.

Планування та регулювання діяльності фірми на ринку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1015
Скачать документ

Планування та регулювання діяльності фірми на ринку

План

Сутність функції та завдання бізнес-планування.

Класифікація бізнес-проектів.

Основні вимоги та стиль оформлення бізнес-планів.

Особливості вітчизняного бізнес планування.

Сутність, функції та завдання бізнес-планування.

Будь-яка конструкція створюється спочатку на папері. Будинок, літак або
комп’ютер розпочинаються з креслень та розрахунків. Бізнес-план точно
так само як креслення чи інші технічні розрахунки це є роздуми та
обґрунтування перед діями. Він дозволяє зважити усі “за” та “проти”
перед початком вкладення ресурсів. Звернення до бізнес-плану, його
необхідність виникає тоді, коли для підприємства необхідні зміни. Що ми
розуміємо під поняттям “зміни”:

Реструктуризація підприємства:

зміна власника (перехід з державної на приватну форму власності або
розширення кількості власників у зв’язку з емісією цінних паперів)

об’єднання, злиття компаній

розпад об’єднань

Розширення обсягів виробництва, особливо коли є необхідність в залученні
фін. ресурсів.

Переорієнтація підприємства на виробництво інших видів продукції або
послуг, тобто зміна спеціалізації.

Відкриття власної справи та визначення профілю майбутньої фірми.

Необхідність та цінність бізнес-планування полягає не тільки в тому, щоб
переконати інвестора в тому, що у підприємства існує варта уваги та
підтримки бізнес-ідея. Бізнес-план має особливе значення для
управлінського персоналу підприємства, оскільки обґрунтовує цілі
підприємства, а також термін та шляхи їх досягнення.

Таким чином, бізнес-план – це документ, в якому за допомогою певних
стандартів подана система доказів успішності пропонованої справи
(Циферблат).

Бізнес-план – це інструмент об’єктивної оцінки власної підприємницької
діяльності, а також реалізації проектно-інвестиційних рішень відповідно
до вимог ринку (Уткін).

Не буде перебільшенням сказати, що бізнес-план (БП) є основою управління
не тільки певним комерційним проектом, але й самим підприємством. Він
дозволяє подивитися на чвоє підприємство ніби зі сторони.

Складають БП, як правило, з метою одержання кредиту або залучення
інвестицій. Однак основною ціллю БП є прогнозування
виробничо-фінансової діяльності на найближчу та найбільш віддалену
перспективу відповідно до вимог ринку та виходячи з можливостей
залучення необхідних ресурсів.

Бізнес-планування допомагає підприємствам вирішити наступні завдання:

визначити конкретні види діяльності фірми, цільові ринки та місце фірми
на даних ринках.

сформулювати довгострокові цілі фірми, стратегію та тактику їх
досягнення.

визначити осіб, відповідальних за стратегію.

виявити відповідність наявних кадрів, умов мотивації їх праці та
вимогам, необхідним для досягнення цілей.

визначити товарний асортимент та товарну номенклатуру продукції та
оцінити технічні і технологічні можливості фірми.

оцінити фінансовий стан фірми і відповідність наявних фінансових
ресурсів можливостям для досягнення поставлених цілей.

попередити труднощі, “підводне каміння”, які можуть виникати в
діяльності фірми.

Нехтуючи бізнес-плануванням підприємці багато втрачають в питаннях
організації своєї справи. Навпаки, бізнес-планування дає для будь-якої
фірми чимало вигод:

Заставляє керівників фундаментально вивчити перспективи фірми.

Визначає показники діяльності фірми, необхідні для послідовного
контролю.

Чітко формалізує обов’язки та відповідальність керівного персоналу
фірми.

Робить фірму більш підготовленою до ринкових змін.

В сучасній практиці бізнес-планування виконує 4 основні функції:

залучення грошових ресурсів

залучення до власного бізнесу потенційних партнерів, які виявили б
бажання вкласти у виробництво власний капітал або наявну в них
технологію

прогнозування, оцінка зміни макросередовища (нині виживає той, хто
володіє інформацією стосовно зміни середовища, або ті, хто диктує умови
даного середовища)

визначення стратегії та тактики розвитку підприємства.

Основні вимоги та стиль виконання бізнес-планів.

За даними російського журналу “Эксперт”, приблизно 90% запропонованих
бізнес-планів відхиляються інвесторами. Американська
консультаційно-аудиторська фірма “Ернст енд Янг” називає цифру 95%.
Причин тут декілька:

необхідно пам’ятати, що у інвестора завжди більший вибір куди вкласти
гроші ніж у позичальника, де їх взяти.

завжди оцінюється ділова репутація партнера. Критерії: репутація як
колишнього боржника, кредитний рейтинг, досвід в даній галузі, ділові
якості, ділові якості.

Але найбільш стандартна причина відсіву бізнес-планів на самій першій
стадії – це низька якість їх розробки.

Звісно, єдиного шаблону бізнес-плану, який би задовольняв усіх
інвесторів, немає. Кожен інвестор вимагає висвітлити в більшій мірі той
чи інший аспект.

Оформлення, як і стиль викладення не менш важливі для успіху, ніж зміст
бізнес-плану. Неохайно оформлений, неграмотно складений, сильно роздутий
або навпаки, невиправдано стислий бізнес-план не знайде розуміння в
кредитора. Тому існує ряд вимог яких бажано дотримуватися при складанні
бізнес-плану:

ясність у викладенні думок, по можливості вживання простих речень,
уникати характеристики декількох ідей в одному реченні, якомога менше
вживати прикметників, а побільше таблиці та графіків.

стислість (підприємець навряд чи викликає симпатію якщо знайомство з
його бізнес-планом викличе втому у менеджера банку) звідси наступна
вимога – давати в бізнес-плані стислу достатню інфо(

?

?

????????????????????”?що план буде побудований в логічній послідовності,
розділи мусять бути тісно пов’язані між собою не має бути повторень і
протиріч в плані – то ж справить позитивне враження на інвестора)

об’єктивність (реально підходити до значення і перспектив проекту)
звичайно, позичальник завжди хоче бути привабливішим ніж насправді є(
для професіонала не є проблемою скласти привабливий бізнес-план, хоч
скажем, для іншого професіонала не складно виявити підробку)

оформлення та структурна частина мають бути чіткими( Весь матеріал
повинен бути розділений на підрозділи, обсяг кожного повинен
знаходитись в чіткій пропорції з параметрами інших.(

3( Особливості вітчизняного бізнес-планування( Бізнес-план – це
стандартний документ ознайомлення з підприємством та обов’язкова вимога
цивілізованого ринку

Як і будь-яке явище бізнес-планування переживає свої злети та падіння(

Зараз на Заході вже немає моди на бізнес-планування, це стало нормою, що
підпр має мати БП (детально продуманий, систематично побудований залежно
від зміни умов)(

БП – елемент іміджу фірми, оскільки значно переконливішим виглядає підпр
яке знає як буде розвиватись в найближчий час( Зарубіжні партнери наших
вітчизняних фірм перш ніж заключити контракт зачасту просять
познайомитись з бізнес-планом фірми з метою ознайомлення з напрямком її
розвитку( Тобто на Заході прийнято що такий документ у фірми існує і з
ним постійно працюють(

Обов’язковість складання БП в Україні законодавчо не закріплена(
Особливістю вітч БП є те, що вони скл(, як правило, з метою отримання
кредитів(

БП відрізняються некомплексністю оскільки обґрунтовується зачасту окрема
бізнес-ідея без врахування загального фінансового стану підпр(

У підпр не вистачає кваліфікованих спеціалістів, які могли б ефективно
виконати таку роботу( Взагалі існує два підходи до бізнес планування:

БП підпр може скласти самостійно, а методичні рекомендації отримуються
від інвестора

БП складає наймана група, а ініціатори проекту підготовлюють вихідні
дані

Для української практики найбільш поширеним є перший підхід.(

Можливо це є правильним оскільки ініціатори є спеціалістами у виробничих
та технологічних питаннях, проте зачасту так буває, що вони погано
розбираються у тонкощах фінансового забезпечення проекту( тому не
дивлячись на дороговизну подібних послуг, можливо варто все ж таки
залучати експертів, хоча б для вирішення фінансових проблем проекту(

Наступна проблема: невідповідність бух обліку інтересам бізнес
планування(

На Україні бух облік – це перш за все засіб задоволення цікавості та
інтересів контролюючої надбудови і податківців, різного роду інспекцій
та комітетів(

Зачасту для того, щоб розрахувати прибутковість окремих видів продукції
необхідно робити численні вибірки даних та додаткові розрахунки, тому що
таких даних в бухгалтерії немає(

Нині наші вітчизняні підпр, які використовуються для вирішення широкого
діапазону завдань господарської діяльності підприємств( Методологічні та
методичні основи бізнес-планування скл.( із загальнонаукових,
аналітично-прогностичних, а також методичних прийомів запозичення з
різних галузей знань(

Загально-наукові методи

системний аналіз

комплексний підхід

програмно-цільове планування

ситуаційний аналіз

Системний аналіз широко застосовується в бізнес-плануванні, оскільки
дозволяє розглядати будь-який проект як об’єкт з великим діапазоном
внутрішніх та зовнішніх причинно-наслідкових звязків(

Приклад: необхідність модернізації підприємства може бути викликана
зовнішніми факторами:

зміною станів;

вподобань споживачів

зміною попиту та ін

а також внутр факторами (зношеним основнимп капіталом, неефективна
структура управління чи низький рівень кваліфікації працюючих)

Комплексний дозволяє дослідити проблематику окремого проекту як об’єкт,
який має різні прояви: фінансові, технологічні, організаційні, соціальні
аспекти

Ситуаційний – виключно дійовий метод контролю за позицією підпр на
конкурентному ринку( Цей метод добре перевірений практикою, дозволяє
керівництву позбавитись від зайвих ілюзій; тверезо оцінити стан речей,
постійно контролювати ситуацію.,

Стосовно програмно-цільовго планування, то воно широко застосовується
при розробці

Переходять на нову систему бух обліку, яка більше пристосована для
прямого розуміння власного бізнесу та пошуку шляхів збільшення його
доходності .

На якість бізнес-планування в значній мірі впливає недосконалість
законодавства.

Багато питань підприємницької діяльності ще не врегульовані, не
відпрацьований механізм виконання укладених угод

Нині в Україні іде процес адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняних
умов, типізація методології та документації.

Всі названі особливості свідчать про те, що бізнес-планування на Україні
це більш складніший процес, і вимагає більш кваліфікованих спеціалістів.

Серйозні інвестори вимагають , якої БП представляють безпосередньо з
участю самого працівника, навіть у випадку залучення групи експертів.
Повишаються шанси в пошуку партнерів, наявність на підприємстві команди,
яка власноруч розробила план і почала його реалізовувати

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020