.

Зміст і контроль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 2558
Скачать документ

Зміст і контроль консалтингу.

Основні види і завдання консалтингу

Консалтинг – це професійна допомога з боку фахівців з управління
господарством керівникам і управлінському персоналу різних організацій
(клієнту) в аналізі і рішенні проблем їхнього функціонування і розвитку,
здійснювана у формі рад, рекомендацій і спільно вироблюваних із
клієнтом рішень.

Власне кажучи під консалтингом розуміється те, що в нашій країні раніше
називалося “апровадженням науки у виробництво”. Однак консалтинг –
поняття ринкової економіки, і потім він відрізняється від
науково-впроваджувальної діяльності в колишньому СРСР тією ж мірою, у
який ринкова економіка відрізняється від планово-централізованої.

Консалтинг здійснюється на комерційних початках незалежними виробниками
консалтингових послуг в умовах конкурентної боротьби. Це висуває високі
вимоги до якості й ефективності таких послуг і викликає їхню
орієнтованість на інтереси клієнта.

У країнах з ринковою економікою запрошення професіоналів є престижним
свідченням того, що фірма володіє достатньою діловою культурою, щоб
використовувати запропонований ринком інтелектуальний капітал в області
менеджменту. Відсутність фахівців-консультантів при розробці
відповідального рішення розглядається так само, як відсутність
архітектора при розробці проекту будинку, лікаря при лікуванні хворого
чи дизайнера при розробці нової моделі автомобіля.

Фахівці, які надають професійну допомогу, називаються консультантами.
Розрізняють зовнішніх і внутрішніх консультантів.

Зовнішні — це незалежні консультаційні фірми чи індивідуальні
консультанти, які надають послуги клієнтам на основі відповідного
договору.

Внутрішні — це фахівці з економіки і управління, зайняті в штаті тієї чи
іншої організації (вони складають аналітичну, “штабну” підсистему
організації).Співвідношення зовнішнього і внутрішнього консультування
показано на схемі 1.

Схема 1. Здійснення консультування

Далі в роботі терміном “консультант” будемо називати будь-яку
консультаційну структуру незалежно від того, чи є вона консалтинговою
фірмою чи індивідуальним консультантом. Крім того, якщо це не обговорено
особливо, то мова буде йти переважно про зовнішніх консультантів.

Переваги консультантів по менеджменту перед менеджерами наступні:

1) незалежність, неупередженість поглядів;

2) більш широкий кругозір, володіння великою інформацією у всіляких
областях менеджменту і господарювання (у силу меншої завантаженості
проблемами поточного управління);

3) орієнтація на широке вивчення і перенос досвіду інших організацій (в
основному це стосується зовнішніх консультантів).

Консалтингові послуги найчастіше здійснюються у формі консалтингових
проектів, а не у формі усних, одноразових порад. Вони містять у собі
наступні основні етапи:

1) діагностика (виявлення проблем);

2) розробка рішень;

3) впровадження рішень.

Здійснення такого проекту може займати від декількох днів до декількох
місяців. Іноді контакти з клієнтами можуть бути і багаторічними.

З погляду методів можна розрізняти наступні види консультування:
експертне, процесне і навчальне.

При експертному консультуванні консультант самостійно здійснює
діагностику, розробку рішень і рекомендацій з їх упровадження. Роль
клієнта зводиться, в основному, до забезпечення консультанту доступу до
інформації й оцінки результатів. При процесному консультуванні
консультанти на всіх етапах проекту активно взаємодіють із клієнтом,
спонукуючи його висловлювати свої ідеї, розуміння, пропозиції, проводити
за допомогою консультантів аналіз проблем і вироблення рішень. При
цьому, роль консультантів полягає, в основному, в абсорбції (зборі) цих
зовнішніх і внутрішніх ідей, оцінці рішень, отриманих у процесі спільної
з клієнтом роботи і приведенні їх у систему рекомендацій. При
навчальному консультуванні консультант не тільки збирає ідеї, аналізує
рішення, але і підготовляє ґрунт для їхнього виникнення, надаючи клієнту
відповідну теоретичну і практичну інформацію у формі лекцій, семінарів,
посібників і т.д.

Чим відрізняється консультування від навчання? Перевагою консультування
є його конкретно-індивідуальний, “штучний” підхід. При цьому знання,
якими володіють консультанти, трансформуються так, щоб вирішити
конкретні проблеми того чи іншого підприємства. При навчанні ж знання в
області менеджменту, економіки, права і т.д. передаються менеджерам у
загальній формі і потім уже застосовуються ними на практиці. Позитивні
сторони того й іншого способу передачі знань поєднуються в навчальному і
процесному консультуванні.) Співвідношення різних видів консультування і
навчання показані на схемі 2.

Схема 2. Співвідношення різних видів консультування і традиційної форми
передачі знань (навчання)

Консультування Навчання

1.Експертне 1.Активні методи навчання (трейнінг)

2.Процесне 2.Інформаційні методи навчання, що повідомляють

3.Навчальне

Зрозуміло, у конкретних проектах чи на їхніх різних стадіях можуть
застосовуватися комбінації всіх трьох перерахованих видів консультування
і тоді воно стає експертно-процесним, що процесно-навчає,
експертно-навчальним і т.д.

У промислово розвинутих країнах переважно здійснюється процесне і
експертно-процесне консультування, тоді як в Україні та Росії поки що
найбільше поширення одержало експертне й експертно-навчальне
консультування. Це пояснюється, у першу чергу, непідготовленістю самих
українських клієнтів до творчої роботи з консультантами, бажанням
керівників одержати готові рішення.

Таке положення часто приводить до негативних наслідків і незадоволеності
від підсумків консультаційних проектів, тому що, по-перше, клієнт може
взагалі не сприймати готових рішень, якщо вони не вироблені разом з ним;
по-друге, деяка істотна інформація не може бути отримана консультантом
поза режимом активного діалогу з клієнтом. У Росії існує багато об’єктів
консультування, що можуть бути розділені принаймні на наступні групи:

— за формою власності: державні, приватні, акціонерні і змішані
підприємства;

— по розмірах: малі, середні і великі підприємства;

— по територіальній ознаці: центральні (федеральні) і регіональні
адміністративні утворення.

Відповідно клієнтами консультантів є чи власники менеджери приватних
підприємств, керівники державних чи підприємств відповідних відомств,
центральні і місцеві органи влади, а також керівники таких
територіальних утворень як технопарки, екополіси, технополіси, вільні
економічні зони і т.д. Досвід роботи російської Асоціації консультантів
по економіці і керуванню показує, що в Росії за консалтинговими
послугами звертаються насамперед наступні види організацій:

1) Молоді, швидко зростаючі частки підприємства і банки.

2) Прогресивно набудовані місцеві органи влади.

3) Державні і колишні державні підприємства, що знаходяться в кризовій
ситуації.

Перші дві групи керуються при цьому золотим правилом менеджменту,
сформульованим Томасом Пітерсом: “Реформувати потрібно те, що працює
добре, тому що тут сили можуть бути мобілізовані негайно чи, принаймні,
швидше, ніж в інших сферах”. Що стосується третьої групи, те і для неї
не усе загублено: у консалтинзі існують спеціальні методи подолання
кризових ситуацій. Зокрема, поруч російських консультантів успішно
здійснюється розробка програм реформування й оздоровлення підприємств,
що знаходяться в “зоні ближнього банкрутства”.

Сучасний набір консалтингових послуг склався в 1950-60-і роки, що на
Заході називають “золотим століттям консалтингу”, що зв’язано з
післявоєнним прискореним розвитком і інтернаціоналізацією економіки, що
викликали посилення потреб у консультаційних послугах. У Європейському
довіднику-покажчику консультантів по менеджменті в даний час виділено 84
виду консалтингових послуг, поєднуваних у 8 груп (див. схему 3). Схема
3.

Види консалтингових послуг (Відповідно до класифікації Європейського
довідника-покажчика консультантів по менеджменту):

1. ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

1.01 визначення ефективності система керування

1.02 оцінка бізнесу

1.03 керування нововведеннями

1.04визначення конкурентноздатності/вивчення кон’юнктури ринку

1.05 чи диверсифікованість становлення нового бізнесу

1.06 міжнародне керування

1.07 оцінка керування

1.08 злиття і придбання

1.09 організаційна структура і розвиток

1.10 приватизація

1.11 керування проектом

1.12 керування якістю

1 13 реорганізація інженерних служб

1.14 дослідження і розвиток

1.15 стратегічне планування

2. АДМІНІСТРУВАННЯ

2.01 аналіз роботи канцелярії

2 02 чи розміщення переміщення відділів

2.03 керування офісом

2.04 організація і методи керування

2.05 регулювання ризику

2.06 гарантії безпеки

2.07 планування робочих приміщень і їхнє оснащення

3. ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

3.01 системи обліку

3.02 оцінка капітальних витрат

3.03 оборот фірми

3.04 зниження собівартості

3.05 неплатоспроможність (банкрутство)

3.06 збільшення прибутку

3.07 збільшення доходів

3.08 оподатковування

3.09 фінансові резерви

4. УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ

4.01 професійний рух” і скорочення штатів

4.02 культура корпорації

4.03 рівні можливості

4.04 пошук кадрів

4.05 добір кадрів

4.06 здоров’я і безпека

4.07 програми заохочення

4.08 внутрішні зв’язки

4.09 оцінка робіт

4.10 трудові угоди і зайнятість

4.11 навчання менеджменту

4.12 планування робочої сили

4.13 мотивація

4.14 пенсії

4.15 аналіз функціонування

4.16 психологічна оцінка

4.17 винагорода

4.18 підвищення кваліфікації працівників

5. МАРКЕТИНГ

5.01 реклама і сприяння збуту

5.02 корпоративний образ і відносини з громадськістю

5.03 післепродажне обслуговування замовників

5.04 дизайн

5.05 прямий маркетинг

5.06 міжнародний маркетинг

5.07 дослідження ринку

5.08 стратегія маркетингу

5.09 розробка нової продукції

5.10 ціноутворення

5.11 роздрібний продаж і дилерство

5.12 керування збутом

5.13 навчання збуту

5.14 соціально-економічні дослідження і прогнозування

6. ВИРОБНИЦТВО

6.01 автоматизація

6.02 використання устаткування і його технічне обслуговування

6.03 промисловий інжиніринг

6.04 переробка матеріалів

6.05 регулювання внутрішнього розподілу матеріалів

6.06 упакування

6.07 схема організації робіт на підприємстві

6.08 конструювання й удосконалювання продукції

6.09 керування виробництвом

6.10 планування і контроль за виробництвом

6.11 підвищення продуктивності

6.12 закупівлі

6.13 контроль якості

6.14 контроль за постачанням вузлів і деталей

7. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

7.01 САПР/АСУ

7.02 застосування комп’ютерів в аудиті й оцінці

7.03 електронна видавнича діяльність

7.04 інформаційно пошукові системи

7.05 адміністративні інформаційні системи

7.06 проектування і розробка систем

7.07 вибір і установка систем

8. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПОСЛУГИ

8.01 навчальне консультування

8.02 консалтинг по керуванню електроенергетикою

8.03 інженерний консалтинг

8.04 екологічний консалтинг

8.05 інформаційний консалтинг

8.06 юридичний консалтинг

8.07 консалтинг по управлінню розподілом матеріалів і матеріально
технічному постачанню

8.08 консалтинг у державному секторі

8.09 консалтинг по телекомунікаціях

Класифікація, приведена в схемі 3, є предметною, тобто відповідно до
схеми консалтинг розрізняється по видах відповідно до функцій, що
виконують менеджери Консультанти не виконують самих цих функцій, а
виробляють рекомендації з їх виконання. Вони радять менеджерам як
здійснювати загальне керування, адміністрування, фінансове керування,
реалізацію інформаційних технологій і інші функції

Розглянемо коротко, для рішення яких задач Ви можете запросити
консультантів по кожній з восьми перерахованих у схемі 3 груп
консалтингових послуг

1. Консультантів по загальному керуванню запрошують для допомоги в
рішенні проблем, зв’язаних із самим існуванням Вашого підприємства і
перспективами Вашого бізнесу. Вони оцінюють стани справ у Вашій
організації в цілому і зовнішню для неї середовище, визначають загальні
цілі і систему цінностей організації, розробляють стратегію розвитку,
складають прогнози, допомагають в організації філій і дочірніх фірм,
дають рекомендації з зміні форм власності і складу власників, придбанню
майна, чи акцій паїв, удосконалюванню організаційних структур і т.д.

2. Консультанти по адміністративному керуванню (адмініструванню)
займаються такими питаннями як формування і реєстрація компаній,
організація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного
контролю і т.д. Їхня основна задача — оптимізувати керування
організацією

3 Консультанти по фінансовому керуванню роблять допомогу в рішенні трьох
основних задач: 1) пошук джерел і використання фінансових ресурсів; 2)
оцінка і підвищення поточної фінансової ефективності діяльності
організації; 3) зміцнення фінансового положення організації на
перспективу. Вони займаються питаннями фінансового планування і
контролю, оподатковування, бухгалтерського обліку, розміщення акцій і
паїв на ринку, кредиту, страхування, прибутку і собівартості,
неплатоспроможності і т.д.

4.Консультанти по керуванню кадрами розробляють рішення з питань підбора
співробітників, контролю якості кадрового складу, системи оплати праці,
підвищення кваліфікації і керування кадрами, охорони праці і
психологічного клімату в колективі.

Їхня головна задача -і сприяти менеджерам в оптимізації залучення і
використання такого ключових для будь-якої організації ресурсу, як
людський фактор.

5.Консультанти по маркетингу надають менеджерам допомогу в рішенні
життєво важливої для будь-якого підприємства, що діє в умовах ринкової
економіки , задачі: забезпечення такого його функціонування, щоб
вироблені їм товари і послуги були куплені споживачем. Вони займаються
питаннями дослідження ринку і забезпечують прийняття рішень в області
збуту, ціноутворення, реклами, розробки нової продукції і т.д. Оскільки
в умовах ринкової економіки найбільш складною проблемою для підприємства
є не виробництво, а продаж продукції, маркетинг являє собою одну з
найважливіших областей консультаційного забезпечення бізнесу

6.Консультанти по організації виробництва, що розбираються в
економічних, управлінських і інженерних питаннях надають менеджерам
допомогу в рішенні таких задач

у рішенні таких задач, як вибір технології виробничого процесу,
стимулювання продуктивності праці, оцінка і контроль якості продукції,
аналіз витрат виробництва, планування виробництва, використання
устаткування і матеріалів, конструювання й удосконалювання продукції,
оцінка робіт і т.д.

7.Консультанти по інформаційних технологіях займаються розробкою
рекомендацій із упровадження систем автоматизованого проектування (САПР)
і автоматизованих систем керування (АСУ), інформаційно-пошукових
систем, застосуванню комп’ютерів у бухгалтерському обліку й інших
кількісних методах оцінки діяльності підприємства.

8. Спеціалізовані консалтингові послуги – це ті види послуг, що не
відноситься ні до однієї із семи вищеописаних груп . Вони відрізняються
від них або по методах, або по об’єктах, або по характері впроваджуваних
знань (інженерний консалтинг, юридичний консалтинг і т.д.)

Зовнішні консультанти

Предприятие

Внутрішні консультанти

Менеджери

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020