.

Повернення валютних цінностей на Україну. (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1872
Скачать документ

Реферат на тему:

Повернення валютних цінностей на Україну.За статистичними даними
зовнішньоторгівельні операції товарами, які проходять митне декларування
в 1999 році Вінниччина здійснювала з партнерами із 81 країною світу.

Оборот зовнішньої торгівлі товарами, за минулий рік збільшився проти
відповідного періоду минулого року на 19,5% і становив 304462,0 тис.
дол. США. При цьому обсяги експорту збільшились на 33%, імпорту на 3,1%
і становили відповідно 173386,0 тис.дол.США та 131076 тис.дол.США.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 42310,0
тис.дол.США.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 1,4 (за відповідний
період минулого року -1,1).

За 1999р. в порівнянні з минулим роком, питома вага бартеру у
зовнішньоторгівельному обороті знизилась з 8% до 4%, в абсолютних цифрах
це 7,1 млн.дол.сша.

Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів підприємництва регламентується
Законом України від 16.04.91. М959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну
діяльність». Крім того, організаційно-правові питання кожного виду
операцій в окремому напрямку зовнішньоекономічної діяльності
регламентуються окремим законодавством.

Організаційно-правові питання здійснення експортно-імпортних
операцій регламентуються Декретом Кабінету Міністрів України «Про
систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93.
№15-93, Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті» від 23.09.94. №185/94-ВР зі змінами і доповненнями внесеними
Законом України від 07.05.96. №184/96-ВР та іншими законами. Указами
президента України, Постановами Кабінету Міністрів України та
Національного банку України.

Організаційно зовнішньоекономічні бартерні операції регламентуються
Указом Президента України «Про регулювання бартерних (товарообмінних)
операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 27.01.95.
№84/95 та Указом Президента України «Про додаткові заходи, щодо
регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в галузі
зовнішньоекономічної діяльності» від 26.07.95. №660/95 та іншими
нормативними документами.

Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною регламентуються
Законом України «Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.95. №327/95-ВР та іншими
законодавчими і нормативними документами.

В усіх цих законодавчих актах, крім порядку здійснення операцій в
зовнішньоекономічній галузі, передбачена відповідальність учасників
операцій за його порушення. Так за порушення строків розрахунків і
переробки давальницької сировини, які передбачені ст.1,2 Закону України
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94.
№185/94-ВР зі змінами і доповненнями внесеними Законом України від
07.05.96 №184/9б-ВР; п. 11 Указу Президента України «Про регулювання
бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності» від 27.01.95. №84/95 зі змінами і доповненнями внесеними
Указом Президента України №660/95 від 28.07.95.; п.1 ст.5 Закону України
“Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах”, згідно ст. 4, п. 13, п. 4 ст. 5, відповідно, вищевказаних
законодавчих документів, передбачена така фінансова санкція, як пеня,
яка нараховується за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від
вартості неповерненої валютної виручки, або неввезених імпортних товарів
чи готової продукції, в

іигподлцім папшті пепепаупраі-іій \/ папіг>т\/ Уі/паїї-ім “їа пгЬіі
іімі-ііуїм

валютним курсом Національного банку України на день нарахування пені,
при бартерних операціях; на день виникнення заборгованості, при
експортно-імпортних операціях; на день платежу після фактичного
отримання готової продукції, при операціях з давальницькою сировиною. За
порушення вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та
законів пов’язаних з ним, до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
та іноземних суб’єктів господарської діяльності застосовуються
спецсанкції згідно зі статтею 37, де передбачено від попередження до
зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

На виконання постанови КМ України № 1044 «Про заходи щодо забезпечення
валютного контролю», наказу ДПА України № 62 від 02.02.99р. «Про
виконання Програми по поверненню в Україну валютних цінностей та майна,
що незаконно знаходяться за її межами» та інших законодавчих актів в
області налагоджено чітку систему взаємодії правоохоронних,
контролюючих, митних органів, управління зовнішніх економічних зв’язків.

Державна податкова адміністрація у області, її структурні підрозділи на
місцях здійснюють постійний контроль за суб’єктами ЗЕД з метою
запобігання відтоку валютних цінностей за межі України, а також
приймають всі можливі заходи по поверненню валютних та майнових
цінностей, що незаконно знаходяться за її межами.

Так, із 1285 підприємств-учасників зовнішньоекономічної діяльності, в
т.ч. 1247 юридичних і 38 фізичних. Перевірено 700. По наслідках
проведених перевірок складено 944 акта. Встановлені порушення вимог
чинного валютного та податкового законодавства у 323 випадках.

Проведеними перевірками охоплено 930 зовнішньоекономічних операцій, в
т.ч. 204 бартерних, 441 експортних, 115 імпортних, 21

операція з давальницькою сировиною та 149 інших.

За результатами проведених перевірок в 1999 році донараховане до
Державного бюджету 5481,2 тис.грн., в т.ч. пені за порушення термінів
розрахунків по бартерних контрактах – 2404 тис.грн., по експортних
контрактах – 2158,4 тис.грн., по імпортних контрактах – 256,3 тис.грн.,
по операціях з давальницькою сировиною – 6 тис.грн., ПДВ – 86,9
тис.грн., податку на прибуток – 238.6 тис.грн., інших податків – 331
тис.грн. Сплачено в минулому році 1757,3 тис.грн., в т.ч. 1310,0
тис.грн. пені за порушення термінів розрахунків по експортно-імпортним
та бартерним операціям, 447,3 тис.грн. інших податків та зборів, коштів
на розвиток матеріально-технічної бази податкових органів -1428,8
тис.грн.

За порушення вимог чинного валютного і податкового законодавства 16
посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності в
загальній сумі 1,2 тис.грн., які повністю сплачені до бюджету.

В результаті прийнятих заходів сума заборгованості станом на
01.01.2000р. в порівнянні з сумою заборгованості станом на 01,01.99р.
зменшилась на 964,1 тис.дол., а кількість підприємств порушників
зменшилось на 34. Станом на 01.01.2000р. 117 суб’єктів підприємницької
діяльності не повернули в законодавче встановлені строки 2800,2
тис.дол.США або 14606,7 тис.грн.

З метою попередження відтоку валютних та матеріальних цінностей за
кордон в 1999 році були направлені пропозиції на застосування до 249
порушників валютного законодавства спеціальних санкцій згідно ст.37
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також
відповідних санкцій до 301 фірми-нерезидента, застосовано відповідні
санкцій до 247 резидентів та до 233 фірм-нерезидентів. В 1998 році було
направлено пропозицій на застосування спеціальних санкцій до резидентів

по 263 підприємствах, застосовано до 177, подано на застосування до 320
нерезидентів, застосовано до 182.

Проведеним аналізом стану роботи по мобілізації надходжень до бюджету,
стану контрольно-перевірочної роботи, роботи податкових органів області
щодо повернення валютних коштів на Україну встановлено, що в звітному
періоді структурними підрозділами валютного контролю області перевірено
700 суб’єктів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
Порушення термінів розрахунків по експортно-імпортних та бартерних
операціях встановлені на 289 підприємствах, що становить 41,3% від
загальної кількості перевірених.

За результатами проведених перевірок працівниками валютного контролю в
1999 році нараховано до Державного бюджету 4824,7 тис.грн. пені, з яких
сплачено у поточному році 1310,2 тис.грн. В 1998 році нараховано пені
8196,0 тис.грн., сплочено до бюджету було 1097,7 тис.грн.

До підрозділів податкової міліції передані матеріали по 81
підприємству-порушнику валютного законодавства. По матеріалах переданих
до податкової міліції порушено 28 кримінальних справ -із них 14 по
ст.148 КК, 10 по ст.80 КК України, з інших підстав.

В області створено регіональну комісію з питань повернення в Україну
валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами. На засіданнях
регіональної комісії щомісячно заслуховувались ряд керівників
підприємств-боржників і пропонувались їм конкретні заходи щодо вирішення
проблеми боргу. На протязі 1999 року на засіданнях регіональної комісії
було заслухано 39 керівників підприємств, які не прикладали зусиль для
повернення коштів в Україну, в яких значна дебіторська заборгованість по
валютних коштах або валютних цінностях які тривалий час знаходяться за
кордоном.

З початку року повернуто підприємствами, які заслуховувались на
регіональній комісії – 590,0 тис.дол. США, 214,0 тис. нім. марок, 1280,0
тис. рос. рублів.

Державна податкова адміністрація у області на виконання наказу ДПА
України №62 від 02.02.99 р. направила листи та копії рішень
арбітражних судів обласному управлінню зовнішньоекономічних
зв’язків, Міністерству зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі по 22
підприємствах з проханням звернутись до торговельно-економічних місій у
складі посольств України за кордоном, з метою повернення валютних
цінностей на територію України підприємствам област], яким арбітражний
суд задовольнив позовні заяви про стягнення заборгованості з
нерезидента, але рішення суду залишилось без виконання.

З пропозицій щодо повернення валютних цінностей в Україну та упередження
їх відтоку вважаю за доцільне запровадити:

1. Накладення арешту на особисте майно керівників та засновників
суб’єкта господарювання, який має валютні цінності за межами України.

2. Примінення адміністративних штрафів до керівників підприємств, які
мають тривалий час дебіторську заборгованість

3. Передачу в податкову заставу основних фондів та оборотних засобів
підприємств, які допустили дебіторську заборгованість.

4. Запровадити обов’язкове страхування зовнішньоекономічних
операцій з боку суб’єкта ЗЕД.

5. У відповідності до Закону України «Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» державна податкова
адміністрація у області, відповідно до Закону може надавати суб’єкту
підприємницької діяльності дозвіл на відстрочення оплати (погашення)
векселя на умовах податкового кредиту. Такий

дозвіл дається на термін не більше 90 днів, загальний же термін
відстрочення оплати не може перевищувати 270 днів. За період
відстрочення оплати векселя з векселедавця стягується плата за
користування кредитом у розмірі 0,5 облікової ставки НБУ. Інших методів
відстрочення оплати векселя Законом не передбачено.

Чи не доцільніше було б передбачити в вищевказаному Законі інші методи
відстрочення або надання пільг підприємству (на рівні ДПА України, ДПА у
області), якщо строки оплати векселя задержується не із-за вини
підприємства.

Наприклад, в ході проведення попереднього слідства, виготовлена з
давальницької сировини готова продукція вилучена правоохоронними
органами в якості речового доказу. Правоохоронні органи звертаються в
податкові органи про не застосування штрафних санкцій до
підприємства-резидента, але це не передбачено Законом. Підприємство
автоматично попадає в важке фінансово-економічне становище.

6. Внести зміни в положення про Комісії з питань повернення в Україну
валютних цінностей та майна від 18.12.98р. №2007, щодо включення до
складу Комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей та майна
в обов’язковому порядку представника податкової міліції;

7. Розглянути питання з відповідними органами у напрямках взаємодії по
попередженню виїзду як іноземних громадян, так і громадян України, які
були засновниками комерційних структур або керівниками, на постійне
місце проживання за межі України, без пред’явлення довідки податкової
інспекції про відсутність валютних коштів за межами України та
заборгованості перед бюджетом.

8. Розробити механізм, по якому би резидент ніс відповідальність за
добропорядність свого іноземного партнера.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020