.

Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3032
Скачать документ

Реферат на тему:

Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами
підприємства

У сучасних умовах інтенсивної інтеграції економіки України у світове
господарство і потреби в активізації та нарощуванні обсягів
інвестиційної діяльності в державі, важливого значення набуває
амортизаційна політика, як фактор формування інвестиційних ресурсів
підприємств. Актуальність даної теми проявляється ще й в тому, що разом
з переходом до ринкової економіки і, як наслідок, утвердженням
комерційних засад здійснення господарської діяльності, приватизацією
державних підприємств, виникла потреба у виробленні нових підходів до
формування фінансових ресурсів підприємств, зокрема в їх системі все
більше зростає значення амортизаційних відрахувань.

Дана тема знайшла відображення в працях багатьох вітчизняних науковців,
серед яких В.Орлова, Т. Косова, С. Сенчішак, Л. Лях, В. Замлинський, А.
Безуглий. Хоча серед них наразі немає єдиної думки стосовно деяких
аспектів, зокрема щодо трактування функцій амортизації. Деякі автори,
зокрема Т. Косова, виділяють 4 функції амортизації:

1) відтворювальна – регулює відповідність амортизаційного фонду рівню
зносу основних засобів;

2) розподільча – регулює пропорції амортизаційного фонду між коштами, що
спрямовані на реновацію та капітальний ремонт;

3) стимулююча – створення умов для прискорення темпів науково технічного
прогресу;

4) Фіскальна – амортизація є елементом податкової політики держави [2,
158].

В. Орлова і С. Сенчішак узагальнюють і зводять функції амортизації до
двох основних: податкової (фіскальної) та економічної. Податкова
(фіскальна) функція стосується податкової амортизації, яка є елементом
державної податкової політики і відображається у статті 8 Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств». Дана стаття тлумачить термін
«амортизація» основних фондів і нематеріальних активів, як поступове
віднесення витрат на їх придбання, виготовлення чи поліпшення, на
зменшення скорегованого прибутку платника податку у межах норм
амортизаційних відрахувань. При цьому у податковому обліку для
визначення розміру податку на прибуток від суми валового прибутку
віднімаються валові витрати і амортизація, обчислена за нормами
вищезазначеного закону. Це, по суті, являє собою виведення коштів
потрачених на придбання основних засобів з бази оподаткування податком
на прибуток. Податкова амортизація нараховується поквартально, а її
розмір залежить від амортизаційної політики держави [1, 67].

Економічна функція амортизації проявляється у перетворенні за її
допомогою необоротних активів на оборотні і пов’язана безпосередньо з
бухгалтерським обліком. Відповідно до цього П(С)БО 7 «Основні засоби»
трактує термін «амортизація» як систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного
використання. Підприємство має право самостійно вибирати метод
нарахування економічної амортизації, а відповідно і її розмір, від якого
залежить розмір прибуток підприємства [1, 60]. При цьому амортизація
відноситься до вкладу витрат і нараховується щомісячно. Це дає
можливість віднести пропорційно до сум амортизації і прибутку різницю
між виручкою від реалізації і поточними витратами.

Слід зазначити, що інструментами амортизаційної політики для
підприємства є норми та методи амортизації, а для держави – норми,
методи амортизації та вартість основних фондів [1, 61].

Загалом, амортизацію розглядають в трьох аспектах:

1. Правовий. Господарським кодексом України визначено, що одним із
основних напрямків державної економічної політики є амортизаційна
політика, що має на меті створення найбільш сприятливих умов
забезпечення процесу відтворення основних виробничих і невиробничих
фондів на якісно новій техніко-технологічній основі [3, 6].

2. Економічний. Поступове відшкодування основного капіталу відповідно до
вартості за обґрунтованими нормами, які враховують реальний знос та
умови експлуатації [2, 158]. При цьому під зносом розуміють суму
амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного
використання [1, 60].

3. Податковий та фінансовий. Дані аспекти об’єднані внаслідок тісного
взаємозв’язку між нами, оскільки частка доходів звільнена від податків,
накопичується і використовується з метою оновлення основних засобів.

a

ae

ae

U

Між економічною та податковою амортизацією існують розбіжності, головна
з яких пов’язана з застосуванням при визначенні економічної амортизації
п’яти методів, рекомендованих П(С)БО 7. Ці методи умовно можна поділити
на дві групи: методи пропорційного та методи прискореного нарахування
амортизації. Методи першої групи полягають в зміні суми нарахованої
амортизації та залишкової вартості основного засобу пропорційно до
обсягу виробленої з його використанням продукції або часу його корисного
використання порівняно з минулим періодом. До цієї групи належать
прямолінійний та виробничий методи нарахування амортизації.

Друга група об’єднує методи нарахування амортизації, які сприяють
досягненню більш ефективного використання активу впродовж першої
половини періоду його експлуатації [1, 66]. Сюди відносять такі методи
нарахування амортизації, як метод зменшення залишкової вартості, метод
прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод.

Більшість науковців сходяться на думці, про необхідність застосування в
амортизаційній політиці підприємства порівняльного підходу оцінки
амортизації основних засобів, за яким протягом першої половини строку
експлуатації об’єкту застосовуються методи прискореного нарахування
амортизації, а протягом другої половини – методи пропорційного
нарахування амортизації. Порівняльний підхід до оцінки амортизації
основних засобів являє собою поєднання витратного (ґрунтується на
методах пропорційного нарахованої амортизації) та прибуткового
(заснований на використанні методів прискореного нарахування
амортизації) підходів.

Суперечність між економічною і податковою амортизацією полягає в тому,
що навіть вибір підприємством податкового методу амортизації і норм для
бухгалтерських цілей, не ліквідує розбіжностей між ними, адже податкові
норми і методи будуть застосовані до різних об’єктів при визначенні
економічної і податкової амортизації [1, 61]. Отже, відсутність
узгодженості між податковою та економічною амортизацією зумовлює
підприємства вести окремо бухгалтерський і податковий облік амортизації
основних засобів, оскільки бази для її визначення і періодичність
нарахування відрізняються.

З наведеного вище, можна зробити висновок, що амортизація, як важливий
елемент підвищення зацікавленості підприємств у інвестуванні власних
коштів в основні засоби, внаслідок реформування принципів оподаткування
останнім часом перетворилась на першочерговий елемент розрахунку податку
на прибуток в умовах переходу на другий план її функції у розподілі
вартості об’єкта, що амортизується. Оптимальна оцінка амортизації
основних засобів дає можливість підприємству впливати на фінанси, що
знаходяться в його розпорядженні, шляхом керування амортизацією.
Амортизаційна політика є складовим елементом інвестиційної політики
держави, суть якої полягає в створенні для суб’єктів господарювання
найбільш сприятливих умов для формування коштів з метою забезпечення
розширеного відтворення основних засобів, а також в здійсненні контролю
за цільовим і ефективним використанням цих коштів.

На нашу думку, актуальною проблемою на сьогодні залишається розробка і
впровадження загальної методики обліку амортизації на підприємствах.
Успішне її вирішення спричинить прискорення уніфікації, сприятиме
розв’язанню багатьох питань проведення амортизаційної політики,
спростить механізм використання і буде сприяти подальшому удосконаленню
системи бухгалтерського обліку України стосовно амортизаційних
відрахувань. Одним із підходів до вирішення цієї проблеми є поглиблений
аналіз амортизаційної політики підприємства.

Література:

Городянська Л.В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління,
концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортизації
// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 57-68.

Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства //
Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 157-164.

Голов В. Дискусійні питання амортизації // Бухгалтерський облік і аудит.
– 2005. – № 5. – С. 2-7.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020