналіз формування прибутку підприємства та його
використання в сучасних умовах переходу до ринкової економіки із
властивими для неї економічними законами.

Підприємство є проміжною ланкою в системі економічних інтересів, які
виникають у взаємозв’язках між певним підприємством та іншими
підприємствами, між адміністрацією підприємства і трудовим колективом,
між державними органами управління і підприємством.

Характерною ознакою роботи підприємства в ринкових умовах господарювання
є його економічна відособленість, організація фінансово-господарської
діяльності на госпрозрахункових засадах.

У зв’язку з цим визначення прибутку має особливе значення.

Прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності,
матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку,
інвестиційної та інноваційної діяльності. Він стає фактором
удосконалення відносин власності.

В умовах інфляційної економіки традиційні методи аналізу результатів
фінансової діяльності підприємств не дозволяють дати їх точної оцінки.
Чим вищі темпи інфляції, тим вища доля уявного прибутку в одержаному
балансовому прибутку, тим більшою мірою викривляється реальна ситуація в
економіці. Це насамперед пов’язано з недостатніми відрахуваннями до
амортизаційних фондів та необхідністю постійного поповнення облікових
коштів.

Важливе значення має виявлення ефективності діяльності підприємств із
макроекономічних позицій. Нині більшість підприємств України
низькорентабельні або збиткові, і юридично їх можна визнати банкрутами.
Однак аналіз показав, що збитковість багатьох підприємств пояснюється не
низьким рівнем управління, а недосконалістю фінансово-кредитної системи
національної економіки. Фактично збиткові щодо застосованої нині оцінки
підприємства так само, як і підприємства, які працюють рентабельно,
сприяють формуванню бюджетів та цільових фондів. Більш того, вартісна
величина внесків та платежів таких підприємств, виявляється в ряді
випадків більшою, ніж рентабельних підприємств, і досягає половини
вартості реалізованої продукції. Необхідно здійснювати оцінку
економічної ефективності функціонування підприємств у національній
економіці на підставі аналізу впливу результатів діяльності цих
підприємств на макроекономічні показники: формування бюджетів цільових
фондів, національного доходу, валового внутрішнього продукту.

1. Організація та методика розподілу і використання прибутку
підприємства

1.1 Економічна сутність прибутку та його розподілу і використання

Розглядаючи прибуток як економічну категорію, ми говоримо про неї
абстрактно. Але при плануванні й оцінці господарської і фінансової
діяльності підприємства, розподілі прибутку, що залишився в
розпорядженні підприємства, використовуються конкретні показники.

Досягнення високих результатів роботи підприємства припускає управління
процесом формування, розподілу і використання прибутку. Управління
включає аналіз прибутку, його планування і постійний пошук можливостей
його збільшення.

Економічний прибуток – найважливіша стадія роботи, що передує плануванню
і прогнозуванню фінансових ресурсів підприємства, ефективного їхнього
використання. Результати аналізу є основою для прийняття управлінських
рішень на рівні керівництва підприємством і є вихідним матеріалом дня
роботи фінансових менеджерів.

В аналізі використовуються наступні показники прибутку: балансовий
прибуток, прибуток до оподаткування і чистий прибуток.

Балансовий прибуток включає прибуток від звичайних видів діяльності,
фінансові результати від операційних і нереалізаційних операцій і
надзвичайних обставин.

Прибуток до оподаткування є різницею між прибутком від звичайної
діяльності і сумою пільг по податку на прибуток.

Чистий прибуток – це та частина прибутку, яка залишається у
розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток. [6, c. 95]

Головна вимога, яка пред’являється сьогодні до системи розподілу
прибутку, що залишається на підприємстві, полягає в тім, що вона повинна
забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення на
основі встановлення оптимального співвідношення між засобами, що
направляються на споживання і накопичення.

При розподілі прибутку, визначенні основних напрямків його використання
насамперед враховується стан конкурентного середовища, що може диктувати
необхідність істотного розширення і відновлення виробничого потенціалу
підприємства. Відповідно до цього визначаються масштаби відрахувань від
прибутку у фонди виробничого розвитку, ресурси яких призначаються для
фінансування капітальних вкладень, збільшення оборотних коштів,
забезпечення науково-дослідної діяльності, упровадження нових
технологій, переходу на прогресивні методи праці і т.п.

Для кожної організаційно-правової форми підприємства законодавчо
установлений відповідний механізм розподілу прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства, заснований на особливостях внутрішнього
устрою і регулювання діяльності підприємств відповідних форм власності.
[15, c. 25 – 30]

На будь-якому підприємстві об’єктом розподілу є балансовий прибуток
підприємства. Під його розподілом розуміється направлення прибутку в
бюджет і по статтях використання на підприємстві.

Аналіз динаміки балансового прибутку як загального об’єму прибутку
підприємства, темпів його приросту в зіставленні з динамікою розміру і
приросту чистого прибутку становить значний інтерес. Результати аналізу
можуть свідчити про зниження темпів приросту чистого прибутку в
порівнянні з балансовим, і навпаки. Якщо частка чистого прибутку росте,
це свідчить про оптимальну величину податків, що сплачуються,
зацікавленості підприємства в результатах роботи й ефективному
господарюванні.

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг займає найбільшу питому
вагу в структурі балансового прибутку підприємства. Її величина
формується під впливом трьох основних факторів: собівартості продукції,
обсягу реалізації і рівня діючих цін на реалізовану продукцію.
Найважливішим з них є собівартість. Кількісно в структурі ціни вона
займає значну питому вагу, тому зниження собівартості дуже помітно
позначається на зростанні прибутку за інших рівних умов. Динаміка
показника собівартості продукції цікава і з іншого погляду. Зниження
витрат у масштабі народного господарства країни свідчить про рівень
господарювання в цілому і відбиває позитивні процеси в економіці.

Законодавчо розподіл прибутку регулюється у виді податків і інших
обов’язкових платежів. Визначення ж напрямків витрат прибутку, що
залишається в розпорядженні підприємства, структури статей його
використання знаходиться в компетенції самого підприємства. [1, c. 15]

Держава не встановлює яких-небудь нормативів розподілу прибутку, але
через порядок надання податкових пільг стимулює напрямок прибутку на
капітальні вкладення виробничого і невиробничого характеру, на
благодійні цілі, фінансування природоохоронних – заходів, витрат по
змісту об’єктів і установ невиробничої сфери тощо.

Законодавство обмежує розмір резервного фонду підприємства, регулює
порядок формування резерву по сумнівних боргах. Порядок розподілу і
використання прибутку підприємства фіксується в його статуті і
визначається положенням, що розробляється відповідними підрозділами
економічних і фінансових служб і затверджується керівним органом
підприємства.

Із загального (валового) прибутку сплачується податок. Величина, що
залишилась, є чистим прибутком. З неї виплачуються борги і проценти за
довгострокові кредити, а решта поділяється на дві частини.

Перша – прибуток, який розподіляється між власниками майна (капіталу)
підприємства (акціонерами), спрямовується на заохочувальні виплати його
персоналу за результатами роботи та інші потреби (внески у благодійні
фонди, допомога різним організаціям тощо).

До другої частини належить прибуток, який залишається на підприємстві
(нерозподілений прибуток), і використовується на інвестиційні потреби та
створення резервного фонду.

Останній є фінансовим компенсатором ймовірних відхилень від нормального
обігу грошей або додаткової їх потреби. Напрямки і суми використання
чистого прибутку визначаються власниками підприємства.

Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і
підприємством. Взаємини між державою і підприємством із приводу прибутку
будуються на основі оподаткування прибутку. На підприємстві розподілу
підлягає прибуток після сплати податків і виплати дивідендів. З нього
також можуть виплачуватися податки в місцеві бюджети. Деякі аспекти
розподільного процесу фіксуються в статуті підприємства. Відповідно до
статуту чи рішення розпорядницького органа на підприємстві створюються
фонди:

ѕ нагромадження – використовується на науково-дослідні роботи, проектні,
конструкторські, розробку й освоєння нових видів продукції, технічне
переозброєння і реконструкція діючого виробництва, на погашення
довгострокових позичок і сплати відсотків і податків по них,
фінансування приросту оборотних коштів;

ѕ споживання – використовується на соціальний розвиток і соціальні
потреби, за рахунок його фінансуються витрати по експлуатації об’єктів
соціально-побутового призначення, що знаходяться на балансі
господарюючого суб’єкта, будівництво об’єктів невиробничого призначення;
проведення оздоровчих і культурно-масових заходів;

ѕ резервних фондів – він забезпечує резервний капітал.

У ринковій економіці відрахування в резервний капітал носять
першочерговий характер. Його величина характеризує готовність
підприємства до страхування ризику, пов’язаного з підприємницькою
діяльністю. При розподілі перетинаються інтереси як суспільства в цілому
в особі держави, так і підприємницькі інтереси господарюючих суб’єктів і
їхніх контрагентів.

1.2 Завдання і джерела інформації аналізу розподілу і використання
прибутку

Основним завданням аналізу і розподілу прибутку підприємства полягає у
виявленні пропорцій, які склалися у розподілі прибутку за звітний період
у порівнянні з попереднім. За результатами аналізу розробляються
рекомендації щодо зміни пропорцій розподілу прибутку та найбільш
раціонального її використання. [11, c. 45 – 48 ]

Прибуток як найважливіша категорія ринкових відносин виконує певні
функції.

По-перше, характеризує економічний ефект, отриманий у результаті
діяльності підприємства. Але всі аспекти діяльності підприємства за
допомогою прибутку оцінити неможливо. Такого універсального показника і
не може бути. Саме тому при аналізі виробничо-господарської і фінансової
діяльності підприємства використовується система показників.

Значення прибутку полягає в тому, що він відбиває кінцевий фінансовий
результат. Разом з тим на його величину впливає ряд залежних і не
залежних від підприємства факторів. Практично поза сферою впливу
підприємства знаходяться кон’юнктура ринку, рівень цін на споживані
матеріально-сировинні і паливно-енергетичні ресурси. Певною мірою
залежать від підприємства такі фактори, як рівень цін на реалізовану
продукцію і заробітну плату, рівень господарювання, компетентність
керівництва і менеджерів, конкурентоздатність продукції, організація
виробництва і праці, його продуктивність, стан і ефективність
виробничого і фінансового планування.

Перераховані фактори впливають на прибуток не прямо, а через обсяг
реалізованої продукції і собівартість, тому для з’ясування кінцевого
фінансового результату необхідно зіставити вартість обсягу реалізованої
продукції і вартість витрат і ресурсів, використаних у виробництві.

По-друге, прибуток має стимулюючу функцію. Її зміст полягає в тому, що
вона одночасно є фінансовим результатом і основним елементом фінансових
ресурсів підприємства. Реальне забезпечення принципу самофінансування
визначається отриманим прибутком. Частка чистого прибутку, що залишилася
в розпорядженні підприємства після сплати податків і інших обов’язкових
платежів, повинна бути достатньою для фінансування розширення виробничої
діяльності, науково-технічного і соціального розвитку підприємства,
матеріального заохочення працівників.

По-третє, прибуток є одним із джерел формування бюджетів різних рівнів.
Він надходить у бюджети у виді податків і поряд з іншими дохідними
надходженнями використовується для фінансування задоволення спільних
суспільних потреб, забезпечення виконання державою своїх функцій,
державних інвестиційних, виробничих, науково-технічних і соціальних
програм. [20, c. 78 – 80]

У завдання аналізу фінансових результатів входять:

· оцінка динаміки показників прибутку;

· вивчення складених елементів формування прибутку;

· виявлення і вимір впливу факторів, що впливають на прибуток;

· аналіз показників рентабельності;

· виявлення й оцінка резервів зростання прибутку, способів їхньої
мобілізації.

Важливим завданням аналізу є вивчення питань використання засобів фондів
накопичення і вживання. Засоби цих фондів мають цільове призначення і
витрачаються згідно із затвердженими кошторисами. Фонд накопичення
використовується в основному для фінансування витрат на розширення
виробництва, його технічне переозброєння, впровадження нових технологій
і так далі Фонд соціальної сфери може використовуватися на колективні
потреби (витрати на вміст об’єктів культури і охорони здоров’я,
проведення оздоровчих і культурно-масових заходів), фонд вживання – на
індивідуальних (винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна
допомога, вартість путівок в санаторії і удома відпочинку, стипендії
студентам, часткова оплата живлення і проїзду, посібники з виходу на
пенсію та ін.

В процесі аналізу встановлюється відповідність фактичних витрат
витратам, передбаченим кошторисом, з’ясовуються причини відхилень від
кошторису по кожній статті, вивчається ефективність заходів, що
проводяться за рахунок засобів цих фондів. При аналізі використання
засобів фонду накопичення слід вивчити повноту фінансування всіх
запланованих заходів, своєчасність їх виконання і отриманий ефект.

Основною інформативною базою для аналізу використання та розподілу
прибутку підприємства є дані форми № 2 «Звіт про фінансові результати та
їх використання». Він відображає порядок формування та розподілу і
використання прибутку. Звітні дані порівнюються з базовими, визначаються
відхилення і фактори, які вплинули на ці відхилення. На основі аналізу
цих розрахунків розробляються заходи щодо поліпшення фінансового стану
підприємства.

1.3 Методика аналізу розподілу і використання прибутку підприємства

Прибуток — це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої,
готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як
втілена у створеному продукті вартість буде реалізована і набере
грошової форми.

Після сплати податків прибуток розподіляється таким чином: одна частина
використовується на розширення виробництва (фонд накопичення), інша – на
капітальні вкладення в соціальну сферу (фонд соціальної сфери), третя –
на матеріальне заохочення працівників підприємства (фонд вживання).
Створюється також резервний фонд підприємства. Для підвищення
ефективності виробництва дуже важно, щоб при розподілі прибутку була
досягнута оптимальність в задоволенні інтересів держави, підприємства і
працівників.

Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку до бюджету.
Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на
розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвищенні оплати праці.
В процесі аналізу необхідно вивчити динаміку долі прибутку, яка йде на
самофінансування підприємства і матеріальне стимулювання працівників і
таких показників, як сума самофінансування і сума капітальних вкладень
на одного працівника, сума зарплати і виплат на одного працівника.

Причому вивчати їх треба в тісному зв’язку з рівнем рентабельності,
сумою прибутку на одного працівника, і на один рубель основних
виробничих фондів. Якщо ці показники вищі, ніж на інших підприємствах,
вище нормативних для даної галузі виробництва, то є перспективи для
розвитку підприємства. Крім того, в процесі аналізу необхідно вивчити
виконання плану по використанню прибутку, для чого фактичні дані про
використання прибутку по всіх напрямах порівнюються з даними плану і
з’ясовуються причини відхилення від плану по кожному напрямку
використання прибутку. Основними чинниками, що визначають розмір
відрахувань до фондів накопичення і вживання, можуть бути зміни суми
чистого прибутку і коефіцієнта відрахувань прибутку до відповідних
фондів.

Таким чином, для розрахунку їх впливу можна використовувати один з
прийомів детермінованого чинника аналізу. Потім треба розрахувати вплив
чинників зміни чистого прибутку на розмір відрахувань до фондів
підприємства. Для цього приріст чистого прибутку за рахунок кожного
чинника помножується на плановий коефіцієнт відрахувань до відповідного
фонду.

Зобразимо схему розподілу балансового прибутку підприємства до
реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів. З неї можна зробити висновок, що на обсяг
прибутку, який залишається в розпорядженні підприємств, впливають:
абсолютна сума отриманого балансового прибутку; платежі в бюджет,
здійснювані за рахунок прибутку: рентні платежі, податок на прибуток
(рис. 1.1).

picscalex100010009000003e10800000d00490000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02d7059b08040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00059b0800000341000048c1110004ee8339
38dde2040c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02adff00000000
00009001000000cc0440001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a4e000000
01000400000000009808d60520dd2500030000001e0007000000160468fe92ff11fe04fb
040000002701ffff030000001e00070000001604d8fea00011fe00fa040000002701ffff
030000001e0007000000160424fff00011feb9fa040000002701ffff030000001e000700
00001604adfeeafe4bfe4ffb040000002701ffff030000001e0007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01020008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010300
0e000000240305000f021b000f02aa009c06aa009c061b000f021b0008000000fa020000
0000000000000000040000002d01040007000000fc020000ffffff000000040000002d01
050008000000fa0200000600000000000000040000002d01060007000000fc0201000000
00000000040000002d0107000c000000240304000f021b000f02aa009c06aa009c061b00
040000002d010400040000002d01050004000000f0010600040000002701ffff03000000
1e000700000016048f009b063800120204000000020101001c000000fb02b5ff00000000
0000bc02000000cc0440001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d0106000500000009020000000228000000320a80006202
13000400120238009b068f00c1c0cbc0cdd1cec2c8c920cfd0c8c1d3d2cecac832003600
380036003a0036003a0033003a003a0013003a002e003a003200370032003a0036000d00
0000320a8000490601000400120238009b068f0020dd2900040000002701ffff03000000
1e00040000002d010200040000002d0103000e000000240305001f010e011f0137027d07
37027d070e011f010e01040000002d010400040000002d01050008000000fa0200000600
000000000000040000002d010800040000002d0107000c000000240304001f010e011f01
37027d0737027d070e01040000002d010400040000002d01050004000000f00108000400
00002701ffff030000001e000700000016041c029f072a01ff0004000000020101001c00
0000fb02b5ff0000000000009001000000cc0440001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d01080005000000090200000002
26000000320a66010d0312000400350100007607d605cfebe0f2e5e6b320e4ee20e1fee4
e6e5f2f33600250021002100210034001500130026002600130026003800260034002100
210024000d000000320a6601a40501000400350100007607d60520dd2600040000000201
01001c000000fb02b5ff0000000000009001000000020440001053796d626f6c00000000
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d0109000d000000320a
b701760101000400350100007607d6052add26001c000000fb02b5ff0000000000009001
000000cc04400020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d010a000d000000320ab7019c0101000400350100007607d60520dd
2100040000002d01080022000000320ab701bd010f000400350100007607d605f0e5edf2
edb320efebe0f2e5e6b33b00260021002800210028001500130028002500210021002100
3400150015000d000000320ab701ab0301000400350100007607d60520dd220004000000
02010100040000002d0109000d000000320a0202760101000400350100007607d6052add
2600040000002d010a000d000000320a02029c0101000400350100007607d60520dd2100
040000002d01080028000000320a0202bd0113000400350100007607d605efeee4e0f2ee
ea20ede020eff0e8e1f3f2eeeac828002600260021002100260024001300280021001300
280026002800260024002100260024000d000000320a0202570401000400350100007607
d60520dd260007000000fc020000000000020000040000002d010b000c00000040092100
f0000000000000000600380675013b01040000002d01050008000000fa02000000000000
00000002040000002d010c0005000000140275013b010500000013027501730704000000
2d01040004000000f0010c0004000000020101000d000000320a57024e0401000400ff00
2a019f071c0220dd2200040000002701ffff030000001e00040000002d01020004000000
2d0103000e000000240305006001ca03600114059b0714059b07ca036001ca0304000000
2d010400040000002d01050008000000fa0200000600000000000000040000002d010c00
040000002d0107000c000000240304006001ca03600114059b0714059b07ca0304000000
2d010400040000002d01050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e000700
00001604f9049a07e60363010400000002010100040000002d0108000500000009020000
000249000000320a2c04c301290004006301e6039a07f904cff0e8e1f3f2eeea2c20f9ee
20f1eff0ffeceee2f3baf2fcf1ff20ede020e7e4b3e9f1ede5ededff2000360026002800
26002400210026002400130013003a002600130021002800260023002f00260023002400
2000210022002100230013002800210013001e0026001500280021002800210028002800
23001300040000000201010032000000320a8404a6011a0004006301e6039a07f904f0b3
e7ede8f520efebe0f2e5e6b3e22c20efeee292ffe7e0ede8260015001e00280028002500
13002800250021002100210034001500230013001300280026002300190023001e002100
280028000e000000320a84040505020004006301e6039a07f904f520250013000d000000
320a84043d05010004006301e6039a07f904b3dd150023000000320a8404520510000400
6301e6039a07f904e720e7e0f1f2eef1f3e2e0ededffec201e0013001e00210021002100
260021002400230021002800280023002f00130004000000020101003e000000320adc04
3302220004006301e6039a07f904f4b3ede0edf1eee2e8f520f1e0edeaf6b3e920e4ee20
efb3e4eff0e8baecf1f2e2e0310015002800210028002100260023002800250013002100
210028002400280015002800130026002600130028001500260028002600280020002f00
21002100230021000d000000320adc04c706010004006301e6039a07f90420dd22000400
00002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0103000e00000024030500
b6025505b602cd055606cd0556065505b6025505040000002d010400040000002d010500
08000000fa0200000600000000000000040000002d010c00040000002d0107000c000000
24030400b6025505b602cd055606cd0556065505040000002d010400040000002d010500
04000000f0010c00040000002701ffff030000001e00070000001604c30555066105ba02
0400000002010100040000002d0106000500000009020000000222000000320aa9050003
0f000400ba0261055506c305d7c8d1d2c8c920cfd0c8c1d3d2ceca0037003a0036003200
3a003a0013003a002e003a003200370032003a003600040000002d0108000d000000320a
a9050d0601000400ba0261055506c30520dd2200040000002701ffff030000001e000800
0000fa0200000800000000000000040000002d010c00040000002d010700080000002503
02005804af0058040e01040000002d010400040000002d01050004000000f0010c000400
00002701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010c00
040000002d01070008000000250302001102660009006600040000002d01040004000000
2d01050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e0008000000fa0200000800
000000000000040000002d010c00040000002d01070008000000250302000c0069000c00
ad02040000002d010400040000002d01050004000000f0010c00040000002701ffff0300
00001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010c00040000002d010700
08000000250302005302af020c00af02040000002d010400040000002d01050004000000
f0010c00040000002701ffff030000001e0008000000fa02000008000000000000000400
00002d010c00040000002d0107000800000025030200a30664007e086400040000002d01
0400040000002d01050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e0008000000
fa0200000800000000000000040000002d010c00040000002d0107000800000025030200
6506b4028108b502040000002d010400040000002d01050004000000f0010c0004000000
2701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010c000400
00002d01070008000000250302008108bc0281086100040000002d010400040000002d01
050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e0008000000fa02000008000000
00000000040000002d010c00040000002d010700080000002503020060043a036104a903
040000002d010400040000002d01050004000000f0010c00040000002701ffff03000000
1e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010c00040000002d0107000800
0000250302005302160311001603040000002d010400040000002d01050004000000f001
0c00040000002701ffff030000001e0008000000fa020000080000000000000004000000
2d010c00040000002d01070008000000250302006506220386082303040000002d010400
040000002d01050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e0008000000fa02
00000800000000000000040000002d010c00040000002d01070008000000250302005606
930581089405040000002d010400040000002d01050004000000f0010c00040000002701
ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010c0004000000
2d010700080000002503020007009d05b9029d05040000002d010400040000002d010500
04000000f0010c00040000002701ffff030000001e0008000000fa020000080000000000
0000040000002d010c00040000002d010700080000002503020007001603070096050400
00002d010400040000002d01050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e00
08000000fa0200000800000000000000040000002d010c00040000002d01070008000000
250302008808200389089105040000002d010400040000002d01050004000000f0010c00
040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0103000e0000002403
05008801690288015c0343075c034307690288016902040000002d010400040000002d01
050008000000fa0200000600000000000000040000002d010c00040000002d0107000c00
0000240304008801690288015c0343075c0343076902040000002d010400040000002d01
050004000000f0010c00040000002701ffff030000001e00070000001604410342078602
8b010400000002010100040000002d0106000500000009020000000229000000320ace02
dc01140004008b01860242074103cfd0c8c1d3d2ceca2c20d9ce20c7c0cbc8d8c0aa3a00
2e003a003200370032003a0036001300130052003a0013002800360038003a0052003600
330016000000320ace02d905070004008b01860242074103d2dcd1df20c2200432003200
36003600130033001300040000000201010029000000320a2603cb01140004008b018602
42074103d0cec7cfced0dfc4c6c5cdcdb220cfb2c4cfd0c82e003a0028003a003a002e00
360034004a0032003a003a001d0013003a001d0034003a002e003a0014000000320a2603
b405060004008b01860242074103aaccd1d2c2c03300480036003200330036000d000000
320a26030007010004008b0186024207410320dd2900040000002701ffff040000002d01
000004000000f0010b00030000000000

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку до
реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів

Прибуток, що залишався в розпорядженні підприємства, не дорівнював
чистому прибутку. Чинні нормативні акти визначали, що за рахунок
прибутку підприємства повинні були сплачувати штрафи в таких випадках:

Ш за порушення господарських договорів із суб’єктами господарювання;

Ш за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних
розрахунків;

Ш за затримку перерахування коштів до бюджету і державних цільових
фондів;

Ш за приховування прибутку від оподаткування, заниження інших податків;

Ш за недотримання встановлених лімітів забору води або використання води
без укладання відповідної угоди (це стосується використання води з
державних водогосподарських систем);

Ш за прострочені банківські позички;

Ш за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;

Ш за інші порушення.

З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності суб’єктів
господарювання у різних сферах економіки стягувалися за рахунок прибутку
й інші штрафи. Особливо це стосувалося комерційних банків, страхових
компаній. Отже, чистий прибуток — це частина прибутку, що залишалася у
розпорядженні підприємства після сплати податків та можливих штрафів
(унаслідок застосування фінансових санкцій).

Використання чистого прибутку підприємство могло здійснювати через
попереднє формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти
безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також був розподіл
чистого прибутку частково через попереднє формування цільових фондів, а
частково шляхом безпосереднього фінансування витрат.

На рис. 1.2 зображено структурно-логічну схему використання чистого
прибутку.

picscalex100010009000003540a000009002e0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02a504950a040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d0004950a00000341000048c1110004ee8339
38dde2040c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02adff00000000
00009001000000cc0440001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a4e000000
0100040000000000920aa40420df2500030000001e0007000000160441fef0fedafd76fc
040000002701ffff030000001e00070000001604ee02460f8a02670b0400000002010100
040000002d010100050000000902000000020d000000320ad802800b01000400670b8a02
460fee0220df2500040000002701ffff030000001e000700000016046cff48febbfec1fc
040000002701ffff030000001e0007000000160469ff6bfebbfe2bfc040000002701ffff
030000001e00070000001604c4ff41febbfe76fc040000002701ffff030000001e000700
0000160474ff61fe70fe2bfc040000002701ffff030000001e00070000001604e600f50d
3200b20b04000000020101001c000000fb02b5ff0000000000009001000000cc04400010
54696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000000
2d010200050000000902000000020d000000320a7800d20c01000400b20b3200f50de600
20df2200040000002701ffff030000001e000700000016040f02e10d5e01b20b04000000
02010100040000002d010100050000000902000000020d000000320aac01cb0b01000400
b20b5e01e10d0f0220df2500040000002701ffff030000001e00070000001604c8fff10c
06ff670b040000002701ffff030000001e0007000000fc020000ffffff00000004000000
2d01030008000000fa02050000000000ffffff00040000002d0104000e00000024030500
0c0416000c04b8008c06b8008c0616000c04160008000000fa0200000000000000000000
040000002d01050007000000fc020000ffffff000000040000002d01060008000000fa02
00000800000000000000040000002d01070007000000fc02010000000000000004000000
2d0108000c000000240304000c0416000c04b8008c06b8008c061600040000002d010500
040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e00070000001604
9b008a06340011040400000002010100040000002d010200050000000902000000022200
0000320a7a0038040f000400110434008a069b00d7e8f1f2e8e920eff0e8e1f3f2eeea00
3100280021002100280028001300280026002800260024002100260024000d000000320a
7a00610601000400110434008a069b0020df2200040000002701ffff030000001e000400
00002d010300040000002d0104000e000000240305006703fc0367039b044d079b044d07
fc036703fc03040000002d010500040000002d01060008000000fa020000080000000000
0000040000002d010700040000002d0108000c000000240304006703fc0367039b044d07
9b044d07fc03040000002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701
ffff030000001e000700000016047e044b071a046c030400000002010100040000002d01
0200050000000902000000022e000000320a6004b803170004006c031a044b077e04cde5
f0eee7efeee4b3ebe5ede8e920eff0e8e1f3f2eeea0036002100260026001e0028002600
26001500250021002800280028001300280026002800260024002100260024000d000000
320a6004fe06010004006c031a044b077e0420df2200040000002701ffff030000001e00
040000002d010300040000002d0104000e000000240305003300590133004302c1014302
c101590133005901040000002d010500040000002d01060008000000fa02000008000000
00000000040000002d010700040000002d0108000c000000240304003300590133004302
c1014302c1015901040000002d010500040000002d01060004000000f001070004000000
2701ffff030000001e000700000016042702bf0176013800040000000201010004000000
2d010200050000000902000000021a000000320ac30155000a00040038007601bf012702
d0e5e7e5f0e2ede8e9202b0021001e002100260023002800280028001300040000000201
010011000000320a0e02a8000400040038007601bf012702f4eeede43100260028002600
0d000000320a0e024d010100040038007601bf01270220df2200040000002701ffff0300
00001e00040000002d010300040000002d0104000e00000024030500f0015b01f0014302
3704430237045b01f0015b01040000002d010500040000002d01060008000000fa020000
0800000000000000040000002d010700040000002d0108000c00000024030400f0015b01
f00143023704430237045b01040000002d010500040000002d01060004000000f0010700
040000002701ffff030000001e00070000001604260235047901f5010400000002010100
040000002d0102000500000009020000000220000000320ac60124020e000400f5017901
35042602d4eeede420f0eee7e2e8f2eaf3203b002600280026001300260026001e002300
2800210024002400130004000000020101001c000000320a110247020b000400f5017901
35042602e2e8f0eee1ede8f6f2e2e0ea2300280026002600260028002800280021002300
21000d000000320a1102e10301000400f50179013504260220df2200040000002701ffff
030000001e00040000002d010300040000002d0104000e00000024030500610425016104
6802320668023206250161042501040000002d010500040000002d01060008000000fa02
00000800000000000000040000002d010700040000002d0108000c000000240304006104
2501610468023206680232062501040000002d010500040000002d01060004000000f001
0700040000002701ffff030000001e000700000016044c02300643016604040000000201
0100040000002d0102000500000009020000000213000000320a9001f304050004006604
430130064c02d4eeede420f23b00260028002600130004000000020101001c000000320a
db019a040b0004006604430130064c02f1eef6b3e0ebfcede8f520002100260028001500
2100250022002800280025001300040000000201010014000000320a2602dc0406000400
6604430130064c02efeef2f0e5e12800260021002600210026000d000000320a2602b805
010004006604430130064c0220df2200040000002701ffff030000001e00040000002d01
0300040000002d0104000e000000240305005c063e015c066a0299086a0299083e015c06
3e01040000002d010500040000002d01060008000000fa02000008000000000000000400
00002d010700040000002d0108000c000000240304005c063e015c066a0299086a029908
3e01040000002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff0300
00001e000700000016044e0297085c0161060400000002010100040000002d0102000500
000009020000000213000000320ab90124070500040061065c0197084e02d4eeede420e1
3b00260028002600130004000000020101001a000000320a0402c6060a00040061065c01
97084e02e7e0eef5eef7e5ededff1e002100260025002600260021002800280023000d00
0000320a040230080100040061065c0197084e0220df2200040000002701ffff03000000
1e00040000002d010300040000002d0104000e000000240305002202e9022202d6036b04
d6036b04e9022202e902040000002d010500040000002d01060008000000fa0200000800
000000000000040000002d010700040000002d0108000c000000240304002202e9022202
d6036b04d6036b04e902040000002d010500040000002d01060004000000f00107000400
00002701ffff030000001e00070000001604ba0369040603270204000000020101000400
00002d0102000500000009020000000213000000320a5303f00205000400270206036904
ba03d4eeede420e13b00260028002600130004000000020101001f000000320a9e034e02
0d000400270206036904ba03ede0e3f0eeece0e4e6e5ededff02280021001f0026002600
2f0021002600340021002800280023000d000000320a9e03400401000400270206036904
ba0320df2200040000002701ffff030000001e00040000002d010300040000002d010400
0e000000240305002f06ee022f06d9036508d9036508ee022f06ee02040000002d010500
040000002d01060008000000fa0200000800000000000000040000002d01070004000000
2d0108000c000000240304002f06ee022f06d9036508d9036508ee02040000002d010500
040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e00070000001604
bc0363080b0334060400000002010100040000002d010200050000000902000000021300
0000320a5803f3060500040034060b036308bc03d4eeede420e13b002600280026001300
04000000020101001a000000320aa30389060a00040034060b036308bc03f1efeee6e8e2
e0ededff21002800260034002800230021002800280023000d000000320aa3030b080100
040034060b036308bc0320df2200040000002701ffff030000001e00040000002d010300
040000002d0104000e00000024030500c1086a01c1086602510a6602510a6a01c1086a01
040000002d010500040000002d01060008000000fa020000080000000000000004000000
2d010700040000002d0108000c00000024030400c1086a01c1086602510a6602510a6a01
040000002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff03000000
1e000700000016044a024f0a8801c6080400000002010100040000002d01020005000000
09020000000217000000320ad501050908000400c60888014f0a4a02c2e8efebe0f2e020
3200280028002500210021002100130004000000020101001a000000320a2002e0080a00
0400c60888014f0a4a02e4e8e2b3e4e5ede4b3e226002800230015002600210028002600
150023000d000000320a2002330a01000400c60888014f0a4a0220df2200040000002701
ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d01070004000000
2d0108000800000025030200210146017604aa00040000002d010500040000002d010600
04000000f0010700040000002701ffff030000001e0008000000fa020000080000000000
0000040000002d010700040000002d010800080000002503020011035b015b04b5000400
00002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e00
08000000fa0200000800000000000000040000002d010700040000002d01080008000000
250302004b0528014c05ba00040000002d010500040000002d01060004000000f0010700
040000002701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d01
0700040000002d010800080000002503020079073a012c06b500040000002d0105000400
00002d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e0008000000fa020000
0800000000000000040000002d010700040000002d0108000800000025030200ac096301
3606b800040000002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff
030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010700040000002d01
08000800000025030200fa0049024e03ea02040000002d010500040000002d0106000400
0000f0010700040000002701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000
040000002d010700040000002d01080008000000250302000f033f024e03ea0204000000
2d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e000800
0000fa0200000800000000000000040000002d010700040000002d010800080000002503
020058056a024803e902040000002d010500040000002d01060004000000f00107000400
00002701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010700
040000002d010800080000002503020062056f024a07ee02040000002d01050004000000
2d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e0008000000fa0200000800
000000000000040000002d010700040000002d010800080000002503020095076a024407
e902040000002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff0300
00001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010700040000002d010800
0800000025030200b8096a024907ee02040000002d010500040000002d01060004000000
f0010700040000002701ffff030000001e0008000000fa02000008000000000000000400
00002d010700040000002d01080008000000250302000b04510005005200040000002d01
0500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff030000001e0008000000
fa0200000800000000000000040000002d010700040000002d0108000800000025030200
08005b0008004f04040000002d010500040000002d01060004000000f001070004000000
2701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d0107000400
00002d010800080000002503020062034e040a004e04040000002d010500040000002d01
060004000000f0010700040000002701ffff030000001e0008000000fa02000008000000
00000000040000002d010700040000002d0108000800000025030200530750047e0a5104
040000002d010500040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff03000000
1e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010700040000002d0108000800
00002503020093064c00850a4f00040000002d010500040000002d01060004000000f001
0700040000002701ffff030000001e0008000000fa020000080000000000000004000000
2d010700040000002d0108000800000025030200800a5300800a4b04040000002d010500
040000002d01060004000000f0010700040000002701ffff040000002d01000003000000
0000

Рис 1.2. Структура використання чистого прибутку підприємства.

За рахунок чистого прибутку підприємство формувало ряд цільових фондів,
кошти яких спрямовували на фінансування певних витрат, задоволення
відповідних потреб. Використання чистого прибутку на виплату дивідендів
здійснювалося безпосередньо.

Принципове значення в розподілі чистого прибутку мало досягнення
оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом
споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не
утворювалися, а їхню величину можна було встановити на підставі
розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи
заходів.

З реформуванням бухгалтерського обліку і фінансової звітності відповідно
до міжнародних стандартів відбуваються зміни в розподілі й використанні
прибутку підприємств (рис. 1.3).

picscalex100010009000003dd0700000a00380000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02f0041606040000002e0118001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00041606000071c50000fcac110004ee8339
404be7030c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02adff00000000
00009001000000cc0440001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a4e000000
01000400000000001406ef04208f2500030000001e000700000016044c0323ff9501c0fa
04000000020101000d000000320ae301d9fa01000400c0fa950123ff4c03208f25000400
00002701ffff030000001e0007000000fc020000737373000000040000002d0102000800
0000fa02050000000000ffffff00040000002d0103000e00000024030500b1000100b100
90004305900043050100b100010008000000fa0200000000000000000000040000002d01
040007000000fc020000ffffff000000040000002d01050008000000fa02000006000000
73737300040000002d01060007000000fc020100000000000000040000002d0107000c00
000024030400b1000100b10090004305900043050100040000002d010400040000002d01
050004000000f0010600040000002701ffff030000001e00070000001604750043051e00
b50004000000020101001c000000fb02b5ff0000000000009001000000cc044000105469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0600050000000902000000020d000000320a6400fb0201000400b5001e0043057500208f
2200040000002701ffff04000000f0010200030000001e0007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010200040000002d0103000e0000002403050098001a009800a9002505
a90025051a0098001a00040000002d010400040000002d01050008000000fa0200000600
000000000000040000002d010800040000002d0107000c0000002403040098001a009800
a9002505a90025051a00040000002d010400040000002d01050004000000f00108000400
00002701ffff030000001e000700000016048e00250537009c001c000000fb02b5ff0000
00000000bc02000000cc0440001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010800040000000201010005000000090200000002
2b000000320a7f004901150004009c00370025058e00cff0e8e1f3f2eeea20efb3e4eff0
e8baecf1f2e2e0003a0029002b0026002600240025002b0013002b00150026002b002900
2b002000330021002400290025000d000000320a7f007504010004009c00370025058e00
208f2900040000002701ffff030000001e00040000002d010200040000002d0103000e00
000024030500d600f802d600e9044505e9044505f802d600f802040000002d0104000400
00002d01050008000000fa0200000600000000000000040000002d010900040000002d01
07000c00000024030400d600f802d600e9044505e9044505f802040000002d0104000400
00002d01050004000000f0010900040000002701ffff030000001e00070000001604ce04
44051403d9000400000002010100040000002d0106000500000009020000000238000000
320a5a03f2001e000400d90014034405ce04c2e8eaeef0e8f1f2e0ededff20f7e8f1f2ee
e3ee20eff0e8e1f3f2eaf33a320028002400260026002800210021002100280028002300
1300260028002100210026001f0026001300280026002800260024002100240024001500
0d000000320a5a03190501000400d90014034405ce04208f220004000000020101000d00
0000320ab203f20001000400d90014034405ce04978f4b000d000000320ab2033d010100
0400d90014034405ce04208f130034000000320ab20350011b000400d90014034405ce04
f1f2e2eef0e5ededff20f0e5e7e5f0e2edeee3ee20f4eeede4f32cea2100210023002600
260021002800280023001300260021001e00210026002300280026001f00260013003100
260028002600240013000d000000320ab203f90401000400d90014034405ce04208f2200
04000000020101000d000000320a0a04f20001000400d90014034405ce04978f4b000d00
0000320a0a043d0101000400d90014034405ce04208f130028000000320a0a0450011300
0400d90014034405ce04e2e8efebe0f2e020e4e8e2b3e4e5ede4b3e22ce2230028002800
25002100210021001300260028002300150026002100280026001500230013000d000000
320a0a04c40301000400d90014034405ce04208f220004000000020101000d000000320a
6204f20001000400d90014034405ce04978f4b000d000000320a62043d0101000400d900
14034405ce04208f130035000000320a620450011c000400d90014034405ce04efeeefee
e2ede5ededff20f1f2e0f2f3f2edeee3ee20f4eeede4f32c280026002800260023002800
21002800280023001300210021002100210024002100280026001f002600130031002600
28002600240013000d000000320a6204290501000400d90014034405ce04208f22000400
0000020101000d000000320aba04f20001000400d90014034405ce04978f4b000d000000
320aba043d0101000400d90014034405ce04208f130032000000320aba0450011a000400
d90014034405ce04b3edf8b320ede0eff0ffeceae820e2e8eaeef0e8f1f2e0ededff1500
28003a0015001300280021002800260023002f0024002800130023002800240026002600
28002100210021002800280023000d000000320aba04f00401000400d90014034405ce04
208f2200040000002701ffff030000001e0008000000fa02000008000000000000000400
00002d010900040000002d0107000800000025030200e802af00e8020e01040000002d01
0400040000002d01050004000000f0010900040000002701ffff030000001e0008000000
fa0200000800000000000000040000002d010900040000002d0107000800000025030200
a100660006006600040000002d010400040000002d01050004000000f001090004000000
2701ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d0109000400
00002d01070008000000250302000900690009004e02040000002d010400040000002d01
050004000000f0010900040000002701ffff030000001e0008000000fa02000008000000
00000000040000002d010900040000002d0107000800000025030200e3004d0206004d02
040000002d010400040000002d01050004000000f0010900040000002701ffff03000000
1e0008000000fa0200000800000000000000040000002d010900040000002d0107000800
0000250302002e05640000066400040000002d010400040000002d01050004000000f001
0900040000002701ffff030000001e0008000000fa020000080000000000000004000000
2d010900040000002d0107000800000025030200f50452020a065302040000002d010400
040000002d01050004000000f0010900040000002701ffff030000001e0008000000fa02
00000800000000000000040000002d010900040000002d01070008000000250302000506
580205066100040000002d010400040000002d01050004000000f0010900040000002701
ffff030000001e0008000000fa0200000800000000000000040000002d01090004000000
2d0107000800000025030200f9028a02fa02f802040000002d010400040000002d010500
04000000f0010900040000002701ffff04000000f0010200030000001e0007000000fc02
0000737373000000040000002d010200040000002d0103000e00000024030500b700f700
b70086014a0586014a05f700b700f700040000002d010400040000002d01050008000000
fa0200000600000073737300040000002d010900040000002d0107000c00000024030400
b700f700b70086014a0586014a05f700040000002d010400040000002d01050004000000
f0010900040000002701ffff030000001e000700000016046b0149051401bb0004000000
02010100040000002d010600050000000902000000020d000000320a5a01010301000400
bb00140149056b01208f2200040000002701ffff04000000f0010200030000001e000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010200040000002d0103000e00000024030500
9e0010019e009f012c059f012c0510019e001001040000002d010400040000002d010500
08000000fa0200000600000000000000040000002d010900040000002d0107000c000000
240304009e0010019e009f012c059f012c051001040000002d010400040000002d010500
04000000f0010900040000002701ffff030000001e0007000000160484012b052d01a200
040000002d01080004000000020101000500000009020000000228000000320a75017c01
13000400a2002d012b058401cfeee4e0f2eeea20ede020eff0e8e1f3f2eeeae23a002500
26002500240025002b0013002b00250013002b0029002b0026002600240025002b000d00
0000320a75014f0401000400a2002d012b058401208f2900040000002701ffff04000000
f0010200030000001e0007000000fc020000737373000000040000002d01020004000000
2d0103000e00000024030500b700e901b70078024a0578024a05e901b700e90104000000
2d010400040000002d01050008000000fa0200000600000073737300040000002d010900
040000002d0107000c00000024030400b700e901b70078024a0578024a05e90104000000
2d010400040000002d01050004000000f0010900040000002701ffff030000001e000700
000016045d0249050602bb000400000002010100040000002d0106000500000009020000
00020d000000320a4c02010301000400bb00060249055d02208f2200040000002701ffff
04000000f0010200030000001e0007000000fc020000ffffff000000040000002d010200
040000002d0103000e000000240305009e0002029e0091022c0591022c0502029e000202
040000002d010400040000002d01050008000000fa020000060000000000000004000000
2d010900040000002d0107000c000000240304009e0002029e0091022c0591022c050202
040000002d010400040000002d01050004000000f0010900040000002701ffff03000000
1e0007000000160476022b051f02a200040000002d010800040000000201010005000000
09020000000214000000320a6702be0106000400a2001f022b057602d7e8f1f2e8e93700
2b00210024002b002b0019000000320a6702bb0209000400a2001f022b05760220eff0e8
e1f3f2eeea0313002b0029002b0026002600240025002b000d000000320a67020d040100
0400a2001f022b057602208f2900040000002701ffff040000002d010000030000000000

Рис. 1.3. Розподіл і використання прибутку підприємства.

Визначення чистого прибутку підприємства здійснюється виключенням із
загальної суми прибутку тільки податку на прибуток. Отримання і сплата
штрафів тепер враховуються при визначенні прибутку від іншої операційної
діяльності, тобто в процесі формування прибутку. Отже, сплата штрафів
підприємством безпосередньо не впливає на обсяг його чистого прибутку,
як це мало місце раніше. [13, c. 256 – 262]

Згідно з прийнятими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не
передбачено формування за рахунок прибутку ряду цільових фондів, як це
мало місце раніше. Передбачено облік використання чистого прибутку на
створення резервного фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного
фонду, інші напрямки використання. Це може бути розширення виробництва,
соціальний розвиток, впровадження науково-технічних досягнень,
матеріальне заохочення працівників ті інші напрямки.

прибуток розподіл використання

2. Організаційно-методична характеристика ТОВ «Константа Тур»

2.1 Організаційна характеристика підприємства

Початком розвитку турагентства можна вважати відкриття у 2000 році
невеликого туристичного відділу в комп’ютерній фірмі «Константа ЦЕНТР»,
який почав свою роботу з екскурсійної діяльності на внутрішньому ринку
України. Туристичний відділ, накопивши інформацію про можливості
відпочинку і лікування у Криму, в 2003 році виступає повноцінним
туристичним агентством по прийому відпочивальників в своєму регіоні вже
з новою назвою «Константа Тур».

Діяльність турагентства розвивається і має певне зростання. З перших же
їхніх кроків було помітно, що вони залучають іноземний капітал у
вітчизняну економіку і сприяють зростанню туризму.

За формою власності «Константа Тур є колективним підприємством, яке
являє собою Товариство з обмеженою відповідальністю.

Будучи туристичним агентством, фірма «Константа Тур» обрала для себе
основні напрями і види діяльності.

Види діяльності:

v організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;

v екскурсійна діяльність;

v реалізація санаторно-курортних путівок;

Напрями діяльності:

v прийом і обслуговування індивідуальних туристів і туристичних груп у
Криму;

v бронювання готелів;

v транспортні послуги;

v бронювання й оформлення залізничних квитків;

v паломницькі тури по Криму

v екскурсійні тури по Російській Федерації та ближньому зарубіжжю.

Організація, за визначенням, це, принаймні, 2 людини з усвідомленими
загальними цілями. Організацію можна розглядати як засіб досягнення
цілей, яке дозволяє людям виконати колективно те, чого вони не могли б
виконати індивідуально. Цілі є конкретні кінцеві стани або бажаний
результат, якого прагне добитися група, працюючи разом. Фахівці
стверджують, що правильне формування цілей і постановка завдань на 50%
зумовлюють успішність вирішення.

Основною метою роботи турагентства «Константа Тур» є здобуття прибутку,
але вона не є головною. Для того, щоб отримувати, прибуток, що
максимізував, бізнес повинен сформулювати цілі в таких областях, як
частка ринку, розробка нових туристичних послуг, якість послуг,
підготовка і відбір керівників і навіть соціальна відповідальність. Тому
турагентство має різні цілі, які пронизують всі подальші вирішення
керівництва.

· задоволення споживача або користувача або користувача послуг;

· позиція на ринку, пов’язана з бажанням ринкового лідерства;

· умови добробуту що працюють і розвиток хороших стосунків серед
персоналу;

· прилюдна відповідальність та імідж організації;

· технічна ефективність, високий рівень продуктивності праці, додання
особливої уваги науковим дослідженням і розробкам;

· мінімізація витрат виробництва

· створення представництва зі своїм штатом і своєю організацією, для
здійснення діяльності фірми в Росії і втілення в життя цілей поставлених
по освоєнню ринку.

Стратегічними цілями фірми є:

ь Проведення рекламних компаній.

ь Ознайомлення бізнесменів, підприємців і туристичних організацій з
діяльністю «Константа Тур» через участь у виставках і проведення
рекламної компанії.

ь Створення іміджу туристичного агентства і збереження репутації, як
надійного та чесного партнера.

ь Здійснення інформаційної політики по підтримку туристичного агентства
«Константа Тур» на території України.

ь Участь у виставках і форумах.

ь Проведення маркетингових досліджень.

ь Розширення переліку туристичних послуг що поставляються на туристичний
ринок

ь Розширення списку надійних партнерів

Турагентство «Константа Тур» здійснює свою діяльність у сфері туризму.
Воно здійснює посередницьку діяльність по реалізації туристичного
продукту туроператорів і турпослуг інших суб’єктів туристичної
діяльності, а також посередницьку діяльність по реалізації характерних і
супутніх послуг.

Туризм – це не лише важлива галузь економіки, але і складна
організаційна структура. Не завжди можна точно визначити, що ж
відноситься до туризму: споживачі не помічають тісної взаємодії
туристських структур, а представники туристських підприємств виділяють у
своїй роботі лише частину загальної системи. Тим часом структура туризму
визначає місце трудових колективів і окремих працівників у туристських
регіонах, організаціях і підприємствах. Це свого роду каркас, на якому
будуються їхні стосунки.

У турагентстві «Константа Тур» існує чітке горизонтальне розділення
праці за рахунок утворення підрозділів, що виконують специфічні
конкретні завдання і домагаються конкретних специфічних цілей. Так,
структура підприємства включає наступні підрозділи, кожний з яких
виконує свою роботу, але всі дії у сукупності складають досягнення
спільної для компанії мети: відділ реклами, відділ транспорту та роботи
з клієнтами, юридичний консультант, бухгалтерія, відділи бронювання та
відправки туристів.

2.2 Економічна характеристика підприємства «Константа Тур»

З метою аналізу ефективності діяльності підприємства та динаміки його
економічного розвитку необхідно прослідити зміну основних показників
роботи в таблиці (табл. 2.1).

Для розрахунку даних таблиці беруться показники діяльності підприємства
за останні три роки із фінансової звітності, а саме: форма № 1 «Баланс»
та форма № 2 «Звіт про фінансові результати».

Аналіз проводиться методом порівняння, показників в абсолютному та
відносному співвідношенні.

Аналізуючи показники діяльності підприємства, можна побачити, що за
останні три роки воно понижає свою ефективність. Так, наприклад з даної
таблиці видно, що чистий прибуток та загальна рентабельність «Константа
Тур» поступово зменшилися за три роки.

Виручка від реалізації туристичних послуг у 2008 році збільшилась у
порівнянні з 2007 на 183,9 тис грн. що у відсотковому відношенні склало
33,5%, але у 2009 році вона зменшилась на 297,7 тис грн., тобто на
40,6%. Ці відомості говорять про зміну об’ємів реалізації. Чистий дохід
від реалізації значно зріс у 2008 році порівняно з попереднім: більш ніж
на 175 тис грн., тобто на 35,3%, та при цьому зменшився порівняно з
наступним звітним періодом біль ніж на 40 %, а саме на 279,3 тис грн.

Таблиця 2.1. Основні економічні показники діяльності підприємства ТОВ
«Константа Тур»за 2007-2009 рр.

ПоказникиОд. вим.2007 р.2008 р.2009 р.Відхилення2008 р. до 2007р.2009р.
до2008р.Абс.%Абс.%1234567891. Дохід (виручка) від реалізації продукції
(робіт, послуг)тис. грн.548,9732,8435,1183,933,5-297,7-40,62. Чистий
дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)тис.
грн.495,6670,7391,4175,135,3-279,3-41,63. Собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг)тис. грн.375,1604,5362,8229,461,2-241,7-404.
Валовий прибутоктис. грн.120,566,228,6-54,3-45,1-37,6-56,85.
Рентабельність реалізованих послуг%24,39,97,3-14,4-59,3-2,6-26,36.
Чисельність працівниківосіб543-1-20-1-257. Середньорічна продуктивність
праці одного працівникатис. грн.109,78183,2145,03-73,4266,9-37,17-20,88.
Фонд оплаті працітис. грн.20,516,79,9-3,8-18,5-6,8-40,79. Середньорічна
заробітна платня одного працівникатис. грн. 4,14,183,30,082-0,88-21,110.
Коефіцієнт зносу основних засобів%84,890,290,25,46,4—11. Запаситис.
грн.0,96,27,85,3588,91,625,812. Дебіторська заборгованістьтис.
грн.-0,12,9—2,8280013. Оборотність у днях:- запасівдн.12611004200-
дебіторської заборгованостідн.-12—110014. Чистий прибутоктис.
грн.28,33,9-12,6-24,4-86,2-16,5-42315. Загальна
рентабельність%4,51,40,7-3,1-68,9-0,7-5016. Витрати операційної
діяльностітис. грн.597,5648,729,751,28,6-619-95,4

Показник операційних витрат теж певною мірою залежить від об’ємів
діяльності підприємства, тож, як ми бачимо з таблиці він підвищився на
51,2 тис грн. у 2008 році, а потім знизився на 619 тис грн., що у
відсотковому відхиленні складає більш ніж 95%.

Валовий прибуток за ці три роки поступово зменшувався: на 45,1% у
порівнянні 2008 року з 2007, тобто на 54,3 тис грн., та на 37,6 тис грн.
у порівнянні 2009 з 2008 роком, що складає понад 56 %. Такій ситуації
сприяла висока собівартість послуг, яка у 2008 році виросла набагато
більше ніж чистий дохід, порівняно з попереднім роком, собівартість 2008
року підвищилась на 229,4 тис грн., тобто на 61,2%, в то час, коли
чистий дохід виріс тільки на 40%. Таким чином, ми бачимо, що найбільш
оптимальна собівартість була у 2007 році, тому що саме в цьому році
показник валового прибутку виявився найвищим. Відповідно, такі
показники, як рентабельність, також будуть мати схожу тенденцію.

Показник рентабельності реалізованих послуг, який відображає, наскільки
дохідним є продаж туристичних послуг на даному підприємстві,
розраховується як відношення валового прибутку до чистого доходу від
реалізації. Як видно з таблиці, рентабельність значно зменшилась з 2007
року по 2009: майже на 15% у 2008 році і більш ніж на 2,5% у 2009.
Такому зниженню посприяв той факт, що за три періоди, які аналізуються,
поступово знижувався валовий дохід підприємства.

Показник витрат на оплату праці зменшився на 18.5 % у 208 році та на
40,1 % у 2009 році. На це сприяло зменшення чисельності працівників за
три роки. До того ж на підприємстві значно зменшилась середньорічна
заробітна плата на одного працівника: у 2009 році порівняно з 2008 більш
ніж на 20 %. Це могло бути визвано кризою 2009 року, яка вимусила не
тільки скоротити штат робітників, але і зменшити заробітну платню.

Коефіцієнт зносу основних засобів, який розраховується як відношення
суми накопиченої амортизації до первісної вартості основних засобів,
показує міру зношеності основних засобів. На даному підприємстві
коефіцієнт зносу основних засобів у 208 році збільшився на 5,4 тис грн.
у порівнянні з попереднім звітним періодом, що складає 6,4%. Та в
наступному році амортизація не нараховувалась і відповідно відхилень
показнику зносу не виявлено.

Аналізуючи баланс «Константа Тур», ми бачимо, що запаси значно
збільшилися у 2008 році і в наступному звітному періоді ця тенденція
збереглась. Розрахувавши коефіцієнт оборотності запасів як відношення
собівартості до середнього показника запасів на початок і кінець
звітного періоду, можна виявити показник оборотності запасів. З таблиці
ми бачимо, що оборотність запасів має тенденцію швидко підвищуватись,
спочатку на 100% у порівнянні 2008 року з 2007, а в 2009 році на 200%.
Коефіцієнт оборотності запасів характеризує, як часто обертаються запаси
за період, і чим він вищий, тим краще для підприємства. На фірмі
«Константа Тур» цей коефіцієнт знижується з року в рік: у 2007 році він
склав 535,9, у 2008 – 167,9, а в звітному 2009 знизився до відмітки
55,9.

Показник оборотності дебіторської заборгованості відображає, скільки
оборотів здійснюється за рік коштами, вкладеними до розрахунків. Він
характеризує період отримання коштів після реалізації послуг. Фактично
показник оборотності був відсутній у 2007 році (за відсутності
дебіторської заборгованості ), у 2008 році він склав 0,02, а у 2009 –
1,2. та оскільки оборотність розраховується у днях, тобто у цілих
числових значеннях, то не можна з упевненістю відображати дані показники
в нашій таблиці. Але, тим не менше, ми бачимо зростання
неплатоспроможності покупців, оскільки навіть на цих розрахунках видно,
що оборотність дебіторської заборгованості збільшується. А для
туристичного підприємства це досить негативне явище.

Чистий прибуток у 2008 році значною мірою понизався, порівняно з
попереднім роком цей показник зменшився на 24,4 тис грн., що у
відсотковому відхиленні складає понад 85 %. Більш того, у наступному
році підприємство не покрило свої витрати отриманим доходом і понесло
великі збитки – 12,6 тис грн. показник загальної рентабельності, який
характеризує дохідність ті ефективність діяльності підприємства і
розраховується як відношення валового прибутку до середнього показника
балансу на початок і на кінець звітного року, також має негативну
тенденцію і зменшився спочатку майже на 70% у 2008 році, а потім на 50%
у звітному 2009.

Проаналізувавши три останніх роки діяльності підприємства «Константа
Тур», можна зробити наступний висновок. Ефективність роботи знижається з
року в рік, не дивлячись на те, що у 2008 році була досить висока
активність, про що говорить найвища виручка від реалізації. Собівартість
зростає, валовий дохід та інші показники, які розраховуються на його
основі, а саме: рентабельність реалізації, загальна рентабельність,
чистий прибуток, відповідно зменшуються.

Значною мірою такі негативні тенденції пояснюються кризовими явищами не
тільки у межах нашої країни, але й у глобальному, загальносвітовому
масштабі. Оскільки туристичні послуги не є першочерговою потребою для
людей, дуже помітним став відтік клієнтів і, відповідно, цей факт
відобразився на показниках прибутку підприємства.

3. Аналіз розподілу і використання чистого прибутку ТОВ «Константа Тур»

3.1 Аналіз динаміки та структури чистого прибутку ТОВ «Константа Тур»

Вивчення динаміки прибутку підприємства за останні три роки є важливим
етапом поглибленого аналізу розподілу і використання чистого прибутку.

Динаміку зміни прибутку ТОВ «Константа Тур» можна прослідити на прикладі
числових даних наведених в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Показники прибутку ТОВ «Константа Тур»

Показники2007рік2008рік2009рікВідхилення2008 до 2007 року2009 до 2008
рокуабс.%абс.%Виручка від
реалізації548,9732,8435,1183,933,5-297,7-40,6Непрямі
податки53,362,143,78,816,5-18,4-29,6Чистий
дохід495,6670,7391,4175,135,3-279,3-41,6Собівартість реалізованих
послуг375,1604,5362,8229,461,2-241,7-40Валовий
прибуток120,566,228,6-54,3-45,1-37,6-56,8Інші
витрати89,661,341,2-28,3-31,6-20,1-32,8Податок на
прибуток2,61—1,6-61,5—Чистий прибуток28,33,9-12,6-24,4-86,2-16,5-423

Виходячи з розрахунків даної таблиці, можна зробити висновки щодо
негативних змін в динаміці прибутку підприємства. Найвищі об’єми
реалізації і, відповідно, виручка були у 2008 році. Показник виручки
2009 року зменшився на 297,7 тис грн., що складає понад 40%. Непрямі
податки у 2008 році порівняно з 2007 виросли на 16,5%, тобто на 8,8 тис
грн., в той час, як у 2009 цей показник зменшився на 18,4 тис грн., що у
відсотковому вираженні складає майже 30%. Таким чином, чистий дохід від
реалізації туристичних послуг має подібну динаміку, а саме: у 2008 році
цей показник збільшився у порівнянні з попереднім роком на 175,1 тис
грн., тобто на 35,3%, а в 2009 понизився порівняно з 2008 на 279,3 тис
грн., що дорівнює 41,6%. Більш наочно цю тенденцію можна побачити на
рис. 3.4.

picscalex85010009000003051b00000a001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010038be000000000200000000200000dc010000dc210000010000006
c0000000500000005000000e70100007a0100000000000000000000b4320000732700002
0454d4600000100dc210000c501000005000000000000000000000000000000000500000
0040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e0400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000ed0100007f010000520000007001000003000000f0ffffff000000000
00000000000000090010000000000cc00000010540069006d006500730020004e0065007
700200052006f006d0061006e00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000013001fe1003048e6130048e31300130000000f0000000
400000003000000010000000600000021008a010f00000021008a0120e51300da9a00303
ccd7905a4e5130020000000289f0030a4e513003ccd7905200000004edb0030a4e513003
ccd79051000000084cc790580e713006adc0030000000006f450d3000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008
9a4013000000000000000000000000000000000580d0ae20000000021008a01580d0ae2c
70c01033ccd790500000000000000006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e
d0100007f010000260000001c00000004000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000004000000280000000c000000010000002700000018000000010000000
0000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c000000020000001
80000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000000500000005000000e70100007a0100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000000000000000000000ed0100007f010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000f
fffff001e000000180000000500000005000000e80100007a01000027000000180000000
2000000000000008080800000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000250000000c00000008000080280000000c00000004000000180000000c0000008
0808000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000005600000030000000440000002f010000680100004601000005000000440046016
2002f0168012f014a0146014400460127000000180000000400000000000000c0c0c0000
0000000250000000c00000004000000280000000c00000002000000180000000c000000c
0c0c000190000000c0000000000000056000000300000004400000044000000620000004
6010000050000004400460144005b006200440062002f014400460156000000300000006
200000044000000680100002f0100000500000062002f01620044006801440068012f016
2002f011d0000001800000073010000c9000000e4010000e1000000260000001c0000000
200000000000000000000000000000000000000250000000c000000020000001b0000001
00000004400000046010000190000000c000000ffffff003600000010000000620000002
f0100003600000010000000680100002f0100001b0000001000000044000000240100003
600000010000000620000000e0100003600000010000000680100000e0100001b0000001
00000004400000003010000360000001000000062000000ec00000036000000100000006
8010000ec0000001b0000001000000044000000e1000000360000001000000062000000c
b000000360000001000000068010000cb0000001b0000001000000044000000bf0000003
60000001000000062000000a9000000360000001000000068010000a90000001b0000001
0000000440000009e0000003600000010000000620000008700000036000000100000006
8010000870000001b00000010000000440000007c0000003600000010000000620000006
6000000360000001000000068010000660000001b00000010000000440000005b0000003
600000010000000620000004400000036000000100000006801000044000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
4000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000c
0c0c0001e000000180000000500000005000000e80100007a010000250000000c0000000
5000080280000000c00000004000000180000000c00000000000000190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000004
40000002f01000068010000460100000500000068012f014a0146014400460162002f016
8012f01260000001c0000000400000000000000010000000000000080808000250000000
c00000004000000280000000c000000020000001d0000001800000073010000c9000000e
4010000e1000000560000003000000044000000440000006200000046010000050000004
400460144005b006200440062002f0144004601560000003000000062000000440000006
80100002f0100000500000062002f01620044006801440068012f0162002f01250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000080250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000000
00000001e000000180000000500000005000000e80100007a010000260000001c0000000
200000000000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000
c00000004000000270000001800000004000000000000004d4d800000000000250000000
c00000004000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000140000000
c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000008a000000900000009
60000003f010000050000008a003f018a00990096009000960036018a003f01270000001
800000001000000000000009999ff0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000004000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00560000003
000000068000000990000008a0000003f0100000500000068003f01680099008a0099008
a003f0168003f01250000000c00000004000080280000000c00000001000000270000001
800000001000000000000007373bf0000000000250000000c00000001000000180000000
c0000007373bf00190000000c0000007373bf00560000003000000068000000900000009
600000099000000050000008a0099009600900073009000680099008a009900260000001
c0000000400000000000000010000000000000000000000250000000c000000040000002
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000004d4d8000000000002
50000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c0000004d4d80001
90000000c0000004d4d80005600000030000000e100000055000000ed0000003f0100000
5000000e1003f01e1005e00ed005500ed003601e1003f012700000018000000010000000
00000009999ff0000000000250000000c00000001000000280000000c000000020000001
80000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff005600000030000000bf0000005
e000000e10000003f01000005000000bf003f01bf005e00e1005e00e1003f01bf003f012
50000000c00000004000080280000000c000000010000002700000018000000010000000
00000007373bf0000000000250000000c00000001000000180000000c0000007373bf001
90000000c0000007373bf005600000030000000bf00000055000000ed0000005e0000000
5000000e1005e00ed005500cb005500bf005e00e1005e00260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
4000000270000001800000004000000000000004d4d800000000000250000000c0000000
4000000280000000c00000001000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004
d4d8000560000003000000039010000b3000000440100003f0100000500000039013f013
901bc004401b3004401360139013f01270000001800000001000000000000009999ff000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000004000000180000000c0000009
999ff00190000000c000000ffffff00560000003000000016010000bc000000390100003
f0100000500000016013f011601bc003901bc0039013f0116013f01250000000c0000000
4000080280000000c00000001000000270000001800000001000000000000007373bf000
0000000250000000c00000001000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007
373bf00560000003000000016010000b300000044010000bc000000050000003901bc004
401b3002201b3001601bc003901bc00250000000c00000004000080280000000c0000000
1000000250000000c00000007000080280000000c00000002000000260000001c0000000
200000000000000000000000000000000000000250000000c000000020000001b0000001
00000004400000046010000190000000c000000ffffff003600000010000000440000005
b0000001b000000100000004400000046010000360000001000000040000000460100001
b000000100000004400000024010000360000001000000040000000240100001b0000001
00000004400000003010000360000001000000040000000030100001b000000100000004
4000000e1000000360000001000000040000000e10000001b0000001000000044000000b
f000000360000001000000040000000bf0000001b00000010000000440000009e0000003
600000010000000400000009e0000001b00000010000000440000007c000000360000001
0000000400000007c0000001b00000010000000440000005b00000036000000100000004
00000005b000000180000000c00000000000000120000000c00000001000000540000006
4000000220000003d0100003d0000004f0100000100000000a0d24100f0d241220000003
d010000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
0002c0030003000080000000400000008000000080000005400000070000000120000001
b0100003d0000002d0100000100000000a0d24100f0d241120000001b010000060000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003100300030002c003
000300008000000080000000800000004000000080000000800000054000000700000001
2000000fa0000003d0000000c0100000100000000a0d24100f0d24112000000fa0000000
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff58000000320030003
0002c0030003000080000000800000008000000040000000800000008000000540000007
000000012000000d80000003d000000ea0000000100000000a0d24100f0d24112000000d
8000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000003
300300030002c00300030000800000008000000080000000400000008000000080000005
40000007000000012000000b60000003d000000c80000000100000000a0d24100f0d2411
2000000b6000000060000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
80000003400300030002c003000300008000000080000000800000004000000080000000
8000000540000007000000012000000950000003d000000a70000000100000000a0d2410
0f0d2411200000095000000060000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff580000003500300030002c0030003000080000000800000008000000040000000
800000008000000540000007000000012000000730000003d00000085000000010000000
0a0d24100f0d2411200000073000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff580000003600300030002c00300030000800000008000000080000000
40000000800000008000000540000007000000012000000520000003d000000640000000
100000000a0d24100f0d2411200000052000000060000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff580000003700300030002c003000300008000000080000000
80000000400000008000000080000001b000000100000004400000046010000120000000
c0000000200000036000000100000004a010000460100001b00000010000000440000004
60100003600000010000000440000004a0100001b000000100000009c000000460100003
6000000100000009c0000004a0100001b00000010000000f300000046010000360000001
0000000f30000004a0100001b000000100000004a0100004601000036000000100000004
a0100004a010000120000000c000000010000005400000064000000600000004f0100007
f000000610100000100000000a0d24100f0d241600000004f010000040000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff540000003200300030003700080000000
800000008000000080000005400000064000000b70000004f010000d6000000610100000
100000000a0d24100f0d241b70000004f010000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000032003000300038000800000008000000080000000
800000054000000640000000e0100004f0100002d010000610100000100000000a0d2410
0f0d2410e0100004f010000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000320030003000390008000000080000000800000008000000250000000
c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ed0100007
f010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000c80000000c0000002501000029000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000094000000ca0000001100000022010000230000000
100000000a0d24100f0d241ca000000110000000c0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff64000000270438044104420438043904200034043e0445045
60434040a000000090000000700000007000000090000000900000004000000080000000
8000000070000000300000008000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000ed0100007f010000250000000c00000007000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000ed0100007f01000027000000180000000100000000000000f
fffff0000000000250000000c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000073010000c9000000e3010000e1000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000007
4010000ca000000e3010000e0000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001800000074010000c
a000000e3010000e0000000260000001c000000040000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000004000000280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000009999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b0000001800000079010000d200000082010000d
b000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000940000008
7010000cd000000df010000df0000000100000000a0d24100f0d24187010000cd0000000
c0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff64000000270438044
104420438043904200034043e044504560434040a0000000900000007000000070000000
900000009000000040000000800000008000000070000000300000008000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000074010000ca000000e3010000e0000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000ed0100007f010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000ed0100007f010000260000001c00000001000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000040000002
50000000c00000005000080280000000401000026060f00fe01574d46430100000000000
10000000000000002000000dc01000000000000dc2100000c00000002000000180000000
c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000000500000005000000e70100007a010000250000000
c00000004000080250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000ed0100007
f010000220000000c000000ffffffff0900000010000000b432000073270000210000000
8000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00190000000c0000000
0000000250000000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c021e0170010500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701f
fff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
902000000000400000004010d0008000000fa0200000100000000000000040000002d010
00007000000fc020000ffffff000000040000002d01010008000000fa020000000000000
0000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016041e017001000000001c000000fb02f4ff0000000000009
001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000
00000000000040000002d0104001c000000fb020f00070000000000bc02000000cc01020
22253797374656d003f00003f3f00000000000000000000000001003f3f3f3f3f0004000
0002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016041e0170010000000008000000fa02000001000
00000000000040000002d01060004000000f001000007000000fc020000ffffff0000000
40000002d01000004000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b041c016d0104000400040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902f
fffff00040000002c0100000700000016041e01700100000000040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000040000002d01060005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c0100000700000016041b016c010400040007000000fc0200008080800000000
40000002d01010004000000f001000008000000fa02050000000000ffffff00040000002
d01000004000000f001060005000000090280808000050000000102ffffff00040000000
4010d0004000000020102000e000000240305003300f4004900e2000d01e200f600f4003
300f40007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01060004000000f001010005000
0000902c0c0c000050000000102000000000e000000240305003300f4003300440049003
3004900e2003300f4000e000000240305004900e200490033000d0133000d01e2004900e
200040000002c0100000700000016041b016c0104000400070000001504a800690196001
50108000000fa0200000000000000000000040000002d010100050000001402f40033000
50000000102ffffff00050000001302e2004900050000001302e2000d01050000001402d
a003300050000001302ca004900050000001302ca000d01050000001402c200330005000
0001302b0004900050000001302b0000d01050000001402a800330005000000130298004
90005000000130298000d010500000014028f0033000500000013027e004900050000001
3027e000d01050000001402760033000500000013026500490005000000130265000d010
500000014025d0033000500000013024c0049000500000013024c000d010500000014024
40033000500000013023300490005000000130233000d01040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010600040000002d010100050000000102ffffff00050000000902c0c0c00004000
0002c0100000700000016041b016c010400040007000000fc02010000000000000004000
0002d01070004000000f0010600050000000902000000000500000001020000000004000
00004010d0004000000020102000e000000240305000d01e200f600f4003300f4004900e
2000d01e20008000000fa0200000100000080808000040000002d01060004000000f0010
100040000002c0100000700000016041b016c0104000400070000001504a800690196001
5010e000000240305003300f40033004400490033004900e2003300f4000e00000024030
5004900e200490033000d0133000d01e2004900e200040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010700040000002d0106000500000001020000000005000000090200000000040000002
c0100000700000016041b016c010400040008000000fa020000010000000000000004000
0002d01010004000000f001060007000000fc0200004d4d80000000040000002d0106000
500000009024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d0004000000020102000
e000000240305006700ee006700720070006c007000e8006700ee0007000000fc0200009
999ff000000040000002d01080004000000f00106000500000009029999ff00050000000
102ffffff000e000000240305004e00ee004e007200670072006700ee004e00ee0007000
000fc020000000000000000040000002d01060004000000f001080007000000fc0200007
373bf000000040000002d0108000500000009027373bf000500000001027373bf000e000
000240305006700720070006c0056006c004e0072006700720008000000fa02000001000
00000000000040000002d01090004000000f001010007000000fc0200004d4d800000000
40000002d01010004000000f00108000500000009024d4d80000500000001024d4d80000
e00000024030500a800ee00a8004600b1004000b100e800a800ee0007000000fc0200009
999ff000000040000002d01080004000000f00101000500000009029999ff00050000000
102ffffff000e000000240305008f00ee008f004600a8004600a800ee008f00ee0004000
0002d01060004000000f001080007000000fc0200007373bf000000040000002d0101000
500000009027373bf000500000001027373bf000e00000024030500a8004600b10040009
80040008f004600a800460008000000fa0200000100000000000000040000002d0108000
4000000f001090007000000fc0200004d4d80000000040000002d01090004000000f0010
1000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500ea00ee00ea008
d00f2008600f200e800ea00ee0007000000fc0200009999ff000000040000002d0101000
4000000f00109000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00000024030500d
000ee00d0008d00ea008d00ea00ee00d000ee00040000002d01060004000000f00101000
7000000fc0200007373bf000000040000002d0101000500000009027373bf00050000000
1027373bf000e00000024030500ea008d00f2008600d9008600d0008d00ea008d0004000
0002d01060004000000f0010100040000002d01020004000000f001080008000000fa020
0000000000000000000040000002d010100050000001402f4003300050000000102fffff
f0005000000130244003300050000001402f4003300050000001302f4003000050000001
402da003300050000001302da003000050000001402c2003300050000001302c20030000
50000001402a8003300050000001302a80030000500000014028f0033000500000013028
f00300005000000140276003300050000001302760030000500000014025d00330005000
00013025d003000050000001402440033000500000013024400300005000000090200000
00004000000020101000d000000320aed00190004000000302c303006000300060006001
0000000320ad4000d00060000003130302c3030060006000600030006000600100000003
20abb000d00060000003230302c303006000600060003000600060010000000320aa1000
d00060000003330302c303006000600060003000600060010000000320a88000d0006000
0003430302c303006000600060003000600060010000000320a6f000d000600000035303
02c303006000600060003000600060010000000320a56000d00060000003630302c30300
6000600060003000600060010000000320a3d000d00060000003730302c3030060006000
600030006000600050000001402f40033000400000002010200050000001302f400f6000
50000001402f4003300050000001302f7003300050000001402f4007400050000001302f
7007400050000001402f400b500050000001302f700b500050000001402f400f60005000
0001302f700f60004000000020101000d000000320afa004800040000003230303706000
600060006000d000000320afa008900040000003230303806000600060006000d0000003
20afa00ca0004000000323030390600060006000500040000002d010200040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041e01700100000
000040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010200040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016041f00db00090095000400000004010d00040000000201010019000000320a0
d0097000c000000d7e8f1f2e8e920e4eef5b3e4070007000500050007000700030006000
600050002000600040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041e0170010
0000000040000002d010200040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016041e0170010000000007000000fc020000ffffff00000004000
0002d010800050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000
00002010200070000001b04a9006a0196001501040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
800040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010
000070000001604a700690197001601040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01080004000
0002d01010005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
0001604a70069019700160108000000fa0200000100000000000000040000002d0109000
4000000f001010007000000fc0200009999ff000000040000002d01010004000000f0010
8000500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
200070000001b04a50021019d00190105000000090200000000040000000201010019000
000320a990024010c000000d7e8f1f2e8e920e4eef5b3e40700070005000600060007000
30006000600050002000600040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010
900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a
700690197001601040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d01090005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041e0170010
0000000040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041e017001000000000
8000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010900040000002
d01070004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b041c016d0104000400040000002d01060004000
0002d01020004000000f0010800040000002d010500040000002701ffff030000001e000
5000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016041e017
00100000000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902f
fffff00040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902fffff
f00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010600040000002d010
500040000002701ffff030000000000

Рис. 3.4. Динаміка чистого доходу від реалізації послуг за 2007-2008рр.

Показник собівартості реалізованих послуг також залежить від об’ємів
реалізації, але на нього впливають й інші чинники, наприклад, вартість
путівок, що закупаються у туристичних операторів, вартість проїзних
квитків, тощо. Тож, як ми бачимо з табличних відомостей, собівартість
має схожу тенденцію, тобто підвищується у 2008 році і зменшується у
2009, але очевидно також і те, що вона збільшується у загальному
масштабі. Динаміку зміни собівартості реалізованих послуг можна
прослідити на рис. 3.5.

picscalex100010009000003f61a00000a001610000000001610000026060f002220574d
464301000000000001007545000000000200000000200000580200005822000001000000
6c000000050000000500000017020000090100000000000000000000a4370000cf1b0000
20454d460000010058220000ad0100000600000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000001d0200000e010000520000007001000003000000f3ffffff00000000
0000000000000000900100000000000000000000430061006c0069006200720069000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000013001fe10030a8691300a8661300100000000d000000
03000000030000000000c5057af7ca3047080a070d00000047080a0780681300da9a0030
ac11c5050469130010000000289f003004691300ac11c505100000004edb003004691300
ac11c50508000000382bc505fc6b13006adc003007000000280000000000000000000000
0e00000003000000020000000000000033000000bc020000000000000000002043006100
6c0069006200720069000000000000000000000000000000000000000100000000000000
89a401300000000000000000010000000000000048090a020000000047080a0748090a02
da080150ac11c5054c6a1300060000006476000800000000250000000c00000003000000
520000007001000004000000edffffff00000000000000000000000090010000000000cc
00000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300
1fe1003064d9130064d61300150000001000000005000000020000000000c5057af7ca30
100a0a3910000000100a0a393cd81300da9a0030b02bc505c0d8130020000000289f0030
c0d81300b02bc505200000004edb0030c0d81300b02bc50510000000b4ccc505b0da1300
6adc003035043d04380438043a00000000001e0441044c04200059002000280037043d04
3004470435043d0438043904290000003f0435044004350441043504470435043d043804
350420000000000000000000000000002000590089a40130000000000000000043042000
000000002f0a0aec00000000100a0a392f0a0aec5a090103b02bc5053e04260031044004
6476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000001d020000
0e010000260000001c000000050000000000000000000000000000008080800025000000
0c00000005000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000000500000005000000170200000901000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e0000001800000000000000000000001d0200000e010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e0000001800000005000000050000001802000009010000270000001800000002000000
00000000c0c0c00000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000
250000000c00000008000080280000000c00000005000000180000000c000000c0c0c000
140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000004a000000
d000000048010000e4000000050000004a00e4006400d0004801d0002e01e4004a00e400
56000000300000004a0000003300000064000000e4000000050000004a00e4004a004600
640033006400d0004a00e4005600000030000000640000003300000048010000d0000000
050000006400d00064003300480133004801d0006400d0001d0000001800000080010000
830000000b020000aa000000260000001c00000005000000000000000000000000000000
80808000250000000c000000050000001b000000100000004a000000e400000019000000
0c000000ffffff00360000001000000064000000d0000000360000001000000048010000
d00000001b000000100000004a000000cd000000360000001000000064000000b9000000
360000001000000048010000b90000001b000000100000004a000000b700000036000000
1000000064000000a3000000360000001000000048010000a30000001b00000010000000
4a000000a00000003600000010000000640000008c000000360000001000000048010000
8c0000001b000000100000004a0000008a00000036000000100000006400000076000000
360000001000000048010000760000001b000000100000004a0000007300000036000000
10000000640000005f0000003600000010000000480100005f0000001b00000010000000
4a0000005d00000036000000100000006400000049000000360000001000000048010000
490000001b000000100000004a0000004600000036000000100000006400000033000000
36000000100000004801000033000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e0000001800000005000000
050000001802000009010000250000000c00000005000080280000000c00000002000000
180000000c00000000000000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000200000056000000300000004a000000d000000048010000e4000000
050000004801d0002e01e4004a00e4006400d0004801d000250000000c00000008000080
280000000c000000050000001d0000001800000080010000830000000b020000aa000000
56000000300000004a0000003300000064000000e4000000050000004a00e4004a004600
640033006400d0004a00e4005600000030000000640000003300000048010000d0000000
050000006400d00064003300480133004801d0006400d000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500008025000000
0c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000000000001e000000
180000000500000005000000180200000901000027000000180000000500000000000000
0033660000000000250000000c00000005000000180000000c0000000033660019000000
0c00000000336600140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000
30000000870000008100000091000000de000000050000008700de008700890091008100
9100d6008700de00270000001800000002000000000000000066cc000000000025000000
0c00000002000000280000000c00000005000000180000000c0000000066cc0019000000
0c000000ffffff005600000030000000690000008900000087000000de00000005000000
6900de0069008900870089008700de006900de00250000000c0000000400008028000000
0c0000000200000027000000180000000200000000000000004d99000000000025000000
0c00000002000000180000000c000000004d9900190000000c000000004d990056000000
300000006900000081000000910000008900000005000000870089009100810073008100
6900890087008900250000000c0000000800008027000000180000000500000000000000
0033660000000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000018000000
0c00000000336600190000000c000000003366005600000030000000d30000004e000000
dd000000de00000005000000d300de00d3005600dd004e00dd00d600d300de0027000000
1800000002000000000000000066cc0000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000005000000180000000c0000000066cc00190000000c000000ffffff0056000000
30000000b500000056000000d3000000de00000005000000b500de00b5005600d3005600
d300de00b500de00250000000c00000004000080280000000c0000000200000027000000
180000000200000000000000004d990000000000250000000c0000000200000018000000
0c000000004d9900190000000c000000004d99005600000030000000b50000004e000000
dd0000005600000005000000d3005600dd004e00bf004e00b5005600d300560025000000
0c0000000800008027000000180000000500000000000000003366000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000002000000180000000c0000000033660019000000
0c0000000033660056000000300000001f0100008400000029010000de00000005000000
1f01de001f018c00290184002901d6001f01de0027000000180000000200000000000000
0066cc0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000500000018000000
0c0000000066cc00190000000c000000ffffff005600000030000000010100008c000000
1f010000de000000050000000101de0001018c001f018c001f01de000101de0025000000
0c00000004000080280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
004d990000000000250000000c00000002000000180000000c000000004d990019000000
0c000000004d990056000000300000000101000084000000290100008c00000005000000
1f018c00290184000b01840001018c001f018c00250000000c0000000400008028000000
0c00000002000000250000000c00000007000080260000001c0000000200000000000000
000000000000000080808000250000000c000000020000001b000000100000004a000000
e4000000190000000c000000ffffff0036000000100000004a000000460000001b000000
100000004a000000e4000000360000001000000047000000e40000001b00000010000000
4a000000cd000000360000001000000047000000cd0000001b000000100000004a000000
b7000000360000001000000047000000b70000001b000000100000004a000000a0000000
360000001000000047000000a00000001b000000100000004a0000008a00000036000000
10000000470000008a0000001b000000100000004a000000730000003600000010000000
47000000730000001b000000100000004a0000005d000000360000001000000047000000
5d0000001b000000100000004a0000004600000036000000100000004700000046000000
180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000540000003e000000
dc00000044000000eb0000000100000000a0d24100f0d2413e000000dc00000001000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003000000007000000
540000006000000030000000c500000044000000d40000000100000000a0d24100f0d241
30000000c5000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003100300030003004070000000700000007000000540000006000000030000000
af00000044000000be0000000100000000a0d24100f0d24130000000af00000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003200300030000000
0700000007000000070000005400000060000000300000009800000044000000a7000000
0100000000a0d24100f0d2413000000098000000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003300300030000000070000000700000007000000
5400000060000000300000008200000044000000910000000100000000a0d24100f0d241
3000000082000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000003400300030000000070000000700000007000000540000006000000030000000
6b000000440000007a0000000100000000a0d24100f0d241300000006b00000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003500300030000000
070000000700000007000000540000006000000030000000550000004400000064000000
0100000000a0d24100f0d2413000000055000000030000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003600300030000000070000000700000007000000
5400000060000000300000003e000000440000004d0000000100000000a0d24100f0d241
300000003e000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
5400000037003000300000000700000007000000070000001b000000100000004a000000
e4000000120000000c0000000200000036000000100000002e010000e40000001b000000
100000004a000000e400000036000000100000004a000000e70000001b00000010000000
96000000e4000000360000001000000096000000e70000001b00000010000000e2000000
e40000003600000010000000e2000000e70000001b000000100000002e010000e4000000
36000000100000002e010000e7000000120000000c000000010000005400000064000000
62000000ea0000007d000000f90000000100000000a0d24100f0d24162000000ea000000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000
30003700070000000700000007000000070000005400000064000000ae000000ea000000
c9000000f90000000100000000a0d24100f0d241ae000000ea000000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000380007000000
0700000007000000070000005400000064000000fa000000ea00000015010000f9000000
0100000000a0d24100f0d241fa000000ea000000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003200300030003900070000000700000007000000
07000000250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
000000001d0200000e010000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080
250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000008300000007000000
970100002a000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000
0c010000860000000f00000093010000230000000100000000a0d24100f0d24186000000
0f000000200000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff8c000000
21043e043104560432043004400442045604410442044c0420004004350430043b045604
37043e04320430043d043804450420003f043e0441043b04430433040d0000000a000000
0a0000000400000009000000080000000a00000008000000040000000900000008000000
09000000050000000a00000008000000080000000900000004000000080000000a000000
09000000080000000a0000000a00000009000000050000000a0000000a00000009000000
090000000900000008000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000200000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
1d0200000e010000250000000c00000007000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000001d0200000e010000250000000c00000003000000250000000c000000
08000080280000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000
250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e0000001800000080010000830000000b020000aa000000250000000c00000007000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff0018000000
0c000000000000001e0000001800000080010000830000000b020000aa00000027000000
1800000002000000000000000066cc0000000000250000000c0000000200000018000000
0c0000000066cc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
18000000840100008c0000008c01000094000000180000000c0000000000000012000000
0c0000000100000054000000940000008f01000087000000d80100009600000001000000
00a0d24100f0d2418f010000870000000c0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff6400000021043e043104560432043004400442045604410442044c04
090000000700000007000000030000000700000007000000070000000500000003000000
07000000050000000700000054000000c00000008f0100009700000009020000a6000000
0100000000a0d24100f0d2418f01000097000000130000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff740000004004350430043b04560437043e04320430043d04
3804450420003f043e0441043b0443043304000007000000070000000700000007000000
030000000600000007000000070000000700000007000000070000000700000004000000
070000000700000007000000070000000700000005000000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000080010000830000000b020000aa000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000
08000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
00000000000000001d0200000e010000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000004201000026060f007a02574d4643010000000000
0100000000000000020000005802000000000000582200000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
1800000000000000000000001d0200000e010000260000001c0000000500000000000000
000000000000000080808000250000000c00000005000000250000000c00000005000080
280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000
140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000005000000
050000001702000009010000250000000c00000004000080250000000c00000007000080
280000000c00000005000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
1800000000000000000000001d0200000e010000220000000c000000ffffffff09000000
10000000a4370000cf1b00002100000008000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000
2100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000250000000c0000000400008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b
2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
ca00940105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000
02010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff03000000
1e00050000000102ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff00000004000000
2d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000
ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200
040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01
0000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d01
0300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000000
0102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ca0094010000
00001c000000fb02f6ff0000000000009001000000000000000043616c69627269000000
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb02
f2ff0000000000009001000000cc0000001054696d6573204e657720526f6d616e000000
0000000000000000000000000000040000002d0105001c000000fb020f00070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f0000000000000000000000000100
3f3f3f3f3f00040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01
0500040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ca00
94010000000008000000fa0200000000000080808000040000002d01070004000000f001
000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f001010005000000
0902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000201020007000000
1b04c700900104000400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000400
00002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010700
05000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604ca00
940100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701
ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d01070005000000
010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604c60090010400
040007000000fc020000c0c0c0000000040000002d01010004000000f001000008000000
fa02050000000000ffffff00040000002d01000004000000f0010700050000000902c0c0
c0000400000004010d0004000000020102000e000000240305003700aa004b009b00f500
9b00e100aa003700aa000e000000240305003700aa00370034004b0026004b009b003700
aa000e000000240305004b009b004b002600f5002600f5009b004b009b00040000002c01
0000070000001604c6009001040004000700000015047f00870162001f0108000000fa02
00000000000080808000040000002d010700050000001402aa003700050000000102ffff
ff000500000013029b004b000500000013029b00f5000500000014029900370005000000
13028a004b000500000013028a00f500050000001402890037000500000013027a004b00
0500000013027a00f5000500000014027800370005000000130269004b00050000001302
6900f5000500000014026700370005000000130258004b000500000013025800f5000500
000014025600370005000000130247004b000500000013024700f5000500000014024600
370005000000130237004b000500000013023700f5000500000014023400370005000000
130226004b000500000013022600f500040000002d010200040000002d01030004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0101000400
00002d010700050000000102ffffff00050000000902c0c0c000040000002c0100000700
00001604c60090010400040007000000fc020100000000000000040000002d0108000400
0000f001010005000000090200000000050000000102000000000400000004010d000400
0000020102000e00000024030500f5009b00e100aa003700aa004b009b00f5009b000400
00002d01000004000000f0010700040000002c010000070000001604c600900104000400
0700000015047f00870162001f010e000000240305003700aa00370034004b0026004b00
9b003700aa000e000000240305004b009b004b002600f5002600f5009b004b009b000400
00002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00
040000002d010400040000002d010800040000002d010000050000000102000000000500
0000090200000000040000002c010000070000001604c60090010400040007000000fc02
0000003366000000040000002d0101000500000009020033660005000000010200336600
0400000004010d0004000000020102000e000000240305006500a600650066006c006000
6c00a0006500a60007000000fc0200000066cc000000040000002d01070004000000f001
01000500000009020066cc00050000000102ffffff000e000000240305004e00a6004e00
6600650066006500a6004e00a60007000000fc020000000000000000040000002d010100
04000000f001070007000000fc020000004d99000000040000002d010700050000000902
004d9900050000000102004d99000e00000024030500650066006c006000560060004e00
660065006600040000002d01000007000000fc020000003366000000040000002d010900
04000000f001070005000000090200336600050000000102003366000e00000024030500
9e00a6009e004000a5003a00a500a0009e00a60007000000fc0200000066cc0000000400
00002d01070004000000f00109000500000009020066cc00050000000102ffffff000e00
0000240305008700a600870040009e0040009e00a6008700a600040000002d0101000400
0000f001070007000000fc020000004d99000000040000002d010700050000000902004d
9900050000000102004d99000e000000240305009e004000a5003a008f003a0087004000
9e004000040000002d01000007000000fc020000003366000000040000002d0109000400
0000f001070005000000090200336600050000000102003366000e00000024030500d600
a600d6006900de006300de00a000d600a60007000000fc0200000066cc00000004000000
2d01070004000000f00109000500000009020066cc00050000000102ffffff000e000000
24030500c000a600c0006900d6006900d600a600c000a600040000002d01010004000000
f001070007000000fc020000004d99000000040000002d010700050000000902004d9900
050000000102004d99000e00000024030500d6006900de006300c7006300c0006900d600
6900040000002d01010004000000f0010700040000002d01020008000000fa0200000000
000080808000040000002d010700050000001402aa003700050000000102ffffff000500
0000130234003700050000001402aa003700050000001302aa0035000500000014029900
370005000000130299003500050000001402890037000500000013028900350005000000
140278003700050000001302780035000500000014026700370005000000130267003500
050000001402560037000500000013025600350005000000140246003700050000001302
460035000500000014023400370005000000130234003500050000000902000000000400
00000201010009000000320aa4002e0001000000300006000c000000320a930024000300
0000313030390500050006000c000000320a830024000300000032303039050005000600
0c000000320a7200240003000000333030390500050006000c000000320a610024000300
0000343030390500050006000c000000320a500024000300000035303039050005000600
0c000000320a4000240003000000363030390500050006000c000000320a2e0024000300
000037303039050005000600050000001402aa0037000400000002010200050000001302
aa00e100050000001402aa003700050000001302ad003700050000001402aa0070000500
00001302ad007000050000001402aa00a900050000001302ad00a900050000001402aa00
e100050000001302ad00e10004000000020101000d000000320aaf004900040000003230
303705000600050005000d000000320aaf00820004000000323030380500050006000500
0d000000320aaf00bb0004000000323030390500050005000600040000002d0102000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ca00
940100000000040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01
0600040000002d010500040000002d010200040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010500040000002d010700050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c0100000700000016041f003001050062000400000004010d000400
00000201010037000000320a0b00640020000000d1eee1b3e2e0f0f2b3f1f2fc20f0e5e0
ebb3e7eee2e0ede8f520efeef1ebf3e30a00070008000300060006000800060003000700
050007000400070006000600070003000600080006000600080007000700040007000800
0600070007000600040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ca009401
00000000040000002d010200040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c010000070000001604ca00940100000000040000002d010400040000002d010000
04000000f0010700040000002d010200040000002d010600040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000
0000040000002c0100000700000016047f00870162001f01040000002d01020004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016047f008701
62001f0107000000fc0200000066cc000000040000002d0107000500000009020066cc00
0400000004010d000400000002010200070000001b047000290169002201050000000902
00000000040000000201010019000000320a65002a010c0000003f3f3f3f3f3f3f3f3f3f
3f3f07000500050002000600050005000400020005000400050024000000320a71002a01
130000003f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f203f3f3f3f3f3f00050005000600050002000500
0500050005000500060005000300050005000600050005000400040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010700040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016047f00870162001f01040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010700040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604ca00940100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010700
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
070000001604ca0094010000000008000000fa0200000000000080808000040000002d01
0900040000002d01080004000000f0010700050000000902ffffff000500000001020000
00000400000004010d000400000002010200070000001b04c70090010400040004000000
2d010100040000002d01020004000000f0010900040000002d010600040000002701ffff
030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700
00001604ca00940100000000040000002701ffff030000001e0005000000010200000000
050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00050000000102000000000500
00000902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d010100
040000002d010600040000002701ffff030000000000

Рис. 3.5. Динаміка собівартості реалізованих послуг за 2007-2009 рр.

У той час, коли чистий прибуток 2008 року і порівнянні з 2007 підвищився
лише на 35,3%, собівартість послуг зросла більш ніж на 60%. Саме тому
динаміка валового прибутку відрізняється від попередніх показників.
Валовий прибуток поступово знижався упродовж всіх трьох років, спочатку
на 54,3 тис грн. (45,1%) у 2008 році, а потім на 37,6 тис грн. (56,8%) у
2009.

Інші витрати, які не входять безпосередньо до складу виробничої
собівартості також мають тенденцію зменшуватись упродовж трьох останніх
років діяльності «Константа Тур».

Податок на прибуток залежить від валового доходу і, відповідно,
зменшився на 1,6 тис грн., що складає понад 60% у 2008 році у порівнянні
з попереднім звітним періодом. У зв’язку з тим, що у 2009 році
підприємство понесло збитки, податок на прибуток не нараховувався.

Таким чином, ми бачимо, що доходи за вирахуванням усіх витрат складають
чистий прибуток підприємства, і він значною мірою знизився за останні
три роки. У 2008 році порівняно з 2007 цей показник зменшився на 24,4
тис грн., тобто майже на 87%. А, оскільки у 2009 році витрати перевищили
доходи підприємства і воно понесло значні збитки (12,6 тис грн.), то
можна сказати, що відхилення даного показника у порівнянні з попереднім
роком склало -16,5 тис грн., тобто прибуток зменшився більш ніж на 400%.
Наочно динаміка чистого прибутку відображена на рис. 3.6.

picscalex100010009000003de1d00000b001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100039c000000000200000000200000e8050000e825000001000000
6c0000000500000005000000e70100007a0100000000000000000000b432000073270000
20454d4600000100e8250000f00100000600000000000000000000000000000000050000
00040000510100000e01000000000000000000000000000068240500b01e040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000001000000000000000000000025000000
0c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000ed0100007f010000520000007001000003000000f3ffffff00000000
000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000006476000800000000
00000000000000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300da9a0030
9895ca00ecdd130014000000289f0030ecdd13009895ca00140000004edb0030ecdd1300
9895ca000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf13000000000044dc13000000377e
b403020047000000000000008b8d377e470000006cdf1300000000000000000000000000
0000000014dc130047000000c4de13008f04397e0000000000000000000000000b630030
89a40130000000000000000017020000000000002c070a7700000000000000002c070a77
da0801509895ca00f3ffffff000000006476000800000000250000000c00000003000000
520000007001000004000000edffffff00000000000000000000000090010000000000cc
00000010540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001300
1fe10030e4cb1300e4c81300150000001000000005000000020000000100000008000000
590a0a2010000000590a0a20bcca1300da9a0030e0b3c50540cb130020000000289f0030
40cb1300e0b3c505200000004edb003040cb1300e0b3c50510000000a4cdc50530cd1300
6adc003035043d04380438043a00000000001e0441044c04200059002000280037043d04
3004470435043d043804390430cd13004e6c7a304004350441043504470435043d043804
350420000000000000000000000000002000590089a40130000000000000000043042000
000000006e0a0a4000000000590a0a206e0a0a405a090103e0b3c5053e04260031044004
6476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
03000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ed010000
7f010000260000001c000000050000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000005000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000018000000
0c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000002b000000180000000500000005000000e70100007a01000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e000000180000000000000000000000ed0100007f010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00
1e000000180000000500000005000000e80100007a010000270000001800000002000000
000000008080800000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000
250000000c00000008000080280000000c00000005000000180000000c00000080808000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
56000000300000002a0000003b0100006201000053010000050000002a0053014a003b01
62013b01420153012a00530127000000180000000500000000000000c0c0c00000000000
250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000c000000c0c0c000
190000000c0000000000000056000000300000002a000000430000004a00000053010000
050000002a0053012a005b004a0043004a003b012a00530156000000300000004a000000
43000000620100003b010000050000004a003b014a0043006201430062013b014a003b01
1d000000180000006d010000ce000000e4010000e3000000260000001c00000002000000
00000000000000000000000000000000250000000c000000020000001b00000010000000
2a00000053010000190000000c000000ffffff0036000000100000004a0000003b010000
3600000010000000620100003b0100001b000000100000002a0000003801000036000000
100000004a00000020010000360000001000000062010000200100001b00000010000000
2a0000001c01000036000000100000004a00000004010000360000001000000062010000
040100001b000000100000002a0000000001000036000000100000004a000000e8000000
360000001000000062010000e80000001b000000100000002a000000e500000036000000
100000004a000000cd000000360000001000000062010000cd0000001b00000010000000
2a000000c900000036000000100000004a000000b1000000360000001000000062010000
b10000001b000000100000002a000000ae00000036000000100000004a00000096000000
360000001000000062010000960000001b000000100000002a0000009200000036000000
100000004a0000007a0000003600000010000000620100007a0000001b00000010000000
2a0000007600000036000000100000004a0000005e000000360000001000000062010000
5e0000001b000000100000002a0000005b00000036000000100000004a00000043000000
36000000100000006201000043000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000c0c0c0001e0000001800000005000000
05000000e80100007a010000250000000c00000005000080280000000c00000005000000
180000000c00000000000000190000000c00000000000000140000000c0000000d000000
120000000c0000000200000056000000300000002a0000003b0100006201000053010000
0500000062013b01420153012a0053014a003b0162013b01260000001c00000005000000
00000000010000000000000080808000250000000c00000005000000280000000c000000
020000001d000000180000006d010000ce000000e4010000e30000005600000030000000
2a000000430000004a00000053010000050000002a0053012a005b004a0043004a003b01
2a00530156000000300000004a00000043000000620100003b010000050000004a003b01
4a0043006201430062013b014a003b01250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c00000005000000
190000000c00000000000000180000000c000000000000001e0000001800000005000000
05000000e80100007a010000260000001c00000002000000000000000000000000000000
00000000250000000c00000002000000280000000c000000050000001b00000010000000
2a00000000010000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c00000002000000360000001000000042010000000100001b000000100000002a000000
0001000036000000100000002a000000040100001b000000100000008800000000010000
360000001000000088000000040100001b00000010000000e50000000001000036000000
10000000e5000000040100001b0000001000000042010000000100003600000010000000
42010000040100001b0000001000000062010000e800000036000000100000004a000000
e8000000260000001c000000050000000000000001000000000000000000000025000000
0c00000005000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000
4d4d800000000000250000000c00000002000000180000000c0000004d4d800019000000
0c0000004d4d80005600000030000000750000005300000082000000f900000005000000
7500f90075005d00820053008200f0007500f90027000000180000000100000000000000
9999ff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000200000018000000
0c0000009999ff00190000000c000000ffffff005600000030000000500000005d000000
75000000f9000000050000005000f90050005d0075005d007500f9005000f90025000000
0c00000004000080280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000
7373bf0000000000250000000c00000001000000180000000c0000007373bf0019000000
0c0000007373bf0056000000300000005000000053000000820000005d00000005000000
75005d00820053005d00530050005d0075005d00260000001c0000000200000000000000
010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c00000005000000
270000001800000005000000000000004d4d800000000000250000000c00000005000000
280000000c00000001000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d8000
5600000030000000d2000000da000000df000000f900000005000000d200f900d200e400
df00da00df00f000d200f900270000001800000001000000000000009999ff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000005000000180000000c0000009999ff00
190000000c000000ffffff005600000030000000ad000000e4000000d2000000f9000000
05000000ad00f900ad00e400d200e400d200f900ad00f900250000000c00000004000080
280000000c00000001000000270000001800000001000000000000007373bf0000000000
250000000c00000001000000180000000c0000007373bf00190000000c0000007373bf00
5600000030000000ad000000da000000df000000e400000005000000d200e400df00da00
ba00da00ad00e400d200e400260000001c00000005000000000000000100000000000000
00000000250000000c00000005000000280000000c000000020000002700000018000000
02000000000000004d4d800000000000250000000c00000002000000280000000c000000
01000000180000000c0000004d4d8000190000000c0000004d4d80005600000030000000
2f010000f00000003c0100003f010000050000002f01f9002f013f013c0135013c01f000
2f01f900270000001800000001000000000000009999ff0000000000250000000c000000
01000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00190000000c000000
ffffff0056000000300000000a010000f90000002f0100003f010000050000000a01f900
0a013f012f013f012f01f9000a01f900250000000c00000004000080280000000c000000
01000000270000001800000001000000000000000000000000000000250000000c000000
01000000180000000c00000000000000190000000c000000000000005600000030000000
0a010000f00000003c010000f9000000050000002f01f9003c01f0001701f0000a01f900
2f01f900250000000c00000004000080280000000c00000001000000250000000c000000
07000080280000000c00000005000000260000001c000000050000000000000000000000
0000000000000000250000000c000000050000001b000000100000002a00000053010000
190000000c000000ffffff0036000000100000002a0000005b0000001b00000010000000
2a00000053010000360000001000000026000000530100001b000000100000002a000000
38010000360000001000000026000000380100001b000000100000002a0000001c010000
3600000010000000260000001c0100001b000000100000002a0000000001000036000000
1000000026000000000100001b000000100000002a000000e50000003600000010000000
26000000e50000001b000000100000002a000000c9000000360000001000000026000000
c90000001b000000100000002a000000ae000000360000001000000026000000ae000000
1b000000100000002a00000092000000360000001000000026000000920000001b000000
100000002a00000076000000360000001000000026000000760000001b00000010000000
2a0000005b0000003600000010000000260000005b000000120000000c00000001000000
5400000060000000120000004b010000230000005a0100000100000000a0d24100f0d241
120000004b010000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff
540000002d00310035000000040000000700000007000000540000006000000012000000
30010000230000003f0100000100000000a0d24100f0d241120000003001000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000002d00310030000000
040000000700000007000000540000005800000019000000140100002300000023010000
0100000000a0d24100f0d2411900000014010000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000002d00350004000000070000005400000054000000
1d000000f800000023000000070100000100000000a0d24100f0d2411d000000f8000000
010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000030000000
0700000054000000540000001d000000dd00000023000000ec0000000100000000a0d241
00f0d2411d000000dd000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff500000003500000007000000540000005800000016000000c100000023000000
d00000000100000000a0d24100f0d24116000000c1000000020000004c00000000000000
0000000000000000ffffffffffffffff5000000031003000070000000700000054000000
5800000016000000a600000023000000b50000000100000000a0d24100f0d24116000000
a6000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000
3100350007000000070000005400000058000000160000008a0000002300000099000000
0100000000a0d24100f0d241160000008a000000020000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff500000003200300007000000070000005400000058000000
160000006e000000230000007d0000000100000000a0d24100f0d241160000006e000000
020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000032003500
070000000700000054000000580000001600000053000000230000006200000001000000
00a0d24100f0d2411600000053000000020000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff500000003300300007000000070000001b000000100000002a000000
53010000120000000c00000002000000360000001000000042010000530100001b000000
100000002a0000005301000036000000100000002a000000570100001b00000010000000
8800000053010000360000001000000088000000570100001b00000010000000e5000000
530100003600000010000000e5000000570100001b000000100000004201000053010000
36000000100000004201000057010000120000000c000000010000005400000064000000
4b0000005a01000066000000690100000100000000a0d24100f0d2414b0000005a010000
040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000
30003700070000000700000007000000070000005400000064000000a80000005a010000
c3000000690100000100000000a0d24100f0d241a80000005a010000040000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000320030003000380007000000
0700000007000000070000005400000064000000050100005a0100002001000069010000
0100000000a0d24100f0d241050100005a010000040000004c0000000000000000000000
00000000ffffffffffffffff540000003200300030003900070000000700000007000000
070000001b000000100000002a00000000010000120000000c0000000200000036000000
1000000042010000000100001b000000100000002a000000000100003600000010000000
2a000000040100001b000000100000008800000000010000360000001000000088000000
040100001b00000010000000e5000000000100003600000010000000e500000004010000
1b0000001000000042010000000100003600000010000000420100000401000025000000
0c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ed010000
7f010000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000
04000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000
07000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000004000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000ad0000000c0000003f0100002f000000
140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000a8000000b0000000
140000003b010000280000000100000000a0d24100f0d241b0000000140000000f000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6c0000002704380441044204
3804390420003f04400438043104430442043e043a0400000c0000000a00000009000000
080000000a0000000a000000050000000a0000000a0000000a0000000a00000009000000
080000000a00000009000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000
250000000c00000007000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000500000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
ed0100007f010000250000000c00000007000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
05000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000ed0100007f010000250000000c000000030000002700000018000000
0100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000180000000c000000
ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000
020000002b000000180000006d010000ce000000e3010000e3000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000
250000000c00000005000000190000000a03000026060f000a06574d4643010000000000
010000000000000002000000e805000000000000e82500000c0000000000000018000000
0c000000ffffff001e000000180000006e010000cf000000e3010000e200000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
01000000250000000c00000005000000190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e000000180000006e010000cf000000e3010000e2000000260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000028000000
0c00000005000000270000001800000005000000000000009999ff000000000025000000
0c00000005000000280000000c00000001000000180000000c0000009999ff0019000000
0c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000
1800000072010000d600000079010000dd000000180000000c0000000000000012000000
0c0000000100000054000000a80000007d010000d1000000df010000e000000001000000
00a0d24100f0d2417d010000d10000000f0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff6c00000027043804410442043804390420003f044004380431044304
42043e043a04000009000000070000000700000005000000070000000700000004000000
070000000700000007000000070000000700000005000000070000000600000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000
05000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000006e010000cf000000e3010000e2000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000ed0100007f010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000500000025000000
0c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000
180000000000000000000000ed0100007f010000260000001c0000000100000000000000
010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000
250000000c00000005000080280000000c00000005000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000500000005000000e70100007a010000250000000c00000004000080
250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff001e000000180000000000000000000000ed0100007f01000022000000
0c000000ffffffff0900000010000000b432000073270000210000000800000019000000
0c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0a000000
1000000000000000000000002100000008000000190000000c0000000000000018000000
0c000000ffffff00180000000c000000ffffff00190000000c0000000000000025000000
0c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff46000000
3400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0000008000000080
0000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000
000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c021e01700105000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
000004010d0008000000fa0200000100000000000000040000002d01000007000000fc02
0000ffffff000000040000002d01010008000000fa020000000000000000000004000000
2d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff0300
00001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000400
00002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100
040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000
0700000016041e017001000000001c000000fb02f6ff0000000000009001000000cc0000
0000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d0104001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0000001054696d657320
4e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d0105001c00
0000fb020f00070000000000bc02000000cc0102022253797374656d003f00003f3f0000
0000000000000000000001003f3f3f3f3f00040000002d010600040000002d0105000400
00002d010600040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016041e0170010000000008000000fa02000001000000000000000400
00002d01070004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d010000
04000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b041c016d0104000400040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010000040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2c0100000700000016041e01700100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000
040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000
0700000016041b016c010400040007000000fc020000808080000000040000002d010100
04000000f001000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01000004000000
f001070005000000090280808000050000000102ffffff000400000004010d0004000000
020102000e000000240305001f00fd003700eb000801eb00f000fd001f00fd0007000000
fc020000c0c0c0000000040000002d01070004000000f0010100050000000902c0c0c000
050000000102000000000e000000240305001f00fd001f004400370032003700eb001f00
fd000e000000240305003700eb0037003200080132000801eb003700eb00040000002c01
00000700000016041b016c0104000400070000001504aa0069019a00110108000000fa02
00000000000000000000040000002d010100050000001402fd001f00050000000102ffff
ff00050000001302eb003700050000001302eb000801050000001402e9001f0005000000
1302d7003700050000001302d7000801050000001402d4001f00050000001302c2003700
050000001302c2000801050000001402bf001f00050000001302ad003700050000001302
ad000801050000001402ab001f0005000000130299003700050000001302990008010500
0000140296001f0005000000130284003700050000001302840008010500000014028200
1f0005000000130270003700050000001302700008010500000014026d001f0005000000
13025b0037000500000013025b00080105000000140258001f0005000000130246003700
0500000013024600080105000000140244001f0005000000130232003700050000001302
32000801040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff
030000001e00040000002d010400040000002d010700040000002d010100050000000102
ffffff00050000000902c0c0c000040000002c0100000700000016041b016c0104000400
07000000fc020100000000000000040000002d01080004000000f0010700050000000902
00000000050000000102000000000400000004010d0004000000020102000e0000002403
05000801eb00f000fd001f00fd003700eb000801eb0008000000fa020000010000008080
8000040000002d01070004000000f0010100040000002c0100000700000016041b016c01
04000400070000001504aa0069019a0011010e000000240305001f00fd001f0044003700
32003700eb001f00fd000e000000240305003700eb0037003200080132000801eb003700
eb00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0300
00001e00040000002d010400040000002d010800040000002d0107000500000001020000
000005000000090200000000040000002c0100000700000016041b016c01040004000800
0000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f0010700050000001402
bf001f00050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000001302
bf00f000050000001402bf001f00050000001302c2001f00050000001402bf0066000500
00001302c2006600050000001402bf00ab00050000001302c200ab00050000001402bf00
f000050000001302c200f000050000001402ad000801050000001302ad00370008000000
fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000
4d4d80000000040000002d0101000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00
0000240305005700ba005700460061003e006100b3005700ba0007000000fc0200009999
ff000000040000002d01090004000000f00101000500000009029999ff00050000000102
ffffff000e000000240305003c00ba003c004600570046005700ba003c00ba0007000000
fc020000000000000000040000002d01010004000000f001090007000000fc0200007373
bf000000040000002d0109000500000009027373bf000500000001027373bf000e000000
240305005700460061003e0045003e003c0046005700460008000000fa02000001000000
00000000040000002d010a0004000000f001070007000000fc0200004d4d800000000400
00002d01070004000000f00109000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00
0000240305009d00ba009d00aa00a700a300a700b3009d00ba0007000000fc0200009999
ff000000040000002d01090004000000f00107000500000009029999ff00050000000102
ffffff000e000000240305008100ba008100aa009d00aa009d00ba008100ba0004000000
2d01010004000000f001090007000000fc0200007373bf000000040000002d0107000500
000009027373bf000500000001027373bf000e000000240305009d00aa00a700a3008b00
a3008100aa009d00aa0008000000fa0200000100000000000000040000002d0109000400
0000f0010a0007000000fc0200004d4d80000000040000002d010a0004000000f0010700
0500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500e200ba00e200ee00
ec00e700ec00b300e200ba0007000000fc0200009999ff000000040000002d0107000400
0000f0010a000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00000024030500c700
ba00c700ee00e200ee00e200ba00c700ba00040000002d01010004000000f00107000700
0000fc020000000000000000040000002d01070005000000090200000000050000000102
000000000e00000024030500e200ba00ec00b300d000b300c700ba00e200ba0004000000
2d01010004000000f0010700040000002d01020004000000f001090008000000fa020000
0000000000000000040000002d010700050000001402fd001f00050000000102ffffff00
05000000130244001f00050000001402fd001f00050000001302fd001c00050000001402
e9001f00050000001302e9001c00050000001402d4001f00050000001302d4001c000500
00001402bf001f00050000001302bf001c00050000001402ab001f00050000001302ab00
1c0005000000140296001f0005000000130296001c0005000000140282001f0005000000
130282001c000500000014026d001f000500000013026d001c0005000000140258001f00
05000000130258001c0005000000140244001f0005000000130244001c00040000000201
01000c000000320af7000d00030000002d3135390300060005000c000000320ae3000d00
030000002d3130390300060005000a000000320ace001300020000002d35030005000900
0000320ab9001600010000003000050009000000320aa500160001000000350005000a00
0000320a90001000020000003130060005000a000000320a7c0010000200000031350600
05000a000000320a67001000020000003230060005000a000000320a5200100002000000
3235060005000a000000320a3e00100002000000333006000500050000001402fd001f00
0400000002010200050000001302fd00f000050000001402fd001f000500000013020001
1f00050000001402fd00660005000000130200016600050000001402fd00ab0005000000
13020001ab00050000001402fd00f0000500000013020001f00004000000020101000d00
0000320a03013800040000003230303705000500060005000d000000320a03017d000400
00003230303806000500050005000d000000320a0301c300040000003230303905000500
06000500050000001402bf001f000400000002010200050000001302bf00f00005000000
1402bf001f00050000001302c2001f00050000001402bf006600050000001302c2006600
050000001402bf00ab00050000001302c200ab00050000001402bf00f000050000001302
c200f000040000002d010200040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010700050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016041e01700100000000040000002d010500040000002d010600
040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042300ee00
090081000400000004010d0004000000020101001e000000320a0f0083000f000000d7e8
f1f2e8e920eff0e8e1f3f2eeea0009000800070006000700070004000800070008000700
0700060007000700040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000000
2d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0107000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041e017001
00000000040000002d010200040000002d010600040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010700050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002c0100000700000016041e01700100000000040000002d01040007000000fc020000
ffffff000000040000002d010900050000000902ffffff00050000000102000000000400
000004010d000400000002010200070000001b04ab006a019a001101040000002d010200
040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01
0400040000002d010900040000002d01070005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002c010000070000001604a90069019b001101040000002d01020004000000
2d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000400
00002d010900040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff000400
00002c010000070000001604a90069019b00110108000000fa0200000100000000000000
040000002d010a0004000000f001070007000000fc0200009999ff000000040000002d01
070004000000f00109000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b04a6001a01a0001401050000000902000000000400
0000020101001e000000320a9c001c010f000000d7e8f1f2e8e920eff0e8e1f3f2eeea00
070005000600030006000500030005000500060005000500040005000400040000002d01
0200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000000
2d010400040000002d010700040000002d010a00050000000102ffffff00050000000902
00000000040000002c010000070000001604a90069019b001101040000002d0102000400
00002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400
040000002d010700040000002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002c0100000700000016041e01700100000000040000002d010200040000002d01
0300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000000
2d010700040000002d010a00050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c0100000700000016041e0170010000000008000000fa02000001000000000000000400
00002d01090004000000f0010a00040000002d01080004000000f0010700050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
1c016d0104000400040000002d010100040000002d01020004000000f001090004000000
2d010600040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffff
ff00040000002c0100000700000016041e01700100000000040000002701ffff03000000
1e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e00
05000000010200000000050000000902ffffff00050000000902ffffff00050000000102
00000000040000002d010100040000002d010600040000002701ffff030000000000

Рис. 3.6. Динаміка чистого прибутку «Константа Тур» за 2007-2009 рр.

Зміна чистого прибутку залежить від декількох чинників, але більшою
мірою від собівартості реалізованих послуг. Оскільки вона досить висока,
то ми бачимо, що чистий прибуток з року в рік зменшується. Негативні
тенденції динаміки чистого прибутку відображаються на її розподілі і
використанні. Так, за останній звітний період підприємство не покрило
доходами витрати і відповідно розподіл прибутку не мав місце у 2009
році.

Як ми бачимо з балансу «Константа Тур» не поповнювала свій статутний
капітал, не створювала резервів і не виплачувала дивідендів. Тож
прибуток попередніх років розподілявся в інших напрямках, таких як
матеріальне заохочення співробітників.

3.2 Розрахунок впливу чинників розподілу прибутку підприємства

Факторний аналіз представляє собою методику комплексного системного
вивчення впливу чинників на розмір результативних показників. З метою
розрахунку впливу чинників на розподіл прибутку необхідно проаналізувати
можливі напрямки його використання.

В якості вихідних даних для даного розрахунку візьмемо чистий прибуток
2007 та 2008 років і представимо розподіл наступним чином (табл. 3.3)

Таблиця 3.3

Показникод. вим.2007 рік2008 рікВідхиленнягрн.%Прибуток до
оподаткуваннягрн. 309004900-26000-84,1Податок на прибутокгрн.
26001000-1600-61,5Матеріальне заохочення працівниківгрн.
100003200-6800-68Нерозподілений прибутокгрн. 18300700-17600-96,2

Розподіл прибутку проводиться за такими напрямками:

Ш Формування доходів державного бюджету;

Ш Створення фондів грошових коштів різного рівня;

Ш Задоволення інших потреб підприємства.

Таким чином виходячи з наведених в таблиці даних можна визначити вплив
чинників звітного періоду методом послідовних підстановок. Цей прийом
представляє собою послідовну заміну базової величини одних і тих же
факторів фактичною, з подальшим відніманням від результату кожної
наступної підставки попереднього результату. Різниця результатів
відображає вплив конкретного чинника на узагальнюючий показник.

Знайдемо вплив відрахувань з доходу на формування нерозподіленого
прибутку за формулою, що відображає схему розподілу та використання
прибутку:

Нерозподілений прибуток = Прибуток до оподаткування – Податок на
прибуток – Матеріальне заохочення працівників.

Спочатку знаходимо нерозподілений прибуток базового періоду:

Нерозподілений прибуток попереднього звітного періоду склав:

30900 – 2600 – 10000 = 18300 (грн. )

Далі необхідно розрахувати вплив прибутку до оподаткування на розмір
нерозподіленого прибутку. Для цього ми замінюємо числове значення
прибутку до оподаткування базового періоду тим самим показником за
звітний період:

4900 – 2600 – 10000 = – 7700 (грн. )

В даному розрахунку видно, що при заміні базового показника звітним,
нерозподілений прибуток зменшився до позначки – 7700 грн., тобто на
26000 грн.

Наступним кроком ми повинні розрахувати вплив зміни податку на прибуток.
З цією метою ми замінюємо базовий показник податку на прибуток звітним,
при цьому залишаємо звітний показник прибутку до оподаткування.

4900 – 1000 – 10000 = – 6100 (грн. )

З приведених розрахунків видно, що при впливі такого показника, як
податок на прибуток, нерозподілений прибуток зменшився на 24400 грн.

Аналогічним способом знаходимо вплив матеріального заохочення на
нерозподілений прибуток підприємства.

4900 – 1000 – 3200 = 700 (грн. )

Даний розрахунок не тільки відображає, як впливає чинник матеріального
заохочення на нерозподілений прибуток, але й характеризує нерозподілений
прибуток звітного року.

Таким чином, ми бачимо, що нерозподілений прибуток звітного року
зменшився на 17600 грн.

Наступним етапом необхідно виявити загальний вплив усіх чинників, які
мають значення при розподілі та використанні прибутку, шляхом визначення
окремих впливів кожного з факторів починаючи в зворотному порядку.

1) вплив матеріального заохочення: 700 – ( – 6100) = 6800 (грн. )

2) вплив податку на прибуток: – 6100 – ( – 7700) = 1600 (грн. )

3) вплив прибутку до оподаткування: – 7700 – 18300 = – 26000 (грн.)

Таким чином, загальний кількісний вплив усіх факторів визначаємо сумуючи
розраховані вище впливи факторів і отримуємо такі дані:

Загальний вплив: 6800 + 1600 + ( – 26000) = – 17600 (грн.)

Факторний аналіз характеризує, які чинники і в якій мірі впливають на
кінцевий результат розрахунків.

Визначивши цей вплив, можна з упевненістю говорити про те, що найбільш
впливовим фактором розподілу прибутку на підприємстві є прибуток до
оподаткування. На нього впливають, в першу чергу, об’єми реалізації,
собівартість послуг.

Також важливим чинником використання прибутку є матеріальне заохочення
працівників, тому що розмір цього показника залежить безпосередньо від
чистого прибутку підприємства. Керівництво також може відрахувати з
нього кошти на інші потреби та інтереси фірми, робітників або
суспільства, та в даному конкретному випадку ми маємо тільки матеріальне
заохочення.

Податок на прибуток має фіксовану ставку, тому він незмінно впливає,
змінюючись прямо пропорційно прибутку підприємства.

3.3 Виявлення резервів підвищення чистого прибутку на підприємстві

У ході аналізу прибутку підприємства «Константа Тур» і його розподілу,
ми бачимо негативні тенденції, які продовжуються з року в рік. Для того,
щоб покращити ситуацію, необхідно виявити резерви підвищення прибутку на
підприємстві. з цією метою ми визначаємо, які чинники впливають на
розмір прибутку.

В першу чергу, це собівартість туристичних послуг, яка зростає практично
незалежно від конкретних управлінських рішень керівництва нашого
підприємства. Така ситуація складається тому, що «Константа Тур» є
туристичним агентом, а не туристичним оператором. Тобто
підприємство-турагент тільки надає уже готові туристичні послуги, які
були сформовані туроператором. Тому самостійно впливати на собівартість
наша фірма не в змозі. Але в даній ситуації можна спробувати знайти
компромісні рішення з постачальниками. Так, наприклад, укладати договори
на досить великі, оптові, «партії» послуг з відповідною домовленістю про
максимально можливі знижки.

Та оскільки я зауважила, що вплив на собівартість не може бути
вирішальним фактором, то другим важливим чинником прибутку підприємства
я вважаю підвищення ціни на послуги, що надаються клієнтам.

Однак в даному випадку теж не все однозначно. Зростання ціни незмінно
приводить до зменшення попиту і, відповідно, до зниження об’ємів
реалізації, виручки та інших показників, що забезпечують ефективне
функціонування підприємства. Тому, підвищуючи ціну реалізації, в той же
час необхідно проводити маркетингові операції щодо просування наших
туристичних послуг на вітчизняному ринку та за кордон. Це не тільки
рекламні акції, заохочувальні заходи, але й різноманітні знижки. Я
пропоную на конкретному прикладі розглянути цю схему. По стану на 2009
рік ціна за надані послуги становить 3500 грн. Для збільшення доходу від
реалізації керівництво може прийняти рішення щодо підвищення ціни на
10%. Таким чином туристична послуга за тією самою собівартістю буде
коштувати вже 3850 грн. В той же час для підвищення попиту на послуги
нашого турагентства постійним клієнтам (сім’ям з двома або більше дітей
та по іншим критеріям) надається знижка на 5%, тобто для певної
категорії клієнтів ціна послуги складатиме 3675 грн. Таким чином для
туристів економія путівки складає

3850 – 3675 = 175 (грн.)

А для нашого підприємства прибуток від зміни цінової політики з кожної
реалізованої путівки буде такою:

3500 + 350 – 3675 = 175 (грн.)

Таким чином, наведена схема може діяти досить ефективно, тому що в
кінцевому результаті організація отримує 5% прибутку з кожної
реалізованої турпослуги.

Висновки

По результатах виконання даної курсової роботи я можу зробити наступні
висновки.

Економічний прибуток – найважливіша стадія роботи, що передує плануванню
і прогнозуванню фінансових ресурсів підприємства, ефективного їхнього
використання. Результати аналізу є основою для прийняття управлінських
рішень на рівні керівництва підприємством і є вихідним матеріалом дня
роботи фінансових менеджерів.

На будь-якому підприємстві об’єктом розподілу є балансовий прибуток
підприємства. Під його розподілом розуміється направлення прибутку в
бюджет і по статтях використання на підприємстві.

Основним завданням аналізу і розподілу прибутку підприємства полягає у
виявленні пропорцій, які склалися у розподілі прибутку за звітний період
у порівнянні з попереднім. За результатами аналізу розробляються
рекомендації щодо зміни пропорцій розподілу прибутку та найбільш
раціонального її використання.

Основною інформативною базою для аналізу використання та розподілу
прибутку підприємства є дані форми № 2 «Звіт про фінансові результати та
їх використання».

Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і
підприємством. Взаємини між державою і підприємством із приводу прибутку
будуються на основі оподаткування прибутку. На підприємстві розподілу
підлягає прибуток після сплати податків і виплати дивідендів. З нього
також можуть виплачуватися податки в місцеві бюджети. Деякі аспекти
розподільного процесу фіксуються в статуті підприємства. Використання
чистого прибутку може також спрямовуватись на створення резервного
фонду, виплату дивідендів, поповнення статутного фонду, інші напрямки
використання. Це може бути розширення виробництва, соціальний розвиток,
впровадження науково-технічних досягнень, матеріальне заохочення
працівників ті інші напрямки.

Аналізуючи показники діяльності підприємства, можна побачити, що за
останні три роки воно понижає свою ефективність. Ефективність роботи
знижається з року в рік, не дивлячись на те, що у 2008 році була досить
висока активність, про що говорить найвища виручка від реалізації.
Собівартість зростає, валовий дохід та інші показники, які
розраховуються на його основі, а саме: рентабельність реалізації,
загальна рентабельність, чистий прибуток, відповідно зменшуються.

Значною мірою такі негативні тенденції пояснюються кризовими явищами не
тільки у межах нашої країни, але й у глобальному, загальносвітовому
масштабі.

У третьому розділі своєї роботи я наочно продемонструвала структуру
прибутку підприємства та динаміку його змін упродовж останніх трьох
років.

Методом послідовних підстановок я провела аналіз впливу чинників на
розподіл і використання чистого прибутку підприємства. По результатах
факторного аналізу можна судити про те, що найбільший вплив на розмір
нерозподіленого прибутку здійснюють такі чинники, як прибуток до
оподаткування, податок на прибуток, а також використання чистого
прибутку в інтересах підприємства, власника або суспільства.

Також я проаналізувала формування та розподіл і використання чистого
прибутку турагентства «Константа Тур» і дійшла висновку, що даному
підприємству не достатньо ресурсів. Тому я вирішила що для більш
ефективного розподілу і використання чистого прибутку компанії необхідно
виявити резерви збільшення прибутку. Я б запропонувала керівництву
змінити цінову політику і в той же час запроваджувати промоутерські
заходи.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від
22.05.1997 р. (з подальшими змінами та доповненнями).

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати» №92 від 27.04.2000 р.

3. Аналіз господарської діяльності в промисловості /Под ред. В.І.
Стражева. — Мінськ, 2005 р.

4. Байрам М.К. Фінансовий облік./ М.К. Байрам, Сметанко А.В., Байрам
И.Р. и др. – Сімферополь, 2005г.

5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теорія анализу господарської діяльності. —
М.: Фінанси та статистика, 2000 г

6. Бутинець Ф.Ф Бухгалтерський фінансовий облік./Ф.Ф Бутинець, —
Житомир, — 2003 р.

7. Грищенко О.В. Аналіз та диагностика фінансово-господарської
діяльності підприємства. – Таганрог, — 2000 р.

8. Єрмолович Л.Л. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
/ БГЭУ. — Минск, 2006 г

9. Кобилянська О.І. Фінансовий облік./О.І. Кобилянська. – Київ, — 2004
р.

10. Ковальов В.В., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяльності
підприємства. — М.: Проспект, 2002 г

11. Ковальов А.Л. Діагностика банкрутства. — М.: Фінстатин-форм, 1995 г

12. Ковальов В.В. Сбірник завдань по фінансовому аналізу. — М.: Фінанси
та статистика, 1997 г

13. Косоруков О.А. Методика кількісного аналізу в бізнесі. — М.:
ИНФРА-М, 2005 г

14. Любушин Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
— М.: ЮНИТИ, 2005 г

15. Негашев Е.В. Аналіз финансів підприємства в умовах ринку. — М.: ВШ
1997 г

16. Муравйов А.И. Теорія економічного аналізу: проблеми та рішення. —
М.: Фінанси та статистика, 2008 г

17. Савицька Г.В. Економічний аналіз. —10-е изд. Минск: Новое знание,
2006 г

18. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік./Н.М. Ткаченко. –
Київ, — 2008 р.

19. Фінансовий менеджмент / Е.С. Стоянова, Т.Б. Крилова, И.Т. Балабанов;
під. ред. Е.С. Стоянової. — 5-е вид.,. — М.: Перспектива, 2002 г

20. Чєрнов В.А. Управлінський облік й аналіз комерційної діятельності. —
М.: Фінанси и статистика, 2001 г

21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С, Ненашев Е.В. Методика фінансового
анализу. — М.: ИНФРА-М, 2002 г

22. Хэлферт Эрик. Техніка фінансового аналізу. — Аудит: ЮНІТІ, 1996 г

23. Іваненко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності. – К: Київ
1999

Размещено на Allbest.ru

Похожие записи