.

Вступ до фаху – економіст (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4091
Скачать документ

З В І Т

“Вступ до фаху”

ПЛАН

ВСТУП

ЧИМ ОБУМОВЛЕНО ВАШ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ.

ЯКІ ЯКОСТІ ПО-ВАШОМУ ПОВИНЕН МАТИ СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІСТ.

ЯКИМИ ГАЛУЗЯМИ, ЩО ВИ ВИВЧАЄТЕ В КОЛЕДЖІ, ВИ ВІДДАЄТЕ ПЕРЕВАГУ ДЛЯ
СФОРМУВАННЯ ЯК СПЕЦІАЛІСТА ТА ІНТЕЛІГЕНТА.

ДЕ ВИ МАЄТЕ НАМІР ПРАЦЮВАТИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КОЛЕДЖУ.

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО СВОЮ МАЙБУТНЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ.

ВИСНОВОК

Вступ

Закінчуючи школу я думала: “Яку професію обрати для себе?” Потрібно
було чимало часу, щоб зупинитися на професії економіста. Такий предмет
як “Вступ до фаху” показав мені наскільки мій вибір є вдалим і
потрібним.

– 1 –

Даний напрямок діяльності є привабливим у тому плані, що маючи
економічні знання можна в перспективі їх використати для власної справи.
Також можна працювати економістом на підприємстві і прогнозувати та
вдосконалювати його економічний стан. Економіст є певним гарантом того,
що не будуть зроблені економічні прорахунки, що підприємство може
нормально розвиватися на економічному ринку. Економіка – це сфера
людського діяльності, в якій створюються життєві блага для задоволення
різноманітних потреб людей. Гадаю, що бути економістом в наш час це
престижно і потрібно.

– 2 –

Сучасний економіст має володіти багатьма якостями, які б дозволяли йому
професійно справлятися зі своїми безпосередніми обов’язками.

В першу чергу сучасний економіст має володіти різноманітними знаннями
про економіку, її закони та принципи, особливості формування попиту та
пропозицій на ринку, іншими словами – володіти знаннями з різних
економічних дисциплін, без яких не можна вирішувати ті чи інші
економічні задачі.

Також сучасний економіст має бути не тільки професіоналом у своїй
справі, але й володіти загальною культурою і знаннями з інших людських
областей діяльності: історії, літератури, філософії, психології і т.д.
Сучасна економіка – це складне і багатогранне явище, тому економіст має
бути різноманітно освіченим, щоб орієнтуватися не тільки в економічній
статистиці, але й суміжних до економіки напрямках. Зрештою, сучасний
економіст має бути не тільки професіоналом у своїй галузі, але й бути
інтелігентом, патріотом своєї країни, психологом людського життя тощо.

Окрім спеціальних та загальноосвітніх знань, добре, коли сучасний
економіст вільно користується комп’ютером, вміє організовувати своє
робоче місце та час, вести ділові переговори, відстоювати свою точку
зору. Без цих вмінь та навичок важко досягнути високого професійного
рівня.

Економіст повинен володіти знаннями найперше у своїй галузі. Вміти
використовувати ці знання на практиці. Людина цієї професії (і я в
майбутньому) повинна вільно спілкуватися з людьми. Вміти знаходити
цікаві проекти та небуденні рішення. Звичайно не обійтися без залізної
хватки та професійної інтуїції, що мають не раз стати в пригоді в
діяльності.

Економіст повинен бути грамотний, мати великі організаторські здібності,
знати всі економічні закони та вміти їх застосовувати на практиці, бути
ввічливому, вміти спілкуватися з людьми, запроваджувати нові свої
пропозиції, вільно володіти усіма даними підприємства, також мати
комп’ютерні знання.

– 3 –

Вивчення економічних дисциплін – першочергове завдання майбутнього
економіста. Тому що економіка як сфера народного господарства включає
багато галузей видів виробництва і територіальних комплексів, що
об’єднують відповідні підприємства. Вона охоплює галузі матеріального
виробництва (промисловість, будівництва, сільське господарство,
транспорт) і нематеріальне виробництво (освіта, охорона здоров’я,
культура, наука, інші галузі, що надають матеріальні послуги).

Економіка утворює цілий каркас цивілізації, на якому тримаються усі
інші сфери людського суспільства. Людство може собі дозволити займатися
політикою, культурою, наукою, лише завдяки тому, що в економіці
визрівають необхідні матеріальні умови для цього.

Економіка охоплює не лише виробництво життєвий благ, а їх розподіл,
обмін і споживання. Усі названі етапи руху життєвих благ утворюють
своєрідні елементи економіки.

Найважливішим серед них є виробництво, адже неможливо розподілити,
обміняти і спожити невироблене благо.Також потрібним є вивчення вищої
математики, без математичних знань важко уявити складні розрахунки, які
проводять економісти для розв’язання конкретної економічної ситуації.

Цікавим для загального розвитку є вивчення історії України, політології,
філософії. Ці предмети розкривають минуле світу, сучасний стан
суспільства.

Багато ще цікавих і потрібних предметів нас чекає попереду, але без
базових знань, які ми отримуємо зараз, досить важко буде засвоювати
більш складніші дисципліни. Тому нам зараз потрібно докласти якнайбільше
зусиль, щоб заповнити можливі пробіли у тому чи іншому предметах, щоб на
майбутнє володіти достатніми теоретичними та практичними знаннями у
різних галузях.

– 4 –

Після закінчення коледжу я мрію працювати по спеціальності. Я хочу бути
добрим економістом. Впроваджувати щось нове, організаційне, задовольняти
потреби підприємства та створити усі матеріальні блага для людей. Бачити
результати своєї праці в одержанні прибутків підприємства.

– 5 –

Економіка підприємств є основою економічної системи країни. Економічний
стан підприємств суттєво впливає на економічне становище країни в
цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з
поліпшенням економічного та фінансового стану суб’єктів господарювання
всіх форм власності в усіх сферах діяльності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація
економічної діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки
спеціалістів-економістів, що мають глибокі теоретичні і практичні
знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою
економікою, розробити план дій щодо виходу із економічної скрути.

Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики
господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам
господарювання, принципам формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Предметом дослідження економіста підприємства є закономірності
функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.

Щодо знань по економіці, то знаю, що структура виробництва в будь-якому
суспільстві формується під впливом суспільного поділу праці. Цей поділ
праці призводить до виділення окремих виробництв і формування галузей.

Економісти мають справу з різноманітними фондами підприємствами. Основні
фонди – засоби праці, що використовуються у виробничий діяльності
підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від
дати їх вводу до експлуатації, і вартість яких поступово зменшується у
зв’язку з фізичним та моральним зносом. Структура основних фондів
підприємства характеризується питомою вагою їх різних груп в загальному
обсязі основних фондів. Її аналіз дозволяє оцінити співвідношення різних
видів основних фондів, надати характеристику змінам в їх складі.

Суть фінансової діяльності підприємства полягає у виникненні грошових
відносин, пов’язаних з неперервним кругообігом коштів у формах
витрачення ресурсів, одержання доходів, їх використання, а також з
приводу відносин з постачальниками, покупцями продукції, працівниками
підприємства, державними органами та ін.

Основною метою складання фінансового плану є узгодження доходів із
витратами в плановому періоді.

На підприємстві розробляються перспективні та поточні фінансові плани. У
перспективному фінансовому плані розв’язуються принципові питання
фінансування діяльності і розвитку підприємства. До них належать
насамперед фінансування капітальних вкладень, повернення боргів і сплата
відсотків за кредит. Поточні фінансові плани на рік (квартал, місяць)
розробляються вже детальніше – за видами доходів і витрат з урахуванням
їхньої календарної динаміки.

Фінансовий план складається як баланс доходів і витрат. У складі його
доходів основними є надходження від власних джерел (прибуток,
амортизаційні відрахування, емісія та продаж акцій, виторг від продажу
непотрібних активів). Різниця між плановими фінансовими потребами і
власними коштами покривається за рахунок залучених коштів у вигляді
кредитів, випуску облігацій, лізингу тощо. Однією з форм залучення
коштів є кредиторська заборгованість, до якої відносять перехідну
заборгованість із заробітної плати, відрахувань на соціальні потреби,
резерв майбутніх витрат та ін. Витратна частина балансу включає планові
спрямування коштів: на сплату податку; поповнення резервного фонду;
формування інвестиційних ресурсів (у тім числі поповнення оборотних
коштів); виплату винагороди персоналу за результатами роботи за рік;
виплату дивідендів тощо.

Висновок

Отже, щоб стати справжнім економістом, потрібно не тільки мати знання і
любити свою професію, але постійно вдосконалюватися, здобувати знання з
різних суміжних областей людської діяльності, бути патріотом своєї
держави і культурною людиною.

Ставши економістом, хотілося б працювати за спеціальності на
підприємстві, де можна здобути практичні знання і отримати повагу та
винагороду за прикладені зусилля.

Економіст підприємства володіє знаннями з теорії та практики
господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам
господарювання, принципам формування й використання виробничого
потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності
господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Список використаної літератури:

Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства –
К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 298 с.

Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.:
Финансы и статистика, 1998.

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного – Вид
2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.

Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій:
Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.

Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення
дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020