.

Відкритість економіки – важливий критерій інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1915
Скачать документ

Реферат на тему:

Відкритість економіки – важливий критерій інтернаціоналізації
світогосподарських зв’язків

План

Загальне поняття “відкритості економіки”.

Відкритість економіки України, проблеми та перспективи

Використана література.

1. Поняття «відкрита економіка» протиставлялося замкненій (автаркічній)
економіці. Це поняття пройшло певний шлях розвитку по мірі поглиблення
інтернаціоналізації господарчого життя. В перші післявоєнні два
десятиліття під відкритістю розуміли певне значення (як правило, більше
10%) експортної та імпортної квоти (в % від ВВП). При цьому спільної
думки про країни, які можна включити в аналіз, не існувало. Хоча суворої
закономірності немає, но все ж таки, якщо інші умови є рівними, чим
країна менша, тим в неї більша відкритість господарства. Це пояснюється
як незначною в порівнянні з великими за чисельністю населення та площею
країнами диверсифікацією галузевої структури їхнього господарства, так і
вузькістю національного ринку збуту (при однаковому рівні
платоспроможності населення порівнюваних країн). При порівняно
однаковому рівні розвитку виробничих сил відкритість економіки країни
тим більша, чим менший економічний потенціал країни, приміром, сумарний
ВВП. Серед факторів відкритості економіки важливу роль відграє
диверсифікованість галузевої структури господарства. Значна питома вага
базових галузей призводить до меншої залученості такого господарства у
міжнародний розподіл праці, якщо ж провідними галузями є, наприклад,
машинобудування та хімічна промисловість, залученість до МРП зростає.
Необхідно відзначити, що поняття відкритості поширюється не тільки на
зовнішню торгівлю. Всього виділяють 3 ключових канали, що пов’язують
національні економічні системи зі світовим господарством: зовнішня
торгівля, рух капіталу та взаємообмін національних валют. Для визначення
відкритості через канал “рух капіталу” запроваджено показник “фінансової
відкритості” економіки – це відношення припливу (імпорту) та відпливу
(ексопрту) капіталу до ВВП. Соколов та Шишков запропонували показнк, що
дає повне уявлення про міру відкритості національної економіки. Такий
показник повинен охоплювати всі види зовнішньоекономічних зв’язків. Для
цього треба визначити універсальний чисельник дробу: на їхню думку, таку
роль може відігравати загальний обсяг надходжень або платежів країни.
Будь-який економічний контакт країни з зовнішнім світом
опосередковується переміщенням грошей через кордон. Для розрахунку
сумарного обігу зовнішньоекономічних операцій пропонується
використовувати всі статті базисного платіжного балансу, сумуючи
вартість імпорту товарів та послуг, а також довгострокові зарубіжні
інвестиції. Можна, навпаки, взяти сумарний приплив фінансових коштів до
країни за аналогічними статтями,а можна використовувати і сумарний
обіг,тобто суму платежів та надходжень,поділену навпіл. У економічно
розвинених країн частка обігу товарів становить 60-68%,частка обігу
послуг 6-12%, довгострокові інвестиції 15-30%.Іншим важливим напрямом
виміру відкритості економіки є коефіціент еластичності
зовнішньоторгівельного обігу відносно ВВП. Коефіціент еластичності дає
оцінку тенденцій росту відкритості. При цьому, оскільки показник росту
зовнішньоторгівельного обігу не відображає різноспрямованих зсувів у
експорті та імпорті, окремо досліджуються коефіцієнти для експорту та
імпорту. Якщо протягом тривалого часу значний експорт не доповнюється
відповідним великим імпортом, що впливає на структуру господарства та
економічне зрсотання країни, то це є проявом скоріше автаркічної
тенденції. Значне переважання імпорту над експортом протягом тривалого
часу також не завжди свідчить про відкритий характер економіки, так як
це може бути досягнено завдяки кредитам, субвенціям, переведенню
прибутку з-за кордону тощо. За динамічного підходу величина коефіцієнту
еластичності експорту/імпорту більше 1 свідчить про збільшення
відкритості економіки, менше 1 – про збереження відкритості у незмінному
стані. Даний показник слід розглядати у сукупності з абсолютним рівнем
зовнішньоторгівельного обігу, приміром, на душу населення. Якщо цей
показник досяг величини, з якої зовнішньоекономічні зв’язки починають
стимулювати економічне зростання та впливати на структуру виробництва,
то навіть за коефіцієнта еластичності дещо більше за 1 відкритість
економіки збільшується порівняно швидко. Якщо ж вихідний рівень
зовнішньоторгівельного обігу ще не досяг цього рівня (границі), то
розвиток зовнішньоекономічних зв’язків країни йде повільно, що затруднює
отримання користі, яку дає відкрита економіка. В період подолання
економічної відсталості та створення мінімального промислового комплексу
з точки зору відкритої економіки важливо, щоб коефіцієнти еластичності
експорту та імпорту (особливо експорту промислових товарів по відношенню
до валової продукції промисловості) були вище 1. Окремий напрям аналізу
відкритості господарства країни становить дослідження її валиву на
формування структури виробничої та невиробничої сфери, стимулювання
економічного та соціального розвитку. В цьому плані цікавий приклад
досягнення високої експортної квоти за рахунок інтенсивної розробки
природних ресурсів, високі цін на які дозволяють країні отримувати
прибутки на світовому ринку. В результаті може виникнути проблема, що
отримала назву “голландської хвороби”. Історія проблеми така: зі
зростанням видобутку та експорту природного газу у Північному морі в
період швидкого зростання цін на газ Голландія потрапила у ситуацію,
коли значне зростання прибутків за рахунок видобувної галузі призвів до
падіння виробництва та експорту обробної промисловості. Вважається, що
“голландська хвороба” вразила свого часу Великобританію, Австралію,
Мексику та ряд інших країн, де відбувалася інтенсивна розробка нових
родовищ. Сировинний експорт відтягує ресурси з промисловості та
призводить до деіндустріалізації. Проблема відкритості тісно пов’язана з
проблемою втручання держави у зовнішньоекономічну сферу. В багатьох
дослідженнях доведено, що будь-яке обмеження вільної торгівлі у вигляді
сприяння державою окремим галузям є в кінцевому підсумку задоволенням
групових економічних інтересів за рахунок всього суспільства.

2. Українська економіка інтегрується у світовий економічний простір
завдяки її відкритості. За сучасних умов неможливо відмежуватися від
зовнішнього світу, але стосунки з ним необхідно будувати за принципами
рівноправності та взаємовигоди. Саме тому відкритість економіки,
лібералізація зовнішньоекономічної діяльності повинні узгоджуватися з
комплексними заходами захисту внутрішнього ринку, з політикою розумного
протекціонізму щодо вітчизняного виробника.

Ми переконані, що Україна повинна використати переваги міжнародного
розподілу і кооперації праці для динамічного розвитку національної
економіки, має реальні шанси для включення у світову систему
господарства як промислово розвинена країна, а не постачальник сировини
і дешевої робочої сили.

Забезпечуючи свої потреби в критичному імпорті (енергоносії, високі
технології, комплектуючі для стратегічно важливих галузей), ми повинні
докласти усіх зусиль для встановлення паритетних зовнішньоекономічних
відносин з тими країнами, у торгівлі з якими імпорт перевищує експорт.

Вважаємо за необхідне вдосконалювати структуру зовнішньоекономічного
балансу шляхом скорочення невиправданого імпорту, зниження долі сировини
в експорті й збільшення в ньому продукції з високим рівнем переробки,
наукомісткої продукції і товарів високотехнологічних виробництв.
Системні перетворення в паливно-енергетичному комплексі країни дозволять
подолати в найближчому майбутньому нашу залежність від експорту.

На сучасному етапі економічного розвитку для України важливо зберегти
статус транзитної держави, територією якої транспортуються у країни
Європи нафта, газ та інші товари з Росії. Використовуючи вигідне
геополітичне положення, варто використати існуючі та вести пошук нових
можливостей надання послуг на експорт (трубопроводи, залізничний і
автомобільний транспорт, морський флот та інше).

Ми вважаємо держави Європейського Союзу і Центральної Європи головними
економічними партнерами України. Вагомою складовою стратегії нашого
економічного зростання є також поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків
з Росією.

Бачимо реальні перспективи розширення нових і відновлення старих,
традиційних для української економіки ринків збуту продукції в країнах
СНД і Балтії, розвиток з ними вільної торгівлі на основі укладання
двосторонніх угод.

Держава повинна створювати необхідні умови для вступу України у
Міжнародну торговельну організацію, адаптувати до міжнародних стандартів
законодавство, що регулює зовнішню торгівлю, а також митні процедури.

Ми розуміємо, що існуючий ризик втрати вкладеного капіталу, високі
ставки податків, непрозорість законодавства і низька купівельна
спроможність нашого населення відлякують зарубіжних інвесторів. З огляду
на це, ми маємо намір ініціювати втілення в життя програм сприяння
іноземним інвестиціям, дієвого державного страхування інвестиційних
ризиків та інших засобів підвищення інвестиційної привабливості
вітчизняної економіки.

Література

Авдокушин З.Ф. Международные экономические отношения. М.: 1996.

Киреев А.П. Международная экономика. (учебное пособие Ч-2) М.: 1997.

Международные экономические отношения. / под ред. Сутырина И.Ф.
Санкт-Петербург. 1998.

Международные экономические отношения. Интеграция Учебное пособие. /
под.ред. Ю.А. Щербанина и др. М.: 1997.

PAGE

PAGE 8

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020