.

Вступ до фаху – економіст (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 5684
Скачать документ

ЗВІТ

навчальної практики

“Вступ до фаху”

План

Чим обумовлений ваш вибір спеціальності?

Які якості повинен мати сучасний економіст?

Яким галузям, що вивчаються в коледжі, ви віддаєте перевагу для свого
формування, як спеціаліста та інтелігента?

Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

Висновок

ВСТУП

Людина виникла з праці. Поступово примітивна праця досягла більш
цивілізованих форм і перетворилася на виробництво, на цілий напрямок
суспільного життя. А економіка (з грец. “управління господарством”) – це
найважливіша сфера суспільного життя, в якій на основі використання
різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, облік, розподіл на
споживання продуктів людської діяльності, формується і постійно
розвивається система продуктивних сил і економічних відносин, якими
управляють різні типи економічних законів.

Зі вступом української економіки в ринкову стадію свого розвитку
змінились форми ведення господарської діяльності. Господарюючому
суб’єкту надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних
інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При
цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з
врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність
використання виробничого потенціалу.

Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається у
декількох значеннях:

по-перше, як сукупність відносин, що визначаються характером власності
на засоби виробництва;

по-друге, дяк господарство окремого району, країни;

по-третє, як наукова дисципліна, що займається вивченням народного
господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих
елементів виробництва (капітал, фонди, праця і т.п.).

Ще хотілося б додати, що економіка – це напрямок моєї майбутньої
професійної діяльності, який в цьому звіті я хочу більш детально
розглянути і пояснити, чому я вирішив стати економістом.

Чим обумовлений ваш вибір спеціальності?

По закінченню шкільного навчання, я, як і тисячі інших українських
випускників, став перед вибором дороги, якою мені доведеться йти в
житті. В кожного це відбувалося по-різному. Мої батьки хотіли щоб я сам
зробив свій вибір. Тоді я згадав про свій інтерес до економічного життя
держави і вирішив обрати якусь з економічних спеціальностей.

Я довго думав над тим, яку саме спеціальність вибрати з різноманіття
економічних професій. Також досить помітну роль у моєму виборі відіграло
і те, що один мій близький родич за спеціальністю економіст і я вже знав
з чим пов’язана робота економіста. Спеціальність “Економіка
підприємства” – якраз те, що мені підходить. Сьогодні відкривається
багато нових підприємств, які можуть досягнути великих успіхів, хотілося
б долучитися до їх розвитку та процвітання.

Україні в цьому досить динамічному економічному становищі, як ніколи,
потрібні грамотні спеціалісти, які б могли працювати за світовими
економічними стандартами та здійснювати послідовні економічні реформи
для підняття економічного рівня нашої країни. Це багато в чому залежить
від роботи кожного підприємства за планами, які складають економісти.
Тому нормальне функціонування всієї економіки чи підприємства неможливе
без клопіткої праці економістів, без підрахунку собівартості, затрат
виробництва та економічного планування.

Усі ці причини і зумовили мій кінцевий вибір. На сьогоднішній день я
задоволений своїм вибором і мені подобаються ті економічні дисципліни,
які ми тепер вивчаємо. Наскільки я стану хорошим спеціалістом покаже
час. А відповіді на ці запитання є одним з кроків до цього становлення.

Які якості повинен мати сучасний економіст?

Сьогодні ще важко перерахувати всі необхідні риси сучасного економіста,
оскільки я ще не є економістом і не знаю всіх тонкощів професії, але
будучи зараз студентом, на мою думку, економістом може стати далеко не
кожний, тому що професія економіста є досить відповідальною і професією,
яка вимагає чималих знань з різних економічних облстей.

Гадаю, що економістом може стати тільки людина з певними якостями і
знаннями. Економіст повинен, насамперед, любити свою професію, тобто
справу, якою він займається.

Також важливою якістю для сучасного економіста є і наполегливість у
досягненні поставленої мети чи якогось конкретного завдання. Ніколи не
потрібно відступати від труднощів, кажучи собі, що їх не під силу
здолати, а навпаки подолання труднощів надає впевненості у своїх силах
та професійного досвіду. Необхідно бути професійно підготовленим для
знаходження оптимальних варіантів розвитку підприємства, тому саме тепер
мені, як студенту, потрібно набувати такі необхідні для майбутньої
професії знання. Важливо завжди бути само дисциплінованим, ніколи не
спізнюватися на роботу, тому що від порядку у власному життю залежить і
те, у якому порядку будуть професійні справи.

Необхідно формувати в собі економічне мислення, орієнтуватися на
ефективність і якість виробництва. Звичайно, що без розроблення
економічних планів неможливе існування будь-якого виробництва
підприємства чи організації, саме тому від уміння ефективно розробити і
впровадити економічні плани частково залежить економічний розвиток всієї
держави.

Для справжнього економіста дуже важливим є завжди вірити в успіх справи,
бути цілеспрямованим.

Яким галузям, що вивчаються в коледжі, ви віддаєте перевагу для свого
формування, як спеціаліста та інтелігента.

Щоб стати економістом, потрібно багато працювати над собою, засвоювати
максимально якісно знання, які пропонують у коледжі. На мою думку,
починаючи з першого курсу і закінчуючи останнім не має якихось зайвих
або непотрібних дисциплін, тому що кожна з них передбачена навчальним
планом і має на меті допомогти у формуванні справжніх економістів і
інтелігентів. На даний момент всі дисципліни є важливими, а зараз я
розпочну коротеньку характеристику.

Не можливо бути навіть економістом-“середнячком”, якщо добре не
володіти знання з дисципліни “Економіка підприємства”. Це фундамент,
“табличка множення” без якої не варто взагалі братися за працю
економіста. Економіка дослівно означає “мистецтво ведення господарства”.
Економіка підприємств як конкретна галузь економічної науки є навчальна
дисципліна, базується на пізнанні та свідомому використанні економічних
законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного
виробництва. Отже, предмет “Економіка підприємства” включає вивчення:
теорії та практики господарювання на рівні підприємства, конкретних форм
і методів господарювання, принципів використання виробничого потенціалу.
Без знання цього предмету економістом неможлива господарсько комерційна
діяльність. Економіка підприємства є тією азбукою без якої економіст
зовсім не зможе працювати у сфері економіки.

Без знання математики не може працювати не тільки економіст, а будь-яка
людина, що має справу з підрахунками. Економіст, у процесі своєї
діяльності, просто змушений застосовувати математичні формули і закони,
використовувати їх у процесі економічних підрахунків. Без знання
математики неможливо скласти жодний економічний звіт чи план. Тому знати
вищу математику для економіста є вкрай необхідно. Не може вважитися
економістом той, хто не знає математики.

Потреба в знанні предмету фінансів зумовлена самим життям. З
фінансовими категоріями зустрічаємося повсюди, адже до них належать
податки, доходи, пенсії та інші, проте не завжди точно розуміємо їхній
зміст. Слово походить від середньовічного латинського терміну finatio,
finacia, який застосувався у ХІІ-ХІV ст. Незважаючи на різноманітність
конкретних форм прояву фінансових відносин, на поверхні економічних
явищ, вони завжди асоціюються із рухом грошових мас. Проте, фінанси – це
не гроші, а відносин. Знання механізму фінансових операцій,
взаємовідносин та механізм контролю над фінансовими потоками для
економіста для економіста навіть і необхідно.

Економіст і бухгалтер професії досить взаємопов’язані, тому облік і
аудит, як одна з економічних наук, має також вагоме значення і для
економіста. Бухгалтерський облік здійснюється в усіх ланках народного
господарства – в підприємствах, організаціях, установах як виробничої,
так і невиробничої сфери і служить для спостереження і контролю за
їхньою діяльністю.

Об’єктами бухгалтерського обліку в господарські засоби, що перебувають
у розпорядженні окремих підприємців і джерела їх формування, суспільний
продукт і затрати на його виробництво та інше. На мою думку “Облік і
аудит” як одна з основних економічних наук також має важливе значення
для мого формування як спеціаліста. В майбутньому я постараюсь приділити
значну кількість часу і увагу для оволодіння цією дисципліною.

Для вивчення тенденції попиту і пропозицій, наслідків підприємницької
діяльності, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях потрібно
володіти такою наукою, як статистика. Слово “статистика” походить від
латинського “статус”, що означає стан, становище. У чому ж полягає
специфіка предмета статистика?

Статистика – це наука, яка вивчає розміри й кількісні співвідношення
масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з
їхнім змістом: вона кількісно досліджує закономірності розвитку
суспільних явищ за конкретних умов місця й часу. Для того, щоб
відкривати закони суспільного розвитку, треба зібрати й узагальнити
численні факти суспільного життя та науково виявити й досліджувати їхню
сутність.

Для мого формування як економіста є дуже важливим вміння управляти
персоналом чи підприємством, уміння організувати виробництво і
управління за законами ринку. Дисципліна “Менеджмент” є невід’ємною
складовою частиною навчальних планів економістів і фінансистів,
бухгалтерів та юристів. Вона передбачає вивчення студентами теоретичних
основ менеджменту та набуття практичних навичок управління громадською і
господарською діяльністю структурних ланок споживчої кооперації. Предмет
“Маркетинг” походить від англійського manege – управління, керування.
Узагальнюючи різноманітні характеристики менеджменту, можна дати таке
визначення його: менеджмент – це система організації колективної праці,
ефективного використання ресурсів, концентрації зусиль на безперервному
підвищенні якості роботи персоналу підприємства. Менеджмент є дуже
цікавою і корисною для мене дисципліною.

Політологія – це наука про політику та її взаємовідносини з людиною і
суспільством. Ми живемо в демократичному суспільстві, де громадянин
відіграє досить активну роль в політиці. І йому не справитися з цією
роллю без відповідних базових знань щодо суті політики, динаміки
процесів і тенденції в сучасному світі. Політологія дає можливість через
опанування основних принципів політичної етики, історичного досвіду
людської цивілізації, тенденцій сучасної політичної практики, уникнути
багатьох недемократичних прийомів влади, у новому обсязі використати
свої можливості, як суб’єктів політики – громадянам.

Об’єктом дослідження політології є політика. Стисло політику можна
охарактеризувати як мистецтво суспільного існування і необхідний чинник
збереження цілісності диференційованого суспільства. В сучасному світі
жити не знаючи політичних подій і явищ це означає відставати від
загального розвитку суспільства.

Як відомо незнання законів не звільняє від відповідальності за їх
порушення. Практично всі сфери діяльності людини регулюються
відповідними законами, які потрібно знати всім, а тим паче економістові,
тому що будь-яку економічну діяльність регулюють відповідні закони,
встановлені законодавчими органами. Отже, юридичне право – це
задекларовані державою правила поведінки суб’єктів, щоб відображати
правду, справедливість, добро тощо. Тому економіст, не знаючи законів,
не може правильно здійснювати економічні операції не порушуючи їх. Тому
бути юридично грамотним вкрай потрібно, щоб стати хорошим спеціалістом.

Через надзвичайно швидкий розвиток комп’ютерної техніки світ почав
інтенсивно комп’ютеризуватися. Тому не можна вважати себе справжнім
економістом досконало, не оволодівши комп’ютером хоча б на
користувацькому рівні. Через те мені здається, що для мого формування як
спеціаліста інформатика є дуже важливою дисципліною.

Інформатика – це комплексна наука й інженерна дисципліна, що вивчає
аспекти проектування, створення оцінювання, функціонування комп’ютерних
систем оброблення інформації, її застосування і впливу на різні галузі
соціальної практики.

Як можна вважати себе справжнім українцем, не знаючи як жили наші
предки, якою була історія нашої країни і українського народу, чому ми
тільки 12 років тому здобули державну незалежність, а до того перебували
під чужоземним пануванням.

Все це вивчає така наука як історія. Історія – це наука не тільки про
минуле, а й значною мірою про теперішнє. Тому що наше теперішнє життя і
життя нашої рідної країни напряму залежить від історичних факторів і
процесів, які склалися у минулому. Історія відображає подвиги нашого
народу, процеси свого розвитку і державотворення. Із знанням історії в
кожній країні асоціюється культурний рівень кожної окремо взятої людини,
тобто якщо людина не знає історії своєї країни, то хоч би якими знаннями
вона не володіла, її вважають за неосвічену та безкультурну. Економіст –
це людина освічена і інтелігентна, фахівець у своїй галузі. Він не може
обмежуватися тільки духовністю і бути культурною людиною і
високоморальною.

Історія України для мене є дуже важливою дисципліною, для мого
формування як спеціаліста і інтелігента, тим більше, що ще зі школи мені
цей предмет дуже подобався.

Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

Стосовно місця роботи сьогодні мені ще досить важко щось говорити, але
бажання певні є.

Хотілося б спробувати влаштуватися економістом на добротне приватне
підприємство, яке б мало вихід на міжнародні ринки. Зовнішня економічна
діяльність мене приваблює тим, що можна їздити на зустрічі за кордон,
спілкуватися з колегами з інших країн, вивчати їхній досвід, мати
можливості професійного росту.

Хочеться досягти певних висот у своїй професії, щоб гідно представляти
український бізнес на світовому ринку. Сьогодні є багато прикладів
вдалого виходу на міжнародні ринки української продукції. Це і продукція
торгової марки “Nemiroff”, “Торчин продукт”, “Чумак”, “Світоч” тощо.
Хотілося б спробувати проявити себе на підприємстві, де можуть оцінити
твої старання і вміння.

Я вірю, якщо дуже захотіти, то можна досягнути своєї мрії. Навіть якщо
вона виглядає з першого погляду важкодоступною. Наполегливість і праця
відкривають багато дверей, у тому числі і професійних.

Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

Економіка підприємства – це наука, яка вивчає загальні закономірності
розвитку підприємств та методи їх господарювання в умовах соціально
орієнтованої ринкової економіки. Економіка підприємства досліджує форми
вияву та дії загальних тенденцій і законів економіки у системі відносин,
що складаються у сфері функціонування основної економічно та юридично
незалежної ланки національної економіки – підприємства, в його
діяльності, спрямованій на виробництво і реалізацію продукції, виконання
робіт, надання послуг тощо, відповідно до власних виробничих планів та
договірних зобов’язань і на умовах повного господарського розрахунку
самофінансування та самоуправління.

Основу системи цих відносин становлять відносини власності. Вони
характеризують форму привласнення життєвих благ та способи поєднання
безпосередніх виробників із засобами виробництва і формують основні риси
всієї сукупності організаційних, техніко-економічних та інших відносин у
діяльності підприємства. Виявляючись у формі економічних інтересів, ці
відносини є основними спонукальними мотивами суспільно необхідної
виробничої діяльності людей, мають об’єктивних характер. Спільність
інтересів і цілей такої діяльності зумовлює можливість і необхідність
узагальнення дій трудового колективу підприємства як єдиного цілого.

Економіка підприємства сформувалася як самостійна наукова дисципліна
через значні ускладнення сучасного виробництва і необхідність вивчення є
проблеми економічної діяльності саме підприємства як головного суб’єкта
виробничої діяльності. Предметом дисципліни “Економіка підприємства” є
дослідження специфічних закономірностей розвитку підприємств форм і
методі управління ними, раціонального поєднання всіх елементів
виробничого процесу для найефективнішого їх використання. Економіка
підприємств охоплює весь комплекс проблем господарської діяльності
підприємств – від маркетингових досліджень, планування роботи й
організації управління всіма сферами діяльності підприємства до
визначення форм і методів вимірювання й оцінки результатів
функціонування як підприємства загалом, так і кожною з його структурних
підрозділів.

Особлива увага в “Економіці підприємства” повинна приділятися розробці
методологічних підходів до визначення економічної ефективності
інвестицій, зокрема впровадження нової техніки, технології, використання
всіх ресурсів підприємства, пошуком і обґрунтуванню найдоцільніших
напрямків розвитку підприємств, розробці їх маркетингових програм,
пошукам нових ринків збуту і ринкових ніш; питанням соціального розвитку
їх колективів тощо. Конкретні завдання виробничого і соціального
розвитку підприємства можуть визначатися відповідними
техніко-економічними показниками державних замовлень та внутрішніх
планів.

Висновок

Бути економістом не тільки престижно, але й відповідально. Щоб стати
економістом не достатньо просто хотіти ним стати, потрібно наполегливо
навчатися, ретельно готуватися до майбутньої професії ще будучи
студентом. Тільки отримавши належні знання i навички можна говорити про
свою участь у становленні українських підприємств та української
економіки.

Використана література:

Економічна енциклопедія. У трьох томах / Ред. кол.: …С.В.Мочерний
(відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. –
Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

О.П.Кириленко. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. пос. –
Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с.

Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник / За
ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видв. центр “Академія”, 2001. – 696 с.

Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998. – 384
с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020