.

Зайнятість населення в екстремальних умовах (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 6932
Скачать документ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з предмету: „Політична економія.”

На тему „Зайнятість населення в екстремальних умовах”

Затверджено

предметною комісією

суспільно-економічних

дисциплін.

Протокол №_________

Голова ПК__________

ЗАВДАННЯ

для курсового проекту з предмету „Політична економія.”

студентки другого курсу 271 групи

__________________________________________________________

ТЕМА „Зайнятість населення в естремальних умовах”

Курсовий проект на вказану тему виконується в наступному об`ємі:

1. Вступ. ст.1

2. Аналіз концепцій зайнятості. ст.2

3. Аналіз концепцій екстримальних умов. ст.12

4. Теорія зайнятості в екстримальних умовах. ст.20

5. Висновки. ст.28

ПЛАН

1. Вступ. ст.1

2. Аналіз концепцій зайнятості. ст.2

3. Аналіз концепцій екстримальних умов. ст.12

4. Теорія зайнятості в екстримальних умовах. ст.20

5. Висновки. ст.28

1. Вступ

Людина розвиває свої фізичні, розумові та організаційні здібності
у процесі праці. Проте ринкова система і навіть сучасна
змішана економіка позбавляють мільйони людей можливості працювати.
Безробіття породжує проблему соціального захисту неселення.

Зайнятість населення – суспільно корисна діяльність громадян
працездатного віку, яка приносить їм дохід, що забезпечує
розширене відтворення робочої сили. Хоча повна зайнятість
відповідає соціальній природі людини, у розвинутих країнах світу
переважає ефективна форма зайнятості, яка адекватна вимогам
інтенсивного типу відтворення і передбачає „природну” форму
безробіття.

2. Аналіз концепцій зайнятості

Сучасний етап ринкових трансформацій обумовив виникнення ряду нових
соціальних проблем. Проведена реформа відводить людині роль виконавця,
об’єкта економічних перетворень, не піклуючись про соціальні наслідки,
зміну соціального благополуччя і рівня життя населення.

В умовах переходу до ринку найбільш уразливим місцем стає сфера
зайнятості, оскільки через неї, як крізь призму, высвечиваются найбільш
гострі проблеми економіки і багато соціальних протиріч.

Сфера зайнятості являє собою складну багатопланову, неоднорідну,
динамічну підсистему, що піддається впливам ззовні, ринкових відносин.
Вона є однієї з найважливіших областей соціально-економічного життя
суспільства і тому не випадково стає об’єктом найпильнішого аналізу.

Теоретичне осмислення проблем ринку праці, що включають у себе питання
зайнятості, регулювання трудових відносин, соціальний захист населення
має давню традицію в країнах з розвитою ринковою економікою.

Спочатку усебічне вивчення вищезгаданих питань здійснювалося в рамках
економічної науки при поступовому розширенні соціального наповнення.
Фундамент навчання про зайнятість був закладений представниками
класичної економічної школи. У результаті склалися різноманітні теорії
зайнятості, що розробляються і нині різними школами й окремими вченими.

Питання зайнятості розглядалися в працях таких видатних учених, як А.
Смит, Д. Рикардо, Ж. Б. Сэй сформулював так названий закон ринку, по
якому обмін продукту на продукт нібито автоматично веде до рівноваги між
купівлею і продажем. За цим законом збільшення пропозиції товарів на
визначену суму веде до збільшення попиту на таку ж суму, тому що попит
та пропозиція товарів не можуть не збігатися.

Свій висновок про те, що повна зайнятість є нормою ринкового
господарства, економісти-класики додатково обґрунтовували ще одним
аргументом – еластичністю співвідношення цін і заробітної плати.Обсяг
продукції, яку можна реалізувати, залежить не тільки від рівня загальних
витрат, але і від рівня цін. Якщо витрати складали 1000 доларів, а ціна
10, то можна було реалізувати 100 виробів. Якщо ж витрати скоротилися до
800 доларів, то 100 виробів можна реалізувати тільки за ціною 8 доларів.
Тому заощадження, зменшуючи суму витрат на покупки, не тільки зменшують
обсяг виробництва і зайнятість, але і ведуть до зниження цін. Останнє
вимагає зниження витрат виробництва, у тому числі і по заробітній

платі. При збереженні ставок зарплати це приведе до надлишків робочої
сили, росту безробіття. Підприємці будуть знижувати ставки оплати. Цьому
сприяє конкуренція серед безробітних, а також зниження цін на товари.

Можливо, багатьом може здатися, що зайнятість населення – це проблема
новітньої історичної епохи. І для таких представлень є визначені
підстави, тому що, дійсно, у попередні періоди, особливо, коли населення
було нечисленне і сфер додатка праці було багато, зайнятість не
хвилювала людство. Навіть, навпаки, історія багата подіями, і нерідко
сумними, коли супротивники полювали один за одним , щоб опанувати
здатними до праці робочими руками.

Однак, якщо поняття “зайнятість” розглядати не созерцательно, а
заглиблено, те воно з’являється трохи більш складним, оскільки завжди
говорилося не тільки про заповнення тих або інших робочих місць
працівниками, але і про відповідність такого заміщення критеріям високої
економічної і соціальної ефективності. У тих суспільствах, де це
розуміли повною мірою, система зайнятості здобувала більш привабливі
риси і велику доцільність.

Ця вимога не втратила своєї значимості, а скоріше навіть навпаки, стала
ще більш актуальною, тому що науково-технічний прогрес висуває високі
вимоги до професії, спеціальності, трудовій мобільності, ринковій
активності і т.п. Якісно нові науково-технічні, економічні і соціальні
явища настільки ускладнили проблеми зайнятості, що останні почали
постійно хвилювати як народи в цілому, так і окремі соціальні групи й
особистості .

Особливо актуальними вони є для України в даний період. Наша країна ще
не нагромадила необхідного досвіду організації зайнятості в ринкових
умовах господарювання. Крім цього, ситуація

ускладнена триваючою глибокою системною кризою у всіх сферах
життєдіяльності українського суспільства .

Проблеми зайнятості такі ж древні, як і саме людство, але тільки в
новітній період вони стали предметом спеціальних досліджень, що
порозумівається багатьма причинами, а в першу чергу гостротою виникнення
безробіття, що стала перманентною.

Спад виробництва, поява відносного надлишку працездатного населення,
загострення конкуренції на ринку праці – усе це сприяло тому, що в
загальних теоріях економіки усе помітніше стали проблеми зайнятості.
Будучи складеної економічної науки, зокрема, її теорії, поняття
“зайнятість” відбиває загальний рівень розвитку першої . Пошуки найбільш
ефективних моделей функціонування економіки завжди супроводжують і
моделювання зайнятості, тому що вона, персоніфікуючи людський фактор, є
важливим чинником

функціонування економічної системи в цілому.

Одним з найяскравіших прикладів цього є теорія народонаселення Т.
Мальтуса, що протягом 200 років викликає суперечки не тільки серед
економістів. Одні її засуджують, інші визнають, але сам факт, що вона не
залишає нікого байдужим , є доказом неординарності теорії Т. Мальтуса.
Суттю його доктрини є те, що населення зростає в геометричній прогресії
(1, 2, 4, 8, 16 і т.д.), а засобу до існування – в арифметичній (1, 2,
3, 4 і т.д.).

У порівнянні з концепцією Т. Мальтуса, оптимістично виглядає теорія
зайнятості класичної економічної школи, представниками якої є А. Смит і
Д. Рикардо. Для них ведучої є думка про автоматичне регулювання повної
зайнятості, що випливає з принципу ринкової економіки. А. Смит виходив з
тези про взаємозв’язок збільшення зарплати і багатства. Він дотримував
думки, відповідно до якого збільшення приросту населення залежить від
зарплати і народного добробуту, що і сприяє підвищенню народжуваності
населення. І, навпаки, зниження зарплати знижує чисельність населення.

А. Смит розглядав закони розвитку і зайнятості населення через призму
ринкових відносин попиту на працю і його пропозиції , між якими завжди
існувала рівновага. Інша справа , що останнє могло бути динамічним,
стаціонарним і регресивним. Майбутнє зайнятості вчений бачив у першому,
приділяючи увагу вільному найманню і вільній праці. “Ринок в одному
випадку, – говорить А. Смит, – буде настільки недостатньо наповнений
робочою силою, наскільки в іншому випадку зайво, і це швидко приведе
ціну пропозиції до відповідної норми, необхідної для наявних умов
суспільства ” .

Таких же поглядів щодо зайнятості дотримував і Д. Рикардо. Він вважав,
що природний закон збереження плати автоматично неї регулює: підвищення
зарплати стимулює розмноження населення, викликає перевагу пропозиції
праці над попитом і веде до зниження ціни праці. Однак зарплата не може
довгий час залишатися нижче визначеного рівня, обумовленого вартістю
засобів існування, оскільки це викликає зменшення трудових ресурсів,
тобто відставання пропозиції праці від попиту на нього, а це у свою
чергу веде до підвищення зарплати.

Таким чином, відповідно до концепції А. Смита і Д. Рикардо, у ринковій
господарській системі не може виникнути безробіття на тривалий період,
тому що економічний механізм автоматично регулює рівновага пропозиції та
попиту на робочу силу. Школа А. Смита і Д. Рикардо відбивала той період
економічного розвитку, коли безробіття не придбало масового характеру,
її окремі прояви

ще не сильно турбували народи. Очевидно, цим підрозумівається і те, що
вчені не занадто поглиблювалися в проблеми безробіття, що повинні були
вирішуватися автоматично – самими економічними механізмами ринкової
системи.

Як свідчить господарська практика багатьох країн, зайві надії на
автоматичний дозвіл проблеми зайнятості часто не виправдуються вже хоча
б тому, що відношення росту населення і зарплати трохи складніше, ніж
його розуміли економісти школи А. Смита і Д. Рикардо.

Головним представником неокласичної економічної теорії є А. Маршалл.
Його положення про ринкову ціну, про

підприємництво, про споживче поводження й інші зіграли важливу роль для
розвитку на Заході сучасної економічної науки і використовуються дотепер
.

Для забезпечення зайнятості Маршалл вважав важливим регулювання попиту
та пропозиції. Він думав, що кінцевим регулятором усього попиту є
споживчий попит, і що це врегулювання ринок може здійснити автоматично.
По його образному вираженню, “коли попит та пропозиція виявляються в
положенні стійкої рівноваги, то у випадку, якщо що-небудь зрушить обсяг
виробництва з його рівноважного стану , негайно почнуть діяти сили, що
штовхають його до повернення в колишнє положення точно так само, як
якщо підвішений на мотузці камінь змістити з його рівноважного стану,
він негайно кинеться назад, у своє рівноважне положення ” . При цьому,
як відзначав А. Маршалл, особливо цікавить економіку та життєва сфера,
де поводження людини обдумано, де він найчастіше вираховує вигоди і
невигоди якої-небудь конкретної дії .

Послідовником і учнем Маршалла був А. Пигу. У 1933 р. вийшла його книга
“Теорія безробіття”, у якій найбільше повно були викладені основні
положення класичної теорії зайнятості, про які говорилося вище. А. Пигу
думав, що причиною безробіття є високий рівень заробітної плати; її
скорочення збільшує зайнятість, тому що зменшує витрати виробництва і
створює можливість його росту .

Іншим фактором, що визначає обсяг зайнятості, є, на його думку, функція
реального попиту на працю, для пояснення якого дані рівняння і складні
обґрунтування. У підсумку А. Пигу приходить до наступного висновку :
“При наявності зовсім вільної конкуренції серед найманих робітників і
при наявності зовсім мобільної праці характер зв’язку (між ставками
реальної заробітної плати, на яких наполягають працівники, і функцією
попиту на працю) буде дуже простим. Постійно буде діяти сильна тенденція
до встановлення

такого співвідношення між ставками заробітної плати і попитом, щоб усі
були зайняті “. І далі він пише: “Існуюча в будь-який час безробіття
цілком порозумівається безупинно відбуваються змінами в умовах
попиту…” .

Розробляв теорію зайнятості і безробіття іК. Маркс, причому характерною
рисою його методології з’явився соціальний підхід до економіки. К.
Маркс, як відомо, не ставив задачу поліпшення, удосконалювання
капіталізму. Але його глибокі дослідження важливі для розуміння сутності
і причин безробіття, її впливу на положення робітничого клас.

Теорія зайнятості займає велике місце в економічному навчанні К.Маркса і
базується на трьох найважливіших положеннях:

– теорії прибавочної вартості;

– теорії росту органічної будівлі капіталу;

– законі народонаселення.

При цьому К. Маркс надавав першорядного значення аналізові формування і
розвитку здібностей людини до праці. Розвиті фізичні і розумові творчі
сили людини вчений називав “дійсним багатством”, “головною продуктивною
силою суспільства “, а всієї речове і “тверде “, у тому числі машини і
заводи -скороминущим моментом суспільного виробництва ). Фактично
розробка К. Марксом даного кола питань з’явилася, по суті, першою
спробою вивчення впливу соціального потенціалу особистості на
економічний розвиток, а зокрема , на механізм регулювання зайнятості.

Головною рушійною силою і прагненням власників капіталу є присвоєння
прибавочної вартості, одержання максимального прибутку. Погоня за нею в
умовах конкурентної боротьби змушує підприємців уводити нову техніку і
технологію, предмети праці і якості продукції. У зв’язку з цим усі
великі витрати йдуть на постійний капітал (“З”) і всі менші відносно, а
іноді й абсолютно, на перемінний капітал (“V”), тобто на робочу силу.
Відбувається ріст органічної будівлі капіталу.

Цей ріст обумовлений, насамперед , чинністю закону прибавочної вартості.
Прагнучи до одержання надлишкової прибавочної вартості, підприємці
зацікавлені в тім , щоб знижувати індивідуальну вартість товарів на
своїх підприємствах нижче суспільної. А для цього потрібні технічні
удосконалення і збільшення витрат на постійний капітал.

У результаті частка перемінного капіталу зменшується, попит на робочу
силу відносно знижується, чисельність зайнятих збільшується усе менше в
порівнянні з ростом усього капіталу і

всього суспільного виробництва.

Отже, К. Маркс формулює властивий капіталістичному способові виробництва
закон народонаселення. Він полягає в тому, що робоче населення, роблячи
нагромадження капіталу, тим самим у зростаючих розмірах робить засобу,
що роблять його відносно надлишковим населенням.

К. Маркс показав циклічний характер розвитку капіталістичного
виробництва і залежність безробіття від фаз циклу, а також роль
безробіття в посиленні експлуатації трудящих. Він затверджував, що
надлишкове населення є невід’ємною частиною капіталістичного
господарства, без якого воно не могло б ні існувати, ні розвиватися.

Державне регулювання економіки має, звичайно, багато задач і аспектів.
Якщо ж зосередитися на розвитку виробництва і зайнятості, то тут
регулювання, як видно зі сказаного вище, може бути здійснене через
бюджет, податкову політику, заробітну плату, a

також зовнішньоторговельну політику. Його основна рекомендація урядам,
що вразив усіх у той час, полягає в тому, що вони повинні збільшити
витрати (навіть шляхом інфляції), щоб стимулювати виробництво і
повернути безробітних на робочі місця. Для ліквідації безробіття треба
збільшити державні витрати і довести загальний обсяг ефективного попиту
до рівня, що забезпечує повну зайнятість. Інструментами рішення цих
задач може бути податкова політика і витрати бюджету.

У період спаду виробництва і рости безробіття необхідно:

– збільшення державних витрат або

– зниження податків;

– сполучення того й іншого.

У період підйому економіки можливо:

– зменшення державних витрат або

– збільшення податків або

– сполучення того й іншого.

Важливу роль у забезпеченні зайнятості Кейнс додавав заробітній платі, у
тому числі для зменшення безробіття рекомендував урядам політикові
“заморожування” номінальної заробітної плати і зниження реальної за
допомогою іРекомендації Д. Кейнса урядам, що вразили в той час усіх,
минулого, проте, використані американським президентом Ф. Рузвельтом у
його великотрудній роботі з висновку країни з глибокої кризи.

Становить інтерес розгляд Д. Кейнсом в останній главі його роботи
взаємодії безробіття і міжнародної торгівлі. Він писав, що якщо народи
навчаться забезпечувати собі повну зайнятість за допомогою внутрішньої
політики, те міжнародна торгівля перестане бути тим,

чим вона є зараз, а саме – запеклою спробою підтримки зайнятості
усередині країни шляхом форсування експорту й обмеження імпорту. Навіть
увипадку успіху це лише перекладає проблему безробіття на плечі сусіда,
який буде самим слабким у боротьбі.

Наприкінці 70-х років кейнсианська теорія стала допускати збої.
Відповідно до неї ріст сукупних витрат стимулює збільшення обсягу
виробництва, економічний ріст і тим самим знижує безробіття. При цьому
ціни не ростуть. Весь післявоєнний розвиток капіталістичних країн аж до
70-х років підтверджувало ці положення – безробіття й інфляція рідко
з’являлися разом. Але хід світового економічного розвитку привів до
високої інфляції 70-х років, що стала постійним фактором економічного
життя розвитих країн. Досліджуючи залежність інфляції і безробіття,
англійський професор А. Филлипс емпірично виявив назад пропорційний
взаємозв’язок між темпами інфляції і рівнем безробіття. Він представив
цю залежність у виді так названої “простої або ранньої ” кривої, що
пізніше була скоректована, але названа в його честь кривій Филлипса.
Відповідно до неї високої інфляції відповідає низький рівень безробіття
і навпаки – інфляції. У 60-х роках крива Філіпса використовувалася
політиками як основа для вибору економічної стратегії, тобто вибору з
двох взаємозалежних зол найменшого , виходячи з конкретних обставин і
політичних переваг. Однак з 70-х років ріст безробіття в багатьох
розвитих країнах відбувався разом з ростом цін, інфляції, тобто виникла
проблема стагфляції. Крива Филлипса перестала відбивати реальну ситуацію
у взаемовідносинах безробіття й інфляції. Взаємозв’язок між безробіттям
і інфляцією – більш складна проблема, чим вона представлялася Д. Кейнсу
і його послідовникам. Кейнсианству був кинутий виклик представниками
інших сучасних економічних плинів, серед яких слід зазначити
інституціональну – соціологічну школу, прихильників теорії раціональних
чекань і монетаристів.

Безсумнівний інтерес представляє институціонально-соціологічна концепція
до аналізу зайнятості. Основними заслугами даного підходу є розробка
теорії соціальних інститутів і визначення ролі цих інститутів у
регулюванні економіки. Представники інституціоналізму ( Т. Веблен, Дж.
Данлоп, Дж. Гелбрейт, Л.Ульман) расширительно трактують предмет
економіки, вважають за необхідне враховувати весь комплекс умов і
факторів, що впливають на господарське життя: соціальних, правових,
політичних, виступають за розширення соціальних програм, вважають, що
державі слід узяти під свою опіку екологію, утворення, медицину. Вони
затверджують, що питання про соціальні

гарантії зайнятості може коштувати важливіше питання про рівень
заробітної плати, що проблема безробіття стає, насамперед, проблемою
структурної незбалансованості, і тут усе більше виявляється зв’язок
економіки і політики.

Так, наприклад, у центрі уваги Т. Веблена була критика обмеженості
економічного підходу до споживання. “Економісти, – писав він, – висунули
фальшива теза про те, що споживання являє собою кінцеву мету
виробництва, але мало або зовсім не приділяли увагу тому, як на ділі
поводяться споживачі або який вплив на них можуть зробити ті самі
товари, що них змушують споживати. Корінним пороком економічної теорії є
відмовлення визнати своїм власним предметом людські дії, тобто щось
свідомо більш складне , чим горезвісного нормального рівняння пропозиції
та попиту”). Виходячи з цього, він сформулював тезу про те, що
економічна наука повинна стати наукою про поводження людей у їхньому
відношенні до матеріальних засобів існування. Сферою своїх досліджень
Веблен зробив споживче поводження соціальних груп. Специфіка його
підходу до цього виду поводження полягає в широкому обліку психологічних
і культурних факторів.

Головний зміст концепції економіки пропозиції – стимулювання сукупної
пропозиції, активізації виробництва і зайнятості. Вона містить
обґрунтування пропозицій, насамперед в області податкової політики.

Пропонується скоротити усі види податків, спираючи на Лаффера,
відмовитися від системи прогресивного оподатковування. Представники цієї
концепції вважають, що зниження податків збільшить доходи і заощадження
підприємців, понизить рівень процентної ставки, у результаті будуть
рости інвестиції. Зниження податку на заробітну плату збільшить
привабливість додаткової роботи і залучення додаткових заробітків,
зростуть стимули до роботи, збільшиться пропозиція робочої сили.

Але, тому що зниження податків веде до скорочення дохідної частини
бюджету, пропонується урізати соціальні програми, скоротити апарат,
зменшити державні витрати на субсидії промисловим підприємствам, на
розвиток інфраструктури і т.п.

Теорія раціональних чекань (ТРО) одержала досить широке поширення в
середині 70-х років. Розроблювачі і прихильники ТРО виходять з того, що
люди поводяться раціонально. Суб’єкти ринку, одержуючи й осмислюючи
інформацію, що представляє для них матеріальний інтерес, у чеканні
майбутніх подій, будуть приймати відповідні рішення і починати необхідні
дії. Приведемо відомі усім приклади. Якщо очікується підвищення цін, то
зростає попит на товари. Якщо виникає небезпека щодо внесків,
відбувається швидке їхнє вилучення з банків або інших фінансових установ
.

“Раціональні” суб’єкти ринку: споживачі, підприємці,

використовуючи наявну інформацію, розуміють, як функціонує економіка,
можуть пророкувати наслідку очікуваних змін в економіці і приймати
відповідні рішення у своїх інтересах. У цьому полягає основна суть
теорії. Крім того, ТРО, відповідно до класичної економічної теорії,
виходить із припущення, що всі ринки – як товарів, так і ресурсів – є
высококонкурентными. При цьому ціни і ставки заробітної плати будуть
гнучкими як убік підвищення, так і зниження.

Передбачається також, що нова інформація швидко доходить до суб’єктів
ринку, і тому рівноважні ціни й обсяги виробництва (а, отже, і
зайнятість) швидко пристосовуються до нових ситуацій або змін у
державній політиці. У таких випадках, як вважають вони, ефективність
державного регулювання економіки зводиться до нуля.

Проти ТРО маються істотні і справедливі заперечення. Однак є в ній і
позитивне . Зокрема , ТРО спирається на теорію ринків, тобто на
мікроекономічну теорію. Прагнення ж з’єднати макро- і мікротеорії
заслуговує схвалення.

. Засновником і визнаним лідером монетаристского напрямку в економічній
теорії став американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1976 р.
Милтон Фридмен.

Концепція монетаристів зводиться в основному до наступного.

Ринкове господарство, на думку монетаристів, має високий ступінь
стійкості і конкурентности, прагне до стабільності і самоналагодження. У
цьому зв’язку вони різко виступають проти державного втручання в
економіку, вважаючи втручання держави основною причиною інфляції,
нестійкості економічного росту . У той же час система вільного ринку
здатна забезпечити необхідну макроекономічну стабільність, і державне
втручання підриває цю здатність, підсилює нестабільність системи і
циклічні коливання.

Звідси відбувається їхнє гасло “Назад до Смиту”. Усе це говорить про те,
що монетаризм своїми коренями іде в економічну теорію класиків.

Фридмен виступає проти соціальних мір уряду по підтримці
низькооплачуваних і слабко соціально захищених шарів населення, вважаючи
їх неефективними. Основним регулятором економіки монетаристи вважають
гроші. Звідси і назва напрямку. Велика частина робіт Фридмена присвячена
проблемі грошей, грошового обігу, стратегії і тактики кредитно-грошової
політики. У противагу Д. Кейнсу монетаристи виступають проти бюджетного
і податкового

регулювання і вважають, що число державних регуляторів повинне бути
скорочене до мінімуму. Їхня головна ідея – стабільна емісія грошей,
незалежно від економічного становища і стану кон’юнктури.

Монетаристи применшують і навіть відкидають фіскальну політику як
інструмент стабілізації. Вони думають, що фінансування бюджетного
дефіциту збільшує попит на гроші, піднімає процентну ставку і тим самим
витісняє значну кількість приватних інвесторів, що веде до скорочення
зайнятості. У випадку, якщо дефіцит, як це нерідко буває, покривається
випуском нових грошей, ефект витиснення може бути нейтралізований, і
тоді за дефіцитом піде ріст економічної активності. Це відбудеться, як
вважають монетаристи, уже не завдяки бюджетному дефіцитові, а в
результаті збільшення пропозиції грошей.

Не заперечуючи цілком державне регулювання, монетаристи вважають, що
воно повиннео обмежуватися контролем грошового обігу, грошово-кредитних
методів; інші регулятори виключаються. Фридмен виходить з того, що
грошова політика повинна бути спрямована на досягнення відповідності між
попитом на гроші і їх пропозицію. Для цього необхідно, щоб відсоток
грошового приросту грошей у звертанні збігався з відсотком щорічного
приросту ВВП. Практично це означає що грошова пропозиція при нормальному
розвитку економіки повинне зростати на 3 – 5 % у рік. У цьому суть
грошового правила Фридмена.

Позитивна роль монетаризма складається в докладному дослідженні
механізму впливу грошей на товарний світ грошової політики на розвиток
економіки, обґрунтуванні необхідності збалансування державного бюджету.

3. Аналіз концепцій екстремальних умов

Поняття “екстремальність”, що одержала строге визначення в рамках
класичної механіки, має нині широке поширення в інших областях наукового
знання. Відбиваючи загальний характер визначених граней стрибкоподібного
розвитку, воно з методологічних позицій одержало статус
загальнонаукового поняття. Усвідомлення цього факту стало можливим у
результаті грандіозних інтеграційних процесів, що відбуваються в
сучасній науці.

У загальнотеоретичних і прикладних планах по темі “екстремальність”
склалися наступні підходи: філософський (із включающим у себе
науково-методологічним), соціально-психологічний, психологічний,
фізіологічний, біологічний, медичний, юридичний, фізичний, математичний,
лінгвістичний, економічний, спортивно-педагогічний і інші .

Первісне відображення поняття “екстремальність” одержало у варіаційних
принципах класичної механіки. Подальший розвиток розуміння
екстремальних умов відбувалося в рамках математики і привело до появи
так називаної теорії катастроф. Перші зведення про теорії катастроф
з’явилися в західній печатці близько 1970 р. Джерелами даної теорії є :
1)Теорія особливостей гладких відображень X. Уитни (вона є узагальненням
дослідження функцій на максимум і мінімум). У теорії X. Уитни функції
замінені відображеннями, тобто наборами декількох функцій декількох
перемінних;

2) Теорія біфуркацій динамічних систем А. Пуанкаре і

О. А. Андронова. Цей напрямок привело до математичного обґрунтування
теорії катастроф; В. И. Арнольд значно розширив класифікацію
особливостей функцій і вказав, наскільки важливим може виявитися
наявність таких особливостей для прикладних дисциплін;

К. Зиман показав, що теорія моделей Р. Тома може бути досить корисної
для тих дисциплін, у яких немає високорозвиненої математичної
інфраструктури. Він, зокрема, запропонував широкий спектр додатків
теорії катастроф у соціальних і біологічних науках.

Результати і методи теорії катастроф мають різне застосування як у
багатьох областях сучасної науки (фізики, біології, географії,
лінгвістиці, психології, соціології), так і в практичних сферах людської
діяльності і людського буття (соціальної , політичної , економічної й
ін.), що обумовило вихід теорії катастроф за рамки абстрактної
математики і входження її в систему природознавства і суспільних наук.
Вивчення зазначених і інших робіт, зв’язаних з

розкриттям екстремальних закономірностей, приводить до висновку про
своєрідну універсальність існування екстремальних процесів, і в той же
час властивої їм специфічності прояву в кожній окремій області
дослідження. Відзначимо, що в міру переходу до вивчення більш
високоорганізованих систем, чим попередні, у проявах екстремальних
ситуацій спостерігаються істотні ускладнення.

У соціологічній літературі аналіз екстремальних умов проводиться ,
щонайменше , по трьох напрямках .

Перше з них зв’язано з формалізацією процесів соціального керування й
оптимізацією функціонування соціальних систем. У цій області діяльності
поняття “екстремальний об’єкт” має істотні особливості свого
застосування, що визначаються тим, що

1) саме керування носить екстремальний характер;

2) екстремальність об’єкта керування визначається екстремальними

цілями і задачами процесу керування;

3) оптимальність процесу керування і керованого об’єкта

досягається за допомогою реалізації екстремального характеру керування
йекстремальних цілей і задач керування.

Характеризуючи екстремальний характер керування, Л.А. Растригин
пише:”… навіть якщо ціль керування не екстремальна (наприклад, у
випадку, коли необхідно стабілізувати об’єкт у заданому, не
екстремальному стані ), те це керування повинне бути екстремальним з
погляду ефективності (наприклад, стабілізувати об’єкт із мінімальним
відхиленням його від заданого стану, максимізувати надійність
функціонування системи, мінімізувати помилки…)”

Метою екстремального керування є оптимальний стан об’єкта. Досягнення в
ході екстремального керування оптимального стану можливо в результаті
упорядкування екстремальних характеристик об’єкта.Відображення в
понятійному апараті досягнення системою оптимального стану за рахунок
реалізації особливих екстремальних ситуацій здійснюється за допомогою
таких понять, як “мінімальний ризик” і “максимальна надійність”. Перше з
цих понять застосовується при прийнятті рішень в умовах невизначеності у
відношенні поводження об’єкта керування . Друге виражає здатність до
функціонування системи в різних екстремальних умовах.

В області суспільних відносин оптимізація є максимальною реалізацією
сутнісних сил людини в умовах існуючих у даний момент рівня розвитку
людського суспільства. У суспільних відносинах відсутня абсолютна
рівномірність суспільного розвитку. Поряд з поступальним розвитком мають
місце і різкі, “вибухові “, суперечливі переходи від старої якості до
нового. Вони зв’язані,

насамперед, з конфліктами у відносинах між індивідами.

Растригин Л. А. Сучасні принципи керування складними об’єктами.

Деякі автори виділяють “оптимальну зону” згуртованості в трудовому
колективі, що не відповідає екстремальним значенням індексів
згуртованості.

Другий напрямок зв’язаний із процесами нестабільності соціальних систем,
у рамках якого виділяються безліч підходів:

1) концепція нестабільності соціуму і закономірного відчуження

продуктів діяльності людини , їхнє протистояння йому, катастрофічність

самого людського існування Н.И. Лапіна;

2) концепція запізнілих модернізацій у перехідний період,

розроблювальна Н.Ф. Нау3) проблеми нестабільності соціальних структур,
розроблювальні О.И. Шкаратановом;

4) концепція соціальної дезинтеграцї, розроблювальна В.А. Ядовим;

5) концепції перехідних процесів і механізмів розвитку

суспільних систем, розроблювальні А.И. Пригожиним, И. Н.

Шургалиной;

6) концепція системної кризи сучасної цивілізації,

розроблювальна Г. В. Осиповим, В. К. Левашовим і В. Локосовим;

7) методика по вимірі структурної соціальної дисгармонії на

макро- і мікро – рівнях, розроблювальна А. А. Давидовим. В основі

зазначеної методики – виявлення “екстремальних крапок ” у
статистичнихрозподілах відповідей респондентів, виявлені з
закономірностей такназиваного “золотого перетину”;

8) методика побудови системи гранично-критичних показників івизначення
граничних значень соціальної дезорганізації і деградації, розроблювальна
В. В. Локосовым.

” Неймер Ю. Л. Згуртованість як характеристика первинного колективу або
соціологічний вимір // Соціологічні дослідження.

Нарешті, третій напрямок при аналізі екстремальних умов у суспільстві в
соціологічній літературі представляють роботи, що враховують
екстремальні умови при моделюванні соціальних процесів , що обумовлено
широким упровадженням математики в соціологічні дослідження.

Крім зазначених вище напрямків у соціологічній літературі проблеми
екстремальності, екстремальних характеристик системи, екстремальних умов
розробляються й одержують усе більший розвиток, маючи своєю теоретичною
основою математичну теорію катастроф.В даний час відбувається поступове
становление окремих галузей соціології, таких як соціологія катастроф,
соціологія екстремальних ситуацій, на необхідності розвитку яких
акцентують

увагу багато вчених – соціологів, зокрема , В. Е. Бабосов, Н. Н. Саппа.
В Україні і країнах СНД вони поки ще не склалася, за рубежем вона поки
не вийшли з дослідницької стадії – до розробок. Якісь нововведення і
просування в цьому напрямку, як правило, виникають емпірично і потім
оформляються концептуально.

Але вже маються спеціалізовані видання. В друге десятиліття вступив
Іnternatіonal journal of mass emergencіes and dіsasters, видаваний
Дослідницьким комітетом з катастроф Міжнародної

соціологічної асоціації і Центром досліджень катастроф Делаварского
університету (США).Отже, як уже відзначалося вище, термін
“екстремальність” розробляється в багатьох областях знань. Природно, що
кожна дисципліна має власний погляд, через що поняття екстремальності
виявилося розмитим, навіть суперечливим. У зв’язку з цим виникає
настійна потреба в проведенні аналізу даного поняття.Перш ніж увести
визначення “екстремальні умови”, розглянемо його значення в суміжних
науках. У математику зміст поняття “екстремальність” зв’язаний із
граничним вираженням характеристик функцій і функціоналів. У
математичному формалізмі поняття “экстремум” служить для позначення і
максимуму, і мінімуму, і для об’єднання цих понять в одне (наприклад,
“экстремуми функцій”). Для пошуку оптимальних (“найкращих”) моделей або
“траєкторій розвитку” використовуються методи лінійного програмування,
засновані на принципі математичного перебування экстремумов функції,
коли використовувана функція є критерієм оптимальності. В економічних
моделях у якості экстремумов цільових функцій можуть виступати
максимізація норми прибутку, максимізація випуску продукції, мінімізація
витрат, мінімізація часу роботи і т.п. Можливі різні їхні сполучення
(наприклад, максимум прибутку, мінімум витрат, максимум якості
продукції, мінімум часу роботи). У біології про умови говорять як
екстремальних, якщо має місце “аномалія”, що виводить організм за межі
адаптивної норми; переохолодження, перегрів, перепорушення,
перенаселення й ін. Максимально відповідній адаптивній нормі розуміється
як стан оптимальне. Однак деякі автори вважають, що й у біології поняття
“екстремальне ” повинне випливати своєму точному значенню, тобто
відбивати обоє крайніх (граничних, прикордонних) станів : і аномальне
(мінімум адаптивної норми) і оптимальне (максимум адаптивної норми). З
мого погляду, при такій позиції змішуються поняття різних наук –
математики і біології, хоча вживається те саме слово “екстремальність”.
Очевидно, більш точна позиція О.С. Разумовского, що “екстремальні
ситуації” позначає як тільки “аномальні ” (“незвичайні “), а ситуації
“нормальні “, “звичайні ” – як неекстремальні: це дозволяє оцінити
“різноманітні “норми” діяльності, очікувані результати цієї діяльності”.

На мій погляд, аналіз висловлень, що приводяться, дозволяє виділити
наступні ознаки “екстремальності”: граничний стан характеристик системи
(максимальні, мінімальні або /і їхньої комбінації); оптимізація цільової
функції системи (у біології -породження “аномалій” через
переохолодження, перегрівши і т.п.); наявність “норми” діяльності.

Отже, у науковій літературі “екстремальні умови” характеризуються різним
образом. На жаль, соціологічний підхід до понять екстремальність,
екстремальні умови в даний час тільки починає складатися і здобувати
визначені обриси. Так, слово “екстремальність” відсутній у більшості
спеціальних соціологічних словників і довідників. Це означає, по-перше,
що дане поняття необхідне “уписати” у сформовану систему соціологічних
понять. І, по-друге, оскільки соціологія – наука не тільки теоретична,
але й емпірична, – простежити, як на основі теоретичного визначення
соціальної сутності цієї категорії може бути зроблений перехід до
емпіричної системи показників, що допускають вимір і, тим самим , до
конкретного соціологічного дослідження різних соціальних об’єктів, що
виявляються під впливом екстремальних факторів. Перш, ніж перейти до
визначення поняття “екстремальні умови”, необхідно розглянути дефініцію,
на основі якої буде розкрита сутність вищезгаданого поняття.

Екстремальний фактор – наднормативна (ендогенна, екзогенна) зміна
параметрів життєдіяльності від діапазону адаптивної норми.

Які критерії самої норми? З одного боку, вони задаються навколишньою
дійсністю (природою і технікою). Очевидно, неможливо повсюдно
забезпечити “нормальні ” умови життєдіяльності. По-перше, не можна
установити повний контроль над природними явищами. Активне освоєння
районів зі складними кліматичними умовами, стихійні лиха – усе це
створює екстремальні ситуації. По-друге, навіть сама зроблена техніка і
технологія не дають стовідсоткової гарантії від аварій. Більш того, з
поглибленням автоматизації виробництва , збільшенням його енергоємності
ростуть і масштаби можливих катастроф, найчастіше вони приймають
глобальне значення (приклади тому – аварії в Бхопале і Чорнобилю ). З
іншого боку, саме суспільство задає норму. Точніше кажучи, потреби його
розвитку вимагають виходу за границі відомого, устояного . Це -освоєння
нових територій, нових видів і сфер діяльності (таких, як космос і
світовий океан).

Екстремальні фактори, як правило, діють у комбінації один з одним.

Досить часто екзогенні (зовнішні ) екстремальні фактори генерують поява
цілого ряду ендогенних. При дії екстремальних факторів характеристики
соціальної системи змінюють своє “нормальне ” поводження і починають
змінювати свої параметри.

Отже, з огляду на вищесказане, можна запропонувати наступне визначення
поняття “екстремальні умови”:

Екстремальні умови – такі умови, що виходять за рамки норми, що склалися
в ході історичного розвитку даної соціальної системи стосовно до даного
виду діяльності (умовам існування) і грозять загибеллю системі. Відмітні
риси екстремальних умов:

1. Просторово-тимчасова локализованностъ дії набору

екстремальних факторів, що роблять умови діяльності екстремальними,
обмежуваними рамками конкретного соціального простору, конкретного
соціального середовища .

2. Крайня складність прогнозування результатів і характеру

розвитку самої ситуації (характеристики непередбачуваності подій в

екстремальних умовах – “динамічний хаос” (Н.Ф. Наумова); “Повний

хаос”, “Турбулентність перебудованого процесу” (А.И. Пригожий );

“Біфуркації”, “Катастрофа”, “Перебудови” (В.И. Арнольд) і т.п.).

3. Інформаційний дисбаланс (критична подія, зв’язана з

дією екстремальних факторів, порушує звичні, устояні, адаптовані канали
інформаційного обміну, а саме з початком дії екстремальних факторів
різко зростає потреба в інформації для оцінки сформованої ситуації,
прогнозу її розвитку, ухвалення рішення про конкретні дії).

4. Обмеженість часу на ухвалення рішення і конкретної дії.

5.. “Маргиналъностъ” (пограничностъ) параметрів системи (як умова
“виживаності” і розвитку);

6. Наявність високого рівня відповідальності за прийняті рішення ,

підвищена значимість дій кожного члена групи для благополуччя і

безпеки його самого і групи в цілому.

7. Наявність протидії діяльності в екстремальних умовах

(екзогенне й ендогенне). До екзогенної протидії можна віднести

дія екстремальних факторів (впливу середовища ), дії інших

соціальних суб’єктів (індивідів, груп, соціумів). До ендогенної

протидії можна віднести: страх, острах помилки при надмірній

мотивації, внутріособистісний конфлікт рольових структур у тих випадках,
коли необхідні ситуацією дії припускають різка зміна або протиставлення
один з одним рольових позицій особистості , внутріособистісна конфлікт
ценностно-ориентированных структур у тих випадках, коли необхідні
ситуацією дії суперечать загальної спрямованості, ціннісним ориентациям
особистості .

8. Зміна звичного ритму діяльності, зміна темпу і

ритму соціального часу в просторах, охоплених екстремальним

впливом. У переважній більшості випадків цей вплив

означає різке прискорення темпу і ритму соціального часу, украй рідко –
різке уповільнення . Звідси, підвищена емоційна напруженість, підвищена
стомлюваність.

9. “Потенційна якість”, “нейтральний елемент”. У момент перед-

стрибка (“інтенсивна якість” дозріло з “екстенсивного”) важливу роль
починає грати “потенційна якість”, “нейтральний елемент”, що

і стане основою майбутнього нового. У момент “порушення міри ” придії
екстремальних факторів “потенційна якість” раптом

“спрацьовує”, додаючи новий якісний вимір виникаючій системі.

Під екстремальним впливом складні соціальні системи в залежності від
сили і спрямованості дії екстремальних факторів, і в залежності від
цілей і загальної організації систем, поводяться по-різному
(деструктивно або розвиваються раціонально). Тобто, розвиток соціальної
системи може відбуватися двома шляхами:

1) адаптація (стрибок, трансформація, модифікація);

2) загибель (катастрофа як розпад зв’язків і елементів і т.п. ).

Часткою случаємо прояву екстремальних умов у локальних

просторово-тимчасових границях є екстремальна ситуація. Термін її
розгортання залежить від того, як ефективно соціальна система зможе
протидіяти екстремальним впливам.

Генератором екстремальних умов і екстремальних ситуацій у конкретному
соціальному просторі є вогнище екстремальності. У його основі –
латентний комплекс екстремальних факторів, схований “бифуркационный
хаос”. У вогнищі екстремальності, як особою зоні соціального простору,
різко міняється темп, ритм і вектор соціального часу, він може бути
представлений як особливий просторово-часовий континуум зі своїми
законами функціонування і формами впливу на навколишні області соціуму.
У найбільш загальному виді екстремальні ситуації можуть бути
типологизированы по декількох підставах .

1) По ступені своєї соціальності, тобто по причинної вовлеченности
суспільне відносин у їхнє виникнення:

природні (викликаються дією стихійних сил природи – землетрусу, цунамі,
посухи, повені, урагани і т.п. );

Екологічні, або социо-природные (у їхній основі лежить неадекватний
антропогенний вплив на природу, а через неї – на людину, наприклад,
деградація Аралу, заводські викиди в атмосферу); технологічні
(детерминированы, як правило, неузгодженістю у взаємодії основних
компонентів у людино-машинних системах – вибухи ядерних реакторів, газо-
і

нафтопроводів, аварії літаків, космічних кораблів);

соціальні (детерминированы соціальними факторами -війни, революції,
широкомасштабні репресії, асиміляція якої-небудь народності й інших
соціальних явищ, що ведуть до руйнування тих або інших соціальних систем
або общностей, до деструктивних зрушень у демографічній і соціальній
структурах суспільства , у його духовному житті і т.п. ).

2) За рівнем прояву:

мікрорівень – окремі особистості;

макрорівень – підприємство, виробництво ; – регіон;

мегауровень – країна, група країн;

– світове співтовариство в цілому.

Вивчення екстремальних умов і впливів екстремальних факторів на развитие
соціальних систем стало насущною потребою сучасного суспільства . Ніж
довше воно просувається по шляху науково-технічного прогресу, тим більше
ризикує. Крім того, люди всі частіше приймають рішення при наявності не
однієї , а безлічі альтернатив, здатних вивести систему зі стану
рівноваги і привести до катастрофи. Як підкреслює П. Лагадек, при
сучасному рівні ризику, у принципі, можливі будь-які катастрофи. Вони
можуть досягати небувалих масштабів, драматизувати обстановку на
величезних територіях, незалежно від адміністративних і міжнародних
границь. Це явище нового типу. По-перше, катастрофи перестають бути
одноразовими подіями і перетворюються в процес. По-друге, незмірно
зростає їхня тимчасова довжина. Світ виявився перед особою ще одного
виклику, на який необхідно знайти відповідь. Одним з важливих напрямків
підготовки такої відповіді стає пізнання законів розвитку послеаварийных
соціальних криз і розробка на цій основі заходів для їхньої профілактики
або мінімізації наносимого збитку.

4. Теорія зайнятості в екстремальних умовах

На жаль, цілісних соціально-економічних досліджень, присвячених такого
роду проблемам, ні в економічної, ні у філософській і соціологічній
літературі поки немає. Досить виразно можна сказати, що сьогодні
питання, зв’язані з дослідженням місця, ролі і поводження людини в
системі ринкових відносин при наявності впливу екстремальних факторів,
що обурює, є найменш розробленими.

Однак можна з упевненістю сказати, що нові теоретичні концепції, що
пояснюють механізми і закономірності економічного розвитку, феномен
зайнятості, у більшості випадків виникали в періоди загострення
соціальних протиріч, наростання негативних процесів в економічній сфері,
сфері зайнятості, як можливі способи рішення виникаючих проблем і
подолання екстремальних, кризових ситуацій.

Так, наприклад, у теоріях зайнятості А. Смита і Д. Рикардо проблемам
безробіття не приділялося особливої уваги , вони повинні були
вирішуватися автоматично – самими економічними механізмами ринкової
системи. Даний підхід відбивав той період економічного розвитку, коли
безробіття не придбало масового характеру, її окремі прояви ще не сильно
турбували народи. Подальший розвиток і господарська практика багатьох
країн, показали неспроможність такого способу дозволу проблеми
зайнятості. Виникла необхідність у пошуку інших діючих регуляторів
зайнятості.

В роки самої руйнівної кризи, коли безробіття в небачених до того
розмірах охопили головні капіталістичні країни світу Дж. М. Кейнсом була
розроблена теорія регульованого капіталізму, що зробила революцію в
аналізі економіки. Пояснити случившееся положеннями класичної теорії
було вже неможливо.

Наприкінці 70-х років кейнсианская теорія стала допускати збої.
Відповідно до неї ріст сукупних витрат стимулює збільшення обсягу
виробництва , економічний ріст і тим самим знижує безробіття. При цьому
ціни не ростуть . Але хід світового економічного розвитку привів до
високої інфляції, а потім і стагфляції (відбувався одночасний ріст
безробіття, ріст цін і інфляції) 70-х років, що стала постійним фактором
економічного життя розвитих країн.

Найбільший вплив у ці роки в США і ряді інших країн Заходу одержали
рекомендації монетаристів.

Однак уведення таких мір без обліку економічних циклів і особливостей
економічного розвитку країни, як показала життя, може зробити її
економіку ще менш стабільної. Практика показує,

що яке би питання не аналізували дослідники й експерти в різних областях
знань, за який би прогноз ні бралися, будь те структура технологій або
захворювань, чисельність населення або держав-членів ООН, ріст
технологічного рівня або виснаження природних ресурсів, структура
зайнятості або рівень безробіття, у більшості випадків використовуються
еволюційні механізми і моделі розвитку. Тобто передбачається, що
характеристики об’єкта мало міняються за малі інтервали часу. Цей
еволюційний тип розвитку також іноді називають безперервним, стабільним,
стійким, адаптаційним, гладким, припускаючи відсутність стрибків,
розривів, біфуркацій, тобто відсутність миттєвих переходів у якісно
новий стан , наприклад, в околицю нової стійкої крапки рівноваги.
Відповідно, протилежний тип розвитку іноді називають революційним,
нестабільним, хитливим, розривним, бифуркационным, припускаючи
можливість миттєвого переходу системи в якісно новий стан , тобто
можливість катаклізму. Для позначення цих двох типів розвитку, їхніх
механізмів і моделей будемо

використовувати терміни еволюційний і бифуркационный, хоча існують
моделі, що поєднують опис обох механізмів.

До основних передумов еволюційного типу розвитку можна віднести:
незмінність внутрішнього механізму процесу, инерционность керуючих
впливів, малу імовірність відхилень від рівноважного або стаціонарного
стану системи, малу імовірність серйозного впливу зовнішніх сил,
самодостатність ресурсів розвитку. У моменти порушення цих передумов,
тобто в моменти катаклізмів, коли процеси визначаються не еволюційними,
а бифуркационными механізмами, еволюційні моделі повинні доповнюватися
бифуркационными.

У моменти катаклізмів, коли соціальні системи втрачають стійкість,
навіть малі впливи можуть викликати резонанс і катастрофу або стрибок в
один з можливих нових станів. У такій ситуації різко зростає роль
активних лідерів, активних особистостей, малих активних груп, що
направляють розвиток процесу винятково у своїх інтересах. Формальний
опис такої катастрофи за участю безлічі суб’єктивних факторів звичайно
дається у виді віяла або дерева можливих сценаріїв. Тому в околиці
крапки біфуркації в кращому випадку можна зробити лише вероятностный
прогноз, тобто вказати лише імовірності всіх можливих исходов:
імовірність удержатися на вихідній еволюційній траєкторії розвитку й
імовірності переходів в усі можливі нові стани . Таким чином, на мою
думку, використання даного підходу в соціологічному аналізі може мати не
стільки прогностичний характер, скільки сприяти розумінню механізмів і

закономірностей розвитку кризових процесів, а стосовно до предмета
дисертаційного дослідження – розумінню процесів, що відбуваються в сфері
зайнятості населення в екстремальних умовах життєдіяльності. Спираючи на
розроблений математичною теорією катастроф понятійний апарат, з
визначеною часткою вірогідності можна говорити лише про найбільш
ймовірні напрямки розвитку. Це означає, що прикладне значення даного
підходу визначається не стільки кількісним аналізом, скільки якісним,
спрямованим на оцінку розвитку соціальних процесів, що характеризують
сферу зайнятості, і керуючих ними механізмів в екстремальних умовах.

Існують принаймні три важливих особливості функціонування соціальної
системи, які варто враховувати при аналізі соціальної ситуації в
конкретних екстремальних умовах: компенсаторний механізм взаємодії
структур і елементів соціальної системи, синергетический ефект і
“принцип доміно”

Для збереження стабільності складні соціальні системи мають захисний
механізм компенсації втрат за рахунок залучення додаткових ресурсів зі
стійко працюючих підсистем у находящиеся в кризовому стані . Цей
механізм виявляється також у перерозподілі функціональних обов’язків з
метою тимчасового заміщення соціальних підсистем, що вийшли з
нормального режиму роботи. “Ефект синергії” спостерігається в ситуації,
коли визначене сполучення факторів приводить до того, що реальна сила
їхній комбінованого впливу значно відрізняється від сумарного впливу
кожного з них окремо. У результаті виходить зненацька могутнє, або,
навпаки, слабкий вплив на ситуацію. Зміни, що відбуваються в системі,
часом непропорційні кількісному нагромадженню

первинних ознак. Це явище обумовлене комплексом закономірностей, що
почасти представляють собою Локосов В. В. Стабільність суспільства і
система гранично-критичних показників його розвитку // Соціологічні
дослідження. Своєрідний “чорна шухляда “: дослідник знає, що, маючи
інформацію про кількісні зміни на вході, він не може з повною
визначеністю пророчити, які зміни викликає введення даної інформації на
виході.

Важливу роль у розвитку соціальної системи може зіграти відомий “принцип
доміно”, коли процеси в суспільстві досягають тієї “критичної крапки “,
після якої настає ланцюгова реакція наслідків. Їх послідовна і тверда
заданість робить нейтралізацію такої обвальної реакції ресурсномісткої і
трудновыполнимой.

Виникнення нестійкості – істотний момент у процесі розвитку, що дає
новий імпульс процесам самоорганізації. При цьому чому складніше
організація системи, тим більше ймовірна утрата

відносної стійкості . Стабільність системи досягається великим числом
відповідностей, визначається сукупністю більшого числа взаємозв’язків і
взаємодій. І в той же час порушення кожної з них веде до втрати
стійкості . Ця закономірність є загальним проявом принципу “крихкості
гарного ” , створює яке ціла гама ознак, а ламає порушення кожного з них
.

Теорія катастроф також дає підходи до розуміння механізмів, що
визначають виникнення станів нестійкості соціальних систем. “Організація
системи має граничні стани , перехід через які веде до різкої якісної
зміни процесів, що протікають у ній, до зміни самої організації” –
вказує академік Н. Н. Моисеев. Тобто досягнення деякого критичного
значення кількісних змін веде до якісної перебудови системи. Як
визначити ті значення параметрів системи, з одного боку, і зовнішнього
впливу – з інший, котрі роблять критичний тиск на систему при яких
стрибок, тобто біфуркація, стає неминучим? Іншими словами, які ті
границі, що характеризують здатність системи до адаптируемости?
Адаптованість системи не є її внутрішньою властивістю, а залежить від
характеру збурювань . Якщо система здатна “поглинати” усі можливі
збурювання визначеного виду , то вона володіє нескінченної
адаптируемостью стосовно збурювань даного класу. Якщо ж сила впливу, що
обурює, перевищує можливості адаптивного розвитку, тобто здобуває
екстремальні характеристики, система втрачає стійкість . При цьому
втрата стійкості можлива двох типів:

м’яка втрата стійкості (екстремальна ситуація адаптивного типу);

тверда втрата стійкості (екстремальна ситуація катастрофічного

типу).

Істотно, що визначити заздалегідь якісний стан системи після проходження
“граничного” значення принципово неможливо. Очевидно, що зміна
організації системи слідом за досягненням якогось граничного значення
докорінно змінює і керуючі нею механізми: закономірності, що визначають
умови функціонування системи в стійкому стані, докорінно відрізняються
від тих, котрі визначають її поводження в екстремальній ситуації.
Невизначеність майбутнього розвитку – головна особливість даного типу
механізмів. У момент проходження системою “граничного” значення її
майбутній стан представлений цілим віялом можливих варіантів.
Множинність можливих станів системи обумовлена так називаним механізмом
біфуркацій. У момент біфуркації вибір подальшого шляху розвитку
відбувається під впливом великого числа факторів у значній мірі
випадково, але не довільно, а на поле можливих рішень. Невизначеність
розвитку підсилюється в так званих системах

відкритого типу, до яких належать і соціальні . Це означає, що
коливання, флуктуації, стрибки в динаміку перемінні системи в цілому
викликаються не тільки внутрішніми, але і зовнішніми факторами, дія яких
може мати випадковий, неперіодичний характер, що підсилює вероятностный
характер розвитку. Нелінійність розвитку соціальних систем носить
двоїстий характер. З одного боку, соціальні системи підкоряються
загальним закономірностям функціонування великих складних систем, з
іншого боку – їхнього динаміка складається під впливом інтелекту,
здатного робити добір варіантів розвитку і направляти його. Якщо в
природних системах існують цикли, у яких процеси самоорганізації
протікають багато мільярдів років (як, наприклад, еволюція зірок), то в
соціальних системах у силу їхньої подвійності відбувається значне
ускладнення прямих і зворотних зв’язків, взаємодії старого і нового.
Непередбачуваність розвитку соціальної системи в міру включення
людського інтелекту підсилюється . Можливість нових варіантів розвитку
виникає в кожній крапці, а напрямок розвитку залежить від суб’єктивних
переваг і пріоритетів. Указуючи на цю особливість, Н. Н. Моисеев
відзначає, що “кожен стан соціальної системи є бифуркационным. Саме ця
обставина приводить до різкого прискорення усіх процесів самоорганизации
общества” Тому саме наявність суспільного інтелекту створює можливості
для того, щоб уникнути розвитку ситуації по катастрофічному сценарії .

Загальні для перехідних процесів у складних соціальних системах
закономірності в специфічній формі виявляються й у соціально-економічній
сфері, зокрема в сфері зайнятості. Так, екстремальна
соціально-економічна ситуація може характеризуватися примусом

суб’єктів господарювання (підприємства, фірми, організації) і окремих
громадян звертатися до так називаної стратегії виживання, що може являти
собою по суті адаптацію населення до екстремальних умов, причому не
завжди раціональну з погляду загальнонаціональних інтересів. Поряд з
конструктивними, можливі і неконструктивні тенденції адаптації населення
до екстремальних умов, наприклад, ріст зайнятості в тіньовому секторі
економіці, поширення схованих форм безробіття і зайнятості,
маргинализация населення й ін.

Варто також підкреслити , що в екстремальних умовах стихійний характер
розвитку процесів, що відбуваються на ринку праці, стає фактором
значного зниження керованості цього розвитку. У той же час досвід
світового розвитку свідчить, що необхідно знаходити оптимальні
співвідношення між “упорядкованістю” і “хаосом”, “регулюванням” і
“волею”. Тому надії на те, що саме по собі

введення “стихійного початку ринку” може значно прискорити вихід з
екстремальних умов, що коштує тільки “увести ринок”, як його об’єктивні
регулятори сформують необхідні оптимальні пропорції, те саме що
ідеалізм. Отже, якісні висновки , які можна зробити на основі принципів
системного аналізу, синергетики, теорії катастроф мають велике значення
для вироблення стратегії державного регулювання зайнятості населення і
визначення пріоритетних напрямків розвитку соціальної політики,
створення нормальних умов життєдіяльності кожної людини .

Вищесказане є, з одного боку, теоретичними припущеннями щодо
взаємозалежності екстремальних характеристик від параметрів, що
характеризують ситуацію в сфері зайнятості населення, з іншого боку – з
очевидністю свідчить про необхідності переходу від теоретичного рівня
аналізу проблеми дослідження до:

1) розробці якісних і кількісних параметрів, що характеризують
екстремальні умови;

2) побудові системи показників, що характеризують зайнятість

населення в конкретних екстремальних умовах.

Розуміння екстремальних умов як таких, котрі виходять за рамки норми,
викликає необхідність визначення критеріїв, на основі яких можна
виділяти норму.

Отже, які ж критерії самої норми? Поняття “норма” узагалі не однозначно.
Самим розхожим, мабуть, залишається для багатьох розуміння норми як,
по-перше, чогось середнього, устояного, що не виділяється з маси і,
по-друге, найбільш пристосованого, адаптованого до навколишнього
середовища. Таке розуміння гарне погодиться зі здоровим глуздом і має
досить глибокі корені в повсякденній свідомості, що міцно ототожнює
нормальне і загальноприйняте.

Даний статистико-адаптаційний підхід до розуміння норми викликає, однак,
різку критику, тому що індивідуальні розходження між однотипними
соціальними об’єктами досягають іноді настільки великих величин , що
середньостатистичні норми виявляються досить далекі від реальних
індивідуальних норм. З огляду на, що, принаймні, дві обставини
унеможливлюють однозначне визначення нормальна і ненормального
(множинність соціальних общностей, соціумів, і неоднорідність
пропонованих кожним таким соціумом вимог), деякі дослідники, власне
кажучи, заперечують наявність об’єктивних основ для розрізнення норми.
Але такий погляд у науковому плані є не що інше, як зняття проблеми
норми, капітуляція перед її складністю і перехід до опису будь-якого

таксономического об’єкта тільки як особливого, унікального у

своєму роді.

Така крайня, на мій погляд, точка зору неправомірна, тому що, незважаючи
на складності пізнавального процесу в самій об’єктивній реальності
маються передумови для розрізнення норми. Поняття норми -відносно. Це
означає, що, по-перше, абсолютно нормальних систем у реальності не
буває; по-друге, нормальність виявляється лише в порівнянні. Наприклад,
сомалийцам сучасна економічна ситуація в Україні показалася б цілком
нормальної . Якщо порівнювати показники середнього рівня життя сучасної
України і США 40-50-х рр. , то одержимо цілком порівнянні значення. .
Самі ж жителі нашої країни, як правило, оцінюють нинішній рівень життя в
порівнянні з тим, що було років 15 назад, тому зміни, зокрема, в
економіці сприймаються багатьма як

аномальні.

Таким чином, підстави теорії норми в значній мірі зв’язані з
діалектичним трактуванням категорії міри . У цій області до числа самих
істотних труднощів відноситься визначення границь норми. Останнім часом
склалося представлення про норму як оптимумі функціонування і розвитку.
Ці ідеї застосовуються до тих соціальним об’єктам, які можна розглядати
як системи. Середньостатистичний підхід до поняття норми доповнюється
представленням про норму як інтервалі, у межах якого кількісні коливання
процесів здатні утримувати систему на рівні функціонального оптимуму –
це оптимальна зона, у межах якої система не переходить на патологічний
рівень. Норма-крапка досить широко використовується в таких областях
знань, як хімія, фізика, медицина (наприклад, температура тіла, що
відрізняється від 36,7 градусів, визнається анормальною ) і т.п. У
соціальних системах об’єктивних норм-крапок практично не існує. У
зв’язку з цим соціологи найчастіше використовують як норму-крапку
середнє значення, розраховане для всієї системи. Відхилення показників
кожного об’єкта від середнього може вважатися анормальним , якщо
величина цього відхилення перевершує деяке суб’єктивно обумовлене
значення. Величина цього значення залежить від значеннєвого змісту
розв’язуваної задачі , особливостей об’єкта й інтуїції дослідника.

У відношенні нашого предмета дослідження це означає, що для визначення
умов як екстремальних, необхідно з’ясувати положення і ступінь зсуву
показників розвитку конкретного соціуму до одному з полюсів континуума
значень, що знаходяться в границях “норма – відхилення – экстремум”.

Аналізуючи ті соціальні явища і процеси, що у першу чергу

характеризують ситуацію в сфері зайнятості населення, дисертантом були
виділені наступні основні показники її функціонування і розвитку:

1. Питома вага зайнятого економічною діяльністю населення й основні
соціально-професійні групи на ринку праці;

1) Розрахований по методології МАРНОТРАТ, не включає сховані форми
безробіття.

2) Покрита А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці
України // Економіка

Україні.

2. Неповна зайнятість населення;

3. Незареєстрованна (тіньова) зайнятість населення;

4. Економічно активне й економічно неактивне населення;

5. Рівень безробіття і безробітні в структурі населення;

6. Сховане безробіття;

7. Рух робочої сили (рівень звільнення і рівень прийому);

8. Кон’юнктура ринку праці (динаміка попиту та пропозиції робочої

сили);

9. Сприйняття безробітними свого соціального статусу;

10. Рівень соціального захисту, зв’язаний із проблематикою

зайнятості населення;

11. Деякі поведінкові орієнтації населення на ринку праці. Далі,
виходячи з мети і задач дисертаційної роботи, як ключовий метод
дослідження передбачається використання діагностики як різновиду
системного аналізу, що включає наступні процедури:

1) аналіз конкретної соціальної ситуації;

2) вивчення обумовленого нею поводження визначених груп людей;

3) виявлення на цій основі соціальних проблем і їх типологизация.

5. Висновки

У першому розділі дисертації проаналізовані різні підходи до вивчення
зайнятості й екстремальності, розроблені в соціологічній, економічній
літературі до дійсного часу, сформоване адекватне існуючим реаліям
представлення про поняття – “зайнятість населення” і “екстремальні
умови”.

Зайнятість населення – це соціально-економічна категорія, що
характеризує, з одного боку, включенность індивідів у суспільно

значиму діяльність, що приносить їм доход (заробіток), а з іншого боку
-солідарність суспільства із шукаючу роботу індивідом, що виражається в
соціальній допомозі (допомоги з безробіття) на період пошуку підходящого
робочого місця.

Екстремальні умови – такі умови, що виходять за рамки норми, що склалися
в ході історичного розвитку даної соціальної системи стосовно до даного
виду діяльності (умовам існування) і грозять загибеллю системі.

На основі теоретичного визначення соціальної сутності категорій
зайнятості й екстремальності, а також використовуючи системний підхід
при аналізі соціальних процесів, що відбуваються в сфері зайнятості,
були розроблені якісні і кількісні параметри, що характеризують
екстремальні умови; побудована система показників, що характеризують
зайнятість населення в конкретних екстремальних умовах. Розуміння
екстремальних умов як таких, котрі виходять за рамки норми, визначило
необхідність з’ясувати положення і ступінь зсуву показників розвитку
конкретного соціуму до одному з полюсів континуума значень, що
знаходяться в границях “норма – відхилення -экстремум”. Як базу
порівняння була використана розроблена В. В. Локосовым система
гранично-критичних (граничних) значень основних показників розвитку

суспільства.

При обґрунтуванні вибору переліку показників, що характеризують умови
життєдіяльності соціуму, дисертант виходив з необхідності обмеження
цього переліку лише основними показниками, що впливають на ситуацію в
сфері зайнятості (показники розвитку демографічної, економічної,
екологічної і соціальної сфер соціуму). Таким чином, перший розділ
дисертації завершується обґрунтуванням методології емпіричного
дослідження предмета дослідження на мега- і макрорівні аналізу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Смит А. „Дослідження про природу і причини багатства народів”

2. Маршалл А. „Принципи економічної науки”

3. Маршалл А. „Принципи політичної економії”

4.С.В. Мочерний „Основи економічних знань”

5. Гэлбрейт Дж. „Економічні теорії і мети суспільства”

6. Селигмен Б. „Основні плини сучасної економічної думки”

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020